معلومات آخرین
Home / 2017 / November (page 2)

Monthly Archives: November 2017

میزالیت و نیالیت

mezolit

زمان می‌زالیت و نیالیت را عادتاً به 10-15 هزار سال تخمین می‌کنند. لیکن دوام این دورة حیات انسانی در هر محل هر خیل بوده است. در اساس معلومات و مدرکهای موجودة آرشیالوگی به چنین خلاصه آمدن ممکن است، که اهالی آسیای میانه در این دوره خیلی سیر‌شمار گردیده، در شرایط …

مفصل

یلم و ادب تاجیک در عصر خi- اوّل عصر 13

ilmuAdab

تغییرات سیاسی آخرهای عصر خ، یعنی از بین رفتن دولت سامانی، به ماوراءالنهر صاحب شدن قراخانیها و به دست غزنویان گذشتن خراسان به حیات فنّی و ادبی خلق تاجیک تأثیر نکرده نتوانست. ترقّیات علم و مدنیّت خلقهای آسیای میانه، پیشرفت زبان دری و ادبیات تاجیک در نتیجة جنگهای په‌ای در …

مفصل

قوناک

qunok-448x330

قوناک-این رستنی زراعتیست و دانهای آن در سرش، که غولشکل و با غفسی کلتک چوپانان، درازی‌اش تا 20 سانتی‌متر است. میسه‌اش گویا به قیلهای کوتاهک می‌ماند، رنگ خوشة سرش سرخ جگری، پوست دانهایش هم با چنین رنگ است. اندازة دانهایش از ارزن میدتر، یلقّاسی و سخت می‌باشد. همچون غذا این …

مفصل

سرچشمة خودشناسی ملّی

گر کس گذشتة اجداد خود را نداند، انسان کامل نیست! ین خطابة ساده، ولی در این زمان جدّی بزرگان علم و ادب ما از قعر عصرها به گوش می‌رسد و هشدار می‌دهد، که از تاریخ ملّت و سرزمین، رسم و رسوم و دین و آیین خود مدام واقف باشیم. واقعاً، …

مفصل

جواریمکّه

جواریمکّه-ین دانهای رستنییست، که از پهلوی پایهش بر سوته قطار جایی گرفته‌اند متّصل به یکدیگر، که به رنگ زرد، سرخ، بنفش و سفید می‌باشند. خامش کمی تونجی دارد در طعم و اگر رسیده گردد، شیرین می‌شود. رسیده‌اش را بریان کرده می‌خورند و آرد کرده از آن نان ترتیب می‌دهند و …

مفصل

شهرهای آسیای میانه در عصرهای خi-خ2

hulbuk

ترقّیات باسرعت شهرها، استحصالات مالی و تجارت پولی از مهمترین علامتهای دوره‌ای است، که ما به تحقیق آن پرداخته‌ایم. شهرهای آسیای میانه کلانتر و اهالی آنها زیادتر می‌گردید. مثلاً، مرکز حیات شهر سمرقند هوالی آن به حساب می‌رفت، که در آن جا محلهای سیر‌شمار تاجران و پیشه‌وران واقع گردیده بودند. …

مفصل

موامیلات پول عصر خ2

uli_somoniyon-768x371

ترقّیات قوّه‌های استحصال‌کننده، بیش از پیش جدا شدن کسب و هنر از خواجگی قشلاق، انکشاف منبعدة استحصالات مالی، علاقة نزدیک با قبیله‌های بادیه‌نشین باعث رواج داد و گرفت در داخل دولتهای آسیای میانه و با کشورهای همجوار گردید. در این خصوص چه مدرکهای باستان‌شناسی (خصوصاً، در قسمت ختایی و ایران) …

مفصل

سرشوی و جریان شورش 1916

khujand-660x330

اشوبهای اوّلین در شهر خجند سر شدند. از روی تقسیمات موافق ولایت و ایزدهای کشور ترکستان ایزد خجند باید 9 هزار مردی‌کار می‌داد. به مردی‌کارگیری 4 (17) ژوئیة سال 1916 باید شروع می‌کردند. آپریچنیک پادشاهی، گوبرناتور حربی سمرقند ن. س. لیکاشین (مثل هموزیفه‌های خودش در ولایتهای دیگر) رویراست تهدید می‌کرد، …

مفصل

ماه سفر

mohi_safar-640x330

ماخ سفر – این 2-یومین ماه سالشماری ماهتابیست (مسلمانی) ، که پس از ماه محرّم می‌آید. ماه سفر در زبان عربی ماه زرین و همچنین ماه هجرت شماریده شده است. خولس معنای ماه سفر را به 2 عقیده جدا کرده‌اند: ماه سفر که معنای هجرت (کوچیدن) دارد. در تاریخ هنگام …

مفصل