Главная / Чамъият / Шеърхои ошики барои духтари дустдошта ва ё писар

Шеърхои ошики барои духтари дустдошта ва ё писар

Шеърхои ошики дар васфи духтари дустдошат ва ё писари нагз медида аз широни точик дар шакли назм барои истифодаи чавонон гирд оварда шудааст. Метавонед онхоро дар шакли СМС ва почтаи электрони ба дустони худ равон намоед.

Ошики шеърхо байни чавонон ва хусусан шахсони ошик хеле маъруф аст ва аз хондани он кас халоват мебарад. Чунин шеърхо дар мавриди дарди дил, изхори таманиёт, фикру андеша, калби дар ташвишбуда баён менамояд.

dostavka-cveti-5

ОТАШИ ИШК

Ба гумонам, ки чадди ман Зардушт,
На ба хар оташе садокат дошт,
Оташи ишкро парастиш кард
К-у ба дил нури зиндаги мекошт!

Шояд аз ин сабаб ман аз хурди
Оташи ишкро парасторам,
Дил фурузон бувад аз ин оташ,
Ман таб аз тобу сузи он дорам.

Дар дили хар касе фурузон шуд
Оташи ишку шуълахои умед,
То абад мекунад ба вай таъзим,
Сар фароварда аз фалак Хуршед!

ДИЛИ БЕКАРОР

dostavka-cveti-5

Боз чун хар субхдам биншастаам
Руи санге, бар лаби Бахри Сиёх.
То шавад ором дил, дил бастаам
Ман ба ин бахри азиму мавчхо…

Худсарона мевазад боди бахор,
Нарму форам…
Чониби ман хар замон
Мавчхои хешро беихтиёр
Мефиристад бахри шуху бекарон.

Аз вазидан монд боди дилкушо,
Мавчхо гаштанд гоиб аз назар.
Бахр хам ором шуд…
Охир, чаро,
Эй дили ман, бекарори ин кадар?

Не!
Дар ин чо дил намеёбад карор.
Хайр
Эй базфи азим, эй мавчхо.
Боз дар бахри бузурги рузгор
Орзу дорад дилам созад шино.

Ишку амал

Фасли хуби бахор,
Сохили Вахш,
Сабзаю лола буду боди сахар…
Менишастем хар ду дар гулзор
Бе маю бе пиёлаю согар.
Масти дидори якдигар гашта
То дами субхи нав намехуфтем,
Рози дилро ба зери пардаи шаб
Фош кардему як ба як гуфтем.

То сахар хамсадои мо буд Вахш,
Роз бо мавч гуфта мечушид.
Аз паси куххои сабзбадан
Сар баровард бехабар хуршед…

Бо дили пур зи орзую умед
Чониби Вахш—неъмати кухсор,—
Бо суруди сахар равон гаштем,
Мисли хар субхдам, ба манзили кор
Ёри мо буд бахти мо…

Оре!
Зиндаги бебахотарин гухарест!
Лек бе орзую ишку амал
Зиндаги дашти хушки бесамарест!

dostavka-cveti-5

АЗ МАН АСТ

Рузгорест, ки савдои бутон дини ман аст,
Гами ин кор нишоти дили гамгини ман аст.
Дидани руйи туро дидаи чонбин бояд
В-ин кучо мартабаи чашми чахонбини ман аст.
Ери ман бош, к и зеби фалаку зинати дахр
Аз махи руйи туву ашки чу парвини ман аст.
То маро ишки ту таълими сухан гуфтан кард,
Халкро вирди забон мидхаду тахсини ман аст.
Давлати факр, Худоё, ба ман арзони дор,
К-ин каромат сабаби хашмату тамкини ман аст.
Воъизи шахнашинос ин азамат, гу, мафуруш,
3-он, ки манзилгахи султон дили мискини ман аст.
Ё Раб, ин Каъбаи максуд тамошогахи кист?
Ки мугелони тарикаш гулу насрини ман аст?
Хофиз, аз кашмати Парвиз дигар кисса махон,
Ки лабаш чуръакаши Хусрави Ширини ман аст.

ЁР НАМЕПУРСАД ХЕЧ

Аз мани дилшуда он ёр намепурсад хеч,
Хабаре з-ин дили афгор намепурсад хеч.
Ди ба сарманзили ман омаду ахвол бидид,
Гуфт: — Чун аст туро ёр намепурсад хеч?
Гуфтамаш:- Бахти ману толеъи шуридаи ман,
Хаста мебинадам он ёр, намепурсад хеч?
У табиби ману ман хаставу бемори гамаш,
Чун табиб аст, ки бемор намепурсад хеч?
Чонам аз фуркати руяш ба лаб омад сад бор,
Ки аз ин дилшуда он ёр намепурсад хеч.
Душ дар хоб рухи чун махи у медидам,
Ба ман у гуфт: — Туро ёр намепурсад хеч?
Эй табиби азали, як назаре кун моро,
Хофизи сухтаро ёр намепурсад хеч.

ОШИКАМЕ

Хар кучое биравам,
Руи у дар назарам.
Гар равам аз дари у,
Дар чахон дарбадарам.
Дил чудо, акл чудо, дида чудо ошикаме,
Бахудо, ошикаме, бахудо, ошикаме!
Хар чи коре бикунам,
Пеши руяш хичилам.
Хусни у содаю ман
Ошики содадилам.
Дил чудо, акл чудо, дида чудо ошикаме,
Бахудо, ошикаме, бахудо, ошикаме!
Номи у номаи бахт,
Номи у номаи ишк.
Эй хушо дар дили ман
Шуру хангомаи ишк!
Дил чудо, акл чудо, дида чудо ошикаме,
Бахудо, ошикаме, бахудо, ошикаме!


dostavka-cveti-5

Ошик

Ошик хама кас, валек Мачнун яктост,
Олам хама сангзору зар кампайдост.
Чун оби тамоми бахру кулзум шур аст,
Як чашмаи кухсори мо бех з-онхост.
Шеъре, ки зи магзи дилу чон мегуям,
Оё паи умри човидон мегуям?
Дехкон на паи умри абад кишт кунад,
Ман хам сухане чу дехкон мегуям.
Афзун бувад аз савоби ман таксирам,
Хам беш бувад хатоям аз тадбирам.
Харчанд ки майли ман хама бар некист,
Дар байни гуноххо назарногирам.
Озод набудаам зи озодии хеш,
Обод набудаам зи ободии хеш.
Бадбахтам аз он ки будаам якроха,
Хушбахтам аз он ки будаам ходии хеш.


dostavka-cveti-5САЛОМИ ОШИК

Эй дилбари хушхироми ошик,
Номи ту бувад паёми ошик.
Сармаст шудам манн аз нигохат,
Гуё зи шароби чоми ошик.
Биномой чамоли хещ бар ман,
Боло чу бувад макоми ошик.
Лабхои маро зи буса та кун,
Шодоб бисоз коми ошик.
Дилро зи майи висол пур кун,
Монанд ба як-ду чоми ощик.
Афсонаи мо чахон шунида,
Савгани хурам ба номи ошик.
Дилдодаи ту Хаким Гуё,
Чоно, бишунав саломи ошик.


МАРДИ ОШИК БА ЗАН

Умри ман чун бувад ба паймонаш,
Чорае ки дигар зи фармонаш?
Марди ошик кист, медони?
Он ки у наметарсад аз чонаш.
Хеч теге наметавонад кард,
Дасти манро чудо зи домонаш.
Бар машомам хаамеша меояд.
Накхати рухбахши зулфонаш.
Гар ба рафтори худ мусулмони,
Бигзар ааз чашми номусулномаш!
Дарду дармони манро ту медони?
Хаст агар дард, хаст дармонаш.
Холи Гуёро ту медони?
Буса хохад зи лаъли хандонаш.


Шеърхои ошики точики

Бахоре буд,
Бахоре буду ишке буду ёре буд,
Гурури саркашеву ифтихоре буд.

Дарахтон гарки гул буданду баргу бор,
Хумори буд чашми гунчаи бедор,
Ба чашми ман, ба чашми пурхаёли ёр,
Чавони буду ишку лаззати дидор.

Зи чашми у нигохи гунча метобид,
Ба хар як тори муяш шеър мераксид,
Ба каддаш шуълаи хуршед меларзид,
Зи лабхандаш гули уммед механдид.

Саропо хайкали ишку таманное,
Чунуну шавку тамкину шикебои.
Дар ин дунёи танг оварда дунёе
Ба зебоиву барноиву шевои.

Диле аз тору пуди шеъри хассон дошт,
Сириште пок чун субхи бахорон дошт,
Сиришке пок чун борони найсон дошт,
Чахони тозаруи баъди борон дошт.

Ман аз у рафтаму чонам дар озар рафт,
Дили гапнодароям бесару бар рафт.
Чунуни саркашам кохиду аз сар рафт,
Агарчи бар дили ман неши ханчар рафт.

Ман уро рузафзун дуст медорам,
Ман уро бо дили хун дуст медорам.
Бурун аз хукми гардун дуст медорам,
Бурун аз хадди конун дуст медорам…

Бахоре буд,
Бахоре буду ишке буду ёре буд,
Хама чонсузиям аз дустдори буд…


РАШК

Рашк бинмуда ман аз холи лабаш пурсидам:
Ки бигуй, эй хинду
Посбони шакари?
ё ки торочгари лаъли лабаш?
Е харду?
Холи лаб фахркунон,—
Гуфт:
— Хокистари як ошики овора ба руи оташ.

dostavka-cveti-5ДИЛИ МАН

Дили ман шиква аз даврон надорад,
Гила аз чархи саргардон надорад.
Рахи ман ним шуд, аммо хушам ман
Ки поёни рахам поён надорад.
Мухаббат! Ё маро, гарки гунах дор
Ва ё аз макри номардон панах дор!
Агар хохи чу инсон зинда бошам,
Маро чун шоири ошик нигах дор!
Мабодо соати дил кандани ёр,
Мабодо дил ба санг афкандани ёр.
Мухаммад кард агар меърочи гардун,

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …