Хабархои охирин

Савдо ва тичорат дар асри XVI

Дар муддати чандин аср рохи калони корвонгард аз Осиёи Миёна гузашта, Шарку Гарбро ба хам мепайваст. Дар асри XVI кашфиёти бузурги чугрофи ба амал омаданд ва ин рох ахамияти худро гум кард. Осиёи Миёна аз чараёни асосии харакати молхои тичорати дар канор монд. Ин холат ба истехсолоти молии дохили таъсир …

Муфассал »

Хунарманди дар асри XVI

buxoro-1

Истехсолоти хунарманди ва сифати махсулоти он дар давоми асри XVI ба холати пешинаи худ боки монд. Лашкаркаши ва тохтутози бешумор ба Хуросон барои ахоли бисёр гарон буд. Хусусан чангхои байнихуди, ки кариб ним аср давом кард, ахволи мардумро нихоят табох сохт. Заминхои кишт поймол, шахрхо тороч ва хирочу андозхо зиёд …

Муфассал »

ВОКЕАХОИ НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVI

buxoro

Муборизахои Бобур Мирзо бе окибат монданд. Сарзамини Осиёи Миёна ба зери тасарруфи Шайбониён даромад. Вале ин мулки собик обод ба хароби ру нихода буд. Чангхои паи хами сулолави, хучуми лашкари хорича, истибдод ва горати мугулхо ба зиндагонии мардум ва хаёти хочагии мамлакат таъсири халокатбор расониданд. Масохати заминхои кишт хеле кам …

Муфассал »

МУНОСИБАТХОИ ИЧТИМОИЮ ИКТИСОДИ. Кишоварзи дар асри XVI

66

Дар асри XVI асоси хочагии кишлок дехкони буд. Замин бсштар дар дасти давлат буд. Хон ё султон ба касе, ки мехост заминро инъом мекард. Калонтарин заминдорони мулк аъзоёни сершумори хонадони салтанати буданд. Мулкхои калони инъомшударо суйургол меномнданд. Сохибони суйургол лар навбати худ як кисми давлатии мулкашонро ба зумрахои нисбатан хурди …

Муфассал »

Муборизаи Бобур Мирзо

123

Пас аз забти Хирот дар сарзамини пахновари давлати Шайбониён се сол сулху осоиш хукмфармо гардид ва ба ин восита хаёти хочагии мамлакат кадре ру ба бехбуди ниход. Вале соли 1510 аз ду самт ба давлати Шайбониён зарбаи марговар расонида шуд. Аз шимоли шарки бодиянишинони казок, ки замоне аз Шайбонихон сахт …

Муфассал »