معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / یشتیراک سرور دولت امامعلی رحمان در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب

یشتیراک سرور دولت امامعلی رحمان در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب

در شهر نیو-یارک اساس‌گذار صلح و وحدت ملّی-پیشوای ملّت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب اشتراک و سخنرانی نمودند.

در کار این جلسة سطح بلند همچنین دبیر کلّ سازمان ملل متّحد، پرزیدنت بانک جهانی و دیگر شخصیتهای والامقام دولتها و تشکیلات و سازمانهای منطقوی و بینلمیللی اشتراک داشتند.

زیمن سخنرانی خود سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند، که موجودیّت پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب در یک دورة کوتاه برای بلند برداشتن درک ماهیّت آب برای نایل گردیدن به هدفهای رشد استوار تکان جدّی بخشیده، نقشة عمل آن منبعد در حلّ و فصل مسئله‌های مربوط به آب مساعدت خواهد کرد.

به نقش تاجیکستان در پیشبرد تشبث اعلان کردن ده‌سالة بینلمیللی عمل «آب برای رشد استوار» برای سالهای 2018-2028 بهای بلند داده شد و تأکید گردید، که جامعة جهانی می‌تواند از امکانیّتهای این ده‌ساله وسیع استفاده برده، در پست کردن شدّت مشکلات مربوط به آب به طور نظررس سهم گذارد.

یزهار باوری کرده شد، که ده‌سالة مذکور برای باز هم بلند برداشتن درک مسئله‌های آب در روزنامة جهانی رشد و مساعدت به تطبیق هدفهای رشد استوار مربوط به آب مساعدت کرده، در این سمت برای متّحد ساختن تلاشهای دولتهای جهان کمک می‌نماید.

سرور دولت محترم امامعلی رحمان تأکید بر آن داشتند، که وابسته به هدف و وظیفه‌های ده‌ساله تاجیکستان کانسیپسیة تطبیق آن را با مجموع چاره‌بینیها در دایرة فعالیّت پنیل پیشنهاد نموده، برای عملی نمودن آن جهد می‌نماید و نیت دارد، که نقشة چاره‌بینیها را عاید به تطبیق ده‌ساله قبول کرده، برای عملی نمودن آن مرکز مخصوص و جهت نظارت اجرای آن کمیتة تدارکات را در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس دهد.

در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب همچنین پرزیدنت جمهوری موریکیی خانم امینه غوریب فکیم، پرزیدنت وینگریه یناش ادیر، سروزیر جمهوری خلقی بنگلدیش خانم شیخ حصینه، سروزیر شاهیگری ندیرلند مرک روتّی، وزیر کارهای خارجة اتّحاد استرالیا جلیه بشاپ، وزیر به نقشه‌گیری و همکاریهای بینلمیللی اردون امد فخوری، وزیر تجارت خارجی و توریزم پیر و ادواردا فیرّییراس کوپّیرس و معاون وزیر حفظ محیط زیست و ذخیره‌های طبیعی می‌کسیکه رادالفا لس تمیا سخنرانی نمودند.