معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / سورتهای خنده‌آور

سورتهای خنده‌آور

خند‌آور صورتها در موضوعهای گوناگون و شکلهای گوناگون. در این صحیفه صورتهای جگرخند بهترین – پریکالترین جماوری شده‌اند. بینید و جگرخند شوید. صورت پریکالترین و رسمهای هیوانها ماشین، مردم-آدمان گرد آورده شده‌اند.

در این صحیفه حرکت کرده کرده شد که برای مردم بهترین رسم و صورتهای شوق‌آور را دسترس شوند و از این سبب از شبکة انتیرینیت هرگونه صورت و رسمها را گرفته اینجا گذاشته شده‌اند.

خاهیش که اگر این صورتها به شما معقول شده باشند پس به آنها لیک نمایید و این برای شناس شدن دیگر آدمان مساعدت می‌نماید.

خوسوسن در بین این صورتهای آورده شده صورت میمونها، و آدمان غیریادی برای تماشا خلا جلبناک بوده است و برای همین هم محض در این بخش بیشتر صورتهای خنده‌آور گذاشته شده‌اند.

بوزای شیتانشکل در بالای درختان

فیل لباس‌دار-مگر برای خونّوک خردن باشد؟

کودکان مکتب‌رو در بالای اراب

ادم سه‌دندان

سورت-رسم آدم گردن‌دراز

پاازد سیرآدم در ملک خیند

میمونی

وتامابیل-ماشین بننمانند

ماشین گنده گیزله-واخیمه-اجس

سر کل-بروتاش کشال

سورت کیلس در سر آدم

پریچیاسک میمون مثل آدمی

بینی دراز

مردهای قشلاقی – با موی زرد و ریش سیاه

بچ میمون – بیپشم و پتک

لب میمون تراشیدگی

غاز مرغابی را می‌هاهد خرد

سورت سگ چولکی و توفلیپوشیده – زن کردیین

ایلة سیرفرزند موش آب زمین

با سرعت بلند دویدن