معلومات آخرین
Home / جامعه / جمعیّت دارای مسئولیت محدود چیست؟

جمعیّت دارای مسئولیت محدود چیست؟

قانون  جومهوری تاجیکستان

دربارة جمعیّت دارای مسئولیت محدود

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 2002، ش4، قسم 2، ماد. 314؛ سال 2008، ش10، ماد. 810)

باب i. قاعده‌های عمومی

مادّة 1. مناسبتهایی، که همین قانون تنظیم می‌کند

همین قانون حالت حقوقی جمعیّت دارای مسئولیت محدود، حقوق و عهده‌داریهای اشتراکچیان آن، ترتیب تشکیل کردن، ازنوتشکیلدیهی و برهم دادن جمعیّت را مویین می‌نماید.

خوسوسیّت حالت حقوقی، ترتیب تشکیل کردن، ازنوتشکیلدیهی و برهم دادن جمعیّت دارای مسئولیت محدود را در ساحه‌های فعالیّت بانکی، سغرتوی و سرمایه‌گذاری قانونهای جمهوری تاجیکستان مویین می‌کنند.  
مادّة 2. مفهوم جمعیّت دارای مسئولیت محدود

جمعیّت دارای مسئولیت محدود (منبعد جمعیت) جمعیّت خواجگییست، که از جانب یک یا یکچند شخصی تأسیس داده شده، سرمایة آیین‌ناموی آن با حصّة ‌حجم مویینکردة حجّتهای تأسیساتی تقسیم شده است. اشتراکچیان جمعیت از روی عهده‌داریهای آن مسئولیت ندارند و زیان توکّل مربوط با فعالیّت جمعیّت را در دایرة ارزش سهم گذاشته‌اشان به عهده دارند.

یشتیراکچیان جمعیت، که به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت سهم را در حجم پُرّه‌اش نگذاشته‌اند، طبق عهده‌داری آن در دایرة ارزش قسم پرداختشدة سهم هر کدام اشتراکچی جمعیت مسئولیت مشترک دارند.

جمعیت در مالکیت اموال علی‌حده دارد، که در بالانس مستقل آن به حساب گرفته می‌شود، وه‌ای از نام خود حقوقهای اموال و شخصی غیریموالی را به دست درآورده و آن را عملی می‌نماید، عهده‌داری را به ذمّه گرفته، در سود دعواگر و جوابگر شده می‌تواند.
جمعیت شخص حقوقی بوده با ترتیب مقرّرکردشده می‌تواند در حدود جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن صورتحسابهای بانکی گشاید

 
مادّة 3. نام فیرموی جمعیّت
جمعیت نام پُرّة رسمی داشته، حق دارد به زبان دولتی دارای نام مختصر باشد.

نام پُرّة فیرموی جمعیت به زبان دولتی باید نام پُرّة جمعیت و عباره‌های «دارای مسئولیت محدود» را داشته باشد. نام مختصر فیرموی جمعیت باید دارای نام پرّه یا مختصر جمعیت و کلمه‌های «دارای مسئولیت محدود» یا اختصار (ابّریویتورة) جدمّ باشد.

نام فیرموی جمعیت در زبان دولتی دیگر اصطلاحها و اختصارهایی، که شکل تشکیلی-حقوقی، از جمله از زبانهای خارجی گرفته شده را انعکاس می‌نمایند، داشته نمی‌تواند، اگر سندهای معیاری و حقوقی جمهوری تاجیکستان قاعدة دیگر را پیش‌بینی نکرده باشند.

 
مادّة 4. محل جایگیرشوی و سراغة جمعیّت

محل جایگیرشوی جمعیت از روی جای بقیدگیری دولتی آن مویین کرده می‌شود. حجّتهای تأسیساتی جمعیت ممکن است مقرّر نماید، که محل جایگیرشوی دائمی مقامات اداره‌کنی آن یا جای دائمی فعّالیّتش محل جایگیرشوی جمعیت می‌باشد.
جمعیت باید سراغة پاچتوی خود را داشته باشد، که از روی آن به آن علاقه کرده می‌شود. جمعیت در بارة تغییریابی سراغة پاچتوی خود، عهده‌دار است به مقاماتی، که بقیدگیری شخص حقوقی را عملی می‌نماید، خبر دهد.
جمعیت باید مُهر مدوّر داشته باشد، که در آن نام پُرّة فیرموی‌اش به زبان دولتی ثبت یابد. در مُهر جمعیت اینچنین نام فیرموی آن به هر زبان خارجی ثبت شده می‌تواند.

جمعیت حق دارد شتمپها و بلنکهای دارای نام فیرموی خود، نشان خودی، اینچنین علامت مال و دیگر واسطه‌های فردیّت را، که با ترتیب مقرّری به قید گرفته شده‌اند، داشته باشد.

 
مادّة 5. قابلیّت حقوقداری جمعیّت

جمعیت تشکیلات تجارتی بوده، دارای حقوقهای گرجدنی می‌باشد و عهده‌داریهای ضروری به فعّالیّتش علاقه‌مند را برای عمل نمودن همه گونه فعالیّت در قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان منع نشده به ذمّه می‌گیرد.
به نمودهای علی‌حدة فعالیّت در قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی‌شده جمعیت تنها در اساس اجازتنامه (لیتسینزیه) مشغول شده می‌تواند. اگر در شرطهای دادن اجازتنامه برای به عمل برآوردن نمود مویین فعالیت طلب چون فعالیّت استثنای عملی گردانیدن آن پیش‌بینی شده باشد، جمعیت در دوام مهلت عمل اجازتنامه حق دارد تنها نمودهای فعالیّت پیش‌بینیکردة اجازتنامه را به عمل برارد.

 
مادّة 6. فیلیلها و نمایندگیهای جمعیّت

جمعیت می‌تواند با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که با نکمتر از سه دو حصّة ‌اواز شمارة عمومی اشتراکچیان جمعیت قبول شده است، فیلیلها تأسیس داده، نمایندگیها گشاید.

تعسیس فیلیلها و گشادن نمایندگیها از جانب جمعیت در حدود جمهوری تاجیکستان با رعایة طلبات همین قانون و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان و در خارج جمهوری تاجیکستان مطابق قانون‌‌گذاری دولت خارجی، که در حدود آن فیلیلها تأسیس داده یا نمایندگیها گشاده می‌شوند، صورت می‌گیرد، اگر در شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان قاعدة دیگر پیش‌بینی نشده باشد.

فیلیل جمعیت قسم علی‌حدة آن بوده، بیرون از محل جایگیرشوی جمعیت واقع می‌باشد و همة وظیفه‌های آن را (قسم آن) ، از جمله وظیفة نمایندگی را عملی می‌نماید.
نمایندگی جمعیت قسم علی‌حدة آن بوده، بیرون از محل جایگیرشوی جمعیت واقع می‌باشد و منفعتهای جمعیّت را افاده و محافظت می‌کند.
فیلیل و نمایندگی جمعیت شخصان حقوقی نمی‌باشند و در اساس نظامنامة تصدیقکردة جمعیت عمل می‌نمایند. فیلیل و نمایندگی دارای اموالی می‌باشند، که جمعیّت تأسیس‌دهنده به آنها داده است.

راهبران فیلیلها و نمایندگیهای جمعیّت را جمعیت تعیین می‌کند و آنها در اساس وکالتنامة آن عمل می‌کنند.

فیلیلها و نمایندگیهای جمعیت فعالیّت خود را از نام جمعیّت آنها را تأسیس‌دهنده عملی می‌گردانند. برای فعالیّت فیلیل و نمایندگی جمعیت جمعیّت آنها را تأسیسکرده مسئول است.

 
مادّة 7. جمعیّت فرعی و وابست

جمعیت می‌تواند جمعیّت فرعی و وابستة خواجگی دارای وکالت شخص حقوقی، که در حدود جمهوری تاجیکستان مطابق همین قانون و دیگر قانونهای جمهورییتاجیکستان، اینچنین در خارج جمهوری تاجیکستان مطابق قانون‌‌گذاری دولت خارجی، که در حدود آن جمعیّت فرعی یا وابستة خواجگی تأسیس داده شده‌اند، باشد، اگر در شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان قاعدة دیگر پیش‌بینی نشده باشد.
جمعیّتی فرعی اعتراف کرده می‌شود، که اگر دیگر جمعیّت (اساسی) خواجگی بنا بر اشتراک افضلیّتناک در سرمایة آیین‌ناموی آن یا مطابق شرطنامة بستة بین آنها یا به طرز دیگر امکانیت داشته باشد، که قرار با همین طریق قبولکردة جمعیّت را مویین نماید.
جمعیّت فرعی به قرضهای جمعیّت اساسی خواجگی جوابگر نمی‌باشد.

جمعیّت اساسی خواجگی، که برای دادن سپارشهای حتمی به جمعیّت فرعی حقوق دارد، با جمعیّت فرعی از روی اهدهای برای اجرای این سپارشها بستة آن مشترک جوابگر است.

در صورت مفلسشوی جمعیّت فرعی با گناهی جمعیّت اساسی خواجگی، هنگام ناکفایهگی اموال جمعیّت فرعی، جمعیّت اساس از روی قرضهای آن جوابگری علاوگی (سوبسیدیری) دارد.

یشتیراکچیان جمعیّت فرعی حک دارند جبران زیان با گناه جمعیّت اساس به جمعیّت فرعی رسانیده را طلب نمایند.

جمعیّتی وابسته اعتراف کرده می‌شود، که اگر جمعیّت (برتریداشته) دیگر خواجگی بیشتر از بیست فایض سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت یکم را داشته باشد.

جمعیّتی، که بیشتر از بیست فایض سهمیه‌های آوازداری جمعیّت سههامی یا بیشتر از بیست فایض سرمایة آیین‌ناموی دیگر جمعیّت دارای مسئولیت محدود را به دست درآورده است وظیفه‌دار است در این باره به مقاماتی، که بقیدگیری دولتی شخصان حقوقی را به راه  می‌مانند، فوراً معلومات را برای نشر نمودن پیشنهاد  نماید.

 
مادّة 8. اشتراکچیان جمعیّت

شهروندان و شخصان حقوقی اشتراکچیان جمعیت بوده می‌توانند. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان اشتراک گوروه علی‌حدة شهروندان را در جمعیّتها منع یا محدود کردنش ممکن است.
مقامات دولتی و مقامات حاکمیت محل حق ندارند، که اشتراکچیان جمعیت باشند، اگر قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان قاعدة دیگری را مقرّر نکند.

جمعیّت را یک شخی تأسیس داده می‌تواند، که آن اشتراکچی یگانه می‌گردد. جمعیت مینعبد جمعیّت دارای یک اشتراکچی شده می‌تواند.

جمعیت به صفت اشتراکچی یگانه جمعیّت دیگر خواجگی از یک شخc عبارت بوده را داشته نمی‌تواند.

شمارة اشتراکچیان جمعیت نباید بیشتر از cی  نفر باشد.

در حالتهایی، که شمارة اشتراکچیان جمعیت از حدّ مقرّرکردة همین بند زیاد باشد، جمعیت در دوام سال باید به جمعیّت گشاد سههامی یا کااپیرتیو استحصالی تبدل یابد. اگر در دوام مهلت ذکریافته جمعیت از نو تأسیس داده نشود و شمارة اشتراکچیان جمعیت تا حدّ مقرّرکردة همین بند کم نگردد، آن به طریق سودی با طلب مقامی، که شخصان حقوقی را به قید دولت می‌گیرد، یا دیگر مقامات دولتی یا مقامات حاکمیت محلی، که آنها را قانون برای پیشنهاد چنین طلب حقوق، داده است، برهم داده می‌شود.

 
مادّة 9. حقوقی  اشتراکچیان جمعیّت
یشتیراکچیان جمعیت حقوق دارند:

-در ادارة کارهای جمعیت با ترتیب مقرّرکردة همین قانون و حجّتهای تأسیساتی جمعیت اشتراک نمایند؛

-در بارة فعالیّت جمعیت معلومات گیرند و با دفترهای محاسبوی (بوخگلتر (حسابدار)ی) و دیگر حجّتهای آن با ترتیب مقرّرکردة حجّتهای تأسیساتی شناس شوند؛

-در تقسیمات فایده اشتراک کنند؛

-با ترتیب پیش‌بینیکردة همین قانون و آیین‌نامة جمعیت حصّة ‌خود را از سرمایة آیین‌ناموی جمعیت فروشند یا به طرز دیگر یک قسم آن را به یک یا یکچند اشتراکچی این جمعیت دهند؛

-هر وقت ناوابسته از راضیگی دیگر اشتراکچیان آن از جمعیت برآیند؛

-در صورت برهم خردن جمعیت قسم اموال یا ارزش آن را بعد حساب و کتاب با کریدیتاران گیرند.

یشتیراکچیان جمعیت اینچنین دیگر حقوقهایی دارند، که آنها را همین قانون پیش‌بینی کرده است.

به غیر از حقوقهایی، که همین قانون جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی کرده است، آیین‌نامة جمعیت می‌تواند دیگر حقوقهای (حقوقهای علاوگی) اشتراکچی (اشتراکچیان) جمعیّت را پیش‌بینی نماید. این حقوقها ممکن است در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی کرده شوند یا با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که آن را همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول کرده‌اند، داده می‌شوند.

هوقوقهای علاوگی، که به اشتراکچی مویین جمعیت داده شده است، در حالت بیگانه کردن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) او به به دستدرارندة حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) نمی‌‌گذرد.

قتع یا محدود کردن حقوقهای علاوگی، که به همة اشتراکچیان جمعیت داده شده است، با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول کرده‌اند، صورت می‌گیرد. قطع یا محدود گرداندن حقوقهای علاوگی، که به اشتراکچیان مویین جمعیت داده شده است، با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که با نکمتر از سه دو حصّة ‌اواز شمارة عمومی اشتراکچیان جمعیت قبول شده است، صورت می‌گیرد، به شرطی، که اگر اشتراکچی جمعیت، که چنین حقوقهای علاوگی به او تعلق دارد، به طرفداری این قرار آواز داده، یا راضیگی خطّی داده باشد. اشتراکچی جمعیت، که حقوقهای علاوگی به او داده شده است، از تطبیق حقوقهای علاوگی داده شده دست کشیده می‌تواند و در این باره به جمعیت آگاهنامة خطّی می‌فرستد. از وقت آگاهنامة مذکور را گرفتن جمعیت حقوقهای علاوگی اشتراکچی جمعیت قطع می‌گردد.

 
مادّة 10. عهده‌داری اشتراکچیان جمعیّت

اشتراکچیان جمعیت عهده‌دارند:

-با ترتیب، در حجم، ترکیب و مهلت پیش‌بینیکردة همین قانون و حجّتهای تأسیساتی جمعیت سهم گذارند؛

-اطّلاعات مخفی را در بارة فعالیّت جمعیت فاش ننمایند. اشتراکچیان جمعییگ دیگر عهده‌داریها را نیز دارند، که همین قانون پیش‌بینی کرده است.

به غیر از عهده‌داریهای پیش‌بینیکردة همین قانون، آیین‌نامة جمعیت می‌تواند دیگر عهده‌داریهای (عهده‌داریهای علاوگی) اشتراکچی (اشتراکچیان) جمعیّت را، که به معیارهای این قانون مخالف نیستند، پیش‌بینی نماید. این عهده‌داریها در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی شده یا با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول کرده‌اند، به ذمّة همة آنها گذاشته می‌شود. به ذمّة اشتراکچی مویین جمعیت گذاشتن عهده‌داریهای علاوگی با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که با نکمتر از سه دو حصّة ‌اوازهای شمارة عمومی اشتراکچیان جمعیت قبول شده است، صورت می‌گیرد، اگر اشتراکچی جمعیت، که چنین عهده‌داریهای علاوگ به ذمّه‌ش گزایشته شده است، به طرفدار قبول چنین قرار آواز دهد یا راضیگی خطّی داده باشد.

وهدداریهای علاوگی، که به ذمّة اشتراکچی مویین جمعیت گذاشته شده است، در حالت بیگانه کردن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) او به به دستدرارندة حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) نمی‌‌گذرد.

وهدداریهای علاوگی ممکن است با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول کرده‌اند، قطع کرده شود.

 
مادّة 11.   از جمعیت خارج کردن اشتراکچی جمعیّت
یشتیراکچیان جمعیت، که حصّة ‌انها در مجموع نه کمتر از ده فایض سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت را تشکیل می‌دهد، حق، دارند  به طریق سودی از جمعیت خارج کردن اشتراکچیی را، که عهده‌داری خود را دغلانه ویران می‌کند، یا با عمل (بی‌عملی) خود فعالیّت جمعیّت را غیر امکان‌پذیر یا خیلی دشوار می‌گرداند، طلب نمایند.

 
مادّة 12. مسئولیت جمعیّت

جمعیت طبق عهده‌داریهایش با تمام اموال به آن تعلقداشگه مسئول است.

جمعیت عاید عهده‌داریهای اشتراکچیانش جوابگر نیست.

در حالت مفلسشوی جمعیت با گناه اشتراکچیانش یا با گناه شخصان دیگر، که آنها حقوق دارند به جمعیت سپارش حتمی دهند یا به طرز دیگر امکانیت دارند عمل آن را مویین نمایند، به ذمّة این اشتراکچیان یا شخصان دیگر در صورت ناکفایهگی اموال جمعیت ممکن است عاید عهده‌داریهایش مسئولیت علاوگی (سوبسیدیری) گذاشته شود.

دولت عاید عهده‌داریهای جمعیت و جمعیت عاید عهده‌داریهای دولت مسئولیت ندارد.

 
باب پ. تأسیس دادن جمعیّت
 
مادّة 13. ترتیب تأسیسدیهی جمعیّت

مؤسسان جمعیت شرطنامة تأسیساتی می‌بندند و آیین‌نامة چجمعیّت را تصدیق می‌کنند. شرطنامة تأسیساتی و آیین‌نامة جمعیت حجّتهای تأسیساتی جمعیت می‌باشند.

گر جمعیّت را یک شخc تأسیس دهد، حجّت تأسیساتی جمعیت آیین‌نامة تصدیقکردة همین شخc می‌باشد. در صورت تا دو نفر و از آن زیاد شدن شمارة اشتراکچیان جمعیت باید در بین آنها شرطنامة تأسیساتی بسته شود.

خوسوسیّت تأسیسدیهی جمعیت با اشتراک سرمایه‌گذاران خارجی با قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة سرمایه‌گذاری» مویین کرده می‌شود. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

موسّیسان جمعیت مقامات اجرائیة جمعیّت را انتخاب (تعیین) می‌کنند، ایچونین در حالت به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت وارد شدن سهم غیریپولی ارزش پولی آنها را تصدیق می‌نمایند.

قرار در بارة تصدیق آیین‌نامة جمعیت، اینچنین قرار در بارة تصدیق ارزش پولی سهم گذاشتة مؤسسان جمعیت از جانب مؤسسان یکدلانه قبول کرده می‌شود.

مؤسسان جمعیت عاید عهده‌داریهایی، که با تأسیس جمعیت علاقه‌مندند و تا بقیدگیری دولتی آن پیدا شده‌اند، مسئولیت مشترک دارند. جمعیت عاید عهده‌داریهای مؤسسان جمعیت، که با تأسیس آن علاقه‌مندند، تنها در صورت معقولدانی منبعدة عمل آنها از جانب مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت مسئول است.

 
مادّة 14. حجّتهای تأسیساتی جمعیّت
موسّیسان جمعیت در شرطنامة تأسیساتی عهده‌دار می‌شوند، که جمعیت تأسیس دهند و ترتیب فعالیّت یکجایه را عاید تأسیس آن مویین نمایند. در شرطنامة تأسیسات اینچنین هیت مؤسسان (اشتراکچیان) جمعیت، حجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت و حجم حصّة ‌هر کدام مؤسس (اشتراکچی) جمعیت، حجم و ترکیب سهم، هنگام تأسیسنمایی، ترتیب و مهلت به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت گزاپگگن آن، مسئولیت مؤسسان (اشتراکچیان) جمعیت برای ویران کردن عهده‌داری سهم‌گذاری شرط و ترتیب تقسیم فایده در بین موسّیcان (اشتراکچیان) جمعیت، هیت مقامات جمعیت و ترتیب از جمعیت برآمدن اشتراکچیان جمعیت مویین کرده می‌شود.

آیین‌نامة جمعیت باید اینها را داشته باشد:

-نام پرّه و مختصر فیرموی جمعیت؛

-معلومات در بارة جای واقع‌شوی جمعیت؛

-معلومات در بارة هیت و صلاحیّت مقامات جمعیت، از جمله در بارة مسئله‌هایی، که صلاحیّت استثنایی مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت را تشکیل می‌دهد، در بارة ترتیب قبول قرارهای مقامات جمعیت، از جمله در بارة مسئله‌هایی، که عاید آنها قرارها یکدلانه یا با اکثریّت مویین آوازها قبول کرده می‌شوند؛

-معلومات در بارة حجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت؛

-معلومات در بارة حجم و ارزش نامینلی حصّة ‌هر کدام اپگگیراکچی جمعیت؛

-حقوق و عهده‌داریهای اشتراکچیان جمعیت؛

-معلومات در بارة ترتیب و عاقبتهای از جمعیت برآمدن اشتراکچی جمعیت؛

-معلومات در بارة ترتیب به شخص دیگر گذشتن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت؛

-معلومات در بارة ترتیب نگاهداری حجّتهای جمعیت، و ترتیب به اشتراکچیان جمعیت و شخصان دیگر اخبارات دادن جمعیت؛

-معلومات در بارة فیلیلها و نمایندگیهای جمعیت. آیین‌نامة جمعیت می‌تواند اینچنین دیگر قاعدهایی، که خلاف همین قانون و دیگر قانونها نمی‌باشند، داشته باشد.

با طلب اشتراکچی جمعیت، ائودتار (بازرس مالی) یا هر شخص منفعتدار، جمعیت عهده‌دار است در مهلت عاقلانه به آنها امکانیت دهد، که با حجّتهای تأسیساتی جمعیت، از جمله با تغییراتها شناس شوند.
تغییرات به حجّتهای تأسیساتی جمعیت با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت وارد کرده می‌شود.

تغییرات به حجّتهای تأسیسی جمعیت واردگردیده، که معلومات عاید به آنها در فهرست یگانة دولتی شخصان حقوق و صاحبکاران انفرادی موجودند، پس از وارد نمودن تغییرات به همین فهرست برای شخصان سوّم اعتبار پیدا می‌کنند. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

در حالت با هم مطابقت نکردن نشاندادهای شرطنامة تأسیساتی و نشاندادهای آیین‌نامة جمعیت برای شخصان سوّم و اشتراکچیان جمعیت نشاندادهای آیین‌نامة جمعیت قوّة افضلیّتناک دارند.

 
مادّة 15. بقیدگیری دولتی جمعیّت

جمعیت مطابق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة بقیدگیری دولتی شخصان هوقوکیوه صاحبکاران انفراد» به قید دولتی گرفته می‌شود. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)
جمعیت از مورد بقیدگیری دولتی آن چون شخص حقوق تأسیسیافته اعتراف کرده می‌شود.
جمعیت بدون محدودکنی مهلت تأسیس داده می‌شود، اگر آیین‌نامة آن قاعدة دیگری را پیش‌بینی نکرده باشد.

 
باب 3. سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت
 
مادّة 16. سرمایة آیین‌ناموی جمعیت.   حصّه ‌در سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت
1. سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از ارزش نامینلی حصّة ‌اشتراکچیان آن تشکیل کرده می‌شود.

هجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت باید نکمتر از پنجصد سامانی را تشکیل دهد.

هجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت و ارزش نامینلی حسه‌های اشتراکچیان جمعیت با اسعار ملّی جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

سرمایه آیین‌ناموی جمعیت حجم کمترین اموال آن را، که منفعتهای کریدیتاران آن را کفالت می‌دهد، مویین می‌نماید.

حجم حصّة ‌اشتراکچی جمعیت در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حجم حصّة ‌گذاشتشدة سرمایة آیین‌ناموی مویین کرده می‌شود. حجم حصّة ‌اشتراکچیایی جمعیت باید به تناسب ارزش نامینلی حصّة ‌او و سرمایة آیین‌ناموی جمعیت مطابق باشد.

رزیش حقیقی حصّة ‌اشتراکچیان جمعیت به قسم ارزش اکتیوهای صاف جمعیت، که با حجم حصّة ‌او متناسب است، مطابقت می‌کند.

آیین‌نامة جمعیت حجمی  نهایی حصّة ‌اشتراکچی جمعیّت را محدود کرده می‌تواند. در آیین‌نامة جمعیت ممکن است امکانیّت تغییر دادن تناسب حسه‌های اشتراکچیان جمعیت محدود کرده شود.

چونین محدودیّتها نه باید نیcبت اشتراکچیان علی‌حدة جمعیت مقرّر کرده شود. نشاندادهای مذکور ممکن است در آیین‌نامة جمعیت هنگام تصدیق آن پیش‌بینی کرده شده، اینچنین با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که از جانب همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول کرده می‌شود، به آیین‌نامة جمعیت وارد کرده، تغییر داده و از آیین‌نامة جمعیت خارج کرده شوند.

 
مادّة 17. سهم به سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت

پولها، قاغذهای قیمتناک، دیگر اموال یا حقوق اموال یا این که دیگر حقوقهایی، که ارزش پول دارند، به صفت سرمایة آیین‌ناموی جمعیت برآمد کرده می‌توانند.
ارزش پولی سهم غیریپولی سرمایة آیین‌ناموی جمعیت، که اشتراکچیان جمعیت و شخصان سوّم به جمعیت قبول‌شونده می‌گذارند با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول کرده‌اند، تصدیق کرده می‌شود.

گر ارزش نامینلی (افزایپش ارزش نامینلی) حصّة ‌اشتراکچیان جمعیت در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت با سهم غیریپولی پرداخته شود، چنین سهم باید از جانب ایکسپیرت مستقل مویین کرده شود. ارزش نامینلی (افزایش ارزش نامینلی) حصّة ‌اشتراکچی جمعیت، که با سهم غیریپولی پرداخته می‌شود، نه باید از بهای مبلغ سهم پیش‌بینی‌شده، که ایکسپیرت مستقل مویین کرده است زیاد باشد.

در حالت به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت گذاشتن سهم غیریپولی اشتراکچیان جمعیت و ایکسپیرته مستقل در دوام سه سال بعد بقیدگیری دولتی جمعیت یا وارد کردن تغییرات دخلدار با آیین‌نامة جمعیت در صورت ناکفایهگی اموال جمعیت عاید عهده‌داریهای آن در حجم افزایش ارزش سهم غیریپولی مشترکاً مسئولیت علاوگی (سوبسیدیری) می‌برند.

در آیین‌نامة جمعیت ممکن است نمودهای اموالی مقرّر کرده شود، که سهم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت شده نمی‌تواند.

در cورت قطع شدن حقوق جمعیت به استفادة اموال تا به آخر رسیدن مهلتی، که این اموال برای استفاده به جمعیت به صفت سهم سرمایة آیین‌ناموی داده شده بود، اشتراکچی جمعیت، که اموال را داده است، عهده‌دار است با طلب آن با جمعیت جبران پول پیشنهاد نماید، که آن به پرداخت استفادة چنین اموال در حالتهای مذکور در دوام مهلت باقیمانده برابر است. جبران پول باید یکباره از لحظة طلب کردن جمعیت پیشنهاد کرده شود، اگر قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت ترتیب دیگر پیشنهاد جبران را مقرّر نکرده باشد. چنین کرار را مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت بدون به حساب گرفتن آواز اشتراکچی جمعیت، که به صفت سهم سرمایة آیین‌ناموی به جمعیت حقوق استفادة اموال را داده‌اcت و آن پیش از مهلت قطع یافته است، قبول کرده می‌شود.
اموالی، که اشتراکچی از جمعیت خارجشده یا برآمده به صفت سهم سرمایة آیین‌ناموی به استفادة جمعیت داده‌اcت در دوام مهلت داده شده در استفادة جمعیت باق می‌ماند، اگر در شرطنامة تأسیساتی قاعدة دیگر پیش‌بینی نشده باشد.

 
مادّة 18. ترتیب گذاشتن سهم به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت هنگام تأسیس آن

هر کدام مؤسس جمعیت باید به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت در دوام مهلتی، که با شرطنامة تأسیساتی مویین کرده شده است، و کدامی که از وقت بقیدگیری دولتی جمعیت از یک سال زیاد بوده نمی‌تواند، سهم خود را باید پرّه گذارد. در این حال ارزش سهم خر کدام مؤسس جمعیت باید نه کمتر از ارزش نامینلی حصّة ‌ و باشد.

ز   عهده‌داری سهم‌گذاری به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت آزاد کردن مؤسس جمعیت، از جمله با راه به حساب گرفتن طلبات او به جمعیت راه داده نمی‌شود.

سرمایة آیین‌ناموی جمعیت باید در مدّت یک سال از روز بقیدگیری دولتی آن پرّه از جانب مؤسسان آن پرداخته شود. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

 
مادّة 19. افزایش سرمایة آیینیاموی جمعیّت

به افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت تنها بعد پرداخت پُرّة آن راه داده می‌شود.
افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حسابهای زیرین صورت گرفته می‌تواند:

ه)   از حساب اموال جمعیت؛

ب) از حساب سهم علاوگی اشتراکچیان جمعیت؛

و) از حساب سهمهای شخصان سوّمی، که به جمعیت قبول می‌شوند.

 
مادّة 20. افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حساب اموال آن

افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حساب اموال آن با قرار مجلس عمومی آن، که با آوازدهی نه کمتر از سه دو حصّة ‌شومارة آوازهای عمومی اشتراکچیان جمعیت قبول کرده می‌شود، اگر ضروریّت شمارة زیاد آوازها برای قبول چنین قرار در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی نشده باشد.
در صورت افزودن سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حساب اموال آن، مبلغی که به اندازة آن سرمایة آیین‌ناموی جمعیت می‌افزاید، نه باید از فرق بین ارزش اکتیوهای صاف جمعیت و مبلغ سرمایة آیین‌ناموی و فایده ذخیروی جمعیت زیاد باشد.
در صورت افزودن سرمایة آیین‌ناموی جمعیت مطابق همین مادّه ارزش نامینلی حصّة ‌اشتراکچیان جمعیت بدون تغییر حجم حصّة ‌انها متناسباً می‌افزاید.

 
مادّة 21. افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حساب سهم علاوگی اشتراکچیان آن و سهم شخصان سوّمی، که به جمعیت قبول می‌شوند

مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت با آوازدهی نه کمتر از سه دو حصّة ‌شومارة عمومی اشتراکچیان جمعیت، اگر ضروریّت شمارة زیاد آوازها برای قبول چنین قرار در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بین نشده باشد، می‌تواند در بارة افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حساب سهم علاوگی گذاشتة اشتراکچیان جمعیت قرار برارد. هنگام افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از حساب سهم علاوگی گذاشتة اشتراکچیان جمعیت باید ارزش عمومی سهم علاوگی مویین کرده شده، اینچنین تناسب برای همة اشتراکچیان جمعیت یگانة بین ارزش سهم علاوگی اشتراکچی جمعیت و مبلغی، که به اندازة آن ارزش نامینلی حصّة ‌او می‌افزاید، مقرّر کرده شود. این تناسب در اساس آن، که ارزش نامینلی حصّة ‌اشتراکچی جمعیت به مبلغ برابر یا کمتر ارزش سهم علاوگی او افزودنش ممکن است، مقرّر کرده می‌شود.

هر اشتراکچی جمعیت حق دارد سهم علاوگی گذارد، و آن متناسباً از قسم ارزش عمومی سهم علاوگی، حجم حصّة ‌ان اشتراکچی در سرمایة آییننایموی جمعیت متناسب است، زیاد نباشد. سهم علاوگی ممکن است از طرف اشتراکچیان جمعیت در دوام دو ماه از مورد برآوردن قرار مجلس عمومی اشتراکچیان-جمعیت گذاشته شود، اگر آیین‌نامة جمعیت یا قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت مهلت دیگر را مقرّر ننماید.

نه دیرتر از یک ماه از روز به آخر رسیدن گزارش سهم علاوگی مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت باید در بارة تصدیق جمع‌بستی سهم علاوگی گذاشتة اشتراکچیان جمعیت قرار قبول نماید. مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، اینچنین عاید تغییراتی، که به حجّتهای تأسیسنمایی جمعیت وابسته به افزایش اندازة سرمایة آیین‌ناموی جمعیت به میان می‌آید و افزایش ارزش نامینلی حصّة ‌اشتراکچیان جمعیت، که سهم علاوگی گذاشتند و در حالتهای ضرورت عاید تغییریابی اندازة حصّة ‌اشتراکچیان جمعیت باید قرار قبول نماید. همزمان، ارزش نامینلی حصّة ‌هر یک اشتراکچی جمعیت، که سهم علاوگی گذاشته است، در اساس نشانداد تناسب سرسطر یکم بند مذکور افزایش می‌یابد.

موسّیسان یا مقامات وکالت‌دار جمعیت بعد از قبول قرار از چانیب مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت در بارة تصدیق نتیجه‌های از طرف اشتراکچیان جمعیت به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت پرداخت نمودن سهمهای علاوگیاید به افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت با ترتیب مقرّرشده به مقامات انجامدنهندة بقیدگیری دولتی برای وارد نمودن معلومات به فهرست یگانة دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی عریضه پیشنهاد می‌نمایند. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

در حالت رعایه نکردن مهلتهای در سرستر سوّم قسمی مذکور پیش‌بین کرده شده افزایش سرمایة آیین‌نامة جمعیت برپا شده اعتراف کرده نمی‌شود. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت می‌تواند در بارة زیاد کردن سرمایة آیین‌ناموی آن در اساس عریضة اشتراکچی جمعیت (عریضة اشتراکچیان جمعیت) در بارة گذاشتن سهم علاوگی و (یا) ، اگر آن را آیین‌نامة جمعیت منع نکند، عریضة شخص سوّم (عریضة شخصان سوّم) در بارة به جمعیت قبول نمودن او و گذاشتن سهم قرار قبول کند. ترتیب قبول قرار را آیین‌نامة جمعیت مویین می‌نماید.

در عریضة اشتراکچی جمعیت و عریضة شخص سوّم باید حجم و ترکیب سهم، ترتیب و مهلت گذاشتن آن، اینچنین حجم حصّه‌ای ‌، که آن را اشتراکچی جمعیت داشته باشد، نشان داده شوند. در عریضه ممکن است شرطهای دیگر گذاشتن سهم و داخل‌شویی به جمعیت نیز نشان داده شود.

برابر قرار در بارة زیاد کردن سرمایة آیین‌ناموی جمعیت در اساس عریضة اشتراکچی جمعیت (عریضة اشتراکچیان جمعیت) در بارة گذاشتن سهم علاوگی، باید در یک وقت قرار در بارة به حجّتهای تأسیساتی جمعیت وارد کردن تغییرات وابسته به افزایش حجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت و افزایش ارزش نامینلی حصّة ‌اشتراکچی جمعیت (اشتراکچیان جمعیت) ، که در بارة گذاشتن سهم علاوگی عریضه داده است، در حالت ضروری اینچنین تغییرات وابسته به تغییر یافتن حجم حصّة ‌اشتراکچیان جمعیت قبول کرده شود. در این حال ارزش نامینلی حصّة ‌هر کدام اشتراکچی جمعیت، که در بارة گذاشتن سهم علاوگی عریضه داده است، به مبلغ برابر یا کم ارزش سهم علاوگی او زیاد می‌شود.

در یک وقت با قرار در بارة افزایش سرمایة آیین‌ناموی جمعیت در اساس عریضة شخص سوّم (عریضة شخصان سوّم) در بارة قبول او (آنها) به جمعیت و گذاشتن سهم باید قرار در بارة به حجّتهای تأسیساتی جمعیت وارد نمودن تغییراتهای وابسته به قبول نکردن شخص سوّم (شخصان سوّم) به جمعیت، مویین نمودن ارزش نامینلی و حجم حصّة ‌او (آنها) ، افزایش حجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت و تغییر حجم حسه‌های اشتراکچیان جمعیت قبول کرده شود. ارزش نامینلی حسهایی، که هر کدام شخص سوّم به جمعیت قبول‌شونده به دست می‌درارد، باید برابر یا کمتر از ارزش سهم او باشد.

موسّیسانیامقاماتیوکالتداریجمییتبعدزقبولنمودنیقراردرباریفزایشیسرماییاینّامویزجانیبیمجلیسیومومیییشتیراکچیانیجمعیّتباترتیبیموقرّرشدبمقاماتینجام‌دهندیبقیدگیرییدولتیبرایواریدنمودنیمعلوماتبفیهریستییگانیدولتییشخسانیهوقوقیوساهیبکارانیینفیرادیریزپیشنهادمینمایند. (قج ت از29. 12. 10سش656)

اگر سرمایة آیین‌ناموی جمعیت نه‌افزوده باشد، جمعیت عهده‌دار است در مهلت عاقلانه به اشتراکچیان جمعیت و شخصان سوّم، که پول را به صفت سهم گذاشته‌اند، سهمهای آنها را برگرداند. در صورت در مهلت مویین برنگرداندن سهم با ترتیب و در مهلت پیش‌بینیکردة مادّة 426 کادکس گرجدنی، اینچنین فایض را پرداخت نماید.

جمعیت عهده‌دار است به اشتراکچیان جمعیت و شخصان سوّم، که سهم غیریپول گذاشته‌اند، در مهلت مویین سهم آنها را برگرداند. هنگام در مهلت مویین برنگردانیدن سهمها جمعیت اینچنین فایدة از دست رفته را، که سببش استفاده برده نتوانستن اموال به cیفت سهم گذاشته شده میاباشد، باید جبران نماید.

 
مادّة 22. کمشوی سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت

جمعیت حق دارد و در حالتهای پیش‌بینیکردة همین قانون عهده‌دار است سرمایة آیین‌ناموی خود را کم کند.

کمشوی سرمایة آیین‌ناموی جمعیت ممکن است با راه کمشوی ارزش نامینلی حصّة ‌همة اشتراکچیان جمعیت در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت و پرداخت حسه‌های به جمعیت تعلّقداشته صورت گیرد.

جمعیت حق ندارد سرمایة آیین‌ناموی خود را از حجم اقلِّ کمترین سرمایة آیین‌ناموی، که آن مطابق قانون مذکور مویین شده است، کم نماید. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

کمشوی سرمایة آیین‌ناموی جمعیت با راه کمشوی ارزش نامینلی حصّة ‌همة اشتراکچیان جمعیت باید با نگاه داشتن حجم حصّة ‌همین اشتراکچیان جمعیت صورت گیرد.

در صورت پرّه پرداخت نکردن سرمایة آیین‌نامون جمعیت در مدّت یک سال از روز بقیدگیری دولتی آن، جمعیت باید در خصوص کم کردن سرمایة آیین‌ناموی خود تا اندازة واقعاً پرداختشدة آن اعلان کند و در این خصوص با ترتیب مقرّرشده به مقامات انجام‌دهندة بقیدتیری دولتی برای وارد نمودن معلومات به فهرست یگانة دولتی شخصان حقوق و صاحبکاران انفراد عریضه پیشنهاد نماید یا در بارة برهمدیهی جمعیت قرار کبول نماید. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)
3. گر بعد به آخر رسیدن سال دوّم و هر سال منبعدیمالیوی ارزش دارایهای صاف جمعیت از سرمایة آیین‌ناموی آن کمتر گردد، جمعیت وظیفه‌دار است در خصوص کم کردن سرمایة آیین‌نامون خود تا اندازه‌ای، که از ارزش دارایهای صاف آن زیسد نمی‌باشد، اعلان کند و در این خصوص با ترتیب مقرّرشده به مقامات انجام‌دهندة بقیدگیری دولتی برای وارد نمودن معلومات به فهرست یگانة دولتی شخصان حقوقی و صاحبکارانّ انفرادی عریضه پیشنهاد نماید یا در بارة برهمدیهی چمعیت کرار کبول نماید. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

گر بعد اتمام سال دوّم و هر سال منبعدة مالیوی ارزش اکتیوهای صاف جمعیت از حجم کمترین سرمایة آیین‌ناموی، که این قانون مقرّر کرده است، کم باشد، جمعیت برهم داده می‌شود.

رزیش اکتیوهای صاف جمعیت با ترتیب مقرّرنمودة همین قانون و سندهای معیاری، که طبق آن نشر می‌گردد مویین کرده می‌شود.

در دوام cی روز از لحظة قبول قرار جمعیت باید در بارة کمشوی سرمایة آیین‌ناموی خود اعلان کند و عاید کمشوی و حجم نو آن همة کریدیتاران معلوم جمعیّت را خطّی آگاه نموده، اینچنین در نشرییی، که در بارة قید دولتی شخصان حقوقی معلومات چاپ می‌شود، دایر به قرار قبول‌شده خبر چاپ کند. در این حال کریدیتاران جمعیت حق دارند در دوام cی روز پس از مورد فرستادن آگاهنامه یا در دوام cی روز چاپ خبر در بارة قرار قبول‌شده با ترتیب خطّی عاید پیش از مهلت قطع نمودن یا اجرای عهده‌داریهای دخلدار جمعیت و جبران ضرر به آنها رسانیده طلب پیشنهاد نمایند.

قید دولتی کمشوی سرمایة آیین‌ناموی جمعیت تنها در صورت پیشنهاد دلیل آگاهی کریدیتاران با ترتیب مقرّرکردة همین بند عملی گردانده می‌شود.

اگر در حالتهای پیش‌بینیکردة همین مادّه جمعیت در مهلت مویین در بارة کمشوی سرمایة آیین‌ناموی یا برهمخوری خود قرار قبول نکند، کریدیتاران حق دارند از جمعیت پیش از مهلت قطعیابی یا اجرای عهده‌داریهای جمعیت و جبران ضرر به آنها رسانده را طلب نمایند.
مؤسسان یا مقامات وکالت‌دار جمعیت عاید به کمشوی سرمایة آیین‌ناموی جمعیت بعد از قبول نمودن قرار در بارة چنین کمشوی از جانب مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت با ترتیب مقرّرشده به مقامات انجام‌دهندة بقیدگیری دولتی برای وارد نمودن معلومات به فهرست یگانة دولتی شخصان حقوقیوه صاحبکاران انفراد عریضه پیشنهاد می‌نمایند یا در بارة برهمدیهن چمعیت کرار قبول می‌کنند. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

 
مادّة 23. به اشتراکچی دیگر و شخص سوّم گذشتن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت

اشتراکچی جمعیت حق دارد حصّة ‌خود را یا قسم آن را از سرمایة آیین‌ناموی جمعیت به یک اشتراکچی یا یکچند اشتراکچی همین جمعیت، یا به شخصان سوّم با ترتیب مقرّرکردة آیین‌نامة جمعیت فروشد یا به تریک دیگر دهد.
حصّة ‌اشتراکچی جمعیت ممکن است تا پرداخت پُرّة آن تنها در همان قسمی، که الّکه‌ای آن پرداخته شده است، بیگانه کرده شود.
اشتراکچیان جمعیت حقوقی افضلیّتناک خرید حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچیان جمعیّت را با نرخ به شخص سوّم پیشنهادشده متناسباً به حجم حسه‌های خود استفاده می‌برند، اگر در آیین‌نامة جمعیت یا cازیشنامة اشتراکچیان جمعیت ترتیب دیگر عملی گشتن این حقوق پیش‌بینی نشده باشد. در آیین‌نامة جمعیت ممکن است حقوقی افضلیّتناک جمعیت برای به دستدراری حصّه‌ای ‌ (قسم حصّه‌ای ‌) ، که اشتراکچیان آن می‌فوروشند، پیش‌بینی کرده شود، اگر اشتراکچیان دیگر جمعیت حقوقی افضلیّتناک خرید حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) را استفاده نکرده باشند.

یشتیراکچی جمعیت، که حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) خود را به شخص سوّم فوروختن می‌خواهد، عهده‌دار است، در این باره دیگر اشتراکچیان جمعیت و خود جمعیّت را خطّی خبردار کرده، نرخ و دیگر شرطهای فروش آن را نشان دهد. در حالتهایی، که اشتراکچیان جمعیت یا جمعیت از حقوق افضلیّتناک خرید همة حصّة ‌ (همة قسم حصّه ‌) برای فروش پیشیهاد گردیده در دوام یک ماه از روز گرفتن چنین آگاهنامه استفاده نمی‌برند، اگر در آیین‌نامة جمعیت یا سازشنامة اشتراکچیان جمعتیت مهلت دیگر پیش‌بینی نشده باشد، حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) ممکن است به شخص سوّم با نرخ و شرطهای به جمعیت و اشتراکچیان آن خبردادشده فوروخته شود.

هنگام فروش حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) با ویران کردن حقوق افضلیّتناک خرید هر کدام اشتراکچی جمعیت یا جمعیت، اگر در آیین‌نامة جمعیت حقوق افضلیّتناک جمعیت برای خریدن حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) پیش‌بینی شده باشد، حق دارد در دوام سه ماهی، که اشتراکچی جمعیت یا جمعیت از چنین ویرانکنی خبردار شده‌اند یا این که باید خبردار می‌شدند به طریق سود به آنها گذراندن حقوق و عهده‌داری خریدار را طلب نمایند. به گذشت کردن این حقوق افضلیّتناک راه داده نمی‌شود.

در آیین‌نامة جمعیت ممکن است ضرورت گرفتن راضیگی جمعیت یا دیگر اشتراکچیان جمعیت برای دادن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیت به شخصان سوّم نه تنها با طریق فروش، بلکه به طریق دیگر پیش‌بینی کرده شود.
گذشت حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت باید در شکل عادّی خطّی صورت گیرد، اگر عاید در شکل ناتریلی صادر نمودن آن در آیین‌نامة جمعیت طلباتی پیش‌بینی نشده باشد. رعایه نکردن شکل عهد عاید گذشت حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت، که بند مذکور یا آیین‌نامة جمعیت مقرّر کرده است، باعث بیعاتیباری آن می‌گردد.

جمعیت باید در بارة دادن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌نامة جمعیت با اثبات پیشنهاد چنین گذشت خطّی آگاهانیده شود. به دست درارندة حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از وقت آگاه نمودن جمعیت عاید گذشت مذکور حقوق را عملی گردانیده و عهده‌داری را اجرا می‌نماید.

به دستدرارندة حصّة ‌ (قسم هیccة) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت همة حقوق و عهده‌داریهای اشتراکچی جمعیت، که تا دادن حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) پیدا شده است، به استثنای حقوق و عهده‌داریهای پیش‌بینیکردة سرسطر 2 بند 2 مادّة 9 و سرسطر 2 بند 2 مادّة 10 همین قانون می‌گذرد. اشتراکچی جمعیت، که حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) خود را از سرمایة آیین‌ناموی جمعیت داده است، در نزد جمعیت عاید دادن سهم به اموال تا گذشت کردن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) مذکور پیداشده با به دستدراورندة آن مشترکاً عهده‌دار می‌باشد.

حسه‌های سرمایة آیین‌ناموی جمعیت به وارثان شخصان حقوقی، که اشتراکچیان جمعیت می‌باشند، می‌گذرند.

در صورت برهم خردن شخص حقوقی (اشتراکچی جمعیّت) حصّة ‌به او تعلقداشته، که بعد حساب و کتاب با کریدیتاران باق مانده است، در بین اشتراکچیان شخص حقوقی برهمخورده تقسیم کرده می‌شود، اگر در قانونها، دیگر سندهای معیاری و حقوقی یا حجّتهای تأسیساتی شخص حقوقی برهمخورنده قاعدة دیگر پیش‌بینی نشده باشد.

در آیین‌نامة جمعیت ممکن است پیش‌بینی کرده شود، که به گذرش و تقسیم حسه‌های مقرّرکردة سرسطرهای یکم و دوّم همین بند تنها با راضیگی اشتراکچیان باقیماندة جمعیت راه داده می‌شود.

در حالتی، که اگر در آیین‌نامة جمعیت ضرورت گرفتن راضیگی اشتراکچیان جمعیت برای دادن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت به اشتراکچیان جمعیت یا شخصان سوّم، گذرش آن به میراثگیران یا وارثان آن یا این که برای تقسیم حصّه ‌در بین اشتراکچیان شخص حقوقی برهمخورنده پیش‌بینی شده باشد، چنین راضیگی گرفته شده حسابیده می‌شود، به شرطی که در دوام cی روز پس از مراجعت به اشتراکچیان جمعیت یا در دوام مهلت دیگر مویین کردة آیین‌نامة جمعیت راضیگی خطّی همة اشتراکچیان جمعیت گرفته شده یا ردّ خطّی راضیگی یگان نفر اشتراکچیان جمعیت گرفته نشده باشد.

در حالتی، که در آیین‌نامة جمعیت ضرورت گرفتن راضیگی جمعیت برای دادن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت به اشتراکچیان جمعیت یا شخصان سوّم پیش‌بینی شده باشد، چنین راضیگی گرفته شده حسابیده می‌شود، به شرطی که در دوام cی روز پس از مراجعت به جمعیت یا در دوام دیگر مهلت مویینکردة آیین‌نامة جمعیت راضیگی خطّی جمعیت گرفته شده یا ردّ خطی راضیگی جمعیت گرفته نشده باشد.

در صورت فوروختن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیت در سودای عامّوی در حالتهای پیش‌بینیکردة همین قانون یا دیگر قانونها به دستدرارندة این حصّه ‌ (قسم هیcسه) ناوابسته به راضیگی جمعیت یا اشتراکچیان آن اشتراکچی جمعیت حسابیده می‌شود.

 
مادّة 24. گذرش حصّه ‌در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از روی میراث
هیسّة اشتراکچیان جمعیت به میراثگیران آن می‌گذرد. گذرش حصّه ‌به میراثگیران و تقسیم آن در بین یکچند میراثگیران موافق کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شود.

 
مادّة 25. گرو حسه‌ها در سرمایة آییناموی جمعیّت
یشتیراکچی جمعیت حق دارد حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) به او تعلقداشتة سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت را به اشتراکچی دیگر جمعیت یا اگر آیین‌نامة جمعیت منع نکند، به شخص سوّم با راضیگی جمعیت و قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که با اکثریّت آوازهای همة اشتراکچیان جمعیت قبول شده است، به گرو دهد، اگر ضرورت شمارة زیاد آوازها برای قبول چنین قرار در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی نشده باشد. آواز اشتراکچی جمعیت، که حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) خود را گرو ماندن می‌خواهد، هنگام مویین نمودن نتیجة آوازدهی به حساب گرفته نمی‌شود.

 
مادّة 26. حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت را به دست درآوردن جمعیّت

جمعیت حق ندارد حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) سرمایة آیین‌ناموی خود را به دست درارد به استثنای حالتهایی، که همین قانون پیش‌بینی کرده است.
در حالتی، که آیین‌نامة جمعیت گذشت کردن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیّت را به شخصان سوّم منع می‌نماید و اشتراکچیان دیگر جمعیت از به دست درآوردن آن دست می‌کشند، اینچنین در حالت رد کردن راضیگی برای گذشت کردن حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) به اشتراکچی جمعیت یا شخص سوّم، اگر ضرورت گرفتن چنین راضیگی در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی شده باشد، جمعیت عهده‌دار است با طلب اشتراکچی جمعیت حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) او را به دست درارد. در این حال جمعیت عهده‌دار است به اشتراکچی جمعیت ارزش حقیقی این حصّه ‌ (قسم حصّه ‌)-را، که آن در اساس معلومات حسابات محاسبوی جمعیت در دورة آخرین حساباتی پیش از روز مراجعت اشتراکچی جمعیت با چنین طلب مویین کرده می‌شود، دهد یا با راضیگی اشتراکچی جمعیت به او اموال چنین ارزش داشته را در شکل اcل (نتوره) دهد.
اشتراکچی جمعیت، که هنگام تأسیس جمعیت سهم خود را به سرمایة آیین‌ناموی جمعیت در مهلتش پرّه نسوپاریده است، اینچنین جبران پول یا دیگر  جبران پیش‌بینیکردة بند سه مادّة 17 همین قانون را در مهلتش پیشنهاد نکرده است، حسه‌اش به جمعیت می‌گذرد. در این مورد جمعیت عهده‌دار است به اشتراکچی جمعیت ارزش حقیقی قسم حصّة ‌او را، که به قسم سهم گذاشتة وه‌ای متناسب است پرداخت نماید یا با راضیگی اشتراکچی جمعیت به او اموال دارای همین ارزش را در شکل اصل دهد. ارزش حقیقی قسم حصّه ‌در اساس معلومات حسابات محاسبوی جمعیت در دورة آخرین حسابات پیش از روز به آخر رسیدن مهلت سهم‌گذاری یا دادن جبران مویین کرده می‌شود.

در آیین‌نامة جمعیت ممکن است پیش‌بینی کرده شود، که یک قسم حصّه‌ای ‌، که به قسم سهم پرداختنشده یا مبلغی (ارزشی) جبران متناسب است، به جمعیت می‌گذرد.

حصّة ‌اشتراکچی جمعیت، که از جمعیت خارج شده است، به جمعیت می‌گذرد. در این مورد جمعیت عهده‌دار است به اشتراکچی خارجگشتة جمعیت ارزش حقیقی حصّة ‌او را پرداخت نماید، که آن از روی معلومات حسابات محاسبوی جمعیت در دورة آخرین حسابات پیش از سنة اعتبار قانونی پیدا کردن قرار سود در بارة خارج نمودن او مویین کرده شده یا با راضیگی اشتراکچی خارجشدة جمعیت به او اموال دارای چنین ارزش در شکل اصل داده می‌شود.
در صورت راضی نشدن اشتراکچیان جمعیت برای گذراندن یا تقسیم کردن حسه‌ها در موردهای پیش‌بینیکردة بند ششمی مادّة 23 همین قانون، اگر چنین راضیگی مطابق آیین‌نامة جمعیت ضرور باشد، حصّه ‌به جمعیت می‌گذرد. در این مورد جمعیت عهده‌دار است به وارثان شخص حقوقی از نو تأسیسیافته (اشتراکچی جمعیت) یا اشتراکچیان شخص حقوقی برهمخورده (اشتراکچی جمعیت) ارزش حقیقی حسه را پرداخت نماید، که آن در اساس معلومات حسابات محاسبوی جمعیت در دورة آخرین حساباتی پیش از نو تأسیسیابی یا برهمخوری مویین کرده شده یا با راضیگی آنها اموال دارای چنین ارزش را در شکل اصل دهد.
در صورت مطابق مادّة 28 همین قانون ارزش حقیقی حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیّت را با طلب کریدیتاران آن پرداختن جمعیت قسم حصّه ‌، که ارزش حقیقی آن را دیگر اشتراکچیان جمعیت نپرداخته‌اند، به جمعیت می‌گذرد و قسم باقیماندة حصّه ‌در بین اشتراکچیان جمعیت متناسباً بر مبلغ‌گذاری آنها تقسیم کرده می‌شود.
هیسcه (قسم حصّه ‌) از وقت طلب را پیشنهاد نمودن اشتراکچی جمعیت در

بارة آن را به دستدراری جمعیت یا به آخر رسیدن مهلت گذشتن سهم یا این که دادن جبران یا قوّة قانونی پیدا نمودن قرار سود در بارة از جمعیت خارج نمودن اشتراکچی یا راضیگی را برای گذرش حصّه ‌به وارثان شخص حقوقی، که اشتراکچیان جمعیت می‌باشند، رد کردن هر کدام اشتراکچی جمعیت یا تقسیم آن در بین اشتراکچیان شخص حقوقی بره. امخورده (اشتراکچی جمعیت) یا ارزش حقیقی حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیّت را با طلب کریدیتارهای آن پرداختن جمعیت به جمعیت می‌گذرد.

جمعیت عهده‌دار است ارزش حقیقی حصّه ‌ (قیcم حصّه ‌) را پرداخت نماید یا اموال دارای چنین ارزش را در شکل اصل در دوام یک سال به جمعیت گذشتن حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) دهد، اگر آیین‌نامة جمعیت مهلت کوتاهتر را پیش‌بینی نکرده باشد.

رزیش حقیقی حصّه ‌ (قسم هیcسه) از حساب فرقیّت بین ارزش اکتیوهای صاف جمعیت و حجم سرمایة آیین‌ناموی آن پرداخته می‌شود. در موردی، که اگر چنین فرقیت ناکفایه باشد، جمعیت عهده‌دار است سرمایة آیین‌ناموی خود را به مبلغ نرسیده کم کند.

 
مادّة 27. حسهایی، که به جمعیت تعلق دارند
هیسّهایی، که به جمعیت تعلق دارند، هنگام مویین کردن نتیجه‌های آوازدهی در مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، اینچنین هنگام تقسیم نمودن فایده و اموال جمعیت در صورت برهم خوردن آن به حساب گرفته نمی‌شوند.

هیسّه‌ای، که به جمعیت تعلق دارد، در دوام یک سال به جمعیت گذشتن آن باید با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت در بین همة اشتراکچیان جمعیت متناسباً به حصّة ‌انها در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت تقسیم کرده یا به همه یا این که به بعضی اشتراکچیان جمعیت و اگر آن را آیین‌نامة جمعیت منع نکند، به شخصان سوّم فروخته و پرّه پرداخت کرده شود. قیcم تقسیمنشده یا نفروختة حصّه ‌باید مطابق کم کردن سرمایة آیین‌ناموی جمعیت پرداخته شود. فروش حسه‌ها به اشتراکچیان جمعیت، که در نتیجة آن حجم حسه‌های اشتراکچیان آن تغییر می‌یابد، فروش حسه‌ها به شخصان سوّم، اینچنین تغییراتهایی که وابسته به فروش حسه‌ها به حجّتهای تأسیساتی جمعیت وارد می‌شوند، با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول کرده می‌شوند.

(بند سوّم مادّة 27 خارجکرده شد قجت از 29. 12. 10س ش656 .)
مادّة 28. رویانیدن از حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیت در سرمایة آیین‌ناموی جمعیّت

با طلب کریدیتارها رویاندن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیت از سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از روی قرضهای اشتراکچی جمعیت تنها در اساس قرار سود در صورت برای پوشاندن قرضها کافی نبودن اموال دیگر اشتراکچی جمعیت راه داده می‌شود.
در مورد رویانیدن از حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیت در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت از روی قرضهای اشتراکچی آن جمعیت حق دارد به کریدیتارها ارزش حقیقی حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیّت را پرداخت نماید. ارزش حقیقی حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیت در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت در اساس معلومات حسابات محاسبوی جمعیت در دورة آخرین حسابات پیش از سنة پیشنهاد طلبات به جمعیت در بارة رویانیدن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیت از روی قرضهایش مویین کرده می‌شود.
در موردی، که در دوام سه ماه پس از پیشنهاد طلبات کریدیتارها، جمعیت یا اشتراکچیان آن ارزش حقیقی همة حصّة ‌ (همة قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیّت را، که از آن رویانیدن کرده می‌شود، پرداخت نکنند، رویانیدن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچی جمعیت با راه فروش آن در سودای عامّوی صورت می‌گیرد؛

 
مادّة 29. از جمعیت برآمدن اشتراکچی جمعیّت

اشتراکچی جمعیت حقوق دارد هر وقت ناوابسته از راضیگی دیگر اشتراکچیان آن یا جمعیت از هیت جمعیت برآید.
در صورت از جمعیت برآمدن اشتراکچی جمعیت حصّة ‌او از وقت دادن عریضه در بارة برآمدن از جمعیت به جمعیت می‌گذرد. در این مورد جمعیت عهده‌دار است به اشتراکچی جمعیت، که در بارة برآمدن از جمعیت عریضه داده است، ارزش حقیقی حصّة ‌او را پرداخت نماید، که آن در اساس معلومات حسابات محاسبوی جمعیت در دوام یک سالی، که عریضه در بارة برآمدن از جمعیت داده شده است، مویین کرده می‌شود یا با راضیگی اشتراکچی جمعیت به او اموال چنین ارزشداشته را در شکل اصل و در حالت پرّه پرداخت نشدن سهم او در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت ارزش حقیقی یک قسم هیcسة او را، که به قسم پرداختشدة سهم متناسب است، دهد.
جمعیت عهده‌دار است به اشتراکچی جمعیت، که برای برآمدن از جمعیت عریضه داده است، ارزش حقیقی حصّة ‌او یا اموال چنین ارزشداشته را در شکل اصل در دوام شش ماه به آخر رسیدن سال مالیوی، که در تول آن عریضه در برای برآمدن از جمعیت داده شده است، پرداخت نماید، اگر مهلت کمتر در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی نشده باشد.

رزیش حقیقی حصّة ‌اشتراکچی جمعیت از حساب فرقیّت بین ارزش اکتیوهای صاف جمعیت و حجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت پرداخته می‌شود. در موردی، که اگر چنین فرقیت برای پرداخت به اشتراکچی جمعیت، که برای برآمدن از جمعیت عریضه داده است، برای ارزش حقیقی حصّة ‌او کافی نباشد، جمعیت عهده‌دار است سرمایة آیین‌ناموی خود را با مبلغ نارسیده کم کند.

از جمعیت برآمدن اشتراکچی جمعیت او را از عهده‌داری در نزد جمعیت عاید گذاشتن سهم به اموال جمعیت، که تا دادن عریضة برآمدن از جمعیت پیدا شده است، آزاد نمی‌کند.

 
باب iv. اموال جمعیّت
 
مادّة 30. تشکیل کردن اموال جمعیّت

اموال جمعیت از حساب سهم مؤسسان (اشتراکچیان) آن، درآمدهای گرفتة جمعیت، اینچنین دیگر سرچشمه‌های منع نکردة قانون‌‌گذاری تشکیل کرده می‌شود.
جمعیت حق دارد با ترتیب و در حجم پیش‌بینیکردة قانون‌‌گذاری و حجّتهای تأسیسنامة جمعیت فاند ذخیره و دیگر فاندها برپا نماید.
اموال جمعیت در بالانس آن به حساب گرفته می‌شود.

 
مادّة 31. سهم به اموال جمعیّت

اشتراکچیان جمعیت عهده‌دارند، اگر در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی شده باشد، با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت به اموال جمعیت سهم گذارند.

قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت عاید سهم‌گذاری به اموال جمعیت ممکن است با آوازدهی نه کمتر از سه دو حصّة ‌شومارة آوازهای عمومی اشتراکچیان جمعیت قبول کرده شود، اگر ضروریّت شمارة زیاد آوازها برای قبول چنین قرار در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی کرده نشده باشد.

اشتراکچیان جمعیت عهده‌دارند به اموال جمعیت متناسباً به حسه‌های آنها در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت سهم گذارند، اگر در آیین‌نامه ترتیب دیگر مویین  نمودن حجم سهم به اموال جمعیت پیش‌بینی نشده باشد.

در آیین‌نامة جمعیت ارزش زیادترین سهم در اموال جمعیت، که همة اشتراکچیان جمعیت یا اشتراکچیان مویین آن می‌گذارند، اینچنین دیگر مهودودیّتهای وابسته به سهم‌گذاری به اموال جمعیت پیش‌بینی شده می‌توانند. محدودییتهایی، که وابسته به سهم‌گذاری به اموال جمعیت برای اشتراکچی مویین جمعیت مقرّر شده است، در صورت بیگانه شدن حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) او نسبت خریدار حصّه ‌ (قسم حصّه ‌) عمل نمی‌کند.

سهم به اموال جمعیت با پول گذاشته می‌شود، اگر در آیین‌نامة جمعیت یا قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت قاعدة دیگری پیش‌بینی نشده باشد.
سهم در اموال جمعیت حجم و ارزش نامینلی حسه‌های اشتراکچیان جمعیّت را در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت تغییر نمی‌دهد.

 
مادّة 32. تقسیم فایدة جمعیت در بین اشتراکچیان جمعیّت

جمعیت حق دارد فایدة صاف خود را در بین اشتراکچیان جمعیت تقسیم کند. قرار در بارة تقسیم قیcم فایدة جمعیت در بین اشتراکچیان جمعیت از طرف مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت قبول کرده می‌شود.
یک قیcم فایدة جمعیت، که برای تقسیم در بین اشتراکچیان آن تعیین شده است، متناسباً به سهم آنها در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت تقسیم کرده می‌شود.

در آیین‌نامة جمعیت هنگام تصدیق آن یا با راه به آیین‌نامة جمعیت وارد کردن تغییرات با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول می‌نمایند، ممکن است ترتیب دیگر تقسیم فایده در بین اشتراکچیان جمعیت مقرّر کرده شود.

 
مادّة 33. محدودیّت تقسیم فایدة جمعیت در بین اشتراکچیان جمعیت. محدودیّت پرداخت فایدة جمعیت به اشتراکچیان جمعیّت

جمعیت در موردهای زیرین حق ندارد در بارة تقسیم فایدة خود در بین اشتراکچیان جمعیت قرار قبول کند:

–  تا پرداخت پُرّة همة سرمایة آیین‌ناموی جمعیت؛

-تا پرداخت ارزش حقیقی حصّة ‌ (قسم حصّة ‌) اشتراکچیان جمعیت در حالتهای پیش‌بینیکردة این قانون؛

-اگر در وقت قبول چنین قرار جمعیت مطابق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة مفلسشوی کارخانه‌ها» به علامتهای مفلسشوی جوابگو باشد یا این علامتها در نتیجة قبول چنین قرار در جمعیت پیدا شود؛

-اگر هنگام قبول چنین قرار ارزش اکتیوهای صاف جمعیت از سرمایة آیین‌ناموی و فاند ذخیره کم باشد یا در نتیجة قبول چنین قرار حجم آنها کم شود؛

-در حالتهای دیگر پیش‌بینیکردة قانونهای جمهوری تاجیکستان.

جمعیت در موردهای زیرین حق ندارد به اشتراکچیان جمعیت فایده را پرداخت نماید، که قرار در بارة تقسیم آن در بین اشتراکچیان جمعیت قبول شده است:

-اگر هنگام پرداخت جمعیت طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة مفلسشوی کارخانه‌ها» جوابگوی علامتهای مفلسی باشد یا اگر این علامتها در جمعیت در نتیجة پرداخت به عملاید؛

-اگر در لحظة پرداخت ارزش اکتیوهای صاف جمعیت از سرمایة آیین‌ناموی و فاند ذخیره کم باشد یا در نتیجة پرداخت آنها کم شوند؛

-در حالتهای دیگری، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی کرده است.

بعد قطع یافتن حالتهای در این بند  نشان داده شده جمعیت عهده‌دار است به اشتراکچیان جمعیت فایده را پرداخت نماید، اگر که قرار در بارة تقسیم آن در بین اشتراکچیان جمعیت قبول شده باشد.

 
مادّة 34. پهن کردن وام‌برگها از جانب جمعیّت

جمعیت حق دارد وام‌برگها و دیگر قاغذهای قیمتناک ایمیسّیانی را با ترتیب مقرّرکردة قانون‌‌گذاری در بارة قاغذهای قیمتناک پهن نماید.
جمعیت حق دارد وام‌برگها را به مبلغی، که از حجم سرمایة آیین‌ناموی آن یا مقدار تأمیناتی، که شخصان سوّم با این مقصد به جمعیت داده‌اند، برزیاد نیست، بعد پرداخت پُرّة سرمایة آیین‌ناموی پهن نماید.
در صورت نبودن تأمینی، که شخصان سوّم با مقصد کفالتناک گرداندن اجرای عهده‌داریها در نزد صاحبان وام‌برگها می‌دهند، پهن نمودن وام‌برگها از جانب جمعیت نه بروقتر از سال سوّم موجودیّت جمعیت به شرط تا این وقت درست تصدیق کردن دو بالانس سالانة جمعیت راه داده می‌شود.

 
بابی و. اداره‌کنیدرچدمعییت
 
مادّة 35. مقامات جمعیّت

مقامات جمعیت اینهایند:

ه) مجلس عمومی اشتراکچیان آن، که مقام عالی جمعیت می‌باشد؛

ب) مقام اجرائیة جمعیت، که از مقامات یک‌کسرداری (انفرادی) و دست‌جمعی عبارت است.

آیین‌نامة جمعیت ممکن است تأسیس دادن شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) و کمیسیون تفتیشات (ریویزار) را پیش‌بینی نماید.
صلاحیّت مقامات جمعیت، اینچنین ترتیب از طرف آنها قبول نمودن قرار، یا از نام جمعیت برآمد کردن را همین قانون و آیین‌نامة جمعیت مویین می‌نماید.

 
مادّة 36. مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت

مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت مقامات عالی جمعیت می‌باشد.

همة اشتراکچیان جمعیت حقوق دارند در مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت اشتراک نمایند، در محاکمة مسئله‌های روزنامه شرکت ورزند و هنگام قبول قرارها آواز دهند.

نشاندادهای حجّتهای تأسیساتی جمعیت یا قرار مقامات جمعیت، که این حقوقهای اشتراکچیان جمعیّت را محدود می‌سازند، اعتبار ندارند.

هر اشتراکچی جمعیت در مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت شمارة آوازهای را دارد، که به حصّة ‌او در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت متناسب است، به استثنای حالتهایی، که همین قانون پیش‌بینی کرده است.

در آیین‌نامة جمعیت هنگام تأسیسدیهی آن یا با راه وارد نمودن تغییرات به آیین‌نامة جمعیت با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همة آنها یکدلانه قبول نموده‌اند، ممکن است ترتیب دیگر مویین نمودن شمارة آوازهای اشتراکچیان جمعیت مقرّر کرده شود.

تغییرات و خارج کردن نشاندادهای آیین‌نامة جمعیت، که چنین ترتیبات را مقرّر می‌نماید، با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همة اشتراکچیان جمعیت یکدلانه قبول می‌کنند، عملی گردانده می‌شود.

 
مادّة 37. سلاخیّت مچلیس عمومی اشتراکچیان چمعییت

صلاحیّت مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت را آیین‌نامة جمعیت مطابق همین قانون مویین می‌نماید.
به صلاحیّت مخصوص مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت اینها داخل می‌شود:

1) مویین کردن سمتهای اساسی فعالیّت جمعیت، اینچنین قبول قرارها عاید اشتراک در اسّاسیتسیه‌ها و دیگر ادتیهادیه‌های تشکیلاتهای تجارتی؛

2) تغییر دادن آیین‌نامة جمعیت، از جمله تغییر دادن حجم سرمایة آیین‌ناموی جمعیت؛

3) وارد کردن تغییرات به شرطنامة تأسیساتی؛

4) تأسیس دادن مقامات اجرائیة جمعیت و پیش از مهلت کتع نمودن وکالت آنها، اینچنین قبول قرار عاید دادن وکالتهای مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت به تشکیلات تجارتی یا صاحبکار انفرادی (منبعد-راهبر) ، تصدیق کردن چنین راهبر و شرطهای شرطنامه با او؛

5) انتخاب و پیش از مهلت قطع کردن وکالتهای کمیسیون تفتیشاتی (ریویزاری) جمعیت؛

6) تصدیق حسابات سالانه و بالانسنای سالانة محاسبوی؛

7) قبول قرار عاید تقسیم فایدة صاف جمعیت در بین اشتراکچیان جمعیت؛

8) تصدیق (قبول) حجّتهای تنظیمکنندة فعالیّت داخلی جمعیت (حجّتهای داخلی جمعیت)؛

9) قبول قرار عاید وام‌برگها و دیگر قاغذه، ای قیمتناک ایمیسّیانی را پهن کردن جمعیت؛

10) تعیین کردن تفتیش ائودتاری (بازرسی مالی)، تصدیق ائودتار (بازرس مالی) و مویین نمودن حجم پرداخت هیزمت او؛

11) قبول قرار عاید ازنوتشکیلدیهی یا برهم دادن جمعیت؛

12) تعیین کردن کمیسیون برهمدیهی و تصدیق بالانسنای برهمدیهی؛

13) حلّ دیگر مسئله‌های پیش‌بینیکردة همین قانون.

مسعلهای را، که به صلاحیّت استثنایی مخصوص مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت داخل می‌شوند، برای حلّ شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، به استثنای حالتهای پیش‌بینیکردة همین قانون، اینچنین برای حلّ مقامات اجرائیة جمعیت دادن ممکن نیست.

 
مادّة 38. مجلس عمومی نوبتی اشتراکچیان جمعیّت

مجلس عمومی نوبتی اشتراکچیان جمعیت از طرف مقامات اجرائیة جمعیت در مهلت مویینکردة آیین‌نامة جمعیت، ولی سالی نه کمتر از یک مراتبه دعوت و گذرانیده می‌شود.
در آیین‌نامة جمعیت باید مهلت گذرانیدن مجلس عمومی نوبتی اشتراکچیان جمعیت، که در آن نتیجه‌های سالانة فعالیّت جمعیت تصدیق می‌گردد، مویین کرده شود. این مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت باید نه دیرتر از سه ماه بعد به آخر رسیدن سال مالیوی گذرانده شود.

 
مادّة 39. مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیّت

مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت در حالتهای مویینکردة آیین‌نامة جمعیت، اینچنین در هر حالت دیگر گذرانده می‌شود، اگر گذراندن چنین مجلس عمومی را منفعت جمعیت و اشتراکچیان آن تقاضا نمایند.
مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت با تشبث مقامات اجرایه جمعیت با طلب شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت، ائودتار (بازرس مالی)، اینچنین اشتراکچیان جمعیت، که در مجموع نه کمتر از ده یک شمارة عمومی آوازهای اشتراکچیان جمعیّت را صاحب می‌باشند، دعوت کرده می‌شود.

مقامات اجرائیة جمعیت عهده‌دار است در دوام پنج روز سنة گرفتن طلبنامه عاید گذراندن مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت طلب مذکور را بررسی نموده، عاید گذراندن مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت یا عاید رد کردن آن قرار قبول نماید. قرار رد کردن گذراندن مجلیc عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیّت را مقامات اجرائیة جمعیت ممکن است تنها در حالتهای زیرین قبول نماید:

گر ترتیب مقرّر کردة قانون مذکور عاید پیشنهاد طلب گذراندن مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت رعایه نشده باشد؛

گر یگانتة مسئله‌هایی، که برای داخل کردن به روزنامة مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت پیشنهاد شده است، به صلاحیّت آن داخل نشود یا به طلبات قانونهای جمهوری تاجیکستان موافقت نکند.

مقامات اجرائیة جمعیت حق ندارد به افادة مسئله‌هایی، که برای داخل کردن به روزنامة مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت پیشنهاد شده است، تغییرات درارد، اینچنین شکل پیشنهادشدة گذراندن مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیّت را تغییر دهد.

در قطار مسئله‌هایی، که برای داخل کردن به روزنامة مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت پیشنهاد شده‌اcت، مقامات اجرائیة جمعیت با تشبث خود حق دارد به آن مسئله‌های علاوگی داخل کند.

در صورت قبول قرار عاید گذراندن مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیانی جمعیت مجلس مذکور باید نه دیرتر از چل و پنج روز گرفتن طلب عاید گذراندن آن گذرانده شود.
در حالتی، که در دوام مهلت مقرّرکردة همین قانون قرار گذراندن مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیت قبول نشود یا قرار رد کردن گذراندن آن قبول شود، مجلس عمومی غیرینوبتی اشگیراکچیان جمعیت ممکن است از جانب مقامات یا شخصانی، که گذراندن آن را طلب می‌نمایند، دعوت کرده شود.

در این حالت مقامات اجرائیة جمعیت عهده‌دار است به این مقامات یا شخصان رویخت اشتراکچیان جمعیّت را با سراغة آنها دهد.

خراجات تییاری، دعوت و گذراندن چنین مجلس عمومی ممکن است با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت از هیcاب مبلغ جمعیت جبران کرده شود.

 
مادّة 40. ترتیب دعوت مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت

مقامات یا شخصانی، که مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت را دعوت می‌کنند، عهده‌دارند نه دیرتر از cی روز تا گذراندن آن به سراغة در رویخت اشتراکچیان جمعیت نشاندادشده یا به طرز دیگر پیش‌بینیکردة آیین‌نامة جمعیت در این باره با مکتوب فرمایشی به هر کدام اشتراکچی جمعیت خبر دهند.
در آگاهنامه باید وقت و جای گذراندن مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، اینچنین روزنامة پیشنهادشده نشان داده شود.

هر اشتراکچی جمعیت حق دارد در بارة به روزنامة مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت داخل کردن مسئله‌های علاوگی نه دیرتر از پانزده روز تا گذراندن آن تکلیف پیشنهاد نماید. مسئله‌های علاوگی به روزنامة مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت داخل کرده می‌شوند.

مقامات یا شخصانی، که مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت را دعوت می‌نمایند، حق ندارند به توصیه تغییرات عاید مسئله‌های علاوگی پیشنیخادشده را برای به روزنامة مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت داخل نمایند.

در حالتی، که با تکلیف اشتراکچیان جمعیت به روزنامة اوّلة مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت تغییرات درآورده شود، مقامات یا شخصانی، که مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت را دعوت می‌نمایند، عهده‌دارند نه دیرتر از ده روز تا گذراندن آن همة اشتراکچیان جمعیّت را در بارة تغییرات به روزنامه وارد گردیده به طرزی، که در بند 1 همین مادّه نشان داده شده است، آگاه نمایند.

به اخبارات و موادی، که به اشتراکچیان جمعیت هنگام تییار کردن مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت پیشنهاد کرده می‌شود، حسابات سالانة جمعیت، خلاصة کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت و ائودتار (بازرس مالی) از روی نتیجه‌های تفتیش حسابات سالانه و بالانسهای سالانة محاسبوی جمعیت، معلومات در بارة نامزد (نامزدها) به مقامات اجرائیة جمعیت، شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت و کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت، لایحة تغییرات و علاوه‌های به حجّتهای تأسیساتی جمعیت واردشونده، یا لایحة حجّتهای تأسیساتی جمعیت در تحریر نو، لایحة حجّتهای داخلی جمعیت، اینچنین دیگر اخبارات (موادهای) پیش‌بینیکردة آیین‌نامة جمعیت داخل می‌شوند.

گر در آیین‌نامة جمعیت ترتیب دیگر با مواد شناساندن اشتراکچیان جمعیت پیش‌بینی نشده باشد، مقامات یا شخصانی، که مجلس عمومی غیرینوبتی اشتراکچیان جمعیّت را دعوت می‌نمایند، عهده‌دارند به آنها اخبارات و مواد را یکzایه با آگاهنامة عاید گذراندن مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت فرستانند، در صورت تغییر یافتن روزنامه مواد دخلدار یکجایه با آگاهنامة عاید چنین تغییرات فرستانده می‌شود.

ین اخبارات و مواد در دوام cی روز تا گذراندن مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت باید به همة اشتراکچیان جمعیت برای شناسای در بنای مقامات اجرائیة جمعیت پیشنهاد کرده شود.

در صورت ویران کردن ترتیب دعوت مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که همین مادّه مقرّر نموده است، چنین مجلس عمومی صلاحییتناک شماریده می‌شود، اگر در آن همة اشتراکچیان جمعیت اشتراک داشته باشند.

 
مادّة 41. ترتیب گذراندن مجیس عمومی اشتراکچیان جمعیّت

مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت با ترتیبی، که همین قانون، آیین‌نامة جمعیت و حجّتهای داخلی آن مقرّر کرده‌اند، گذرانده می‌شود. در آن قیcمی، که با همین قانون، آیین‌نامة جمعیت و حجّتهای داخلی جمعیت تنظیم کرده نشده است، ترتیب گذراندن مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت مقرّر کرده می‌شود.
پیش از گشاده‌شوی مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت بقیدگیری اشتراکچیان آمدة جمعیت گذرانده می‌شود.

یشتیراکچیان جمعیت حق دارند در مجلس عمومی شخصاً یا به واسطة نمایندگان خود اشتراک نمایند. نمایندگان اشتراکچیین جمعیت باید حجّتهای را، که وکالت آنها را تصدیق می‌کند، پیشنهاد نمایند.

یشتیراکچی بقید نگرفتة جمعیت (نمایندة اشتراکچی جمعیت) حق ندارد در آوازدهی اشتراک نماید.

مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیّت را شخصی، که وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیه‌ را عملی می‌نماید یا شخصی، که به مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت سرداری می‌کند، می‌کُشاید. مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیّت را، که شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت، ائودتار (بازرس مالی) یا اشتراکچیین جمعیت دعوت کرده‌اند، رئیس شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، رئیس کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت، ائودتار (بازرس مالی) یا یکی از اشتراکچیین جمعیت، که این مجلس عمومی را دعوت کرده‌اند، می‌کُشاید.
مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیت حق دارد تنها از روی مسئله‌های روزنامه، که مطابق بند 1 و 2 مادّة 40 همین قانون به اشتراکچیین جمعیت خبر داده شده است، قرار قبول کند، به استثنای حالتهایی، که اگر در این مجلس عمومی همة اشتراکچیین جمعیت اشتراک داشته باشند.
قرارها از روی مسئله‌هایی، که در زیربند 2 بند دوّم مادّة، 37 همین قانون نشان داده شده است، اینچنین از روی مسئله‌های دیگری، که آیین‌نامة جمعیت مویین کرده است، با اکثریّت نه کمتر از سه دو حصّة ‌اوازهای شمارة عمومی آوازهای اشتراکچیین جمعیت قبول کرده می‌شود، اگر ضرورت شمارة زیاد آوازها را برای قبول چنین قرار همین قانون یا آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی نکرده باشد.

قرارها را از روی مسئله‌هایی، که در زیربندهای 3 و 11 بند دوّم مادّة 37 همین قانون نشان داده شده است، همة اشتراکچیین جمعیت یکدلانه قبول می‌کند.

قرارهای باقیمانده با اکثریّت آوازهای شمارة عمومی آوازهای اشتراکچیین جمعیت قبول کرده می‌شوند، اگر ضرورت شمارة آوازها برای قبول چنین قرارها در همین قانون یا آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی نشده باشد.

قرارهای مجلیc عمومی اشتراکچیین جمعیت با آوازدهی گشاد قبول کرده می‌شود، اگر در آیین‌نامة جمعیت ترتیب دیگر قبول قرارها پیش‌بینی نشده باشد.

 
مادّة 42. قرار مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیت، کی   با راه گذرانیدن آوازدهی غایبانه (با راه پرسش) قبول می‌شود

قرار مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیت ممکن است بی گذراندن مجلس (اشتراک یکجایه اشتراکچیین جمعیت برای محاکمة مسئله‌های روزنامه و قبول قرارها از روی مسئله‌های به آوازدهی گذاشته شده) با راه گذراندن آوازدهی غایبانه (با راه پرسش) قبول کرده شود. چنین آوازدهی ممکن است با راه عوض حجّتها توسط پاجته، علاقة تلگراف، تیلیتیپی، تلفنی، الکترونی و غiیره‌ها، که cهیهی خبرهای داده و قبول‌شونده و تصدیق حجّتی آنها را تأمین می‌نماید، گذرانده شود.

قرار مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیت از روی مسئله‌هایی، که در زیربند 6 بند دوّم مادّة 37 همین قانون نشان داده شده است، با راه گذراندن آوازدهی غایبانه (با راه پرسش) قبول شده نمی‌تواند.

هنگام قرار قبول کردن مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیت با راه گذراندن آوازدهی غایبانه (با راه پرسش) بندهای 2، 3 و 4 مادّة 41 همین قانون، اینچنین نشاندادهای  بندهای 1، 2 و 3 مادّة 40 همین قانون در قسم مهلتهای پیش‌بینیکردة آنها تطبیق کرده نمی‌شود.
ترتیب گذراندن آوازدهی غایبانه با حجّت داخلی جمعیت مویین کرده می‌شود، که آن باید حتماً به همة اشتراکچیین جمعیت خبر دادن روزنامة پیشنهادشده، امکانیّت تا آغاز آوازدهی به همة اخبار و مواد ضروری شناس شدن همة اشتراکچیین جمعیت، امکانیّت پیشنهاد تکلیفها عاید به روزنامه داخل کردن مسئله‌های علاوگی، حتماً به همة اشتراکچیین جمعیت تا آغاز آوازدهی خبر دادن روزنامة تغییریافته، اینچنین مهلت به آخر رسیدن ترتیب آوازدهی را پیش‌بینی نماید.

 
مادّة 43. از جانب اشتراکچی یگانة جمعیت قبول کردن قرارها از روی مسئله‌هایی، که به صلاحیّت مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیت منسوبند
در جمعیّتی، که از یک نفر اشتراکچی عبارت است، قرارها از روی مسئله‌هایی، که به صلاحیّت مجلیc عمومی اشتراکچیین جمعیت منسوبند، از جانب اشتراکچی یگانه شخصاً قبول کرده و خطّی به رسمیت درآورده می‌شود. در این مورد نشاندادهای مادتسه‌های 38، 39، 40، 41، 42 و 47 همین قانون تطبیق نمی‌گردد، به استثنای نشاندادهایی، که به مهلتهای گذراندن مجلس عمومی سالانة اشتراکچیین جمعیت دخل دارند.

 
مادّة 44. مقامات اجرائیة جمعیّت

راهبری به فعالیّت جاری جمعیت از جانب مقام یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت و مقام اجرائیة دست‌جمعی جمعیت عملی گردانده می‌شود. مقامات اجرائیة جمعیت به مجلس عمومی اشتراکچیین جمعیت و شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت حسابات‌دهنده می‌باشد.
دادن حقوق آواز از جانب اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، اعضای مقام اجرائیة دسته‌جمعی جمعیت به شخصان دیگر، از جمله به اعضای دیگر شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، به اعضای دیگر مقام اجرائیة دسته‌جمعی جمعیت راه داده نمی‌شود.

 
مادّة 45. مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیّت

مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت (دیرکتور ژنرالی یا دیرکتور) را مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت به مهلت مویین کردة آیین‌نامة جمعیت انتخاب می‌کند. مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت ممکن است، اینچنین از حساب شخصان غیر اشتراکچی آن انتخاب کرده شود.

شرتنامة بین جمعیت و شخص اجراکنندة وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیّت را از نام جمعیت شخص رئیسیکنندة مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که در آن شخص اجراکنندة وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت انتخاب شده است، یا اشتراکچی جمعیت، که با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت وکالت‌دار گردیده است، امضا می‌کنند.

تنها شخص واقعی به صفت مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت برآمد کرده می‌تواند، به استثنای حالتی، که مادّة 46 همین قانون پیش‌بینی کرده است.
مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت می‌تواند:

1) از نام جمعیت بدون وکالتنامه عمل نماید، از جمله از منفعتهای آن نمایندگی و اهدها را عملی نماید؛

2) برای حقوق نمایندگی از نام جمعیت وکالتنامه از جمله وکالتنامة دارای حقوق باوری می‌دهد؛

3) در بارة به وظیفه تعیین کردن کارمندان جمعیت، به کار دیگر گذراندن و خارج نمودن آنها فرمان برآورده، چاره‌های مکافاتانی را تطبیق نموده و جزای انتظامی می‌دهد؛

4) دیگر وکالتها را، که همین قانون یا آیین‌نامة جمعیت به صلاحیّت مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت و مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت منسوب ندانسته است، عملی می‌گرداند.

ترتیب فعالیّت مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت و قرار قبول کردن آن را آیین‌نامة جمعیت، حجّتهای داخلی جمعیت، اینچنین شرطنامة بستة بین جمعیت و شخصی، که وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة آن را اجرا می‌نماید، مقرّر می‌کند.

 
مادّة 46. مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیّت

اگر در آیین‌نامة جمعیت در قطار مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، اینچنین تأسیس دادن مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت (صدارت، مأموریت و غیره) پیش‌بینی شده باشد، چنین مقامات را مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت به مقدار و مهلت موینکردة آیین‌نامة جمعیت انتخاب می‌کند.

تنها شخص واقعی، که می‌تواند اشتراکچی جمعیت نباشد، عضو مقامات اجرائیة جمعیت بوده می‌تواند.

مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت وکالتهای به صلاحیّت آن دادة آیین‌نامة جمعیّت را عملی می‌گرداند.

وزیفة رئیسی مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیّت را شخصی، که وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیّت را به عمل می‌برارد، اجرا می‌نماید، به استثنای حالتی، که اگر وکالتهای مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت به راهبر سپاریده شده باشد.

اعضای مقامات اجرائیة دسته‌جمعی جمعیت اعضای کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت شده نمی‌تواند.
ترتیب فعالیّت مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت و قرار قبول نمودن آن را آیین‌نامة جمعیت و حجّتهای داخلی جمعیت مقرّر می‌کنند.

 
مادّة 47. به راهبر دادن وکالتهای مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیّت
جمعیت حق دارد طبق شرطنامه وکالتهای مقامات یک‌کسرداری اجرائیة خود را به راهبر دهد، اگر چنین امکانیت بی‌واسطه در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی شده باشد.

شرتنامه به راهبر از نام جمعیت و از جانب شخص رئیسیکنندة مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که شرطهای شرطنامه را با راهبر تصدیق نموده است یا اشتراکچی جمعیت، که با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت وکالت‌دار شده است، امضا کرده می‌شود.

 
مادّة 48. شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیّت

آیین‌نامة جمعیت تأسیس شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیّت را پیش‌بینی کرده می‌تواند.

سلاهیّت شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیّت را آیین‌نامة جمعیت طبق همین قانون مویین می‌نماد.

ترتیب تأسیس و فعالیّت شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، اینچنین ترتیب قطع یافتن وکالتهای اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت در آیین‌نامة جمعیت مویین کرده می‌شود.

عزای مقامات اجرائیة دسته‌جمعی جمعیت بیشتر از چاریک هیت شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیّت را تشکیل داده نمی‌تواند. شخصی، که وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیّت را اجرا می‌نماید، در یک وقت نمی‌تواند رئیس شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت باشد.

اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، شخصی، که وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت و اعضای مقامات اجرائیة دسته‌جمعی جمعیت، که اشتراکچیان جمعیت نمی‌باشند، می‌توانند در مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت با حقوق آواز مشورتی شرکت نمایند.

 
مادّة 49. شکایت عاید قرارهای مقامات اداره‌کنی جمعیت.

قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت را، که با ویران کردن طلبات همین قانون، دیگر سندهای معیاری و حقوقی جمهوری تاجیکستان، آیین‌نامة جمعیت قبول شده است و حقوق و منفعتهای قانونی اشتراکچی جمعیّت را ویران می‌کند، ممکن است سود از روی عریضة اشتراکچی جمعیت، که در آوازدهی اشتراک نکرده است یا مقابل قرار آواز داده است، بی‌اعتبار اعتراف نماید. چنین عریضه ممکن است در دوام دو ماهی، که اشتراکچی جمعیت در بارة قرار قبول‌شده آگاه شده است یا باید آگاه می‌شد، داده شود. در حالتی، که اگر اشتراکچی جمعیت در مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که قرار ارزشونده را قبول نموده است، اشتراک کرده باشد، عریضة مذکور ممکن است در دوام دو ماه قبول چنین قرار داده شود.
سود حق دارد با نظرداشت همة حالتهای پرونده قرار ارزشونده را اعتبارناک حسابد، اگر آوازدهی اشتراکچی جمعیت، که عریضه داده است، به نتیجه‌های آوازدهی تأثیر نرسانده، به ویرانکنی راهداده ضد نباشد و قرار باعث به این اشتراکچی جمعیت رساندن ضرر نگردد.
قرار شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت یا راهبر، که با ویران کردن طلبات همین قانون، دیگر سندهای معیاری و حقوقی جمهوری تاجیکستان آیین‌نامة جمعیت قبول شده است و حقوق و منفعتهای قانونی اشتراکچی جمعیّت را ویران  می‌کند، با عریضة همین اشتراکچی جمعیت ممکن است از جانب سود بی‌اعتبار دانسته شود.

 
مادّة 50. مسئولیت اعضایان شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، اعضایان مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت و راهبر

اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات یک‌کسرداری جمعیت، اعضای مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت، همچنین راهبر هنگام تطبیق نمودن حقوق و اجرای وظیفه‌هایشان باید به منفعت جمعیت صاف‌دلانه و عاقلانه عمل نمایند.                                                             .
اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، اعضای مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت، همچنین راهبر در نزد جمعیت برای ضرری، که با عمل (بی‌عملی) گنهکارانة خود به جمعیت رسانیده‌اند، جوابگرند، اگر قانونها دیگر اساسها و اندازة مسئولیت را مقرّر نکرده باشد. در این زمان اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، اعضای مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت، که مقابل قرار باعث به جمعیت رسیدن ضرر گردیده آواز داده‌اند یا در آوازدهی اشتراک نکرده‌اند، جوابگر  نمی‌باشند.
هنگام مویین کردن اساسها و اندازة مسئولیت اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت، اعضای مقامات دست‌جمعی اجرائیة جمعیت، همچنین راهبر باید شرایطهای مقرّری معاملات کار و دیگر حالتهایی، که برای پرونده اهمیت دارد، به نظر گرفته شود.
در حالتی، که اگر مطابق نشانداد همین مادّه یکچند شخc مسئولند، مسئولیت آنها در نزد جمعیت مشترک می‌باشد.
جمعیت یا اشتراکچی آن حق دارند با دعوای رویانیدن ضرری، که به جمعیت عضو شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، عضو مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت یا راهبر رسانده‌اند، به سود مراجعت نمایند.

 
مادّة 51. کمیسیون تفتیشاتی (رسویزار) جمعیّت

در آیین‌نامة جمعیت ممکن اcت تأسیس دادن کمیسیون تفتیشات (انتخاب ریویزار) جمعیت پیش‌بینی کرده شود. در جمعیّتهایی، که بیشتر از پانزده نفر اشتراکچی دارند، تأسیس کمیسیون تفتیشاتی (انتخاب ریویزار) جمعیت ختمی می‌باشد. همچنین شخصی، که اشتراکچی جمعیت نمی‌باشد، عضو کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت بوده می‌تواند. وظیفة کامیسcیة تفتیشاتی (ریویزار) جمعیّت را، اگر این را آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی کرده باشد، ائودتار (بازرس مالی) تصدیقکردة مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که و با منفعتهای اموالی با جمعیت، اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، با شخص اجراکنندة وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، اعضای مقامات اجرائیة دcتجمعی جمعیت و اشتراکچیان جمعیت علاقه‌مند نمی‌باشد، عملی گردانده می‌تواند.
کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیّت را مجلیc عمومی اشتراکچیان جمعیت به مهلت مویینکردة آیین‌نامة جمعیت انتخاب می‌کند. شمار اعضای کمیسیون تفتیشاتی جمعیّت را آیین‌نامة جمعیت مویین می‌نماید.
کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت حق دارد هر وقت فعالیّت مالیوی جمعیّت را تفتیش کند و همة حجّتهای وابسته به فعالیّت جمعیت دسترس آن باشد.

با طلب کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، شخصی، که وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیّت را اجرا می‌نماید، اعضای مقامات دست‌جمعی اجرائیة جمعیت، اینچنین کارمندان جمعیت عهده‌دارند در شکل شفاهی یا خطّی توضیحات ضروری دهند.

کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت با ترتیب حتمی تفتیش حسابات سالانه و بالانسهای محاسبوی را تا آنها را تصدیق کردن مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت می‌گذراند. مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت حق ندارد حسابات سالانه و بالانسهای محاسبوی جمعیّت را در صورت نبودن خلاصة کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت تصدیق کند.
ترتیب کار کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیّت را آیین‌نامه و حجّتهای داخلی جمعیت مویین می‌نمایند.

6. مادّة مذکور در حالتهایی تطبیق می‌گردد، که اگر تأسیس کمیسیون تفتیشاتی جمعیت یا انتخاب ریویزار جمعیت در آیین‌نامة جمعیت پیش‌بینی شده یا مطابق همین قانون حتمی باشد.

اعضای کمیسیون تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت نمی‌تاند اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، شخص اجراکنندة وظیفة مقامات یکسرداری جمعیت و اعضای مقامات دست‌جمعی جمعیت باشد.

 
مادّة 52.   هوسمندی در اجرا نمودن اهدها از طرف جمعیّت

اهدهایی، که در اجرا نمودن آن عضو شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، شخص اجراکنندة وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، عضو مقامات دسته‌جمعی اجرائیة جمعیت یا اشتراکچی جمعیت هوسمند و یکجایه با شخصان بانفوذ (افّیلیر) بیست و از این زیاده فایض آوازهای شمارة عمومی اشتراکچیان جمعیّت را دارند، از جانب جمعیت بدون راضیگی مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت اجرا شدنش ممکن نمی‌باشد.

شخسان مذکور برای اجرا نمودن اهدها از جانب جمعیت هوسمند حسابیده می‌شوند، اگر آنها، زن و شوهر، پدر و مادر، فرزندان، برادران، خواهران و شخصان بانفوذ (افّیلیر) آنها باشند:

-طرف معاملات باشند یا در مناسبتهای آنها با جمعیت به منفعت شخصان سوّم برآمد کنند؛

-دارندة بیست (هر کدام علی‌حده یا یکجایه) و از این زیاد فایض سهمیه‌های (حسه‌ها، پیها) شخص حقوقی و طرف عهد باشند، یا در مناسبتهای آنها با جمعیت به منفعت شخصان سوّم برآمد کنند؛

-در مقامات اداره‌کنی شخc حقوقی، که طرف عهد می‌باشد وظیفه‌ها را اشغال نموده یا در مناسبتهای آنها با جمعیت به منفعت شخصان سوّم برآمد کنند؛

-در دیگر حالتهایی، که آیین‌نامة جمعیت مویین کرده است.

شخصان در سرسطر یکم بند یکم همین مادّه نشان داده شده باید به معلومات مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت اخبارات را در این باره رسانند:

-در بارة شخصان حقوقی، که در آن آنها، همسران، والدان، فرزندان، برادران، خواهران و شخصان بانفوذ آنها دارندة بیست و از این زییاد فایض cهمیه‌ها (حسه‌ها، پیها) می‌باشند؛

-در بارة شخصان حقوقی، که در آن آنها، همسران، والدان، فرزندان، برادران، خواهران و شخصان بانفوذ آنها در مقامات اداره‌کنی وظیفه‌ها را اشغال می‌نمایند؛

-در بارة اهدهای برایشان معلوم اجراشونده یا در نظر داشته شده، که در اجرا نمودن آنها ممکن است هوسمند دانسته شوند.

قرار در برای اجرا نمودن اهدها از جانب جمعیت، که در اجرا نمودن آنها هوسمند موجود است، در مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت با اکثریّت آوازهای شمارة عمومی اشتراکچیان جمعیت، که در اجرا نمودن آن هوسمند نیستند، قبول کرده می‌شود.
اجرا نمودن اهدهایی، که به آنها هوسمند وجود دارد، قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت را، که بند سوّم همین مادّه پیش‌بین نموده است، طلب نمی‌کند، به شرطی که عهد در جریان فعالیّت مقرّری خواجگی‌داری در بین جمعیت و طرف دیگر اجرا کرده شود و آن تا دمی جایی داشته باشد، که شخص هوسمند اجراکنندة عهد مطابق بند یکم همین مادّه چنین شخc اعتراف کرده شود (قرار تا سنة گذراندن مجلس عمومی آیندة اشتراکچیان جمعیت طلب کرده نمی‌شود).
عهدی، که در اجرا نمودن آن هوسمند موجود است و کدامی، که با ویرانکنی طلبات پیش‌بینیکردة همین مادّه اجرا کرده شده است از روی دعوای جمعیت یا اشتیراچی آن ممکن است بیعاتیبار هیcابیده شود.

6. مادّة مذکور نسبت جمعیّتهایی، که از یک اشتراکچی عبارت است، و آن در یک وقت وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة این جمعیّت را اجرا می‌نماید، تطبیق کرده نمی‌شود.

در صورت در جمعیت تأسیس یافتن شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت قبول قرار در بارة اجرا نمودن عهدی، که عاید اجرا نمودن آن هوسمند موجود است، ممکن است طبق آیین‌نامة جمعیت به صلاحیّت آن داده شود، به استثنای حالتهایی، که اگر مبلغ پرداخت عهد یا ارزش اموالی، که پریدمیت عهد می‌باشد، از دو فایض ارزش اموال جمعیت زیاد بوده، آن در اساس معلومات حسابات محاسبوی در دورة آخرین حسابات مویین شده باشد.

 
مادّة 53. اهدهای کلان

عهد کلان اهدیست یا یکچند عهد با هم علاقه‌مندست، که به بی‌واسطه یا بواسطه از جانب جمعیت به دستبراوردن، بیگانه کردن یا امکانیّت بیگانکنی اموال وابسته بوده، ارزش آن بیشتر از بیست و پنج فایض ارزش اموال جمعیّت را تشکیل داده، در اساس معلومات حسابات محاسبوی دورة آخرین حساباتی پیش از روز قبول قرار عاید اجرا نمودن چنین عهد مویین کرده شده است، اگر آیین‌نامة جمعیت حجم بیشتر عهد کلان را پیش‌بین نکرده باشد. عهدی، که در روند فعالیّت مقرّری خواجگی‌داری اجرا کرده می‌شود، عهد کلان هیcابیده نمی‌شود.
به مقصدهای همین مادّه ارزش اموال بیگانکنندة جمعیت در نتیجة عهد کلان در اcاس معلومات حساب محاسبوی آن و ارزش اموال به دستدراورندة جمعیت در اساس نرخ پیشنهادشده مویین کرده می‌شود.
قرار در بارة اجرا کردن عهد کلان را مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت قبول می‌کند.
در صورت در جمعیت تأسیس یافتن شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت قبول قرارها را عاید اجرا کردن عهد کلان وابسته به به دستدراری، بیگانکنی یا امکانیّت بیگانکنی اموال بی‌واسطه یا بواسطه از جانب جمعیت، که ارزش آن از بیست و پنج تا پنجاه فایض ارزش اموال جمعیّت را تشکیل می‌دهد، ممکن است توسط آیین‌نامة جمعیت به صلاحیّت شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت داده شود.
عهد کلانی، که با ویران کردن طلبات پیش‌بینیکردة همین مادّه اجراکرده شده است، ممکن است از روی دعوای جمعیت یا اشتراکچی آن بی‌اعتبار دانسته شود.
در آیین‌نامة جمعیت ممکن است پیش‌بین کرده شود، که برای اجرا کردن عهد کلان قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت و شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت طلب کرده نمی‌شود.

 
مادّة 54. تفتیش ائودتار (بازرس مالی)یی جمعیّت
برای تفتیش و تصدیق درستی حساباتهای سالانه و بالانسهای محاسبوی، اینچنین تفتیش حالت کارهای جاری جمعیت حق دارد با قرار مجلس عمومی اشتراکچیان خود ائودتار (بازرس مالی) کسبی را، که با منفعتهای اموال با جمعیت، اعضای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، شخص اجراکنندة وظیفة مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیت، اعضای مقامات دcتجمی اجرائیة جمعیت و اشتراکچیان جمعیت علاقه‌مند  نیست، جلب نماید.

با طلب هر کدام اشتراکچی جمعیت تفتیش ائودتار (بازرس مالی) ممکن است از جانب ائودتار (بازرس مالی) کسبی انتخابکردة آنها گذرانده شود، که آن باید به طلبات مقرّرکردة قسم یکم همین مادّه موافق باشد. در صورت گذراندن چنین تفتیش خذمت ائودتار (بازرس مالی) از حساب اشتراکچی جمعیت، که با طلب او دایر می‌گردد، پرداخته می‌شود. خراجات اشتراکچی جمعیت برای پرداخت خذمت ائودتار (بازرس مالی) ممکن است با قرار مجلس عمومی اشتراکچی جمعیت از حساب مبلغ جمعیت رویانده شود.

جلب نمودن ائودتار (بازرس مالی) برای تفتیش و تصدیق درستی حساباتهای سالانه و بالانسهای محاسبوی جمعیت در حالتهای پیش‌بینیکردة قانونها و دیگر سندهای حقوقی جمهوری تاجیکستان ختمی می‌باشد.

 
مادّة 55. حسابات عاموی جمعیّت

جمعیت برای چاپ کردن حسابات عاید فعالیّت خود عهده‌دار نمی‌باشد، به استثنای حالتهایی، که همین قانون و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکیcتان پیش‌بین کرده‌اند.
در دوام پهن‌کنی عاموی وام‌برگها و دیگر قاغذهای قیمتناک ایمیسّیانی جمعیت عهده‌دار است هر سال حسابات سالانه و بالانسهای موهسیبوی را چاپ کند، اینچنین اخبارات دیگر را در بارة فعّالیّتش، که قانونهای جمهوری تاجیکستان و سندهای معیاری مطابق آنها قبول‌شده پیش‌بینی کرده‌اند آشکار نماید.

 
مادّة 56. نگاهداری حجّتهای جمعیّت

جمعیت عهده‌دار است حجّتهای زیرین را نگاه دارد:

-حجّتهای تعcیساتی جمعیت، اینچنین تغییرات و علاوه‌های به حجّتهای تأسیساتی جمعیت وارد گردیده؛

-پراتاکال (پراتاکالهای) مجلیc مؤسسان جمعیت، که دارای قرار عاید تأسیس جمعیت و تصدیق ارزش پولی سهمهای غیریپولی به سرمایة جمعیت می‌باشد، اینچنین دیگر قرارهای وابسته به تأسیس جمعیت؛

-حجّتی، که قید دولتی جمعیّت را تصدیق می‌کند؛

-حجّتهایی، که حقوقی جمعیّت را به اموال در بالانس آن بوده تصدیق می‌نمایند؛

-حجّتهای داخلی جمعیت؛

-نظامنامة در بارة فیلیلها و نمایندگیهای جمعیت؛

-حجّتهایی، که با ایمیسcیة وام‌برگها و دیگر قاغذهای قیمتناک ایمیسّیانی وابسته‌اند؛

-پراتاکالهای مجلسخای عمومی اشتراکچیان جمعیت؛

-مجلیcهای شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات دست‌جمعی اجرائیة جمعیت و کمیسیون تفتیشات جمعیت؛

-رویخت شخصان بانفوذ (افّیلیر) جمعیت؛

-خلاصة کامیسcیة تفتیشاتی (ریویزار) جمعیت، ائودتار (بازرس مالی)، مقامات دولتی و محلی نظارت مالیوی؛

-دیگر حجّتهایی، که قانونها و دیگر سندهای معیاری و حقوقی جمهوری تاجیکستان، آیین‌نامة جمعیت، حجّتهای داخلی جمعیت، قرارهای مجلیc عمومی اشتراکچیان جمعیت، شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت و مقامات اجرائیة جمعیت پیش‌بینی کرده‌اند.

جمعیت حجّتهای را، که همین مادّه پیش‌بینی کرده است، در جای واقع‌شوی مقامات یک‌کسرداری اجرائیة آن یا جای دیگری، که به اشتراکچیان جمعیت معلوم و دسترس است، نگاه می‌دارد.

 
باب vi. از  نو  تشکیل  کردن  و برهم دادن جمعیّت
 
مادّة 57. از نو تشکیل کردن جمعیّت

جمعیت می‌تواند با ترتیب پیش‌بینیکردة همین قانون با اختیار خود ازنو تشکیل کرده شود.

دیگر اساسها و ترتیب ازنوتشکیلدیهی جمعیّت را کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

از نو تشکیلدیهی جمعیت ممکن است در شکل متّحدشوی، همراهشوی، تقسیمشوی، جداشوی و تبدلشوی صورت گیرد.
جمعیت از وقت قید دولتی شخصان حقوقی، که در نتیجة ازنوتشکیلدیهی برپا می‌شوند ازنوتشکیلیافته حسابیده می‌شود، به استثنای حالتهای در شکل همراهشوی و تبدلدیهی ازنوتشکیل کردن آن. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

در صورت ازنوتشکیلدیهی جمعیت در شکل به آن همراهشوی جمعیّت دیگر، جمعیّتهایی، که در همراهشو اشتراک می‌نمایند، در این خصوص با ترتیب مقرّرشده در یک وقت به مقامات انجام‌دهندة بقیدگیری دولتی برای وارد نمودن معلومات به فهرست یگانة دولتی شخصان حقوقیوه ساخیبکاران نّفیرادی عریضه پیشنهاد می‌نمایند. جمعیت از لحظه‌ای ازنوتشکیلشده به حساب می‌رود، که معلومات در بارة قطع گردیدن فعالیّت جمعیّت همراهشده و معلومات در بارة تغییرات حجّتهای تأسیسی جمعیت به فهرست یگانة دولتی شخصان حقوقیوه صاحبکاران انفرادیوارید کرده شده‌اند. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

زنوتشکیلدیهی جمعیت در شکل تبدلدیه پس از واردنمودن معلومات به فهرست یگانة دولتی شخصان حقوقیوه صاحبکاران انفرادی در بارة تغییردیهی شکل تشکیلی و حقوقی جمعیت به اتمامرسیده دانسته می‌شود. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)

بقیدگیری دولتی جمعیّتهایی، که در نتیجة ازنوتشکیلدیهی برپا شده‌اند و وارد کردن ثبت عاید قطع یافتن فعالیّت جمعیّتهای ازنوتشکیلیافته، با ترتیب مقرّر کردة قانونخای جمهورییتاcیکستان cورت می‌گیرد.
نه دیرتر از cی روز قبول قرار ازنوتشکیلکنی جمعیت و در صورت به شکل متّحدشوی یا همراهشوی ازنوتشکیلکنی جمعیت از سنة قبول قرار در این باره به جمعیّت آخرین، که در متّحدشوی یا همراخشوی اشتراک می‌نمایند، جمعیت عهده‌دار است در این بارة همة کریدیتارهای معلوم جمعیّت را خطّی آگاه نموده، در نشرییی، که در بارة بقیدگیری دولتی شخصان حقوقی معلومات چاپ می‌شود، در بارة قرار قبول شده خبر نشر نماید. در این مورد کریدیتارهای جمعیت در دوام cی روز به آنها فرستانیدن آگاهنامه یا در دوام cی روز چاپ شدن خبر در بارة قبول قرار حق دارند پیش از مهلت قطع کردن یا اجرای عهده‌داریهای دخلدار جمعیت و جبران ضرر به آنها رسیده را خطّی طلب نمایند.
اگر بالانس تقسیمات برای مویین کردن وارث جمعیّت ازنوتشکیلیافته امکانیت ندهد، شخصان حقوقی، که در نتیجة ازنوتشکیلکن برپا شده‌اند، عاید عهده‌داریهای جمعیّت ازنوتشکیلیافته در نزد کریدیتارهای آن مسئولیت مشترک دارند.

 
مادّة 58. متّحدشوی جمعیّتها

برپا نمودن جمعیّت نو و به آن دادن همة حقوقها و عهده‌داریهای دو یا یکچند جمعیت و قطع یافتن جمعیّتهای آخرین متّحدشوی جمعیّتها حسابیده می‌شود.
مجلس عمومی اشتراکچیان هر کدام جمعیّتی، که در ازنوتشکیلکن به شکل متّحدشوی اشتراک می‌نماید در بارة چنین ازنوتشکیلکن، تصدیق شرطنامة متّحدشوی و آیین‌نامة جمعیت، که در نتیجة متّحدشوی برپا می‌یابد، اینچنین تصدیق اکت داد و گرفت قرار قبول می‌کند.
شرطنامة متّحدشوی، که همة اشتراکچیان جمعیّت در نتیجة متّحدشوی برپایافته امضا کرده‌اند، در برابری آیین‌نامة آن حجّت تأسیساتی بوده، با طلبات کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان و همین قانون نسبت به شرطنامة تأسیساتی پیشنهاد می‌نماید، باید موافق باشد.
در حالت از جانب مجلس عمومی اشتراکچیان هر کدام جمعیّتی، که در ازنوتشکیلکن به شکل متّحدشوی اشتراک می‌نمایند، قبول کردن قرار عاید چنین ازنوتشکیلکن و تصدیق شرطنامة متّحدشوی، آیین‌نامة جمعیّت در نتیجة متّحدشوی برپاگردیده و اکت داد و گرفت انتخاب مقامات اجرائیة جمعیّتی، که در نتیجة متّحدشوی برپا می‌یابد، در مجلس عمومی یکجایه اشتراکچیان جمعیت، که در متّحدشوی اشتراک می‌کنند، صورت می‌گیرد.

موهلت و ترتیب گذرانیدن چنین مجلس عمومی را شرطنامة متّحدشوی مویین می‌نماید.

مقامات یک‌کسرداری اجرائیة جمعیّتی، که در نتیجة متّحدشوی برپا می‌گردد، عمل وابسته به قیدگیری دولتی این جمعیّت را به جا می‌آورد.

در مورد متّحدشوی جمعیّتها همة حقوق و عهده‌داری هر کدام آنها مطابق اکت داد و گرفت به جمعیّتی می‌گذرد، که در نتیجة متّحدشوی برپا می‌یابد.

 
مادّة 59.   همراهشوی جمعیّت

قطعگردی یک یا یکچند جمعیت با دادن همة حقوق و عهده‌داریهای آنها به جمعیّت دیگر همراهشوی جمعیت حسابیده می‌شود.
مجلیc عمومی اشتراکچیان هر کدام جمعیّتی، که در ازنوتشکیلکن در به شکل همراهشوی اشتراک می‌نماید، در بارة چنین ازنوتشکیلکن، تصدیق شرطنامة همراهشوی و آیین‌نامة در بارة تصدیق اکت داد و گرفت قرار قبول می‌نماید.
مجلیc عمومی یکجایه اشتراکچیان جمعیّتهایی، که در همراهشوی اشتراک می‌نمایند، به حجّتهای تأسیساتی جمعیّتی، که نسبت آن همراهشوی صورت می‌گیرد، تغییرات وابسته به هیت اشتراکچیان جمعیت، مویین کردن حجم حسه‌های آنها، دیگر تغییرات پیش‌بینیکردة شرطنامة همراهشوی را وارد می‌نماید، اینچنین در مورد ضرورت دیگر مسئله‌ها، از جمله مسئلة انتخاب مقامات جمعیّت را، که نسبت آن همراهشوی صورت می‌گیرد، حل می‌کند. مهلت و ترتیب گذراندن چنین مجلس عمومی را شرطنامة همراهشوی مویین می‌نماید.
هنگام همراهشوی جمعیّتها همة حقوق و عهده‌داریهای هر یکی از آنها به جمعیّتی، که در نتیجة همراهشوی برپا کرده می‌شود، مطابق اکت داد و گرفت می‌گذرد.

 
مادّة 60. تقسیمشوی جمعیّت

قطعگردی جمعیت و گذشتن همة حقوق و عهده‌داریهای آن به جمعیّتهای نو را تقسیمشوی جمعیت می‌نامند.
مجلس عمومی اشتراکچیان هر یک جمعیّتی، که با شکل تقسیمات ازنوتشکیل کرده می‌شود، در بارة چنین ازنوتشکیلدیهی، ترتیب و شرطهای تقسیم جمعیت، تأسیس جمعیّتهای نو و تcدیق بالانس تقسیمات قرار قبول می‌کند.
اشتراکچیان هر کدام جمعیّتی، که در نتیجة تقسیمات برپا می‌یابد، شرطنامة تأسیساتی امضا می‌کنند. مجلیc عمومی اشتراکچیان هر کدام جمعیّتی، که در نتیجة تقسیمات برپا می‌یابد، آیین‌نامه را تcدیق و مقامات جمعیّت را انتخاب می‌نماید.
هنگام تقسیم جمعیت همة حقوق و عهده‌داریهای آن مطابق بالانس تقسیمات به جمعیّتخایی می‌گذرد، که در نتیجة تقسیمات برپا شده‌اند.

 
مادّة 61. جداشوی جمعیّت

برپا یافتن یک یا یکچند جمعیت، با دادن یک قسم حقوق و عهده‌داریهای جمعیّت ازنوتشکیلشونده بدون قطعگردی آخران جداشوی جمعیت حسابیده می‌شود.
مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّتی، که با شکل جداشوی از نوتشکیلکرده می‌شود، در بارة چنین ازنوتشکیلکن، ترتیب و شرطهای جداشوی، تأسیس جمعیّت (جمعیّتهای) نو و تصدیق بالانس تقسیمات قرار قبول نموده، با حجّتهای تأسیساتی جمعیّتی، که به شکل جداشو از نو تأسیس داده می‌شود، تغییرات وابسته به هیت اشتراکچیان جمعیت، مویین کردن حجم حصّة ‌انها و دیگر تغییرات پیش‌بینیکردة قرار جداشوی را وارد می‌سازد، اینچنین در مورد ضرورت دیگر مسئله‌ها، از جمله مسئلة انتخاب مقامات جمعیّت را حل می‌نماید.

یشتیراکچیان جمعیّت جداشونده شرطنامة تأسیساتی را امضا می‌کنند. مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیّت جداشونده آیین‌نامة آن را تصدیق و مقامات جمعیّت را انتخاب می‌نماید.

گر اشتراکچی یگانة جمعیّت جداشونده جمعیّت ازنوتشکیلیافته باشد، مجلس عمومی این جمعیت در بارة ازنوتشکیلنمایی جمعیت به شکل جداشوی، ترتیب و شرطهای جداشو قرار قبول نموده، اینچنین آیین‌نامة جمعیّت جداشونده و بالانس تقسیمات را تصدیق و مقامات جمعیّت جداشونده را انتخاب می‌کند.

هنگام از جمعیت جدا شدن یک یا یکچند جمعیت به هر کدام آنها یک قسم حقوق و عهده‌داریهای جمعیّت ازنوتشکیلیابنده مطابق بالانس تقسیمات می‌گذرد.

 

مادّه 62. تبدلشوی جمعیّت

جمعیت حق دارد به جمعیّت سههامی، جمعیّت دارای مسئولیت علاوگی یا کااپیرتیو استحصالی تبدل یابد.
مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت، که با شکل تبدلشوی ازنوتشکیل کرده می‌شود، در بارة چنین ازنوتشکیلکنی، ترتیب و شرطهای تبدلشوی، ترتیب مبادلة حسه‌های اشتراکچیان جمعیت به سهمیه‌های جمعیّت سههامی، حصّة ‌اشتراکچیان جمعیّت دارای مسئولیت علاوگی یا حق اعضای کااپیرتیو استحصالی، تصدیق آیین‌نامة جمعیّت سههامی در نتیجة تبدلسازی به وجوداینده، جمعیّت دارای مcعولیّت علاوگی یا کااپیرتیو استحصالی، اینچنین در بارة تصدیق اکت داد و گرفت قرار قبول می‌کند.
اشتراکچیان شخص حقوقی، که در نتیجة تبدلسازی برپا می‌یابد، در بارة انتخاب مقامات آن مطابق طلبات قانونهای جمهوری تاجیکستان عاید چنین شخصان حقوقی قرار قبول نموده، به مقامات دخلدار سپارش می‌دهد، که عملها را وابسته به وارد نمودن معلومات عاید به تغییر یافتن شکل تشکیلی و حقوقی شخصی  حقوقی  به فهرست یگانة دولتیی  شخصانی  حقوقیوه صاحبکاران انفرادی، اجرا نماید. (قج ت از 29. 12. 10س ش656)
هنگام دگرگون شدن جمعیت همة حقوق و عهده‌داریهای جمعیّت ازنوتشکیلیافته مطابق اکت داد و گرفت به شخص حقوقی، که در نتیجة تبدلسازی برپا شده است می‌گذرد.

 
مادّة 63. برهم دادن جمعیّت

جمعیت می‌تواند اختیاری با ترتیب مقرّرکردة کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان، با نظرداشت طلبات همین قانون و آیین‌نامة جمعیت برهم داده شود. جمعیت می‌تواند اینچنین با قرار سود در اساسهای پیش‌بینیکردة کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان برهم داده شود.

برهم خردن جمعیت باعث قطع یافتن آن بدون به شخصان دیگر گذشتن حقوق و عهده‌داریها با ترتیب گذشت حقوق می‌گردد.

قرار مجلس عمومی اشتراکچیان جمعیت در بارة برهمخوری اختیاری جمعیت و تعیین کردن کامیسcیة برهمدیهی با پیشنهاد شورای دیرکتوران (شورای مشاهده‌کاران) جمعیت، مقامات اجرائیة یا اشتراکچی جمعیت قبول کرده می‌شود.
در حالتی، که اگر اشتراکچی جمعیّت برهمخورنده در جمهوری تاجیکستان باشد، به هیت کامیcسیة برهمدیهی نمایندة مقامات دولتی ادارة اموال دولتی، مؤسسة مخصوصی، که اموال دولتی را می‌فوروشد، فروشندة اموال دولتی جمهوری تاجیکستان یا مقامات محلی داخل کرده می‌شود. در مورد اجرا نکردن این طلبات مقاماتی، که جمعیّت را به قید دولتی می‌گیرد، حق ندارد به تعیین کردن کامیسcیة برهمدیهی راضیگی دهد.
ترتیب برهمدیخی جمعیّت را کادکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 64. تکسیم اموال چمعیّت برخمخورنده در بین اشتراکچیان آن

اموال بعد حساب و کتاب با کریدیتارها انجام داده شدة باقیماندة جمعیّت برهمخورنده از جانب کامیسcیة برهمدیهی در بین اشتراکچیان جمعیت با نوبت زیرین تقسیم کرده می‌شود:

-در نوبت اوّل به اشتراکچیان جمعیت قسم فایدة تقسیمشده، ولی پرداخت کردنشده داده می‌شود؛

-در نوبت دوّم اموال جمعیّت برهمخورنده در بین اشتراکچیان جمعیت متناسباً به حصّة ‌انها در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت تقسیم کرده می‌شود.

طلبات هر نوبت بعد پرّه قانع شدن طلبات نوبت پیشینه قانع گردانده می‌شود. اگر اموال موجودة جمعیت برای پرداخت نه قسم پرداختنشدة فایده، بلکه پرداخت فایدة تقسیمشده ناکفایه باشد، اموال جمعیت در بین اشتراکچیان آن متناسباً به حصّة ‌انها در سرمایة آیین‌ناموی جمعیت تقسیم کرده می‌شود.

 

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                                                                                                                     ه. ش. رحماناو

ش. دوشنبه 10 می سال 2002

ش 53

 

قرار

مجلیس نمایندگان

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان

 

اید قبول نمودن قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة جمعیّت

دارای مسئولیت محدود» و مورد عمل قرار دادن آن

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سالی  2002، ش4، قسم 2، ماد. 316)

 

مجلیس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان  «در بارة جمعیّت دارای مسئولیت محدود» قبول کرده شود.
قانون مذکور پس از انتشار رسمی‌اش مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان در خصوص به قانون مذکور مطابق گردانیدن قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تکلیفها پیشنهاد نماید.

 

 

ریس مجلس نمایندگان

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان                                                                                           س. خیرولّایو

ش. دوشنبه 19 مارت سال 2002

ش 572 (ب)

 

 

قرار

مجلیس ملّی

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان

 

اید قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة جمعیّت دارای مسئولیت محدود»

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سالی  2002، ش4، قسم 2، ماد. 315)

 

مجلیس ملّی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاچیکیcتان را «در بارة جمعیّت دارای مسئولیت محدود» بررسی نموده، قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاچیکیcتان را «در بارة جمعیّت دارای مسئولیت محدود» جانبداری کرده شود.

 

 

ریس مجلس ملّی

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان                            م. ابیدولّایو

ش. دوشنبه  23 آوریل سال 2002

ش 275

 

 

Инчунин кобед

partov

پرتاوهای استیخسالی و استعمالی

قانون جمهوری تاجیکستان در بارة پرتاوهای استیخسالی و استعمالی (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال …