معلومات آخرین
Home / جامعه / جاویدان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند

جاویدان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة جاودان ساختن خاطرة شهروندانی،  ک هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند

(اخباری  مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1995، ش 7-8، ماد. 69؛ س. 2011، ش 3، ماد. 179؛ قانون جت از 27. 11. 2014 س. ، ش 1142)

قانون مذکور اساسهای تشکیلی و حقوقی جاودان ساختن خاطرة شهروندانی را، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، مویین می‌کند و وکالتهای مقامات دولتی را، که این وظیفه‌ها را به جا می‌‌آورند، مقرّر می‌نماید. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1142)

باب 1.

موقرّرات عمومی 

مادّة 1. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة جاودان ساختن خاطر  شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گر­دیده‌اند

 

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان  آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

 

مادّة 2. سیاست دولتی در راه جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگامی

                       محافظت وطن هلاک گردیده‌اند

 

سیاست دولتی در راه جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، سیستم تدبیرخای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، مدنی و معرفتی، اخلاقی، تشکیلی و تدبیرهای دیگریست، که جهتهای زیرین را پیش‌بینی می‌نماید:

ترتیب دادن برنامة دولتی جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند؛

در جمعیت پایدار شدن احترام خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند؛

به قیدگرفتن مزارهای حربیان، کامپلیکسهای یادبود، جایهای تاریخی کارنمایی شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، آباد و مأمور ساختن آنها؛

تدبیرهای دیگر جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند.

مادّة 3. جاودان گردانیدن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک

                     شده‌اند

 

خاتیرة شهروندان زیل باید جاودان کرده شود:

شهروندانی، که در رفت محاربه، هنگام اجرای وظیفه‌های جنگی یا خود وظیفه‌های دیگر خذمتی بهر محافظت وطن هلاک شده‌اند؛

شهروندانی، که هنگام اجرای وظیفة حربی (خذمتی) در قلمرو دولتهای دیگر هلاک شده‌اند؛

شهروندانی، که هنگام محافظت وطن یا خود در قلمرو دولتهای دیگر در رفت اجرای وظیفة حربی (خذمتی) از جراحت، کانتوزیه، معیوبی یا بیماری، صرف نظر از وقت فرا رسیدن عاقبتشان، وفات کرده‌اند، همچنین در رفت محاربه، اجرای وزی­فه‌های دیگر جنگی بی‌درک شده‌اند؛

شهروندانی، که بنا بر وضع محاربه دچار اسارت گشته، هلاک شده‌اند (وفات کرده‌اند) ، ولی شأن و شرف خود را نگاه داشته، به وطن خیانت نکرده‌اند.

مادّة 4. جاودان ساختن خاطرة شهروندان خارجی، که هنگام محافظتی

                     جمهوریی تاجیکستان هلاک گردیده‌اند

جومهوری تاجیکستان خاطرة شهروندان خارجیی را، که هنگام محافظت منفعت و امنیتی تاجیکستان و شهروندان آن هلاک شده‌اند، پاس می‌دارد.

مادّة 5. جاودان گردانّدون خاطرة قسمها، جزء و تامهای حربی و محاربگاهها

گر قسمها، جزء و تامها هنگام محافظت وطن کارنمای کرده باشند، همچنین محاربگاههای، که در تاریخ چون رمز قهرمانی، متانت و مردانگی خلق مشهور گردیده باشند، لایق آنند، که خاطرة آنها جاودان گردانده شود.

مادّة 6. عهده‌داری شهروندان بهر جاودان ساختن خاطرة آنهایی، که هنگامی

                     محافظت وطن هلاک شده‌اند

اهتیرام داشتن خاطرة آنهایی، که هنگام محافظت وطن هلاک گشته‌اند، وظیفة مقدّس و محافظت محاربگاههایی، که خا­تیرة آنها را جاودان گردانیده‌اند، قرض هر شهروند است.

مادّة 7. شکلهای جاودان گردانیدک خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظتی

                    وطن هلاک شده‌اند.

 

شکلهای اساسی جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، انخاند:

هیفز و آباد و مأمور کردن مزار حربیان، راست کردن سنگ و مجسمة مزار، ستون یادبود، انشائات و ابژکتهای دیگر یادبود؛

هیفز و آباد و مأمور کردن مساحت جداگانه، که تاریخاً با کارنمایی آنهایی علاقه‌مندند، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند؛

نوشتن نسب آنهایی، که هنگام محافظت وطن هلاک گشته‌اند و معلومات دیگر عاید آنها در کتابهای یادبود؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1142)

تعسیس آثارخانخای یادبود، تشکیل نمایشگاهها، راست کردن نشانهای یادبود در محاربگاهها؛

در واسطه‌های اخبار عموم چاپ کردن مقاله‌ها از کارنمایی آنهایی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، ایجاد کردن اثرهای صنعت و ادبیات بخشیده به کارنمایی آنها؛

گذاشتن نام و نسب کسان هنگام محافظت وطن هلاکشده به محلها، کوچه و میدانها، انشائاتهای فیزیکی و گیاگرفی، به کارخانه و تشکیلاتها، مؤسسه‌ها، از جمله به مؤسسه‌های معرفتی و قسمهای حربی؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1141)

شهروند فخری جمهوری یا خود واحد مأموری و مرزی آن اعتراف کردن کسانی، از جمله شهروندایی خارجی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند؛

موقرّر کردن سنه‌های یادبود و روز یادبود.

با قرار مقامات دولتی، اتّحادیه‌های جمعیّتی یا خود با تشبث شهروندان برای جاودان گردانیدن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، تدبیرهای دیگر نیز ‌اندیشیدن ممکن است.

باب 2

مزار شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند

مادّة 8. مزار حربیان

مزار شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، با سنگ و مجسمة مزار، با ستون یادبود و پنجره و انشائات و آبع­یکتهای دیگرش مزار حربیان می‌باشد.

به مزار حربیان قیته‌های گور حربیان در قبرستانهای عمومی، قبرستانهای حربی، قطعه‌های علی‌حدة گور حربیان در قبرستانهای عمومی و بیرون از آن، جایهای افتادة هواپیماهای حربی با سرنشینانشان منسوبند.

مادّة 9. ترتیب دفن کردن (از نو به خاک سپاریدن) آنهایی، که هنگام محافظتی

                     وطن هلاک شده‌اند

جسد شهیدان راه محافظت وطن با ادای احترامات حربی دفن کرده (از نو به خاک سپرده) می‌شود. در این حال به جا آوردن رسم و آیین دینی منع کرده نمی‌شود. مسئولیت دفن کردن، جهازاندن و زیبو‌ آرا دادن گور و قبرستان شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، به ذمّة مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی و مقامات ادارة حربی گذاشته می‌شود. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

جسد حربیان با قرار مقامات محلی حاکمیت اجرائیه‌ از نو به خاک سپرده، خویشاوندان آنها حتماً از این آگاه کرده می‌شوند.

جسد حربیان در رفت محاربه‌ها هلاکگشته مطابق طلب آیین‌‌نامه‌ها، امر و دستورهای فرماندهی دفن کرده می‌شود.

مادّة 10. به قید گرفتن، نگاهوبن و آباد و مأمور کردن مزار حربیمیان

مزارهای حربیان باید در قید دولت باشند. آنها را با شرط و ترتیب مویینکردة حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی و در قلمرو دولتهای دیگر نمایندگیهای جمهوری تاجیکستان به قید می‌گیرند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

به هر مزار حربیان نشان یادبود راست کرده، حجّت ترتیب داده می‌شود.

مزارهای حربیان مطابق نظامنامه‌های کانوینسیة محافظت قربانیان جنگ، که 12 آگوست سال 1949 در جینیوه به امضا رسیده است و مطابق معیارهای از طرف عموم اعترافگردیدة حقوقیبینلمیللی نگاه و بین کرده می‌شوند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

نیگاهوبین و آبادانی مزارهای حربیان، که در قلمرو جمهوری واقع‌اند، به ذمّة مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی و جماعتهاست. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

مزارهای واقع قلمرو دولتهای دیگر از روی ترتیب در قرارداد و سازشنامه‌های-بینیدولتی مویینگردیده نگاه و بین و آبا­د و مأمور کرده می‌شوند.

مادّن 11. اهتیات کردن مزارهای حربیان

با مقصد احتیاط کردن مزارهای حربیان مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی در محل واقع گردیدن آنها با ترتیب موی­ینکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان منطقه‌های پاسبانیشونده مقرّر می‌نمایند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

مزارهای آشکارگردیدة حربیان تا حلّ و فصل شدن مسئلة به قید دولتی گرفتن آنها موافق طلبهای همین قانون حفظ کرده می‌شوند.

لایهه‌های به نقشه گرفتن، ساختن و نوسازی شهر و محلهای دیگر، انشائاتهای بناکاری با نظرداشت حفظ مزارهای حربیان ترتیب داده می‌شوند.

کارهای زمینکنی، ساختمان، راهسازی و غیره، که در نتیجة آنها مزارهای جربیان آسیب دیده می‌توانند، تنها با موافقة مقاتمات محلی حاکمیت اجرائیه‌ و مقامات ادارة حربی به جا آورده می‌شوند.

مادّة 12. برقرار کردن مزارهای حربیان

مزارهای خرابگردیدة حربیان، ابژکت و انشائاتهای یادبودی، که خاطرة شهروندان هنگام محافظت وطن هلاکشده را جاودان می‌گردانند، از طرف مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی برقرار کرده می‌شوند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

 

باب 3.

کارهای جستجوی

 

مادّة 13. تشکیل کارهای جستجوی

کارهای جستجوی را اتّحادیه‌های جمعیّتی، مقامات حاکمیت دولتی به این کارها وکالت‌دارشده با مقصد دریافتن مزارهای نامعلوم حربیان و آثار جسدهای گورنشده، مقرّر کر­دن نام شهیدان یا خود بی‌درکشدگان به جا می‌‌آورند.

مادّة 14. ترتیب اجرای کارهای جستجوی

کارهای جستجویی در قلمرو جمهوری از روی ترتیب در همین قانون مویینگردیده و سندهای دیگر قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جا آورده می‌شوند.

کارهای جستجویی در خاک دولتهای دیگر با ترتیب مویینکردة قراردادهای (سازشنامه‌های) بینیدولتی جمهوری تاجیکستان به سامان رسانیده می‌شوند.

مادّة 15. ترتیب سروکارداری با ابژکتهایی، که در رفت کارهای جستجویی یافت شده‌اند

جسد شهیدانی، که در رفت کارهای جستجویی یافت شده‌اند، موافق مادّة 9-ام همین قانون به خاکسوپورده، مزارهای یافتگردیدة پیشتر نامعلوم حربیان بعد تدقیق نمودن، به حساب گرفتن و قید کردن از طرف مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی با اشتراک قسمهای حربی واقع این یا آن قلمرو آباد و مأمور کرده می‌شوند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

سلیهه، حجّت و مال و ملک دیگر یافته شدة شهیدان سند کرده، به مقامات ادارة حربی محل دریافت آنها برای تدقیق و آموزش و بقیدگیری سپرده می‌شوند. در این حال حجّت، جیزهای شخصی و مکافاتهای شهیدان را به خویشاوندان آنها یا به آثارخانه و اسلحة آتشفشان را به مقامات کارهای داخلی می‌دهند. سلاح آتشفشان و سلاح دیگر را بعد برای استفادة جنگی کارناایم کردن آنها می‌توان برای نمایش به آثارخانه سپرد. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1142)

در بارة پیدا کردن جیزهایی، که خوف ترکیدن دارند، زود به مقامات ادارة حربی خبر داده می‌شود، که آنها با ترتیب مقرّرگردیده برای بی‌ضرر یا نیست و نابود کردن آنها چاره می‌بینند.

باب 4

مقامات ادارة دولتی انجام‌دهندة کار جاودانسازی خاطرة شهروندان هنگام محافظت وطن هلاکشده و وکالتهای آنها

مادّة 16. مقامات ادارة دولتی انجام‌دهندة کار جاودانسازی خاطری

                       شهروندان هنگام محافظت وطن هلاکشد

راهبری کار جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، به ذمّة حکومت جمهوری تاجیکستان گذاشته می‌شود.

کار جاودان ساختن خاطرة شهروندانی را، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکیس­تان، کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، همچنین مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی و جماعتها تشکیل کرده، به جا می‌برند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

مادّة 17. وکالتهای مقامات انجام‌دهندة کار جاودانسازی خاطرة شهروندانی

                      هنگام محافظت وطن هلاکشد

هوکومت جمهوری تاجیکستان:

به کار جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که همگام محافظت وتم هلاک گردیده‌اند، راهبری می‌نماید؛

برنامة ده‌التی، سندهای معیاری و حقوقی و حجّتهای دیگر را، که در اساس آنها تدبیرهای جاودان ساختن خاطرة شهیدان ‌اندیشیده می‌شوند، ترتیب می‌دهد، برای این تدبیرها جدا کردن مبلغ را مویین می‌نماید؛

تکلیف و پیشنهاد شهروندان، مقامات محلی حاکمیت دولتی، اتّحادیه‌های جمعیّتی، تشکیلاتهای دینی را عاید به مسئله‌های جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، بررسی می‌نماید و در راه اجرای آنها تدبیرها می‌‌اندیشد؛

با دولتهای دیگر عاید نگاه و بین و آبادانی مزارهای حربیان همکار می‌کند، لایحة قرارداد و سازمشنامه‌ها را عاید ستتوس مزارهای حربیان و جاودان گردانیدن خاطرة شهروندانی، که در خاک دولتهای دیگر دفن شده‌اند، منظور بررسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌نماید؛ (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

ز یک مرکز به قید گرفتن و ترتیب دادن حجّت مزارهای حربیانی را، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، از جمله مزارهای واقع قلمرو دولتهای دیگر را تشکیل می‌کند؛

به کارهای نشر کتاب یادبود راهبری می‌کند.

وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان:

نقشه و برنامه‌های کار یادبود حربی را ترتیب می‌دهد؛

مزارهای حربیان و نظامیان هلاکشده را به قید می‌گیرد؛

تدبیرهای به راه ماندن کار جستجویی و ترتیب دادن حجّت مزارهای حربیان را تنظیم می‌گرداند؛

درخواست شهروندان را عاید مویین کردن قسمت سربازان خویش بی‌درکشدة آنها بررسی می‌نماید، در تهیة لایحة سازشنامه‌های بینلخلقی عاید ستتوس مزارهای حربیان، ترتیب به جا آوردن کارهای جستجویی در قلمرو این دولتها، در تشکیل تر­تیب کارنمایی خذمتچیان حربی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، در دفن جسدی خذمتچیان حربی اشتراک می‌کند؛

در تهیة مواد کتابهای یادبود اشتراک می‌نماید، ترتیب در سیستم وزارت نشر کردن کتابهای یادبود را مویین می‌کند.

مقامات محلی ادارة حربی:

در کارهای دفن (از نو به خاک سپردن) جسدی محافظان وطن شرکت می‌ورزند؛

به مقامات محلی حاکمیت دولتی، اتّحادیه‌های جمعیّتی در کارهای جستجویی و دفن (از نو به خاک سپردن) آثار جسدهای شهیدان و آباد و مأمور ساختن مزار حربیان کمک عملی می‌رسانند؛ (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

سیلاخ، تکنیکة حربی و واسطه‌های دیگر مادّی را، که در رفت کارهای جستجویی یافت شده‌اند، قبول کرده، حجّت ترتیب می‌دهند، آنها را تحقیق می‌نمایند، به حساب می‌گیرند و منبعد استفاده شدن آنها را می‌سنجند؛

برای مقرّر کردن معلومات عاید به شهیدان و بیدکشدگان کار می‌برند.

کومیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان؛

کارمندان هلاکگردیدة خود را به قید می‌گیرد؛

در مقرّر نمودن معلومات عاید به بی‌درکشدگان اشتراک می‌کند؛

ترتیب نشر کتابهای یادبود را در سیستم کومیت مویین می‌کند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان:

هنگام کارهای جستجویی ترتیبات جمعیّتی را تأمین می‌نماید؛

سلیهة آتشفشان را، که در رفت کارهای جستجویی یافت شده است، با ترتیب مقرّرگردیده قبول کرده می‌گیرد؛

خیزمتچیان حربی هلاکگردیدة قشون داخلی، عسکران قطاری و سرداران هلاکشدة مقامات کارهای داخلی را به قید می‌گیرد؛

در مقرّر کردن معلومات عاید به بی‌درکشدگان شرکت می‌نماید؛

ترتیب نشر کتابهای یادبود را در سیستم وزارت مویین می‌نماید.

وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان:

لایهة قرارداد و سازشنامه‌های بینیدولتی احتیاط و آباد و مأمور کردن مزارهای حربیان را در قلمرو دولتهای دیگر ترتیب می‌دهد و در عملی گردانیدن این قرارداد و سازشنامه‌ها اشتراک می‌نماید؛

برای مقرّر نمودن معلومات عاید به بی‌درکشدگان در رفت محاربه‌ها، جنگهای موسلّه‌خانه و هنگام اجرای وظیفة حربی (خذمتی) در خاک دولتهای دیگر تدبیرها می‌‌اندیشد و عاید مزارهای حربیان در قلمرو دولتهای دیگر حجّت ترتیب می‌دی­هد؛

با تشکیلاتهای دخلدار دولتهایی، که در قلمرو آنها مزارهای حربیان واقع گردیده‌اند، مسئله‌های در مزارها راست کر­دن نشانهای یادبود، همچنین مسئله‌های مأمور و ‌‌آباد ساختن آنها را موافقه می‌نماید؛

ترتیب از طرف خویشاوندان زیارت کردن مزارهای حربیان را، که در خاک دولتهای دیگر شهید گشته‌اند، تنظیم می‌نماید؛

ترتیب به زیارت مزار شهروندان دولتهای دیگر، که در ق­لمرو جمهوری تاجیکستان هلاکشده‌اند (وفات کرده‌اند) ، آمدن خویشاوندان آنها را مقرّر می‌کند.

وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان: (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

برای چاپ کتابهای یادبود زمینة طبع و نشر موهییا می‌کند؛

تبلیغ و ترغیب کارنمایی شهروندانی را، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، به راه می‌ماند، مشر رویخت شهیدان (بی‌درکشدگان)-را، که در رفت کارهای جستجویی یافت شده‌اند، ب­رای واسطه‌های اخبار امّ تهیه می‌نماید؛ (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

‌گذرانیدن تدبیر و چاره‌بینیها را برای جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، تشکیل می‌کند؛

در ساختمان مجسمه و یادبودها، تشکیل نمایش و ایکسپازیتسیه‌های آثارخانه‌ها، در آباد و مأمور، گردانیدن گردو اطراف مزارهای حربیان، نوسازی سنگ و مجسمة مزار، تصنیف و ترتیب دادن حجّت مزارهای حربیان شرکت می‌نماید.

مقامات محلی حاکمیت دولتی و جماعتها:

برنامه‌های جاودان ساختن خاطرة شهروندان را، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، به نقشه می‌گیرند و عملی می‌گردانند؛

برای نگاه و بین و آبادان و مأمور کردن مزارهای حربیان، انشائات و ابژکتهای یادبود واقع قلمروشان، که خاطرة شهروندان هنگام محافظت وطن هلاکشده را جاودان می‌گردانند، تدبیرها ‌اندیشیده، عملی می‌سازند؛

هوجّت مزارهای حربیان را ترتیب می‌دهند و آنها را به قید می‌گیرند؛

یتّیهادیه‌های جمعیّتی را برای کارهای جستجویی جلب می‌نمایند؛

با تشکیلاتهای دولتهای دیگر برای احتیاط و آباد و مأمور کردن مزارهای حربیان علاقه مقرّر نموده، همکاری می‌کنند؛

برای مزارهای نو حربیان زمین احتیاطی جدا می‌نمایند؛

به نشر کتابهای محلی یادبود راهبری می‌کنند.

باب 5.

موقرّرات خاتموی

 

مادّة 18. تأمینات مالیوی و مادّی و تکنیکی تدبیرهای جاودانگردانی خاطری

                       شهروندان هنگام محافظت وطن هلاکشد

خراجات تدبیرهای جاودان گردانیدن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک شده‌اند، از جمله خراجات آباد و مأمور کردن منطقه و انشائاتهای جداگانه‌ای، که تاریخاً با کارنمایی محافظان وطن علاقه‌مندند، همچنین خراجات تشکیل نمایشها و تدبیرهای دیگر از حساب بوجیتهای محلی، فاندهای غیریبوجیتی، اینچنین از حساب سهمیة اختیاری و هیریة شخسان واقعی و حقوقی بوده می‌تواند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

برای خراجات جاربینیهایی، که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر جاودان ساختن خاطرة شهیدان راه وطن می‌‌اندیشد، مبلغ از بوجیت جمهوری جدا کرده می‌شود.

برای نگاه و بین و آباد و مأمور کردن مزارهای حربیان، که در خاک دولتهای دیگر واقع‌اند، مبلگ در اساس قرارداد و سازشنامه‌های بینیدولتی خرج کرده می‌شود.

ترتیب تأمینات مادّی و تکنیکی با همین قانون پیش‌بینی‌شدة تدبیرهای جاودان ساختن خاطرة شهروندانی، که هنگام محافظت وطن هلاک گردیده‌اند، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

مادّة 19. جوابگری برای رعایه نکردن قانون مذکور

 

شخسان واقعی و حقوقی برای رعایه نکردن قانون مذکور مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 25. 03. 11س. ، ش712)

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                                                                                  امامعلی رحماناو

 

ش. دوشنبه، 7 آوریل سال 1995

ش61

 

 

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …