Главная / Чугрофия (страница 4)

Чугрофия

ГИДРОСФЕРА

uqyonus-

Гидросфера чист? Дар сатхи Замин об моддаест, ки дар сатхи Замин васеъ пахн гардидааст. Вай дар се холат дучор мешавад: сахт, моеъ ва бухор. Аз хамин сабаб об на факат дар укёпусхо, бахрхо, инчунин дар хушки (дарёхо, кулхо, обанборхо, ботлокхо, пиряххо, обхои зеризамини) ва кабати поёнии атмосфера (хамчун буги ноаён) …

Муфассал »

Укёнуси Чахон

uqyonus

Укёнуси Олам (Чахон). Ба харита ва глобус назар андозем, ба осони мефахмем, ки хамаи укёнусхо, бахрхо бо якдигар пайваст мебошанд. Онхо дар сатхи Замин кабати яклухти обро ташкил медиханд, ки онро Укёнуси Олам меноманд. Оби он такрибан 71 фоизи сатхи кураи Заминро ишгол намудааст. Бокимондаи он (29 фоиз) ба хушки …

Муфассал »

ХАМВОРИХОИ КАЪРИ УКЁНУСИ ОЛАМ

uqyonus-bahr

Дар каъри Укёнуси Олам вобасга ба сохти кишри Замим се минтакаи баланди дар чукурихои гуногун хосил гардидаанд:  пастоби материки (дар чукурии то 200-400 метр), нишебии материки (аз 2000 то 3000 метр). мачрои укёнуси (дар чукурии аз 3000 метр зиёд). Релефи сатхи онхо гуногун мебошад. Хамворихо асосан дар пастоби материки ва …

Муфассал »

РЕЛЕФИ КАЪРИ УКЁНУСИ ОЛАМ

Каъри укёнус монанди сатхи Замин релефи гуногун дорад. Шакли асосии редефи каъри укёнусро хамворихо, теппахо ва куххо ташкил медиханд. Хамвори ва теппахои каъри укёнус дар чукурихои 3000-6000 метр васеъ пахн гардидаанд. Онхо 40 фоизи масохати Укёнуси Оламро ишгол менамоянд. Баландии теппахо 50-500 метрро ташкил медихад. Чунин теплахо хусусан дар каъри …

Муфассал »

ЧИНСХОИ ТАРКИБИ КИШРИ ЗАМИН

Минералхо ва чинсхои кухи. Дар кишри Замин якчанд хазор минерал ва чинсхои кухи пахн гардидаанд. Пайдоиши онхо ба якдигар вобаста мебошад. Дар зери таъсири ходисахои беруни (гарми, хунуки, боришот, обхои равон, бод) ва тагйиротхое, ки дар дохили кишри Замин (харорат ва фишору тазйик) ба амал меоянд, минералхо аз як шакл …

Муфассал »

ХАРАКАТИ КИШРИ ЗАМИН

Ба тарзи гуногун хобидани чинсхои кухи. Сатхи кишри Замин аз хамворихо, теппахо, куххо, водихои дарёхо, фурухамидагахо иборат аст. Инхо шаклхои гуногуни релеф мебошанд. Кабатхои чинсхои кухи бошанд, ба шакли онхо мувофик хобидаанд. Онро аз руи расм фахмидан мумкин аст. Дар хамвори ба таври уфуки (хобиши хамворй), дар теппахо барчаста, дар …

Муфассал »

Зилзила – Заминчунби дар Точикистон

zaminjunbi

Руй додани зилзила ба ходисаи чойивазкунии моддаи кисми болоии мантия ва таркишу зуд чой иваз кардани кабатхои кишри Замин вобаста мебошад. Зилзилахои халокатовар ва харобиовар асосан дар хатхои шикастаи кишри Замин рух медиханд. Зилзилахо хоси минтакахои куххои чавон мебошанд. Аз хамин сабаб зилзилахои сахт дар нохияхои кухсор ба вучуд меоянд. …

Муфассал »

ВУЛКОНХО. ЧАШМАХОИ ГАРМ ВА ГЕЙЗЕРХО

vulkan

Пайдоиш ва шакли вулконко. Чинсхои кухие, ки кишри Заминро таркиб додаанд, дар таркиби худ моддахои радиоактиви доранд. Онхо дар зери Замин хангоми ба кисмхои таркиби чудо шудан (тачзия шудан) харорати зиёд хорич мекунанд. Дар зери таъсири харорати баланд дар кишри Замин чинсхои сахт метафсанд, вале тахти фишори кабатхои болоии каъри …

Муфассал »

ШАКЛХОИ АСОСИИ РЕЛЕФИ САТХИ ЗАМИН

qishri

Шумо медонед, ки кишри Замин аз ду кисм иборат аст: 1.Барчастагихои матсрики (хушкй). 2. Хамии каъриукёнуси. Сатхи онхо  аз пастию баландихои гуногуншакл ва гуногунмикёс иборат аст. Хамаи онхо  пастй ва баландихои сатхи хушки (материкхо) ва хамии каъри укёнусхоро ташкил медиханд. Аммо релефи хушки ва каъри укёнусхо ба гуногуншаклии худ нигох …

Муфассал »

Кух

kuh

Кух чист? Хама гуна барчастагии сатхи Заминро кух намегуянд. Чунин барчастагихо на факат дар сатхи хушки, инчунин дар каъри укёнус хам вомехуранд. Барчастагиеро, ки баландии нисбии он аз 200 метр зиёд нест ва аз махали атроф кам фарк мекунад, теппа мегуянд. Теплахо алохида-алохида ва катор-катор мешаванд. Барчастагии хушкие, ки баландиаш …

Муфассал »