Хабархои охирин

Заминхои туркманнишинро ишгол кардани Русия

1872_Vereshchagin_Triumphierend_anagoria

Дар нимаи дуюми солхои 70 ва аввали содхои 80-ум артиши Русия амалиёти Харбии худро дар кисмати чанубу гарбии Осиёи Маркази, сарзамини туркманхо мегузаронданд. Мохи марти соли 1876 хукумати Русия “Низомномаи муваккатии идораи харбии кишвари Закаспий”-ро тасдик намуда, мувофики он дар сарзамини туркманхо шуъбаи Закаспийро таъсис дод, ки марказаш Красноводск буд. …

Муфассал »

Огози Осиёи Марказиро ишгол кардани Русия

1507-01

Барои Русия нияти ишгол кардани Осиёи Маркази хануз дар ахди Пётри I ба вучуд омада бошад хам, ин мархала танхо дар миёнахои асри XIX фаро расид. Соли 1847 артиши Русия аз Оренбург то ба сохилхои Бахри Арал омада, дар ин чо бо номи Раим истехкоми харбие бунёд кард. Баъдтар ин …

Муфассал »

Хучуми артиши Русия ба Осиёи Маркази

5b1fa828370f2c12468b459f

Бо сабабхои дар боло нишон додашуда соли 1864 хучуми густурдаи артиши Русия ба давлатхои Осиёи Маркази огоз ёфт. Мохи сентябри соли 1864 Чимкент ба госибон таслим шуд. Баъди ин артиши истилогарони Русия ба суи Тошкент рахсипор шуд. Дар охирхои мохи апрели соли 1865 мухофизони калъаи Ниёзбек аз русхо шикаст хурданд. …

Муфассал »

Забткорихои Русия дар Осиёи Маркази дар солхои 70

0960b2be

Англия аз бомуваффакият истило карда шудани Осиёи Маркази аз тарафи Русия ба ташвиш афтода, соли 1869 рочеъ ба таъсиси давлати ”мобайни”-и бетарафи байни минтакахои зери тасарруфи Англия ва Русия масъала ба миён гузошт. Мувофики накшаи англисхо мебоист Афгонистон чунин давлат мешуд. Дар ин накша ба Афгонистон хамрох карда шудани Бадахшон …

Муфассал »

Шуриши солхои 1908 – 1909 дар Табрез

14091_113e3b4c48304f-203e41413839413a304f-4d3d46383a3b3e3f3534384f-223e3c-11-805

Баъди дар Техрон ба амал омадани табаддулот маркази муборизаи инкилобии Эрон ба Табрез кучид. Нерухои шох хостанд, ки ин шахрро ишгол кунанд, вале ахолии он бо шуриш чавоб гардонд. Ба шуриши Табрез иштирокчии харакати чирики Саттор ва бинокор Богир рохбари менамуданд. Шуришчиёни Табрез талаб карданд, ки конститутсия аз нав баркарор …

Муфассал »