Илм

СОХТОРИ ЛИТОСФЕРА

litosfera

Дар параграфи пешина мо кайд кардем, ки литосфера (аз калимаи юнонии lithos – санг ва sphaira – курра) кабати сахти аз кишри замин ва мантияи болои иборатбуда мебошад. Дар ин параграф бошад, мо ба кишри замин ва сохти он, хамчун кисми литосфера ахамияти чидди медихем. Дар киёс бо кабатхои амики …

Муфассал »

РАВАНДХОЕ, КИ ДАР ЛИТОСФЕРА БА АМАЛ МЕОЯНД

zaminlarza

Равандхои дар литосфера ба амал меомада – Заминларза ва сабабхои пайдоиши онхо. Ба мо маълум аст, ки литосфера кишри замин ва кабати болоии мантияро дарбар мегирад. Кишри замин хамеша дар холи харакат аст. Ин харакатхои бо равандхое, ки дар каъри замин ба амал меоянд, алокаманд аст. Харакати кишри замин – …

Муфассал »

ВУЛКОН ЧИСТ?

vulqon

ВУЛКОНХО Харорати он то + 1500°С мерасад, дар сатхи замин 900-1200°С ташкил мекунад ва охиста охиста хунук мешавад. Накшаи таркиби вулкон хеле содда аст. Асоситарин кисматхои вулкон аз кура, дахана ва танура иборат меёбанд. Кура чоест, ки дар он магмаи зиёд шакл меги­рад. Ин магма ба боло тавассути дахана харакат …

Муфассал »

ЗАМИН – САЙЁРАИ СИСТЕМАМ ОФТОБИ

planet

Сабабхои тагйирёбии фаслхои сол. Аз курси табиатшиноси мо медонем, ки Офтоб ин маркази системаи офтобии мо мебошад. Офтоб курраи оташии гудозанда мебошад, ки дар наздикии замин чойгир шудааст. Чуноне, ки ба мо маълум аст, ки дар гирди Офтоб 9 сайёра давр мезанад: Меркурий, Зухра, Замин, Миррих, Муштарй, Зухал, Ураниум, Нептун, Плутон …

Муфассал »

УСУЛХОИ ТАХКИКИ ИЛМИ ГЕОГРАФИЯ

Усулхои тахкики илми география – Ахамияти тахкикоти географи Хангоми омузиши ходисахои табии, хар як илм дар асоси хусусиёти худ усулхои гуногуни махсусро истифода мебарад. Дар илми физика ва химия бештар аз усулхои озмоиш ва тачриба истифода мебаранд. Дар илми география бошад ба таври васеъ аз: харита, атлас (мачмуи харитахо), китобхои …

Муфассал »

ТАСВИРИ САТХИ ЗАМИН ДАР ХАРИТАХО. МИКЁСИ БАЛАНДИ ВА УМК (ЧУКУРЙ)

as

Тарзхои тасвири сатхи замин дар харита Чадвали баландихо ва чукурихо Хангоми тартиб додани харитахо ва накшаи махал, чадвали баландихо ва чукурихо мавриди истифода карор мегирад. Бо ёрии чадвал мешавад дар харита баланди ё чукурии чойгиршавии объект ва худудхоро тасвир намуд. Тагйири ранги манзара аз сабз, кабуд, кахваги дар анвоъи рангии …

Муфассал »

ХАРИТАИ ГЕОГРАФИ ВА ГЛОБУС

Фарки харитаи географи аз накшаи топографи ва глобус Таснифи харитахои географй Усулхои сохтани харитахои топографи Харитаи географй. Барои шинохти объектхои сатхи замин, хусусиятхои чойгиршавии онхо, самтёбй аз руйи онхо, харитахои географй, глобус ва накшахои топографии махал сохта мешавад. Инхо хамчун сарчашмаи маълумот истифода мешаванд. Харитахои географй аз руйи мухтаво ва …

Муфассал »

ХАРИТАИ ТОПОГРАФИ

xaritai-topografi

Харитаи топографи, тартибдихии он Ахамияти харитахои топографи дар фаьолияти хаётии инсонхо Барой сохтани хонахо, роххо, фабрикахо, неругоххои барки сараввал накшаи махал сохта мешавад. Вале, барои онро дуруст истифода кардан, бояд донед, ки накша чист, онро чй тавр омода мекунанд ва чй тавр мехонанд. Яъне, донистани ин, ки аломатхои шартй чй …

Муфассал »

САВОЛХОИ ТЕСТИ АЗ ТАБИАТШИНОСИ

  Вожаи «табиат» чй маъно дорад? Кадоме аз вожахои дар поён зикршуда ба он мувофик меояд? Куххо, сангхо Б. Табиат. Материя. Г. Модда Кадом навъхои табиатро Шумо медонед? ЗиндА. Б. ГайризиндА. Зинда ва гайризиндА. Г. Хушк ва нам( рутубатнок) Чй мисоли табиати зинда шуда метавонад? Алаф Б.Хок Гусфанд Г. Самовор …

Муфассал »

ТАВСИЯХО БАРОИ ТОЛИБИЛМОН ОИД БА САНЧИШ ВА БАХОГУЗОРЙ БА ДОНИШИ ХУД

Хангоми ичро намудани хама гуна фаъолият одам ба натичаи он мутаваччед мешавад. Хангоми хатми фаъолият одам амалдои худро бахогузори, хатохои худро хис намуда, барои ислоди он вакт чудо мекунад. Агар максади дар пеш гузошташуда муваффакона ба даст ояд, одам бо он хурсанд мешавад. Кушиш мекунад, ки боз пеш равад ва …

Муфассал »