معلومات آخرین
Home / 2017 / October

Monthly Archives: October 2017

سمندر‌خواجة ‌ترمذی

termizi

در آن روز بن ز دشمن فراغ، ک شب در مزارش فوروز چراغ. نام اصلی سمندر‌خواجة ‌ترمذ محمّدبقا بود، «سمندر» تخلّص ادبی او می‌باشد. موافق گفته‌های خودش در کتاب «دستور-ال-ملوک» و معلومات مؤلف تذکرة «موزکّیرولسهاب» ملیحای سمرقند، زادگاهش خانقاه (ناحیة حصار حاضرة جمهوری تاجیکستان) بوده است. سال تولد و وفاتش …

مفصل

ینتیخابات وکیلان به مجلسهای محلی وکیلان خلق

majlisi-vakol

قانون کانستیتوتسیانی  جومهوری تاجیکستان در بارة انتخابات وکیلان به مجلسهای محلی وکیلان خلق (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1999، ش12، ماد. 298؛ س. 2007، ش5، ماد. 353؛ س. 2012، ش8، ماد. 813؛ س. 2014، ش7، ق. 1، ماد. 383، ش11، ماد. 640؛ قانون کانست. جت از 30. 05. 2017 س. …

مفصل

هیکایه کبک دری  

maxresdefault

اورده‌اند، که کبک دری در دامنة کوهی میخیرامید و غلغلة صدای قهقهه‌اش در گنبد سپهر می‌پیچید. اتّفاقا، ‌باز شکاری در آن هوا می‌گذشت، چون کبک دری را دید، دلش به محبّت او مایل گشت و به خود ‌اندیشید، که در این عالم هر کسی باید یار موافق و رفیق مهربانی …

مفصل

بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000

bujet

قانون جمهوری تاجیکستان در بارة بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000  مادّة 1. بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000 از روی درآمد به مبلغ 225986000 هز. روبل و از روی خراجات به مبلغ 264786502 هز. روبل با برزیادی خراجات نسبت به درآمد به مبلغ 38800502 هز. روبل تصدیق کرده …

مفصل

موبادلة نیعروگی. گیگیینة خوراک

gigienai-xurok

موبادلة نیرو در ارگانیزم. برای روندهای گوناگون فعالیّت حیاتی ارگانیزم (به وجود آمدن مادّه‌ها، کار موشکها، نگاهداری حرارت بدن) در یک شبانه‌روز قریب 10500 کج (2500 کّل) انرژیه (نیرو) ضرور است. منبة آن نیرویست، که در بندهای کیمیاوی مالیکوله‌های مادّه‌های عضویی (سفیده، چرب، کرباگیدرت) موجود است و از خوراک گرفته …

مفصل

تغییریابی ماده‌های غذایی در معده

pardai-luobi

هازیمه در رودة باریک. خوراک شولمانند قسم-قسم از معده به جای دیگر کانال هاضمه – روده می‌گذرد. در رودة باریک تجزیة منبعدة نسبتاً عادّی مادّه‌های غذایی دوام کرده، به خون و لیمفه جبّیده می‌شود. درازی رودة باریک 3-3، 5 م است. قسم اوّل آن رودة دوازده‌انگشته می‌باشد. درازی میانة آن …

مفصل

هیکایه تدبیر میمونها

maimun

آورده‌اند، که جماعتی بزینگان در کوهی مأوا داشتند و به میوه و گیاههای آن روزگار می‌گذرانیدند. اتّفاقا، در شبی سیاهتر از دل گنهکاران و تیرتر از درون تباهروزگاران لشکر سرما به آنها تاختن آورد و از سختی سرما اثر خون در دل آنها فشردن آغاز کرد. بیچارگان از سرما رنجور …

مفصل

هیکایه ماهی‌خوار

ryb_karp_2_600

ماهیخاری بر لب آبی وطن کرده بود و به سید ماهی روز می‌گذراند. چون ضعف پیری به او راه یافت، از شکار ماهی باز ماند و به دام غم گرفتار شده با خود می‌گفت: دریغا قافلة عمر، کان چنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسید.  فسوس، که عمر …

مفصل

هیکایه گنجشک و سوسمار

mor

شنیده‌ام، که دو گنجشک بر شاخ درختی آشیانه نهاده و از متاع دنیا به آب و دانه قناعت کرده بودند. بر سر کوهی، که آن درخت در پایان وه‌ای ایستاده بود، باشه‌ای مقام داشت، که در وقت سید کردن چون برق از گوشی بیرون می‌جست و صاعقوار خرمن جان مرغان ضعیفبال …

مفصل

واسیته‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها

nashador

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1999، ش12، ماد. 312؛ سال 2002، ش 4، ق. 1، ماد. 266؛ سال 2006، ش4، ماد. 192؛ سال 2007، ش7، ماد. 661؛ قجت از 22. 07. 2013س. ش988)   باب i. موقرّرات عمومی  مادّة …

مفصل