Главная / Чамъият / Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон с. 2016

Кодекси мехнати Чумхурии Точикистон с. 2016

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2016, №7, мод. 604)

ФАСЛИ I. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ АСОСИ.

Моддаи 1. Мафхумхои асоси.

Моддаи 2. Конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат.

Моддаи 3. Вазифахои конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат. 

Моддаи 4. Принсипхои конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат.

Моддаи 5. Озодии мехнат.

Моддаи 6. Манъи махдудсозии хукук ба мехнат.

Моддаи 7. Манъи табъиз дар муносибатхои мехнати.

Моддаи 8. Манъи мехнати мачбури.

Моддаи 9. Доираи амали Кодекси мазкур.

Моддаи 10. Санадхои корфармо.

Моддаи 11. Шартномаи мехнати, созишнома ва шартномахои коллективии тарафхои шарикии.

Моддаи 12. Таносуби танзими конуни ва шартномавии муносибатхои мехнати. 

Моддаи 13. Тартиби мувофикасозии лоихаи санадхои корфармо бо намояндагони кормандон.

Моддаи 14. Хисобкунии мухлатхои дар Кодекси мазкур мукарраршуда.

ФАСЛИ II. МУНОСИБАТХОИ МЕХНАТИ.

БОБИ 2. СУБЪЕКТОНИ МУНОСИБАТХОИ МЕХНАТИ. АСОСХОИ БА ВУЧУД ОМАДАНИ.

Моддаи 15. Субъектони муносибатхои мехнати.

Моддаи 16. Асосхои ба вучуд омадани муносибатхои мехнати.

Моддаи 17. Бастани шартномаи мехнати бо шахси аз хисоби квота фиристодашуда.

Моддаи 18. Хукук ва ухдадорихои асосии корманд.

Моддаи 19. Хукук ва ухдадорихои асосии корфармо.

БОБИ 3. ШАРТНОМАИ МЕХНАТИ.

Моддаи 20. Мавзуи шартномаи мехнати.

Моддаи 21. Тарафхои шартномаи мехнати.

Моддаи 22. Озодона бастани шартномаи мехнати.

Моддаи 23. Кафолатхо хангоми кабул ба кор.

Моддаи 24. Мазмуни шартномаи мехнати.

Моддаи 25. Мухлати шартномаи мехнати.

Моддаи 26. Бастани шартномаи мехнати ва барасмиятдарории он.

Моддаи 27. Махдудияти якчоя кор кардани хешовандони наздик.

Моддаи 28. Санчиш хангоми кабул ба кор.

Моддаи 29. Шартномаи шогирди.

Моддаи 30. Гузаронидан ба кори дигари доими.

Моддаи 31. Тагйир ёфтани шароити мехнат.

Моддаи 32. Муваккатан ба кори дигар гузаронидан хангоми бекористи.

Моддаи 33. Муваккатан боздоштани истехсолот (кор)

Моддаи 34. Махдуд кардани гузаронидан ба корхои гайритахассуси.

Моддаи 35. Муваккатан ба кори дигар гузаронидан бинобар зарурати истехсоли (кори)

Моддаи 36. Муваккатан ба кори дигар гузаронидан бо хохиши корманд.

Моддаи 37. Ухдадории корфармо оид ба пешгирии аз кор озодкунии оммавии кормандон.

Моддаи 38. Муносибатхои мехнати хангоми иваз шудани сохибмулк ва ё азнавташкилдихии.

Моддаи 39. Катъ шудани шартномаи мехнати.

Моддаи 40. Катъ шудани шартномаи мехнати бо созиши тарафхо.

Моддаи 41. Бекор кардани шартномаи мехнати бо ташаббуси корманд.

Моддаи 42. Бекор кардани шартномаи мехнати бо ташаббуси корфармо.

Моддаи 43. Хукуки афзалиятнок барои дар кор мондан хангоми бекор шудани шартномаи.

Моддаи 44. Бо ташаббуси корфармо бекор кардани шартномаи мехнати ва мувофикаи он бо.

Моддаи 45. Огохони дар бораи бекор кардани шартномаи мехнати.

Моддаи 46. Катъ кардани шартномаи мухлатноки мехнати.

Моддаи 47. Бекор кардани шартномаи мухлатноки мехнати то ба охир расидани мухлат.

Моддаи 48. Катъ шудани шартномаи мехнати дар холатхое, ки ба иродаи тарафхо вобаста.

Моддаи 49. Катъ шудани шартномаи мехнати бинобар гузаштани корманд ба вазифаи.

Моддаи 50. Аз кор дур кардан.

Моддаи 51. Кумакпули хангоми катъ шудани шартномаи мехнати.

Моддаи 52. Хуччатхое, ки собикаи мехнатии кормандро тасдик менамоянд. 

Моддаи 53. Ухдадории корфармо барои ба корманд додани маълумотнома дар бораи кор дар.

Моддаи 54. Рох надодан ба гайриконуни аз кор озод намудан ва ба кори дигар гузаронидани.

Моддаи 55. Масъулияти корфармо барои гайриконуни ба кори дигар гузарондан ва.

Моддаи 56. Беэътибории шартномаи мехнати.

БОБИ 4. ЧАМЪОВАРИ, КОРКАРД ВА ХИФЗИ МАЪЛУМОТХОИ ШАХСИИ КОРМАНД.

Моддаи 57. Ухдадории корфармо вобаста ба чамъовари, коркард ва хифзи маълумотхои.

Моддаи 58. Хукукхои корманд бо максади таъмини хифзи маълумотхои шахси, ки корфармо.

БОБИ 5. ТАРТИБОТИ МЕХНАТИ. ИНТИЗОМИ МЕХНАТ.

Моддаи 59. Коидахои тартиботи дохилии мехнати.

Моддаи 60. Таъмини интизоми мехнат.

Моддаи 61. Хавасмандгардони барои мехнат.

Моддаи 62. Чазои интизоми.

Моддаи 63. Тартиби татбики чазои интизоми ва шикоят нисбати он.

Моддаи 64. Мухлати татбики чазои интизоми.

Моддаи 65. Мухлати амали чазои интизоми.

БОБИ 6. ВАКТИ КОРИ.

Моддаи 66. Вакти кори.

Моддаи 67. Давомнокии муътадили вакти кори.

Моддаи 68. Давомнокии кутохкардашудаи вакти кори.

Моддаи 69. Давомнокии кутохи вакти кори барои кормандоне, ки бо корхои дорои шароити.

Моддаи 70. Давомнокии кутохи вакти кори барои кормандоне, ки корашон дорои хусусияти.

Моддаи 71. Вакти нопурраи кори.

Моддаи 72. Намудхои хафтаи кори ва низоми вакти кори.

Моддаи 73. Кори бастави.

Моддаи 74. Давомнокии вакти кори.

Моддаи 75. Ба кисмхо таксим кардани рузи кори.

Моддаи 76. Давомнокии вакти кори дар арафаи рузхои иди гайрикори.

Моддаи 77. Давомнокии вакти кории шабона.

Моддаи 78. Бахисобгирии якчояи вакти кори.

Моддаи 79. Изофакори.

Моддаи 80. Холатхои истисноии истифодаи изофакори.

Моддаи 81. Тартиби хисобкунии вакти кори.

БОБИ 7. ВАКТИ ИСТИРОХАТ.

Моддаи 82. Намудхои вакти истирохат.

Моддаи 83. Танаффус барои дамгири ва хурокхури.

Моддаи 84. Танаффусхои дохилибасти ва махсус.

Моддаи 85. Давомнокии танаффусхо байни рузхои (бастхои) кори.

Моддаи 86. Рузхои истирохат.

Моддаи 87. Манъи кор дар рузхои истирохат. Холатхои истисноии чалби корманд ба кор дар.

Моддаи 88. Чуброни кори рузхои истирохат ва вакти дамгири.

Моддаи 89. Истирохат дар рузхои иди гайрикори.

Моддаи 90. Намудхои рухсати.

Моддаи 91. Хукук ба рухсатии мехнатии харсолаи пардохтшаванда ва рухсатии ичтимои.

Моддаи 92. Хукук ба рухсатии мехнатии асосии харсолаи камтарин ва рухсатии мехнатии.

Моддаи 93. Давомнокии рухсатии мехнатии асосии харсолаи камтарин.

Моддаи 94. Давомнокии рухсатии асосии харсолаи дарозкардашуда.

Моддаи 95. Рухсатихои иловагии харсола.

Моддаи 96. Рухсатии иловагии харсола барои кор дар шароитхои зарарнок ва вазнини мехнат.

Моддаи 97. Рухсатии иловагии харсола барои хусусияти махсуси кор.

Моддаи 98. Рухсатии иловагии харсола барои кор дар шароитхои махсуси табиию иклими.

Моддаи 99. Рухсатии иловагии бо рузи кори ба меъёр гирифтанашуда.

Моддаи 100. Рухсатии иловаги барои собикаи кории давомнок.

Моддаи 101. Бахисобгирии давомнокии рухсатихои мехнатии харсола.

Моддаи 102. Бахисобгирии собикаи кор, ки барои рухсатии мехнатии харсола хукук медихад.

Моддаи 103. Хукуки корфармо оид ба тагйир додани соли кории корманд. 

Моддаи 104. Шартхои пешниходи рухсатии мехнати барои соли аввали кори. 

Моддаи 105. Шартхои додани рухсатии мехнати барои солхои дуюм ва минбаъдаи кори.

Моддаи 106. Додани рухсатии харсола ба шахсоне, ки аз профилакторияхои табобатию.

Моддаи 107. Вакт ва навбати додани рухсатии мехнати.

Моддаи 108. Рухсатии мехнатии харсола ва холатхои истисноии ба соли дигар гузаронидани он.

Моддаи 109. Хукуки корманд дар хусуси ба дигар вакт гузаронидан ва дароз намудани мухлати.

Моддаи 110. Окибати бе асоси конуни ва ризоияти корфармо рад намудани истифодаи.

Моддаи 111. Ба кисмхо чудо кардани рухсатии мехнати. Бозхонд аз рухсатии мехнати.

Моддаи 112. Пардохти рухсатии мехнатии асосии харсола.

Моддаи 113. Маблагхо барои пардохти рухсатихо.

Моддаи 114. Рухсатии ичтимои.

Моддаи 115. Рухсатии эчоди.

Моддаи 116. Рухсатии бемузди мехнат.

Моддаи 117. Рухсатии муваккатии бемузд ё кисман музднок.

Моддаи 118. Амали кардани хукук ба рухсатии мехнатии харсола хангоми аз кор озод намудан.

Моддаи 119. Хукуки корфармо хангоми додани рухсати.

БОБИ 8. ТАЙЁРИИ КАСБИ, АЗНАВТАЙЁРКУНИ, ТАКМИЛИ ИХТИСОС ВА ТАЧРИБАОМУЗИИ.

Моддаи 120. Хукук ва ухдадорихои корфармо оид ба тайёрии касби, азнавтайёркуни, такмили.

Моддаи 121. Тайёрии касби, азнавтайёркуни, такмили ихтисос ва тачрибаомузии кормандон.

Моддаи 122. Шакл ва талаботи умуми ба тайёрии касби, азнавтайёркуни, такмили ихтисос ва.

Моддаи 123. Хукук ва ухдадорихои кормандон оид ба тайёрии касби, азнавтайёркуни ва.

Моддаи 124. Мазмуни шартномаи тахсил.

Моддаи 125. Имтиёзхо барои кормандоне, ки дар муассисахои таълими тахсил мекунанд.

Моддаи 126. Имтиёзхо барои кормандоне, ки дар муассисахои таълимии тахсилоти умуми.

Моддаи 127. Имтиёзхо барои таълимгирандагони муассисахои таълимии тахсилоти касби.

БОБИ 9. БАКОРТАЪМИНКУНИ.

Моддаи 128. Кафолатхои давлатии бакортаъминкуни.

Моддаи 129. Хукукхои шахрвандон дар самти бакортаъминкуни.

Моддаи 130. Хукук ва ухдадорихои корфармо хангоми бакортаъминкуни.

Моддаи 131. Миёнарави дар муносибатхои мехнати.

БОБИ 10. БАМЕЪЁРГИРИИ МЕХНАТ.

Моддаи 132. Меъёрхои мехнат.

Моддаи 133. Кафолатхои давлатии ташкили бамеъёргирии мехнат.

Моддаи 134. Мукаррар намудан, иваз кардан ва аз нав барраси намудани меъёрхои мехнат.

Моддаи 135. Талабот барои тахияи меъёрхои мехнат.

Моддаи 136. Хусусиятхои танзими бамеъёргирии мехнат.

Моддаи 137. Муайян намудани нархномаи музди мехнати корбайъ.

Моддаи 138. Таъмини шароити муътадил барои ичрои меъёри мехнат.

БОБИ 11. МУЗДИ МЕХНАТ.

Моддаи 139. Мукаррар намудани андозаи музди мехнати кормандон.

Моддаи 140. Кафолати пардохти музди мехнат.

Моддаи 141. Кафолати давлати оид ба пардохти музди мехнати кормандон 

Моддаи 142. Таркиби музди мехнат.

Моддаи 143. Андозаи хадди акали музди мехнат.

Моддаи 144. Индексатсияи музди мехнат.

Моддаи 145. Коэффитсиентхои нохияви ва иловапули ба музди мехнат.

Моддаи 146. Тарифхои давлатии пардохти музди мехнат.

Моддаи 147. Тартиби пардохти музди мехнати кормандон.

Моддаи 148. Музди мехнат дар шароити махсус.

Моддаи 149. Шакл, низом ва андозаи музди мехнат.

Моддаи 150. Тагйир додани шартхои музди мехнат.

Моддаи 151. Музди мехнат хангоми ичрои корхои дарачахои тахассуси гуногун. 

Моддаи 152. Музди мехнат хангоми якчоякунии касбхо (вазифахо) ва муваккатан ичро.

Моддаи 153. Музди мехнат хангоми муваккатан ба чойи корманди дигар кор кардан.

Моддаи 154. Пардохти изофакори, кор дар рузхои истирохат ва ид.

Моддаи 155. Музди мехнати кормандоне, ки дар ду (якчанд) чой кор мекунанд. 

Моддаи 156. Пардохти музди кори шабона.

Моддаи 157. Пардохти музди мехнат хангоми ичро накардани меъёри коркард, истехсоли.

Моддаи 158. Мухлатхои пардохти музди мехнат.

Моддаи 159. Шаклхои пардохти музди мехнат.

Моддаи 160. Чойи пардохти музди мехнат.

Моддаи 161. Сарчашмаи воситахо барои музди мехнат.

Моддаи 162. Фонди захиравии музди мехнат.

Моддаи 163. Нигох доштани маблаг аз музди мехнат.

БОБИ 12. КАФОЛАТ ВА ЧУБРОНПУЛИХО.

Моддаи 164. Кафолатхо хангоми ичрои вазифахои давлати ва чамъияти.

Моддаи 165. Кафолатхо ба кормандони аз кор озодшуда вобаста ба даъват ба хизмати харбии.

Моддаи 166. Кафолатхо хангоми ичрои ухдадорихо ба манфиати кормандони ташкилот.

Моддаи 167. Кафолат хангоми гузаронидани корманд ба кори дигари доимии каммузд.

Моддаи 168. Кафолат барои корманде, ки барои ташхис ба муассисаи тибби фиристода.

Моддаи 169. Кафолат ва имтиёзхо барои кормандони аз кор озодшаванда. 

Моддаи 170. Кафолат барои рохбарони ташкилот ва кормандоне, ки вазифаи умумии.

Моддаи 171. Кафолатхо барои гурухи алохидаи кормандон.

Моддаи 172. Тартиби хисоб кардани музди миёнаи мехнат.

Моддаи 173. Чуброни харочоти ичрои кор.

Моддаи 174. Сафари хизмати.

Моддаи 175. Барасмиятдарори, низоми вакти кори ва вакти истирохат хангоми сафари.

Моддаи 176. Мухлати дар сафари хизмати будан.

Моддаи 177. Кафолат ва чуброн хангоми сафари хизмати.

Моддаи 178. Чуброн барои корхои дорои хусусияти харакаткунанда ва сайёр. 

Моддаи 179. Чуброни харочоти корманд хангоми ба махалли дигар ба кор кабул намудан.

Моддаи 180. Чубронпули барои рафтан ба кор бо мувофикаи пешаки ба махалли дигар.

Моддаи 181. Холатхои баргардонидани чубронхо хангоми ба махалли дигар ба кор омадан.

Моддаи 182. Чуброни харочоти истифодаи молу мулки шахсии корманд.

БОБИ 13. ЧАВОБГАРИИ МОДДИИ ТАРАФХОИ ШАРТНОМАИ МЕХНАТИ  

Моддаи 183. Чавобгарии моддии тарафхои шартномаи мехнати хангоми чуброни зарари.

Моддаи 184. Шартхои ба вучуд омадани чавобгарии моддии тарафхои шартномаи мехнати.

Моддаи 185. Чавобгарии моддии корфармо барои зараре, ки ба корманд дар натичаи.

Моддаи 186. Чавобгарии моддии корфармо барои зараре, ки ба молу мулки корманд.

Моддаи 187. Чавобгарии моддии корфармо барои зараре, ки ба хаёт ва ё саломатии корманд.

Моддаи 188. Чавобгарии моддии корманд барои зараре, ки ба корфармо расонидааст.

Моддаи 189. Хадди чавобгарии моддии корманд.

Моддаи 190. Холатхои чавобгарии пурраи моддии корманд барои расонидани зарар ба.

Моддаи 191. Чавобгарии моддии коллективи барои расонидани зарар.

Моддаи 192. Муайян кардани андозаи зарар.

Моддаи 193. Ухдадории корфармо хангоми мукаррар намудани андозаи зарар ва сабаби сар.

Моддаи 194. Чуброни зарарро ихтиёран додани корманд.

Моддаи 195. Тартиби ситонидани чуброни зарар.

Моддаи 196. Чуброни зараре, ки рохбар ба ташкилоти давлати расонидааст. 

Моддаи 197. Кам кардани андозаи зараре, ки бояд аз корманд ситонида шавад. 

БОБИ 14. БАРРАСИИ БАХСХОИ МЕХНАТИИ ФАРДИ.

Моддаи 198. Бахсхои мехнатии фарди.

Моддаи 199. Макомоти баррасикунандаи бахсхои мехнатии фарди.

Моддаи 200. Таъсиси комиссияи созиш ва ташкили кори он.

Моддаи 201. Мухлати мурочиат ба макомоте, ки бахсхои мехнатии фардиро барраси.

Моддаи 202. Ваколатхои комиссияи созиш оид ба бахсхои мехнати.

Моддаи 203. Тартиби баррасии бахсхои мехнати дар комиссияи созиш.

Моддаи 204. Тартиби кабули карор аз чониби комиссияи созиш ва мазмуни он. 

Моддаи 205. Ичрои карори комиссияи созиш.

Моддаи 206. Аз тарафи макомоти баррасикунандаи бахсхои мехнатии фарди ба кор баркарор.

ФАСЛИ III. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ ГУРУХИ АЛОХИДАИ КОРМАНДОН.

БОБИ 15. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНИ БА СИННИ ХАЖДАХ НАРАСИДА.

Моддаи 207. Хукуки кормандони ба синни хаждах нарасида дар муносибатхои мехнати.

Моддаи 208. Корхое, ки дар онхо истифодаи мехнати кормандони ба синни хаждах нарасида.

Моддаи 209. Катъи шартномаи мехнати бо талаби падару модар, васи (парастор) ё макомоти.

Моддаи 210. Муоинаи хатмии тиббии кормандони ба синни хаждах нарасида. 

Моддаи 211. Давомнокии вакти кори барои кормандони ба синни хаждах нарасида.

Моддаи 212. Пардохти музди мехнат ва меъёрхои коркард барои кормандони ба синни хаждах.

Моддаи 213. Хусусияти речаи мехнат ва истирохати кормандони ба синни хаждах нарасида.

Моддаи 214. Махдудияти чавобгарии моддии кормандони ба синни хаждах нарасида.

БОБИ 16. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ ЗАНОН ВА ДИГАР ШАХСОНИ ДОРОИ УХДАДОРИХОИ ОИЛАВИ.

Моддаи 215. Махдудияти катъи шартномаи мехнати бо занон ва дигар шахсони дорои.

Моддаи 216. Корхое, ки дар онхо истифодаи мехнати занон манъ аст.

Моддаи 217. Хусусияти низоми мехнат ва истирохат барои занон ва дигар шахсони дорои.

Моддаи 218. Танаффус барои гизодихии кудак.

Моддаи 219. Мукаррар кардани вакти нопурраи кори барои занон ва дигар шахсоне, ки.

Моддаи 220. Махдудияти истифодаи чамъи бахисобгирии вакти кори барои занони хомила.

Моддаи 221. Муваккатан ба кори дигар гузаронидани зани хомила ва заноне, ки кудаки то як.

Моддаи 222. Кафолат нисбати занон ва дигар шахсоне, ки ухдадорихои оилави доранд.

Моддаи 223. Рухсати барои хомиладори ва таваллуд.

Моддаи 224. Рухсати барои нигохубини кудак.

Моддаи 225. Кафолатхо барои занони хомила ва фарзанддор хангоми ба кор кабул кардани.

Моддаи 226. Рухсатии кормандоне, ки кудакони навзодро фарзандхонд кардаанд ё васии онхо.

Моддаи 227. Кафолат ва имтиёзхо ба шахсоне, ки кудаконро бе модар тарбия мекунанд.

БОБИ 17. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНИ ДАР ДУ (ЯКЧАНД) ЧОЙ КОРКУНАНДА.

Моддаи 228. Мукаррароти умуми оид ба дар ду (якчанд) чой кор кардан.

Моддаи 229. Махдудиятхои дар ду (якчанд) чой кор кардан.

Моддаи 230. Шартномаи мехнати оид ба дар ду (якчанд) чой кор кардан.

Моддаи 231. Хуччатхои иловагие, ки барои бастани шартномаи мехнати оид ба дар ду (якчанд)

Моддаи 232. Давомнокии вакти кории дар ду (якчанд) чой кор кардан.

Моддаи 233. Рухсатихои мехнатии харсолаи пардохтшаванда барои дар ду (якчанд) чой кор.

Моддаи 234. Махдудияти бастани шартномаи мехнати оид ба дар ду (якчанд) чой кор кардан.

Моддаи 235. Асосхои иловагии катъ намудани шартномаи мехнати оид ба дар ду (якчанд) чой.

БОБИ 18. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНЕ, КИ БА КОРХОИ ВАЗНИН, ЗЕРИЗАМИНИ ВА ШАРОИТИ МЕХНАТАШОН ЗАРАРНОК МАШГУЛАНД.

Моддаи 236. Давомнокии вакти кори ва рухсатии мехнатии иловагии харсолаи.

Моддаи 237. Музди мехнати кормандоне, ки ба корхои вазнин, зеризамини ва ё шароити.

Моддаи 238. Таъмини сихатии корманд ва бехатарии шароити мехнат.

БОБИ 19. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНЕ, КИ БО КОРХОИ МАВСИМИ МАШГУЛАНД.

Моддаи 239. Корхои мавсими.

Моддаи 240. Хусусияти бастани шартномаи мехнати бо кормандони мавсими. 

Моддаи 241. Асосхои иловагии бекор кардани шартномаи мехнати бо ташаббуси корфармо бо.

Моддаи 242. Хусусияти бекор кардани шартномаи мехнати бо корманди мавсими.

БОБИ 20. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНИ БО УСУЛИ ВАХТАВИ КОРКУНАНДА.

Моддаи 243. Хусусиятхои кори вахтави.

Моддаи 244. Махдудият дар кори усули вахтави.

Моддаи 245. Давомнокии вахта.

Моддаи 246. Хисоби вакти кори ва вакти дамгири хангоми кор бо усули вахтави. 

БОБИ 21. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНИ ХОНАГИ  

Моддаи 247. Хусусияти бастан ва бекор кардани шартномаи мехнати бо кормандони хонаги.

Моддаи 248. Вакти кори ва вакти дамгирии кормандони хонаги.

Моддаи 249. Татбик ва бекор кардани чазои интизоми.

Моддаи 250. Халли бахсхои мехнатии фарди.

Моддаи 251. Катъ кардани шартномаи мехнати бо корманди хонаги.

БОБИ 22. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНИ ХОНАКОР 

Моддаи 252. Кормандони хонакор.

Моддаи 253. Шартхои мехнати кормандони хонакор.

Моддаи 254. Речаи вакти кори ва вакти истирохат, шартхои таъмини бехатари ва хифзи.

БОБИ 23. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ КОРМАНДОНИ БО КОРИ ФОСИЛАВИ (ДИСТАНСИОНИ) МАШГУЛБУДА.

Моддаи 255. Кори фосилави (дистансиони)

Моддаи 256. Шароити мехнати кормандоне, ки бо кори фосилави (дистансиони) машгуланд.

Моддаи 257. Бахисобгирии вакти кори ва вакти истирохат, шартхои таъмини бехатари ва хифзи.

БОБИ 24. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ МАЪЮБОН.

Моддаи 258. Амали намудани хукуки маъюбон ба мехнат.

Моддаи 259. Шароити мехнати кормандони маъюб.

Моддаи 260. Давомнокии вакти кутохи кории маъюбон.

Моддаи 261. Махдудияти истифодаи чамъи вакти кори бахисобгирифташуда барои.

Моддаи 262. Махдудияти кори шабона, изофакори, кор дар рузхои истирохат ва иди.

Моддаи 263. Пешниходи рухсатии мехнатии харсолаи пардохтшаванда ба корманди маъюб.

БОБИ 25. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ ХАЙАТИ ТЕХНИКИ ВА ХИЗМАТРАСОНИ МАКОМОТИ ДАВЛАТИ.

Моддаи 264. Кабул намудан ба хайати техники ва хизматрасони макомоти давлати.

Моддаи 265. Махдудият дар хизмати граждани.

Моддаи 266. Гузаронидани хизматчии граждани ба кор ба дигар макомоти давлати.

Моддаи 267. Аттестатсияи хизматчии граждани.

Моддаи 268. Пешрави дар хизмати граждани.

Моддаи 269. Такмили ихтисос ва азнавтайёркунии хизматчии граждани.

Моддаи 270. Хавасмандгардонии хизматчии граждани.

Моддаи 271. Кафолат ва чубронхо ба хизматчии граждани.

Моддаи 272. Пардохти музди мехнати хизматчии граждани.

БОБИ 26. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ СОХИБКОРОНИ ИНФИРОДИ.

Моддаи 273. Сохибкорони инфироди.

Моддаи 274. Мухлати шартномаи мехнати байни сохибкорони инфироди ва кормандон.

Моддаи 275. Коидахои тартиботи дохилии мехнатии сохибкорони инфироди. 

Моддаи 276. Речаи кор.

Моддаи 277. Шартхои пардохти музди мехнат.

Моддаи 278. Иштироки сохибкорони инфироди дар шарикии ичтимои.

Моддаи 279. Хусусияти ташкили бехатари ва хифзи мехнат аз тарафи сохибкорони инфироди.

БОБИ 27. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ РОХБАР ВА АЪЗОИ МАКОМОТИ ИЧРОИЯИ КОЛЛЕГИАЛИИ ШАХСИ ХУКУКИ ВА КОРМАНДОНИ БА КОР ТАЪЙИН (ИНТИХОБ) НАМУДАИ СОХИБМУЛКИ ШАХСИ ХУКУКИ, ШАХСИ АЗ ЧОНИБИ ОН ВАКОЛАТДОРКАРДАШУДА (МАКОМОТ) ВА Ё МАКОМОТИ ВАКОЛАТДОРИ ШАХСИ ХУКУКИ.

Моддаи 280. Асосхои хукукии танзими мехнати рохбари макомоти ичроияи шахси хукуки.

Моддаи 281. Бастани шартномаи мехнати бо рохбари макомоти ичроияи шахси хукуки.

Моддаи 282. Рохбари макомоти ичроияи шахси хукуки хамчун дар ду (якчанд) чой коркунанда.

Моддаи 283. Пеш аз мухлат бекор кардани шартномаи мехнати бо ташаббуси рохбари.

Моддаи 284. Асосхои иловаги барои катъ намудани шартномаи мехнати бо рохбари макомоти.

Моддаи 285. Хусусияти танзими мехнати аъзои макомоти ичроияи коллегиалии шахси хукуки.

БОБИ 28. ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ МЕХНАТИ ВАКИЛОНИ МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН, СУДЯХО, ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИ, ХИЗМАТЧИЁНИ ХАРБИ, КОРМАНДОНИ МАКОМОТИ ХИФЗИ ХУКУК ВА ДИПЛОМАТИ, ИНЧУНИН ДИГАР КОРМАНДОНИ ТАШКИЛОТХОИ ДАВЛАТИ ВА ГАЙРИДАВЛАТИ  

Моддаи 286. Танзими мехнати вакилони Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии.

Моддаи 287. Танзими мехнати хизматчиёни харби, кормандони макомоти хифзи хукук ва.

Моддаи 288. Хусусияти танзими мехнати кормандони дигар ташкилотхои давлати ва.

ФАСЛИ IV. ШАРИКИИ ИЧТИМОИ ВА МУНОСИБАТХОИ КОЛЛЕКТИВИ ДАР СОХАИ МЕХНАТ.

БОБИ 29. КОЛЛЕКТИВИ МЕХНАТИ ВА ШАРИКИИ ИЧТИМОИ ДАР СОХАИ МЕХНАТ.

Моддаи 289. Коллективи мехнати.

Моддаи 290. Намояндагони кормандон дар ташкилот.

Моддаи 291. Хукукхои намояндагони кормандон дар ташкилот.

Моддаи 292. Манъи дахолат ба фаъолияти конунии намояндагони кормандон. 

Моддаи 293. Ухдадорихои корфармо ва шахсони ваколатдори у нисбат ба намояндагони.

Моддаи 294. Кафолатхои иловагии мехнати барои намояндагони кормандон. 

Моддаи 295. Намояндагони корфармоён.

Моддаи 296. Максади бастани созишнома ва шартномахои коллективи.

Моддаи 297. Максади шарикии ичтимои.

Моддаи 298. Принсипхои асосии шарикии ичтимои.

Моддаи 299. Шаклхои амали намудани шарикии ичтимои.

Моддаи 300. Макомоти асосии низоми шарикии ичтимои.

БОБИ 30. ТАРТИБИ БАСТАНИ СОЗИШНОМА БАЙНИ ТАРАФХОИ ШАРИКИИ ИЧТИМОИ.

Моддаи 301. Намудхои созишнома ва иштирокчиёни он.

Моддаи 302. Тартиб ва мухлати бастани созишнома.

Моддаи 303. Мазмуни созишнома.

Моддаи 304. Амали созишнома.

Моддаи 305. Тагйиру иловахо ба созишнома.

БОБИ 31. ШАРТНОМАИ КОЛЛЕКТИВИ.

Моддаи 306. Карор дар бораи зарурати бастани шартномаи коллективи.

Моддаи 307. Тарафхои шартномаи коллективи.

Моддаи 308. Тартиб ва мухлати бастани шартномаи коллективи.

Моддаи 309. Мазмуни шартномаи коллективи.

Моддаи 310. Мухлати амали шартномаи коллективи.

Моддаи 311. Тагйиру иловахо ба шартномаи коллективи.

Моддаи 312. Кафолатхо дар холати пеш аз мухлат катъ кардани шартномаи коллективи.

Моддаи 313. Ухдадории шахсони мансабдор дар музокироти коллективи.

БОБИ 32. НАЗОРАТ ВА БАКАЙДГИРИИ СОЗИШНОМА ВА ШАРТНОМАХОИ КОЛЛЕКТИВИ.

Моддаи 314. Назорати татбики созишнома ва шартномахои коллективи.

Моддаи 315. Бакайдгирии созишнома ва шартномахои коллективи.

Моддаи 316. Масъулияти тарафхои созишнома ва шартномахои коллективи 

БОБИ 33. БАРРАСИИ БАХСХОИ МЕХНАТИИ КОЛЛЕКТИВИ.

Моддаи 317. Тартиби баррасии бахсхои мехнатии коллективи.

Моддаи 318. Пешниходи талаботи кормандон.

Моддаи 319. Намояндагони кормандон ва корфармоён дар бахсхои мехнатии коллективи.

Моддаи 320. Миёнарави.

Моддаи 321. Арбитражи мехнати.

Моддаи 322. Баррасии судии бахсхои мехнатии коллективи.

Моддаи 323. Корпартои.

Моддаи 324. Кафолатхо ва чубронхо ба кормандоне, ки корпартои мекунанд. 

Моддаи 325. Ухдадорихои корфармо дар халли бахсхои мехнатии коллективи. 

Моддаи 326. Масъулияти кормандон барои корпартоихои гайриконуни.

ФАСЛИ V. БЕХАТАРИ ВА ХИФЗИ МЕХНАТ.

БОБИ 34. ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ХИФЗИ МЕХНАТ.

Моддаи 327. Идоракунии давлатии хифзи мехнат.

Моддаи 328. Салохияти Хукумати Чумхурии Точикистон оид ба хифзи мехнат.

Моддаи 329. Ваколатхои макомоти ваколатдори давлати оид ба хифзи мехнат.

Моддаи 330. Ваколатхои макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати оид ба хифзи.

БОБИ 35. БЕХАТАРИ ВА ХИФЗИ МЕХНАТ.

Моддаи 331.Талаботи хифзи мехнат.

Моддаи 332. Хукуки корманд ба гирифтани маълумот дар бораи хифзи мехнат.

Моддаи 333. Муоинаи тиббии баъзе гуруххои кормандон.

Моддаи 334. Имтиёзхо ва чубронхо барои кормандоне, ки шароити корашон зарарнок аст.

Моддаи 335. Таъмин намудан бо либоси махсус ва дигар воситахои мухофизати инфироди ва.

Моддаи 336. Додани дастур ба кормандон оид ба коидахои хифзи мехнат ва усулхои.

Моддаи 337. Корро катъ кардани корманд дар холати ба хаёт ва саломатии у тахдид.

Моддаи 338. Бо сабаби вазъи саломати ба кори сабуктар гузаронидан.

Моддаи 339. Чорахои иловагии хифзи мехнати маъюбон.

Моддаи 340. Хизматрасонии санитарию маиши ва тиббии корманд.

БОБИ 36. КАФОЛАТИ ХУКУКИ КОРМАНД ВА КОРФАРМО ОИД БА БЕХАТАРИ ВА ХИФЗИ МЕХНАТ.

Моддаи 341. Хукуки кормандон ба сугуртаи хатмии ичтимои.

Моддаи 342. Бахисобгири ва санчиши ходисахои нохуш дар истехсолот.

Моддаи 343. Кафолати чуброни зарар бо сабаби бад шудани саломати ё фавти корманд.

Моддаи 344. Кафолатхои давлатии таъмини хукуки корманд ба хифзи мехнат 

БОБИ 37. ХУКУК ВА УХДАДОРИХОИ КОРМАНД ВА КОРФАРМО ОИД БА БЕХАТАРИ ВА ХИФЗИ МЕХНАТ.

Моддаи 345. Хукуки корманд ба бехатари ва хифзи мехнат.

Моддаи 346. Ухдадорихои корманд дар сохаи хифзи мехнат.

Моддаи 347. Хукуки корфармо ба бехатари ва хифзи мехнат.

Моддаи 348. Ухдадорихои корфармо оид ба таъмини бехатари ва хифзи мехнат. 

БОБИ 38. ТАЪМИНИ ХИФЗИ МЕХНАТ.

Моддаи 349. Талаботи меъёрии давлатии хифзи мехнат.

Моддаи 350. Тайёрии хатмии махсус ва касби оид ба хифзи мехнат.

Моддаи 351. Хифзи мехнати ноболигон, занон ва маъюбон.

Моддаи 352. Мутобикати иншоотхои истехсоли, тачхизот, равандхои технологи ва махсулот.

Моддаи 353. Сарчашмахои маблаггузории хифзи мехнат.

Моддаи 354. Ташхиси давлатии шароити мехнат.

Моддаи 355. Хифзи мехнат дар ташкилот.

Моддаи 356. Кумитахо (комиссияхо) оид ба хифзи мехнат.

Моддаи 357. Назорати чамъиятии риояи талаботи хифзи мехнат.

Моддаи 358. Хукукхои нозирони чамъияти оид ба хифзи мехнат.

ФАСЛИ VI. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВИ.

БОБИ 39. СУГУРТАИ ИЧТИМОИ.

Моддаи 359. Шаклхои сугуртаи ичтимои.

Моддаи 360. Намудхои таъминот аз хисоби сугуртаи ичтимоии давлати.

БОБИ 40. НАЗОРАТ ДАР СОХАИ МЕХНАТ.

Моддаи 361. Назорати риояи конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат.

Моддаи 362. Назорати давлатии пешбурди бехатарии корхо дар саноат ва сохаи кухкори.

Моддаи 363. Назорати чамъиятии риояи конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба мехнат.

БОБИ 41. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВИ.

Моддаи 364. Чавобгари барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур.

Моддаи 365. Дар бораи аз эътибор сокит донистани баъзе санадхои конунгузории Чумхурии.

Моддаи 366. Тартиби мавриди амал карор додани Кодекси мазкур.

 

 

Кодекси мазкур муносибатхои мехнати ва дигар муносибатхои бевосита ба онхо алокамандро ба танзим дароварда, барои хифзи хукуку озодихои тарафхои муносибатхои мехнати, мукаррар намудани кафолатхои камтарини хукук ва озодихо дар сохаи мехнат равона карда шудааст.

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …