معلومات آخرین
Home / جامعه / در بارة مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان

در بارة مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان

به قانون جمهوری تاجیکستان از 25 ژوئن سال 1993 «در بارة مدافعه‌» (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1993، ش14، مادّة 283) تغییرات و علاوه‌ها داخل کرده شوند و آن در تحریر زیرین افاده گردد:

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة مدافعه‌

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1995، ش23-24، ماد. 366؛ س. 1998، ش23-24، ماد. 353؛ س. 1999، ش12، ماد. 310؛ س. 2000، ش11، ماد. 537؛ ماد. 549؛ س. 2003، ش4، ماد. 144؛ س. 2004، ش2،  ماد. 36؛ س. 2005، ش3، ماد. 119؛ ش12، ماد. 659؛ س. 2007، ش5، ماد. 357؛ س. 2010، ش12، ق. 1، ماد. 804؛ س. 2013، ش7، ماد. 515؛

قانون جت از 26. 07. 2014 س. ، ش1098)

 

قانون مذکور اساسها و تشکیل مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، وکالتهای مقامات حاکمیت دولتی و مقامات خوداداره‌کنی محلی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، شخصان منصبدار و شهروندان را در ساحة مدافعه‌ مویین می‌کند.

 
باب 1.
قایده‌های عمومی

 
مادّة 1. اساسهای مدافعه‌
 

زیر مفهوم مدافعه‌ سیستم تدبیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حربی، حقوقی، ایکالاگی و غیره فهمیده می‌شود، که به تأمین مستقلیت، یکپارچگی و دخل‌ناپذیری حدود جمهوری، حمایه منفعتهای دولت و حیات آسایشتة اهالی روانه کرده شده است.

مودافیه یکی از وظیفه‌های مهمترین دولت، کار تمام خلق به حساب می‌رود.

مودافیه با آمادگی دائمی قوّه‌های مسلّح، اقتصادیات، حدود و اهالی جمهوری برای پیشگیری تهدید تجاوز، اینچنین زده گردانیدن تجاوز امکان‌پذیر در همه وقت و حالت اساس می‌یابد.

مودافیه طبق کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، داکترینة حربی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، تشکیل و تطبیق کرده می‌شود.

برای مدافعه‌ با استفادة واسطه‌های مبارزة مسلّح قوو­وه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  بنیاد کرده می‌شوند و عهده‌داری حربی شهروندان جمهوری تاجیکستان  مقرّر کرده می‌­شود.

به مدافعه‌ با استفادة واسطه‌های مبارزة مسلّحانه کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و بریگدة پاسبانیکنندة سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان، که وظیفه‌های طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّرکردشدة ساحة مدافعه‌ را اجرا می‌کنند، جلب کرده می‌شوند. در مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان قوّه‌های مسلّح دیگر دولتها در اساس شرطنامه‌های بینیدولتی اشتراک کرده می‌توانند. (قجت از 26. 07. 14س. ، ش1098)

به غیر از این به اگینتی طعمنّات اموال مخصوص نزد حکومت جمخوری تاجیکستان، که وظیفه‌های خاص از طرف قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  مویینکردشدة ساحة مدافعه‌ را اجرا می‌کند، جلب کرده می‌شود. (قجت از 29. 12. 10س. ، ش642)

موجودیت و تشکیل دیگر ساختارهای غیریقانونی حربی در جمهوری تاجیکستان  از طرف قانون تعکیب کرده می‌شود.

 
مادّة 2. سیاست حربی جمهوری تاجیکستان
 

سیاست حربی جمهوری تاجیکستان  جزء سیاست داخل و بیرونة دولت بوده، از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

سیاست حربی جمهوری تاجیکستان  در اساس به حساب گرفتن داکترینه (تعلیمات)-ا حربی و اساسهای مدافعه‌ تشکیل کرده می‌­شود.

 
مادّة 3. داکترینة حربی جمهوری تاجیکستان
 

داکترینة حربی جمهوری تاجیکستان  از روی اصول بسندگی مدافعه‌ در ساختمان قوّه‌های مسلّح عمل کرده، به آن اساس می‌یابد، که جمهوری تاجیکستان:

جنگ یا استفادة قوّة حربی را چون واسطة حلّ مسئله‌های بینلخلقی اعتراف نمی‌کند؛

دولت دارای سیلاخ زرّوی نیست و کوشش استحصال کردن و به دست آوردن سلاح زرّوی یا استفادة آن را از حدود خود ندارد؛

به یگان دولت دعوای ارزی ندارد و در سیمای یگان خلق دشمن را نمی‌بیند؛

خیج گاه، اوّلین شده به مقابل خیج مملکتی عملیات جنگی را سر نمی‌کند، اگر خود وه‌ای هدف تجاوز قرار نگیرد؛

محافظت صلح و امنیت بینلمیللی را چون کفالت پایداری اهل بشر اعتراف می‌نماید.

 
مادّة 4. تشکیل مدافعه‌
 

به تشکیل مدافعه‌ اینها داخل می‌شوند:

تنزیم حقوقی در ساحة مدافعه‌؛

تهیه کردن سیاست حربی و داکترینة حربی جمهوری تاجیکستان؛

پیشگویی و بهادهی به تهدید حربی؛

ساختمان، تییاری و در حالت آمادگی نگاه داشتن قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، اینچنین به نقشه گرفتن استیفا­دة آنها؛

تعمین همکاری حربی و سیاسی با دیگر دولتها و مطابق نمودن قوّه‌ها برای پیشگیری تجاوز؛

هیفز سرحد دولتی؛

تهیه، استحصال و تکمیل سیلاهو تکنیکة حربی، به وجود آوردن ذخیرة آنها؛

امادگی سفربرکنندة مقامات حاکمیت دولت، کارخانه و مؤسسه‌ها، اقتصادیات، حدود، واسطه‌های مخابرات و اهالی مملکت؛

ترقّیات علم حربی، کانویرسیه و ریکانویرسیة صناعت مدافعویی؛

به وجود آوردن ذخیرة ثروتهای مادّی در منبعهای دو­لتی و سفربرکنی؛

به نقشه گرفتن و عملی گردانیدن چاره‌بینیهای مدافعه‌ گرجدنی و حدودی؛

تعمین مخفی داشتن سرّ دولتی؛

موتابیق کردن فعالیّت مقامات حاکمیت دولتی در ساحة مدافعه‌؛

نزارت اجرای قانونها در ساحة مدافعه‌ و صرف واسطه‌های بوجیت برای مدافعه‌؛

چاربینیهای دیگر در ساحة مدافعه‌.

 
مادّة 5. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة مدافعه‌
 

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة مدافعه‌ به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد.

(قجت از 26. 07. 14س. ، ش1098)

 
باب 2.
وکالتهای مقامات حاکمیت دولتی و خوداداره‌کنی

مهلّی در ساحة مدافعه‌

 
مادّة 6. صلاحییتی  مجلس ملّی  و مجلس نمایندگان در ساحة مدافعه‌
 

مجلیس ملّی و مجلس نمایندگان هنگام گذرانیدن جلسه‌های یکجایه:

-پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را عاید مسئله‌های مدافعه‌ و مویین نمودن سمتهای اساسی سیاست حربی دولت می‌شونوند؛

-به استفادة قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان بیرون از حدود آن برای اجرای عهده‌داریهای بینلمیللی تاجیکستان رضائیت می‌دهند؛

-پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را با رتبة عالی حربی سرفراز می‌گردانند؛

-فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در بارة جاری نمودن حالت جنگ و وضعیت فوق‌العادّه، در بارة استفادة قوّه‌های مسلّح و دیگر ساختارهای حربی در صورت به وجودایی یا تهدید بوجودایی زد و خوردهای مسلّحانه در حدود جمهوری، که به یکپارچگی و اساس کانستیتوتسیانیی  دولت تهدید می‌کنند، در خصوص سفربرکنی عمومی و جزئی، در بارة جوابشوی از آنها، در بارة تشکیل و برهم دادن حاکمیت محلی دورة جنگ، قطع کردن جنگ و بستن صلح، در بارة تعیین و آزاد نمودن وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کنند؛

-مسئله‌هایی، که با سرحد دولتی وابسته‌اند، تنظیم نموده، ترتیب آن را مقرّر می‌کنند.

سلاهیّت مجلس ملّی:

-قانونهای را، که از طرف مجلس نمایندگان در ساحة مدافعه‌ قبول می‌شوند، جانبداری می‌کند؛

-برای تعیین و آزاد نمودن سرپراکورار حربی رضائیت می‌دهد؛

-سودیهای کالّیگیة حربی سود عالی جمهوری تاجیکستان را انتخاب می‌کند و بازمی‌خواند؛

-مسئلة بیکار کردن دخل‌ناپذیری سودیهای کالّیگیة حربی سود عالی جمهوری تاجیکستان را بررسی می‌نماید.

سلاهیّت مجلس نمایندگان:

-قانونها را در ساحة مدافعه‌ قبول می‌نماید می‌نماید؛

-از روی مسئله‌های محاکمشونده در دایرة وکالتهای خود قرارها قبول  می‌کند و اجرای آنها را نظارت می‌نماید؛

-با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هیت، ساختار عمومی و شمارة قوّه‌های مسلّح و ساختارهای دیگر حربی را، که موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تشکیل شده‌اند، تصدیق می‌کند؛

-داکترینة حربی و حجم مبلغ‌جداکنی را از بوجیت برای مدافعه‌ تصدیق می‌کند؛

-شرطنامه‌های بینلمیللی را در ساحة حربی تصدیق و بیکار می‌کند؛

-رتبه‌های حربی را مقرّر می‌کند؛

-متن سوگند حربی، آیین‌نامه‌های عمومیهربی، بیرقهای جنگی و پرجمهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را تصدیق می‌کند.

 
مادّة 7. وکالتهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان  در ساحة مدافعه‌
 

پریزیدینت جمهوری تاجیکستان همچون سرفرمانده عالی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان و رئیس شورای امنیت جمهوری تاجیکستان  عاید تأمین قابلیّت مدافعوی جمهوری تاجیکستان  و آمادگی دائمی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  تمام چاره‌های ضروری را می‌بیند. (قجت از 26. 07. 14س. ، ش1098)

پریزیدینت جمهوری تاجیکستان:

به تصدیق مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  لایحه‌های داکترینه‌های حربی، تکلیفها را عاید خیت، ساختار عمومی و شمارة قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و دیگر ساختارهای حربی، حجم خراجات بوجیت برای مدافعه‌ پیشنهاد می‌کند؛

فعالیّت تشکیلاتهای دولتی را در ساحة مدافعه‌ با هم مطابق می‌گرداند؛

شورای امنیت را تشکیل نموده، به آن راهبری می‌کند؛

سمتهای اساسی همکاری را با دولتهای دیگر و تشکیلاتهای بینلمیللی در ساحة حربی مویین می‌کند؛

گفتوشنیدها می‌گذراند و عاید مسئله‌های حربی شرطنامه‌های بینلمیللی را امضا می‌نماید؛

برای گذرانیدن آزمایشهای مخصوص اسلحه و تکنیکه رخصت می‌دهد؛

کانسیپسیه و نقشه‌های ساختمان حربی، نقشه‌های سفربرکنی، استراتژی و غیره را، که با عملکنی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  علاقه‌مندند، تصدیق می‌کند؛

با پیشنهاد وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان نقشه‌های جابجا‌‌گذاری قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و دیگر ساختارهای حربی، جابجاکنی ابژکتهای حربی را تصدیق می‌نماید؛

هالت جنگ، سفربرکنی عمومی و جزئی، حالت حربی را در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان  یا در محلهای علی‌حدة آن اعلان کرده، بی‌تأخیر به تصدیق جلسه‌های یکجایه مجلس ملّی و مجلس نمایندگان  پیشنهاد می‌کند؛

به قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  برای عملیات هر­بی فرمان می‌دهد؛

اید استفادة قوّه‌های مسلّح و دیگر ساختارهای حربی در صورت به وجودایی یا تهدید بوجودایی زد و خوردهای مسلّحانه در حدود جمهوری، که به یکپارچگی و اساس کانستیتوتسیانی دولت تهدید می‌کند، فرمانها می‌دهد، که بعداً این قرارها در  جلسه‌های یکجایی  مج­لیس ملّی و مجلس نمایندگان  تصدیق کرده می‌شوند؛

در خصوص تشکیل، از دیگر تشکیل کردن و برهم دادن قسمهای حربی در حدود شمارة مقرّرکردة مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  فرمان می‌دهد؛

در بارة موقتاً یا دائمی به اختیار فوری ستاد ژنرالی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  دادن ساختارهای حربی فرمان می‌دهد؛

سندهای معیاری زمان جنگ را در عمل جاری می‌کند و عمل آنها را قطع می‌نماید، آنها را برای تصدیق به جلسه‌های یکجایه مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید؛

اید دعوت شهروندان جمهوری تاجیکستان  به خذمت حربی فرمانها می‌برارد؛

نیزامنامه را در باری  ستاد ژنرالی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، در خصوص یاد نمودن سوگند حربی عاید مسئولیت مادّی خذمتچیان حربی برای ضرر به دولت رسانیده و دیگر مسئله‌هایی، که در قانونها مستقیماً اشاره‌ شده‌اند، تصدیق می‌کند نامگوی منصبهای را، که به آنها هیت عالی افسری تعیین می‌ش­وند مقرّر می‌کند؛

نقشة مدافعه‌ گرجدنی و حدودی جمهوری تاجیکستان را تصدیق می‌نماید؛

وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان را به وظیفه تعیین و از وظیفه آزاد نموده، فرمان را برای تصدیق به جلسه‌های یکجایی  مجلس ملّی و مجلس نمایندگان  پیشنهاد می‌نماید؛ (قجت از 26. 07. 14س. ، ش1098)

سیتاد ژنرالییقووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، فرماندهان نوعهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را بوزیفه تعیین و از وظیفه آزاد می‌نماید؛

روتبهای عالی حربی را می‌دهد؛ (قجت از 29. 12. 10س. ، ش642)

برنامه‌ها و نقشه‌های دولتی ترقّیات اسلحه و تکنیکة حربی را در حجم مبلغهای جداکردشده تصدیق می‌کند؛

سیاست حربی دولتی را مویین می‌کند.

 
مادّة 8. وکالتخای شورای امنیت جمهوری تاجیکستان
 

شورای امنیت جمهوری تاجیکستان  از روی مسئله‌های مدافعه‌ و امنیت جمهوری تاجیکستان  مقامات راهبری دست‌جمعانه به شمار می‌رود.

وکالتهای شورای امنیت جمهوری تاجیکستان را قانون جمهوری تاجیکستان  «در بارة امنیت» و نظامنامه عاید شورای ام­نیّت جمهوری تاجیکستان، که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان  تصدیق کرده می‌شود، مویین می‌کنند.

 
مادّة 9. وکالتهای حکومت جمهوری تاجیکستان
 

هوکومت جمهوری تاجیکستان  در دایرة وکالتهای خود:

برای حالت قابلیّت مدافعوی جمهوری تاجیکستان  جوابگر است؛

به فعالیّت مقامات به وه‌ای تابع عاید تأمین مدافعه‌، تجهیزانیدن قوّه‌های مسلّح و دیگر ساختارهای حربی با اسلحه، تکنیکة حربی و واسطه‌های دیگر مادّی راهبری می‌کند؛

هجم منبعهای مادّی و تکنیکی، خوراکواری، اموال و اشیای برای مدافعه‌، قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و ساختارهای حربی دیگر ضروری را مویین می‌کند؛

تهیه و اجرای نقشه و سپارشهای سفربرکنی، نقشه‌های زخی­رة منبعهای سفربرکنی و دولتی را تشکیل می‌کند؛

تشکیل انفرستروکتورة قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و دیگر ساختارهای حربی را تأمین می‌نماید؛

به مدافعه‌ گرجدنی، حدودی، آمادگی سفربرکنی، سفربرکنی اقتصادیات و به شرایط زمان جنگ موافق گردانیدن آن راهبری می‌کند، دایر به مسئله‌های مذکور سندهای معیاری موافق انتشار می‌کند؛

در ساحة حربی از نام حکومت جمهوری تاجیکستان  یا از نام جمهوری تاجیکستان  شرطنامه‌های بینلمیللی را عاید مسئله‌هایی، که بی‌واسطه به صلاحیّت حکومت جمهوری تاجیکستان  دخل دارند، می‌بندد و بیکار می‌کند؛

در حدودی وکالتهای به ذمّه‌ش گذاشته شده اجرای عهده‌داریهایرا  تشکیل می‌کند، که در شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان  عاید به مسئله‌های مدافعه‌ درج شده‌اند؛

اید تأمین اجتماعی خذمتچیان حربی شخصانی، که از خذمت حربی آزاد شده‌اند، اینچنین اعضای عایله‌های آنها کار تشکیلاتهای تابع را تشکیل می‌نماید؛

برای هیت گرجدنی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و دیگر ساختارهای حربی، اینچنین برای کارگران و خذمتچیان کارخانه‌ها، مؤسسه و تشکیلاتهای مدافعویی وابسته از شرایط محنت امتیازها مقرّر می‌کند؛

ترتیب سپردن، به اچاره دادن، فروختن، برهم دادن و از حساب برآوردن اسلحه و تکنیکة حربی، ابژکتهای مدافعویی و دیگر اموال حربی پیشنهاد و استفادة زمینها و دیگر منبعهای طبیعی برای مدافعه‌ ضرور را مقرّر می‌کند؛

کارکرد و استحصال اسلحه و تکنیکة حربی، کانویرسیه، ریکان­ویرسیه و ترقّیات صناعت مدافعوی را تشکیل می‌کند؛

سادیرات و واردات اسلحه و تکنیکة حربی اشیای استراتژی، تکنولوژی پیشقدم و محصولات تأمینات گوناگوندرجه را نظارت می‌نماید؛

در بارة تشکیل، تغییر تعیینات و برهم دادن کارخانه‌های دولتی مدافعه‌، تشکیلاتهای تدقیقاتی علمی و آزمایشی کانستروکتاری، مؤسسه‌های تعلیمی حربی تهسیلاتی کسبی، کفیدره‌های هر­بی نزد مؤسسه‌های دولتی تعلیمی تحصیلات عالی کسبی قرار قبول می‌کند، اینچنین از روی اختصاصهای حربی ترتیب تییار کردن کدرهای افسری را مویین می‌نماید؛

نیزامنامة وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان در بارة مقامات محلی اداره‌کنی حربی، عاید به ترتیب ادای خذمت حربی، در خصوص به حساب‌گیری نظامیان، دعوتشدگان و منبعهای تکنیکه، در بارة گذرانیدن جمعامدهای حربی، عاید کفیدره‌های حربی نزد مؤسسه‌های دولتی تعلیمی تحصیلات عالی کس­بی و دیگر نظامنامهای را، که حیات و فعالیّت قوّه‌های مسلّح و دیگر ساختارهای حربی را تنظیم می‌نمایند، تصدیق می‌کند؛

مواوینانی وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان را تعیین می‌کو­ند. (قجت از 29. 12. 10س. ، ش642)

 
مادّة 10. وکالتهای حاکمیت سودی
 

هاکیمیّت سودی در حدود وکالتهای خود در تأمین مدافعه‌ اشتراک می‌کند.

در ساختار مقامات حاکمیت سودی سودهای جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌شوند، که وکالتهای آنها با قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة سودهای جومهوری تاجیکستان» مویین می‌گردند.

 
مادّة 11. وکالتهای وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان
 

وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان:

برای حالت آمادگی جنگی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  مسئول است؛

موافیق سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان سیاست ساحة ساختمان قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را تطبیق می‌­نماید؛

در آماده ساختن پیشنهادها در ساحة سیاست حربی و داکترینة حربی جمهوری تاجیکستان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نماید؛

پیشنهادها را عاید لایحة بوجیت حربی آماده می‌سازد و به حکومت جمهوری تاجیکستان  پیشنهاد می‌نماید، در خصوص استفادة مبلغهای برای مدافعه‌ جداگردیده حسابات می‌دهد؛

تعمینات مالیوی، تکنیکی و عقبگاهی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را عملی می‌نماید؛

در اساس قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان ادای خذمت حربی­ را تشکیل می‌کند و حفظ اجتماعی خذمتچیان حربی، هیت گرج­دنی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، شخصان از خذمت حربی جوابشده و اعضای عایلة آنها را تأمین می‌نماید؛

تربیة حقوقی، معنوی و حربی وطندوستی هیت شخصی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را تشکیل و تأمین می‌نماید؛

به تشکیلاتهای مددگار مدافعه‌ و کلوبهای حربی وطن‌دوستی برای عملی نمودن وظیفه‌های آیین‌ناموی آنها به منفعت مودا­فیه همکاری می‌نماید؛

در اساس شرطنامه کارهای تدقیقات علمی و آزمایش کانستروکتاری را در ساحة مدافعه‌، استحصال و خرید اسلحه و تکنیکة هر­بی، آذوقه‌، پوشاکه و اموال دیگر، منبعهای مادّی و غیره‌ها، اینچنین کارهای پودرتی و خذمتها را برای احتیاجات قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان در حدود مبلغ به این مقصدها جداشده فرمایش می‌دهد و مبلغ‌گذاری می‌کند؛

با مؤسسه‌های حربی دیگر کشورها همکاری می‌کند؛

به علم حربی راهبری می‌کند، تدقیقات علمی حربی تشکیل می‌کند و می‌گذراند؛

یجرای قانون‌گذاری را در ساحة مدافعه‌ در قوّه‌های مسلّح، اینچنین قانون‌‌گذاری جاری جمهوری تاجیکستان را در بابت حفظ محیط زیست هنگام فعالیّت آنها تأمین می‌نماید؛

در حدود وکالت خود سیاست کدری را در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  عملی می‌نماید؛

موباریزه را بر ضد تروریزم از جمله تأمینکنی امنیت خودی ضد تروریزم از جمله تأمینکنی مقرّرنمودة همین قانون، دیگر قانونها و سندهای معیاری و حقوقی به عمل می‌برارد؛

دیگر وکالتها را، که در اساس نظامنامه‌های وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان  و ستاد ژنرالیی  قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  پیش‌بینی شده است، اجرا می‌کند.

 
مادّة 12. وکالتهای وزارتها و اداره‌های جمهوری تاجیکستان  در ساحة مدافعه‌
 

وزارتها و اداره‌های جمهوری تاجیکستان:

به تییاری سفربری در سیستم وزارتها و اداره‌ها راهبری می‌نمایند و در لایحه‌های ترقّیات اقتصادی و اجتماعی ساحه عاید استحصال محصولات و مالهای تعیینات حربی، ساختمان ابژکتهای مدافعویی، تییار نمودن و تکمیل دادن دانش حربی قوّه‌های در احتیاط بوده، جدا نمودن مبلغهای درکاری مادّی و مالیوی برای احتیاج مدافعه‌ و اجرای وظیفه‌های سفربری فرمایشهای دخلدار پیش‌بینی می‌نمایند؛

تشکیل، ترقّی و نگاهداری اقتدارهای سفربری، جمع‌آوری ریزیروهای دولتی و سفربری را انجام می‌دهند؛

چاربینیهای مدافعه‌ گرجدنی و حدودی را تشکیل نموده، می‌گذرانند و اجرای آن را از طرف ساختارهای اداره‌کنی و استحصالی تابعشان نظارت نموده، برای این مقصدها مبلغ جدا می‌کنند؛

یجرای سندهای معیاری حقوقی را عاید به مسئله‌های مدافعه‌ در ساحه و خرج مبلغهای را، که به ساختارهای تابع برای مدافعه‌ جدا کرده می‌شوند، نظارت می‌کنند.

دیگر وکالتهای وزارت و اداره‌های جمهوری تاجیکستان از ت­رف حکومت جمهوری تاجیکستان  مویین می‌گردند.

 
مادّة 13. وکالتهای مقامات محلی حاکمیت دولتی و خوداداره‌کنی محلی
 

مقامات محلی حاکمیت دولتی و مقامات خودیدارکنیی محلی در دایرة وکالتهای خود برای حالت مدافعه‌، از جمله مو­دافیة گرجدنی و حدودی مسئولند و تأمین چاره‌بینیهای زیرین را به عهده دارند:

یجرای حتمی قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة مدافعه‌ از طرف تشکیلات و مؤسسه‌های تابع، شخصان منصبدار و شهروندان؛ (قجت از 26. 07. 14س. ، ش1098)

تعمین کردن قوّه‌های مسلّح و دیگر ساختارهای حربیبامهسولات استحصال محلی، با آب، قوّة برقی و گرمی، واسطه‌های علاقه، خذمت‌رسانی کامّونلی و منزلی و غیره؛

یجرای چاره‌بینیهای حفظ اجتماعی-حقوقی خذمتچیان حربی، دعوتشوندگان، شخصان عهده‌دار حربی و اعضای عایلة آنها به طوری، که قانون مویین نموده است؛

قید حربی و تییاری شهروندان به خذمت حربی، دعوت آنها به خذمتم حربی، جمعامدهای حربی و سفربری؛

یجرای برنامة گذرانیدن اقتصادیات به نظام کاری حالت جنگی، جهازانیدن قلمرو کشور به منفعت مدافعه‌؛

یجرای نقشه و سپارشهای سفربری؛

هیفازت قبرستانهای حربی و دیگر ابژکتهای حربی، که خاطرة شخصان در راه محافظت وطن هلاکشده را ابدی می‌گردانند.

جودا نمودن قطعه‌های زمین برای احتیاجات مدافعه‌ و نظارت به استفادة آنها؛

کومک رسانیدن به جایگیرانی و منزلگیری قشون؛

همکاری با مقامات اداره‌کنی حربی و اداره‌کنی قشون در محلها عاید مثله‌های مدافعه‌.

 
باب 3.
وزیفه‌های کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها و شخصان منصبدار،

هوقوق و وظیفه‌های شهروندان در ساحة مدافعه‌

 
مادّة 14. وظیفه‌های کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها در ساحة مدافعه‌
 

کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها ناوابسته از تابعیت اداری و شکل مالکییتشان مطابق سندهای قانون‌‌گذاری و دیگر سندهای معیاری هوقوقیی جمهوری تاجیکستان:

فرمایشهای دولتی و عهده‌داریهای شرطناموی را عاید تشکیل، استحصال، تعیین و تعمیر اسلحه و تکنیکة حربی، دیگر اموال و ریسورسهای حربی، کارهای پودرتی و ادای خذمتها برای احتیاج قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و دیگر واحدهای حربی اجرا می‌کنند؛

تدقیقات علمی و اکتشافات ساحة مدافعه‌ را انجام می‌دهند؛

تیبق برنامه‌های سفربری اقتدار ریزیروهای لازمة سفربری را تشکیل می‌دهند و در حالت آمادگی نگاه می‌دارند، وظیفه‌های حربی نقلیاتیوه کامّونیکتسیانیوه دیگر سپارشها را اجرا می‌کنند؛

در چاره‌بینیهای مدافعه‌ گرجدنی و حدودی اشتراک می‌نمایند؛

به کارکنان خود برای اجرای عهده‌داریهای حربیشان شرایط مساعد فراهم می‌‌آورند؛

برای احتیاج مدافعه‌، که طبق قانون مذکور مویین گردیده است، خراجات لازمه می‌کنند؛

برای اجرای نقشة گذرانیدن اقتصادیات به کار شرایط دورة جنگ چاره‌جویی می‌کنند؛

شهروندانی را، که برای خذمت حربی دعوت می‌شوند و عهده‌داران حربی را به قید حربی گرفته، کارمندان را در دورة جنگ بران می‌کنند.

شخسان منصبدار طبق منصب اشغالکرده‌اشان باید وظیفه‌های خود را عاید مسئله‌های مدافعه‌، اگر چنین وظیفه‌ها مطابق قانون‌‌گذاری و دیگر سندهای معیاری هوقوقیی جمهوری تاجیکستان  پیش‌بینی شده باشند، دانند و اجرا نمایند.

 
مادّة 15. وظیفه‌های اتّحادیه‌های جمعیّتی و تشکیلاتهای مساعدت مدافعه‌
 

یتّیهادیه‌های جمعیّتی، واسطه‌های اخبار عامّه، تشکیلاتهای مساعدت مدافعه‌ در فعالیّت خود باید قانونخای جمهوری تاجیکستان را رعایه نمایند، به فاشگردی سرّ دولتی راه ندهند، در مستحکم گردانیدن قابلیّت مدافعوی دولت و تربیة حربی-وطن‌دوستی شهروندان کمک رسانند از امکانیّتهای خود استفاده برده، در اجرای وظیفه‌های سفربری زمان جنگ اش­تیراک نمایند.

تشکیلاتهای مساعدت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان  علاوه بر این برای صفت تییر نمودن متخصصان از روی طلبنامه‌های وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان  برای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و دیگر واحدهای حربی مسئولند و وظیفه‌دارند، که:

نوعهای ورزش تکنیکی، اویتسیانی، حربی-عملی و ایجادیات تکنیکة جوانان را رونق دهند؛

در اساس خودمبلغ‌گذاری تییار نمودن شخصان دارای اختصاصهای عاموی تکنیکه را، که اهمیت حربی-عملی دارند، به راه مانند؛

در وقت جنگ در تعلیم عمومی حربی اهالی و با استفادة امکانیّتهای خود حل نمودن وظیفه‌های سفربری اشتراک کنند.

فعالیّت حزبهای سیاسی و دیگر اتّحادیه‌های جمعیّتی، که به خراب نمودن مدافعه‌ و تییاری جنگی قوّه‌های مسلّح و دی­گر وظیفه‌های حربی جمهوری تاجیکستان  روانه گردیده است، منع است.

 
مادّة 16. حقوق و وظیفه‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان  در ساحة مدافعه‌
 

هیفز وطن، حمایه منفعتهای دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعویی وظیفة مقدّس کانستیتوتسیانی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان  بوده، خذمت در قوّه‌های مسلّح آن وظیفة فخری می‌باشد.

شهروندان جمهوری تاجیکستان  مطابق قانون:

وهدداری حربی را اجرا می‌کنند یا اختیاری به خذمت حربی داخل می‌شوند؛

در چاره‌بینیهای مدافعه‌ گرجدنی و حدودی اشتراک می‌کنند؛

میتوانند کارخانه و تشکیلاتهای جمعیّتی، که برای مستحکم نمودن مدافعه‌ روانه گردیده‌اند، تشکیل کنند:

در وقت جنگ با طلب مقامات عملکنندة حاکمیت بناها، انشائاتها، واسطه‌های نقلیات و دیگر اموالی را، که مالکیّت آنهاست، با راه منبعد از طرف دولت جبران کردن آنها برای احتیاجات مدافعه‌ می‌دهند.

 

 
بابی  4.
قووهای  مسلّحی  جمهوری تاجیکستان و دیگر  واحدهای  حربی

 
مادّة 17. قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان
 

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان ساختار حربی دولتی می‌باشد، که برای محافظت مسلّحانة استقلالیت و تمامیّت ارزی جمهوری از تجاوز تعیین گشته است.

وزیفه، ترتیب پُرّسازی و اداره‌کنی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة قوو­وه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان» و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری مویین می‌گردد.

 
مادّة 18. واحدهای دیگر حربی
 

تعینات، وظیفه‌ها، ترتیب پرّه کردن و اداره‌کنی واحدهای حربی کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، بریگدة پاسبانیکنندة سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان، قشونهای مدافعه‌ گرجدنی کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگینتی طعمنّات اموال مخصوص نزد حکومت جمخوری تاجیکستان طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شوند. (قجت از 29. 12. 10س. ، ش642؛ از 26. 07. 14س. ، ش1098)

در زمان جنگ واحدهای حربی نامبرده به هیت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  داخل می‌شوند.

 
بابی  5.
هالت جنگ. وضعیت حربی. سفربرکنی

 
مادّة 19. حالت جنگ. زمان جنگ
 

هالت جنگ در صورت به خطر واقعی دچار شدن امنیت دولت، که در شکل تجاوز یا خطر تجاوز ضد جمهوری تاجیکستان افاده یافته است، اینچنین در صورت ضرورت اجرای عهده‌داریهای بینلمیللی جمهوری تاجیکستان، از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعلان می‌گردن. با اعلان حالت جنگ یا آغاز عملیات حربی زمان جنگ فرا می‌رسد. آغاز زمان جنگ روز و ساعت ایع­لان حالت جنگ یا تجاوز به جمهوری تاجیکستان  حساب می‌یابد.

نجام زمان جنگ روز و ساعت اعلانشدة به آخر رسیدن عملیات حربی حساب می‌یابد.

در صورت تجاوز به جمهوری تاجیکستان  شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، فرماندهی حربی، مقامات حاکمیت دولتی و خوداداره‌کنی محلی اعلان جنگ را انتظار نشده، وظیفه‌دارند برای زده گردانیدن تجاوز تمام چاره‌ها را اندیشهند. (قجت از 26. 07. 14س. ، ش1098)

 
مادّة 20. وضعیت حربی
 

وزعیّت حربی در محلهای جداگانه یا در تمام قلمرو جمهوری در صورت اعلان حالت جنگ یا هنگام خطر واقعی امنی­یت دولت، که در خطر تجاوز یا تجاوز ضد جمهوری تاجیکستان افاده یافته است، از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان  جاری می‌گردد.

با جاری گردیدن وضعیت حربی وکالتهای فرماندهی حربی وسیع می‌گردد، به او وظیفه‌های مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در ساحة مدافعه‌ طبق ترتیب مویینّمودة قانون می‌گذرد.

در دوام وضعیت حربی برای منفعت مدافعه‌ فعالیّت و حقوق کارخانه‌ها، اداره‌ها و تشکیلاتها، اینچنین حقوق کانستیتوتسیانی و آزادی شهروندان محدود گردیده، وکالتهای مقامات دخلدار حفظ حقوق وسیع می‌گردد.

وزعیّت حربی برابر برطرف شدن خطر تجاوز یا انجام حالت جنگ بیکار کرده می‌شود.

نیزام حالت حربی طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  مویین می‌گردد.

 
مادّة 21. سفربری
 

با اعلان حالت جنگ یا وضعیت حربی سفربری عمومی یا جزئی به مقصد تطبیق چاره‌بینیها برای گذرانیدن مقامات حاکمی­یت دولتی و خودیدارکنیی محلی، کارخانه‌ها، اداره‌ها و تشکیلاتها از نظام کار زمان آسایشته به نظام کار زمان جنگ، انچو­نین گذرانیدن قوّه‌های مسلّح و دیگر ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان  به تشکیل، هیت و اداره‌کنی قشونها، که برای زمان جنگ پیش‌بینی گردیده است، اعلان کرده می‌شود.

ترتیب آماده کردن و گذرانیدن سفربری طبق قانونگوزا­ری جمهوری تاجیکستان  مویین می‌گردد.

 
باب 6
مودافیة گرجدنی و حدودی

 
مادّة 22. مدافعه‌ گرجدنی
 

مودافیة گرجدنی به مقصد حفظ اهالی، کارخانه‌ها، اداره‌ها و تشکیلاتها از خرابشوی و دیگر خطرها، که در نتیجة عملیات جنگی، اینچنین در حالت آفتهای طبیعی، صدمه‌ها، فلاکتها، ایپیدیمیه‌ها، مُرامُری هیوانات و دیگر حالتهای فوق‌العادّه به عمل می‌آیند، تشکیل می‌گردد.

تعینات، وظیفه‌ها، تشکیلوه اداره‌کنی مدافعه‌ گرجدنی طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  مویین می‌گردند.

 
مادّة 23. مدافعه‌ حدودی
 

مودافیة حدود به مکسد بستن، مدافعه‌ و محافظت کردن سرحد دولتی، ابژکتهای مهم و راههای علاقه از هجوم دشمن، مبارزه با دیسنتهای آن و گروههای دیویرسیانی-اکتشافی نگاه داشتن ترتیبات حالت حربی تشکیل می‌گردد.

وزیفه‌ها و تشکیل مدافعه‌ حدودی، ترتیب همکاری قوّه‌ها و واسطه‌های آن طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  مویین می‌گردد.

 
باب 7.
تعمیناتی  اقتصادیی  مدافعه‌

 
مادّة 24. آماده ساختن اقتصادیات به تأمین مدافعه‌
 

اماده ساختن اقتصادیات به تأمین مدافعه‌ به عهدة حکومت جمهوری تاجیکستان  گذاشته می‌شود.

برای آماده ساختن اقتصادیات به تأمین مدافعه‌ در زمان آسایشته اینها پیشکی تشکیل و استفاده می‌شوند:

یقتیدار علمی-تکنیکی و قدرت استحصالی برای گذرانیدن تحقیقات، کارکرد و تشکیل استحصال مواد تعیینات حربی و مدافعویی؛

سیستیمه‌های غنکنی ذخیره‌های مادّی، منبعهای مالیوی و مادّی؛

سیستیمه‌های نرخ‌گذاری، ‌اندازها، قرضها، موجیزات اقتصادی، معیاری و اجرای فرمایشهای دولتی و شرطنامه‌های خصوصیت مدافعویی داشته؛

سیستیمه‌های چاره‌بینیها در بابت آمادگی سفربری اقتیسا­دیات و اداره‌کنی آن در زمان آسایشته.

 
مادّة 25. تأمین کدری مدافعه‌
 

به مقصد قانع گردانیدن طلبات مدافعه‌ آموزش و بازآموزی کدرهای حربی در مؤسسه‌های حربی تعلیمی تحصیلات کسبی و در کفیدره‌های حربی نزد مؤسسه‌های دولتی تعلیمی تهسیلاتی عالی کسبی، اینچنین، طبق سازشنامه‌های بینیدولتی در خارجه صورت می‌گیرد.

برای اجرا نمودن چاره‌بینیها در ساحة مدافعه‌، از جمله مدافعه‌ گرجدنی و حدودی در نزد وزارتها شعبه‌های مخصوص و نمایندگی حربی تشکیل می‌گردند، که وکالت آنها را حکومت جمهوری تاجیکستان  مویین می‌کند.

 
مادّة 26. تأمین مالیوی و مادّی-تکنیکی مدافعه‌
 

تعمینات مالیوی احتیاجات مدافعه‌، ساختمان و نگاهداری قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان و دیگر واحدهای حربی از حساب و در حدود مبلغی، که در بوجیت جمهوری پیش‌بینی شده است و تأمینات مادّی-تکنیکی به ترکیب حق اوّلییتداری صورت می‌گیرد.

 
مادّة 27. استفادة اموال به منفعت مدافعه‌
ابعیکتهای حربی، همة نوعهای سلاح، تکنیکة حربی، لوازمات جنگی و دیگر اموال حربی-تکنیکی مالکیّت جمهوریوی حساب می‌یابند و در اختیار آپیرتیوی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان  و دیگر واحدهای حربی می‌باشند. ضمناً ابژکتهای حربی، که از طرف ساختارهای نامبرده در زمان آسایشته استفاده نمی‌گردند، باید کانسیروتسیه کرده شوند و به مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی برای استفادة موقتی (از جمله به اجاره) داده شوند.

در حالتی، که استفادة ابژکتهای مدافعویی نالازم می‌گردد، این ابژکتها می‌توانند طبق شرط و ترتیبی، که حکومت جمهوری تاجیکستان  مویین می‌نماید، فروخته شوند.

 
مادّة 28. دادن زمین و انشائات، ابژکتها و اموال دیگر ب­رای احتیاجات مدافعه‌
 

زمین، دیگر منبعهای طبیعی برای احتیاجات مدافعه‌ طبق شرط و ترتیبی، که قانون‌‌گذاری مویین نموده است، داده، زیان و تلف وابسته به گرفته شدن زمین و منبعهای طبیعی برای احتیاج مو­دافیه جبران کرده می‌شوند.

به اداره‌های حربی دادن بناها، انشائات، ابژکتها و دیگر اموال و برگردانیدن آنها همچنین مطابق ترتیبی صورت می‌گیرد، که قانون‌‌گذاری مویین کرده است.

 
باب 8.
وهدداریهای  حقوقیی  بینلمیللی جمهوری تاجیکستان 

 
مادّة 29. رعایة معیارهای حقوقی بینلمیللی
 

جومهوری تاجیکستان  هنگام تشکیل و عملی کردن مدافعه‌ وظیفه‌دار است، که معیارهای حقوق بشر و شرطنامهای را، که خود اشتراکچی آن است، رعایه نماید.

جومهوری تاجیکستان هنگام تشکیل و عملی کردن مدافعه‌ برتری سندهای حقوقی بینلمیللیرا  در ساحة مدافعه‌ و امنیت نسبت قانون‌‌گذاری ملّی در این ساحه‌ها اعتراف می‌کند.

در حالتهای به سندهای حقوقی بینلمیللی موافقت نکردن قانونها و سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان در ساحة مدافعه‌ سندهای حقوقی بینلمیللی به کار برده می‌شوند.

 

 
مادّة 30. همکاری جمهوری تاجیکستان  با دیگر دولتها در ساحة مدافعه‌
 

جومهوری تاجیکستان به آیین‌نامة سازمان ملل متّحد در خصوص حقوق مدافعه‌ انفرادی و کالّیکتیوی تکیه نموده، با دی­گر کشورها در ساحة ساختمان حربی به مقصد تأمین مدافعه‌ یکجایه از تجاوز، نگاهداری امنیت و صلح بینلخلقی همکاری می‌نماید.

 
باب 9.
مسعولیت برای ویران نمودن قانون‌‌گذاری عاید مدافعه‌

 
مادّة 31. مسئولیت برای ویران نمودن قانون‌‌گذاری عاید مدافعه‌
 

گر شخصان منصبدار و شهروندان قانون مدافعه‌ را اجرا نکنند و یا به طور باید و شاید اجرا نکنند، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  به جوابگری کشیده می‌شوند.

 

 

پریزیدینتی

جومهوری تاجیکستان                                                                      ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه،   4 نوامبر سال 1995

ش 208

 

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …