معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

کیداریان

سورت کیدره در تنگ مدرک اساسی راجع به کیداریان (کشمیریان) در اخبار مأخذهای زیرین هستند. در سالنامة بای-ش روایت می‌شود، که حاکم یوجیها از حملة جاجها خوف برده، دربار خود را به شهر بالا کوچاند. «پس از این پادشاه دلاور یوجیها سیدالا از کوههای بلند عبور کرد و به شمال …

مفصل

بید

bed_daraxt-660x330

موراد از بید شفابخش گفتن بید عادّی است، که به همه ملم می‌باشد. بهترینش در لب آب روییدة آن است. نیز بید ثمر هم دارد، که آن را خوشة بید می‌نامند. مزاج گلش در درجة دوّم سرد و در یکم تر است؛ مزاج برگش سرد و خشک است، مزاج خوشه‌اش …

مفصل

شفتال و

شفتالو-این ثمر معلوم است، دو نوع می‌باشد: 1. پوستش نازک، رنگارنگ، سفید، سورگ، سبز، پشمکدار، که پوستش به آسانی جدا می‌گردد – این را  شفتالوی شیرین می‌نامند. 2. اگر پوستش به گوشت آن و گوشتش به دانک آن چسپیده باشد، آن را شفتالو کاردی می‌خوانند، بهترین آن شیرین، بزرگ، شاداب …

مفصل

سوسن

سوسن-ان رستنی نمودهای گوناگون دارد: گلش سفید، بنفش و زرد، که به همه معلوم است-دشتی (کوهی) و بوستانی می‌باشد. مزاجش در درجة اوّل گرم و در تری و خوشی معتدل است. به قول بعضیها مزاج سفید بوستانی‌اش در درجة دوّم گرم و خشک است و بعضیها در سوم گفته‌اند، امّا مزاج …

مفصل

گیلاس

gelos-660x330

گیلاس و آلوبال و- ین میوه‌های معلوم. میوة گیلاس پختگی کلانتر از آلوبال و، رنگش به سرخی مایل می‌باشد، نوع زردش هم وجود دارد. ولی آلوبال و باشد، سرخ کبودتاب می‌گردد، حتّی به رنگ خون است.  میزاج ثمر آلوبالوی پختگی در درجة دوّم سرد و تر است؛ ولی مزاج گیلاس پختگی …

مفصل