معلومات آخرین
Home / مختلف / هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان 

در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1998، ش 23-24، ماد. 348؛ س. 2003، ش8، ماد. 450؛

س. 2006، ش3، ماد. 153؛ س. 2009، ش 12، ماد. 825؛ قانون جت از 31. 12. 2014س. ، ش 1172)

باب i.

موقرّرات عمومی

مادّة 1. موضوع تنظیم

ین قانون مناسبتهای هنگام آفریدن و استفادة اثرهای علم، ادبیات و صنعت (حقوق مؤلف) ، فاناگرمّه، اجرا، نمایش و برنامه‌های تشکیلات پخش ایفیری و کبیلی (حقوقهای وابسته به آن) به‌املاینده را تنظیم می‌نماید.

مادّة 2. قانونهای جمهوری تاجیکستان در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونهای جمهوری تاجیکستان در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از همین قانون، دیگر قانونها، اسناد قانونی و معیاری جمهوری تاجیکستان، که در اساس همین قانون قبول کرده شده‌اند، همچنین سازشنامه‌های بینلخلقی از طرف تاجیکستان اعترافشده عبارتند.  
مادّة 3. مفهومهای اساسی، که در همین قانون استفاده می‌شوند
در همین قانون مفهومهای زیرین استفاده می‌شوند:

1) مؤلف-شخص واقعی، که اثر در نتیجة محنت ایجادی او آفریده شده است؛

2) اثر اودیاویزولی-اثری، که از مقدار مویین با هم علاقه‌مند کدرها (بااواز یا بی‌آواز) عبارت بوده، برای درک بنایی و شنوایی (در صورت بااواز بودن آن) توسط دستگاههای تکنیکی دخلدار تعیین شده است؛ اثرهای اودیاویزولی از اثرهای کینیمتاگرفی (سینمایی) و همة اثرهای دیگری، که با وسایل به آن مانند آفریده شده‌اند، عبارت می‌باشد: فیلمهای تلویزیونی و ویدیویی، دیفیلمها، فیلمهای سلیدی و غ. ، صرف نظر از طرز و اصول نگارش اوّلین یا منبعدة آنها؛

3) منبة معلومات-مجموع معلومات در شکل خوانش ماشین‌نویس یا شکل دیگر، که از روی انتخاب و جابجا‌‌گذاری مواد نتیجة ایجادیات ذهنی به حساب می‌رود؛ مفهوم منبة معلومات به برنامه‌ها برای ماشین الکترونی حساببرار (منبعد-ماه) ، که با یاری آن دسترسی الکترونی به مواد منبة معلومات عملی می‌گردد، دخل ندارد؛

4) تجدید اثر – تهیة یک یا یکچند نسخة اثر یا قسمی از آن در همه گونه شکل مادّی، از جمله، در شکل ثبت آوازی و ویدیویی: ثبت اثر برای نگهداری دائمی یا موقتی، همچنین به خاطرة داخلی یا بیرونی ماه داخل کردن آن نیز تجدید به حساب می‌رود؛

5) فاناگرمّه – هر گونه ثبت صرف آوازی اجرایشها یا دیگر صداهایا انعکاس آنها، به غیر از ثبت آواز، که به اثر اودیاویزولی داخل کرده شده است؛

6) تجدید فاناگرمّه – تهیة یک یا یکچند نسخة فاناگرمّه یا قسمی از آن در هر گونه شکل مادّی، همچنین نگهداری دائمی یا موقتی در خاطرة ماه و دیگر دستگاههای کامپیوتری؛

7) ثبت-نگارش آوازها و (یا) تصویرها یا انعکاس آنها توسط وسائط تکنیکی در یگان شکل مادّی، که امکانیّت بسیارکرتة عملی ساختن درک، تجدید یا دسترس کردن آنها را فراهم می‌آرد؛

8) تهیه‌گر اثر اودیاویزولی-شخص واقعی یا حقوقی، که تشبث و مسئولیت تهیة اثر را به عهده گرفته است؛ در صورت موجود نبودن دلیل دیگر شخصی، که نام یا عنوان او در اثر مذکور به طور عادّی ثبت یافته است، تهیه‌گر اثر اودیاویزولی به حساب می‌رود؛

9) استحصال‌کنندة فاناگرمّه-شخص واقعی یا حقوقی، که تشبث و مسئولیت اوّلین ثبت آوازی یگان اجرا یا دیگر آوازها، یا این که انعکاس آوازها را به عهده گرفته است،   در صورتی  موجود نبودن دلیل دیگر شخصی، که نام یا عنوان او در این فاناگرمّه و یا در غلافی  (جلد) آن به طور معمولی ثبت یافته است، تهیه‌گر فاناگرمّه به حساب می‌رود؛

10) حقوق کامل – حقوق به مؤلف (مؤلفان) تعلقداشته، که اثر توسط محنت ایجادی او (آنها) آفریده شده است و هیچ یک شخص دیگر بدون اجازتنامة دخلدار، غیر از حالتهای مقرّرنمودة قانون، نمی‌تواند از آن استفاده کند؛

11) اجرا-توسط ‌بازی، سرود، رقص در شکل اجرای حقیقی یا با یاری یگان وسیلة تکنیکی (برنامه‌های تلویزیون و رادیو، تلویزیون کبیلی و غ .) پیشکش کردن اثر، فاناگرمّه، اجرا، نمایش؛ نشان دادن کدرهای اثر اودیاویزولی از روی ترتیب آنها (بااواز یا بی‌آواز)؛

12) اجراگر-اکتور، آوازخوان، موسیقینواز، رقّاص (رقّاصه) یا شخص دیگری، که نقش اجرا می‌کند، سرود یا متن می‌خواند، سخنرانی می‌کند، اسباب موسیقی می‌نوازد یا با یگان طرز دیگر اثر ادبیات و صنعت (از جمله برنامه‌های ایسترده، سیرک یا لختکی) و یا افادة فلکلور را اجرا می‌کند، همچنین، کارگردان به صحنه گذارندة نمایشنامه و دیریجیار؛

13) صاحب حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن:

-مؤلف یا اجراگری، که به او حقوق مؤلف یا حقوقهای وابسته به آن داده شده‌اند؛

-شخص واقعی، غیر از مؤلف یا اجراگر، یا شخص حقوق در موردی، که چنین شخص واقعی یا حقوق قبلاً حقوق اموالی را صاحب شده باشد؛

-شخص واقعی یا حقوقی، که حقوق اموال به آن از روی میراث یا وارثیت داده شده یا گذشته باشد؛

14) انتشار-نشر یا به معاملات برآوردن اثرها یا فاناگرمّه‌ها با رضائیت مؤلف یا دیگر دارندة حقوق مؤلف و وابسته به مقداری، که برای قانع گردانیدن طلبات عامّه کافیست؛ زیر مفهوم انتشار همچنین اجازت قانونی استفادة اثر یا فاناگرمّه به واسطة سیستمه‌های الکترونی اطّلاعات فهمیده می‌شود؛

15) به ایفیر دادن-به عامّه دسترس کردن اثر، فاناگرمّه، اجرا، نمایش، برنامه‌های تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی توسط برنامه‌های رادیو و تلویزیون (غیر از تلویزیون کبیلی). هنگام به واسطة ردیف مصنوع (سپوتنیک) به معلومات عموم گذاشتن اثر، فاناگرمّه، اجرا، نمایش، برنامة تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی زیر مفهوم “به ایفیر دادن” قبول سیگنالها از دستگاههای زمینی به ردیف و تحویل سیگنالها از ردیف، که توسط آنها اثر، فاناگرمّه، اجرا، نمایش، برنامة تشکیلات پخش ایفیری و کبیلی می‌تواند دسترس عموم گردد، صرف نظر از قبول واقعی آنها از جانب عامّه، فهمیده می‌شود؛

16) برنامة تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی-برنامه‌ای، که از طرف خود تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی، همچنین با فرمایش و از حساب مبلغ و وسایل آن از طرف تشکیلات دیگر تهیه شده است؛

17) نمایش اثر-نمایش اصل یا نسخة اثر بی‌واسطه یا توسط نوار، دیپازیتیو، کدر تلویزیونی در اکران یا به واسطة یگان وسیلة دیگر تکنیکی، همچنین نمایش کدرهای علی‌حدة اثر اودیاویزولی بی رعایة ترتیب آنها؛

18) برنامه برای ماه-مجموع دستورها، که با کلمه‌ها، رمزها، علامتها، نشانه‌ها، دیگرمّه‌ها یا با یگان شکل دیگر افاده یافته‌اند و می‌توانند در ماه یا دستگاه دیگر کامپیوتری با مقصد به دست آوردن نتیجة دلخواه استفاده شوند. این مفهوم هم سیستم عملیاتی و هم برنامة عملی را، که در رمزهای ابتدایی یا ابژکتی افاده یافته‌اند، همچنین مواد تییاری و تصویرهای اودیاویزولی را، که در نتیجة تهیة برنامه برای ماه به دست آمده‌اند، در بر می‌گیرد و به مفهوم “منبة معلومات” تعلق ندارد؛

19) نمایش (اجرا)-ا عامّوی – هر گونه نمایش اثرها، اجراها، نمایشها، برنامه‌ها از طرف تشکیلات اطّلاعاتی بی‌واسطه در شکل اصل یا نسخة آنها یا در اکران به واسطة نوار، سلید، کدر یا توسط دیگر وسایل یا عمل در جایی (جایها)-ا، که اجرای آنها می‌تواند مستقیماً پذیرفته شود. در این مورد در همان جایی (جایها) اشخاصی شرکت می‌کنند یا می‌توانند شرکت داشته باشند، که اهل عایلة مؤلف یا خویش و تبار او نمی‌باشند، صرف نظر از این، که آنها در این وقت و در یک جایی حضور دارند یا در وقتهای گوناگون و جایهای گوناگون؛

20) نمایش عاموی اثر اودیاویزولی-نمایش تصویرهای علی‌حدة اثر اودیاویزولی به شکل غیریمونزّم؛

21) نسخه‌برداری (تجدید ریپراگرفی) -در شکل و اندازة دلخواه یک یا یکچند مراتبه نسخه‌برداری کردن نسخه‌های اصل یا نسخه‌های اثرهای خطّی یا دیگر اثرهای گرفیکی با راه نسخه‌برداری عکسی یا با کمک وسایل تکنیکی دیگر، غیر از وسایل چاپی؛ نگهداری و تجدید نسخه‌های مذکور در شکل الکترونی (از جمله عددی) ، آپتیکی یا دیگر شکل خوانش ماشین‌نویس به تجدید ریپراگرفی داخل نمی‌شود؛

22) به کرایه دادن-با مقصد به دست آوردن فایدة بی‌واسطه یا بواسطة تجارتی به استفادة موقّکتی واگذاشتن اصل یا نسخه‌های اثرها یا فاناگرمّه‌ها؛

23) دسترس کردن-نمایش دادن، اجرا کردن، به ایفیر برآوردن یا انجام دادن عمل دیگر (به استثنای پهن کردن نسخه‌های اثر یا فاناگرمّه) ، که توسط آن اثرها، فاناگرمّه‌ها، اجراها، نمایشها، برنامه‌های تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی برای درک و قبول شنوایی و یا بنایی، صرف نظر از درک واقعی آنها از جانب عامّه، دسترس عموم می‌گردند؛

24) به واسطة کبیل به عامّه دسترس کردن-دسترس کردن اثرها، فاناگرمّه‌ها، اجراها، نمایشها، برنامه‌های تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی به عامّه توسط کبیل، سیم، نخ آپتیکی و دیگر وسایل به آنها مانند؛

25) به معلومات عموم رسانیدن برای استفادة انتیرکتیوی – به معلومات عموم رسانیدن اثرها یا ابژکتهای حقوقهای وابسته به آن طرزی، که نمایندگان عامّه می‌توانند آنها را از هر جایی و هر وقت مطابق انتخابشان دسترس کنند؛

26) اطّلاع در بارة آداره کردن حقوقها – هر گونّه اتّیلای از جانب دارندگان حقوق پیشنهادشونده، که اثر یا دیگر ابژکت از طرف قانون مذکور حفظشونده، مؤلف، یا دیگر دارندة حقوق را مویین (ادینتیفیکتسیه) می‌نماید، یا اطّلاع در بارة شرایط استفادة اثر یا دیگر ابژکت و هر گونّه رقم و رمزهایی، که در آنها چنین اطّلاع گذاشته شده است، با وجود آن، که هرگونه چنین جزئیات اطّلاع در نسخة اثر یا دیگر ابژکت از طرف قانون مذکور حفظشونده نشان داده شده‌اند، یا وابستبا خبر دادن یا رسانیدن چنین اثر یا دیگر ابژکت برای معلومات عموم پیدا می‌شوند؛

27) واسطه‌های تیهنیکی حفظ حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن – هر گونّه دستگاههای باثمر تکنیکی و قسمهای آنها، که دسترسی را به اثر یا ابژکتهای حقوقهای وابسته به آن نظارت می‌نمایند و عملهای را، که نسبت اثر یا آبعیکهای حقوقهای وابسته به آن، کی  از جانب دارندگان یگان حقوق از طرف قانون مذکور حفظشونده اجازت داده شده‌اند، پیشگیری و محدود می‌کنند؛

28) انعکاس آواز یا تصویر – شکل رقمی پیشنهاد آواز یا تصویر با یاری واسطه‌های تکنیک دخلدار.

 
باب 2.
هوقوق مؤلف

 
مادّة 4. ساحة عمل حقوق مؤلف
 

تیبق همین قانون حقوق مؤلف به اثرهای زیرین داده می‌شود:

1) اثرهایی، که مؤلفان آنها شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌باشند یا در قلمرو جمهوری تاجیکستان محل زیست دائمی دارند؛

2) اثرهایی، که بار اوّل در قلمرو جمهوری تاجیکستان به طبع رسیده‌اند (از جمله اثرهایی، که در مدّت 30 روز پس از سنة انتشار اوّلین در کشور دیگر، بار اوّل در قلمرو جمهوری تاجیکستان به طبع رسیده‌اند) یا اثرهایی، که به طبع نرسیده، صرف نظر از تبعیت و محل زیست دائمی مؤلفان آنها در شکل مویین ابژکتیوی در قلمرو جمهوری تاجیکستان قرار دارند؛

3) اثرهایی، که آنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان طبق سندهای حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة جمهوری تاجیکستان حفظ کرده می‌شوند. در این حالت اثرهای صاحب‌حقوقان دولتهای خارجی اشتراکچیان سندهای حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان از حفظی برخوردارند، که به شهروندان جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌گردد (ریجة ملّی).

هیفز اثر در قلمرو تاجیکستان  مطابق شرطنامه‌های بینلمیللی اعترافنمودة تاجیکستان نسبت اثرهایی عملی می‌شود، که آنها در کشوری، کی  اثر ایجاد شده است، به مالکیّت جمعیّتی در نتیجة به اتمام رسیدن مهلت عمل حقوق مؤلف در آن کشور و در جمهوری تاجیکستان در نتیجة به اتمام رسیدن مهلت قبلاً وا‌گذارنمودة حقوق مؤلفی به مالکیّت جمعیّتی نگذشته باشد. در این صورت مهلت عمل حقوق مؤلفی در قلمرو تاجیکستان از مهلت عمل مقرّرگردیدة حقوق مؤلفی کشوری، که در آن اثر ایجاد شده است، زیاد بوده نمی‌تواند.    (قجت از 3. 12. 09س. ، ش573)

 
مادّة 5. ابژکتهای حقوق مؤلف. مقرّرات عمومی
 

هوقوق مؤلف به اثرهای علم، ادبیات و صنعت، که نتیجة فعالیّت ایجادی می‌باشند، صرف نظر از تعیینات و اهمیت، همچنین طرز افادة آنها تطبیق می‌گردد. اثرها باید در این یا آن شکل ابژکتیوی افاده یابند:

1) خطّی (دستخط، چاپ ماشینی، ثبت ناته‌ها و غ .)؛

2) دهانی (اظهار عامّوی، اجرای عامّوی و غ .)؛

3) ثبت آوازی و ویدیویی (مکانیکی، مگنیتی، عددی، آپتیکی و غ .) ؛

4) تصویری (رسم، انگاره، صورت، نقشه، تسمة کینا، نوار تلویزیون، نوار ویدیو، کدر عکّاسی و غ .)؛

5) حجمی و فزایی (هیکل، نمونه، امسیله، ساختمان و غ .)؛

6) دیگر شکلهای قابل درک و احساس.

به غایه، اصول، جریان، ترتیب، طرز و اصول، رویه، پرنسیب، کشفیات و فکت حقوق مؤلف تطبیق نمی‌گردد.

هوقوق مؤلفی به اثر با حقوق مالکیت به ابژکت مادّی، که اثر در آن افاده یافته است، وابستگی ندارد.

تهویل حقوق مالکیت به ابژکت مادّی خود از خود معنای تحویل این یا آن حقوق مؤلف را به اثر در آن ابژکت افادیافته ندارد.

 
مادّة 6. اثرهایی، که ابژکت حقوق مؤلف می‌باشند
 

به ابژکتهای حقوق مؤلف اینها منسوبند:

1) اثرهای شفاهی (سخنرانیها، لیکسیه‌ها، معروضه‌ها و غ .)؛

2) اثرهای ادبیات (ادبی و بدیعی، علمی، تعلیمی، پوپولیستی و غیره، همچنین تمام نمود برنامه‌ها برای ماه، از جمله برنامه‌های عملی و سیستمه‌های عملیاتی، که می‌توانند در هر زبان و در هر شکل، اینچنین در  متن ابتدایی و رمز ابژکتی تجسم گردند)؛

3) اثرهای درموی و موسیقی و درموی، اثرهای سینری؛

4) اثرهای خاریاگرفی و پنتامیمه؛

5) اثرهای موسیقی با متن و بی آن؛

6) اثرهای اودیاویزولی؛

7) اثرهای تصویری، هیکلتراشی، گرفیکی، صنعت آرایشی و عملی، دیزینی، حکایه‌هایتسویری، کامیکسها و دیگر اثرهای صنعت تصویری؛

8) اثرهای معماری، شهرسازی و صنعت باگپروری؛

9) اثرهای صورت‌نگاری و دیگر اثرهایی، که با اصولهای به آن مانند آفریده می‌شوند؛

10) خریطه، نقشه، انگاره، طرحهای چوغرافی، گیالاگی، زمین‌شناسی و دیگر اثرهای پلستیکی، که به جغرافی، تایاگرافیه و علمهای دیگر مربوطند؛

11) اثرهای محصولی (ترجمه، تحریر، خلاصه، ریفیرت، ریزیومی، شرح و توضیح، صحنه‌‌گذاری و دیگر کارکردهای اثرهای علمی، ادبیات و صنعت)؛

12) مجموعه‌ها (انسیکلوپدیه‌ها، تذکره‌ها، منبعهای معلومات) و دیگر اثرهای ترکیبی، که نتیجة محنت ایجادی بوده، به علامتهای در مادّة 5 همین قانون مطابقت دارند؛

13) قسمهای اثر (از جمله نام آن، قهرمانها و عنصرهای دیگر) ، که طلبات قسم یکم مادّة 5-را قانع می‌گردانند و می‌توانند در علی‌حدگی استفاده شوند. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش573)

سر محصولی و ترکیبی، صرف نظر از آن، که اثرهای اساسی یا ترکیبی آنها ابژکت حقوق مؤلفند یا نه، از حفظ حقوق مؤلف برخوردارند.

 
مادّة 7. اثرهایی، که ابژکت حقوق مؤلف نیستند
 

ین اثرها ابژکت حقوق مؤلف نیستند:

1) اسناد رسمی (قانونها، قرارهای سودی، دیگر متنهای دارای خصلت قانونی، مأموری و سودی) ، همچنین ترجمة رسمی آنها؛

2) رمزها و نشانه‌های دولتی (پرچم، نشان، سرود ملّی، آردینها، پول ملّی و نشانه‌های دیگر دولتی)؛

3) خبرها عاید به حادثه و فکتهایی، که خصلت اطّلاعاتی دارند؛

4) اثرهای ایجادیات خلق.

 
مادّة 8. سوبژکتهای حقوق مؤلف
 

سوبعیکت حقوق مؤلف خود مؤلف می‌باشد.

مولّیف شخصیست، که هنگام انتشار اثر نام او همچون مؤلف در نسخة اثر انتشاریافته، در دستخط یا در نسخة اصلی اثر صنعت قید گردیده است.

 
مادّة 9. به وجود آمدن حقوق مؤلف. اعتراف مؤلفییت
 

هوقوق مؤلف به اثر علم، ادبیات و صنعت از لحظة ایجاد آن به میان می‌آید. برای به وجود آمدن و عملی ساختن حقوق مؤلف بقیدگیری، به طور مخصوص به رسمیت درآوردن اثر یا رعایة این یا آن رسمیّتگرايي شرط نیست.

ساهیب حقوق کامل مؤلف برای آگاه ساختن از حقوق خود می‌تواند از علامت حفظ حقوق مؤلف استفاده کند، که آن در هر یک نسخة اثر ثبت یافته، از سه عنصر عبارت می‌باشد:

1) حرف لاتینی “س”، که در داخل دایره است (س)؛

2) نام (عنوان)-ا صاحب حقوق کامل مؤلف؛

3) سال نشر اوّل اثر.

در صورت موجود نبودن دلیلهای دیگر مؤلف اثر شخصی حساب می‌یابد، که در اصل و یا نسخة اثر به صفت مؤلف ثبت یافته است.

در صورت بی‌امضا و یا تحت امضای مستعار نشر گردیدن اثر (غیر از حالتهایی، که تخلّص مؤلف برای شخصیت او شبهه‌آور نیست) ناشری، که نام و عنوان آن در اثر ثبت یافته است، هنگام موجود نبودن دلیلهای دیگر، نمایندة مؤلف حساب می‌یابد و به حفظ حقوق مؤلف و عملی ساختن آن حق دارد. این حالت تا زمانی عمل می‌کند، که مؤلف اثر مذکور شخصیت و مؤلفیّت خود را معلوم نکند.

ساهیب حقوق مؤلف و یا شخصانی، که دارای یگان نوع صلاحیّت کامل به اثر می‌باشند، برای دریافت شهادتنامة مؤلفی به اثر نشرشده یا نشرنشده، در بارة فکت و سنة نشر اثر یا شرطنامهایی، که به حقوق مؤلف مربوطند، می‌توانند با ترتیبی، که از طرف مقام وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة حفظ حقوق مؤلف و حقوق وابسته به آن (منبعد-مقام وکالت‌دار) مویین کرده می‌شود، در دوام تمام مهلت حفظ حقوق مؤلف از قید گذرند.

ساهیب ابژکت مادّی، که اثر در آن افاده یافته است، به شخصی، که صاحب حقوق مؤلف می‌باشد، در بقیدگیری اثر مانع شده نمی‌تواند.

 
مادّة 10. هم‌مؤلفی
 

هوقوق مؤلف به اثری، که محصول ایجادی دو و یا زیاده شخصان حساب می‌یابد (هم‌مؤلفی) ، مشترکاً به همة مؤلفان آن تعلق دارد، صرف نظر از آن، که اثر مذکور یک جزء تام تقسیم‌ناپذیر را تشکیل می‌کند و یا از قسمتهای جداگانة دارای اهمیت مستقل ترکیب یافته است.

قیسمی از اثر در صورتی دارای اهمیت مستقل اعتراف می‌شود، که اگر آن صرف نظر از قسمتهای دیگر اثر قابل استفاده باشد.

هر یکی از هم‌مؤلفان حقوقهای شخصی اموالی و غیریموالی خود را به قسمتهای جداگانة دارای اهمیت مستقل، که مؤلف آن می‌باشد، نگاه می‌دارد، به شرطی که از روی سازشنامة بینیهمدیگری آنها چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

شخسانی هم‌مؤلف پذیرفته نمی‌شوند، که به مؤلف تنها کمکهای تکنیکی، تشکیلی، مالیوی و غیره رسانیده‌اند، زیرا این عمل فعالیّت ایجادی محسوب نمی‌گردد. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش573)

موناسیبتهای بینیهمدیگری هم‌مؤلفان می‌توانند طبق سازشنامة آنها مویین کرده شوند. هنگام موجود نبودن چنین سازشنامه حقوق مؤلف به اثر از طرف همة مؤلفان یکجایه عملی می‌گردد و حق قلم در بین هم‌مؤلفان برابر تقسیم کرده می‌شود.

گر اثر هم‌مؤلفان یک جزء تام و قسمت‌ناپذیر را تشکیل دهد، هیچ یکی از هم‌مؤلفان بی سببهای اساسناک کافی نمی‌تواند استفادة اثر را منع کند.

گر در سازشنامة بین هم‌مؤلفان چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد، هر یکی از هم‌مؤلفان حقوق دارد از نام خود، از جمله بی گرفتن اجازت هم‌مؤلفان دیگر، مطابق نشانداد قانون مذکور  و دیگر سندهای معیاری حقوقی جهت حفظ حقوقها نسبت به اثر تدبیرها اندیشهد. هم‌مؤلفی، که چنین تدبیرها می‌‌اندیشد، وظیفه‌دار است هم‌مؤلفان دیگر را آگاه نماید. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش573)

 
مادّة 11. حقوق مؤلفی مرتّبان مجموعه‌ها و دیگر اثرهای ترکیبی
 

مورتّیب مجموعه‌ها و دیگر اثرهای ترکیبی برای انتخاب و جابجا‌‌گذاری موادی، که از طرف وه‌ای انجام داده شده است و نتیجة محنت ایجادی (مرتّبی) حساب می‌یابد، دارای حقوق مؤلف می‌باشد.

مورتّیب در صورتی می‌تواند از حقوق مؤلف استفاده نماید، که حقوق مؤلفان هر یکی از اثرهای در اثر ترکیبی جایدادشده را رعایه نماید.

مولّیفانی، که اثرهایشان به اثر ترکیبی داخل کرده شده‌اند، می‌توانند از اثرهای خود، صرف نظر از اثر ترکیبی، استفاده کنند، به شرطی که در شرطنامة مؤلفی چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

هوقوق مؤلف به مجموعة اثرهایی، که موضوع حقوق یگان مؤلف نمی‌باشند، از جمله قانونها، قرارهای سودی، اسناد رسمی دیگر، سرچشمه‌های تاریخی و یادگاریها و دیگر اثرهایی، که توسط حقوق مؤلف حفظ نمی‌شوند، به مرتّبان آن در صورتی تعلق دارد، که آنها مواد به مجموعه جایدادشده را مستقلانه تحریر یا مرتّب کرده‌اند.

هوقوق مؤلفی مرتّب نمی‌تواند به شخصان دیگر در انتخاب و جابجا‌‌گذاری مستقلانة مواد در مجموعه جایداشته با مقصد مرتّب ساختن اثرهای ترکیبی خودشان مانع گردد.

ناشیر انسیکلوپدیه‌ها، لغتهای انسیکلوپدی، مجموعه‌های کارهای علمی دوری و بردوام، روزنامه، مجلّه و دیگر نشریه‌های دوری دارای حقوق کامل استفادة این نشریه‌ها می‌باشد. هنگام هر گونه استفادة چنین نشریه‌ها ناشر حق دارد عنوان خود را ذکر نماید و یا ذکر آن را طلب کند. مؤلفان اثرهایی، که به چنین نشریه‌ها داخل کرده شده‌اند، حقوق کامل خود را برای استفادة اثرهای خود، صرف نظر از نشریه، نگاه می‌دارند، به شرطی که در شرطنامة مؤلفی چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

 
مادّة 12. حقوق مؤلفی ترجمانها و مؤلفان دیگر اثرهای محصولی
 

به ترجمانها و مؤلفان دیگر اثرهای محصولی حقوق مؤلف برای ترجمه تحریر، تهیه و دیگر نوع کارکرد اثر تعلق دارد.

ترجومان و مؤلف دیگر اثر محصولی در صورتی از حقوق مؤلف استفاده می‌کند، که اگر حقوق مؤلف اثر ترجمه‌شده، تحریریافته، تهیّه شده یا تحت نوع کارکرد قرارگرفته از طرف او رعایه کرده شود.

هوقوق مؤلفی ترجمانها و مؤلفان دیگر اثرهای محصولی برای شخصان دیگر در مورد ترجمه و کارکرد نو همان اثرها مانع نمی‌شود.

 
مادّة 13. حقوق مؤلفی اثرهای اودیاویزولی
 

شخسان زیرین مؤلف اثر اودیاویزولی می‌باشند:

ریجیسّیار تهیه‌گر؛

مولّیف سینریی؛

مولّیف اثر موسیقی (با متن و بدون آن) ، که مخصوص برای همان اثر اودیاویزولی آفریده شده است (بسته‌کار).

بستن شرطنامه راجع به آفریدن اثر اودیاویزولی از طرف مؤلفان همین اثر به تهیه‌گر اثر اودیاویزولی تحویل دادن حقوق کامل را برای تجدید، پهن کردن، اجرای عامّوی، توسط پخش کبیلی دسترس عامّه کردن، به ایفیر دادن و تمام دیگر نوعهای دسترس عامّه کردن اثر اودیاویزولی، همچنین حقوق با زیرنویس (سوبتیترها) و دوبلیج تأمین نمودن اثر اودیاویزولی را پیش‌بینی می‌نماید، اگر در شرطنامة بسته‌شده چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد. این حقوق در دوام مهلت اعتبار حقوق مؤلف به اثر اودیاویزولی عمل می‌کند.

تهییگر اثر اودیاویزولی حق دارد، که در همة موردهای استفادة اثر نام یا عنوان خود را ذکر نماید یا ذکر آن را طلب کند.

هنگام اجرای عاموی اثر اودیاویزولی مؤلف اثر موسیقی (با متن و بدون آن) حقوق خود را به حق قلم برای اجرای عاموی اثر موسیقی‌اش نگاه می‌دارد.

مولّیف اثرهای هم قسم ترکیبی اثر اودیاویزولی، هم اثرهای قبلاً موجودبوده (مؤلف رمانی، که در اساس آن سینریی تهیه شده است و غ .) ، هم اثرهای در جریان کار با آنها آفریدشده (کارگردان تهیه‌گر، رسّام تهیه‌گر و غ .) هر یکی دارای حقوق مؤلف به اثر خود می‌باشند.

 
مادّة 14. حقوق مؤلف به اثر خذمتی
 

هوقوقهای شخصی غیریموالی به مؤلف اثری، که آن را ضمن اجرای وظیفه یا سپارش خذمتی ایجاد کرده است (اثر خذمتی) ، تعلق دارند.

هوقوق کامل استفاده از اثر خذمتی تنها به شخصی تعلق دارد، که با مؤلف در مناسبتهای محنتی قرار دارد (کارفرما) ، اگر در شرطنامة بین او و مؤلف چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

گر کارفرما اثر از روی فرمایش خودش آفریدشده را در مدّت سه سال بعد دسترس شدن آن استفاده نکند، تمام حقوق استفاده از اثر به مؤلف می‌گذرد.

‌اندازة حق قلم برای هر یک نوع استفاده از اثر خذمتی و ترتیب پرداخت مزد آن توسط شرطنامة بین مؤلف و کارفرما مقرّر کرده می‌شود.

کارفرما حق دارد، که ضمن هر استفادة اثر خذمتی عنوان خود را ذکر نماید یا ذکر آن را طلب کند.

گر انسیکلوپدیه‌ها، لغتهای انسیکلوپدی، مجموعة کارهای علمی دوری و بردوام، روزنامه، مجلّه و دیگر نشریه‌های دوری، که در قسم ششم مادّة 11 همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، ضمن اجرای وظیفه‌ها و سپارشهای خذمتی آفریده شوند، قاعده‌های همین مادّه به آنها تطبیق نمی‌گردند.

 
مادّة 15. حقوق شخصی غیریموالی مؤلفان
 

به مؤلف نسبت اثر او چنین حقوق شخصی غیریموالی داده می‌شود:

1) حقوق اعتراف مؤلفیت به اثر آفریدشده (حقوق مؤلفیت)؛

2) حقوق استفاده یا اجازت استفادة اثر با نام حقیقی مؤلف، تخلّص او و یا بی ذکر نام، یعنی بی‌امضا (حقوق نام)؛

3) حقوق انتشار یا اجازت انتشار اثر در هر شکل (حقوق انتشار) ، از جمله حقوق بازخواند؛

4) حقوق حفظ اثر، از جمله عنوان آن از هر گونه تحریفکاری و دیگر نوع دخالت، که می‌تواند به ناموس و شأن مؤلف ضرر رساند (حقوق حفظ اعتبار مؤلف)؛

5) حقوق دخل‌ناپذیری اثر.

مولّیف حق دارد، که از قرار قبلاً قبول‌شده دایر به نشر اثر دست کشد (حقوق بازخواند) ، به شرطی که به استفاد‌برنده همه گونه ضرر در نتیجة چنین قرار بمیانامده را جبران نماید. اگر اثر الّکه‌ای نشر شده باشد، مؤلف باید در بارة بازخواند آن آشکار اعلان نماید. در این مورد او از حساب خود نسخه‌های در معاملاتبودة اثر خود را خریده می‌گیرد.

موقرّرات قسم دوّم همین مادّه هنگام تألیف اثرهای خذمتی تطبیق نمی‌گردند.

هوقوق شخصی غیریموالی مؤلف به او، صرف نظر از حقوق اموالی، تعلق دارد و در حالت تحویل حقوق کامل استفادة اثر نگاه داشته می‌شود.

 
مادّة 16. حقوقهای اموالی مؤلف
 

به مؤلف نسبت اثر او حقوق کامل استفادة اثر در همه گونه شکل و طرز داده می‌شود و این چنین معنی دارد، که مؤلف عملهای زیرین را اجرا نماید و یا به اجرای آنها اجازت دهد:

1) تجدید اثر (حقوق تجدید)؛

2) پهن کردن نسخه‌های اثر با هر طرز: فروختن، به کرایه دادن و غ. (حقوق پهن‌کنی)؛

3) وارد کردن نسخه‌های اثر با مقصد پهن‌کنی، از جمله نسخهایی، که با اجازت صاحب حقوق کامل تهیه شده‌اند (حقوق واردات)؛

4) نمایش عاموی اثر (حقوق نمایش عامّوی)؛

5) اجرای عاموی اثر (حقوق اجرای عامّوی)؛

6) به عامّه دسترس کردن اثر (از جمله نمایش دادن، اجرا یا به ایفیر دادن) به واسطة پخش ایفیری و (یا) پخش منبعدة ایفیری (حقوق پخش ایفیری)؛

7) به عامّه دسترس کردن اثر (از جمله نمایش دادن، اجرا یا به ایفیر دادن) به واسطة کبیل یا توسط دستگاههای دیگر به آن مانند (حقوق پخش کبیلی)؛

8) ترجمة اثر (حقوق ترجمه)؛

9) تجدید کارکرد، ارنجیراوکه و یا نوع دیگر کارکرد (حقوق کارکرد)؛

10) به معلومات عموم رسانیدن اثر برای استفادة انتیرکتیوی (حقوق به معلومات عموم رسانیدن).

هوقوق کامل مؤلف به استفادة لایحه‌های دیزینی، معماری، شهرسازی و باغ‌پروری تطبیق نمودن چنین لایحه‌ها را در بر می‌گیرد. مؤلف لایحة معماری قبول‌شده حق دارد، که از فرمایشگر حقوق شرکت را در عملی ساختن لایحة خود هنگام تهیة حجّتها برای ساختمان و ضمن ساختن بنا و انشائات طلب نماید، به شرطی که در شرطنامه چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

گر نسخه‌های اثر قانوناً چاپ‌شده توسط فروش به معاملات برآورده شده باشند، پهن‌کنی منبعدة آنها می‌تواند بدون رضائیت مؤلف یا دیگر صاحب حقوق مؤلف و بی پرداخت حق قلم مؤلف انجام داده شود. در این مورد به مؤلفان یا دیگر صاحبان حقوق مؤلفی اثرهای اودیاویزولی، برنامه‌های ماه، منبعهای معلومات، اثرهای موسیقی ناتوی و اثرهایی، که در فاناگرمّه‌ها ثبت یافته‌اند، حقوق به کرایه دادن اصل یا نسخه‌های چنین اثرها، صرف نظر از منسوبیّت حقوق مالکیت به نسخه‌های اصل و غیریسلی، که به کرایه داده می‌شوند، نگاه داشته می‌شود.

مولّیف به گرفتن حق قلم برای هر یک نمود استفادة اثرش حقوق دارد (حقوق به حق قلم). ‌اندازه و ترتیب حساب حق قلم مؤلف برای هر یک نوع استفادة اثر از طرف شخصان دیگر در شرطنامة مؤلفی، همچنین شرطنامهایی، که بین تشکیلاتهای ادارة دسته‌جمعی حقوق اموالی مؤلفان و استفاد‌برندگان اثر بسته می‌شوند، مقرّر کرده می‌شود.

مهدودیّتهای حقوقهای در قسم یکم و دوّم مادّة مذکور ذکرگردیده با ماده‌های 19-21، 24 و 39 همین قانون مقرّر کرده می‌شوند، به شرطی که چنین محدودیّتها به استفادة درست اثر ضرر بی‌اساس نرسانند و منفعتهای قانونی مؤلف را بی‌اساس خلل‌دار نکنند.

 
مادّة 17. مهلت عمل حقوق مؤلف
 

هوقوق مؤلف در دوام تمام حیات مؤلف اعتبار دارد، به میراث می‌گذرد و غیر از حالتهایی، که در همین مادّه پیش‌بینی گردیده‌اند، در دوام پنجاه سال پس از فوت مؤلف عمل می‌کند.

هوقوق مؤلفیت، حقوق نام و حقوق حفظ اعتبار مؤلف بی‌مهلت حفظ می‌شود.

مولّیف حق دارد موافق ترتیب مقرّرکردة قانون شخصی را مویین نموده، به او وکالت حفظ حقوق مؤلف، حقوق نام و حقوق حفظ اعتبار خود را پس از مرگش وا‌گذارد. این شخص وکالتهای خود را عمرباد عملی می‌سازد.

هنگام موجود نبودن چنین شخص حفظ حقوق مؤلفیت، حقوق نام و حقوق حفظ اعتبار مؤلف از طرف وارثان او عملی کرده می‌شود، در صورت نبودن وارثان و یا قطع گردیدن حقوق مؤلفی آنها حفظ حقوقهای مذکور از طرف مقام وکالت‌دار عملی می‌گردد.

هوقوق مؤلف به اثر هم‌مؤلفی در دوام تمام حیات مؤلفان و پنجاه سال پس از فوت مؤلف آخرین عمل می‌کند.

هوقوق مؤلف به اثر بی‌امضا یا با نام مستعار نشرگردیده در دوام پنجاه سال پس از نشر قانونی آن عمل می‌کند. اگر در دوام مهلت مقرّرشده مؤلف اثری، که بی‌امضا یا با نام مستعار به طبع رسیده است، شخصیت خود را آشکار نماید و یا شخصیت او شبهه‌آور نباشد، مقرّرات قسم یکم همین مادّه تطبیق می‌گردد.

هوقوق مؤلف به اثری، که بار اوّل در دوام سی سال پس از فوت مؤلف به طبع رسیده است، در دوام پنجاه سال پس از نشر قانونی آن عمل می‌کند.

هیساب مهلتهایی، که در همین مادّه پیش‌بینی شده‌اند، از 1 ژانویه سال آیندة به وقوع آمدن فکت حقوقی، که به آغاز مهلت اساس می‌گردند، شروع می‌شود.

هنگام تأمین حفظ اثر مطابق سندهای حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة جمهوری تاجیکستان مهلت حفظ حقوق مؤلف از مهلت مقرّرنمودة مملکتی، که در آن اثر آفریده شده است، زیاد بوده نمی‌تواند.

 
مادّة 18. عاقبتهای قطع مهلت عمل حقوق مؤلف
 

قتع مهلت عمل حقوق مؤلف معنای به ثروت جمعیّتی تبدل یافتن اثر را دارد.

سرهایی، که در قلمرو جمهوری تاجیکستان هیچ وقت حفظ کرده نمی‌شدند، نیز به ثروت جمعیّتی تبدل می‌یابند.

سرهایی، که به ثروت جمعیّتی تبدل یافته‌اند، می‌توانند از طرف هر شخص بی پرداخت حق قلم مؤلفی استفاده شوند. در این صورت حقوق مؤلفیت، حقوق نام و حقوق حفظ اعتبار مؤلف، که در همین مادّة 15 قانون پیش‌بینی شده است، باید رعایه گردد.

هوکومت جمهوری تاجیکستان حقوق دارد برای استفادة اثرهای به سروت جمعیّتی تبدلیافته در قلمرو جمهوری تاجیکستان مزد مقرّر نماید، که آن به خزینه‌های کسبی مؤلفان، همچنین تشکیلاتهایی، که حقوق اموالی مؤلفان را در اساس دست‌جمعی اداره می‌کنند، پرداخته می‌شود. اندازة چنین مزد نباید از 1 فایض درآمد از استفادة چنین اثرها به دستامده زیاد باشد.

 
مادّة 19. تجدید اثر با مقصدهای شخصی بی اجازت مؤلف و بی پرداخت حق قلم مؤلف
 

تجدید اثر قانوناً انتشاریافتة شخص دیگر بی رضائیت مؤلف یا دیگر صاحب حقوق مؤلف و بی پرداخت حق قلم مؤلف فقط برای قانع گردانیدن طلبات شخصی ممکن است، به شرطی که در این مورد استفادة معتدل اثر ویران نگردد و منفعتهای قانونی مؤلف، غیر از حالتهای پیش‌بینینمودة مادّة 39 همین قانون، پایمال نگردند.

موقرّرات همین مادّه در حالتهای زیرین استفاده نمی‌شود:

1) تجدید اثرهای معماری در شکل بناها و انشائات به آن مانند؛

2) تجدید منبعهای معلومات یا قسمتهای مهم آنها؛

3) تجدید برنامه‌ها برای ماه، به استثنای حالتهایی، که در مادّة 24 همین قانونپیشبینی گردیده‌اند؛

4) پرّه از نو چاپ کردن نسخة کتابها و متن ناته‌ها.

5) هر یک تجدید بی‌اجازت اثر، که به معلومات عموم برای استفادة انتیرکتیوی رسانیده شده است.

 
مادّة 20. استفادة اثر بی رضائیت مؤلف و بی پرداخت حق قلم مؤلف، ولی با نشان
                      دادن نام مؤلف اثر و منبة اقتباس

 

بی رضائیت مؤلف یا دیگر صاحب حقوق مؤلف و بی پرداخت حق قلم مؤلف، ولی با نشان دادن حتمی نام مؤلف اثر استفاد‌شونده و منبة اقتباس، انجام دادن عملهای زیرین ممکن است:

1) اقتباس در اصل و در ترجمه با هدفهای علمی، تدقیقاتی، مباحثوی، تنقیدی و اطّلاعاتی از اثرهای قانوناً انتشاریافته در حجمی، که هدف اقتباس تقاضا می‌کند از جمله تجدید پارچه‌ها از مقاله‌های روزنامه و مجلّه‌ها در شکل شرح و خلاصه‌های مطبوعات؛

2) استفادة اثرهای قانوناً انتشاریافته و قسمتهای علی‌حدة آنها به صفت تصویر و نمونه‌ها در نشریه‌ها، برنامه‌های رادیو و تلویزیون، ثبتهای آوازی و ویدیوی کارکتر تعلیمیداشته، -در حجمی، که هدف گذاشته شده تقاضا می‌کند؛

3) در مطبوعات، در برنامه‌های پخش ایفیری و کبیلی برای معلومات عموم تجدید نمودن مقاله‌های در روزنامها و مجلّه‌ها قانوناً چاپ‌شده راجع به مسئله‌های جاری اقتصادی، سیاسی و دینی، به شرطی که چنین عملها از طرف مؤلف مخصوص منع نشده باشد؛

4) تجدید سخنرانیها، مراجعت‌نامه‌ها، معروضه‌ها و اثرهای امثال آنها در مطبوعات برنامه‌های ایفیری و خبرهای کبیلی برای معلومات عموم، -در حجمی که هدف اطّلاعاتی تقاضا می‌کند. در این مورد حقوق مؤلف برای چاپ کردن چنین اثرها در مجموعه‌ها نگاه داشته می‌شود؛

5) توسط صورتها، با راه برنامه‌های ایفیری یا کبیلی تجدید یا به عامّه دسترس کردن اثرها راجع به حادثه‌های معلوم جاری در شرح و خلاصه‌های حادثه‌های جاری حجمی، که هدف اطّلاعاتی تقاضا می‌کند. در این مورد حقوق مؤلف برای در مجموعه‌ها چاپ کردن چنین اثرها نگاه داشته می‌شود؛

6) تجدید اثرهای قانوناً نشرشده بدون گرفتن فایده با نوع خط نقطگی برجسته و دیگر طرزهای مخصوص برای نابینایان، -غیر از اثرهایی، که مخصوص برای چنین طرزهای تجدید آفریده شده‌اند؛

7) بی گرفتن فایده یک عدد نسخه‌برداری کردن:

ه) اثر قانوناً نشرشده از طرف کتابخانه و بایگانیها برای برقرار یا عوض نمودن نسخه‌های ویرانشده و گمشده، پیشکش نمودن نسخه‌های اثر به کتابخانه‌های دیگر، که با سببهای گوناگون اثرها را از خزینة خود گم کرده‌اند، گر به دست آوردن چنین نسخه با راه دیگر امکان‌ناپذیر باشد؛

ب) مقاله‌های جداگانه و اثرهای حجماً خرد قانوناً در مجموعه‌ها، روزنامه‌ها از دیگر نشریه‌های دوری نشرشده، پارچه‌های خرد از اثرهای قانوناً نشرشدة خطّی (با تصویرها و بی آن) از طرف کتابخانه‌ها و بایگانیها با طلب و درخواست شخصان واقعی برای مقصدهای تعلیمی و تحقیقاتی؛

و) مقاله‌های جداگانه و اثرهای حجماً خرد قانوناً در مجموعه‌ها، روزنامه‌ها و دیگر نشریه‌های دوری نشرشده، پارچه‌های خرد از اثرهای قانوناً انتشاریافتة خطّی (با تصویرها و بی آن) از طرف مؤسسه‌های معارف برای مشغولیّتهای تعلیمی.

 
مادّة 21. استفادة اثر بی رضائیت مؤلف و بی پرداخت حق قلم مؤلف
 

یستیفادة اثر بی رضائیت مؤلف یا دیگر صاحب حقوق مؤلف و بی پرداخت حق قلم مؤلف در حالتهای زیرین ممکن است:

1) تجدید، به ایفیر دادن یا توسط کبیل به عامّه دسترس کردن اثرهای معمار صورتگیری، صنعت تصویری، که همیشه در جایهای دسترس عموم قرار دارند، غیر از حالتهایی، که تصویر اثر جزء اساسی چنین تجدید، برنامه‌های ایفیری و کبیلی می‌باشد یا تصویر اثر با مقصدهای تجارتی استفاده می‌شود؛

2) اجرای عاموی اثرهای موسیقی هنگام مراسمهای رسمی و دینی، همچنین مراسم دفن، -در حجمی، که خصلت چنین مراسمها تقاضا می‌کند؛

3) تجدید اثرها برای مرافعة سودی، -در حجمی، که مقصد مذکور تقاضا می‌کند؛

4) از طرف تشکیلات پخش برنامه‌های ایفیری ثبت نمودن استفادة کوتاهمودّت اثری، که تشکیلات حقوقی به ایفیر دادن آن را صاحب شده است، -به شرطی که چنین ثبت از طرف تشکیلات پخش برنامه‌های ایفیری با کمک تجهیزات خود آن و برای برنامه‌های خصوصی آن صورت گیرد. در این مورد چنین تشکیلات وظیفه‌دار است، که ثبت مذکور را در مدّت شش ماه بعد تهیه شدن آن نابود سازد، گر برای مدّت از آن بیشتر استفاده با مؤلف اثر ثبتشده موافقه به دست نیامد ا باشد. اگر ثبت خصلت صرف حجّتی داشته باشد، آن می‌تواند بدون رضائیت مؤلف در بایگانیهای رسمی نگاه داشته شود.

 
مادّة 22. حقوق رخصت استفادة اثرهای صنعت تصویری. حقوق پیگیری
 

مولّیف اثر صنعت تصویر حق دارد از صاحب اثر امکانیّت عملی ساختن حقوق تجدید اثر خود را طلب کند (حقوق رخصت). در این مورد از صاحب اثر به مؤلف برده رسانیدن آن را طلب کردن ممکن نیست.

ز مؤلف به شخص دیگر گذشتن حقوق مالکیت به اثر سنت تصویری (پولکی یا رایگان) معنای فروش اوّلین این اثر را دارد.

در هر یک حالت از نو فروخته شدن اثر صنعت تصویری به طور رسمی (در مزایده، گالری صنعت تصویری، تالار رسّامی، مغازه و غ .) مؤلف حقوق از فروشنده گرفتن حق قلم را به اندازة 5 فایض قیمت فروش تکراری دارد (حقوق پیگیری). این حقوق بیگانه کرده نمی‌شود و تنها به وارثان مؤلف از روی قانون به مدّت عمل حقوق مؤلف می‌گذرد.

 
مادّة 23. حفظ منفعتهای شخصی، که در اثر تصویر یافته‌است
 

ینتیشار، تجدید و پهن نمودن اثر صنعت تصویری، که در آن شخص دیگر تصویر یافته است، تنها با رضائیت شخص تصویرشده و پس از فوت او-با رضائیت وارثان نوبت اوّل امکان‌پذیر است. اگر شخص به عوض مزد مویین از روی شرطنامه تصویر شده باشد، چنین رضائیت لازم نیست.

 
مادّة 24. تجدید آزاد برنامه‌ها برای ماه و منبعهای معلومات. گستردن برنامه‌ها برای
                   ماه

 

شخسی، که قانوناً صاحب نسخة برنامه برای ماه یا منبة معلومات می‌باشد، حق دارد، که بی رضائیت مؤلف یا دیگر صاحب حقوق کامل و بی پرداخت حق قلم علاوگی کارهای زیرین را انجام دهد:

به برنامه برای ماه یا منبة معلومات تغییراتی داخل نماید، که آن فقط با مقصدهای فعالیّت وه‌ای در وسایل تکنیکی استفاد‌برنده عملی می‌شود، هر گونه عملی را اجرا نماید، که با فعالیّت برنامه برای ماه یا منبة معلومات موافق تعیینات آن وابسته است، از جمله، ثبت و نگهداری در خاطرة ماه، که برای یک ماه یا استفاد‌برندة یک شبکه ممکن است، به شرطی که در شرطنامه با مؤلف چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد؛

نوسخة برنامه را برای ماه یا منبة معلومات تهیه نماید، به شرطی که این نسخه برای مقصدهای به بایگانی سپاریدن یا عوض کردن نسخة اصلی برنامه برای ماه یا منبة معلوماتی، که گم شده است، یا غیر قابل استفاده گردیده است، تعیین گردد. در این مورد نسخة برنامه برای ماه یا منبة معلومات، اگر صاحبیّت منبعده به این برنامة ماه یا منبة معلومات غیریقانونی گردد، باید نابود کرده شود.

شخسی، که قانوناً صاحب نسخة برنامه برای ماه می‌باشد، حق دارد، که بی رضائیت مؤلف یا دیگر صاحب حقوق کامل و بی پرداخت حق قلم علاوگی رمز ابژکتی را به متن ابتدایی تبدل دهد و تجدید نماید (برنامة ماه-را گسترش دهد) یا انجام این عمل را به شخص دیگر وا‌گذار نماید، به شرطی که آن برای به دست آوردن قابلیّت به فعالیّت متقابلة برنامة از طرف این شخص مستقلانه تهیّه شده با برنامه‌های دیگر، که می‌توانند با برنامة گستردشده در فعالیّت متقابله باشند. در این مورد رعایة شرطهای زیرین ضرور است:

1) معلوماتی، که برای به دست آوردن قابلیت به فعالیّت متقابله ضرور است، قبلاً به این شخص از منبعهای دیگر دسترس نشده باشد؛

2) عملهای مذکور تنها برای آن قسمتهای برنامة گستردشدة ماه تطبیق می‌شوند، که برای به دست آوردن قابلیت به فعالیّت متقابله ضرورند؛

3) معلوماتی، که در نتیجة گسترش حاصل می‌شود، می‌تواند فقط برای به دست آوردن قابلیت به فعالیّت متقابلة برنامة مستقلانه تهیّه شدة ماه با برنامه‌های دیگر استفاده شود: آن نمی‌تواند به شخص دیگر تحویل داده شود، غیر از حالتهایی، که چنین عمل برای به دست آوردن قابلیت به فعالیّت متقابلة برنامة مستقلانه تهیّه شدة ماه با برنامه‌های دیگر ضرور باشد، همچنین آن نمی‌تواند برای تهیة برنامة ماه، که از روی شکل و نمود خود با برنامة گستردشدة ماه خیلی مانند است و یا برای عملی ساختن هر گونه عمل دیگر، که حقوق مؤلفی را ویران می‌کند، استفاده گردد.

تتبیق مقرّرات این مادّه نباید برای استفادة معتدل برنامة ماه یا منبة معلومات ضرر بی‌اساس رساند و نباید منفعتهای قانونی مؤلف یا دیگر شخص صاحب حقوق کامل را به برنامه برای ماه یا منبة معلومات بی‌اساس پایمال سازد.

 
مادّة 25. شرطنامة مؤلفی. تحویل حقوقهای اموالی
 

هوقوق اموالی، که در مادّة 16 همین قانون ذکر یافته‌اند، به استثنای حالتهای در مادّه‌های 19-21، 24 و 39 همین قانون پیش‌بینیگردیده، می‌توانند تنها از روی شرطنامة مؤلفی پرّه یا قسماً تحویل داده شوند.

تهویل حقوق اموالی می‌تواند کامل یا غیریکامیل باشد (اجازتنامة کامل و غیریکامیل).

شرتنامة مؤلفی دایر به تحویل حقوقهای کامل استفادة اثر را از روی طرز و اصولهای مویین و در حدود با شرطنامه مقرّرگردیده تنها برای شخصی اجازت می‌دهد، که این حقوقها به او تحویل داده می‌شود و چنین شخص حق دارد، که استفادة اثر را با همین اصول از طرف شخصان دیگر منع کند (اجازتنامة کامل).

هوقوق منع استفادة اثر را از طرف شخصان دیگر مؤلف اثر نیز می‌تواند عملی سازد، اگر شخصی، که به او حقوقهای کامل داده شده است، این حقوق را حمایه نکند.

شرتنامة مؤلفی راجع به تحویل حقوق غیریکامیل استفادة اثر را در برابر صاحب حقوقهای کامل به استفاد‌برنده و (یا) شخصان دیگر، که با همین طرز در بارة استفادة اثر اجازت گرفته‌اند، اجازت می‌دهد (اجازتنامة غیریکامیل).

هوقوقی، که از روی شرطنامة مؤلفی تحویل داده می‌شود، غیریکامیل به حساب می‌رود، اگر در شرطنامه مستقیماً چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

 
مادّة 26. شرطهای شرطنامة مؤلفی
 

شرتنامة مؤلفی باید چنین شرطها را پیش‌بینی نماید: طرز و اصولهای استفاده از اثر (حقوقهای مشخّص، که از روی این شرطنامه تحویل داده می‌شوند)؛ مهلت و حدودی، که حقوقها تحویل داده می‌شوند؛ اندازة حق قلم و یا ترتیب مویین نمودن اندازة حق قلم برای هر یک طرز استفاده از اثر، ترتیب و مهلتهای پرداخت آن.

در صورت در شرطنامة مؤلفی ذکر نشدن شرطهای مهلت تحویل حقوق شرطنامه می‌تواند پس از پنج سال سنة به امضا رسیدنش از طرف مؤلف بیکار کرده شود، اگر استفاد‌برنده شش ماه پیش از بیکار کرده شدن شرطنامه به طور خطّی آگاهکرده شده باشد.

در صورت در شرطنامة مؤلفی ذکر نشدن شرط استفادة آن در حدود مویینی، که حقوق تحویل می‌گردد، عمل حقوق از روی شرطنامة تحویلشونده در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان محدود می‌گردد.

همة حقوقهای دیگر به استفادة اثر، که تحویل آنها بی‌واسطه در شرطنامة مؤلفی ذکر نگردیده است، تحویلدادنشده حساب می‌شود.

هوقوقهای استفادة اثری، که تا روز بسته شدن شرطنامة نامعلوم است، موضوع شرطنامة مؤلفی شده نمی‌تواند.

هقّ قلم در شرطنامة مؤلفی به طور فایض مویین از درآمد طرز استفادة اثر و یا اگر عملی ساختن آن با سبب خصلت اثر و یا خصوصیتهای استفادة آن امکان‌ناپذیر باشد، به طور مبلغ استوار و یا با یگان طرز دیگر، ولی نه کمتر از اندازة حداقل حق قلم مؤلف مقرّر کرده می‌شود.

‌اندازة حدّ اقلِّ حق قلم مؤلف از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌گردد و با زیادشوی مزد محنت کارمندان ساحة فرهنگ ایندکستسیه کرده می‌شود. (قجت از 31. 12. 14 س. ، ش 1172)

گر در شرطنامة مؤلفی راجع به طبع و نشر و یا طرز دیگر تجدید آن حق قلم به صورت مبلغ استوار مویین گردیده باشد، پس در شرطنامه باید حدّ اکثر عدد نشر نسخه‌های اثر مقرّر کرده شود.

هوقوقهای طبق شرطنامة مؤلفی تحویلگردیده می‌تواند به شخصان دیگر تنها در حالتها و حجمی تحویل گردد، که بی‌واسطه در شرطنامة مؤلفی پیش‌بینی شده است.

تمام حقوقهای استفادة اثر، که با شرطنامة مؤلفی تحویل نگردیده است، به مؤلف تعلق دارد.

هوقوقهای استفاده از اثرهایی، که مؤلف در آینده می‌آفرد، موضوع شرطنامة مؤلفی شده نمی‌تواند.

شرتهای شرطنامة مؤلفی، که امکانیت و حقوق مؤلف را برای در آینده در موضوع یا ساحة مویین آفریدن اثر محدود می‌گردانند، اعتبار ندارند.

شرتهای شرطنامة مؤلفی، که با مقرّرات همین قانون مخالفند، اعتبار ندارند.

 
مادّة 27. شکل شرطنامة مؤلفی
 

شرتنامة مؤلفی باید در شکل خطّی بسته شود. شرطنامة مؤلفی برای استفادة اثر در نشریه‌های دوری می‌تواند در شکل شفاهی نیز بسته شود.

هنگام فروش و دادن اجازت استفادة برنامه‌ها برای ماه به استفاد‌برندگان عامّوی، شرطنامه در صورتی به طور خطّی بسته‌شده حساب می‌یابد، که اگر شرطهای آن (شرطهای استفادة برنامه برای ماه) به طور لازمی در نسخه‌های برنامه برای ماه افاده یافته باشند.

 
مادّة 28. شرطنامة مؤلفی فرمایش
 

تیبق شرطنامة مؤلفی فرمایش مؤلف عهده‌دار می‌شود، که مطابق شرطهای شرطنامه اثر آفرد و آن را به فرمایشگر سپارد.

فرمایشگر عهده‌دار است، که به حساب حق قلم مؤلفی در شرطنامه ذکرشده به مؤلف پیش‌پرداخت دهد. ‌اندازه، ترتیب و مهلت دادن پیش‌پرداخت در شرطنامه با رضائیت طرفین مقرّر کرده می‌شود.

گر مؤلف اثر فرمایشی را طبق شرطهای شرطنامة فرمایشی پیشنهاد نکند، او وظیفه‌دار است، که ضرر واقعی به فرمایشگر رسیده را جبران نماید.

 
مادّة 29. مسئولیت از روی شرطنامة مؤلفی
 

ترفی، که عهده‌داریهای خود را از روی شرطنامة مؤلفی اجرا نمی‌کند و یا به طور لازمی اجرا نمی‌کند وظیفه‌دار است، که ضرر به طرف دیگر رسانیدشده، از جمله، فایدة از دسترفته را جبران نماید.

 
باب 3.
هوقوقهای وابسته به آن

 
مادّة 30. ساحة عمل حقوقهای وابسته به آن
 

موقرّرات همین قانون راجع به حفظ حقوق اجراگران نسبت به شخصان زیرین مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1) اجراگرانی، که شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌باشند؛

2) اجراگرانی، که شهروندان جمهوری تاجیکستان  نیستند، ولی اجرای اثرهای آنها:

ه) بار اوّل در جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است؛

ب) در فاناگرمّه ثبت شده، طبق همین قانون حفظ می‌شود؛

و) در فاناگرمّه ثبت نشده است، ولی به برنامة تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی داخل شده، مطابق همین قانون حفظ می‌شود.

موقرّرات همین قانون دایر به حفظ حقوق تهیه‌گران فاناگرمّه‌ها در حالتهای زیرین مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1) به فاناگرمّهایی، که تهیه‌گر آنها شهروند جمهوری تاجیکستان یا شخص حقوقییست، که در قلمرو جمهوری تاجیکستان محل جایگیرشوی رسمی دارد؛

2) به فاناگرمّهایی، که تهیه‌گر آنها شهروند جمهوری تاجیکستان نمی‌باشد وس شخص حقوقییست، که در قلمرو جمهوری تاجیکستان محل جایگیرشوی رسمی ندارد ولی بار اوّل در قلمرو جمهوری تاجیکستان نشر شده‌اند یا در مدّت 30 روز بعد نشر اوّلین در کشور دیگر در جمهوری تاجیکستان نشر شده‌اند.

موقرّرات همین قانون دایر به حفظ حقوق تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی نسبت به برنامه‌های تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، که در قلمرو جمهوری تاجیکستان محل جایگیرشوی رسمی دارند و برنامه‌های خود را توسط دستگاههای صدارسانی عملی می‌سازند، که در قلمرو جمهوری تاجیکیستای جایگیرند.

موقرّرات همین قانون همچنین به اجراگران، فاناگرمّه‌ها و برنامه‌های تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، که حفظ آنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان طبق شرطنامه‌های بینلخلقی از طرف جمهوری تاجیکستان اعترافگردیده انجام داده می‌شود.

هیفز ابژکتهای حقوقهای وابسته به مؤلفی در قلمرو تاجیکستان مطابق شرطنامه‌های بینلمیللی اعترافنمودة تاجیکستان نسبت به ابژکتهای حقوقهای وابسته به مؤلفی عملی می‌شود، که آنها در کشور ایجاد شده‌اشان به مالکیّت جمعیّتی در نتیجة به اتمام رسیدن مهلت عمل حقوقهای وابسته به مؤلفی در آن کشور و در جمهوری تاجیکستان در نتیجة به اتمام رسیدن مهلت عمل قبلاً وا‌گذارنمودة حقوقهای وابسته به مؤلفی به مالکیّت جمعیّتی نگذشته باشند. در این صورت مهلت عمل حقوقهای وابسته به مؤلفی در قلمرو تاجیکستان از مهلت عمل مقرّرگردیدة حقوقهای وابسته به مؤلفی کشوری، که در آن ابژکت حقوقهای وابسته به مؤلفی آفریده شده است، زیاد بوده نمی‌تواند. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش573)

 
مادّة 31. ابژکتهای حقوقهای وابسته به آن
 

هوقوقهای وابسته به همة نمایشها، اجراها، فاناگرمّه‌ها، برنامه‌های تشکیلات پخش ایفیری و کبیلی صرف نظر از تعیینات، مضمون و قیمتشان، همچنین صرف نظر از طرز و شکلهای افادة آنها تطبیق می‌شوند.

 
مادّة 32. سوبژکتهای حقوقهای وابسته به آن
 

سوبعیکتهای حقوقهای وابسته به آن اینهایند: اجراگران، تهیه‌گران فاناگرمّه تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی.

تهییگران فاناگرمّه و تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی حقوقهای خود را، که در همین قانون ذکر گردیده‌اند، در دایرة حقوقهایی، که طبق شرطنامه با اجراگر و مؤلف اثر در فاناگرمّه ثبتگردیده، یا با وسایل ایفیری یا کبیلی پخشّونده صاحب می‌شوند تطبیق می‌کنند.

برای استفادة اثر صحنویی تنها رضائیت ریجیسّیار تهیه‌گر کافی نبود رضائیت اجراگران نقشها و خود مؤلف اثر اجراشونده نیز ضرور است.

یجراگر حقوق در همین قانون ذکرگردیده را در موردی عملی می‌سازد، که حقوق مؤلفی اثر اجراشونده را رعایه نماید.

یجراگر، استحصال‌کنندة فاناگرمّه، تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی برای گرفتن شهادتنامه در بارة بقیدگیری حقوقهای وابسته به آن می‌توانند هر وقت در دوام مهلت حفظ حقوقهای وابسته به آن بقیدگیری اثر را، با ترتیب مقرّرنمودة مقام وکالت‌دار عملی نمایند.

 
مادّة 33. علامت حفظ حقوقهای وابسته به آن
 

برای به وجود آمدن و عملی ساختن حقوقهای وابسته به آن رعایة یگان رسمیّتگرايي طلب کرده نمی‌شود. استحصال‌کنندة فاناگرمّه و یا اجراگر برای آگاه ساختن از حقوق خود می‌تواند از علامت حفظ حقوقهای وابسته به آن استفاده کند، که آن در هر یک نسخة فاناگرمّه و یا در هر غلاف فاناگرمّدار ثبت یافته، از سه عنصر عبارت می‌باشد.

1) حرف لاتینی «ر»، که در داخل دایره است: (ر)؛

2) نام (عنوان)-ا صاحب حقوقهای کامل وابستة به آن؛

3) سال اوّل نشر فاناگرمّه.

 
مادّة 34.   حقوقهای اجراگر
 

غیر از حالتهای با همین قانون پیش‌بینی‌شده به اجراگر در مورد اجرا یا نمایش چنین حقوقهای کامل تعلق دارد:

1) حقوق نام؛

2) حقوق حفظ اجرا یا نمایش از هر گونه تحریفکاری یا دخالت دیگر، که می‌تواند به شأن و اعتبار اجراگر ضرر رساند؛

3) حقوق استفاده از اجرا یا نمایش در همه طرز و شکل، از جمله حقوق گرفتن حق قلم برای هر یک طرز استفاده از اجرا یا نمایش.

هوقوق کامل استفادة اجرا یا نمایش معنای انجام دادن و یا اجازت به انجام دادن عملهای زیرین را دارد:

1) به ایفیر دادن یا توسط وسایل کبیلی به عامّه دسترس کردن اجرا یا نمایش، به شرطی که آن قبلاً توسط وسایل مذکور اجرا نشده باشد یا به واسطة ثبت عملی نشود؛

2) ثبت کردن اجرا یا نمایش پیشتر ثبتنشده؛

3) تجدید ثبت اجرا یا نمایش؛

4) به ایفیر دادن و یا به واسطة کبیل شنوانیدن و نمایش دادن ثبت اجرا یا نمایش، اگر این ثبت سراوّل با مقصدهای تجارتی عملی نشده باشد؛

5) به کرایه دادن فاناگرمّه‌های با مقصد تجارتی نشرشده، از جمله اجرا یا نمایشی، که با اشتراک خود اجراگر صورت می‌گیرند. هنگام بستن شرطنامة ثبت اجرا یا نمایش به فاناگرمّه این حقوق به استحصال‌کنندة فاناگرمّه گذشته، در این زمان اجراگر حقوق حق قلم را برای به کرایه دادن نسخه‌های چنین فاناگرمّه نگاه می‌دارد؛

6) توسط فروش یا طرز دیگر تحویل حقوق مالکیت پهن کردن نسخة اصل یا نسخة اجرایی، که در فاناگرمّه ثبت شده است. اگر نسخة اصل یا نسخه‌های قانوناً نشرشدة فاناگرمّه توسط فروش یا طرز دیگر تحویل حقوق مالکیت به معاملات گرجدنی برآورده شده باشند، پهن‌کنی آیندة آنها بی اجازت اجراگر و بی پرداخت حق قلم ممکن است؛

7) برای استفادة انتیرکتیوی به معلومات عموم رسانیدن اجرا یا نمایشی، که در فاناگرمّه ثبت شده است؛

8) جایی دادن اجرای ثبتشده در فضای رقمی به طرزی، که آن در ریجة وقت واقعی به هر یک استفاد‌برنده مطابق انتخاب او دسترس شود.

هوقوق کامل اجراگر، که در بنده 3 قسم دوّم همین مادّه پیش‌بینی گردیده است، در حالتهای زیرین تطبیق نمی‌گردد:

1) اگر ثبت اوّلین اجرا یا نمایش با رضائیت اجراگر عملی شده باشد؛

2) اگر تجدید اجرا یا نمایش با همان مقصدهایی عملی گردد، که برای آنها هنگام ثبت اجرا یا نمایش اجراگر رضائیت داده باشد؛

3) اگر تجدید اجرا یا نمایش با همان مقصدهایی عملی گردد، که برای آنها ثبت طبق مقرّرات مادّة 41 همین قانون انجام داده شده است.

یجازتهای در همین مادّه ذکرگردیده را از طرف اجراگر و هنگام اجرا از جانب اجراگران-از طرف راهبر چنین دسته با راهی   بستن شرطنامة خطّی با استفاد‌برنده داده می‌شود.

برای استفادة منبعدة اجرا یا نمایش، همچنین در مورد انجام دادن ثبت از طرف تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی گرفتن اجازتهای در بندهای 1-3 قسم دوّم همین مادّه ذکرگردیده لازم نیست، به شرطی که آنها مستقیماً طبق شرطنامة اجراگر با تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی در نظر داشته شده باشند. اندازة حق قلم اجراگر برای چنین طرز استفاده نیز در همین شرطنامه مقرّر کرده می‌شود.

بستن شرطنامه بین اجراگر و تهیه‌گر اثر اودیاویزولی دایر به آفریدن اثر اودیاویزولی باعث از طرف اجراگر وا‌گذار گردیدن حقوقهایی می‌شود، که در بندهای 1-4 قسم دوّم همین مادّه مقرّر گردیده‌اند.

دادن چنین حقوقها از طرف اجراگر با استفادة اثر اودیاویزولی محدود می‌گردد و اگر در شرطنامه چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد، حقوق به طور علی‌حده استفاده نمودن آواز یا تصویر در اثر اودیاویزولی ثبتگردیده را نمی‌دهد.

هوقوقهای کامل اجراگر، که در همین مادّه پیش‌بینی گردیده‌اند، طبق شرطنامه می‌توانند به شخصان دیگر تحویل داده شوند.

 
مادّة 35.   حقوق استحصال‌کنندة فاناگرمّها
 

به غیر از حالتهای در همین قانون پیش‌بینیگردیده به استحصال‌کنندة فاناگرمّه‌ها در مورد فاناگرمّة او حقوقهای کامل برای استفادة فاناگرمّه در همه گونه شکل، از جمله، حقوق گرفتن حق قلم برای هر یک نوع استفادة فاناگرمّه تعلق دارد.

هوقوق کامل برای استفادة فاناگرمّه معنای انجام دادن یا اجازت انجام دادن عملهای زیرین را دارد:

1) تجدید فاناگرمّه؛

2) با هر گونه طرز و اصول تغییر دادن و دگرگون ساختن فاناگرمّه؛

3) پهن کردن نسخه‌های فاناگرمّه، یعنی فروختن، به کرایه دادن و غ .؛

4) با مقصد پهن‌کنی وارد کردن نسخه‌های فاناگرمّه، همچنین نسخهایی، که با اجازت استحصال‌کنندة این فاناگرمّه تییار کرده شده‌اند؛

5) رسانیدن فاناگرمّه به معلومات عموم برای استفادة انتیرکتیوی؛

6) جایی دادن فاناگرمّه‌ها در فضای رقمی به طرزی، که آن در ریجة وقت واقعی به هر یک استفاد‌برنده مطابق انتخاب او دسترس شود.

گر نسخه‌های قانوناً نشرشدة فاناگرمّه توسط فروش به معاملات برآورده شده باشد، پهن‌کنی منبعدة آن بی اجازت استحصال‌کنندة فاناگرمّه و بی پرداخت حق قلم ممکن است. در این مورد، صرف نظر از حقوق مالکیت به نسخه‌های فاناگرمّه، استحصال‌کنندة فاناگرمّه حقوق پهن‌کنی نسخه‌های فاناگرمّه را با راه به کرایه دادن آنها نگاه می‌دارد.

هوقوق کامل استحصال‌کنندة فاناگرمّه‌ای، که در همین مادّه مقرّر گردیده است، می‌تواند توسط شرطنامه به شخصان دیگر تحویل داده شود.

 
مادّة 36.   حقوقهای تشکیلات پخش ایفیری
 

به غیر از حالتهای در همین قانون پیش‌بینی‌شده تشکیلات پخش ایفیری دارای حقوقهای کامل استفادة برنامة خود در هر گونه شکل و دادن اجازت به استفادة برنامه، همچنین حقوق گرفتن حق قلم برای دادن چنین اجازت می‌باشد.

هوقوق کامل دادن اجازت به استفادة برنامه معنای اجازت انجام دادن عملهای زیرین را دارد:

1) در این وقت از طرف تشکیلات دیگر پخش ایفیری به ایفیر دادن برنامه‌های آن؛

2) به عامّه دسترس کردن برنامه به واسطة کبیل؛

3) ثبت برنامه؛

4) تجدید ثبت برنامه؛

5) به عامّه دسترس کردن برنامه در جایهایی، که درآمد پولکی است. حقوق کامل تشکیلات پخش ایفیری، که در بنده 4 قسم دوّم همین مادّه پیش‌بینی شده است، در حالتهای زیرین تطبیق نمی‌گردد:

-اگر ثبت برنامه با رضائیت تشکیلات پخش ایفیری صورت گرفته باشد؛

-اگر تجدید برنامه با همان مقصدهایی عملی شده باشد، که با همان مقصدها ثبت آن طبق مقرّرات مادّة 41 همین قانون صورت گرفته است؛

6) توسط فروش، به کرایه دادن یا به طرز دیگر تحویل حقوق مالکیت در بین عامّه پهن کردن ثبت برنامه یا نسخه‌های ثبت برنامه. این حقوقها به استثنای حقوق به کرایه دادن نسبت ثبت برنامه یا نسخة ثبت برنامه، که با اجازت تشکیلات پخش ایفیری توسط فروش یا طرز دیگر تحویل حقوق مالکیت به معاملات گرجدنی برآورده شده‌اند، قطع می‌گردند. حقوق به کرایه دادن صرف نظر از حقوق مالکیت به ثبت برنامه یا نسخة آن، به تشکیلات پخش ایفیری باقی می‌ماند.

 
مادّة 37.   حقوقهای تشکیلات پخش کبیلی
 

به غیر از حالتهای در همین قانون پیش‌بینی‌شده تشکیلات پخش کبیلی در مورد برنامه‌های خود دارای حقوقهای کامل استفادة برنام خود در هر گونه شکل و دادن اجازت به استفادة برنامه، همچنین حقوق گرفتن حق قلم برای دادن چنین اجازت می‌باشد.

هوقوق کامل دادن اجازت به استفادة برنامه معنای حقوق تشکیلات پخش کبیلی را به اجازت انجام دادن عملهای زیرین دارد:

1) در این وقت از طرف تشکیلات دیگر پخش کبیلی به واسطة کبیل به عامّه دسترس کردن برنامه‌های خود؛

2) به ایفیر دادن برنامه؛

3) ثبت برنامه؛

4) تجدید ثبت برنامه؛

5) به عامّه دسترس کردن برنامه در جایهایی، که درآمد پولکی است. حقوق کامل تشکیلات پخش کبیلی، که در بند 4 قسم دوّم همین مادّه ذکر شده است، در حالتهای زیرین تطبیق نمی‌گردد:

-اگر ثبت برنامه با رضائیت تشکیلات پخش کبیلی صورت گرفته باشد؛

-اگر تجدید برنامه با مقصدهایی عملی شده باشد، که با همان مقصد ثبت آن طبق مقرّرات مادّة 41 همین قانون صورت گرفته است؛

  6) توسط فروش، به کرایه دادن یا به طرز دیگر تحویل حقوق مالکیت در بین عامّه پهن کردن ثبت برنامه یا نسخه‌های ثبت برنامه. این حقوقها به استثنای حقوق به کرایه دادن نسبت ثبت برنامه یا نسخة ثبت برنامه، که با اجازت تشکیلات پخش کبیلی توسط فروش یا طرز دیگر تحویل حقوق مالکیت به معاملات گرجدنی برآورده شده‌اند، قطع می‌گردند. حقوق به کرایه دادن صرف نظر از حقوق مالکیت به ثبت برنامه یا نسخه‌های آن، به تشکیلات پخش کبیلی باقی می‌ماند.

 
مادّة 38. استفادة اثرها و ابژکتهای حقوق وابسته به آن از طرف شخصان دیگر
 

یستیفادة اثرها و ابژکتهای حقوق وابسته به آن از طرف شخصان دیگر تنها با اجازت صاحب حقوق کامل به اثر و با پرداخت حق قلم، غیر از حالتهای در مادّه‌های 19-21، 24، 39-41 همین قانون پیش‌بینیگردیده، اجازت داده می‌شود.

 
مادّة 39. تجدید اثرها و فاناگرمّه‌ها با مقصدهای شخصی
 

همچون استثنا از مادّه‌های 34 و 35 همین قانون بی رضائیت مؤلف یا دیگر صاحب حقوق مؤلف، اجراگر و استحصال‌کنندة فاناگرمّه، ولی با پرداخت حق قلم آنها تجدید اثر اودیاویزولی یا فاناگرمّه تنها به مقصدهای شخصی اجازت داده می‌شود.

هقّ قلم برای تجدید اثر در همین مادّه ذکرشده از طرف استحصال‌کنندگان و واردکنندگان تجهیزات (اودیا – ویدیومگنیتافانها و غ .) و شکلهای مادّی (نوارهای ثبت آوازی یا ویدیویی، کسّیته‌های آوازی و ویدیویی، دیسکهای لیزری، کامپکت-دیسکها و غ .) ، که برای چنین تجدید استفاده می‌شوند، پرداخته می‌شود.

جمعاوری و تقسیم چنین حق قلم از طرف یکی از تشکیلاتهای ادارة دسته‌جمعی حقوقهای اموالی مؤلفان، استحصال‌کنندگان فاناگرمّه‌ها و اجراگران طبق سازشنامة بین این تشکیلاتها موافق مادّة 43 همین قانون انجام داده می‌شود.

گر در این سازشنامه چیز دیگری پیش‌بینی نشده باشد حق قلم ذکرشده به اندازة زیرین تقسیم می‌شود: 40%-به مؤلفان، 30%-به اجراگران، 30%-به استحصال‌کنندگان فاناگرمّه‌ها.

‌اندازة حق قلم و شرطهای پرداخت آن با سازشنامة بین استحصال‌کنندگان و واردکنندگان، از یک طرف و تشکیلات ادارة دسته‌جمعی حقوق اموالی مؤلفان، استحصال‌کنندگان فاناگرمّه‌ها و اجراگران، از طرف دیگر، مویین کرده می‌شوند، اگر طرفها به موافقه نایند، -آن از طرف مقام وکالت‌دار مویین کرده می‌شود.

برای تجهیزات و وسیله‌های مادّی در این مادّه ذکرشده، که پریدمیت صادرات محسوب می‌شوند و همچنین به تجهیزات کسبوی، که برای استفاده در شرایط خانه تعیین نشده‌اند، حق قلم پرداخته نمی‌شود.

 
مادّة 40. استفادة فاناگرمّه‌ای، که به مقصدهای تجارتی نشر شده است، بی رضائیتی
                     استحصال‌کنندة فاناگرمّه و اجراگر

 

همچون استثنای حالتهای مادّه‌های 34 و 35 همین قانون بی رضائیت استحصال‌کنندة فاناگرمّه‌ای، که به مقصدهای تجارتی نشر شده است و اجراگری، که اجرای او در چنین فاناگرمّه ثبت شده است، امّا با پرداخت حق قلم آنها عملی ساختن کارهای زیرین ممکن است:

1) اجرای عاموی فاناگرمّه؛

2) به ایفیر دادن فاناگرمّه؛

3) به واسطة کبیل به عامّه دسترس کردن فاناگرمّه.

جمعاوری، تقسیم و پرداخت حق قلمی، که در همین مادّه پیش‌بینی گردیده است از طرف یکی از تشکیلاتهایی، که حقوق اموالی استحصال‌کنندگان فاناگرمّه اجراگران را دست‌جمعانه اداره می‌کند، موافق مادّة 43 همین قانون، طبق سازشنام بین این تشکیلاتها صورت می‌گیرند. اگر در سازشنامه طرز دیگر تقسیم حق قلم پیش‌بینی نشده باشد، حق قلم مذکور بین استحصال‌کنندة فاناگرمّه و اجراگر برابر تقسیم می‌شود.

‌اندازة حق قلم و شرطهای پرداخت آن طبق سازشنامة استیفابدرند فاناگرمّه یا اتّحادیه‌ها (اسّاتسیتسیه‌ها)-ا چنین استفاد‌برندگان از یک طرف تشکیلاتهایی، که حقوق اموالی استحصال‌کنندگان فاناگرمّه‌ها و اجراگران را اداره می‌کنند، از طرف دیگر و در حالت به موافقه نیامد ان طرفین-از طرف مقام وکالت‌دار مویین کرده می‌شود.

‌اندازة حق قلم برای هر یک نمود استفادة فاناگرمّه مویین کرده می‌شود.

یستیفادبرندگان فاناگرمّه‌ها باید به تشکیلاتهای در همین مادّه ذکرشده برنامه‌های معلومات دقیقداشته و حجّتهای ضروری را برای جمع‌آوری و تقسیم حق قلم پیشنهاد نمایند.

 
مادّة 41. محدودیّتهای حقوق اجراگر، استحصال‌کنندة فاناگرمّه، تشکیلات پخش ایفیری و
                  کبیلی

 

همچون استثنای مقرّرات مادّه‌های 34-37 و 40 همین قانون استفادة اجرا، برنامه‌های ایفیری و کبیلی، ثبت آنها، همچنین تجدید فاناگرمّه بی رضائیت اجراگر استحصال‌کنندة فاناگرمّه، تشکیلاتهای پخش ایفیری و کبیلی و بی پرداخت حق قلم در حالتهای زیرین ممکن است:

1) برای به خلاصه‌های حادثه‌های جاری داخل کردن پارچه‌های خرد اجرا، فاناگرمّ برنامه‌های ایفیری و کبیلی؛

2) صرف به مقصدهای تعلیم یا تحقیقات علمی؛

3) برای اقتباس در شکل پارچه‌های خرد از اجرا، فاناگرمّه‌ها، برنامه‌های ایفیری یا کبیلی، به شرطی که چنین طرز اقتباس با مقصدهای اطّلاعاتی عملی گردد. در این مورد همه گونه استفادة نسخه‌های فاناگرمّه، که به مقصدهای تجارتی نشر شده است، برای  ایفیر یا کبیل دادن، از طرف تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی تنها با رعایة مقرّرات مادّة 40 همین قانون ممکن است؛

4) در حالتهای دیگر که با مقرّرات مادّه‌های 19-21 همین قانون در بابت محدودیّتهای حقوق اموالی مؤلف اثرهای علم، ادبیات و صنعت مقرّر شده‌اند.

همچون استثنای مقرّرات مادّه‌های 34-37 و 40 همین قانون استفادة برنامه‌های ایفیری یا کبیلی، ثبت آنها، همچنین تجدید فاناگرمّه بی رضائیت اجراگر استحصال‌کنندة فاناگرمّه‌ها، تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی به مقصدهای شخصی ممکن است. در این مورد تجدید فاناگرمّه به شرط پرداخت حق قلم مطابق مادّة 3 همین قانون ممکن است.

در بابت گرفتن اجازت اجراگر، استحصال‌کنندة فاناگرمّه و تشکیل پخش ایفیری برای عملی ساختن ثبتهای استفادة کوتاه‌مدّت اجرا یا برنامه، به را تجدید چنین ثبتها و فاناگرمّه‌ای، که با مقصدهای تجارتی نشر گردیده است، مقرّرات مادّة 34-37 همین قانون استفاده نمی‌شوند، به شرطی که ثبت استفاده و تجدید کوتاه‌مدّت از طرف تشکیلاتهای پخش ایفیری با کمک تجهیزات خود آن و برای برنامه‌های خصوصی آن با درنظرداشت شرطهای زیرین انجام داده شود:

1) از طرف تشکیلات پخش ایفیری گرفتن اجازت پیشکی برای به ایفیر دادن خود همان اجرا یا برنامه‌ای، که نسبت آنها ثبت استفادة کوتاه‌مدّت یا تجدید چنین ثبت صورت می‌گیرد؛

2) از طرف تشکیلات پخش ایفیری نابود ساختن ثبت در طول مدّتی، که مطابق مقرّرات بند 4 مادّة 21 همین قانون، که برای استفادة ثبت کوتاه‌مدّت اثرهای ادبیات، علم و صنعت مقرّر گردیده است، به استثنای نسخة یگانه، که می‌تواند در اساس خصلت صرف حجّتی داشتنش در بایگانیهای رسمی محفوظ باشد.

مهدودیّتهای در همین مادّه پیش‌بینیگردیده بی خلل‌دار ساختن استفادة معتدل فاناگرمّه، اجرا، برنامه‌های ایفیری یا کبیلی و ثبتهای آنها، همچنین اثرهای ادبیات، علم و صنعت، که به آنها داخلند و بی پایمال نمودن منفعتهای قانونی اجراگر، استحصال‌کنندة فاناگرمّه، تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی و مؤلفان اثرهای نامبرشده تطبیق می‌گردند.

 
مادّة 42. مهلت عمل حقوقهای وابسته به آن
 

هوقوق اجراگر، که در همین قانون پیش‌بینی گردیده است، در مدّت پنجاه سال پس از اجرای اوّلین آن عمل می‌کند.

هوقوق اجراگر به نام و حفظ اجرا از هر گونه تحریف و یا دخالت دیگر، که در مادّة 34 همین قانون مقرّر کرده شده است، بی محدودیّت مهلت حفظ می‌شود، ولی همچون میراث به شخص دیگر نمی‌‌گذرد.

هوقوقهایی، که در همین قانون در بابت استحصال‌کنندة فاناگرمّه مقرّر شده است، در مدّت پنجاه سال بعد انتشار اوّل فاناگرمّه و یا در مدّت پنجاه سال بعد ثبت اوّل آن، اگر تا این مدّت فاناگرمّه انتشار نشده باشد، عمل می‌کند.

هوقوقهایی، که در همین قانون در بابت تشکیلات پخش ایفیری مقرّر گردیده است، در مدّت پنجاه سال بعد به ایفیر دادن برنامة اوّلین از طرف این تشکیلات عمل می‌کند.

هوقوقهایی، که در همین قانون در بابت تشکیلات پخش کبیلی مقرّر گردیده است، در مدّت پنجاه سال بعد عملی گردیدن برنامة اوّلین کبیلی از طرف این تشکیلات عمل می‌کند.

هیساب مهلتهایی، که در همین مادّه پیش‌بینی شده‌اند، از 1 ژانویه سال آیندة به وقوع آمدن فکت حقوقی، که برای آغاز مهلت اساس می‌گردد، شروع می‌شود.

به میراثخوران (در بابت شخصان حقوقی-به وارثان حقوقی)-ا اجراگر، استحصال‌کنندة فاناگرمّه، تشکیلات پخش ایفیری یا کبیلی حقوق دادن اجازت استفادة اجرا، نمایش، فاناگرمّه، برنامه‌های ایفیری یا کبیلی و گرفتن حق قلم در حدود مهلت باقیمانده‌ای، که در همین مادّه ذکر یافته است، داده می‌شود.

 
باب iv.
یدارة دست‌جمعی حقوقهای اموالی

 
مادّة 43. هدفهای اساسی ادارة دست‌جمعی حقوقهای اموالی
 

با مقصد تأمین حقوق اموالی مؤلفان، اجراگران، استحصال‌کنندگان فاناگرمّه و دیگر صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن در حالتهایی، که به طور انفرادی عملی ساختن آن مشکل می‌گردد، می‌توانند تشکیلاتهایی تأسیس یابند، که حقوقهای اموالی شخصان مذکور را در اساس دست‌جمعی اداره می‌نمایند (منبعد-تشکیلات ادارة دست‌جمعی).

چونین تشکیلاتها در شکل تشکیلاتهای جمعیّتی غیریتیجارتی تأسیس می‌یابند و در دایرة صلاحییتهایی، که از صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن گرفته‌اند، عمل می‌کنند.

تعسیس تشکیلاتهای علی‌حده از روی حقوقهای علی‌حده و کتگوریهای علی‌حدة صاحبان حقوق یا تشکیلاتهایی، که حقوق گوناگون را به منفعت کتگوریهای گوناگون صاحبان حقوق اداره می‌کنند یا یک تشکیلاتی، که حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن را در این وقت اداره می‌کند، ممکن است.

تشکیلاتهاییداریدستجمعیّهوقوقهایمالومولکییمولّیفانبایدب‌طلباتیزیرینموتابیقباشند:

-نامیتشکیلاتبایدیبارة «تشکیلاتییداریدستجمعیّهوقوقهایمالومولکییمولّیفان» رادربرگیرد؛

-پیشبردیکاریتشکیلاتییداریدستجمعیّهوقوقهایمالومولکییمولّیفانبایدهمچونشکلیساسییفعالییتزیکرکردشود؛

-مقصدووزیفهایتشکیلاتییداریدستجمعیّهوقوقهایمالومولکییمولّیفانبایدب‌طلباتیمادّه‌های 43-46 قانونیمزکورموتابیقباشند. (قجتز 3. 12. 09س. ، ش573)

 
مادّة 44. وکالتهای تشکیلات ادارة دست‌جمعی
 

وکالتها به تشکیلات ادارة دست‌جمع مستقلانه از طرف صاحبان حقوق مؤلف و وابسته به آن در اساس شرطنامه‌های خطّی به طریق اختیاری، همچنین از روی شرطنامه‌های دخلدار با تشکیلاتهای خارجی، که چنین حقوقها را اداره می‌کنند، داده می‌شوند. چنین شرطنامه‌ها شرطنامه‌های مؤلفی نمی‌باشند و مقرّرات مادّه‌های 25-29 همین قانون به آنها تعلق ندارند.

هر یک مؤلف، وارث او یا شخص دیگر صاحب حقوق مؤلف و وابسته به آن، که طبق همین قانون حفظ می‌شود، حق دارد از روی شرطنامه عملی ساختن حقوق اموالی خود را به تشکیلات ادارة دست‌جمعی، که وظیفه‌دار است عملی ساختن این حقوق را به عهده گیرد، وا‌گذار نماید، به شرطی که آن به فعالیّت آیین‌ناموی تشکیلات منسوب باشد.

تشکیلاتهای مذکور حق ندارند، که از اثرها زه ابژکتهای حقوق وابسته به آن ، که برای ادارة دست‌جمعی گرفته‌اند، استفاده کنند.

تشکیلات ادارة دست‌جمعی به استفاد‌برندگان برای طرزهای دخلدار استفادة اثرها و ابژکتهای حقوق وابسته به آن اجازتنامه می‌دهد. شرطهای چنین اجازتنامه‌ها برای همة استفاد‌برندگان هر یک گروه مویین باید یک‌خِله باشد. در صورت موجود نبودن اساس کافی از دادن اجازتنامه به استفاد‌برنده صرف نظر کردن ممکن نیست.

چونین اجازتنامه‌ها استفادة همة اثرها و ابژکتهای حقوقهای وابسته به آن را از روی طرزهای در آنها ذکرشده اجازت می‌دهند و از نام همة صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته، از جمله آنهایی، که مطابق این مادّه به تشکیلات صلاحیت نداده‌اند، داده می‌شوند.

همة دعواهای امکان‌پذیر اموالی صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن به استفاد‌برندگان، که به استفادة اثرها و ابژکتهای حقوقهای وابسته به آنها از روی اجازتنامه مربوط است، باید از طرف تشکیلات ادارة دست‌جمعی، که چنین اجازتنامه‌ها را می‌دهد، تنظیم کرده شوند.

تشکیلات ادارة دست‌جمعی حق دارد، که حق قلم طلبکردنشده را نگاه دارد و آن را پس از سه سال به حساب تشکیلات وارد شدنش به مبلغهای تقسیمشونده یا به مقصدهای دیگر، به منفعت صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابستة به آن استفاده برد.

 
مادّة 45. وظیفه‌های تشکیلات ادارة دست‌جمعی
 

تشکیلات ادارة دسته‌جمعی در اساس صلاحیت و از نام صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن خود باید وظیفه‌های زیرین را ادا نماید:

1) اندازة حق قلم و دیگر شرطهای دادن اجازتنامه را با استفاد‌برندگان موافقه نماید؛

2) به استفاد‌برندگان برای استفاده از حقوقی، که اداره کرده می‌شود، اجازتنامه دهد؛

3) با استفاد‌برندگان اندازة حق قلم را در حالتهایی، که این تشکیلات به جمع‌آوری چنین حق قلم بی دادن اجازتنامه مشغول می‌شود، موافقه نماید (قسم 3 مادّة 39، قسمهای 2 و 3 مادّة 40 همین قانون)؛

4) حق قلم را طبق اجازتنامه و (یا) حق قلمی را، که در بند 3 همین مادّه پیش‌بینی شده است، جمع‌آوری نماید؛

5) به صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن تقسیم و  پرداخت حق قلم را، که طبق بند 4 همین مادّه جمع آورده شده است، عملی سازد؛

6) همه گونه عملیات ضروری حقوقی را برای حفظ حقوقی، که آنها را اداره می‌کند، عملی سازد؛

7) فعالیّت دیگر را طبق صلاحییتهایی، که صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن وا‌گذار نموده‌اند، انجام دهد.

 
مادّة 46. عهده‌داریهای تشکیلات ادارة دست‌جمعی
 

فعالیّت تشکیلات ادارة دست‌جمعی به منفعت صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن انجام داده می‌شود. با این مقصدها تشکیلات ادارة دست‌جمعی باید عهده‌داریهای زیرین را اجرا نماید:

1) همزمان با پرداخت حق قلم به صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن پیشکش نمودن حسابات راجع به استفادة حقوق آنها؛

2) استفادة حق قلم طبق مقرّرات بند 4 مادّة 45 همین قانون جمع‌آوریشده، فقط برای تقسیم و پرداخت به صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن. از حق قلم جمع‌آوریشده تشکیلات می‌تواند مبلغ مویین را برای پوشانیدن خراجات واقعی خود برای جمع‌آوری، تقسیم و پرداخت چنین حق قلم جدا نماید، همچنین مبلغ مویین را به خزینه‌های مخصوص، که از طرف این تشکیلات با رضائیت و به منفعت صاحبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن تأسیس داده می‌شوند، گذراند؛

3) مبلغهای حق قلم جمع‌آوریشده را، که پس از نگاه داشتن مبلغ در بنده 2 همین مادّه ذکرشده باقی می‌مانند، تقسیم نموده، منتظم پردازد.

ساهیبان حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن، که به تشکیلات صلاحیّت جمع‌آوری نمودن حق قلم در بند 4 مادّة 45 همین قانون مقرّرشده را نداده‌اند، حق دارند، که از این تشکیلات پرداختن حق قلم به آنها تعلقداشته را طبق تقسیمات به عملامده طلب نمایند و همچنین اثرهای خود و ابژکتهای حقوق وابسته به آن را از اجازتنامهایی، که این تشکیلات به استفاد‌برندگان می‌دهد، خارج سازند.

 
باب v.
هیفز حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن

 
مادّة 47. ویرای کردن حقوقهای مؤلفی و حقوقهای وابسته به آن. نسخه‌های غیریقانونی اثرها
                  و فاناگرمّها

 

ویران کردن حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن اینها می‌باشند:

1) بی اجازت صاحب‌حقوق تجدید، پهن کردن و طرز دیگر استفادة ابژکتهای حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن؛

2) پهن، تییار، وارد نمودن با مقصد پهن کردن تجهیزات یا پیشکش کردن خذمت، که برای صرف نظر کردن یا به صرف نظر نمودن هر یک وسائط تکنیکی حفظ حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن پیش‌بینی گردیده است، امکان می‌دهد یا مساعدت می‌کند؛

3) بی اجازت صاحب‌حقوق برهم یا تغییر دادن هر گونه اطّلاع در بارة اداره‌کنی حقوقها.

نوسخه‌های اثر و فاناگرمّه‌ای، که تهیه و پهن نمودن آنها باعث ویران کردن حقوقهای مؤلفی و وابسته به آن می‌شود، نسخه‌های غیریقانونی حساب می‌یابند.

به جمهوری تاجیکستان بی راضیگی صاحب‌حقوق وارد نمودن نسخه‌های اثرها و فاناگرمّهایی، که در جمهوری تاجیکستان طبق همین قانون حفظ می‌شوند، از دولتی، که در آن این اثر و فاناگرمّه‌ها حفظ نمی‌شوند یا حفظ آنها قطع گردیده است، نیز ویران کردن حقوق مؤلفی و حقوقهای وابسته به آن حسابیده می‌شود.

شخسانی، که به ویرانکنی قانون مذکور راه می‌دهند، موافق قانون به جوابگری کشیده می‌شوند.

 
 مادّة 48. حفظ حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن
 

هیفز حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن با طرزی، که کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان مویین کرده است، همچنین با راههای زیرین عملی می‌شود:

1) به جای چوبران زیان ستانیدن درآمد، که ویرانکننده در نتیجة ویران کردن حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن به دست آورده است؛

2) پرداخت جبرانپولی در حجمی، که از طرف سود به جای جبران ضرر و یا ستانیدن درآمد مویین شده است.

نوسخه‌های غیریقانونی اثر یا فاناگرمّه با طلب صاحب حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن به او داده می‌شوند.

نوسخه‌های غیریقانونی اثر یا فاناگرمّه‌ای، که از طرف صاحب حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن طلب کرده نشده‌اند، باید نابود کرده شوند.

مواد و تجهیزاتی، که برای تییار کردن و تجدید نسخه‌های غیریقانونی اثرها یا فاناگرمّه‌ها استفاده شده است، نابود کرده و یا به فایدة دولت داده می‌شوند.

ساهیبان حقوق مؤلفی و حقوقهای وابسته به آن با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری می‌توانند برای حفظ حقوقهای خود به مقامات سودی مراجعت نمایند.

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                              ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه، 13 نوامبر سال 1998،

ش 726

Инчунин кобед

shutterstock_106049021

کادیکس عایلة جمهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1998، ش 22، ماد. 303؛ س. 2006، ش 4، …