معلومات آخرین
Home / جامعه / پایتخت جمهوری تاجیکستان

پایتخت جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1996، ش 23، ماد. 335؛ سال 2009، ش 5، ماد. 325)

ین قانون ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان را مقرّر نموده، شرطهای تشکیلی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی از طرف شهر دوشنبه اجرا گردیدن وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان را مویین می‌کند.

مادّة 1. پایتخت جمهوری تاجیکستان
تیبق کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان می‌باشد.

شهر دوشنبه مرکز سیاسی، علمی، تاریخی-مدنی بوده، در آن مقامات عالی حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نمایندگی ولایت مختار کوهستان بدخشان، نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای خارجی و نمایندگیهای تشکیلاتهای بینلمیللیدر جمهوری تاجیکستان جایگیر شده‌اند.

هودود پایتخت جمهوری تاجیکستان حدود شهر دوشنبه می‌باشد.
مادّة 2. قانون‌‌گذاری در بارة ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة مقامات محلی حاکمیت دولتی»، قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای معیاری حقوقی بینلمیللی، که جمهوری تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 19. 05. 09، ش 518)
مادّة 3. مفهوم ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان
تهت مفهوم ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان مقام حقوقی شهر دوشنبه فهمیده می‌شود، که به آن خصوصیتهای خاص مقرّرکردة همین قانون عاید به حقوق و وظیفه‌های مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بنا بر وظیفة پایتخت جمهوری تاجیکستان را به عمل برآوردن شهر دوشنبه باعث گردیده است.

شهر دوشنبه از روی ستتوس خود شهر دارای اهمیت جمهوریوی می‌باشد.
مادّة 4. تنظیم حقوقی ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان
ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان را طبق کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان همین قانون مقرّر می‌نماید.

مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان در صورتی  ضرورت به ترتیب مقرّرکردة قانون می‌توانند به مقاماتی  حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به عمل برآوردنی  یک قسم وکالتهایشان را، که همین قانون پیش‌بینی کرده است، سپارند. مقامات حاکمیت دولتی شهری  دوشنبه با موافقة مقاماتی هاکیمیّت دولتی جمهوری تاجیکستان به عمل برآوردن یک قسم وکالتهایشان را،   که همین قانون  مقرّر نموده است، به آن سپاریده می‌توانند.

موناسیبتهای بین مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان و مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، که توسط این قانون تنظیم نگردیده‌اند و آنها بنا بر وظیفة پایتخت جمهوری تاجیکستان را به عمل برآوردن شهر دوشنبه ب  میان می‌آیند، با شرطنامه‌های بین مقامات مذکور تنظیم کرد  می‌شوند.
مادّة 5. وکالت مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بنا بر وظیفة پایتخت جمهوری تاجیکستان را به عمل برآوردن شهر دوشنبه
بینابر وظیفة پایتخت جمهوری تاجیکستان را به عمل برآوردن شهر دوشنبه مقاماتی  حاکمیت دولتی شهری  دوشنبه:

با ترتیب مقرّرگردیده به مقامات حاکمیت دولت جمهوری تاجیکستان، نمایندگی ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین به نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای خارجی، نمایندگیهای تشکیلاتهای بینلمیللی در جمهوری تاجیکستان قطعه‌های زمین، بنا، انشائات، منزل، فاند منزل داده، خذمت منزلی و کامّونلی، نقلیاتی و دیگر نمودهای خذمت را موهییا می‌نمایند؛

برای گذرانیدن تدبیرهای عمومی‌دولتی و بینلمیللی شرایط ضروری موهییا می‌کنند؛

در ترتیب دادن و عملی گردانیدن برنامه‌های ساحویی  ترقّی شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان شرکت  می‌ورزند؛

در سرشته و رونق سیستمه‌های علاقه، راههای ماشینگردی  استفادة عموم و سیستمه‌های دیگری  نقلیاتی  حدود شهر دوشنبه اشتراک می‌نمایند؛

لایهة نقشة عمومی ترقّیات شهر دوشنبه را با مقامات دولتی جمهوری تاجیکستان  موافقه می‌کنند؛

نمایندگیهای شهر را در خارجه تأسیس می‌دهند؛

تعسیس نمایندگیهای ولایتها، شهر و ناحیه‌ها، همچنین برادرشهرهای خارجی را در پایتخت جمهوری تاجیکستان کفالت می‌دهند.  
مادّة 6. کمک مقامات حاکمیت دولتی ناحیه‌های تابع مرکز به شهر دوشنبه در اجرای وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان
مقاماتی  حاکمیت دولتی ناحیه‌های تابع مرکزبه شهر دوشنبه در اجرای وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان با اشتراک خود در تدبیرهای زیرین کمک می‌کنند:

در ترتیب دادن و عملی گردانیدن برنامه‌های ساحوی ترقّیات شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان، که حدود ناحیه‌های تابع می‌رکز را فرا می‌گیرند؛

در ساختمان و تعمیر و سرشتة انشائاتهای حدود ناحیه‌های تابع مرکز، که برای وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان را مطابق قراردادهای با مقاماتی  حاکمیت دولتی شهر دوشنبه امضاکرده به جا آوردن شهر دوشنبه ضرورند؛

در سرشته و ترقّیات سیستمه‌های علاقه، راههای ماشینگرد استفادة عموم و سیستمه‌های دیگر نقلیات حدود ناحیه‌های تابع مرکز، که با وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان را به جا آوردن شهر دوشنبه علاقه‌مندند؛

در ترقّیات انشائات کامّونلی، که طلبات عمومی شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکزرابجا می‌‌آورند؛

در گذرانیدن چاره‌های یکجایه حفظ طبیعت در شهر دوشنبه و ناحیه‌های  تابعی  مرکز.

خراجات ناحیه‌های تابع مرکز، که با کمک کردن به شهر دوشنبه در اجرای وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان علاقه‌مند، از حساب مبلغ (سوبوینسیة) بوجیت جمهوری، از حساب خذمت ناحیه‌های تابع مرکز، که مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان و کارخانه و مؤسسه و تشلکیلاتهای دخلدار می‌گذرانند، پرداخت می‌شود.  
مادّة 7. پرداخت خراجات شهر دوشنبه بنا بر وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان را به جا آوردن آن
خراجات شهر دوشنبه بنا بر وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان را به جا آوردن آن پرّه از حسابی  کمک مالیوی بوجیت جمهوری، از حساب پول خذمت‌رسانی شهر، که مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان و همچنین نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای خارجیوه نمایندگیهای تشکیلاتهای بینلمیللیی جمهوری تاجیکستان می‌دهند، پرداخته می‌شود.

کومک مالیوی از بوجیت جمهوری برای وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان را به جا آوردن شهر دوشنبه با سطر علی‌حده در بوجیت جمهوری جدا کرده می‌شود.  
مادّة 8. خصوصیتهای پلنکشی پیرسپیکتیوی ترقّیات شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان
لایهة نقشة عمومی ترقّیات شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان  از طرف حکومت شهر دوشنبه تهیه گردیده، در  بابت وظیفة پایتخت جمهوری تاجیکستان را اجرا کردن شهر دوشنبه با حکومت جمهوری تاجیکستان موافقه کنانیده می‌شود و آن را مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه تصدیق می‌کند.

بهسهای را، که در مسئلة پلنکشی ترقّیات پیرسپیکتیوی شهر دوشنبه به عمل می‌آیند، کمیسیونهای سازش حل می‌کنند، که از طرف مقامات منفعتدار حاکمیت دولتی در اساس برابری تشکیل کرده می‌شوند.
مادّة 81. استفاد‌بری حدود پایتخت جمهوری تاجیکستان
در حالتهای علی‌حده در شهر دوشنبه با مقصد عملی گردانیدن وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان طبق نقشة ژنرالی رشد شهر با قرار مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و رضائیت حکومت جمهوری تاجیکستان هنگام استفادة حدود شهر ممکن است محدودیّتها مقرّر کرده شوند.

در حدود مرزی و مأموری پایتخت جمهوری تاجیکستان، به غیر از منطقهایی، که با قرار مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه مویین گردیده‌اند، پرورش و نگاهداری چاروای کلانی  شاخدار، چاروای خرد،   اینچنین اسپ، خر، پرّنده و دیگر هیوانات خانگی، به استثنای گربه، سگ و پرّنده‌های خرد غیرییستیعمالی منع است. پرورش و نگاهداری گربه، سگ و پرّنده‌های خرد غیرییستیعمالی طبق طلبات قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید به بایتاری   اجازت داده می‌شود. (قجت از 19. 05. 09، ش 518)
مادّة 9. مالکیّت عمارتها، ساختمانها، انشائات و بناهایی، که مقامات عالی حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان اشغال می‌کنند و قطعه‌های زمینی، که در آنها این عمارتها، ساختمانها و انشائات واقع گشته‌اند.
یمارتها، ساختمانها و انشائاتی، که در قلمرو شهر دوشنبه می‌باشند، بناهایی، که در آنها مقامات عالی حاکمیت قانون‌‌گذاری، اجرائیه‌ و سودی جمهوری تاجیکستان جایگیر شده‌اند، همچنین قطعه‌های زمینی، که آن جا عمارتها، ساختمانها و انشائات مذکور واقع گشته‌اند، مالکیّت جمهوری تاجیکستان می‌باشند.  
مادّة 10. به مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان، به نمایندگیهای مقامات حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها، ناحیه‌ها، همچنین نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای خارجی و نمایندگیهای تشکیلاتهای بینلمیللی مقیم جمهوری تاجیکستان به اجاره دادن عمارتها، ساختمانها، انشائاتها و بناهایی، که مالکیّت شهری  دوشنبه می‌باشند.
یمارتها، ساختمانها، انشائات و بناهایی، که مالکیّت کامّونلی شهر دوشنبه می‌باشند، از طرف رئیس شهر دوشنبه به مقامات حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نمایندگیی  ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها، ناحیه‌ها برای اجاره به ترتیبی داده می‌شوند، کی  قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  مقرّر کرده است.

به همین ترتیب عمارتها، ساختمانها، انشائات و بناها به نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای خارجی و نمایندگیهای تشکیلاتهای بینلمیللیی مقیم تاجیکستان به اجاره داده می‌شوند، اگر در شرطنامه‌های بینلمیللیی جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر پیش‌بینی نشده باشد. در حلّ مسئله‌های به اجاره دادن عمارتها، ساختمانها، انشائات و بناهای مذکور، منفعتهای نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای خارجی و نمایندگیهای تشکیلاتهای   بینلمیللی موقیم تاجیکستان را در مناسبت آنها با مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه مقاماتی افاده می‌کنند، که به آنها حکومتی  جمهوری تاجیکستان وکالت داده است. (قجت از 19. 05. 09، ش 518)  
مادّة 11. خصوصیتهای گذرانیدن گردهمایها، مجلسها، راهپیمایها، نمایشها و تظاهرات در شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان
‌گذرانیدن گردهمایها، مجلسها، راهپیمایها، نمایش و تظاهرات در شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان در منطقهایی ممکن نیست، که مستقیماً در پهلوی عمارتهایی، که مقامات عالی حاکمیتهای قانون‌‌گذاری، اجرائیه‌ و سودی جمهوری تاجیکستان اشغال کرده‌اند، جایگیرند، به استثنای نمایشهای شهروندان و پرد قشونها به مناسبت تجلیل سنه‌های تاریخی با قرار مقامات عالی حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان،   حدود منطقه‌های مذکور را رئیس شهر دوشنبه با موافقة مقامات عالی حاکمیت دولتی ذکرشده مقرّر می‌کند.

شرایت و ترتیب گذرانیدن گردهمایها، مجلسها، راهپیمایها، نمایشهاوه تظاهرات را قانونهای جمهوریی  تاجیکستان مویین می‌کنند.  
مادّة 12. آیین‌نامه و نشان شهر دوشنبه-پایتختی  جمهوری تاجیکستان
شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان دارای آیین‌نامه و نشان (ایمبلیمه) می‌باشد.

این‌‌نامه و نشان (ایمبلیمة) شهر دوشنبه-پایتخت جمهوری تاجیکستان را مجلس شهری وکیلان خلق  قبول می‌کند.

در مورد لایحة آیین‌نامة شهر دوشنبه در بابت وظیفه‌های پایتخت جمهوری تاجیکستان را اجرا کردن شهر دوشنبه و نظامنامه در بارة نشان (ایمبلیمة) شهp دوشنبه رضایت ریاست مجلس عالی جمهوری تاجیکستانوه حکومت جمهوری تاجیکستان گرفته می‌شود.

به آیین‌نامه و نظامنامة نشان (ایمبلیمه) عیناً به همین ترتیب تغییرات و علاوه‌ها داخل کرده می‌شوند.
مادّة 13. جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور
شخسان واقعی و حقوقی برای ویران کردن مقرّرات قانون مذکور طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 19. 05. 09، ش 518)

         پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                   ای. رحماناو

ش. دوشنبه 13 دسامبر سال 1996،

ش 311 

 
قرار مجلس عالیی جومهوری تاجیکستان
 

در خصوصی  ترتیب مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان»

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1996، ش 23، ماد. 336)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان  قرار  می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان»  از روز نشر رسمی آن  مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان:

–   در خصوص مطابق گردانیدن سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  به قانون «در بارة ستتوس پایتخت جمهوری تاجیکستان» با ترتیب مقرّرگردیده تکلیفها پیشنهاد نماید؛

–   قرارهای خود را به قانون مذکور مطابق نماید؛

–   سندهای دخلداری را، که از همین قانون برمیایند، قبول کند؛

        کمیتة مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به ساختمان دولتی با اشتراک مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در خصوص ترتیب موافق گردانیدن آیین‌نامه و نظامنامة نشان (ایمبلیمة) شهر دوشنبه تکلیف تهیه کرده، برای تصدیق ریاست مجلس عالی پیشنهاد نماید.

 

 

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                                                        س. رجب‌اف

ش. دوشنبه  13 دسامبر سال 1996،

ش 312

 

Загрузка...

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …