معلومات آخرین
Home / 2017 / November / 11

Daily Archives: 11.11.2017

جمعیّت دارای مسئولیت محدود چیست؟

jdmm

قانون  جومهوری تاجیکستان دربارة جمعیّت دارای مسئولیت محدود (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 2002، ش4، قسم 2، ماد. 314؛ سال 2008، ش10، ماد. 810) باب i. قاعده‌های عمومی مادّة 1. مناسبتهایی، که همین قانون تنظیم می‌کند همین قانون حالت حقوقی جمعیّت دارای مسئولیت محدود، حقوق و عهده‌داریهای اشتراکچیان آن، …

مفصل

هوجّت الکترونی

iStock_000014980776XSmall

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 308؛ س. 2005، ش12، ماد. 637؛ س. 2012، ش12، ق. 1، ماد. 1002؛ س. 2013، ش 7، ماد. 523؛ قجت از 31. 12. 2014،   ش 1174) قانون مذکور اساسهای به کار بردن حجّتهای …

مفصل

پرتاوهای استیخسالی و استعمالی

partov

قانون جمهوری تاجیکستان در بارة پرتاوهای استیخسالی و استعمالی (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 2002، ش4، ق-1، ماد. 287؛ سال 2005، ش7، ماد. 409؛ س. 2011، ش6، ماد. 447؛) قانون مذکور مناسبتهای را، که در رفت حاصل‌شوی، جمع‌آوری، نگاهداری، استفاد‌بری، کشاندن، بی‌ضرر‌گردانی و گورانیدن، اینچنین در اداره‌کنی و نظارت …

مفصل

راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری

rohhoi-avtomobil

قانونی جومهوریی  تاجیکستان   در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)   (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سالی  2002، ش4، ق-1، ماد. 296؛ سال 2009، ش7-8، ماد. 498؛ س. 2013،   ش7، ماد. 527، ش12، ماد. 895؛ قانون جت از 15. 03. 2016 س. …

مفصل

وف شهروندان جمهوری تاجیکیcتان بنا بر قانونیگردانی مبلغهایشان

قانونی جومهوری تاجیکستان در بارة اوف شهروندان جمهوری تاجیکیcتان بینابر قانونیگردانی مبلغهایشان (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 275) قانون مذکور اساسهای حقوقی و تشکیلی از جانب دولت انجام داده شدن عمل استثنایی یکدفعینه عاید به اوف شهروندان جمهوری تاجیکستان بنا بر قانونیگردانی مبلغهایشان مویین می‌نماید. مقcد این …

مفصل

گوریزه‌ها

gureza

قانونی جومهوری تاجیکستان در بارة گریزها (اخباری مجلیسی الیی جومهوریی تاجیکستان،  س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 305؛ س. 2010، ش1، ماد. 14؛ س. 2012، ش12، ماد. 1013؛ قانون جت از 26. 07. 2014 س. ، ش 1124) قانون مذکور اساسها و ترتیب در جمهوری تاجیکستان گریزه دانستن شخصان پناهجوینده، اینچنین مقام حقوقی گریزه‌ها را مویین …

مفصل