معلومات آخرین
Home / جامعه / وف شهروندان جمهوری تاجیکیcتان بنا بر قانونیگردانی مبلغهایشان

وف شهروندان جمهوری تاجیکیcتان بنا بر قانونیگردانی مبلغهایشان

قانونی جومهوری تاجیکستان در بارة اوف شهروندان جمهوری تاجیکیcتان بینابر قانونیگردانی مبلغهایشان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 275)

قانون مذکور اساسهای حقوقی و تشکیلی از جانب دولت انجام داده شدن عمل استثنایی یکدفعینه عاید به اوف شهروندان جمهوری تاجیکستان بنا بر قانونیگردانی مبلغهایشان مویین می‌نماید.

مقcد این قانون از جلب مبلغهای علاوگی به اقتصادیات تاجیکستان، بیختر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری عبارت می‌باشد.

مادّة 1. شرح مفهومهای اساسی 

برای مقصدهای قانون مذکور مفهومهای زیرین استفاده می‌گردند:

قانونیگردانی مبلغها-سرمایه‌گذاری مبلغها به اقتصادیات تاجیکستان، که قبلاً از گردش قانونی اکتیسادی برآورده شده، در دیکلرتcیه رسماً نشان داده نشده‌اند.

وف شهروندان-از جوابگری پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری آزاد نمودن شخصانی، که مبلغهای خود را قانونی گردانیده‌اند.

دورة قانونی‌گردانی-دوره‌ای، که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای قانونیگردانی مبلغهای شهروندان جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

مادّة 2. ساحة استفادة قانون

 

قانون مذکور نسبت آن شهروندان جمهوری تاجیکستان، که در دورة قانونی‌گردانی مبلغهای خود را قانونی گردانیده‌اند، استفاده می‌گردد.

موقرّرات پیش‌بینینمودة قانون مذکور نسبت مبلغهای دیگر شخصان یا مبلغهای به صفت کریدیت گرفته شده تطبیق نمی‌گردد.

 

مادّة 3. ترتیب و شرطهای قانونیگردانی مبلغهای شهروندان

 

شهروندان جمهوری تاجیکستان در دورة قانونی‌گردانی می‌توانند مبلغهای خود را به طریق زیل قانونی گردانند:

ه) سهم‌گذاری در تشکّل سرمایة آیین‌ناموی شخصان حقوقی وطنی، از جمله در روند خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی؛

ب) خریداری اموال، از جمله سهمیه و قاغذهای ارزشناک شخصان حقوقی ریزیدینتهای جمهوری تاجیکستان؛

و) گذاشتن پول نقد با اسعار ملّی یا خارجی به حسابها در بانکهای جمهوری تاجیکستان یا انتقال مبلغها از حسابهای بانکهای خارجی به بانکهای جمهوری تاجیکستان؛

گ) صاحب شدن به حقوق مالومولکی ریزیدینتهای جمهوری تاجیکستان.

قانونیگردانی مبلغها، که بندهای «ا»، «ب» و «گ» این مادّه پیش‌بینی نموده است، تنها با شرط انتقال حتمی مبلغهای قانونیگردانیدشونده به بانکهای جمهوری تاجیکستان امکان‌پذیر است.

 

مادّة 4. گشادن حسابها برای شهروندانی، که مبلغهای خود را قانونی می‌گردانند

 

خوسوسیّتهای گشادن و پیشبرد حسابهای بانکی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان، که به آنها مبلغهای قانونیگردانیدشونده وارد کرده می‌شوند، با سندهای معیاری و حقوقی بانک ملّی تاجیکستان مویین می‌گردند.

به شخصانی، که مبلغهای خود را قانونی می‌گردانند، بانکهای جمهوری تاجیکستان، که به حسابهای آنها مبلغهای قانونگردانیدشونده وارد می‌شوند، حجّت رسمی می‌دهند، که حجم مبلغ واردنموده و تاریخ وارد نمودن آن را نشان می‌دهد.

 

مادّة 5. مخفیّت معلومات عاید به مبلغهای قانونیگردانیدشونده و صاحبان آنها

 

معلومات عاید به مبلغهای قانونیگردانیدشونده و صاحبان آنها مخفی می‌باشد.

 

مادّة 6. عفو شهروندانی، که مبلغهای خود را قانونی گردانیده‌اند

 

شهروندان جمهوری تاجیکستان، که در دورة قانونی‌گردانی مبلغهای خود را قانونی گردانیده‌اند، عوف (عفو) کرده شده، از جوابگردی در مادّه‌های 259، 260، 263، 193 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای جنایتهای تا oغاز دورة قانونی‌گردانی صادرنموده و جوابگری در مادّه‌های 164، 1641، 1651 کادیکc جمهوری تاجیکستان «در بارة حقوقویرانکنی مأموری» برای حقوقویرانکنیهای مأموری پیش‌بینیگردیده تا آغاز دورة قانونی‌گردانی آزاد کرده می‌شوند.

 

مادّة 7. کفالت حقوق و منفعتهای شهروندانی، که مبلغهای خود را قانونی

                       می‌گرداند

 

درولت حفظ حقوق و منفعتهای شهروندان جمهوری تاجیکستان را، که مبلغهای خود را طبق قانون مذکور قانونی می‌گردانند، کفالت می‌دهد.

 

مادّة 8. مصونیّت ‌انداز

 

مبلغهای مطابقی  قانونی   مذکور  قانونیگردانیدشده به درآمد ‌اندازبندیشووده داخل کرده نمی‌شوند.

 

مادّة 9. جوابگری برای ویرایکنی قانوی مذکور

 

شخسانی، که مقرّرات قانون مذکور را ویران می‌کنند، مطابق قانوتوزاری جمهوری تاجیکیcتان جوابگرند.

 

مادّة 10. ترتیب مورد عمل قرار دادن قانون مذکور

 

قانون مذکور پس از انتشار رسمی‌اش مورد عمل قرار داده شود.

 

 

پریزیدینتی

جومهوری تاجیکستان                                                                               ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه،  10 می سال 2002

ش40

 

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …