معلومات آخرین
Home / زیست شناسی

زیست شناسی

موبادلة نیعروگی. گیگیینة خوراک

gigienai-xurok

موبادلة نیرو در ارگانیزم. برای روندهای گوناگون فعالیّت حیاتی ارگانیزم (به وجود آمدن مادّه‌ها، کار موشکها، نگاهداری حرارت بدن) در یک شبانه‌روز قریب 10500 کج (2500 کّل) انرژیه (نیرو) ضرور است. منبة آن نیرویست، که در بندهای کیمیاوی مالیکوله‌های مادّه‌های عضویی (سفیده، چرب، کرباگیدرت) موجود است و از خوراک گرفته …

مفصل

تغییریابی ماده‌های غذایی در معده

pardai-luobi

هازیمه در رودة باریک. خوراک شولمانند قسم-قسم از معده به جای دیگر کانال هاضمه – روده می‌گذرد. در رودة باریک تجزیة منبعدة نسبتاً عادّی مادّه‌های غذایی دوام کرده، به خون و لیمفه جبّیده می‌شود. درازی رودة باریک 3-3، 5 م است. قسم اوّل آن رودة دوازده‌انگشته می‌باشد. درازی میانة آن …

مفصل

پیشگیری کردن بیماریهای روعده و معد 

jeludka-bemori

بیماریهای معده و روده. استعمال آذوقه‌ کهنه باعث زهرآلودشوی ارگانیزم شده می‌تواند. هنگام زهرآلودشوی معده را حتماً از خوراک تازه کردن لازم است. برای این به ضرردیده یکچند استکان آب شیرگرم خورانده، برای قیکنی بیخ زبان یا دیوار عقب حلقش را با قاشق یا پنجة دست انگیزانیدن لازم است. یکجایه …

مفصل

موبادلة ماده‌های آرگنیکی

mubodilai-moda

توسیف عمومی و اهمیت مبادلة مادّه‌ها. در بین ارگانیزم و محیط منتظم مبادلة مادّه‌ها و نیرو به عمل می‌آید. از لحظة به ارگانیزم داخل شدن آب و مادّه‌های غذایی مبادلة مادّهای و محیط بیرونی سر می‌شود، یک قسم مادّه‌ها در نای هاضمه تا حدّ عادّیترین تجزیه شده، به محیط داخل …

مفصل

هزم خوراک در کاواکی دهان

hazmi-xurok-dahon

کاواکی دهان. در کاواکی دهان خوراک چشیده، میده خاییده و با آب دهان تر می‌شود. در میده کردن خوراک دندانها و زبان اشتراک می‌کنند. آدمان کلانسال 32 دندان دارند. ساخت آنها وابسته به وظیفه‌اشان گوناگون است. در جاغهای بالای و پایان از پیش چارتایی دندانهای پهن پیش جایگیرند. بعد آنها …

مفصل

وزوهای هاضمه

uzvhoi-hozima

ازوقواری و مادّه‌های غذایی. خوراک برای انکشاف، تشکّل و فعالیّت حیاتی ارگانیزم شرط ضروری می‌باشد. آذوقه‌واری (نان، گوشت، شیر، تخم، ماهی، روغن، سبزه‌وات، میوه‌جات) از مادّه‌های اساسی غذایی: سفیده‌ها، چربها، انگشتابها، نمکهای مینیرلی، آب و ویتامینها عبارت است. مهسولات از نباتات و هیوانات حاصلشده همدیگر را پرّه کرده، هوجیره‌های ارگانیزم …

مفصل

موبادلة گازها در شش و بافته‌ها

mub-gaz

هرکتهای نفسگیری. نفس گرفتن و نفس برآوردن یکدیگر را موزون عوض کرده، به واسطة شش گذشتن هوا و اواتازکنی شش را تأمین می‌سازند.  یوزشوی نفسگیری و نفسبراری را مرکز نفسگیری تنظیم می‌کند، که آن در مغز درازرویه جایگیر است. در مرکز نفسگیری امپولسها منتظم به عمل آمده، توسط عصبها به …

مفصل

همیّت نفسکشی

nafaskashi-0

توسّوت عضوهای نفسکشی مبادلة گازها بین ارگانیزم و محیط اطراف به عمل می‌آید. در نتیجه آدم آکسگین را فرو برده، گاز کربنترا خاریج می‌کند. آکسگین داخل‌شده، در روند آکسیدشوی مادّه‌های آرگنیکی فعالانه اشتراک می‌کند. هوجیره‌ها به آنها احتیاج کلان دارند. در نتیجة آکسیدشوی هر کدام مادّة آرگنیکی گاز کربنت و آب …

مفصل