معلومات آخرین
Home / جامعه / راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری

راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری

قانونی جومهوریی  تاجیکستان  

در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سالی  2002، ش4، ق-1، ماد. 296؛ سال 2009، ش7-8، ماد. 498؛ س. 2013،   ش7، ماد. 527، ش12، ماد. 895؛ قانون جت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)  

قانون مذکور اساسهای حقوقی و تشکیلی فعالیّت راهداری را مویین نموده، به ترقّی دادن شبکه‌های راههای اتومبیلگرد و بهتر کردن استفادة آنها جهت تأمین انتقال مسافران و بارها روانه شده‌است  (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .  

باب 1. مقرّرات عمومی

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)  

مادتسة 1. مفهومخای اساسی

در قانون مذکور مفهومهای اساس زیرین استفاده می‌شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) :

– راه اتومبیلگرد-مجموع جزءهای از چیهت وظیفه به هم علاقه‌مند کانستروکتیوی و انشائاتهای موهندیسیی، که در آن حرکت دائمی و بی‌خطر اتومبیلها و واسطه‌های دیگر نقلیات با سرعت، وزن و ‌اندازه‌های مقرّرشده صورت می‌گیرد و نگاهداری حالت ضروری نقلیاتی و استفاد‌بری اشپااتهای راهداری را در قطعه‌های زمین و در فضای هوا، در حدودهای مقرّرشده، که برای جایگیرکنی این کامپلیکسها جدا شده‌اند، تأمین می‌نماید (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

– راه اتومبیلگردییستیفادة عموم – راه اتومبیلگردی، که به مقصد قانع نمودن نیاز اهالی، حمل و نقل بار و مسافران در بین محلهای اهالی‌نشین شهر و دهات، ضرورت اجتماعی و اقتصادی و مدافعوی دولتی را تأمین می‌نماید و برای هر شخصی، که قاعده‌های استفادة راههای اتومبیلگرد را رعایه می‌نماید، باز می‌باشد؛

– صاحبان راههای اتومبیلگردشخسان واقعی و حقوقیی، که حقوق صاحبی، استفاد‌بری و اختیارداری راههای اتومبیلگرد را دارند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

– فعالیّت راهداری – لایحه‌کشی، ساختمان، تجدید، تعمیر، نگاهداری، تأمینات علمی و اطّلاعاتی و فعالیّتهای دیگر راههای اتومبیلگرد، عملی نمودن سیاست یگانة، اداره‌کنی و نظارت در خواجگی راهداری، اینچنین آموزاندن کدرها به این مقصد؛

– استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگردشخسان واقعی و حقوقی، که اشتراکچیان حرکت در راه می‌باشند، اینچنین در راههای اتومبیلگرد به فعالیّتهای اجازتدادشده مشغولند (به غیر از فعالیّت راهداری و کارهای راهسازی) (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

– خواجگی راهداری-مجموع استحصالی و خواجگی، که به آن راههای اتومبیلگرد استفادة عموم، اینچنین شخسان واقعی و حقوقی، که به فعالیّت راهداری مشغولند، شامل می‌باشند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

– مقامات راهداری؛- مقامات دولتی و یا محلی، که صلاحیت دارند اجرای وظیفه‌های اداره‌کنی را در ساحة فعالیّت راهداری عملی گردانند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

– کارخانة خواجگی راهداری-کارخانة دولتی و یا شخسان دیگر واقعی و حقوقی، که کارهای راهداری را در اساس اجازتنامه‌ها انجام می‌دهند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

– انشائاتهای راهداری-انشائاتهایی، که قسمهای بی‌واسطة کانستروکتیوی راه می‌باشند: انشائاتهای صنعی (کوپروکها، ایستکده‌ها، کوبورها، تونّیلها و غیره) ، کارخانه‌های استحصالی (از جمله استقامتی) ، عمارتهای تشکیلاتهای راهداری؛

– زمین راههای اتومبیلگرد-قطعة زمین نقلیات اتومبیلگرد (با شمول حدود همشفت) ، که جهت استفاد‌بری دائمی و یا به شکل اجاره به مقامات راهداری و یا شخسان واقعی و حقوقی – صاحبان راههای اتومبیلگرد برای ساختن راههای اتومبیلگرد، تأمین ساختمان و تجدید و استفاد‌بری، اینچنین برای عمارت و انشائاتهایی، که برای خذمت‌رسانی اشتراکچیان حرکت راه پیشنهاد شده‌اند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

– حدودهای محافظتشوندة همشفت راه-حدود پهلوی راه اتومبیلگرد استفاد‌بری عمومی، با شرایطهای مخصوص استفاد‌بری زمین، که برای تجدید، وسیعکنی و تعمیر راههای اتومبیلگرد، وابسته به ترقّی آیندة آن و جایگیرکنی عمارتهای راهداری پیش‌بین شده‌اند؛

– قطعة جداشده- زمین راه اتومبیلگرد، که برای جایگیرکنی جزءهای کانستروکتیوی و یا انشائاتهای موهندیسیی راه اتومبیلگرد پیش‌بین شده‌اند، اینچنین بنا، ساختمان، منطقه‌های درختشیناندشدی  محافظتی و ارایشی، تجهیزاتی، که برای استفادة آنها ضرورند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

-ابژکتهای خذمت‌رسانی در راه-بنایو عمارت، انشائات و دیگر ابژکتهایی، که برای خذمت‌رسانی اشتراکچیان حرکت در poه پیش‌بینی شده‌اند (نقطه‌های فروش سوزشواری، ترمینالها، مهمانخانه‌ها، توقفگاهها برای واسطه‌های نقلیات)   (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)؛

–  راههای اتومبیلگرد پولکی-راههای اتومبیلگردی، که استفاد‌بری آنها در اساس پولکی طبق طلبات قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی شده‌است  (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)؛

– تعمیر راههای اتومبیلگرد – کارهای از نو برقرار کردن قَبَت فرسودشدة راه، بیختر کردن همواری، بلند برداشتن حالت چسپیش، مستحکم کردن قَبَت بالایی راه و زمین، برقرارکنی انشائاتهای فرسودشدة راه و یا عوض کردن آنها به انشائاتهای مستحکم و کم‌خرج، اینچنین اجرای کارها جهت تشکیل بی‌خطری حرکت، بهداشت راهها، که در نتیجة آن خصوصیتهای نقلیاتی و استفاد‌بری راههای تعمیرشونده و انشائاتهای راه برقرار شده، شرطهای ضروری حرکت تأمین می‌گردد؛

– نگاهداری راههای اتومبیلگرد-مجموع کارهای پیشگیریکننده عاید نگاه و بین راه، انشائاتهای راهداری و قطعه‌های جداشده، جزءهای جهازانیدشدة راه، تشکیل بی‌خطری حرکت، اینچنین برطرف کردن تغییریابیهای جزء و ویرانی قسمهای راه و انشائاتهای راه، که در نتیجة آن خصوصیتهای نقلیاتی و استفاد‌بری راههای تعمیرشده و انشائاتهای راهداری، که در دوام سال (واسبسته به فصلها) انجام داده می‌شوند و در نتیجة آنها خصوصیتهای نقلیاتی و استفاد‌بری راههای تعمیرشده و انشائاتهای راه و بی‌خطری حرکت در راه تأمین می‌گردد؛

– واسطه‌های تکنیکی تشکیل حرکت در راه، -چراغهای راهنما (سویتافور) ، علامتها، اشاره‌ها و نشانه‌های راه، تجهیزات و منطقه‌های احاطه‌شده، که در راههای اتومبیلگرد برای تنظیم حرکت گذاشته شده‌اند.

مادّة 11. وظیفه‌های قانون مذکور

وزیفه‌های قانون مذکور عبارتند از:

– تأمین امنیت و ترقّیات راههای اتومبیلگرد، بهترگردانی حالت تکنیکی آنها؛

– مساعدت به جاری نمودن تکنولوژیهای نو و استانداردها در ساحة فعالیّت راهداری؛

– تأمین رقابت باثمر و سالم در بازار کار و (یا) خذمت‌رسانی؛

– بهترگردانی فضای سرمایه‌گذاری در ساحة فعالیّت راهداری؛

– تأمین پیوست‌شوی راههای اتومبیلگرد به شبکه‌های نقلیات بینلمیللی  (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302).

 

مادّة 2. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری، به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای میعیاریی حقوقی، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده است، عبارت است (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

 

مادّة 3. پرنسیب تنظیم دولتی در ساحة فعالیّت راهداری

تنزیم دولتی در ساحة فعالیّت راهداری به پرنسیبهای زیرین اساس می‌یابد:

-تأمین حرکت بی‌مانعه بارها و مسافران در راههای اتومبیلگرد استفادة عموم در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان؛

-به نقشه‌گیری دولتی انکشاف راههای اتومبیلگرد استفادة عموم؛

-تأمین بااعتمادی و بی‌خطری راههای اتومبیلگرد (از جمله بی‌خطری ایکالاگ) و تأسیس شبقة راههای اتومبیلگرد در اساس معیارهای یگانة تکنیک و استانداردی؛

-تأمین افضلیّت تعمیر و نگاهداری راههای اتومبیلگرد نسبت دیگر شکلهای فعالیّت راهداری؛

-نظارت دولتی عاید فعالیّت راهداری عاید به رعایة معیار و قاعده‌های مقرّرشده؛

-تأمین برابرهوقوقی شخصان واقعی و حقوقی هنگام عملی ساختن فعالیّت راهداری (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

-انکشاف فعالیّت صاحبکاری در شرایط موجودیّت شکلهای گوناگون مالکیت در راههای اتومبیلگرد؛

-افضلیّت به حساب‌گیری منفعتهای استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگرد هنگام عملی نمودن فعالیّت راهداری؛

-دسترس بودن معلومات عاید راههای اتومبیلگرد و شرایط حرکت راه؛

-وسیع نمودن همکاری بینلمیللی در ساحة فعالیّت راهداری، مساعدت برای همگرايي راههای اتومبیلگرد جمهوری تاجیکستان با سیستم بینلمیللی علاقة راه.

 

مادّة 4. تصنیف راههای اتومبیلگرد

وابسته به نقش راههای اتومبیلگرد در شبقة راهها، تعیینات وظیفوی، ‌اندازه‌های حدودهای گیامیتری، اینچنین شرایط حرکت در راه راههای اتومبیلگرد تصنیف تکنیک دارند، که خاصیتهای استفاد‌بری آنها را انعکاس می‌کنند.

ز روی شکل مالکییتشان راهها به دولتی (استفادة عموم) ، مؤسسوی و خصوصی تقسیم می‌شوند.

تسنیف تکنیکی راههای اتومبیلگرد استفاد‌بری عمومی از طرف مقامات راهداری مقرّر کرده می‌شود.

تسنیف تکنیکی راههای اتومبیلگرد مؤسسوی و خصوصی باید به تصنیفات تکنیک برای راههای اتومبیلگرد استفادة عمومی مقرّرگردیده مطابق باشد.

ز نو دیده برآمدن تصنیف راههای اتومبیلگرد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان  عملی می‌گردد.

 

مادّة 5. نمودهای راههای  اتومبیلگرد

راههای اتومبیلگرد از روی تعییناتشان به نمودهای زیرین تقسیم می‌شوند:

-راههای اتومبیلگرد استفادة عموم (دارای اهمیت جمهوریوی و محلی)؛

-راههای اتومبیلگرد استفادة مخصوص (اهمیت مؤسسوی، فرع، تکنولوژی، داخلیخاجگی، خذمتی و غیره).

راههای اتومبیلگرد از روی سوبژکتهای حقوقی مالکیت به نمودهای زیل تقسیم می‌شوند:

-راههای اتومبیلگردی، که به مالکیّت جمهوری تاجیکستان تعلق دارند؛

-راههای اتومبیلگردی، که به مالکیّت کامّونلی تعلق دارند (راههای اتومبیلگرد محلی) (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

-راههای اتومبیلگردی، که به مالکیّت شخصان واقع و حقوقی منسوبند (راههای اتومبیلگرد خصوصی).

 

مادّة 6. راههای اتومبیلگرد اهمیت جمهوریداشت

به راههای اتومبیلگرد اهمیت جمهوریداشگه راههای اتومبیلگرد استفادة عموم، که در بین شهر و دهات جایگیرند و همچنین راههای اتومبیلگرد بینلمیللی داخل می‌شوند، که برای تأمینی   رابطه‌های بینلمیللی اتومبیلی جمهورییتاجیکستان با کشورهای دیگر پیش‌بینی شده‌اند. مقام (ستتوس) راه اتومبیلگرد بینلمیللی مطابق شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

راههای اتومبیلگرد به مالکیّت جمهوری تاجیکستان تعلقداشته می‌توانند به قطار راههای اتومبیلگرد اهمیت مدافعویی داخل شوند و آنها را غیریدولتی کناندن و خصوصی گرداندن منع است.

تسدیق فهرست راههای اتومبیلگرد اهمیت جمهورییویداشته و وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به آن از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد مقام دولتی اداره‌کنی فعالیّت راهداری عملی می‌گردد.

 

مادّة 7. راههای اتومبیلگرد محلی

به راههای اتومبیلگرد محلی کوجه‌ها، گذرگاهها، خطهای حرکت نقلیات جمعیّتی شهر و دهات، راههای دارای اهمیت محلیداشته، که در حدود این تأسیسات رابطه‌های نقلییتی را تأمین می‌نمایند، داخل می‌شوند.

شبقة راههای اتومبیلگرد محل قسم ترکیبی ساختار داخلی محلهای شهری و دهاتی اهالی‌نشین می‌باشد و در اساس نقشه‌های عمومی انکشاف آن تشکّل می‌یابد.

تسدیق فهرست راههای اتومبیلگرد اهمیت محلیداشته و وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به آن از طرف مقامی دولتی ادارة راهداری با رضایت مقامات هاقیمیّت اجرائیه‌ در محلها عملی می‌گردد.

 

مادّة 8. راههای اتومبیلگرد مؤسسوی و خصوصی

به راهههای اتومبیلگرد مؤسسوی راههای اتومبیلگردی داخل می‌شوند، که به اداره‌کنی اُپرتیوی و یا خواجگی‌داری منسوب بوده، در موازینتی کارخانه قرار دارند و برای حلّ وظیفه‌های مخصوص دولتی، تأمین بارکشانیهای داخلیخاجگی، استحصالی و تکنولوژی استفاده می‌شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

به راههای اتومبیلگرد خصوصی راههای اتومبیلگردی داخل می‌شوند، که مالکیّت شخسان واقعی و حقوقی می‌باشند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

راههای اتومبیلگرد استفادة مؤسسوی و خصوصی با قرار صاحبان آنها می‌توانند برای استفادة عموم بعد گرفتن خلاصة مثبت مقامی راهداری و مقامی، که نظارت را عاید بی‌خطری حرکت در راه عملی می‌نماید، گشاده شوند.

ترتیب استفادة راههای مؤسسوی و خصوصی را صاحبان این راهها مقرّر می‌کنند.

 

مادّة 9. نامگذاری و ایندکس‌‌گذاری راههای اتومبیلگرد

همة راههای اتومبیلگرد استفادة عموم در جمهوری تاجیکستان باید نام و ایندکس داشته باشند.

نام‌‌گذاری راههای اتومبیلگرد استفادة عموم از نام محلهای اهالی‌نشینی، که در اوّل و آخر این راهها جایگیرند، برمی‌آید، هنگام ضرورت، اینچنین نام محلهای اهالی‌نشین مابینی به این نامگوی داخل کرده می‌شوند. نامگذاری نهایی راه اتومبیلگرد را به نام ابژکت جغرافی و دیگر ابژکتها و اینچنین با نظرداشت واقعه‌های تاریخی و عنعنه‌های ملّی گذاشتن ممکن است.

نام و ایندکس راههای اتومبیلگرد باید در خریطه و اطلسهای راههای اتومبیلگرد، اینچنین در خود راه اتومبیلگرد با طرز گذاشتن علامتهای مخصوص و نشان انعکاس یابد (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

نام و ایندکسهای راههای اتومبیلگرد اهمیت جمهوریداشته از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد مقام دولتی اداره‌ای، که با فعالیّت راهدار مشغول است، تصدیق کرده می‌شوند.

نام و ایندکسهای راههای اتومبیلگرد اهمیت محلیداشته از طرف مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها، با رضایت مقام دولتی ادارة راهداری گذاشته می‌شوند.

نام و ایندکسهای راههای اتومبیلگرد بینلمیللی، که از قلمرو جمهوری تاجیکستان می‌گذرند، با سازشنامه‌های بینلمیللی گذاشته می‌شوند.

نام و ایندکس‌‌گذاری راههای اتومبیلگرد مؤسسوی و خصوصی از طرف صاحبان آنها، با موافقة مقام دولتی راهداری گذاشته می‌شود.

 

مادّة 10. حساب مسافه در راههای اتومبیلگرد

مسافه در راههای اتومبیلگرد در بین نقطه‌های شرطی اوّل و آخر به حساب گرفته می‌شوند. آنها عبارتند از:

-پاچته، عمارتهای دولتی و جمعیّتی، انشائات و یا علامتهای مخصوص گذاشته شده، که در مرکز محل اهالی‌نشین برای راههای پیوستکنندة محلهای اهالی‌نشین گذاشته شده‌اند؛

-خطّ برریش راههای پیوست-برای راههایی، که راههای اتومبیلگرد دیگر استفادة عموم و راههای اتومبیلگرد همشفت آنها را پیوست می‌نمایند؛

-سرحد ابژکتهای جغرافی، تاریخی و غیره، برای راههایی، که این ابژکتها را به هم می‌پیوندند.

 

مادّة 11. رویخت دولتی راههای اتومبیلگرد

رویخت (رییستر) دولتی راههای اتومبیلگرد مجموی معلوماتها را عاید تمام راههای اتومبیلگرد حدود جمهوری تاجیکستان، صرف نظر از کتگوری، خصوصیت استفاد‌بری، منسوبیّت حقوق مالکیت به این یا آن شخص، دربر می‌گیرد. رویختگیری به مقام دولتی ادارة راهداری وا‌گذار کرده می‌شود.

هنگام به حساب‌گیری دولتی راههای اتومبیلگرد درازی، شدّتناکی حرکت، حالت و دیگر نشان‌دهندهایی، که برای مویین کردن آیندة انکشاف، عملی ساختن چاره‌ها جهت ثمره‌بخش استفاده بردن راههای اتومبیلگرد ضرورند، مقرّر کرده می‌شوند.

نامگوی راههای اتومبیلگرد با نشان دادن نام، ایندکس و درازی هر راه، ارزش موازینتی و فرسودشوی هر راه اتومبیلگرد ترتیب داده می‌شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

رویخت دولت در اساس شناسنامه‌های تکنیکی راههای اتومبیلگرد و بانک معلومات عاید حالت آنها و در آن جایی دادن معلومات عاید به نوع روپوش راه، جایگیرشوی علامت و نشانه‌های راه، مساحت زمین اشغالکردة راه اتومبیلگرد و معلومات دیگری، که برای به نقشه‌گیری، انکشاف و استفاد‌بری راههای اتومبیلگرد ضرورند، ترتیب داده می‌شود.

ترتیب به رویختگیری از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق، کرده می‌شود.

 

باب 2.   ادارة دولت در ساحة فعالیّت راهداری

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

 

مادّة 12. سیستم مقامات ادارة دولت در ساحة فعالیّت راهداری

یدارة راههای اتومبیلگرد استفادة عموم و فعالیّت راهداری از طرف مقام ادارة دولتی فعالیّت راهداری، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، عملی می‌گردد.

یدارکنی راههای اتومبیلگرد استفادة مخصوص توسط وزارتها و مؤسسه‌های دخلداری، که این راهها در اختیارشان حیات‌اند، عملی می‌گردد.

یدارکنی راههای محلی از طرف مقامات دخلدار حاکمیت اجرائیه‌ در محلها، عملی می‌گردد.

سلاهیّت مقام دولتی اداره‌کنی فعالیّت راهداری از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق همین قانون مقرّر می‌گردد.

 

مادّة 13. مقام دولتی راهداری

سمتهای اساسی فعالیّت مقام دولتی راهداری عبارتند از:

-اداره‌کنی راههای اتومبیلگرد استفادة عموم؛

-مقرّر کردن قاعده‌ها، استانداردها، معیارهای تکنیک و نظامنامه‌های دیگر عاید مسئله‌های لایحه‌کشی، ساختمان، تجدید، تعمیر و نگاهداری راههای اتومبیلگرد؛

-به نقشه‌گیری ترقّیات و نگاهداری راههای اتومبیلگرد استفادة عموم در اساس برنامه‌های پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان؛

-اجرای وظیفه‌های فرمایش دولت عاید کارکرد و عملی نمودن برنامه‌های ساحة راهسازی، اینچنین لایحه‌های تجدید، تعمیر و نگاهداری راههای اتومبیلگرد استفادة عموم؛

-مویین کردن روندهای مشخّص استفادة ذخیره‌های مالیوی و ادارة آپیرتیوی این واسطه‌ها؛

-مقرّر کردن تصنیفات تکنیک و به رویختگیری راههای اتومبیلگرد؛

-تشکیل حسابات یک‌خِلة آماری عاید حالت راههای اتومبیلگرد؛

-تهیة لایحه‌های اسناد معیاری و حقوقی عاید به مسئله‌های فعالیّت راهداری؛

-به احتیاجات ساختمان راه و نگاهداری راههای اتومبیلگرد جلب کردن منبعهای مالیوی غیریبوجیتی، از جمله مبلغ‌گذاریهای خارجی؛

-اجرای تدقیقاتهای علمی در ساحة فعالیّت راهداری؛

-هماهنگسازی و سازمان‌دهی فعالیّتهای مشترک با مقامات حاکمیت دولت در ولایتها و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان، که به پیشرفت و استفادة راههای اتومبیلگرد وابسته‌اند؛

-اجرای وکالتهای دیگری، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین کرده است.

 

مادّة 14. وکالتهای مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها عاید مسئله‌های اداره‌کنی فعالیّت راهداری

به وکالتی مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها عاید به مسئله‌های اداره‌کنی فعالیّت راهداری منسوبند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) :

-تأمین مطابقت سیاست دولتی و محلی در ساحة فعالیّت راهداری؛

-تأمین فعالیّت همکاری مقامات راهداری در سطحهای گوناگون؛

-محافظت راههای اتومبیلگرد، محدود و قطع کردن حرکت در راههای اتومبیلگرد و مویین کردن معیار و قاعده‌های دیگری، که فعالیّت را در راههای اتومبیلگرد مقرّر می‌کنند؛

-ترتیب دادن و اجرای برنامه‌های انکشاف و تکمیل شبقة راههای اتومبیلگرد؛

-مقرّر نمودن ترتیبات مخصوص فعالیّت خواجگی‌داری در منطقه‌های محافظتشوندة راههای اتومبیلگرد.

 

مادّی15. وکالتهای مقامات راهداری محلی عاید به مسئله‌های فعالیّت راهداری

با نظرداشت خصوصیتهای محلی مقامات راهداری محلی تأسیس داده می‌شوند. ساختار، حقوق و عهده‌داریها، اینچنین ترتیب فعالیّت مقامات راهداری محلی از طرف مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها مویین می‌گردد.

فعالیّت مقامات راهداری محلی در همکاری متقابله با مقامات راهداری جمهوریوی و ولایتی عملی می‌گردد.

مقامات راهداری محلی تأمین می‌نماید:

-تهیه و اجرای بوجیتهای محلی در قسم صرف مبلغها به فعالیّت راهداری؛

-اداره‌کنی مالکیّت راههای اتومبیلگرد محلی؛

-انکشاف شبقة کوچه‌ها، گذرگاهها، سمتهای حرکت نقلیات جمعیّتی و راههای اهمیت محلیداشته؛

-تشکیل حرکت در راههای اتومبیلگرد محلی در یکجایگی با بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه، شهر؛

-اجرای فعالیّتهای دیگری، که از طرف مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها وا‌گذار گردیده است.

 

مادّة 16. اجازتنامدیهی و گذرانیدن اتّیستتسیی

فعالیّت راهداری در جمهوری تاجیکستان طبق قانون مذکور و قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة اجازتنامدیهی به بعضی نمودهای فعالیت» عملی می‌گردد (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

موتخسّیسانی، که در ساحة راهداری فعالیت می‌نمایند و اعتمادناکی و بی‌خطری راههای اتومبیلگرد به نتیجة محنت آنها وابسته است، باید مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان از اتّیستتسیه گذرند.

 

باب 3. اساسهای اقتصادی فعالیّت راهداری و

نیگاهداری راهدای اتومبیلگرد

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

 

مادّة 17. مجموع مال و ملک راههای اتومبیلگرد

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

به مجموع مال و ملکی راههای اتومبیلگرد به مالکیّت دولتی تعلقداشته راههای اتومبیلگرد، به شمول انشائات و تجهیزاتی، که برای نگاهداری آنها ضرورند، اینچنین زمین راههای اتومبیلگرد داخل می‌شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

مجموی مال و ملکی راههای محلی از طرف مقامات دخلدار حاکمیت اجرائیه‌ در محل با نظرداشت خصوصیتهای شبقة کوچه و راه مویین کرده می‌شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

مجموی مال و ملکی راههای اتومبیلگرد خصوصی از طرف مالکان آنها، با نظرداشت وظیفه‌های استفادة آنها و طلبات سندهای میعیاریی حقوقی، که بی‌خطری حرکت را در راه تنظیم می‌نمایند، مویین کرده می‌شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

 

مادّة 18. ادارة مجموع مال و ملک راههای اتومبیلگرد استفادة عموم

                        (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

یدارکنی مجموع مال و ملکی راههای اتومبیلگرد استفادة عموم، مطابق حقوق اداره‌کنی بی‌واسطه به مؤسسه‌های مخصوصگردانیدشدة ادارة راههای اتومبیلگرد. که حقوق پیشبری خواجگی را به کارخانه‌های دولتی نگاهداری راه دارند، واگذاشته می‌شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

موسّیسه‌های مخصوصگردانیدشده از طرف مقام اداره‌کنی دولتی در ساحة راهداری تأسیس داده می‌شوند.

دادن مالکیّت غیریمنقول راههای. اتومبیلگرد دولتی به اداره‌کنی آپیرتیوی مؤسسه‌های مخصوص و یا به اختیار خواجگی مؤسسه‌های دولتی نگاهداری راههای اتومبیلگرد، اینچنین حقوقی انتخاب راههای اتومبیلگرد و یا قطعه‌های آنها، که به ادارة آپیرتیوی مؤسسه‌های مخصوص وابسته‌اند، با قرار مقام دولتی ادارة راهداری، عملی می‌گردد.

 

مادّة 19. همکاری کارخانه‌های خواجگی راهداری و مقامات راهداری

خاجگی راهداری ساختمان و استفادة راههای اتومبیلگرد را تأمین می‌نماید و در اساس پرنسیبهای یگانة فعالیّت راهداری، شکلهای گوناگون مالکیت و رقابت فعالیت می‌نماید.

یجرای کارهایی، که به لایحه‌کشی، ساختمان، ازنوسازی، نگاهداری، تحقیق و سنجش راههای اتومبیلگرد وابسته‌اند، در اساس شرطنامه‌های پودرتی، که در بین مقامات راهداری و یجراکنندگانی کار-شخصان واقع و حقوق در اساس ازمونی بسته شده‌اند، عملی می‌گردد (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

یجرای کارهای ساختمانی، تجدید و تعمیر راههای اتومبیلگرد در اساس حجّتهای لایحه‌کشی و تندری، که مطابق ترتیب مقرّرکردة مقام دولتی اداره‌کنی راهداری تصدیق کرده شده است، صورت می‌گیرد.

هنگام اجرای کارهای راهداری کارخانه و تشکیلاتها باید طلبات معیارهای قانون‌‌گذاری تاجیکستان و همین قانون را، که بی‌خطری حرکت را در راههای اتومبیلگرد عملی می‌سازند، تأمین نمایند.

نزارت از بالای صفت کارهای راهداری از طرف مقامات راهداری، شخسان واقعی و حقوقی، که برای این کار مطابق مقرّرات حقوق دارند، به جا آورده می‌شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

مادّة 20. مبلغ‌گذاری راههای اتومبیلگرد

منبة اساسی مبلغ‌گذاری راههای اتومبیلگرد استفادة عموم را ‌اندازهای راه، که مطابق ترتیبات مقرّرشده ستانیده می‌شوند و از حساب مبلغهایی، که از بوجیت جمهوری جدا کرده شده‌اند، تشکیل می‌دهند.

منبة مبلغ‌گذاری راههای اتومبیلگرد محلی بوجیتهای محلی می‌باشند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

منبة مبلغ‌گذاری راههای اتومبیلگرد مؤسسوی مبلغ ادارهایی می‌باشند، که این راهها در موازینتی آنها قرار دارند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

منبة مبلغ‌گذاری راههای اتومبیلگرد خصوص مبلغ صاحبان آنها می‌باشد.

مبلغ‌‌گذاری راههای اتومبیلگرد باید در هچمی عملی گردد، که بی‌خطری حرکت و نگاهداری راه را تأمین نماید.

 

مادّة 21. رقابت در فعالیّت راهداری

مقامات راهداری برای انکشاف رقابت و معاملات کارهای راهداری مساعدت می‌نمایند.

موناسیبت با تشکیلاتهایی، که کارهای راهداری را اجرا می‌نمایند، در اساس شرطنامه به راه مانده می‌شود.

سوپاریدن پودرتها برای کارهای ساختمانی و ازنوسازی راههای اتومبیلگرد باید در اساس تندر صورت گیرد.

هنگام اجرای فعالیّت پودرتی یک شخص وظیفه‌های فرمایش‌دهنده و اجراکننده را اجرا کرده نمی‌تواند.

 

مادّة 22. لایحه‌کشی و ساختمایی راههای اتومبیلگرد استفادة عموم

لایهکشی و ساختمانی راههای اتومبیلگرد دارای اهمیت جمهوریوی نه محلی با ترتیب مویینکردة حکومت جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

لایهکشی، ساختمان، تجدید و تعمیر راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، انشائاتهای صنع، اینچنین آبادانی و ساختمانی انشائاتهای تجارتی، صناعتی، ابعیتهای خذمت‌رسانی در راه، جهت مویین کردن مطابقت آنها به طلبات قاعده‌ها، معیارها و استانداردهای بی‌خطری راهها باید از ایکسپیرتیزة دولتی گذرانده شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

شرتهای لایحه‌کشی و ساختمانی کوپروکها، گذرگاهها و دیگر کامّونیکتسیه‌های نقلیاتی، که از بالای انشائاتهای آبی می‌گذرند، باید با کادکس آب جمهوری تاجیکستان تنظیم کرده شوند.

راههای اتومبیلگرد نوساختشده و تجدیدشده به رویخت (رییستر) داخل کرده می‌شوند و باید چون ابژکتهای غیریمنقول در اساس ترتیبات مقرّرشدة سندهای قبول این ابژکتها برای استفاد‌بری به قید گرفته شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

مبلغ‌‌گذاری ساختمان، نگاهداری و استفادة راههای اتومبیلگرد دولتی از حساب واسطه‌های خصوصیت مقصدناک، مطابق مقرّرات مویینکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

 

مادّة 23. قاعده‌های نگاهداری راههای اتومبیلگرد

نیگاهداری راههای اتومبیلگرد به مقصد تأمین بی‌خطری و حرکت دائمی نقلیات، صورت می‌گیرد.

قایده‌های نگاهداری راههای اتومبیلگرد استفادة عموم از طرف مقام دولتی اداره‌کنی فعالیّت راهداری مقرّر می‌گردد و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌شود.

ساهیبان راههای اتومبیلگرد خصوصی و استفادة مخصوص راهها را در حالتی نگاه می‌دارند، که رعایة طلبات استانداردهای بی‌خطری حرکت را در راه تأمین می‌نمایند.

 

مادّة 24. طلبات عاید به جایگیرکنی و نگاهداری واسطه‌های تکنیکی تشکیل حرکت در راه

ابعیکتهای چراغک راهنما (سویتافور) ، علامتهای راه، اشاره‌ها، نشانه‌های راخ، تجهیزات حمایهکننده و هدایتکننده، واسطه‌های دیگر تنظیم حرکت راه، هنگام جایگیرکنی باید به طلبات استانداردهای دولتی و معیارهای تکنیک با نظرداشت بیختر و نمایان و موافق بودن استفاد‌بری و خذمت‌رسانی، اینچنین پیشگیری امکانیّتهای ویرانشویهای تصادفی موافقت نمایند.

واسیته‌های تکنیکی حرکت راه برای به اشتراکچیان حرکت در راهها رساندن اطّلاعات عاید شرایط حرکت در راهها مقرّر کرده شده‌اند.

راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، که حرکت در آنها زیاد است، جهت دعوت نمودن یاری طبّی تعجیلی، کارمندان کارهای داخلی و تشکیلاتهای راهداری و استفاد‌بری باید با واسطه‌های علاقة تعجیلی تأمین کرده شوند.

مادّة 25. ترتیب جایگیرکنی انشائاتهای کoمّونیکتسیانی در راههای اتومبیلگرد

‌گذرانیدن هرگونه انشائاتهای کامّونیکتسیانی از قطعة جداشدة راههای اتومبیلگرد استفادة عموم، بی موافقة شرطهای تکنیکی گذرانیدن آنها با مقامات دخلدار راهداری منع کرده می‌شود.

ینشااتهای کامّونیکتسیانی، که پیشتر از قطعة جداشده قد-قد راه اتومبیلگرد گذرانده شده‌اند، از حساب مبلغی صاحبان انشائاتهای کامّونیکتسیانی از حدود راه برآورده می‌شوند.

ساختمان و ازنوسازی انشائاتهای کامّونیکتسیانی، که از حدود راههای اتومبیلگرد موجوده گذرانده می‌شوند، از حساب واسطه‌های صاحبان انشائاتهای کامّونیکتسیانی، در اساس اجازتنامه‌ها و شرایطهای تکنیکی، که از طرف مقامات دخلدار راهداری داده شده‌اند، عمل می‌گردد.

فرمایش‌دهندگانی، که انشائاتهای موهندیسیی کامّونیکتسیانی را از راههای اتومبیلگرد می‌گذراند، باید ضرری را، که در نتیجة به جا آوردن این کارها به راه رسانیده شده است، پرّه جوبران نمایند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

هنگام گذرانیدن تمام نوعهای انشائاتهای کامّونیکتسیانی در زمینهای راههای اتومبیلگرد، مقام دخلدار حقوق دارد رفت اجرای این کارها را نظارت نماید و در مراسم به استفاده دادن و قبول کردن انشائاتهای کامّونیکتسیانی اشتراک نماید.

 

مادّة 26. گذرانیدن کامّونیکتسیه‌ها از انشائاتهای راههای اتومبیلگرد

در نقبهای اتومبیلگرد از کوپروک و، گذرگاهها و انشائاتهای دیگر صنع گذرانیدن انشائاتهای کامّونیکتسیانی منع است (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

در حالتهای استثنا با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کامّونیکتسیّها را در اساس اجازتنامه و شرطهای تکنیکی، که از طرف مقامات دخلدار راهداری داده می‌شوند، گذرانیدن ممکن است.

در این حالت تمام خراجات گذرانیدن کامّونیکتسیه‌ها، ساختمان و مجهز ساختن انشائاتها، به طور علاوگی مستحکم کردن کانستروکسیه‌ها و خراجات علاوگی را برای نگاهداری راههای اتومبیلگرد صاحبان انشائاتهای کامّونیکتسیانی بر عهده دارند.

ساهیبان انشائاتهای کامّونیکتسیانی وظیفه‌دارند استفاد‌بری آنها را در حالت درست تکنیک، مطابق معیارهایی، که به ویران کردن انشائاتهای صنعی راههای اتومبیلگرد راه نمی‌دهند، تأمین نمایند.

زنوسازی، برآوردن، گذراندن و تجدید انشائاتهای کامّونیکتسیانی، که با سبب تعمیر و تجدید آنها و یا تعمیر و یا تجدید راه اتومبیلگرد به میان می‌آیند، از حساب خود فرمایش‌دهندة ساختمان، عملی می‌گردد.

 

مادّة 27. بریده گذشتن راه اتومبیلگرد از راه دیگر اتومبیلگرد

ساختمان، تجدید و تعمیر نقطه‌های همراهشوی و بریده گذشتن راههای اتومبیلگرد با راههای دیگر اتومبیلگرد در جایهایی اجازت داده می‌شوند، که از طرف مقام دخلدار راهداری نشان داده شده است و حجّتهای لایحوی ضروری طبق مقرّرات موافقشده و تصدیقشده موجود باشند.

همة خراجاتهایی، که به جایگیرکنی گذرگاهها و نقطه‌های همراهشوی و شدّتهای علاوگی در راه اتومبیلگرد، کارهای علاوگی وابسته به تأمین بی‌خطری حرکت در راه، آب‌پرتا و کارهای دیگر مطابق معیارها مقرّرگردیده وابسته است، از طرف فرمایش‌دهنده‌ای، که به ساختمان گذرگاه و یا نقطه‌های همراهشوی مشغول است، پرداخته می‌شود.

مقام دخلدار راهداری حقوق دارد، که از شخصانی واقع و حقوقی، که بی راضیگی وه‌ای به کارهای ساختمان، تجدید و یا تعمیر نقطه‌های همراهشوی و گذرگاههای راههای اتومبیلگرد مشغول است، طلب نماید، که انشائاتها را جدا کرده راه اتومبیلگرد را به حالت اوّله‌اش بیارد. هنگام رد کردن اجرای این کارها و یا سرکشی از قبول عهده‌داریها جهت اجرای آنها در مهلتهای مویینشده مقام راهداری وظیفه‌دار است، که برای به حالت اوّله برگردانیدن راه اتومبیلگرد چاره‌ها اندیشهد و از طریق سود خراجاتی را، که با سبب به جا آوردن این کارها صورت گرفته است، از شخصانی این عملی غیریقانونی را انجامداده ستاند.

 

مادّة 28. بریده گذشتن راههای اتومبیلگرد از راه آهن

جایهای گذشتن راههای اتومبیلگرد از بالای راه آهن (گذرگاههای راه آهن) مطابق قاعده‌های استفادة تکنیکی راههای آهن جمهوری تاجیکستان، معیارها و قاعده‌های ساختمان مقرّر می‌گردد.

در گذرگاههای راه آهن، در سطحهای گوناگون صاحبان انشائاتهای صنع وظیفه‌دارند مجموع تدبیرها را جهت نگاهداری، خذمت‌رسانی و تعمیر انشائاتها برای تأمین حرکت بی‌خطر و دائمی آنها عملی نمایند. (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

در جایهای بریده گذشتن راه آهن در یک سطح صاحبان راههای آهن وظیفه‌دارند قطعة راه اتومبیلگرد را در مسافه‌ای، که قاعده‌های استفادة تکنیکی راه آهن مویین کرده است، در حالت مناسب نگاه دارند.

ساختمان گذرگاههای راه اتومبیلگرد از بالای راه آهن، که به تعمیر راههای موجوده و ساختمان خطهای نو راه آهن وابسته‌اند، از حساب واسطه‌های صاحبان راههای آهن عملی می‌گردد. در حالتهایی، که مجهز ساختن این گذرگاهها به ساختمان راه نو و یا وسیع کردن راههای اتومبیلگرد موجوده وابسته باشد، ساختمان گذرگاهها از حساب صاحبان راههای اتومبیلگرد صورت می‌گیرد.

هنگام ساختن گذرگاههای راه اتومبیلگرد از بالای راه آهن، صاحبان راه آهن تنظیم حرکت قطاره‌ها را تشکیل کرده، برای اجرای کارها اجازتنامه می‌دهند و شرایط تکنیک به وجود می‌آرند.

هنگام ساختن گذرگاههای راه آهن از بالای راه اتومبیلگرد، مقام دخلدار راهداری تنظیم حرکت واسطه‌های نقلیاتی را تشکیل کرده، شرطهای تکنیکی را عاید اجرای کارها موافقه می‌کنند.

قرار عاید بستن و یا گشادن گذرگاههای راههای اتومبیلگرد از بالای راه آهن در یک سطح، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با درنظرداشت خلاصه‌ها و با پیشنهاد مقامات راهداری، بازرسی دولتی اتومبیلی امور کارهای داخلی و مقام اداره‌کنی نقلیات راه آهن قبول کرده می‌شود.

 

مادّة 29. نظارت، تحقیق و تشخیص راههای اتومبیلگرد

مقامات راهداری وظیفه‌دار است به طور دائم حالت راههای اتومبیلگرد را نظارت کند، همچنان نه کمتر از دو مراتبه در یک سال به مقصد مویین کردن وضع نگاهداری، استفاد‌بری نقلیات، باعاتیمادی و بی‌خطری، درجة موافق بودن نشان‌دهنده‌های استفاد‌بری نقلیات را به طلبات قانون مذکور مقرّر نموده، تحقیق و تشخیص گذراند.

 

مادّة 30. حفظ راههای اتومبیلگرد

راههای اتومبیلگرد استفادة عموم از طرف صاحبان راههای اتومبیلگرد محافظت کرده می‌شوند.

مقاماتی، که محافظت راههای اتومبیلگرد استفادة عموم را تأمین می‌نماید، محافظت مال و ملکی راهداری را نیز تأمین کرده، وظیفه‌های دیگر را، که در نظامنامة آنها پیش‌بینی شده است، در همکاری با مقامات راهداری و صاحبان راههای اتومبیلگرد اجرا می‌نمایند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

ساختار، حقوق و وظیفه‌های تشکیلاتهای را، که محافظت راههای اتومبیلگرد را عملی می‌سازند، مقامات حاکمیت اجرائیة جمهوری تاجیکستان، که آنها را تأسیس داده است، مویین می‌نمایند.

 

مادّة 31. حفظ محیط زیست

هنگام عملی نمودن فعالیّت راهداری باید بی‌خطری محیط زیست و حفظ صحتی اهالی به نظر گرفته شود و مطابق قانون‌‌گذاری جومهوری تاجیکستان در بارة حفظ محیط زیست عاید به هیمایه محیط زیست چاره‌بینیها پیش‌بینی گردد (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

یجرای کارها مطابق لایحه‌ای، که به ساختمان و تجدید راههای اتومبیلگرد وابسته‌اند، تنها هنگام موجود بودن خلاصة مثبت ایکسپیرتیزة ایکالاگی دولتی عملی می‌گردد.

یستیفادة تکنولوژیها، محصولات، پیوستگیهای و مواد کیمیایی نو در ساختمان و نگاهداری راههای اتومبیلگرد تنها بعد گذراندن ایکسپیرتیزة دخلدار و مویین کردن تأثیر آنها به محیط طبیعی زیست اجازت داده می‌شود.

تشکیلاتهایی، که لایحه‌کشی، ساختمان، تجدید، تعمیر و نگاهداری راههای اتومبیلگرد را اجرا می‌نمایند، باید کارها را با رعایة طلبات معیارهای بی‌خطری ایکالاگ اجرا نمایند.

یستیفادبرندگان راههای اتومبیلگرد نباید در فعالیّت خود به محیط زیست ضرر آورده، زمین راههای اتومبیلگرد و زمینهای خمشفت آن را ‌آلوده نمایند.

 

مادّة 32. آماده کردن راههای اتومبیلگرد به سفربری

اماده کردن راههای اتومبیلگرد به سفربری توسط مقامات و تشکیلاتهای راهداری مطابق قانو‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به مقصد تأمین آمادگی راههای اتومبیلگرد برای استفاد‌بری در حالتهای فوق‌العاده عملی می‌گردد.

 

مادّة 33. پرنسیبهای عمومی تشکیل سیستم به حساب‌گیری نشان‌دهنده‌های حرکت در راه و بی‌خطری آن

در جمهوری تاجیکستان سیستم یگانة به حساب‌گیری عاید بی‌خطری واسطه‌های نقلیات، رانندگان، راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، فلاکتها و آسیبهای نقلیاتی و راه، حقوقویرانکنیهای مأمور در ساحة حرکت راه و غیره، نشان‌دهنده‌های حرکت در راه موقرر کرده شده است.

نامگوی نشاندادهای آماری حرکت در راه، ترتیب به حساب‌گیری و حساباتدیهی را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

 

باب 4. زمینهای نقلیات برای جایگیرکنی راههای اتومبیلگرد

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

 

مادّة 34. دادن قطعه‌های زمین برای جایگیرکنی راههای اتومبیلگرد

قیتعه‌های زمینها برای جایگیرکنی راههای اتومبیلگرد تعیینشده، با ترتیب جدا کردن زمینها برای احتیاجات غیریکیشاورزی مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

مقام راهداری، کارخانه و مؤسسة خواجگی راهداری برای مقصدهایی، که خوسوسییتی موقتی دارند، می‌توانند زمین را به اجاره گیرند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

با مقصدهای ساختن و استفادة راههای اتومبیلگرد مطابق ترتیب مقرّرشده، اینچنین زمینهای دیگری، که به منطقة جداشده همشفت نیستند و از طرف تشکیلاتهای دولتی فعالیّت راهداری اشغال شده‌اند، برای استفاد‌بری دائم و یا موقتی جدا کرده می‌شوند.

تمام خراجاتی را، که برای برگردانده گرفتن قطعه‌های زمین برای راههای اتومبیلگرد از جمله جبران ضرری، که به زمینیستیفادبرندگان رسانیده شده است، تشکیلات و شخصانی بر عهده دارند، که قطعه‌های زمین را گرفته‌اند.

 

مادّة 35. ترتیبات حقوقی استفادة زمین راههای اتومبیلگرد

زمین راههای اتومبیلگرد به ترکیب زمینهای نقلیاتی داخل گردیده، حتماً برای خدفهای مقصدناک استفاده می‌شوند.

برای تأمین بی‌خطری اهالی، به وجود آوردن شرایط ضروری برای ساختمان و نگاهداری راههای اتومبیلگرد، اجرای طلبات بی‌خطری حرکت در راه در طول راههای دارای ترتیبات مخصوص استفاد‌بریداشته حدودهای همشفت و ذخیروی جدا کرده می‌شود.

بعد قبول قرار عاید مقرّر کردن منطقه‌های ذخیروی نسبت قطعه‌های زمین به حدودهای آنها داخل‌شونده جاری گردیدن نیزام مخسوس استفاد‌بری امکان دارد، که آن عبارت است از منع کردن ساختمان عمارتها و انشائاتهای دائم، عاید آن باید صاحبان زمین زمینیستیفادبرندگان و اجارکاران به طور خطّی در مهلت یک ماه آگاه کرده شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

‌اندازة منطقه‌ها برای ذخیرة زمین در اساس اساسناککنی اقتصادی مقرّر کرده می‌شود.

هنگام در شکل مالکیت استفاد‌بری و اجاره به شخصان واقع و حقوقی دادن قطعه‌های زمینی، که در حدود منطقه‌های ذخیروی قرار دارند، باید مالکان و صاحبان این زمینها وارثان خود را از شرطهای مخصوص استفاد‌بری آگاه سازند و این معلوماتها باید در حجّتهای دخدلدار حقوقی درچ کرده شوند.

ترتیب استفاد‌بری زمین راههای اتومبیلگرد، حدودهای همشفت و ذخیروی در اساس اسناد لایحوی، طلبات، استانداردها، معیارها و قاعده‌های ساختمان و نگاهداری راههای اتومبیلگرد، بی‌خطری حرکت در راه و طلبات دیگری، که قانون و سندهای معیاری و حقوقی مقرّر کرده‌اند، مویین کرده می‌شود.

 

مادّة 36. حدودهای همشفت راه

هودودهای همشفت راه برای تأمین بی‌خطری اهالی و به وجود آوردن شرایط استفاد‌بری راههای اتومبیلگرد با به حساب‌گیری طلبات بی‌خطری حرکت راه، اینچنین امکانیّت تجدید، تعمیر و نگاهداری و جایگیرکنی ابژکتهای انفرستروکتورة راه پیش‌بینی می‌شوند.

بر حدودهای همشفت راه از سرحد خطّ جداکنندة راه اتومبیلگرد حساب کرده شده، وابسته به کتگوری تکنیک در اساس معیارهای تصدیقنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

در سرحدهای حدود همشفت راه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان ترتیبات مخصوص استفاد‌بری زمین مقرّر می‌شود، یعنی می‌تواند در آن جایها ساختن عمارتهای اساس و انشائاتها، گذاشتن ریکلمه‌ها و به جا آوردن فعالیّت دیگر خواجگی‌داری، که حرکت را در راه، خطرناک می‌گرداند و شرایط استفادة راههای اتومبیلگرد و عمارتهای در آن جایگیرشده را (با نظرداشت ترقّی آنها در آینده) خلل‌دار می‌سازند، اینچنین امنیت اهالی و اشتراکچیان حرکت را تخت خطر می‌گذارند، منع نماید.

قرار عاید در حدود همشفت راه جایگیر کردن عمارتها، انشائات و ساختمانهای دیگر از طرف مقامات اجرائیه‌ در محلها با موافقة صاحبان راههای اتومبیلگرد و جزءهای دخلدار مقاماتی، که نظارت بیهتری حرکت را در راه به عمل می‌برارند، قبول کرده می‌شود.

در حالتهای علی‌حده مطابق قرار مقaمات نظارت سنیتری و ایپیدیمیالاگ، در سرحدهای حدودهای همشفت راه برای پیشبرد فعالیّت کیشاورزی، محدودیّتها جاری کرده می‌شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

به رسمیت درآوردن و در محل مویین کردن حدودهای همشفت راههای اتومبیلگرد تیبق ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان ملی می‌گردد (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

قیتعه‌های زمینی، که در حدود این منطقه‌ها جایگیرند از زمینیستیفادبرندگان گرفته نمی‌شوند، به استثنای حالتهایی، که ضرورت گرفتن آن از ترتیب استفاد‌بری این حدود برمی‌آید.

زمینیستیفادبرندگانی، که قطعه‌های زمینشان در سرحد منطقه‌های نزد راه قرار دارند، باید به طور خطّی از ترتیبات مخصوصی، که نسبت این زمینها استفاده می‌شوند و امکانیّت گرفتن آنها به مقصد در آینده وسیع کردن و یا تجدید راههای اتومبیلگرد موجودند، باید در مهلت یک ماه از روز قبول قرار عاید مقرّر کردن اندازة حدودهای همشفت راه آگاه کرده شوند.

به تشکیلاتهای راهداری زمینهای دیگری، که به حدود جداشده پیوست نیستند، ولی برای مقصدهای ساختمان و استفادة راههای اتومبیلگرد ضرورند، برای استفاد‌بری دائم و موقتی جدا کرده می‌شوند.

 

مادّة 37. منطقه‌های ذخیروی راههای اتومبیلگرد

موقرّر کردن ذخیرة زمین برای ساختمان و یا تجدید راههای اتومبیلگرد در اساس ترتیبات تصدیقشوده و مقرّرکردشدة ساختمان و تجدید از جهت اقتصادی اساسناکشده-صورت می‌گیرد. قرار جهت مقرّر کردن ذخیرة زمین از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و یا مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها، وابسته به منسوبیّت راه با پیشنهاد مقامات راهداری قبول می‌گردد.

 

باب 5. استفادة راههای اتومبیلگرد

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

 

مادّة 38. شرطهای تشکیل اسگیفادة راه اتومبیلگرد پولکی

رفتوامد در راههای اتومبیلگرد به استثنای حالتهایی، که در قانون مذکور پیش‌بینی شده‌اند، بی‌پول می‌باشد.

به راههای اتومبیلگرد پولکی کوپروکهای پولکی و نقبها، اینچنین قسمهای علی‌حدة پولکی راههای اتومبیلگرد، گذرگاههای پرامی منسوب می‌باشند. حق گذشتن از راه اتومبیلگرد مطابق ترتیباتی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، ستانیده می‌شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

راههای اتومبیلگرد پولکی را می‌توانند با مقصد بلند برداشتن خذمت‌رسانی به استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگرد، سرعت بخشیدن انکشاف شبقة راههای اتومبیلگرد با راه جلب نمودن مبلغ‌گذاریهای علاوگی، جهت عملی ساختن ساختمان و استفادة راههای اتومبیلگرد به وجود بیارند.

زمینهایی، که برای ساختمان راههای اتومبیلگرد پولکی جدا کرده می‌شوند، باید تنها برای مقصدهای اساسی-ساختمان و استفاد‌بری راه اتومبیلگرد، اینچنین جایگیرکنی انشائاتهای خذمت‌رسانی برای استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگرد استفاده شوند.

 

مادّة 39. قاعده‌های استفادة راههای اتومبیلگرد

قایده‌های استفادة راههای اتومبیلگرد استفادة عموم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان   مقرّر کرده می‌شود و  آنها برای همة صاحبان و استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگرد یگانه و حتمی می‌باشند.

ترتیب استفادة راههای اتومبیلگرد در دورة تییاری به سفربری و حالت جنگ، هنگام از بین بردن عاقبت آفتهای طبیعی و حالتهای دیگر فوق‌العادّه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

 

مادّة 40. حقوق استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگرد

یستیفادبرندگان راههای اتومبیلگرد حقوق دارند:

-در راههای اتومبیلگرد استفادة عموم به طور آزاد و بی‌پول حرکت نمایند و مالشان را انتقال دهند، از خذمت‌رسانیها استفاده برند، به استینای حالتهایی، که قانون مذکور مقرّر کرده است؛

-جبران ضرری را، که از سبب غیریقناتبخش بودن شرایط راه و فعالیّت غیریقانونی مقامات راهداری به سلامت و مال و ملکی آنها رسیده است، طلب نمایند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

-عاید خطهای سمت حرکت، شرایط راه، محدودیّتهای موقت و بسته شدن حرکت، وزن و سرعت حرکت اجازت داده شده، اندازة حدود همشفت و ذخیروی راههای اتومبیلگرد معلومات به دستارند.

 

مادّة 41. عهده‌داریهای استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگرد

یستیفابرندگان راههای اتومبیلگرد نباید:

-چراندن چاروا، خودسرانه درویدن علف، شدگار و کندن زمین، نمودهای دیگر کارها را بی راضیگی صاحبان راههای اتومبیلگرد در حدود راه به جا آرند؛

-محیط زیست را ‌آلوده نمایند؛

-راههای اتومبیلگرد را ویران کنند و یا عملهای دیگری را اجرا نمایند، که به مال و ملک راههای اتومبیلگرد ضرر رسانده، به حرکت واسطه‌های نقلیات و راهگذرها خلل می‌رسانند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) ؛

-معیارهای دیگری را، که همین قانون عاید محدود نمودن استفادة راههای اتومبیلگرد و یا به وجود آوردن مانعه‌ها برای حرکت واسطه‌های نقلیات و راهگذرها مقرّر کرده است، ویران نمایند.

زرری، که به سلامت، مالومولک استفاد‌برندگان راههای اتومبیلگرد رسانیده شده است، اینچنین ضرری، که در فلاکت نقلیاتی در نتیجة فعالیّت (بیعفعالییتی) مقامات راهداری به عمل آمده است، باید به طور پرّه جوبران  کرده شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

ترتیب جوبرانی  زرر مطابق کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکییتان مقرّر کرده می‌شود (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

بهسهایی، که در جریان نگاهداری، تعمیر، تجدید و ساختمان راههای اتومبیلگرد به وجود می‌آیند، به ترتیب سود حل کرده می‌شوند.

هرکت واسطه‌های نقلیاتی تسمه‌چرخ، چرخدار و جزءهای دیگر کانستروکسیّهایی، که راه اتومبیلگرد را ویران کرده می‌توانند، اینچنین حرکت واسطه‌های نقلیاتی، که ‌اندازه، وزن عمومی و یا فشار به محور آنها از معیارهای مقرّرکردة قاعده‌های حرکت در راه زیادند، بی رخصت مخصوص ممکن نیست.

شخسان موتسدی مقاماتی، که مسئول نظارت بی‌خطری حرکت راه می‌باشند حقوق دارند واسطه‌های نقلیاتی در بالا نامبرشده را نگاه دارند و برای حرکت به آنها تنها بعد گرفتن اجازتنامه‌های ضروری اجازت دهند. ضرر در حالتهای مذکور رسانیدشده به صاحبان و استفاد‌برندگان واسطه‌های نقلیات، که به ویرانکنی قانون‌‌گذاری راه داده‌اند، تعلق، دارد.

 

مادّة 42. عهده‌داریهای شخصان منصبداری، که، مسئول ساختمان، تجدید، تعمیر، استفاد‌بری و بهداشت راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن می‌باشند

شخسان منصبداری، که مسئول ساختمان، تجدید، تعمیر، استفاد‌بری و بهداشت راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، کوپروکها، انشائاتهای دیگر می‌باشند، عهده‌دارند:

-نگاهداری آنها را در حالتی تأمین نمایند، که به طلبات مقرّرشده جهت تأمین بی‌خطری حرکت در راه جوابگو باشند؛

-هنگام به وجود آمدن حالتهایی، که به بی‌خطری حرکت تهدید می‌نماید، جهت منع و یا محدود کردن حرکت سر وقت چاره اندیشهند؛

-هنگام اجرای ساختمان، تجدید و تعمیر راهها، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن به طور پرّه چاره‌های بی‌خطری حرکت را جاری نمایند؛

-چایخای اچرای کار، چایخای را، که در راخ، کوچه، گذرگاخ راخ آخن مشینه و مکانیزمخا، مواد ساختمان و گیره گزاپگگه شده‌اند، با علامتخای راخ، واسطخای اخاتکننده و خیدایتکننده اشاره‌ کرده، در تاریکی شب یا تومن با شعلة چراغهای سیگنال‌دهی، که مطابق معیارهای جاری پیش‌بینی شده‌اند، مویین نمایند؛

-بعد انجام دادن کار راه، کوچه، گذرگاه راه آهن را فوراً به حالتی آرند، که حرکت بی‌مانعه و بی‌خطر واسطه‌های نقلیات و راهگذران را تأمین نموده، منطقة همشفت را بی‌خطر گردانند؛

-در حالت آلودشدن قسم ماشین‌گذر راه، کوچه و گذرگاههای راه آهن به طور اُپرتیوی برای تازه کردن آنها و سروقت آگاه نمودن اشتراکچیان حرکت عاید خوفی، که برای بی‌خطری حرکت به وجود آمده است، چاره‌ها اندیشهند، آنها را با واسطه‌های تکنیکی تنظیمکنندة حرکت در راه مجهز نمایند؛

-قطعه‌های خطرناک و جایهای را، که فلاکت راه و نقلیات زیاد رویی می‌دهد، آشکار نموده، در چنین جایها عاید به بیهسازی شرایط و تشکیل حرکت بی‌خطر چاره‌های لازمی اندیشهند؛

-مانعه‌های حرکت را در راه سروقت آشکار نموده، برطرف کردن آنها را تأمین کرده، هنگام ناممکن بودن آن را با علامتهای راه، واسطه‌های احاطکننده و راهنمایکننده مویین نمایند؛

-هر ماه تحلیل سمتهای فلاکتهای اتومبیلی را گذرانده امکانیّت توسط نقلیات اتومبیل پرتافتن خاک، سنگ و موادهای دیگر را در راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن پیشگیر کنند؛

-به صاحبان واسطه‌های نقلیات خراجات آنها را به تریک سود جبران نماید، اگر فلاکت راه و نقلیات با سبب غیریقناتبخش نگاه داشتن وضع استفاد‌بری راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها، گذرگاههای راههای آهن رویی داده باشند.

 

مادّة 43. وزن ‌اندازه (گبریت) و سرعت حرکت واسطه‌های نقلیات

راههای اتومبیلگرد جمهوری تاجیکستان برای وزن، ‌اندازه و سرعت حرکتی پیش‌بینی شده‌اند، که مطابق استانداردها و معیارهای دولتی، وابسته به کتگوریهای راههای اتومبیلگرد و دیگر شرطها مقرّر گردیده است.

هدّ نهایی سرعت حرکت در راههای اتومبیلگرد با نظرداشت نوع واسطة نقلیات و خصوصیتهای بار انتقالشونده، شدّتناکی حرکت، شرایط راه و آب و هوا، کتگوریهای تکنیکی راههای اتومبیلگرد با قاعده‌های حرکت راه، و معیارهایی، که وزن نیهام و اندازة واسطه‌های نقلیات را با شمول اندازة بارهای انتقالشونده مویین می‌کنند، مقرّر کرده می‌شود.

ترتیبات سرعت و اندازة واسطه‌های نقلیات، که مطابق معیارها و قاعده‌های حرکت در راه مقرّر گردیده است، در هر راهی اتومبیلگرد توسط علامتهای راه، نشان داده می‌شود.

به مقصد تأمین بی‌خطری حرکت در راه صاحبان راههای اتومبیلگرد با موافقة مقامات مسئول نظارت عاید بی‌خطری حرکت در راه حقوق دارند به طور موقتی در اساس سندهای تهقیق راههای اتومبیلگرد و یا هنگام گذرانیدن کارهای راهسازی برای فشار به راه و سرعت حرکت محدودیّتها جاری نمایند. هنگام جاری کردن این محدودیّتها صاحبان راههای اتومبیلگرد علامتهای دخلدار می‌گذارند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

 

مادّة 44. محدودیّتها و منع کردن حرکت در راههای اتومبیلگرد

مهدودیّتها در استفادة قطعه‌های علی‌حدة راههای اتومبیلگرد، از جمله محدودییتهایی، که به منسوب دانستن راههای اتومبیلگرد استفادة مخصوص وابسته نیستند، مطابق قانون مذکور مقرّر کرده می‌شوند.

ساهیب راه اتومبیلگرد استفادة عمومی برای مقرّر کردن محدودییتهایی، که به وزعی راه اتومبیلگرد، همچنین به راه اتومبیلگرد استفادة عمومی مطابق نیستند، حقوق ندارد (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

مهدودیّت موقتی و یا منع کردن حرکت در راههای اتومبیلگرد استفادة عموم در حالتهای زیرین مقرّر کرده می‌شود:

-هنگام اجرای کارهای راهسازی؛

-هنگام فلاکتهای طبیعی، تصادفها و حالتهای فوق‌العادّه؛

-هنگام به وجود آمدن خوف برای بی‌خطری حرکت در، راه و یا بی‌خطری حیات آدمان و مال و ملک راهداری؛

-هنگامی  گذراندنی  چاره‌بینیهای   عامّوی،    کی  با  مقرّراتی  قانونی اجازتدادشده است.

قرار عاید موقتاً محدود و یا قطع نمودن حرکت، وابسته به منسوبیّت راه اتومبیلگرد از طرف مقام راهداری و یا مقام حاکمیت اجرائیه‌ در محلها قبول کرده می‌شود.

مقام صلاحییتدار نظارت به بی‌خطری حرکت در راه حقوق دارد به صاحبان راههای اتومبیلگرد عاید منع کردن حرکت در راه در حالتهایی، که اگر شرایط راه برای بی‌خطری حرکت خوفناک باشد، هدایتها دهند.

هنگام قبول قرار محدودکنی و یا منع کردن حرکت در راه اتومبیلگرد صاحبان آن با موافقة مقام صلاحییتدار نظارت به بی‌خطری حرکت در راه عاید تنظیم حرکت در راه، از جمله به واسطة ساختن راههای علاوگی چاره‌ها می‌‌اندیشند. استفاده راههای اتومبیلگرد صاحبان دیگر به صفت راههای علاوگی باید با آنها موافقه کرده شود.

مقامات راهداری به استثنای واقعه‌هایی، که در حالتهای فوق‌العادّه به وجود می‌آیند، سروقت یستیفادبرندگان راههای اتومبیلگرد و مقامات دولتی در ساحة تأمین بی‌خطری حرکت در راه و دیگر دخلدار حاکمیت اجرائیه‌ را عاید محدودکنی و یا منع کردن حرکت در راههای اتومبیلگرد آگاه می‌سازد و عاید مدّت جاری نمودن چنین محدودیّتها و سمت راه دورادور معلومات پیشنهاد می‌نماید. (قجت از 28. 12. 2013س. ش1051)

هنگام بسته شدن و یا محدود کردن حرکت در راههای اتومبیلگرد بینلمیللی معلومات در این باره به حکومت مملکتهای خارجی رسانیده می‌شود.

 

مادّة 45. حرکت واسطه‌های نقلیات با وزن و ‌اندازهایی، که از معیارهای مقرّرشده زیادند

هرکت واسطه‌های نقلیات در راههای اتومبیلگرد با وزن و ‌اندازهایی، که از معیارهای مقرّرشده زیادند، تنها در حالتهای استثنا هنگام موجود بودن اجازتنامه‌های مخصوص صورت می‌گیرد.

دادن اجازتنامه‌های مخصوص از طرف مقامات راهداری پولکی می‌باشد، عودازة آن مطابق جبران خراجاتی، که به برقرار کردن راههای اتومبیلگرد و انشائاتهای در آنها موجودبوده صرف می‌شود، وابسته است.

‌اندازة پرداخت و ترتیب از راههای اتومبیلگرد گذشتن واسطه‌های نقلیات وزنین با ‌اندازه‌های از معیار زیاد، در حدود صلاحیّت حکومت جمهوری تاجیکستان و حاکمیت اجرائیه‌ در محلها مقرّر کرده می‌شود.

مبلغی، که از حساب جبران کردن خراجات وابسته به گذرانیدن چنین واسطه‌های نقلیات گرفته می‌شود، به حساب فاندهای دخلدار راهداری گذرانده شده، تنها برای برقرار کردن راههای اتومبیلگرد صرف کرده می‌شود.

ختّ حرکت واسطه‌های نقلیات با وزن و ‌اندازه‌های از معیار مقرّرشده زیاد باید با صاحبان راههای اتومبیلگرد و انشائاتهای راهداری در این خطّ حرکت قرارداشته، اینچنین با مقامات صلاحییتدار نظارت به بی‌خطری حرکت در راه، موافقه کنانیده شود.

هنگامی، که حرکت چنین واسطه‌های نقلیات ضروریّت چاره‌بینیهای مخصوصی را جهت مستحکم و ‌‌آباد کردن راههای اتومبیلگرد، تجهیزات و انشائاتهای موهندیسیی از راه گذرانیدشده در خطّ حرکت مذکور طلب می‌نماید، رضائیت صاحبان این انشائاتها و کامّونیکتسیه‌ها گرفته می‌شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

هنگام موجود نبودن اجازتنامة مخصوص در حیات رانندة واسطة نقلیاتی، که وزن عمومی، وزن محوری، ‌اندازه‌های آن از معیار مقرّرشده زیاده است، هنگام تغییر دادن خطّ حرکت موافقشده، صاحب و یا استفاد‌برندة واسطة نقلیات طبق مقرّرات، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان جریمه می‌سپارد و تنها بعد گرفتن اجازتنامه‌ای، که طبق مقرّرات رسمی گردانده شده است، حرکت را دوام داده می‌تواند.

 

مادّة 46. گذرانیدن واسطه‌های نقلیاتی، که بارهای خطرناک را می‌کشانند

مقامات راهداری می‌توانند در صورت از طرف صاحبان این بارها پیشنهاد نمودن کفالت بی‌خطری کشاندن بار و برطرف کردن عاقبتهای آن برای از راههای اتومبیل گذرانیدن واسطه‌های نقلیاتی، که سوختار و ترکش به وجود آورده می‌توانند و یا باعث زخرالودشوی رادیواکتیوی راههای اتومبیلگرد و یا عاقبتهای خطرناک دیگر می‌گردند، اجازت دهند. کشاندن این بارها مطابق ترتیبات مقرّرکردة حکومت جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

 

مادّة 47. تشکیل حرکت ویلاسپید (دوچرخه)ها، اسپ و ارابه و راندن چاروا

هرکت واسطه‌های نقلیاتی، که مطابق کارکتریستیکة تکنیک سرعتشان از 40 کم/ساعت کم است، ویلاسپید (دوچرخه)ها، اسپ و ارابه، هیوانات سواری و بارکش، اینچنین راندم هیوانات خانگی در راه اتومبیلگرد سرعتناک منع است.

در راههای اتومبیلگرد دیگر حرکت این واسطه‌ها و راندن چاروا مطابق طلبات قاعده‌های حرکت راه و قاعده‌های استفادة راههای اتومبیلگرد تشکیل کرده می‌شود.

راندن چاروا با موافقة مقامات راهداری به واسطة راههای اتومبیلگرد در جایهای مخصوصی، که به این مقصد پیش‌بینی شده‌اند، اجازت داده می‌شود.

 

مادّة 48. گذراندن چاره‌بینیهای عامّوی در راههای اتومبیلگرد

نمایش و راهپیمایها در راههای اتومبیلگرد مطابق قانون مذکور و دیگر سندهای میعیاریی حقوقی جمهوری تاجیکستان تشکیل و گذرانده می‌شوند (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

موسابیقه‌های ورزشی (کراسّ، مسابقه‌های اتومبیلرانی و ویلاسپید (دوچرخه)رانی و چاره‌بینیهای دیگر) با اجازت مقامات راهداری و مقاماتی، که بی‌خطری حرکت را در راه نظارت می‌نمایند، تشکیل کرده می‌شود.

قرار عاید گذراندن این چاره‌بینیها در راههای اتومبیلگرد باید با مقامات راهداری موافق کنانده شود و با نظرداشت تأمین کار بیتوکّوف شبقة راه و امکانیّت موجود بودن راههای گذرش علاوگی، قبول کرده شود.

هلّ اختلافهای محنتی و اجتماعی، اظهار طلبات سیاسی با راه بستن راههای اتومبیلگرد منع است.

باب 6. همکاری بینلمیللی

(قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302)

 

مادّة 49. همکاری بینلمیللی در ساحة استفادة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری

جومهوری تاجیکستان به رشد همکاری بینلمیللی در ساحة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری و حلّ پروبلمهای مقرّر نمودن اصولهای عمومی تنظیم حقوق استفاد‌بری و همگرايي آنها به سیستم بینلمیللی علاقة نقلیات، مساعدت می‌نماید.

مقام وکالت‌دار دولتی ادارة راهداری اعضای تشکیلاتهای بینلمیللی راهداری شده می‌تواند، مطابق مقرّرات همکاری بینلمیللی را با مقامات راهداری مملکتهای خارجی عملی می‌سازد، اینچنین جمهوری تاجیکستان را در تشکیلاتهای بینلمیللی عاید به مسئله‌هایی، که استفادة راههای اتومبیلگرد جمهوری تاجیکستان، تأسیس خطهای سیر راههای اتومبیلگرد بینلمیللی و مسئله‌های دیگر به صلاحییتشان وابسته، معرفی می‌کند.

یستیفادة راههای اتومبیلگرد برای علاقه‌های اتومبیلی بینلمیللی با شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌شود.

 

باب 7. مقرّرات خاتموی

 

مادّة 50. جوابگری برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور

 

شخسان واقعی و حقوقی برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند  (قجت از 15. 03. 2016 س. ، ش1302) .

 

 

       پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                                    ه. رحماناو

ش. دوشنبه  10 می سال 2002

ش47

 

قراری

مجلیسی  نمایندگانی

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان

 

اید در قرائت دوّم قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری»

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سالی  2002، ش4، ق-1، ماد. 298)

مجلیس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری» در قرائت دوّم قبول کرده شود.
قانون مذکور پس از انتشار رسمی‌اش مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان:

-قرارهای خود را به قانون مذکور مطابق گرداند؛

-به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به سندهای معیاری و حقوقی جاری مطابق قانون مذکور تکلیفها پیشنهاد نماید.

 

ریس مجلس امایندگان

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان                                س. خیرولّایو

ش. دوشنبه  30 ژانویه سال 2002

ش517 (ا)

 

قراری

مجلیس ملّیی

مجلیسی  عالی جمهوری تاجیکستان

 

اید قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة راههای

وتامابیلگرد و فعالیّت راهداری»

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سالی  2002، ش4، ق-1، ماد. 297)

مجلیس ملّی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان را «در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری» بررسی نموده، قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة راههای اتومبیلگرد و فعالیّت راهداری» جانبداری کرده شود.

 

ریس مجلس ملّی

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان                     م. ابیدولّایو

ش. دوشنبه  23 آوریل سال 2002

ش 261

 

 

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …