Архивы за день : 04.07.2019

МАМЛАКАТХОИ ОСИЁИ МАРКАЗИ: АМОРАТИ БУХОРО, ХОНИГАРИХОИ КУКАНД ВА ХЕВА

slide-7

Чи тавре ки ба шумо маълум гардид, дар асри XVIII дар Осиёи Маркази се давлати мустакил – Аморати Бухоро ва хонихои Куканду Хева ташкил ёфтанд. Аз нимаи дуюми асри XVIII то солхои 60 асри XIX барои ишголи мулкхои хамдигар дар байни онхо чангхои сершумор ба амал омаданд. Ин чангхо ба …

Муфассал »

Заминхои туркманнишинро ишгол кардани Русия

1872_Vereshchagin_Triumphierend_anagoria

Дар нимаи дуюми солхои 70 ва аввали содхои 80-ум артиши Русия амалиёти Харбии худро дар кисмати чанубу гарбии Осиёи Маркази, сарзамини туркманхо мегузаронданд. Мохи марти соли 1876 хукумати Русия “Низомномаи муваккатии идораи харбии кишвари Закаспий”-ро тасдик намуда, мувофики он дар сарзамини туркманхо шуъбаи Закаспийро таъсис дод, ки марказаш Красноводск буд. …

Муфассал »

Огози Осиёи Марказиро ишгол кардани Русия

1507-01

Барои Русия нияти ишгол кардани Осиёи Маркази хануз дар ахди Пётри I ба вучуд омада бошад хам, ин мархала танхо дар миёнахои асри XIX фаро расид. Соли 1847 артиши Русия аз Оренбург то ба сохилхои Бахри Арал омада, дар ин чо бо номи Раим истехкоми харбие бунёд кард. Баъдтар ин …

Муфассал »

Хучуми артиши Русия ба Осиёи Маркази

5b1fa828370f2c12468b459f

Бо сабабхои дар боло нишон додашуда соли 1864 хучуми густурдаи артиши Русия ба давлатхои Осиёи Маркази огоз ёфт. Мохи сентябри соли 1864 Чимкент ба госибон таслим шуд. Баъди ин артиши истилогарони Русия ба суи Тошкент рахсипор шуд. Дар охирхои мохи апрели соли 1865 мухофизони калъаи Ниёзбек аз русхо шикаст хурданд. …

Муфассал »

Забткорихои Русия дар Осиёи Маркази дар солхои 70

0960b2be

Англия аз бомуваффакият истило карда шудани Осиёи Маркази аз тарафи Русия ба ташвиш афтода, соли 1869 рочеъ ба таъсиси давлати ”мобайни”-и бетарафи байни минтакахои зери тасарруфи Англия ва Русия масъала ба миён гузошт. Мувофики накшаи англисхо мебоист Афгонистон чунин давлат мешуд. Дар ин накша ба Афгонистон хамрох карда шудани Бадахшон …

Муфассал »