Главная / Гуногун / Номхои исломи барои писарон, мардон -бачахо

Номхои исломи барои писарон, мардон -бачахо

Нафароне, ки дини исломро дар хакикат мепиндоранд пас онон ба гузоштани номхои писаронашон ва ё писарони хешу табори худ аз дини Ислом пеша мекунанд. Дар Ислом номхои аз хама машхур ба шахсони муътабар яъне ба Паёмбарон асосан алокаманди дорад аз чумла ба Мухаммад, Сулаймон, Ахмад,  Ёкуб, Яхё, Довуд ва г. мебошад.  Бехтарин ном гузошатан ба андешаи мардуми динпарвар ин номхои исломи шуморида мешавад.

номи исломи

Лек бисёрихо зери номи мусалмони номхои арабиро дар назар доранд. Номхои аз забони араби гирифташуда дар мардхои Осиёи миёна аз чумла Точикистон, Узбекистон, Афгонистон ва кариб дар 50 давлати дунё хеле машхур аст.  Дар поён номхои исломии писаронаро орварда шудаанд, ки хар яки он чи маъно – мазмун доранд, оварда шудааст.

Номи писарон – бачагона- мардона

«А»

Аббос (араби) – гамгин, сахт, сард

Абдулло (араби) – хизматгори Худо.

Абдул – аз номи Абдулло. Ин чузъи ном аст, ки одатан дар тайёр кардани номхо бо истифода аз сифатхои Кудс истифода мешавад.

Абдугафор (араби) – гуломи Парвардигор. Аз он сабаб чунин ном дода мешавад, ки писар дар панохи Аллох бошад.

Абдулхамид (Абдухамид) (араби) гуломи Парвардигор- ходим.

Абдурашид (Абд + рашид) (араби) хидмати Худовардигоре, ки рохи ростро рохнамои мекунад. Ин аст, ки чунин ном бо хохиши он, ки кудакон дар рохи дурусти хаёт зиндаги кунанд, дода мешавад.

Aдиб (араби) – нависанда; некуахволи, одилона ва одилона [2].

Азамат (араби) – бузург.

Азат (Фур.) – ройгон.

Азиз – хеле эхтиром, мухаббат;  кави Яке аз номхои Хакки Таоло.

Айнур (Точикию-Араб) – мохир.

Акрам (араби) – саховатманди, некукори, эхтиром, некукор ва некукорона.

Алиаскар (араби) – чанги бузург. Ном аз номхои мустакил иборат аст: Али – бузург, кави, кави, далер ва Аскар – чанговар, аскар.

Али (араби) – баланд, баландтарин.

Алим (араби) – олим, донишманд, донишманд, донишманд.

Алфинур (араби) – метавонад хамчун “нури хазорсола” тарчума шавад.

Амин (араби) – садокат, эътимоднок, бевосита, росткавл, росткавл; нигохдори Яке аз номхои Мухаммад (САВ).

Амир (араби) – хоким, рохбар, президенти; фармоиш, супоришномахо.

Амирхон – Сардори асоси.

Анас (араби) – шодмони, шодмони, некукорона.

Анвар – ин рушнои аст ва ё пурнури.

Ансор (араби) – ёрдамчихо, тарафдорон, хамкорон (ба Мухаммад САВ).

Асад (араби) – Шер (хайвонест, ки шохи чангал бошад)

Асаф (араби) – дорои сифатхои хуб, хандон, хирадмандона.

Афзал (араби) – бехтарин, зиёждтарин, эхтиром, кадр ва кадршиноси.

Ахмад (Ахмад) (араби) – Бовари, шукр. Яке аз номхои Мухаммад (сав).

Айюб (Айюш) (дигар-евро) – тавба кардан; додани нур (ахамият). Номи яке аз анбиёи Худо.

Амир (араб.) — Сардор, Подшох

Б.

Бахоуддин (араби) – нури имон.

Багдод (эрони) – тухфаи худованд.

Бадриддин (араби) – Мохи пурра.  Хангоми додани чунин ном, волидон мехостанд, ки кудаки «нур» -и имонро, ки чун мохе пур аз замин аст, равшан кунад.

Бокир (араби) – барвакт, зуд ба зуди меафзояд.

Башар (араби) одам.

Башир (араби) – хабари хурсанди.

Бурхон (араби) – далели, росткавли, асли.

Вазир (араб.) — вазир, .
Воиз (араб.) — шахси мефахмондаги ва ё сухангу.
Вакил (араб.) — сафир; шахси боваринок, ваколатдор; муовин; мухофиз, тель.
Вафо (араб.) — хакикатчи, касамашро ичрокунанда.

Г

Гози (араб.) — тозингар, гасбкунанда, чанговаре ки заминхои одамонро гасб карда мегирад
Голиб (араб.) — мебурида,  .
Гани (араб.) — сарватманд, бой, гани, сохиби сарватхои бебахо. Яке аз номхои Парвардигор.
Гафур аффар) (араб.) — бахшанда ва мехрубон.
Гаюр (араб.) — мардонавор,  часур, нотарс.
Гиёс (араб.) — начоткунанда, ёрдамчи.
Гуфрон (араб.) — бахшанда.

Д

Дамир — (араб) инсоф.
Дониёл — Тухфаи худо.
Давлат  — боигари, сарват, кишвар, чумхури.
Довуд (араб.) — дустдошта, номи паёмбар.
Диндор (перс.-араб.) — аз  худо тарсанда.

З

 

Забир (араб.) — батокат,  пуртокат.
Зайд (араб.) — афзоишёбанда.
Закариё (араб.) — марди хакики. Яъне аз калимаи закар (олоти марди –кер) гирифта шудааст.
Заки (араб.) — шух, талхак, тоза, росткавл.
Зокир (араб.) — ба ёд меоварандаи худо

Зариф (араб.) — ширинру, чолиб, зебо

Зафар (араб.) — голиб, аксуламали маглуб.
Зохид (араб.) — хоксор, хушруй, базеб.
Зиё (араб.) — рушнои
Зиёд (араб.) — афзоишёбанда.
Зобит (Добит) (араб.) — сарбоз.
Зубайр (араб.) — бокуват ва доно.

 

И

Иброхим  — падари халк. Номи  паёмбар.
Идрис (араб.) — кушиш, меомухта.Яке  аз номи Худованд.
Икром (араб.) — хурмат.
Илхом (араб.) — завк, шавк.
Илёс (араб.) — мучиза.
Имон (араб.) — бовари.
Инсоф (араб.) — адолаткор..
Ирфон (араб.) — маорифпарвар, донишманд.
Иршад (араб.) — проводник, руководящий, указывающий.
Искандар –  часур, пуркуват, зафарманд. Ин ном дар китоби Куръон зикр шудааст.
Ислом (араб.) — итоаткунанда, ичрокунанда.
Исмоил – номи паёмбар.
Исматулло (араб.) — «дар хифзи худованд карордошта».
Исрофил (араб.) — чанговар.
Исхок  — хурсанд, шух. Номи яке аз паёмбарон.
Ихлос (араб.) — бовари, аз тахти дил, фидои.

 

Э
Эхсон (араб.) — нагз, хуб, саховатманд, ёрдамкунанда.
Эхтиром (араб.) — дуст доштан, хурмат кардан.

 

К

Кави (араб.) — бокуват, пуртокат, бузург. Яке аз сифатхои Худованд.
Кодир (араб.) — Тавоно, Имкондор. Яке аз номхои Парвардигор.
Камол  (араб.) — Калон, бавоя расида.

Комил – Пурра, Пухтарасида.
Кариб — шахси наздик ба Аллох.
Карим (араб.) — щедрый, почитаемый, священный.
Косим (араб.) — таксимкунанда,

Кавсар (араб.) — номи дарёе ки дар бихишт аст.
Кафил (араб.) — бармегашта.
Кохир (араб.) — Голиб.
Кахор (араб.) — сохиби кувваю кудрати бузург. Яке аз номи Парвардигор.
Каюм (араб.) — доими, мустахакам. Яке аз номи Худванд.
Киром (араб.) — саховатманд, сохибдил,.
Кудрат (араб.) — кувва; аз ухдаи кор мебаромада.
Курбон (араб.) — худро бахшанда, ба рохи Худро бахшанда.
Кутдус (араб.) — боэхтиром, сохиби хурмат.
Киём (араб.) — эхёшуда.
Л

Латиф (араб.) — Кушода, дилсуз; лайло, доно.
Лукмон (араб.) — назораткунанда, нигахбон.
Лутфулло (араб.) — мехрубонии Худованд, Тухфаи Парвардигор.
Лазиз (араб.) — ширин ё бомаза.

 

М

Максуд (араб.) — чуянда, дустдошта; максад; мазмун.
Малик (араб.) — сохибмулк, шох, султон, подшох.
Мансур (араб) — победоносный, торжествующий победу.
Максуд (араб.) — Хушбахт.
Махди (араб.) — бо рохи рости илохи мерафта.
Махмуд (араб.) — волотарину дустдоштаи мардум.
Мирзо (араб.-перс.) — раис, калон, воломаком.

Мубин (араб.) — шахси рохи дурустро аз нодуруст фарккунанда, открытый.
Музаффар (араб.) — Голиб, Зафарёфта.
Мукаддас (араб.) — тозза, волотарин ва азизтарин.
Муким (араб.) — дурусткунанда; созанда; муайянкунанда; зиндакунанда.
Мунир (араб.) — рушноикунанда, пурнуркунанда.
Мурод (араб.) — максад, хохиш, ният.
Муртазо (араб.) — интихобшуда, аз хама бехтарин, дустдошта.
Мусо  – Номи паёмбар.
Муслим (араб.) — Шахси мусалмон, Дини ислом ва рохи ростро кабулкарда. .
Мустафо (араб.) — хамвор, бехтарин.
Мухаммад (араб.) — таърифи, шахси ба таъриф арзанда. Номи паёмбар.
Мухсин (араб.) — шахси кори муфидро ичрокунанда.
Мухтор (араб.) — интихобшуда; интихоби озодро сохибдошта. Мустакил, истиклолиятдошта.

 

Н

Наби (араб.) — Номи Паёмбар.
Надир (араб.) — камёфт, ноёфт.
Назар (араб.) — Нигох кардан. Нигох суи худованд.
Нозим (араб.) — сохтмончи, созанда.
Назиф (араб.) — тоза, саломат.
Ноил (араб.) — тухфа.
Нуъмон (араб.) — саховатчи, хайркунанда.
Нур (араб.) — рушнои.
Нуримон (араб.) — рушноии дин.

Р

Раис (араб.) — рохбар, сардор, шох, подшох, султон..
Рамазон (араб.) — номи 9-умини мохи солшумории Исломи (камари).
Ромиз (араб.)— нишонаи хуби.
Расул (араб.) — сафир; паёмбар.
Рауф (араб.) — дилсуз. Рахим, рахмкунанда. Яке аз сифатхои парвардигор.
Рафик (араб.) — дуст, чура, хамрох.
Рахим (араб.) — дилсуз, рахмдор. Яке аз номхои Худованд.
Рахмон (араб.) —саховатманд. Яке аз номхои Худованд..
Рашид (араб.) — ба рохи рост мерафта.
С

 

Собир (араб.) — Сабркунанда, батокат.
Собит (араб.) — тастдиккунанда, росткавл.
Сабур (араб.) — бисёр тобдор, батокат. Яке аз сифати.
Содик (араб.) — чура, росткавл.
Саид (араб.) — рохбар.
Салват (араб.) — баракат.
Салмон (араб.) — саломат.
Салох (араб.) — фоидаовар, лозима; худотарс.
Самат (араб.) — доими; абад.
Самир (араб.) — хамсухбат.
Саттор (араб.) — бахшоянда, хифзкунанда. Яке аз сифатхои Худованд.
Сафа (араб.) — тоза.
Сулаймон  — Зиндагии бобарору дуруст. Номи яке аз бузургтарин паёмбарон.
Султон (араб.) — Шох, Раис.

 

Т

Табрис (араб.) — насл, боигари; шукух, шахомат.
Тавфик (араб.) — дуои хайр, фотиха, мувафаккият.
Тохир (араб.) — тоза, бегунох.
У

Умар (араб.) —зинда.
Умед (араб.) — орзу, интизори.

 

Ф

Фозил (араб.) —донишманд, пурхунар.
Файз (араб.) — голиби баракати худро меёфта.
Фоил — нишонаи хуб.
Фарид (араб.) — ягона, нотакрор.
Фаррух (араб.) — бадро аз хуб фарккунанда.
Фаттох (араб.) — кушояндаи дари бахт, голиб; яке аз номи Парвардигор.
Фотех (араб.) — огозкунанда; зафарёфта.
Фаёз (араб.) — бой, саховатманд.
Х

Хабиб (араб.) — дустдошта; азиз.
Хайдар — шер.
Хайриддин (араб.) — бехтарин ибодаткунанда бар Худо.
Хаким (араб.) — сохибилм, донишманд.
Холик (араб.) — зиндакунанда, нурдиханда. Яке аз номхои Худованд.
Халил (араб.) — дусти наздик.
Халим (араб.) — мулоим, пуртокат. Яке аз номхои Худованд..
Хамза (араб.) — сузанда.
Хамид (араб.) — сазовор, шистаи таъриф.
Хаммат (араб.) — таърифи.
Ханиф (араб.) — рострав, дурусткор.
Харис (араб.) — хифзкунанда, .
Хорун (араб.) — якрав.
Хасан (араб.) — нагз ва зебо.
Хофиз (араб-татарск.) — куръонро азёд медониста. Яке аз номи Парвардигор.
Хизир (Хызыр, Хыдр) — номи муаллими паёмбар Муссо ин номро дошт ва ин ном дар Куръон зикр шудааст.
Хусайн (араб.) — красивый, хороший.

 

 

 

Ш

Шохизар — тиллои бехтарин.
Шокир (араб.) — шукркунанда.
Шамил (араб.) — Хаматарафа, Гуногунчабха.
Шариф (араб.) — хизматкарда, воломаком, дили калон дорад.
Шавкат (араб.) — кувва, бузурги.
Шафи (араб.) — шифои, табобати.
Шукран (араб.) — благодарный.
Шухрат (араб.) — шухрат, шухрат; золим; хокимият, эътибори.

 

Ю

Юнус — кабутар. Ин ном Дар куръон зикр шудааст.

Юсуф)  — хусндор, зебо. Номи яке аз паёмбарон.

 

Я

Ёкуб (Иаков) — Номи Паёмбар.
Ёсин (араб.) — 36-м сураи Куръон.

 

Я

Ясир (араб.) — Хурд.

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …