معلومات آخرین
Home / جامعه / یستیهسال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات

یستیهسال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات

قانونی جومهوری تاجیکستان 

در بارة تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1997، ش 10، ماد. 147؛ سال 1998، 10، ماد. 74؛ سالی  2002، ش 4، ق-1، ماد. 179، 188؛ سال 2007، ش6، ماد. 434، 437؛ قانون جت از 03. 07. 2012س. ، ش872؛)

ین قانون مناسبتهای حقوقی را در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات تنظیم می‌کند.
باب i. قاعده‌های عمومی
مادّة 1. مفهوم اساسی تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات

تهت مفهوم تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات نظام استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات با قانون‌‌گذاری مقرّرگردیده و در اساس آن سندهای معیاری و حقوقی قبول‌شده فهمیده می‌شود.

سپیرت ایتیلی آشامی، عرق، لیکیار، خیلهای کانیک (بریند) ، کلوداس، می انگور و میوه‌جات و دیگر آذوقه‌ دارای اسپیرت ایتیلی، که از اشیای خام خوراکواری استحصال شده، بیش از یک و نیم فایض مقدار واحد مشروبات را دارد، از جملة مشروبات است.

تخت معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات صادرات و واردات، مالرسانی، خرید و فروش یک‌لخت و چکنة آن (به استثنای سودای چکنة اسپیرت ایتیلی) فهمیده می‌شود.
مادّة 2. قانونها در بارة تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات
قانونها در بارة تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات از همین قانون و سندهای دیگر معیاری و حقوقی طبق آن قبول‌شوندة جمهوری تاجیکستان عبارتند.

مل این قانون به محصولات زیرین دخل نمی‌کند:

مشروباتی، که شهروند (شخص واقعی) نه برای فروش استحصال کرده است؛

سپیرت ایتیلی، که شخص یوریدیکی یا اشخاص یوریدیکی در اساس شرطنامه از هر خیل اشیای خام استحصال کرده‌اند و آن را تنها در جریان تیخنالاگی وقت تییار کردن محصولات غیریمشروباتی استفاده می‌برند.
مادّة 3. وکالتهای مقامات دولتی در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات
وکالتهای مقامات دولتی در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات از اینها عبارتند:

تشکیل نظارت دولتی به استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات؛

موقرّر نمودن مبلغ کتسیز اسپیرت ایتیلی و مشروبات؛

موقرّر کردن معیار قاعده‌ها، استانداردهای دولتی و ریگلمینتهای تکنیکی در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات؛ (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

موقرّر نمودن ترتیب لیتسینزییدیهی برای استحصال کردن و به معاملات برآوردن اسپیرت ایتیلی و مشروباتی، که در ترکیبش بیش از 6 فایض اسپیرت داشته، حجم استحصال یا معاملات آن به حساب مشروبات خالص سالی از 0، 02 ملن. دیکه‌لیتر زیادتر است، اینچنین لیتسینزییکنی نمودهای فعالیّت ذکرشده؛

مویین کردن سهمیة (کواتة) حجم اسپیرت ایتیلی، که برای قانع گردانیدن طلبات جمهوری تاجیکستان ضرور است؛

تتبیق مجموع تدبیرهایی، که حقوق استعمالگران و استحصال‌کنندگان مال وطنی را در ساحة استحصال و معاملات سپیر ایتیلی و مشروبات حفظ می‌کنند.

مسعله‌های دیگر تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات، که در اختیار جمهوری تاجیکستان می‌باشند و با این قانون تنظیم گردانیده نشده‌اند.

 
باب 2. تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی
 
مادّة 4. ترتیب تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی
تنزیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی اینها را پیش‌بینی می‌نماید:

یجازتنامدیهی فعالیت وابسته به استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان؛ (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

منع کردن فروش چکنة اسپیرت ایتیلی؛

موقرّر نمودن استانداردهای دولتی، ریگلمینتهای تکنیکی، معیار و قاعده‌ها در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی؛ (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

ملی گردانیدن نظارت دولتی صفت اسپیرت ایتیلی.

ترتیب تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی را حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق همین قانون مقرّر می‌نماید.

 
مادّة 5. اجازتنامدیهی به فعالیت در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات
فعالیت در ساحة در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات در قلمرو جمهوری تاجیکستان  در اساسی  اجازتنام  به عمل می‌برارند. (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

یجازتنام  در ساحی  استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی، مشروبات و محصولات اسپیرتی با ترتیب مقرّرنمودة قانون جمهوری تاجیکستان  «در بارة اجازتنامدیهی به بعضی نمودهای فعالیت» داده می‌شود.

 
باب 3. قاعده‌های اساسی استحصال و معاملات مشروبات
 
مادّة 6. ترتیب تنظیم دولتی استحصال و معاملات مشروبات
تنزیم دولتی استحصال و معاملات مشروبات این کارها را پیش‌بینی می‌نماید:

یجازتنامدیه فعالیت وابسته به استحصال و معاملات مشروباتّیبق قانون‌گذاریی  جمهوری تاجیکستان؛ (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

سیرتیفیکتسیة مشروبات و تجهیزات استحصال آن؛

موقرّر نمودن اکتسیز همة خیلهای مشروبات؛

نزارت رعایة حقوق استیمالکنندگان مشروبات؛

موقرّر نمودن استانداردهای دولتی، ریگلمینتهای تکنیکی، معیار و قاعده‌ها در ساحة استحصال و معاملات مشروبات. (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

ترتیب تنظیم دولتی استحصال و معاملات مشروبات را حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق همین قانون مقرّر می‌کند.

 
مادّة 7. شرایط برای استحصال و معاملات مشروبات
یستیهسال و معاملات مشروبات را اشخاص یوریدیکی به عمل می‌برارند، که برای فعالیّت مذکور در صورت موجود بودن لیتسینزیه‌های دخلدار شرایطی دارند، که به معیار و قاعده‌های سنیتری و گیگیینی موافقت می‌کند.

برای استحصال مشروبات باید اسپیرت ایتیلی استفاده شود، که تنها از اشیای خام آذوقه‌ حاصل شده است.

مشروباتی، که در حدود جمهوری تاجیکستان در شبکة سودای چکنه فروخته می‌شود، از جمله مشروبات خارجی باید عاید سیرتیفیکتسیه، کاد استحصال‌کننده، علامت موافقت، نامگوی استانداردهای دولتی، که مشروبات باید به طلبات حتمی آنها موافق باشد، عاید حجم ظرف، ترکیب، عاید مادّه‌های برای سلامتی زیان‌آور ترکیب آن نسبت طلبهای حتمی ریگلمینتهای تکنیکی و عاید غیر قابل استحصال معلومات داشته باشد. (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

 
مادّة 8.   (خارج کرده طبق ق  جت از 13. 06. 07س ش278).
 
مادّة 9. اکتسیز مشروبات
کتسیز مشروبات با ترتیب و شرطهای پیش‌بینینمودة قانونهای جمهوری تاجیکستان ستانیده می‌شود.

مبلغ اکتسیز به واحد مقدار اسپیرت ایتیلی ترکیب مشروبات حساب کرده می‌شود.

کتسیز مشروبات وارداتی هنگام به قلمرو گمرکی جمهوری تاجیکستان وارد کردن آن ستانیده می‌شود.

با مقصد پرّه ستانیدن مبلغ اکتسیز و پیشگیری پنهانی آوردن و فروختن مالهای مورد اکتسیز ترتیب تمغزنی تمام مشروبات با تمغه‌های مبلغ اکتسیز مقرّر کرده می‌شود.

نمونة تمغه‌های مبلغ اکتسیز، ترتیب و حجم پرداخت آنها را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

 
مادّة 10. صفت مشروبات وارداتی
‌صفت مشروبات وارداتی از صفت پیش‌بینینمودة استانداردهای دولتی و ریگلمینتهای تکنیکیی همین نمود مشروبات وطنی نباید پست باشد. (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

 
(مادّة 11. خارج کرده شد طبق قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)
 
مادّة 12. شرطها و ترتیب فروش محصولات
‌فروش مشروبات وطنی و وارداتی را تشکیلاتها به طور یک‌لخت و چکنه، صاحبکار انفرادی به طور چکنه در صورت داشتن لیتسینزیی عملی می‌گردانند.

تشکیلاتها و صاحبکاران انفرادی مشروبات را تنها در جایهای مویینکردة مقامات حاکمیت اجرائیة محلی (حکومتها) فروخته می‌توانند.

در این زمان فروش یک‌لخت و چکنة مشروبات:

در مؤسسه‌های بچگانه، تعلیمی، دینی و طبابتی و پرافیلکتیکی و حدودهای همشفت آنها؛

با مقدار اسپیرت ایتیلی زیاده از 20 فایض در تشکیلاتهای نامناسب محلهای سیرآدم و سیرخوف (واکزل و فرودگاهها، ابژکتهای تعیینات حربی) و حدودهای همشفت آنها، همچنین از دست، دکانچه‌ها و اتوماشینه‌ها، پویلان و خیمه‌های تجهیزانیدشدة سودا و دیگر بناهای برای فروش این محصولات ناموافق، در تشکیلاتهای علمی و استحصالی و حدودهای همشفت آنها؛

به اشخاص تا سن 18-ساله؛

بی سیرتیفیکت موافقت و تمغة مبلغ کتسیزی منع است.

شرتها یا محدودیّتهای دیگر فروش چکنة مشروبات را در حدود مویین مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها (حکومتها) مخصوص با مقصد حفظ صحت اهالی، تأمین امنیت جامعه و رعایة معیارهای اخلاقی رفتار مقرّر کرده می‌توانند.

 
باب iv. نظارت رعایة این قانون و جوابگری برای ویران کردن آن
 
مادّة 13. نظارت دولتی رعایة این قانون
به استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات مقامات مخصوص باصلاحیّت دولتی نظارت دولتی می‌کنند.

سیستیمة مقامات نظارت دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات و وظیفه‌های آنها را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

نزارت دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات نظارت دادن اجازتنامه‌ها را برای استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات، سیرتیفیکتسیة تجهیزات استحصال اسپیرت ایتیلی و مشروبات، نظارت رعایة شرطهای حتمی برای مشروبات و اشیای خام استحصال آن مقرّرشده، صفت ایتیلی و مشروبات را در بر می‌گیرد. (قجت از 03. 07. 2012س. ، ش872)

مقاماتی، که با مسئله‌های تنظیم و نظارت دولتی استحصال، معاملات، واردات و خرید اسپیرت ایتیلی و مشروبات، دادن لیتسینزیه سر و کار دارند، می‌توانند یک قسم پول پرداختها و باج را با ترتیب مقرّرکردة حکومت جمهوری تاجیکستان برای احتیاجات خود خرج نمایند.

نزارت دولتی فعالیّت سوبژکتهای خواجگی‌دار ناوابسته از  شکل مالکیت و تابعیّت اداروی آنها با راه گذرانیدن سنجش رعایة قانون‌‌گذاری در بارة تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات مطابق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة سنجش فعالیّت سوبژکتهای خواجگی‌دار در جمهوری تاجیکستان» انجام داده می‌شود.

 
مادّة 14. منع استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات
در ساحة استحصال و معاملات اسپیرت ایتیلی و مشروبات این کارها منع است:

برای استحصال کردن مشروبات استفاده کردن اسپیرت ایتیلی، که از اشیای خام غیریازوقوی استحصال شده است؛

‌فروش چکنة اسپیرت ایتیلی؛

یستیهسال و معاملات مشروبات بی لیتسینزیه‌های دخلدار؛

‌فروش مشروبات بی سیرتیفیکتهای موافقت یا بی تمغه‌های باج اکتسیزی؛

‌فروش مشروبات علّتناکی، که در ترکیبشان آمیخته‌های زیاد ضررناک دارند؛

‌فرستادن مشروبات در ظرفهایی، که به طلبات حتمی حجّت معیاری و تکنیکی موافقت نمی‌کنند؛

ریکلمه کردن مشروبات به طلبهای همین قانون موافقه نکننده.

منسبداران تشکیلاتهایی، که اسپیرت ایتیلی و مشروبات را بی رعایة طلبهای این قانون استحصال می‌کنند و به معاملات می‌برارند، طبق قانونهای عملکنندة جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                                                                ه. رحماناو

ش. دوشنبه 15 مه‌ای سال 1997

ش 451

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …