معلومات آخرین
Home / جامعه / هوجّت الکترونی

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان 

در بارة حجّت الکترونی 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 308؛ س. 2005، ش12، ماد. 637؛

س. 2012، ش12، ق. 1، ماد. 1002؛ س. 2013، ش 7، ماد. 523؛ قجت از 31. 12. 2014،   ش 1174)

قانون مذکور اساسهای به کار بردن حجّتهای الکترونی، طلبات اساسی به حجّتهای الکترونی، اینچنین حقوق، وظیفه‌ها و مسئولیت اشتراکچیان مناسبتهای حقوقی را، که در ساحة گردش حجّتهای الکترونی به عمل می‌آیند، مقرّر می‌نماید.
باب 1.
موقرّرات عمومی

(قجت از 28. 12. 12 س. ، ش908)
مادّة 1. مفهومهای اساسی
 در قانون مذکور مفهومهای اساسی زیرین استفاده می‌شوند:

هوجّت الکترونی – معلوماتی، که در حامل ماشینی ثبت شده است و به طلبات مقرّرکردة قانون مذکور موافقت می‌کند؛

 – گردیش حجّتهای الکترونی – ترتیب‌دهی، استفاده، نگاهداری و مبادلة حجّتهای الکترونی، که به واسطة تکنولوژیهای اطّلاعاتی و کامّونیکتسیانی عملی می‌شوند؛

هامیل ماشینی – دیسک مگنیتی،   لینتة مگنیتی، دیسک لیزری و دیگر  حاملهای  مادّی،   کی  در  ثبت و نگاهداری معلومات به واسطة تکنیکة الکترونی و حساببرار استفاده برده می‌شوند؛

دیگر واسطه‌های هم‌مانندکنی – دیگر واسطه‌های هم‌مانندکنی مرتّب حجّت الکترونی، که شخصان حقوقی می‌توانند آنها را با مقصد استفاد‌بری هنگام گردش داخلی یا بینیهمدیگری حجّت الکترونی در موافقه قبول نمایند؛

مورتّیب حجّت الکترونی – شخص واقعی یا حقوقی، که از نام خود یا از نام شخص دیگر (با سپارش او) حجّت الکترونی را با استفاده از واسطه‌های تکنولوژیهای اطّلاعاتی و کامّونیکتسیانی ترتیب داده است؛

نوسخة الکترونی حجّت کاغذی – نسخه‌برداری حجّت کاغذی در شکل الکترونی رقمی، که به طلبات مقرّرنمودة قانون مذکور جوابگو می‌باشد؛

نوسخة الکترونی حجّت الکترونی – نسخه‌برداری حجّت الکترونی در شکل الکترونی رقمی، که با واسطه‌های هم‌مانندکنی از اعتبار ساقطشده و هم‌مانندکننده‌های حجّت الکترونی اعتبارداشته عکس گردیده است و از روی شکل خود به طلبات قانون مذکور مطابق می‌باشد؛ 

یمزای الکترونی – همشبیه امضای دستی، که برای هم‌مانندکنی شخص حجّت الکترونی را امضاکرده پیش‌بینی شده است و حقیقی بودن آن را تصدیق می‌کند؛

مالیک سیستمه و شبکهoی  اطّلاعاتی – سوبژکتی،   کی  دارای حقوقی  صاحبی،   استفاد‌  و اختیارداری نمودن سیستمه و شبکه‌های اطّلاعاتی می‌باشد.

  (قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)
مادّة 2. ساحة گردش حجّتهای الکترونی
هوجّت الکترونی در همة ساحه‌های فعّالیّتی، کی  در آنها واسطه‌های برناموی و تکنیکی برای تییار کردن، کارکرد، نگاهداری، ارسال و قبول اطّلاعات ضرورند، استفاده شده می‌تواند. با کمک حجّتهای الکترونی اهدها (شرطنامه‌ها) بسته شده می‌تواند،   حساببرابرکنیها صورت گرفته، مکاتبه، ارسال و قبول حجّتها و دیگر معلوماتها به عمل می‌آیند.

مهدودیت در استفادة حجّتهای  الکترونی در موردهای پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر شده می‌تواند.

هوجّتهای الکترونی توسط همة واسطه‌های علاقه، از جمله سیستمه‌ها و شبکهای  اطّلاعاتی، اگر این ب  قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  و شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان مخالفت نکند، فرستاده شده می‌توانند.

مادّة 3. سوبژکتهای مناسبت حقوقی در ساحة گردش حجّتهای الکترونی

در ساحة گردیشی حجّتهای الکترونی دولت، در شخص مقامات حاکمیت دولتی، شخصان حقوقی و واقعی، اینچنین دولتهای خارجی، تشکیلاتهای بینلمیللی، شخصان حقوقی و واقعی خارجی و شخصان بی‌شهروند سوبژکتهای مناسبت حقوقی دانسته می‌شوند.

شکلهای مناسبت سوبژکتها در ساحة گردیشی حجّتهای الکترونی با شرطنامه‌ها طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تنظیم کرده می‌شوند.

مادّة 4. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة حجّت الکترونی

(قجت از 28. 12. 12 س. ، ش908)

قانون‌گذاریی  جمهوری تاجیکستان در بارة حجّتهای الکترونی به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که جمهوری تاجیکستان اعتراف نموده است، عبارت است. (قجت از 28. 12. 12 س. ، ش908؛ ز 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 مادّة 5. اداره‌کنی و تنظیم دولتی گردش حجّتهای الکترونی

یدارکنی و تنظیم دولتی گردیشی حجّتهای الکترونی مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به تأمین حمایه حقوق و منفعتهای قانونی اشتراکچیان مناسبتهای حقوقی در ساحة گردیشی حجّتهای الکترونی، تأمین حمایه معلومات هنگام تییار کردن آن، کارکرد، ارسال، قبول و نگاهداری وه‌ای و دیگر مقصدها نگرانده شده است.

یدارکنی و تنظیم دولتی را در ساحة گردیشی حجّتهای الکترونی حکومت جمهوری تاجیکستان انجام می‌دهد.
باب 2.
هوجّت الکترونی 
مادّة 6. طلبات اساسی به حجّتهای الکترونی
هوجّت الکترونی باید به طلبات زیرین موافقت کند:

-توسط واسطه‌های برناموی و تکنیکی تییار شده، کارکرد شود، ارسال، قبول و حفظ گردد؛

-دارای نشانهایی باشد، که امکانییت‌دهندة هم‌مانندکنی آن باشند؛ (قجت از 28. 12. 12 س. ، ش908)

-در شکلی پیشنهاد گردد، که قابل قبول فهم انسان باشد.

 
مادّة 7. ترکیب حجّت الکترونی
 

هوجّت الکترونی از دو قسم ترکیبی – عمومی و مخصوص عبارت است.

قیسم عمومی حجّت الکترونی از معلومات دارای مضمون حجّت و معلومات در بارة گیرندی  مکتوب عبارت است.

قیسم مخصوص حجّت الکترونی از یک یا یکچند امضاهای الکترونی رقمی یا دیگر واسطه‌های هم‌مانندکنی مرتّب، که به قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مخالف نیستند عبارت است. (قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 
مادّة 8. شکلهای پیشنهاد کردن حجّت الکترونی
 

هوجّت الکترونی شکلهای پیشنهاد داخلی و بیرونی دارد.

شکل پیشنهاد داخلی حجّت الکترونی از ثبتی  اطّلاعات آن حجّت در  حامل ماشینی عبارت است.

شکل پیشنهاد بیرونی حجّت الکترونی از تجدید این هوجچت در اکران دیسپلیی، در قاغذ یا دیگر مواد از حاملی  ماشینی جداشونده در نمود به چشم نمایان (بی واسطه‌های تکنیکی) و قابل قبول فهم انسان، عبارت است.

 
مادّة 9. اصل حجّت الکترونی
 

سل حجّت الکترونی تنها در حامل ماشینی موجود است. همة نسخه‌های حجّت الکترونی، که در حامل ماشینی قید شده است و یکی به دیگری مانند است، اصل حسابیده می‌شوند. (قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

در حالتی، که از طرف یک شخص حجّت در حاملی  قاغذی تییار می‌شود و حجّت الکترونی، که از روی مضمون به آن هم‌مانند است، هر دو حجّت حجّتهای مستقل حسابیده می‌شوند.

هوجّت الکترونی در آن صورت اصل حسابیده می‌شود، که اگر آن  دارای امضای الکترونی جوابگو به طلبات قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان یا دیگر واسطه‌های هم‌مانندکنی مرتّب  باشد. (قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 
مادّة 10. نسخة حجّت الکترونی و تصدیق آن
 

نوسخة حجّتی  الکترونی با راه تصدیق نمونة حجّت الکترونی در حامل کاغذی یا با استفاده از امضای الکترونی پیشنهادشده و یا دیگر واسطه‌های هم‌مانندکنی، که به طلبات قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان جوابگو می‌باشند، تییار کرده می‌شود. نسخه‌برداریی  اصل یا نسخة حجّت الکترونی، که به طور دخلدار تصدیق کرده نشده است، اعتبار حقوقی ندارد.

 

(قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 
مادّة 11. اعتبار حقوقی حجّت الکترونی
 

هوجّت الکترونی در حامل ماشینی با حجّت در حامل کاغذی برابر دانسته می‌شود و با آن اعتبار یک‌خِلة حقوقی دارد.  

گر قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی نماید، که حجّت به طور خطّی به رسمیت درآورده شود و یا در شکل خطّی پیشنهاد گردد، پس حجّت الکترونی به این طلبات مطابق دانسته می‌شود.

هوجّت الکترونی بیمزارسیده اعتراف کرده می‌شود، اگر هنگام امضای آن امضای الکترونی یا دیگر واسطه‌های هم‌مانندکنی مرتّب، که به قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مطابق می‌باشند، استفاده شده باشند. طرز هم‌مانندکنی شخص امضاکرده همچنین می‌تواند با موافقة طرفها پیش‌بینی گردد.

گر قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تصدیق ناتریلی و (یا) بقیدگیری دولتی حجّت الکترونی را طلب نماید، حجّت الکترونی یا نوcخة آن باید با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شود یا به قید گرفته شود.

 

(قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 
مادّة 12. با قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174 خارج کرده شد
مادّة 13. با قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174 خارج کرده شد
مادّة 14. با قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174 خارج کرده شد
مادّة 15. با قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174 خارج کرده شد
 
مادّة 16. نگاهداری حجّتهای الکترونی
 

نیگاهداری حجّتهای الکترونی از جانب تشکیلاتهایی، که فعالیّت بایگانی و فعالیّت نگاهداری معلومات حجّتناکشده را انجام می‌دهند، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

ترتیب نگاهداری و نیست کردن حجّتهای الکترونی، اینچنین حقوق و عهده‌داریهای شخصان مسئول را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 

(قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 
مادّة 161. تییار نمودن، به رسمیت درآوردن، نگاهداری و گردش حجّتهای 
                            الکترونی

گر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان برای نمودهای علی‌حدة حجّتهای کاغذی طلبات عاید به تییار نمودن، به رسمیت درآوردن، نگاهداری و گردش آنها را پیش‌بینی نمایند، این طلبات به حجّتهای الکترونی نیز با نظرداشت خصوصیتهای تییار نمودن، به رسمیت درآوردن، نگاهداری و گردش آنها دخل دارند.

در موردهای ضروری طلبات مویینی، که به حجّتهای کاغذی پیشنهاد می‌گردند، می‌توانند بیکار کرده شوند یا با دیگر طلبات نسبت به حجّتهای الکترونی عوض کرده شوند.

قایده‌های تییار نمودن، به رسمیت درآوردن، نگاهداری و گردش حجّتهای الکترونی برای مقامات دولتی، اینچنین ترتیب گردش حجّتهای الکترونی بین مقامات دولتی،   شخصان واقعی و حقوقی با سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، شرطنامه‌ها و سازشنامه‌های بین اشتراکچیان این مناسبتهای حقوقی مویین کرده می‌شوند.

 

(قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 
مادّة 17. حمایه حجّت الکترونی
 

شخسانی، که با تییار کردن، کارکرد، قبول، ارسال و نگاهداری حجّتهای الکترونی مشغولند، باید از واسطه‌های برناموی و  تکنیکی، که سطح ضروری حمایه این حجّتها را تأمین می‌نمایند، استفاده برند.

سته ضروری حمایه حجّتهای الکترونی و اطّلاعاتی، که در آنها موجودند، هنگام استفادة سیستمه و شبکه‌های اطّلاعاتی برای تشکیل گردش حجّتهای الکترونی از طرف مالک این سیستمه و شبکه‌ها تأمین می‌شوند.

 
مادّة 18. حجّتهای الکترونی دارای اطّلاعاتی، که پهن کردنّ آن منع شده است یا محدود
                      گردیده است

 

مزمون حجّتهای الکترونی از معلومات دارای سرّ دولتی، خذمتی یا تجارتی و دیگر معلومات عبارت بوده می‌تواند، که پهن کردن آنها منع شده است یا محدود گردیده است. قاعده‌های استفاده و چاره‌های حمایه معلومات را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کند.

مقامات دولتی و شخصان حقوقی، شخصان واقعی، که وظیفه‌های آنها کار با حجّتهای الکترونی دارای معلومات در قسم یکم مادّة مذکور ذکرگردیده می‌باشند، عهده‌دارند، که هنگام گذرانیدن حجّتهای الکترونی به واسطة کانالهای علاقه سیستمه‌های سیرتیفیکتسییشدة حمایه اطّلاعات را استفاده برند. (قجت از 28. 12. 12 س. ، ش908)

 
مادّة 181. وقت، محل ارسال و قبول حجّت الکترونی
 

گر با موافقة طرفها حالت دیگر پیش‌بینی نشده باشد، وقت ارسال حجّت الکترونی لحظه‌ای حسابیده می‌شود، که حجّت الکترونی از شبکة اطّلاعاتی ارسالکننده یا شبکة اطّلاعاتی شخص پیشنهادکنندة خذمت‌رسانی عاید به ارسال حجّت الکترونی می‌برآید. اگر با موافقة طرفها حالت دیگر پیش‌بینی نشده باشد، وقت قبول کردن حجّت الکترونی لحظه‌ای حسابیده می‌شود، که حجّت الکترونی به شبکة اطّلاعاتی شخص قبول‌کننده یا شبکة اطّلاعاتی شخص پیشنهادکنندة خذمت‌رسانی عاید به قبول حجّت الکترونی وارد می‌گردد.

 

(قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174)

 

 

بابهای 3 و 4 با قجت از 31. 12. 14 س. ، ش1174 خارج کرده شدند

 
باب 5.
مسعولیّت شخصانی، که در ساحة گردش حجّتهای الکترونی

فعالیت می‌کنند

 
مادّة 24. مسئولیت شخصانی، که در ساحة گردش حجّتهای الکترونی فعالیت می‌کنند
 

شخسان واقعی و حقوقی، که به خذمت‌رسانی در ساحة گردش حجّتهای الکترونی مشغولند، طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در نزد مشتریان خود برای خذمت نرسانیدن یا صفت نامناسب خذمت‌رسانی، اینچنین برای ضرر به آنها رسانیدشده مسئول می‌باشند.

شخسان از روی وظیفه‌های خذمتیشان حقوق دسترسی به معلومات در حجّتهای الکترونی موجودبوده داشته، که پهن کردن آنها منع یا محدود کرده شده است، برای مخفیّت آنها طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان شخصاً مسئول می‌باشند.

 

(قجت از 28. 12. 12 س. ، ش908)

 
باب 6.
همکارییبینلمیللی

در ساحة گردیشی حجّتهای الکترونی

 
مادّة 25. همکاری بینلمیللی
 

سوبعیکتهای مناسبت هوقوکی در  ساحة گردش حجّتهای الکترونی می‌توانند در برنامه‌ها و لایحه‌های بینلمیللی اشتراک کنند، با تشکیلاتهای خارجی و بینلمیللی،   شهروندان خارجی و شخصانی  بی‌شهروند شرطنامه‌ها بندند، اینچنین سیستمه و شبکهای  اطّلاعاتیی  بینلمیللی را مطابق قانون‌‌گذاری و شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان  استفاده برند.

 
باب 7.
موقرّراتی  خاتموی

 
مادّة 26. جوابگری برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور 
 

شخسان واقعی و حقوقی برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

 

(قجت از 28. 12. 12 س. ، ش908)

 

 
پریزیدینتی
جومهوری تاجیکستانه. رحماناو
 

ش. دوشنبه، 10 می سال 2002

ش 51

 

 

Инчунин кобед

partov

پرتاوهای استیخسالی و استعمالی

قانون جمهوری تاجیکستان در بارة پرتاوهای استیخسالی و استعمالی (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال …