معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / پیشگیری کردن بیماریهای روعده و معد 

پیشگیری کردن بیماریهای روعده و معد 

بیماریهای معده و روده. استعمال آذوقه‌ کهنه باعث زهرآلودشوی ارگانیزم شده می‌تواند. هنگام زهرآلودشوی معده را حتماً از خوراک تازه کردن لازم است. برای این به ضرردیده یکچند استکان آب شیرگرم خورانده، برای قیکنی بیخ زبان یا دیوار عقب حلقش را با قاشق یا پنجة دست انگیزانیدن لازم است.

یکجایه با خوراک با راه هاضمه میکروارگنیزمهای بیماری‌آور داخل شده می‌توانند. اکثریّت آنها در دهان از تأثیر مادّه‌های آب دهان نابود می‌شوند. بعضی میکربها را کیسلاتة هیدروژنخلارید شیرة معده و مادّه‌های ترکیب تلخه بی‌ضرر می‌کنند. امّا میکروارگنیزمهایی هستند، که به تأثیر این مادّه‌ها استوار می‌باشند. چنین میکربها به معده و روده درآمده، افزایش می‌یابند و دامنه، اسهالی خونین، وبا برین بیماریهای سرایت‌کننده را به وجود می‌آرند. زهری، که انگیزنده‌های این بیماریها خارج می‌کنند، ارگانیزم را زهرآلود می‌کند.

یسهال خونین، دامنه، وبا، سرایت‌کننده‌اند. از این رو آدمان به چنین بیماریها گرفتارشده را زود به بیمارخانه فرستاده، منزلشان را با اصولهای مخصوص تمیز (دیزینفیکسیه) می‌کنند. بیماریهای روده اکثر از نوشیدن آبهای روان، آب چاهها نهرها و دیگر آب‌انبارها به وجود می‌آیند. مگسها نیز پهن‌کنندة انگیزنده‌های بیماریهای روده شده می‌توانند.

یک قسم میکربهای بیماری‌آور به واسطة اشیایی، که بیماریستیفاده کرده است، می‌گذرد. در مبارزة ضد بیماریهای سرایتی روده آنتی‌بیوتیکها را استفاده می‌برند، ولی آنها را زیر نظارت دُختُر باید استعمال کرد. آنتی‌بیوتیکها در برابر میکروارگنیزمهای بیماری‌آور، باکتریه‌های فایده‌ناک – قلمچمیکرابهای روده را هم نابود ساخته، باعث ویرانشوی جدّی خوراک می‌گردند. این در نوبت خود به سلامتی آدم تأثیر منفی می‌رساند. در چنین حالت استعمال چکّه و جرغات، سبزه‌وات و میوه‌جات، نانی، که از آرد درشت پخته شده است، به برقرار کردن قابلیّت حیاتی باکتریه‌های روده و به کار درآمدن جریان هاضمه یاری میرساند.

بیماریهای کیجّوی. خوراکی، که در آن تخم کیجّه (کرمیمیعده) موجود است، منبة سرایت به شمار می‌رود. چنین کرمهای معده، به مانند کرم کدودانه به ارگانیزم به واسطة گوشت نیم‌بریان یا نیم‌پز می‌گذرد. در گوشت ماهی خام هم چنین کرمها وجود داشته می‌توانند.

تدبیرهای پیشگیری کردن بیماریهای روده و کیجّوی. اکثر وقت در نتیجة رعایه نکردن قاعده‌های عادّیترین گیگیینی بی‌پروایانه رفتار کردن، به نای هاضمه میکرب و زهرها داخل می‌شوند.

در یاد دارید، که دستان را پیش از استعمال خوراک شستن، سبزه‌وات و میوه‌جات (حتّی از باغ و پالیز خود جمع کرده) – را تازه شسته خوردن، بالای خوراک را برای ننیشستن چنگ و مگس پوشانیدن، به هر واسطه مگسها را نابود کردن، آب نجوشیده را ننوشیدن، گوشت و ماهرا نغز بریان یا پخته خوردن لازم است.

در مملکت ما، برای پیشگیر کردن اسهال خونین و دامنه اصول مای‌گذرانی وسیع به کار برده می‌شود. آن به پیدایش و وسعت ایپیدیمیّهایی، که عادتاً تابستان یکباره سر می‌زند، راه نمی‌دهد.

برای پیشگیری بیماریهای کیجّوی در مکتبها منتظم همه خوانندگان را معاینه می‌کنند و به بیماران معالجة ضروری می‌فرمایند. تأثیر مشروبات و نیکوتین به هضم خوراک. مشروبات و نیکوتین به سیستم هاضمه تأثیر منفی می‌رسانند.

انها به معده داخل شده، اوّل غدودهای معده را می‌نگیزند و کار آنها را می‌تیزانند. ولی دیری نگذشته غدودهای معده درست کار نمی‌کنند و جداشوی شیرة معده کم می‌شود، که اشتها به آن وابسته است. آدمانی، که تیز-تیز شراب می‌نوشند، تماماً اشتها ندارند و خوراک را درست هضم و از خود کرده نمی‌توانند. در نتیجه پردة لعاب معده‌اشان بیمار شده، به درد گستریت (گزک معده) دچار می‌شوند.

ساوال:

به شما کدام بیماریهای معده و روده معلومند؟
کیجّه چه خیل سرایت می‌کند؟
کدام تدبیرهای پیشگیر کردن بیماریهای معده و روده و کیجّوی موجودند؟
آیا مشروبات و نیکوتین به جریان هاضمه تأثیر بد می‌رسانند؟
هنگام زهرآلودشوی غذایی چه خیل یاری رساندن لازم است؟

Инчунин кобед

hazmi-xurok-dahon

هزم خوراک در کاواکی دهان

کاواکی دهان. در کاواکی دهان خوراک چشیده، میده خاییده و با آب دهان تر می‌شود. …