Главная / Гуногун

Гуногун

Ришвахури – гунохи кабира

1024062853

Ришва. Пора додан ва пора гирифтанро ришва ва ришвахур, яъне, харомхур гуянд, ки манъ кардаанд онро ахли такво ва уламои зохид, аз чумла Имоми Аъзам (р) ва ёрони камназирашон (р). Ришва дар ъилмуш-шариъат амали номатлуб дониста шудааст. Расул (с) мегуяд: «-Лаънатуллохи алар-роши вал мурташи ва ман ямши, байнарроши вал-мурташий (Яъне: …

Муфассал »

ФОЧИА – Гурбаи сиёхи фарбехи дузд

Ptichki-i-koshka

Дохили хона нишаста доду фарёди бачахову калонсолон ба гушам расид. Кунчковиям боло гирифту ба пешайвон баромадам. Офтоби оламоро нурпоши дошт. Дар поён гурухи одамон аз чой начунбида ба як нукта менигаристанд. Гурбаи сиёхи фарбехи дуздро дидам. Кадре болотар як чуфт майна худро чун шохин фигонашон ба осмон печида, суи гурбаи …

Муфассал »

МУШОХИДАИ ГОВ ДАР тукай (камишзор)

qamish

Аслан гирем, тукай хучаини аник надошт. Серобу алаф ва дар сохили чапи дарёи Сир вокеъ буд. Гов аз чониби шарк аввал равшании чароги мошинро дид, пасон овозашро шунид. Баъди як дам чанд нафар мардон пои пиёда то мобайни тукай расиданд. Ба говони дигар бо чашми харидори нигариста, маслихат мекарданд. Гов …

Муфассал »

ДАР АРАФАИ БАХОР

gori-priroda-tajikistan

Интихои зимистон буд. Аз чониби гарб шамоли гашовар мевазид. Чор тарафи бошишгохро аз назар гузаронидам. Касе наметофт. Дари каровулхо–наро кушодам. Он чо болои катча Солех-саркор ва боз ду нафар марди дигар ноништа мекарданд. – Баъди як дам Нормат-амак мебиёянд, – хабар расондам пас аз пурсупос, – Гулбогро набурида истанд гуфта …

Муфассал »

Дузди – гунохи кабира

vduzd

Дузди. Сухани Расул (с) аст, ки: «Ло тусрику» (Яъне: «Дузди накунед!»). Ва кавли Аллох аст, ки: «Вас-сорику вас-сорикату фактаъу айдихумо чазоан бимо касабо наколан миналлох»). (Тарчума: «Ва дасти марди дузд ва зани дуздро бибуред! Бале, ин чазои сазоворест, ки Аллох, ба сабаби ин касб (дузди) мукаррар кардааст»).

Муфассал »

ПАРВОЗ БА КУЛЛАХОИ ОРМОН

(Мухит ва хаёти илмии Имоми муаззам рахамуллох). Тавлид ва туфулият (кудакиву навчавони )-у умри бобаракати Хазрати Абуханифа/р/ дар даврони   хилофати Абдулмулк ибни Марвони уммави-хилофати оли уммавиёни араб, дар шахри Куфаи Ирок гузашта аст ва дар давраи хилофати бани Аббоси араб ва эронитабор, яъне, Халифа Мансури Аббоси… Гавхари илхому дарёи каромоти …

Муфассал »

ДОГИ ДИЛИ БАБР

babr

Хавлие, ки ин саги мехрубон аз овони думохагиаш се сол инчониб зиндагиву посбони мекард, дар шафати коргохе вокеъ буд. Рафта-рафта чонвари безабон, ки одатан аксар вакт шабхо аккос мезад, дарвозаву богу хавлии хамсояро низ зохиран каламрави худ мепиндошт ва озодона гаштугузор мекард. Ба кормандон хам унс гирифта буд. Ошпазхову каровулон …

Муфассал »

Катли муслим – гунохи кабира

124936_221122_dosiya-osmaniyan-2

Катли муслим. Худованд ин амали гайри инсононаро бо ин ояти шариф манъ намудааст ки, Астаъизу било; «Ва ло тактулун-нафсал-лати харрамал-лоху илло билхак!» (Тарчума: «Ва катл накунед он чонро, ки харом кард Аллох магар ба хак!») (Бале, хак аст. Ва бехуда шоир нафармуда, ки: «Маёзор муреро, ки донакаш аст, Ки у …

Муфассал »

Хикояи Кабутар (Афсона)

kabutar

Кабутарро гуфтанд: — Чун аст, ки ту ду бача беш барнаёри, чун мурги хонаги бар бештар аз он кудрат надори? Гуфт: — Бачаи кабутар гизо аз хавсалаи модару падар мехурад ва чужаи23 мурги хонаги аз мазбала24 бар хар рохгузар. Аз як хавсала гизои ду бача беш натавон дод ва аз …

Муфассал »

ДУРУД БА РАСУЛИ АКРАМ /с/

Алхамду лиллохи Раббил ъоламин, вал ъокибату лил-муттакин вассалоту вассалому ъало Расулихи Мухаммадин ва олихи ва асхобихи ачмаъин. Аммо баъд: Эй дил, ту агарам дар ниходат оташи мехри самимие дар фироку хасрати рухи пурфутуху мутаххараи мунаввараи рисолатпанох-пешвойи шариати гурро, афзалул анбиёи вал мурсалин-Хазрати Расули акрам Мухаммади Мустафо саллаллоху ъалайхи ва олихи …

Муфассал »