Главная / Чугрофия

Чугрофия

УФУК ВА ТАРАФХОИ ОН

qutbchenkunak

Уфук, самтхои асоси вамиёна Муаяйнкунии тарафхо, накшаи махал, аксгирии кутбй ва маршрута (рохпаймои) Хангоми сохтани накша, мисли сохтани харитахои чугрофй ва топографй, аввалан самти сатхи замин муайян карда мешавад. Пеш аз сохтани накшаи махал мо бояд атрофро хуб биёмузем. Дар ин хангом, кисми намоёни онро мебинем, ки гуё ба осмон …

Муфассал »

ХОНДАНИ НАКШАИ МАХАЛ ВА ХАРИТАИ ГЕОГРАФИ

Шумо медонед, ки накшаи махал ва харита намунаи хурдкардаи сатхи Замин мебошанд. Онхо аз якдигар бо микёс, тарзи накшабардори, мазмун ва таркибн худ ва дигар чихатхо фарк мекунанд. Он фаркиятхоро ба хотир оред. Накшаи махал ва харитаи географи манбаи дониш мебошанд. Барои он донишхоро азбар намудан накша ва харитаро хонда …

Муфассал »

КОМПЛЕКСХОИ ТАБИИИ МАХАЛ ВА ОНХОРО ТАГЙИРДОДАНИ ИНСОН

zamin-1

Шумо медонед, ки комплексхои табий дар натичаи робита ва таъсири мутакобилаи чинсхои кухй, хаво, об, наботот, хайвонот ва хок ташаккул ёфтаанд. Комплексхои табиии махали шумо хам хамин тавр хосил шудаанд. Аммо комплексхон табии то маскун шудани ахоли намуди зохирии худро кам тагйир дода буданд. Баробари афзудани микдори ахоли, зиёд шудани …

Муфассал »

МАХАЛХОИ АХОЛИНИШИН

xona

Хелхои махалхои ахолинншин. Давраи дуру дароз инсон аз табиат зич вобаста буд. Одамон гурух-гурух дар камари кух ва горхо зиндагони мекарданд. Баробари инкишофи чамъият дар худуди муаиян пахн гардидани одамон, ташкил ёфтани истехсолот, сохтани манзилгоххо ва иморатхои истехсолй (осиёб, обчувоз, устохонахои челонгари ва гайра) ва гайриистехсоли (мактаб, масчид, мехмонхонахо ва …

Муфассал »

ТАБИАТ ВА АКОЛИИ МАХАЛИ ХУД

mahali-xud

Табакаи географи ва табиатн махали худ. Дар чараёни омузиши географияи табий шумо фахмидед, ки кураи Замин аз кабатхои литосфера ва биосфераю гидросфера иборат мебошад. Ин кабатхо бо конуниятхои хос инкишоф меёбанд. Катъи назар аз фаркияти байни онхо, дар байни он кабатхо як алокамандии умуми мавчуд аст, ки он дар мубодилаи …

Муфассал »

АХОЛИИ ДУНЁ – КУРАИ ЗАМИН

Шумора ва афзоиши ахолин руи Замин. Инсоният таърихи дуру дароз дорад. Аз рузи ба дунё омадан то имруз вай даврахои гуногуни таърихиро аз cap гузарондааст, Мувофики фикри олимон ачдоди одамони кунуни 40-50 хазор сол мукаддам дар кураи Замин пахн гардидаанд. Аз ин хусус бокимондахои онхо, ки аз хама гушаю канори …

Муфассал »

ТАЪСИРИ МУТАКОБИЛЛИ ТАБИАТ ВА ЧАМЪИЯТ

seb

Мухити географи. Мачмуи табии руи Заминро мухити географй меноманд. Ван кисми зиёди табакаи географиро дар бар мегирад. Дар худуди он организмхои зинда ва чамъияти инсони хаёт ба cap мебаранд. Аз ин ру, мухити географй барои инсоният мухити зист буда, хаёт ва фаъолияги хочагидории вай ба он вобаста мебошад. Инсон аз …

Муфассал »

КОМПЛЕКСХОИ ТАБИИ (МАЧМУИ ТАБИЙ)

Кабати географи ва биосфера. Мо акнун медонем, ки кураи Замин аз табакаи даруни ва берунй иборат аст. Табакахои берунии Заминро литосфера, гидросфера ташкил менамоянд. Инхо табакахои нбтидои буда, алокаманди ва ба хам таъсиррасонии онхо барои инкишоф ва хаётгузаронии организмхо шароити мусоид фарохам меоварад. Дар натича организмхо на факат сатхи Замин, …

Муфассал »

БИОСФЕРА

biosfera

Робитаи мутакобилаи табиат. Биосфсра аз калимаи юнонии “биос” – хаёт, “сфера” – кура гирифта шуда, маънояш табакаи хаёт аст. Курашакли на факат ба биосфера, инчунин ба дигар табакахои Замин (атмосфера, литосфера, гидросфера) хос аст. Чунки Замин худ курашакл аст ва табакахои болои он хам хамон шаклро гирифтаанд. Биосфера бошад табакаи …

Муфассал »