معلومات آخرین
Home / جامعه / رعیپورسی جمهوری تاجیکستان

رعیپورسی جمهوری تاجیکستان

قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان در بارة رعیپورسی جمهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1995، ش 21، ماد. 245؛ س. 2001، ش 4، ماد. 212؛س. 2008، ش12، ق. 1، ماد. 983)  

 باب 1.

قایده‌های عمومی

مادّة 1. مفهوم رعیپورسی جمهوری تاجیکستان

رعیپورسی جمهوری تاجیکستان آوازدهی عمومی‌خلق عاید مسئله‌های مهم حیات دولتی و جمعیّتی جمهوری می‌باشد.

به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان تنها  با راه رعیپورسی تغییرات و علاوه‌ها داخل کرده می‌شوند.

قرارهایی، که رعیپورسی عمومی‌خلقیقبول می‌نماید، اعتباری  عالی حقوق داشته، به هیچ گونه تصدیقشوی احتیاج ندارند  و اجرای آنها در تمام کلمرو تاجیکستان ختمیست.

مادّة 2. مسئله‌هایی، که موضوع رعیپورسی جمهوری تاجیکستان نمی‌باشند

 

موتابیقی  مادّة 100-ام کانستیتوتسیة جمهوریی   تاجیکستان شکل ادارة جمهوری، تمامیّت ارزی، ماهیّت دموکراتی، حقوقبونیادی، دنیوی و اجتماعی دولت تغییر‌ناپذیرند و واجب به رعیپورسی جمهوری تاجیکستان  گذاشتن نمی‌باشند.

مسعلهای  عاید به سرحد جمهوری تاجیکستان، ‌انداز، بوجیت، تقسیمات مأموری مرز، دیدن جاره‌های فوکولادّیو   فوری حفظ ترتیبات جمعیّتی، حمایه صحت و امنیتی  شهروندان، تغییر دادن مقام و تمامیّت ارزی ولایت موهتار کوهستان بدخشان  خمچونین مسئله‌های وابسته به تعیین و آزاد کردن شخصان منصبداری، که به صلاحیّت مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهورییتاجیکستان، جلسة یکجایه مجلس ملّ و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تoجیکستان دخل دارند، اینچنین مسئله‌هایی، که با اجرای اخدداریها از روی شرطنامه‌های بینلمیللیجومهور وابست  می‌باشند، نمی‌توانند به رعیپورسی عمومی‌خلقیگذاشته شوند.

مادّة 3. حقوق در رعیپورس اشتراک کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان

در رعیپورسی شهروندان جمهوری تاجیکیستای، که سینشان به 18 رسیده‌است و موافق قانونهایجومهوری تاجیکستان حقوق آوازدهی دارند، اشتراک کرده می‌توانند.

در ریپورسی شخصانی، که سود آنها را غیر قابلی  عمل دانسته است و ا با حکم سود در جایهای محرومی از آزادی نگاه  داشگه می‌شوند حقوق اشتیراق کردن ندارند.

شهروندان جمهوری تاجیکستان قطع نظر از ملّت، نجاد، جنس، زبان، اعتقاد دینی، موقع سیاسی، وضع اجتماعی، تحصیل و مال و ملک در رعیپورسی اشتراک می‌کنند. (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش458)

همه گونه محدودکنی بی‌واسطه و ا بواسطة حقوق اشتیراق شهروندانی  جمهوری تاجیکستان در رعیپورسیمنع است و موافق قانون جزا داده می‌شود.

مادّة 4. پرنسیبهای عمومی رعیپورسی

 

شهروندان در رعیپورسی آزادانه، بی‌واسطه و شخصاً اشتراک می‌کنند.

اوازدیهی  در رعیپورسی پنهان صورت می‌گیرد، نظارت به اظهار خواهش و ارادی  شهروندان منع است.

شهروندان جمهوری تاجیکیستای در رعیپورسی در محل زیست دائمی و یاموقّتی خودّر اساسهای برابریشتیراک می‌کنند. هر شهروند  یک آوازدارد.

مادّة 5. قانون‌‌گذاری در بارة رعیپورسی جمهوری تاجیکستان

قانون‌گذار در بارة رعیپورسی جمهوری تاجیکستان از کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، همین قانون کانستیتوتسیانی و قانونهای دیگر جمهوری تاجیکستان عبارت می‌باشد.

مادّة 6. آشکاربیانی در وقت تییار کردن رعیپورسی

در رفت تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی آشکاربیانی وسیع و اشتراک اهل جمعیت تأمین کرده می‌شود.

هیزبهای  سیاسی، اتّفاقهای کسبه، ادتیهادیه‌های دیگر جمعیّتی، که مطابق ترتیب مقرّرنمودة قانون به قید گرفته شدند، مکامات دولتی و جمعیّتی، که در تشکیل و  گذرانیدن رعپورسی شرکت می‌ورزند،   به طور گشاد و آشکارا با رعایة قانونهای عملکنندة جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند.

به حزبهای سیاسی، اتّفاقهای کسبه، به دیگر اتّحادیه‌های جمعیّتی، کالّیکتیوهای  محنتی و شهروندان حقوق به طرفداری یا مقابل مسئلة به رعیپورسی گذاشتشونده تبلیغ نمودن کفالت داده می‌شود.

در روز آوازدهیترغیبات منع است.

قرارهای وابسته به ریپورسی و مسئله‌هایی، که به رعیپورسی گذاشته می‌شوند، باید در واسطه‌های اخبار عامّة رسمی در مدّت ده روز بعد از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول شدنشان انتشار یابند.

واسیته‌های اخبار عامّه رفت تییاری و گذرانیدن رعیپورسی را انیکاس می‌کنند، به نمایندگان آنها کفالت داده می‌شود، که در همة مجلس و جمعامدهای مربوط به رعیپورسی بیممانیت حضور داشته باشند و اخبار دخلدار را دسترس نمایند.

کامیسّیه‌های رعیپورسی اهالی را در بارة هیت خود، محل و وقت کار، تشکیل اچستکه‌های آوازدهی و رویخت شهروندانی، کی  حقوق در رعیپورسی اشتراک کردن دارند، سر وقت خبردار می‌کنند.

موشاهیدان ملّی و بینلمیللی، نمایندگان واسطه‌های اخبار عامّه حقوق دارند با پیشنهاد حجّت وکالتناک در روز رعیپورسی در مجلسهای کمیسیونهای رعیپورسیهنگام حساب آوازها و مویین کردن نتیجة رعیپورسی اشتراک نمایند. حزبهای سیاسی، اتّفاقهای کسبه، اتّحادیه‌های جمعیّتی، که طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده‌اند، حقوق دارند با ترتیب مقرّرگردیده برای انجام دادن مشاهده در روز رعیپورسی در هر یک اچستکه یکنفری مشاهدان ملّی را تعیین نمایند. (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

هیزبهای سیاسی، اتّفاقهای کسبه، دیگر اتّیخادیه‌های جمعیّتی در بارة نمایندگان خود به کمیسیونهای دخلدار رعیپورسینه دیرتر از پنج روز پیش از رعیپورسیبا طور خطّی خبر می‌دهند.

با مقصد تأمین شفّافیت و مشاهدة آشکارای برگزاری رعیپورسی مشاهدان بینلمیللی دعوت کرده می‌شوند.

فعالیّت مشاهدان بینلمیللی طبق قانون کانستیتوتسیانی مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، تنظیم می‌گردد.

موشاهیدان بینلمیللی با ترتیب مقرّرگردیده اجازتنامه گرفته، در کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان هنگام داشتن دعوتنامه اکّریدیتتسیه کرده می‌شوند. دعوتنامه از جانب مقام وکالت‌دار جمهوری تاجیکستان بعد نشر رسمی قرار در بارة تعیین روز رعیپورسی فرستاده می‌شود.

موشاهیدان ملّی و بینلمیللیوهددارند کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، قانونهای جمهوری تاجیکستان، سندهای حقوقی بینلمیللیی را، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، رعایه و خلاصة خود را در اساس مشاهده و مواد واقعی تهیه نمایند.

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان به مشاهدان بینلمیللی در بارة اکّریدیتتسیة آنها شهادتنامة نمونة مقرّرگردیده را می‌دهد. شهادتنامة مذکور به مشاهد بینلمیللیهوقوق می‌دهد، که جریان آمادگی و گذرانیدن رعیپورسی را مشاهده نماید.

موشاهیدان بینلمیللی در حدود جمهوری تاجیکستان تحت حمایه دولت می‌باشند.

موشاهیدان بینلمیللی فعالیّت خود را مستقلانه و آزادانه انجام می‌دهند. تأمینات مادّی و مالیوی فعالیّت آنها از حساب طرفی، که آنها را فرستاده است یا از حساب مبلغ خود آنها انجام داده می‌شود.

در صورت از طرف مشاهدان بینلمیللی ویران نمودن قانونهای جمهوری تاجیکستان، پرنسیبها و معیارهای از طرف عموم اعترافشدة حقوق بینلمیللی کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان اکّریدیتتسیة مشاهدان بینلمیللی را بیکار می‌نماید.

موشاهیدان مللی و بینلمیللیهوقوق دارند:

-با رویخت شهروندان در رعیپورسی اشتراک‌کننده شناس شوند؛

-در بنای آوازدهی از آغاز تا انجام کار کمیسیون اچستکویهوزور داشته باشند؛

-به رعی‌دهندگان دادن بیولّیتینهای آوازدهی را مشاهده نمایند؛

-حساب کردن آوازهای رعی‌دهندگان را در شرایطی، که به مشاهدة جریان حساب بیولّیتینهای آوازدهی امکان می‌دهد، مشاهده نمایند؛

-با پراتاکالهای کمیسیونهای اچستکوی عاید به نتیجة آوازدهی و کمیسیونهای حوزوی در بارة نتیجة رعیپورسی شناس شوند؛

-به نمایندگان کمیسیونهای رعیپورسی بی دخالت به کار آنها عاید به مشاهدة خودشان اطّلاع دهند؛

-از قرار و عمل (بی‌عملی) کمیسیونها به کمیسیون بالایی و یا سود شکایت نمایند.

موشاهیدان ملّی و بینلمیللیهوقوق ندارند:

-بیولّیتینهای آوازدهی را به رعی‌دهندگان سپارند؛

-با خواهش رعی‌دهندگان برای گرفتن بیولّیتین امضا گذارند و یا آن را پُر کنند؛

-به رعی‌دهندگان تأثیر رسانند، به جریان رعیپورسی دخالت نمایند و دیگر عملی صادر نمایند، که مخفی بودن آوازدهی را خلل‌دار سازد؛

-بی‌واسطه در حساب بیولّیتینها، که از طرف اعضای کمیسیون انجام داده می‌شود، اشتراک نمایند؛

-عملی صادر نمایند، که به کار کمیسیون عاید به گذرانیدن رعیپورسی مانعه شود و یا در قبول قرار کمیسیون دخلدار عاید به گذرانیدن رعیپورسی اشتراک نمایند؛

-مقام خود را برای صادر کردن عملی، که به مشاهدة رفت رعیپورسی وابسته نیست، استفاده برند.

(قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

 

مادّة 7. تأمینات مادّی رعیپورسی

هراجات وابسته به تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی از لحظة قبول قرار تعیین آن از حساب بوجیت دولتیی  جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

مقامات دولتی و جمعیّتی، کارخانه و مؤسسه و تشکیلاتها به اختیار کمیسیونهای رعیپورسیبینا و تجهیزاتی را، که برای تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی لازمند، بی‌پول می‌دهند. بناها و تجهیزات کارخانه و تشکیلاتهای غیریدولتی برای کار کمیسیونهای رعیپورسی در اساس اجاره از حساب مبلغ بوجیت جمهوری استفاده برده می‌شوند. (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

باب 2.

تعین کردن رعیپورسی

 

مادّة 8. حقوق تعیین کردن رعیپورسی

رعیپورسی جمهوری تاجیکستان را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تعیین می‌کنند.

مادّة 9. پیشنهاد تکلیف در بارة رعیپورسی

تشبّوس پیشنهاد  عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان به پرزیدنت یا حدّ اکه‌ل از سه یک حصّة ‌عمومی اعضا و وکیلان مجلس ملّ و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.

تشبّوس پیشنهاد کردن تکلیف در بارة رعیپورسی به غیر از مسئله‌ای، که در قسم یکم همین مادّه پیش‌بینی شده است، به نه کمتر از سه یک حصّة ‌شومارة عمومی اعضای مجلس ملّی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و یا نه کمتر از سه یک حصّة ‌شومارة عمومی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.

مادّة 10. ترتیب عملی نمودن حقوق تشبث پیشنهاد کردن تکلیف در بارة گذرانیدن رعیپورسی

 

تکلیف در بارة گذرانیدن رعیپورسی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  پیشیّهاد کرده می‌شود.

تکلیف در بارة گذرانیدن رعیپورسی باید اینها را در بر گیرد: اساسناک کردن ضرورت گذرانیدن رعیپورسی، واضح افاده نمودن مسئله‌هایی، که به رعیپورسی گذاشته می‌شوند و امضاهای نه کمتر از سه یک حصّة ‌شومارة عمومی اعضای مجلس ملّی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و یا نه کمتر از سه یک حصّة ‌شومارة عمومی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، هنگام تغییر و علاوه‌ها به کانستیتوتسیه باشد، امضاهای نه کمتر از سه یک حصّة ‌شومارة عمومی اعضای مجلس ملّی و وکیلان مجلس نمایندگان.

سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان مسئلة به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان مطابق بودن لایحة تغییر و علاوه‌های به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان واردشونده، لایحة قانونها و دیگر مسئله‌های را، که به رعیپورسی عمومی‌خلقی پیشنهاد کرده می‌شوند، مویین می‌نماید. (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

پریزیدینت جمهوری تاجیکستان یا مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان موادهای واردشده را عاید ب  گذرانیدن رعیپورسی جمهوری تاجیکستان نه دیرتر از شش  ماه بعد وارد شدن طلبنامة گذرانیدن رعیپورسی  بررس می‌نماید.

مادّة 101. ترتیب بررسی مسئله‌ها عاید به رعیپورسی جمهوری تاجیکستان  

 

پریزیدینت جمهوری تاجیکستان یا مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مدّت 10 روز پس از وارد شدن حجّتها و موادهای ضمیمشده در بارة رعیپورسی آنها را برای خلاصه به سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نمایند. مراجعت به سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان مطابق قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان» عملی می‌شود.

برّسی مسئله‌های به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان مطابق بودن لایحة تغییر و علاوه‌های به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان واردشونده، لایحة قانونها و دیگر مسئله‌هایی، که به رعیپورسی عمومی‌خلقی پیشنهاد کرده می‌شوند، از طرف سود کانستیتوسیانی جمهوری تاجیکستان با ترتیب و مهلت مقرّرنمودة قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان» عملی کرده می‌شود.

در حالت به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان مطابق بودن مسئله‌های به رعیپورسی عمومی‌خلقی پیشنهادشونده، که از طرف سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مهلت نه دیرتر از 15 روز قبول قرار سود کانستیتوتسیانی در بارة گذرانیدن رعیپورسی عمومی‌خلقی و مسئله‌های فراگیر آن قرار قبول می‌نماید.

در حالت به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان مطابق نبودن مسئله‌های به رعیپورسی عمومی‌خلقی پیشنهادشونده، که از طرف سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود، همة رسمیاتی، که قانون کانستیتوتسیانی مذکور پیش‌بینی نموده است، قطع می‌گردند.

(قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

مادّة 11. قبول قرار از روی تکلیف در بارة گذرانیدن رعیپورسی

مجلیس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از روی تکلیف گذرانیدن رعیپورسیهک دارد با نظرداشت خلاصه و ملاحظه‌های کمیته‌ها و کمیسیونهای دخلدار، ینچونین سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان یکی از چنین قرارها را قبول نماید:

ه) در بارة تعیین رعیپورسی، سنة گذرانیدن آن و تدبیرهای آن؛

ب) در خصوص رد نمودن تکلیف در بارة تعیین رعیپورسی؛

و) در خصوص قبول کردن قانون یاقرار دیگر، که در  تکلیف در بارة گذرانیدن رعیپورسی پیشنهاد  شده است بی گذرانیدن رعیپورسی؛

قرار عاید به مسئلة گذرانیدن رعیپورسی، به استثنای حالتهای در مادّة 12-ام همینقانون کانستیتوتسیانی پیش‌بینی‌شده قبول کرده می‌شود، اگر به طرفداری آن بیش از نصف شمارة عمومی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آواز داده باشند.

 

مادّی12. قبول قرار از روی تکلیف در بارة داخل کردن تگییرات و علاوه‌ها به کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان

 

قرار در بارة قبول تکلیف عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان از طرف پرزیدنت یا نه کمتر از نصف شمارة عمومی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول کرده می‌شود. قرار در بارة گذرانیدن رعیپورس عاید به وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا نه کمتر از سه دو حصّة ‌شومارة عمومی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول کرده می‌شود.

تکلیفها در بارة تغییرات و علاوه‌ها به کانستیتوتسیه سه ماه پیش از رعیپورسی در مطبوعات چاپ می‌شوند.

گر مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تکلیف در بارة وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها را به کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان رد کرد  باشد، آن نه پیشتر از یک سال تکراراً به میان گذاشته می‌شود.

مادّة 13. مهلت گذرانیدن رعیپورسی

 

رعیپورسی را پیشتر از دو ماه و دیرتر از چار ماه بعد روز قبول کردن قرار در بارة گذرانیدن آن گذرانیدن ممکن نیست.

ین مهلت از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تغییر داده می‌شود.

باب 3.

تییری به رعیپورسی

 

مادّة 14. حوزه و اچستکه‌های رعیپورسی

 

هوزه‌های رعیپورسی را کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی در حدودیناهیه، شهرهای تابع جمهوری و ولایت برپا می‌نماید. در شهر دوشنبه حوزه‌ها در حدود ناحیه‌های آن تشکیل داده مشوند. اگر ناحیه در تابعیت مأموری مجلس شهری وکیلان خلقّرار داشته باشد، به یک حوزه داخل کرد  می‌شود.

رویخت حوزه‌ها با ذکر حدود و محل واقعیت کمیسیونهای حوزوی از جانب کمیسیون مرکز انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان نه دیرتر از ده روز بعد تعیین رعیپورسی چاپ کرده می‌شود.

  اچستکه‌های رعیپورسی از جانب کمیسیونهای حوزوی رعیپورسی  از روی ترتیب و معیارهای مقرّرنمودة مادّه‌های 21، 22-یوم قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان» تشکیل کرده می‌شوند.

در صورت در مهلت دو ماه گذرانیدن رعیپورسی اچستکه‌های رعیپورسی نه دیرتر از روز بیستوپنجوم بعد از تعیین رعیپورسی برپا می‌گردند.

 در حالت در یک روز با انتخابات به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گذرانیدن رعیپورسی،   اچستکه‌های انتخابات در یک وقت اچستکه‌های رعیپورسی نیز می‌باشند.

مادّة 15. کمیسیونهای رعیپورسی

 

برای آماده کردن و گذرانیدن رعیپورسی جمهوری تاجیکستان کمیسیونهای اییل تشکیل کرده می‌شوند:

ه) کمیسیون مرکز انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان؛

ب) کمیسیون حوزوی رعیپورسی؛

و) کمیسیون اچستکوی رعیپورسی.

وکالت کمیسیونهای حوزوی و اچستکوی رعیپورسی از لحظة تشکیل آنها به وجود آمده، بعد از گذشتن یک ماه از لحظة چاپی  نتیچه‌های رعیپورسیقتع می‌گردد.

مادّة 16. تشکیل کامّیسّیه‌های رعیپورسی

 

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان، چون مقام دائماملکننده مطابق مادّة 11 قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان  «در بارة انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان» تشکیل می‌گرد.

کامیسّیّهایهوزویی  رعیپورسیجومهوری تاجیکستان مطابق مادّة 13قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان  «در بارة انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌گردند.

کامیسّیه‌های اچستکوی رعیپورسی مطابق مادّه‌های 16 و 17 قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان» تشکیل کرده می‌شوند.

در نزد نمایندگیهای جمهوری تاجیکستان در دولتهای خارجی وظیفه‌های رئیس کمیسیون اچستکوی رعیپورسی را راهبر نمایندگی اجرا می‌کند.

مادّة 17. صلاحیّت کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان

 

کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان کارهای زیل را انجام می‌دهد:

1) در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان به اجرای همین قانون کانستیتوتسیانی نظارت کرده، تطبیق یکسان آن را تأمین می‌نماید، در دایرة صلاحیّت خود دستورها نشر کرده، این قانون کانستیتوتسیانی را توضیح می‌دهد.

2) حوزه‌های رعیپورسی را تشکیل می‌کند؛

3) کمیسیونهای حوزوی رعیپورسی را تشکیل می‌نماید و در بارة محلیواقی آنها معلومات چاپ می‌کند؛

4) کار کمیسیونهای رعیپورسی را به راه می‌ماند، ترتیب تغییر دادن هیت آنها را مویین می‌نماید، مستقلانه یا با پیشنهاد پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان کرارهای   کمیسیونهای حوزوی رعیپورسی را بیکار می‌کند، اگر این قرارها خلاف همین قانون کانستیتوتسیانی باشند؛

5) مسئله‌های به حوزة رعیپورسی منسوب کردن اچستکه‌های رعیپورسیی را، که بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان برپا می‌شوند؛

6) مبلغ را به کمیسیونهای حوزوی رعیپورسی تقسیم می‌کند، از بناها، نقلیات، واسطه‌های علاقه تأمین گردیدن کمیسیونهای حوزوی را نظارت می‌نماید، دیگر مسئله‌های تأمین مادّی و تکنیکی رعیپورسیرا  بررسی می‌کند؛

7) شکل بیولّیتینهای رعیپورسی، رویخت شهروندانی، که به اشتراک در رعیپورسیهق دارند، پراتاکالهای مجلسهای کمیسیونهای رعیپورسی، دیگر حجّتهای رعیپورسی، نمونة قوطیهای آوازدهی و مُهرهای کمیسیونهای رعیپورسی، ترتیب حفظ حجّتهای رعیپورسی را مقرّر می‌کند؛

8) ترتیب اشتراک مشاهدان ملّی و بینلمیللی، نمایندگان واسطه‌های اخبار محلی و خارجی را مقرّر می‌کند، آنها را با حجّتهای دخلدار تأمین می‌نماید؛ (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

9) گزارش راهبران وزارت و کمیته‌های دولتی و اداره‌های جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی و اتّحادیه خای جمعیّتی را از روی مسئله‌های تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی می‌شونود؛

10) نتیجة رعیپورسی را در تمام جمهوری تاجیکستان جمع‌بست می‌نماید؛

11) نتیجة رعیپورسی را مقرّر  نموده، در مطبوعات چاپ می‌کند؛

12) عریضه و شکایتها را از خصوص قرار و عمل کمیسیونهای رعیپورسی بررسی می‌نماید؛

13) دیگر وکالتهای پیش‌بینیکردة همین قانون کانستیتوتسیانی و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان را عملی می‌گرداند.

مادّی18. صلاحیّت کمیسیون حوزوی رعیپورسی

 

کامیسّیة حوزوی رعیپورسی کارهای زیل را انجام می‌دهد:

1) نظارت اجرای همین قانون کانستیتوتسیانی را در حدود حوزه عملی می‌نماید؛

2) اچستکه‌های رعیپورسی تشکیل می‌دهد، رقمهای آنها را مقرّر می‌کند، کمیسیونهای اچستکوی رعیپورسی را تشکیل و فعالیّت آنها را تنظیم می‌نماید؛

3) گزارش مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی، راهبران کارخانه‌ها مؤسسه‌ها و تشکیلاتها را، ناوابسته از شکل تشکیلی و حقوقیشان، عاید به مسئله‌های تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی می‌شونود؛ (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

4) مبلغ را در بین کمیسیونهای اوکه‌ستکوی تقسیم کرده، از بناها، نقلیات، واسطه‌های علاقه تأمین گردیدن کمیسیونهای اچستکوی را نظارت می‌کند و دیگر مسئله‌های تأمینات مادّی و تکنیکی رعیپورسی را در حدود حوزه بررسی می‌نماید؛

5) ترتیب دادن رویختهای شهروندانی را، که حقوق در رعیپورسی اشتراک کردن دارند، نظارت می‌نماید و رویختها را شناسایی عموم می‌گذارد؛

6) کمیسیونهای اچستکوی رعیپورسی را با بیولّیتینهای آوازدهی تأمین می‌کند؛

7) نتیجة رعیپورسی حوزه را مقرّر نموده، آن را به کمیسیونی  مرکزی انتخابات و رعیپورسی می‌سپارد؛

8) ارز و شکایتهای از خصوص قرار و عملی کمیسیونهای اچستکوی رعیپورسی داخل‌شده را بررسی نموده، عاید آنها قرار  قبول  می‌کند؛

9) موافق همین قانون کانستیتوتسیانی و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان صلاحیّتهای دیگر را نیز انجام می‌دهد.

مادّة 19. صلاحیّت کمیسیون اچستکوی رعیپورسی

 کامیسّیة اچستکوی رعیپورسی کارهای زیل را انجام می‌دهد:

1) دایر به اچستکه رویخت شهروندانی را، که حقوق در رعیپورسی اشتراک کردن دارند، ترتیب می‌دهد؛

2) شهروندان را با رویخت شناس می‌نماید، عریضه‌ها را در بارة غلط و ناصحیحی رویخت قبول کرده، بررسی می‌نماید و مسئلی  به آنها داخل کردن تغییرات دخلدار را حل می‌کند؛

3) از شهروندانی، که امکانیت ندارند روز رعیپورسی در چای سکونت خود باشند و در رعیپورسی شرکت ورزند، قرار در لفافه موهرشدة آنها را می‌گیرد و مخفیّت اظهار ارادة انتخابکنندگان را تأمین می‌نماید؛

4) اهالی را از محل واقعیت کمیسیون اچستکوی، وقت کار آن، همچنین از روز رعیپورسی و چای آوازدهی آگاه  می‌کند؛

 5) تهیة خانه‌های آوازدهی، قوطیهای بیولّیتین‌اندازی و دیگر تجهیزات را تأمین می‌نماید؛

6) در روز رعیپورسی در اچستکه آوازدهی را تشکیل می‌کند؛

7) آوازهای در اچستکه داده شده را حساب می‌کند؛

8) از روی مسئله‌های تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی، تشکیل آوازدهی عریضه و شکایتها را بررسی کرده، عاید به آنها قرارها  قبول می‌نماید؛

9) موافق همین قانون کانستیتوتسیانی و دیگر سندهای  قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان صلاحیّتهای دیگر را نیز انجام می‌دهد.

در صورت در یک وکت گذرانیدن رعیپورسی و انتخابات به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صلاحیّت کمیسیونهای اچستکوی رعیپورسی را کمیسیونهای اچستکوی انتخابات انجام می‌دهند.

مادّة 20. عضویت در کمیسیونهای رعیپورسی

وزو کمیسیون رعیپورسیهنگام اجرای وکالتهای خویش باید بی‌طرف و ابژکتیوی باشد.

وزو کمیسیون از روی عریضه‌اش، همچنین در حالت محروم شدن از صلاحییتش می‌تواند از اجرای وظیفه‌هایش آزاد کرد شود.

در صورت طلبهای همین قانون کانستیتوتسیانی را رعایه نکردن عضو کمیسیون یا مدام به انابت نگرفتن وظیفه‌های خود مقامی، که کمیسیون را تشکیل کرده است، حک دارد او را از صلاحییتش محروم سازد. در صورت ضرورت عضو دیگر کمیسیون موافق ترتیبی  مقرّرنمودة همین قانون کانستیتوتسیانی تعیین کرده می‌شود.

یک شخص عضو تنها یک کمیسیون رعیپورسی بوده می‌تواند.

مادّم 21. تشکیل کار کمیسیونهای رعیپورسی

 

مجلیس کمیسیون رعیپورسیهمان وقت کامل‌حقوقهیساب می‌یابد، کی  در آن نه کمتر از سه دو حصّة ‌هیت کمیسیون اشتراک داشته باشد. قرار کمیسیون با آوازدهی گشادة اکثریّت شمارة عمومی اعضای در مجلس اشتراکداشتة کمیسیون قبول کرده می‌شود. اعضایان کمیسیون، که با قرار آن راضی نیستند، حک دارند فکر مخصوص خود را بیان کنند، کی  آن در شکل خطّی  به پراتاکال ضمیمه می‌گردد. در صورت تقسیم شدن آوازها، آواز رئیسیکننده حل‌کننده حساب می‌یابد.

یجرای  قرار کمیسیون، که در دایرة صلاحییتش قبول شده است، برای کمیسیونهای پایانی، اینچنین مکامات دولتی، حزبهای سیاسی، اتّحادیه‌های جمعیّتی، کالّیکتیوهای محنتی، راهبران کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، ناوابسته از شکل تشکیلی و حقوقیشان، هتمی می‌باشد. (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

مقامات دولتی و مکامات اتّحادیه‌های جمعیّتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، شخصان منصبدار وظیفه‌دارند به کمیسیونهای  رعیپورسی در اجرای صلاحییتشان مدد رسانند، معلوماتهای برای  کارشان ضروری را پیشنهاد نمایند.

کامیسّیة رعیپورسیهق دارد از روی مسئله‌های وابست  به تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی به مقامات دولتی، اتّیخادیه‌های جمیّت، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، ناوابسته از شکل تشکیلی و حقوقیشان، شخصان منصبدار   مراجعت نماید، که آنها وظیفه‌دارند مسئلة به میان گذاشته شده را بررسی کرده، به کمیسیون در مهلت نه دیرتر از سه روز جواب دهند. (قجت از 31. 12. 08 س. ، ش 458)

ریس، معاون رئیس، کاتب یا اعضای دیگر کمیسیون را با قراریان در دورة تییار کردن و گذرانیدن رعیپورسی از اجرای وظیفه‌های استحصالی یا خود خذمتی با نگاه داشتن مزد میانة محنتش از حسابی  مبلغی، که برای گذرانیدن رعیپورسیجوداگردیده است، آزاد کردن ممکن است.

مادّة 22. بررسی شکایتها از خصوص قرارهای کمیسیونهای رعیپورسی

ز خصوص قرارهای کمیسیونهای رعیپورسی مقامات حزبهای سیاسی و دیگر تشکیلاتهای جمعیّتی، مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی، کالّیکتیوهای محنتی، شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌توانند به کمیسیون بالایی رعیپورسی یا سود در دوام ده روز قبول شدن قرار شکایت کنند. از خصوص قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسیبه سود عالی جمهوری تاجیکستان در دوام ده روز بعد قبول شدن قرار شکایت کردن ممکن است. شکایت باید در دوام سه روز بعد داخل شدنشوه اگر تا روز رعیپورسی کمتر شش روز مانده باشد، فوراً بررسی گردد.

مادّة 23. رویخت شهروندانی، که برای اشتراک در رعیپورسیهوقوق دارند

ترتیب دادن، برای شناسایی گذاشتن و عنیق کردن رویخت شهروندانی، که برای اشتیراق در رعیپورسیهوقوق دارند، اینچنین از خصوص، آن شکایت نموده، با همان طرزی صورت می‌گیرد، که مطابق مادّه‌های 23، 24 و 25 قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان» برای رویختی  انتخابکنندگان  مقرّر کرده شده است.

هنگامی  در یک وقت گذرانیدن رعیپورسی و انتخابات  به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای هم انتخابات و هم رعیپورسی رویخت یگانه ترتیب داده می‌شود.

مادّة 24. تأمین حقوقی در رعیپورسی اشتیراق کردن شهروندان در صورت عوض نمودن محلی استقامت

در دوری  بعد برای شناسشوی عموم گذاشته شدن رویخت شهروندانی، که حقوقی در رعیپورسی اشتراک کردن دارند و تا روز رعیپورسی شهروندی، که روز رعیپورسی امکان ندارد، در چای سکونت خود باشد (سفر خذمتی، فرستاده شدن به مؤسسة طبابتی و همین گونه سببهای دیگر) ، حق دارد شناسنامه یا دیگر حجّت تصدیققونندة شخصیتش را نشان داده، از کمیسیون اچستکوی بیولّیتین آوازدهی را گیرد، عاید به مسئله‌ها به بیولّیتین داخل‌شده به قراری آمده، این بیولّیتین را در لفافة سربسته به کمیسیون آوازدهی سپارد. کمیسیون اچستکوی در این بابت در رویخت قیدی  لازمی می‌کند. لفافة سربسته در حضوریشخس آوازدهنده مُهر کرده می‌شود. کمیسیون اچستکوی برای حفاظت این لفافه جوابگر  است.

مادّم 25. بیولّیتین آوازدهی

 

در بیولّیتین آوازدهی متن مسئله یا لایحة قرار به رعیپورسی گذاشته شده و واریانتهای اظهار ارادة آوازدهنده: «طرفدار» و «مقابل» چاپ کرده می‌شوند.

در مورد گذرانیدن رعیپورسی دایر به لایحه‌های قرارهای گوناگون همة لایحه‌های قرارهای به رعیپورسی پیشنهادشده در بیولّیتینهای علی‌حدة رنگشان از هم فرقّوننده چاپ کرده شده علی‌حده و ناوابسته از یکدیگر آواز داده می‌شوند.

شکل و متن بیولّیتینهای آوازدهی را کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی نه دیرتر از 30 روز پیش از روز رعیپورسی تصدیق می‌کند. کمیسیون مرکزیهمچونین تییار کردن بیولّیتینها  و با آنها تأمین نمودن کمیسیونهای حوزوی را به جا می‌آرد.

بیولّیتینهای آوازدهی به زبان دولتی و به زبانی، که اکثریّت اهالی حوزه گپ می‌زنند، چاپ کرده می‌شوند.

کامیسّیه‌های حوزوی کمیسیونهای اچستکوی را با بیولّیتینهای آوازدهینه دیرتر از سه روز پیش از روز رعیپورسی تأمین می‌نمایند.

معلومات را در بارة دادن و گرفتن بیولّیتینهای آوازده رئیس، معاون رئیس یا کاتب کمیسیون حوزوی و اچستکوی با امضای خود تصدیق می‌کنند.

بینایی، که در آن بیولّیتینهای آوازدهی نگاه داشته می‌شوند مُهر زده، به محافظت مقامات کارهای داخلی سپاریده می‌شود.

باب 4.

ترتیب آوازدهی و جمع‌بستی  نتیجة رعیپورسی

مادّة 26. وقت و محل آوازدهی

در رعیپورسی جمهوری تاجیکستان آوازدهی در روز رعیپورسی از ساعت 6 تا 20-ا وقت محلی گذرانیده می‌شود. کمیسیون اچستکوی در بارة وقت و محل آوازدهی شهروندان را نه از 10 روز پیش از روز رعیپورسی خبردار می‌کند.

در اچستکهایی، که در نزد نمایندگیهای جمهوری تاجیکستان در دولتهای خارجی، در سنتاریه‌ها، استراحتگاهها، بیمارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌های معالجوی ستتسیانری، محلهای مسکنی دوردست و دشوارگذر تشکیل گردیده‌اند، کمیسیون اچستکوی در صورتی، که همة آوازدهندگان شامل رویخت آواز داده باشند، می‌توانند آوازدهی را هر وقت ختمشده اعلان کند.

مادّة 27. تشکیل آوازدهی

اوازدیهی در بناهای مخصوص جداکردشده‌ای گذرانید  می‌شود، که آنها باید با مقدار ضروری حجره‌ها یا خانه‌ها برای آوازدهی مهفی تجهیزانیده، جایهای بیولّیتیندیهی مویین و کوتّیها برای قبولیبیولّیتینهای گذاشته شده باشد. آنها باید طوری گذاشته شوند، که آوازدهندگان حتماً از حجره یا خانة آوازدهی مخفی گذشته، بعد به نزد قوطیها بیایند.

مسعولیت برای تشکیل آوازدهی، تأمین مخفیّت اظهار ارادة شهروند، تجهیزانیدن بنا و در آن نگاه داشتن ترتیبات ضرور بر دوش کمیسیون اچستکوی می‌باشد.

در روز رعیپورسی رئیس کمیسیون اچستکوی پیش از سرشوی آوازده در حضوری  همة اعضایان کمیسیون، اینچنین با اشتراک نمایندگان (مشاهدان) ، واسطه‌های اخبار عامّه، که در بنای آوازدهیهازیرند، کوتّیهای آوازدهی را از نظر گذرانیده، بعد آنها را تمغه و مهر می‌کند.

هر شهروند شخصاً آواز می‌دهد: به جای شخص دیگر آواز دادن منع است. بیولّیتینها از طرف کمیسیون اچستکوی و شهروندان در اساس رویخت شهروندان اچستکه با نشان دادن شناسنامه یا دیگر حجّت تصدیقکنندة شخصیت شهروند داده می‌شوند. هر شهروند برای گرفتن بیولّیتین آوازدهی به رویخت شهروندانی، که برای اشتراک در رعیپورسیهق دارند، در رو به روی فمیلییی  خود امضا می‌گذارد.

مادّة 28. ترتیب آوازدهی

 

شهروند بیولّیتین رعیپورسی را در حجره یا خانة آوازدهی مخفی پُر می‌کند. هنگام پُر کردن بیولّیتین به غیر از آوازدهنده حضور شخص دیگر منع است. شهروندی، که امکان ندارد مستقلانه بیولّیتین را پُر کند، حک دارد از روی صلاحدیدش به خوجره شخص دیگر را، که عضو کمیسیون اچستکوی نباشد، دعوت نماید.

یشتیراکچی رعیپورسی یکی از جوابهای در بیولّیتین نوشته شده «طرفدار»  یا «مقابل» را خط می‌زند.

گر در رعیپورسی یکباره یکچند مسئله گذاشته شده باشد آوازدهندگان از روی هر یک آن بیولّیتین پُر می‌کنند.

اواز‌دهنده بیولّیتین پُرکرده‌اش را به قوطی آوازدهی می‌‌اندازد.

در موردی، که شهروندان علی‌حده بنا بر احوال سلامتیتشان یا با سببهای دیگر به محل آوازدهی آمده نمی‌توانند، کمیسیونی  اچستکوی با خواهش آنها به اعضایان علی‌حدة کمیسیون سپارش می‌دهد، که آوازدهی را در جای واقعبودة این شهروندان تشکیل نماید، که در این خصوص در رویخت شهروندان قید کرده می‌شود.

شهروندانی، که با یگان سبب به رویخت داخل نگردیده‌اند، در اساس حجّتی  تصدیقکنندة شخصیت و محل زیست آنها به ضمیمة رویخت شهروندان داخل کرده می‌شوند.

 

مادّة 29. حساب آوازها

بعد از خصوص انجام آوازدهی خبر دادن رئیس در حضور اعضایان کمیسیون اچستکوی به درون قوطیهای آوازدهی لفافه‌های سربستة بیولّیتینداری، که هنگام آوازدهی پیشکی استفاده شده‌اند انداخته می‌شود. پیش از گشادن قوطیهای آوازده کمیسیون اچستکویهمة بیولّیتینهای استفاد‌نشده را حساب کرده بیکار می‌نماید و در این باره پراتاکال ترتیب می‌دهد.

بعد انجام آوازدهی را اعلان کردن رئیسکامیسّییی  اچستکویقوتّیهای آوازدهی را در حضور همة اعضایان کمیسیون می‌کُشاید.   گشادن قوطیها پیش از انجام آوازدهی منع است.

در اساس رویختهای آوازدهی، از جمله رویختهای علاوگی، با نظرداشت عریضه‌های شهروندان در بارة آوازدهی پیش از مهلت و عریضه‌ها در بارة آوازدهی در خانه کمیسیون شمارة عمومی شهروندان اچستکه، اینچنین شمارة شهروندان بیولّیتینگرفته را حساب می‌کند. بیولّیتینهای در قوطیهای سییار آوازدهی بوده علی‌حده حساب کرده می‌شوند. در این مورد مقدار بیولّیتینها با مقداری  عریضه‌های خطّی با خواهش آوازدهی در خانه مقایسه کرده می‌شوند. از روی شمارة بیولّیتینهای در قوطیهای آوازدهی بوده کمیسیون  اینها را مقرّر می‌کند:

شومارة شهروندانی، که در آوازدهی اشتراک کرده‌اند؛

شومارة آوازهایی، که به طرفداری مسئله یا تکلیف در رعیپورسی گذاشته داده شده‌اند؛

شومارة آوازهایی،   که به مقابل مسئله یا تکلیف در رعیپورسی گذاشته داده شده‌اند؛

شومارة بیولّیتینهایی، که بی‌اعتبار دانسته شده‌اند.

بیولّیتینهایی، که در آنها هیچ کدامی از واریانتهای جواب خط زده نشده است، یا هر دو واریانت خط زده شده است، اینچنین بیولّیتین نمونه‌اش تصدیقنشد  بی‌اعتبار دانسته می‌شوند. در موردیپیدا شدن شبهه در بارة حقیق بودن یا نبودن بیولّیتین کمیسیون اچستکویقرار قبول نموده، شمارة چنین بیولّیتینها را در پراتاکال قید می‌کند.

نتیجة آوازدهی در هر اچستکة آوازدهیهیساب کرده می‌شود. اگر در رعیپورسی در یک وقت یکچند مسئله مانده شده باشد،   حساب آوازها عاید ب  هر کدام آنها علی‌حده صورت می‌گیرد.

مادّة 30. پراتاکال نتیجة آوازدهی

نتیجة حساب آوازها در مجلس کمیسیون اچستکوی تفتیش و محاقیمه گردیده، به پراتاکالی، که دو نسخه ترتیب می‌یابد، داخل کرده می‌شود.

پراتاکال با رنگ یا روچکه‌های شریکدار پُر کرده شده، همة اعضای کمیسیون اچستکوی به آن امضا می‌گذارند و آن با مهر تصدیق می‌گردد.

نوسخة اوّل پراتاکال به کمیسیونهای حوزوی سپرده، نسخة دوّم  برای نگاهداری در کمیسیون اچستکوی مانده می‌شود.

کامیسّیة حوزوی در اساس پراتاکالهای کمیسیونهای اچستکوی معلوماتهای گرفته‌اش را جمع‌بست می‌کند، آنها را تفتیش می‌نماید  و بعد محاکمه پراتاکال جمع‌بستی را در دو نسخه ترتیب داده، به آن رئیس، معاون رئیس و کاتب امضا می‌گذارد و آن با مهر تصدیق کرده می‌شود. نسخة اوّلی آن فوراً به کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی فرستاده یا به طرز دیگر انتقال  کرد  می‌شود.

کامیسّیه‌های حوزوی و اچستکوی رعیپورسی بعد حساب کردن آوازها نسخه‌های پراتاکالها و بیولّیتینهای سربستة موهرشده را از جمله بیولّیتینهای بیکارشده را به حکومتهای دخلدار می‌سپارند، که در آن جا مدّت دو ماه نگاه داشته شده،   بعد اگر در این مدّت عاید به نتیجة رعیپورسی اعتراض نشده باشد  آنها را نابود  می‌کنند.

معلومات عاید نتیجة رعیپورسی در حوزه از طرف کمیسیون دخلدار حوزوی در مهلتهای مقرّرکردة کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان در مطبوعات چاپ کرده می‌شود. در معلومات شمارة عمومی شهروندان در رویخت حوزه داخلگردیده ، شمارة شهروندان در آوازدهی اشتراکنموده، شمارة جوابهای «طرفدار» و شمارة جوابهای «مقابل»، که علی‌حده برایهر یک سؤال به رعیپورسی گذاشته شده داده شده است، شمارة بیولّیتینهای بی‌اعتبار دانستشده نشان داده می‌شوند.

مادّة 31. جمع‌بست نتیجة رعیپورسی

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان در اساس پراتاکالهای  همة کمیسیونهای حوزوی رعیپورسی اینها را مویین می‌کند؛

تیعداد شهروندانی، که حقوق در رعیپورسی اشتراک کردن دارند؛

تیعداد شهروندانی، که بیولّیتین گرفته‌اند؛

تیعداد شهروندانی، که در آوازدهی اشتراک کرده‌اند؛

تیعداد آوازهایی، که به طرفداری مسئله یا تکلیف در رعیپورسی گذاشته داده شده‌اند؛

تیعداد آوازهایی، که به مقابل مسئله یا تکلیف در رعیپورسی گذاشته داده شده‌اند؛

تیعداد بیولّیتینهایی، که بی‌اعتبار دانسته شده‌اند.

گر در آوازدهی کمتر از نصف شهروندانی شرکت ورزند، که حقوق در رعیپورسی اشتراک کردن را دارند، رعیپورسی برپانشده دانسته می‌شود. در این صورت رعیپورسی عاید همین مسئله می‌تواند نه پیشتر از دو سال دایر گردد.

قرار در بارة مسئله‌های به رعیپورسی گذاشته شده، در بارة داخل کردن تغییرات و علاوه‌ها ب  کانستیتوتسیة (سرقانون)   جمهوری تاجیکستان  قبول‌شده حساب می‌یابد، اگر به طرفداری آن زیاده از نصف شهروندان جمهوری تاجیکستان، که در رعیپورسی اشتراک کرده‌اند، آواز داده باشند.

گر به رعیپورسی واریانتهای التیرنتیوی قرار داخل شده با­شند و یگانتای آنها مقدار ضروری آوازها را نگرفته باشند، همة واریانتها ردشده دانسته می‌شود و تکراراً به رعیپورسی گذاشتن آنها کمش بعد از یک سال صورت می‌گیرد.

نتیجة رعیپورسی بنا بر ویران کرده شدن همین قانون کانستیتوتسیانی در رفت رعیپورسی یا هنگام حساب آوازها، که به نتیجی  آوازده تأثیر رسانیده است، می‌تواند بی‌اعتبار دانسته شود. در صورت آشکار نمودن چنین ویرانکاریها از خصوص نتیجة رعیپورسی به سود عالی جمهوری تاجیکستان در مدّت یک ماه شکایت کردن ممکن است.

در حالت از طرف سود عالی جمهوری تاجیکستان بی‌اعتبار دانسته شدن نتیجة رعیپورسی در مهلت دو ماهتیبق ترتیب مقرّرنمودة همین قانون کانستیتوتسیانی تکراراً رعیپورسی  گذرانیده می‌شود.

مادّة 32. نشر و اعتبار پیدا کردن قراری، که در رعیپورسیقبول شده‌است

کامیسّیة مرکز انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان نتیجة رعیپورسی را از طریق واسطه‌های اخبار عامّه نه دیرتر از ده روز انجام آوازدهی معلوماترابه اهالی جمهوری تاجیکستان می‌رساند.

در صورت در یگان حوزه یا اچستکه بی‌اعتبار دانسته شدن نتیجة آوازدهیکامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان حک دارد به کمیسیون دخلدار سپارش دهد، که در دوام دو هفته در همین حوزه و یا اچستکه آوازدهی تکراری گذراند. از خصوص قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی ممکن است به سود عالی جمهوری تاجیکستان  در مدّت یک هفته از روز قبول آن شکایت کرده شود.

قرار در رعیپورس قبول‌شده نه دیرتر از هفت روز آوازدهی آخرین عاید مسئلة به رعیپورسی گذاشته شده نشر می‌شود و از روز نشر شدنش اعتبار پیدا می‌کند، به شرطی که در خود قرار رعیپورسی مهلت دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

مادّة 33. تغییر دادن و بیکار کردنی  قرار قبول کردة رعیپورسی

قراری را، که در رعیپورسیقبول شده است، فقط توسط رعیپورسی تغییر دادن یا بیکار کردن ممکن است.

مادّة 34. مسئولیت برای ویران کردن قانون‌‌گذاری رعیپورسی

 

شخسانی، که با راه زورآوری، فریب، تهدید، با رشوه خریدن یا دیگر مانی آزادانه عملی گردیدن حقوق شهروندان برای اشتراک در رعیپورسی جمهوری تاجیکستان می‌گردند،    اینچنین منصبداران مقامات دولتی، مسئولین اتّحادیه‌های جمعیّتی یا جمعیّتی، کارخانه و مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، اعضایان کمیسیونهای رعیپورسی، که به ساختاریهوجّتها، ازافنویسی، دیده و دانسته نادرست حساب کردن آوازها راه داده،   مخفیّت آوازدهی را ویران کرده‌اند، موافق ترتیب مقرّرکردة قانون به جوابگریکشیده می‌شوند. (قجت از 31. 12. 08س. ، ش458)

پریزیدینیتی

جومهوری تاجیکستان                                                 ه. رحماناو

ش. دوشنبه، 4 نوامبر سال 1995،

ش 106

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …