معلومات آخرین
Home / مختلف / هیزبهای سیاسی

هیزبهای سیاسی

قانون جمهوری تاجیکستان

 در بارة حزبهای سیاسی

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1998، ش22، ماد. 300؛ قانون جت از 8. 08. 2015 س. ، ش 1209)
باب 1.
موقرّرات عمومی
مادّة 1. حقوق شهروندان برای متّحد شدن  به حزبهای سیاسی
هوقوق شهروندان برای متّحد شدن به حزبهای سیاسی به طریق زیل به عمل برآورده می‌شود:

-تأسیس کردن حزبهای سیاسی موافق اعتقاد خود؛

-اختیاراً داخل شدن به حزبهای سیاسی با شرط اعتراف  نمودن آیین‌نامه‌های آنها از جانب داخل‌شوندگان؛

-اشتراک کردن در فعالیّت حزبهای  سیاسی  موافقی  مقصدهای مویینکردة برنامهای  آنها و طبق شکلهای مقرّرکردة آیین‌نامه‌های آنها؛

-آزادانه برآمدن از حزبهای سیاسی.
مادّة 2. حزب سیاسی
زیری  مفهوم حزب سیاسی چنین  اتّحادیی  جمعیّتی فهمیده می‌شود، که وظیفة اساسیش  اشتراک در حیات سیاسی جامعه به واسطة تشکّل دادن ارادة سیاسی شهروندان و اینچنین به عمل برآوردن حاکمیت به واسطة نمایندگان خود می‌باشد.

مقسد و  وظیفهای  حزب سیاسی در آیین‌نامه و برنامة آن،   که برای معلومات عموم انتشار می‌شوند، انعکاس می‌یابند.

باب 2.

تعسیس و فعّالیّتی  حزبهای سیاسی

مادّة 3. تأسیس حزبهای سیاسی

در جمهوری تاجیکستان تنها حزبهای سیاسی جمهوریوی تأسیس داده شده می‌توانند.

هیزبهای سیاسی از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان  آزادانه،   بدون هیج  یک  اجازت در انجمن (کنفرانس، مجلس) مؤسسان تأسیس داده شده، در آن آیین‌نامه قبول می‌گردد و مقاماتی  راهبریکنندة حزب تشکیل کرده می‌شود.

هیزب سیاسی برای از قید دولتی گذشتن رویخت نه کمتر از هزار نفر شهروندان طرفدارش را، که ساکن اکثریّت شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستانند، پیشنهاد می‌نماید.

هیزب از روز به قید دولتی گرفته شدنش شخص حقوقی حساب می‌شود.

بعد از قید دولتی گذشتن  حزب سیاسی در مدّت 3 ماه باید در اکثریّت ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها تشکیلاتهای ابتدایی داشته باشد.

در بارة شهر، ناحیه و سنة گذرانیدن انجمن (کنفرانس،   مجلس) مؤسسان،   اینچنین مقرّرات اساسی آیین‌نامة حزب گروهی  تشبثکار عاید به تأسیس حزب سیاسی در واسطة اخبار عامّه نه دیرتر از یک ماه پیش از دعوت کرده شدن انجمن (کنفرانس، مجلس) مؤسسان خبر می‌دهد. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

در حدود تاجیکستان فعالیّت حزبهای سیاسی دیگر دولتها، از آن جمله ساختارهای آن منع است.
مادّة 4. محدودیّتهای تأسیس و فعّالیّتی  حزبهای سیاسی
تعسیس و فعالیّت حزبهای سیاسی، که مقصد یا عملشان به فعالیّت ایکستریمیستی و تروریستی، با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوتسیانی و تشکیل نمودن گروههای مسلّح روانه گردیده است و یا نزاع نجادی، ملّی، اجتماعی، محلگرايي و دینی را ترغیب و تشویق می‌نمایند، منع است. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

هیزبهای سیاسی و اعضای آن در  فعّالیّتی  سیاسیشان حقوق ندارند، که از تشکیلاتهای دینی استفاده نمایند. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

در مقامات امنیت ملّی،   کارهای داخلی، پراکورتوره، گمرک و مقاماتی  ‌انداز، عدلیه، سودها و قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان،   دیگر قشونها و واحدهای حربی، اینچنین در مقامات حاکمیت دولتی،   مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانة عمومی و عالی کسبی تأسیس دادن و فعالیت کردنی  تشکیلات حزبهای سیاسی ممکن نیست. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)
مادّة 5. عضویت در حزب سیاسی
وزویت در حزب سیاسی تنها در اساس میل اختیاری شهروندان جمهوری تاجیکستان ممکن است.

سودیها، پراکورار، هیزمتچیان حربی، کارکنان مقامات کارهای داخلی، امنیت، پلیس ‌انداز، گمرک  و عدلیه، اینچنین شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند اعضای حزب سیاسی شده نمی‌توانند. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

هیزبهای سیاسی فقط عضویت شخصی ثبتشده دارند. شهروندان سنّشان به 18 رسیده اعضای حزب شده می‌توانند. عضو حزب باید شهادتنامة حزبی داشته باشد. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)
مادّة 6. آیین‌نامة حزب سیاسی
این‌‌نامة حزب باید قاعده‌های زیرین را در بر گیرد:

– در بارة نام، مقصد و وظیفه‌های حزب سیاسی؛

– در  باری  ساختار حزب سیاسی و مقامات آن؛

– در بارة شرطها و ترتیب پیدا و گم کردن عضویت حزب، در بارة حقوق  و  عهده‌داریهای  اعضای  حزب سیاسی؛

– در بارة برابرحقوقی اعضای حزب سیاسی؛

– در بارة موافقت فعالیت و مقصد حزب سیاسی با  کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان؛

– در بارة ترتیب انتخاب و صلاحیّتهای  مقاماتی  راهبریکنندة حزب سیاسی، مهلت وکالت آنها  و جای واقعیت آن؛

– در بارة آشکارا بودن تمام فعالیّت حزب و مقامات آن؛

– در بارة ترتیب قبول و داخل نمودن تغییرات به آیین‌نامة حزب؛

– در  بارة اموال و واسطه‌های مادّی حزب سیاسی،   سرچشمه‌های با پول تأمینکنی  و فعالیّت خواجگی وه‌ای؛

– در بارة رمز حزب (اگر آن باشد)؛

– در  باری  ترتیبی  قطعی  فعّالیّتی   حزب، ازنوتشکیلکنی فعالیّت حزب؛

– در  بارة حلّ و فصل بحثهای عاید به مال و ملک،   که با قطع گردیدن فعالیّت حزب علاقه‌مندند؛

– در  باری  انتخابی و حسابات‌دهنده بودن مقامات حزب سیاسی.

در آیین‌نامه ممکن دیگر قاعدهایی نیز موجود باشند، که به فعالیّت حزب سیاسی دخل دارند.

قبول آیین‌نامه، برنامة حزب سیاسی، پیشبری نامزدها  از همین حزبی  سیاسی به مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان و حلّ و فصل دیگر مسئله‌های بغایت مهم حیات حزب سیاسی از روی قرار انجمن، کنفرانس و پلینم،   مجلس و یا از روی نتیجه‌های رعیپورسی (پرسش) اعضای حزب صورت می‌گیرد.

 
مادّة 7. بقیدگیری دولتی حزب سیاسی
 

بقیدگیری دولتی حزب سیاسی را وزارت عدلییی  جمهوریی  تاجیکستان به عمل می‌برارد. برای  قید دولتی حزب سیاسی به مقام بقیدگیرنده در مهلت یک ماه عریضه داده می‌شود،   که آن را باید شخصی امضا کند،   که به او انجمن (کنفرانس، مجلس) مؤسسان حزب تأسیس دادشونده با نشان دادن سراغة حقوقی مقام راهبریکنند  وکالت  داده است.   ب  عریضه غیر از آیین‌نامه اقتباس از پراتاکال انجمن (کنفرانس، مجلس) مؤسسانی، که آیین‌نامه را قبول کرده است، رویخت کمش ده نفر اشتراکچیان مجلس مؤسسان با نشان دادن معلومات شناسنامه‌ها و محل زیستشان با  ضمیمة یک نسخه نشریة وسائط اخبار عامّه،   که در آن در بارة جایی و سنة گذرانیدن انجمن (کنفرانس، مجلس) مؤسسان، اینچنین  در بارة قاعده‌های اساسی آیین‌نامة حزب سیاسی خبر چاپ گردیده است، حجّت بانکی،   کی  سپاریدنی  باجی  دولتی را عاید بقیدگیری حزب  تصدیق می‌کند و رویخت هزار نفر اعضایان حزب موافق بند 3 مادّة 3-یوم همین قانون  نیز همراه کرده می‌شوند. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

به مقامی  بقیدگیرنده منع کرده می‌شود،   که از حزب پیشنهاد کردن دیگر خوجّتهای را،   که در قسم دوّم همین بند ذکر نشده است، طلب نماید.

مقام بقیدگیرند  حزب سیاسی را در دوام یک ماهی  پیشنهاد کرده شدن حجّتها به قید دولتی می‌گیرد.   ویران کردن مهلت نشان داده شده ممکن نیست.

تغییرات و علاوهایی، که در آیین‌نامة حزب سیاسی داخل کرده می‌شوند،   باید  از  طرف خود همان مقام و در خود همان مهلتهای بقیدگیری دولتی خود حزب به قید دولتی گرفته شوند.

برای ب  قیدگیریی  دولتی حزب سیاسی، تغییرات و علاوهایی که به آیین‌نامة وه‌ای داخل کرده می‌شوند، طبق ترتیب و ‌اندازهایی، که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرد  می‌شوند،   باجی  بقیدگیری ستانده می‌شود.

هوجّتی، که واقعیت بقیدگیری دولتی حزب سیاسی، اینچنین به فهرست دولتی اتّحادیه‌های جمعیّتی داخل نمودن آن را تصدیق می‌نماید، شهادتنامه در بارة بقیدگیری دولتی آن می‌باشد.

ز حزب سیاسی طلب کردن کدام یک حجّتهای دیگری که واقعیت بقیدگیری دولتی آن را تصدیق می‌نمایند، منع است.

هیزب سیاسی از روز بقیدگیری دولتی آن حقوق شخص حقوقی را پیدا می‌کند.

 
مادّة 8. ساختارهای  حزب سیاسی
 

ساختارهای محلی حزب سیاسی طبق ترتیبی، که آیین‌نامة حزب سیاسی مقرّر می‌نماید، تأسیس داده می‌شوند.

مقام راهبریکنندة حزب سیاسی بعد تأسیس ساختار حزب در ناحیه، شهر و ولایتها مقاماتی  حاکمیت محلی را به طور خطّی خبردار  می‌نماید.

ساختارهای محلی حزب سیاسی در ناحیه، شهر و ولایتها هر سال تا 20 مارت به مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی عاید به ادامه‌ فعالیّت خود، سراغه، راهبر ساختار و شمارة اعضای حزب در محل معلومات پیشنهاد می‌نمایند. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 9. اساسها برای رد کردن بقیدگیری دولتی حزب سیاسی
 

بقیدگیری دولتی حزب سیاسی در اساسهای زیل ممکن رد کرده شود:

-اگر  مقرّراتی  آیین‌نامة وه‌ای به کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان،   همین قانون و قانون‌‌گذاری جمخوری تاجیکستان مخالف باشد؛

-اگر  آیین‌نامی  حزب به طلبهای مادّة 6 همین قانون موافقت نکند؛

-اگر طلبهای قسم دوّم مادّة 3 و قسم پنجم مادّة 7 همین قانون اجرا کرده نشده باشند؛

-اگر با خود همین عنوان و یا با خود همین رمز آیین‌نامة حزب دیگر پیشتر به قید گرفته شده باشد؛

-اگر سراغة حقوقی مقام راهبریکنندة حزب بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان باشد.

ردّیة اساسناکی  بقیدگیری آیین‌نامة حزب سیاسی در شکل خطّی داده می‌شود و از  آن به سود شکایت کردن ممکن است.

 
باب 3.
هوقوقی  حزبهای سیاسی و شکلهای نظارت   ب   فعّالیّتی  آنها

 
مادّة 10. حقوق و عهده‌داریهای حزبهای سیاسی
(قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 

هر حزب با ترتیب پیش‌بینیکردة قانون حقوق دارد: (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-نامزدها را به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و به مقامات انتخابی حاکمیت دولتی پیشبری نماید؛

-در تییاری و گذرانیدن رعیپورسیها و  انتخاباتی  مقامات حاکمیت دولتی  اشتراک نماید؛

-در گروههای دائمی یا موقتی وکیلان متّحد شود و در مقامات نمایندگی دیگر اتّحادیه‌ها برپا نماید؛

-معلومات را در بارة فعالیّت خود به طور شفاهی، خطّی و در شکلهای دیگر آزادانه انتشار نماید، مقصد و وظیفه‌های خود را ترغیب و تشویق کند، حجّتهای برناموی خود را داشته باشد؛

-نشریاتها و وسائط اخبار عاموی خود را تأسیس دهد؛ (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-از وسائط دولتی اخبار عامّه، از آن جمله مطبوعات، رادیو و تلویزیون استفاده نماید؛ (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-مجلسها، میتینگها، نمایشها و دیگر چاره‌بینیهای عاموی را موافق قانونهای جاریی  جمهوری تاجیکستان گذراند؛

-با حزبهای سیاسی و اتّحادیه‌های سیاسی خارجی رابطه و علاقه‌های بینلخلقی مقرّر نماید و آنها را دستگیری کند؛

-به اتّفاقهای بینلخلقی و اسّاسیتسیه‌ها داخل شود؛

-موافقی  مقصد و وظیفه‌های آیین‌ناموی خود شعبه‌ها و نمایندگیها تشکیل نماید؛

-موافق قانونهای  جمهوری تاجیکستان و  آیین‌نامی  خود  فعّالیّتی  خواجگی،   مالییوی  و  دیگر فعالیّت را به عمل برارد؛

-با دیگر حزبهای سیاسی و اتّحادیه‌های جمعیّتی جمهوری تاجیکستان اتّفاق بندد، مناسبتهای شرطناموی برقرار کند؛

-در تشکیلاتهای قرضی جمهوری تاجیکستان صورتحسابها گشاید؛ (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-حزبهای سیاسی هر سال به وزارت عدلیه در بارة دوام دادن فعالیت و قرارگاه خود  اخبارات پیشنهاد می‌نمایند.

هیزب سیاسی با ترتیب پیش‌بینیکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عهده‌دار است:

-طلبات کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، سندهای حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة تاجیکستان را رعایه نماید؛

-هر سال تا 20 مارت به مقام بقیدگیرنده عاید به فعالیّت خود از روی شکل و ترتیب مقرّرنمودة وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد نماید؛

-به مقامات ‌انداز با ترتیب مقرّرگردیده حسابات پیشنهاد نماید.

(قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 11. اموال حزب سیاسی
 

موال زیرین مالکیّت حزب سیاسی شده می‌توانند:   بناها  و انشائاتها،   فاند منزل، تجهیزات و اسباب و انجام، مطبعه، مبلغها  و اینچنین دیگر اموالی، که برای تأمین فعالیّت وه‌ای ضرور بوده،   آن را آیین‌نامه‌ها و قانونهای جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی کرده‌اند.

موال حزبی  سیاسی  فقط  برای به عمل برآوردن مقصد و وظیفه‌های حزب استفاده می‌شود.

هیزب سیاسی هر سال در بارة وضعیت مادّی حزب معلومات چاپ می‌کند.

 
مادّة 12. مبلغهای  حزب سیاسی
 

مبلغهای  حزب سیاسی از اینها به وجود می‌آیند:

-حق داخل‌شویی و حق عضویت، اگر آنها را آیین‌نامة حزب پیش‌بینی کرده باشد؛

-خیریه‌های اختیاری؛

-مداخل از گذرانیدن لیکسیه‌ها،   نمایشگاهها و دیگر چاره‌بینیها (موافق آیین‌نامه‌ها)؛

-درآمد از فعالیّت ناشری و دیگر فعّالیّتی، که به مقصد و وظیفه‌های آیین‌ناموی موافق است؛

-دیگر وارداتی، که قانونها منع نکرده‌اند.

 
مادّة 13. کمک مادّی برای احتیاجات حزب سیاسی
(قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 

هیزب سیاسی حقوق دارد در شکل اموال و مبلغ از شخص واقعی، کارخانه و تشکیلاتها، اتّحادیه‌های جمعیّتی، بنیادها و دیگر شخص حقوقی غیریدولتی کمک مادّی قبول نماید، اگر این کمک مادّی با حجّت تصدیق و منبة آن نشان داده شده باشد. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

کومک مادّی از کارخانه و تشکیلاتهای زیل منع است: (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-تشکیلاتهای خیریه و دینی؛

-کارخانه و تشکیلاتهای دولتی، اینچنین کارخانه و تشکیلاتهایی، که در آنها دولت سهم دارد؛

-دولت، شهروندان، کارخانه‌ها و تشکیلاتهای خارجی، اینچنین کارخانهایی، که در آنها کشورهای خارجی سهم دارد؛

-شخص بی‌نام؛ (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-تشکیلاتهای تجارتی، که کمتر از یک سال فعالیّت مالیوی دارند؛ (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-حزبهای سیاسی، که با حزب کمک مالیوی رساندشونده متّحد نیستند. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

کومک مادّی به حزبهای سیاسی در شکل مبلغ با راه به صورتحساب حزب سیاسی گذرانیدن آن عملی کرده می‌شود. در صورت از شخصان واقعی و حقوقی وارد گردیدن مبلغ نقد، با ترتیب مقرّرکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، آن پس از تهیة حتمی حجّتهای رسمی به صورتحساب حزب سیاسی گذرانیده می‌شود.

در حجّت پرداخت یا انتقال مبلغ معلومات در بارة شخص حقوقی، رقم مشخّص ‌اندازسوپارنده، نام و ریکویزیتهای بانکی شخص حقوقی نشان داده می‌شوند.

شهروند جمهوری تاجیکستان حقوق دارد کمک مادّی را در شکل مبلغ از حساب مبلغهای خودی به صورتحساب حزب سیاسی یا بی‌واسطه به حسابداری مقامات ناحیهوی، شهری، ولایتی و مرکزی حزب سیاسی گذراند. هنگام گذرانیدن مبلغ حجّت تصدیقکنندة شخصیت شهروند جمهوری تاجیکستان و پرداخت ‌اندازها در سه ماه آخر پیشنهاد کرده شده، در حجّت پرداخت یا انتقال مبلغ نسب، نام، نام پدر و رقم مشخّص ‌اندازسوپارنده نشان داده می‌شوند.

مبلغ عمومی کمک مادّی هرسالة یک شخص واقعی به حزبهای سیاسی از 300 (سیصد) نشان‌دهنده برای حسابها از یک شخص حقوقی از 1500 (یک هزار و پنجصد) نشان‌دهنده برای حسابها زیاد بوده نمی‌تواند.

کومک مادّی، که از جانب سوبژکتهای در قسم دوّم همین مادّه پیش‌بینیگردیده به حزب سیاسی رسانیده شده است، همچنین مبلغ هرسالة زیاده از معیار در قسم ششم همین مادّه نشاندادشده وارد گردیده است، در مهلت یک ماه به پرداختکنندة آن برگردانیده می‌شود. در صورت غیرییمکان بودن برگردانیدن مبلغ به صورتحساب حزب سیاسی واردشده، آن به بوجیت دولتی گذرانیده (سپاریده) می‌شود.

یستیفادة مبلغی، که با قانون مذکور پیش‌بینی نشده است، اینچنین انتقال مبلغها به حزب سیاسی توسط میانروها منع است.

در موردهایی، که کمک مادّی یا هدیه در شکل مال و ملک رسانیده می‌شود، حزب سیاسی آن را موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان با واحد پولی نرخ گذاشته، معلومات دخلدار را در حسابات مالیوی حزب سیاسی وارد می‌سازد.

قبول کمک مادّی شخصان واقعی و حقوقی به حزبهای سیاسی از جانب مقامات ناحیهوی، شهری، ولایتی و مرکزیی  حزبهای سیاسی صورت می‌گیرد.

(قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 14. فعالیّت خواجگی حزب سیاسی
 

هیزب سیاسی موافق قانونهای جمهوری تاجیکستان و آیین‌نامة خود در قبول قرارها عاید به مسئله‌های خواجگی،   مزد محنت کارمندان حزب، استفادة ذخیره‌های مالیوی و مادّی مستقل می‌باشد.

با مقصد فراهم آوردن شرایط مالیوی و مادّی  برای  به عمل برآوردن مقصدو  حقوقهای آیین‌ناموی، که مادّة 10 همین قانون ثابت نموده است،   حزب سیاسی حقوق دارد طبق ترتیب مقرّر کردة قانونهای جمهوری تاجیکستان کارخانه و تشکیلاتها برپا نماید. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

هیزب سیاسی حقوق دارد فعالیّت زیرین صاحبکاری را عملی کند:

-فعالیّت اطّلاعاتی، ریکلموی و نشریوی برای تشویق عقیده و غایه‌‌ها، مقصدها، وظیفه‌ها و انتشار نتیجه‌های فعالیّت خود؛

-تییار کردن و فروش محصولات ارمغانی دارای نشان و (یا) نام حزب سیاسی؛

–  به اجاردادن مال و ملکیمنقول (به استثنای پول و کاغذهای قیمتناک) و غیریمنقول خود.

هیزب سیاسی حقوق ندارد به فعالیّت صاحبکاری، که در قسم سوّم مادّة مذکور نشان داده نشده است، مشغول شود.

(قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 15. دستگیری حزب سیاسی از جانب دولت
 

مقامات حاکمیتی  دولتی جمهوری تاجیکستان حزب سیاسیی را، که به قید گرفته شده است، به طور زیرین دستگیری می‌نمایند:

-تأمین دسترسی برابر به واسطه‌های دولتی اخبار عامّه؛ (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-تأمین امکانیّتهای برابر برای گذرانیدن معرکه‌های انتخاباتی.

در صورتی  بازداشتنی  فعّالیّتی  حزب  در اساس مقرّرات مادّة 21 همین قانون دستگیری دولت موقتاً قطع کرده می‌شود.

در صورت منع کرده شدن فعالیّت حزب سیاسی دستگیری دولتی از روز اعتبار پیدا کردن قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان در بارة منع کرده شدن فعالیّت حزب قطع می‌گردد.

 
مادّة 16. نظارت فعالیّت مالیوی حزب سیاسی
 

مقام راهبریکنندة حزب عهده‌دار است حسابات مالیوی را در بارة منبعها، ‌اندازه و خراجات مبلغهایی، که به خزینة حزب در دوام سال حساباتی وارد گردیده‌اند، اینچنین در بارة مال و ملک حزب با نشان دادن ارزش و معلومات بقیدگیری دولتی آن و پرداخت ‌اندازها در واسطه‌های اخبار عامّه انتشار نماید.

سنجیش حسابات مالیوی حزب سیاسی، معلومات در بارة درآمد و خراجات واسطه‌های حزبهای سیاسی، رعایة قاعده‌های قانونیگردانی دارایهای مالومولکی از جانب مقام دخلدار دولتی عملی می‌گردد.

معلومات در بارة نتیجه‌های سنجش حسابات مالیوی حزبهای سیاسی به اتّیلای حزبهای سیاسی دخلدار رسانیده شده، هر سال در واسطه‌های اخبار عامّه، اینچنین به طور علاوه یک ماه پیش از معرکة انتخاباتی چاپ کرده می‌شود.

(قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
باب 4.
یشتیراک حزب سیاس در انتخابات

 
مادّة 17. شکلهای اشتراک حزب در انتخابات
 

هیزب در انتخابات به طور زیل اشتراک می‌نماید:

-مستقل؛

-با دیگر حزب سیاسی موافقتنامة پیش از انتخاباتی می‌بندد؛

–  با دیگر حزبهای سیاسی به اتّفاقهای انتخاباتی داخل  می‌گردد.

هیزب طبق قانون‌‌گذاری در بارة انتخابات حقوق دارد: (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

-مستقلانه و یا از نام اتّفاقهای انتخاباتی نامزدها  پیشبری نماید؛

-با  رعایة شرطهای برابر تشویقات پیش از انتخاباتی برد؛

-به رفت انتخابات نظارت کند و با ترتیب مقرّرکردشده نتیجه‌های آنها را مویین نماید؛

-در کمیسیونهای انتخاباتی می‌تواند نمایندگی کند؛

-ب  واسطهای  دولتیی  اخبار عموم  و اینچنین به واسطه‌های اخبار عامّه با اشتراک دولت  برابر دسترس باشد. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 18. اشتراک حزب سیاسی در اتّفاقهای انتخاباتی
 

بعد به قید گرفتن اتّفاقهای انتخاباتی از طرف کمیسیونهای دخلدار انتخاباتی حزبی، که نامزدهای خود را طبق رویخت اتّفاق انتخاباتی پیشبری می‌کند، حقوق ندارد نامزدهای خود را مستقلانه و یا طبق رویخت دیگر اتّفاق انتخاباتی در خمان سطح پیشبری نماید، اگر در شرطنامه شرط دیگری پیش‌بینی کرده نشده باشد. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 19. گروههای حزبی در مقامات نمایندگی
 

گوروههای حزبی در مقامات نمایندگی موافق اسناد معیاری، که ترتیبی  فعالیّت این مقامات را مویین می‌نمایند،   تشکیل می‌یابند و عمل می‌کنند.

 
باب 5.
بازداشتن، قطع کردن و منع نمودن فعالیّت حزب سیاسی

 
مادّة 20. بازداشتن فعالیّت حزب سیاسی
 

در صورت از طرف حزب سیاسی ویران کرده شدن کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان، قانونهای کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان، قانونخای جمهوری تاجیکستان و اینچنین گرفتن کمک اقتصادی و سیاسی از کشورهای خارجی، وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان آگاهینامه و یا پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان در بارة قطع نمودن فعالیّت غیریکانونی امرنامة خطّی می‌برارد. اگر حزب در مهلت ده روز طلبها را در بارة قطع نمودن فعالیّت غیریقانونی اجرا نکند، فعالیّت وه‌ای ممکن است با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان به مهلت تا شش ماه بازداشته شود. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 21. عاقبتهای بازداشته شدن فعالیّت حزب سیاسی
 

در صورت بازداشته شدن فعالیّت حزب ب  مهلتی  مقرّرکردة مادّی  20 همین قانون حقوقش،   همچون مؤسس وسائط اخبار عامّه بازداشتشده،    به وه‌ای منع کرده می‌شود،   که از  مقام (ستتوس) شخص حقوقی  استفاده برد،   میتینگ و نمایشها و دیگر چاره‌بینیهای عامّوی تشکیل نماید، در انتخابات اشتراک کند، از مبلغهای بانک استفاده برد،   به استثنای خیساب و کتاب عاید به فعالیّت خواجگی و شرطنامه‌های (قراردادهای) محنتی، پرداخت تاوان ضررهایی، که از عملیاتهای وه‌ای رسیده است و پرداخت جریمه‌ها. (قجت از 8. 08. 15 س. ، ش 1209)

 
مادّة 22. قطع کردن فعالیّت حزب سیاسی
 

فعالیّت حزب سیاسی ممکن با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان در بارة منع فعالیّت آن، اینچنین به طریق از نو تشکیل نمودن و یا برهمدیهی قطع کرده شود.

 
مادّة 23. اساسهای منع کردن فعالیّت حزبی   سیاسی
 

ساسهای از  طرف سود عالی جمهوری تاجیکستان منع کرده شدن فعالیّت حزبی  سیاسی چنینند:

-فعالیّت حزب سیاسی،   که قسم یکم مادّة 4  همین  قانون  منع کرده است؛

-فعّالیّتی  غیریقانونی حزب سیاسی بعد با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان موافق مادّة 20  همین  قانون  منع  نمودن فعالیّت آن.

 
مادّة 24. قرار در بارة منع نمودن فعالیّت حزب سیاسی
 

در باری  منع نمودن فعالیّت حزب سیاسی در اساس قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان و تنها در  زمینی  پیش‌بینیکردة مادّة 23 همین قانون قرار قبول کردن ممکن.

 
مادّة 25. قطع نمودن فعالیّت حزب به طریق  ز نو تشکیل‌کنی و یا برهمدیهی
 

فعالیّت حزب سیاسی ممکن با راه از نو تشکیل‌کنی (یکجایکنی، همراهکنی، تقسیمکنی) و یا برهمدیهی قطع کرده شود. قرار را در بارة از نو تشکیل‌کنیی  حزب  مقامی  عالیی  راهبریکنندة حزب قبول می‌نماید.

این‌‌نامة حزب سیاسی،   که بعد از نو تشکیل‌کنی تأسیس  داده شده است، با  ترتیبی  موقررکردة مادّة 7 همین قانون به قید گرفته می‌شود.

هیزب سیاسی  موافق آیین‌نامة آن با راه خودپراکندکنی برهم داده می‌شود.

 
مادّة 26. عاقبتهای قطع کرده شدن  فعالییتی   حزب
 

موال حزب سیاسی،   که فعالیّت خود را قطع کرده است، بعد از قانع گردانده شدن دعواهای اموالی به مقصدهای زیرین روانه کرده می‌شود:

-در  صورتی  برهم  داده شدن-به مقصدهای پیش‌بینیکردة آیین‌نامة وه‌ای؛

-در  صورت منع کرده شدن-از روی قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان؛

-در  صورتی  ازنوتشکیلکنی-به مالکییتی  اتّحادیة جمعیّتی داده می‌شود،   که وارث حقوقی حزب سیاسی می‌باشد،   که فعالیّت خود را قطع کرده است.

قتع گردیدن فعالیّت حزب سیاسی باعث از فهرست دولتی دخلدار اتّحادیّهای  جمعیّتی  خارج نمودن حزب،   بیکار کردن شهادتنامة بقیدگیری دولتی حزب سیاسی و گم کردنی  حقوق شخص حقوقی می‌گردد.

 

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                                                ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه، 13 نوامبر سال 1998

ش 680

 

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …