معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / خوشرویترین ماشین دنیا

خوشرویترین ماشین دنیا

ماشین فسانترین، یعنی زیباترین و خوشرویترین که به قول تاجیکان با عبارة «زورترین» افاده می‌شود به اندیشة آدمان یگانه و یک‌خِله نیست و آن وابسته به سال و، رنگ و، نرخ، خراجاتناکی‌اش و دیگر عنصرها، هر خیل بها داده می‌شود.

لیک در به همّة این نگاه نکرده از همّه زیباترین ماشین جهان را سالهای طولونی آخر مرکة «لمبارجینی» سزاوار شده ایستاده است. در جای دوّم باشد «بوگگتی» و سوم «الفه رامیا» می‌باشد. البتّه زیباگی نرخ گران و شمارة ناتکرار را صاحب است. دیگر خیل کرده گوییم، عدد ماشینهای فسان با شمارة کم استحصال می‌شوند، این هم باشد بر اساس نرخ گران بودنشان با ارزش از 100 تا ملن دلار ایالات متحدة امریکا فوروخته می‌شوند.

ماشینهای زیبا بیهترینند و در حرکت تیز بوده سرعت بلند دارند و آنها را به گوروه ماشینهای ورزشی (sport car) وارد کرده‌اند. از نگاه وزن این ماشینها نسبتاً سبک بوده از 800 کگ تا 2 تانّ وزن دارند و قدشان نسبتاً پست می‌باشد. چه طوری، که قید کردیم ماشینهای فسان اساساً برای ورزش و حرکت در راههای هموار شهری و بینیشهری استفادة مخصوصگردانیدشده را دارد.

خریدن ماشینهای فسان اساساً برای بایها امکان‌پذیر است، چون که نه همگان پول بسیاری دارند و هوس مالک شدن ماشین خوشر و. در جهان اساساً بیشتر عربها، هندوها، امریکایها، روسها، فرنتسوزها بیشتر در خریداری کردن ماشینهای زیبا میل دارند. طبیعتاً چنین ماشینها بعد استحصال 3-5 سال خذمت می‌کند و بعداً بر اساس کسی آن را تعمیر نکردنش همچون هیکل در توقوفگاههای (گرج) صاحبشان باقی می‌مانند. خود قضاوت کنید، که قسمهای احتیاطی آن در استحصال نیستند و نهمّة استاها از برطرف کردن کمبودیهای این ماشینها عهدبرایند.

ماشینهای زیباترین جهان را اساساً نیمیسها، فرنسوزها، اتالیاویها و امریکایها استحصال می‌نمایند. ماشینهای استحصال ژاپن، روسّیه، ختایی، هندوستان، برزیلیه از جهت صفت و زیباگی به نامگوی ماشینهای زیباترین جهان وارد نشده‌اند و اعتراف جهانی را نگرفته‌اند.

بوگتّ وییران

پگن زاند

الفه رامیا

مکلرین پ1

پگن هورن