Архивы за день : 14.01.2020

АМИР МУИЗЗӢ

Осмон одам

Вай дар замони давлати муиззуддунё ва-д-дин Санҷар бинбни Маликшоҳ79 буд ва аз маддоҳони ўст. Ва Муиззӣ нисбат ба ўст ва он чӣ ўро дар замони вай аз улувви80 шаън ва рифъати81 дараҷа муяссар шуд, кам шоиреро муяссар шуда. Ва гўянд, ки се кас аз шуаро дар се давлат иқболҳо диданд …

Муфассал »

АЗРАҚИИ ҲАРАВӢ

Дар қавоиди шеър ва фазл моҳир буд ва дар қавонини илму ҳикмат комил… Ва аз суханони вай аст дар васфи шароб. Қ и т ъ а Соқӣ, биёр, лаъли мае, к-аз хаёли он Андеша лолазор шавад, дида гулситон. Гар бигзарад парӣ ба шаб, андар шуои ў Аз чашми одамӣ натавонад …

Муфассал »

НОСИРИ ХИСРАВ

nosiri-khusrav

Дар саноати72 шеър моҳир буд ва дар фунуни ҳикмат комил. Аммо ба сўйи эътиқод ва майл ба зандақаву илҳод73 муттаҳам шуда буд ва ўро «Сафарнома»-ест, ки дар аксари маъмура сафар карда ва муҳовароте74, ки бо афозил 75 карда буд, дар он ҷо бо назм оварда ва ин абёт, ки Айнулқуззот76 …

Муфассал »

ЧЕҲРАИ ОШНО

sitorai-karomatullo

Шодмон ба бўрёкўбони ҳамсояи  навашон каме таъхир карда омад. Аллакай ҳамсояҳо ҷамъ омада буданд, як хона пур аз одам буд. Баробари ба хона ворид шудани Шодмон ҳамагон ба истиқболаш аз ҷой хеста, ўро ба пешгаҳ гузарониданд ва чун ба ҷойҳои худ нишастанд, соҳибхона, марди  тахмин шаст-шаступанҷсола, ки мўйҳои  сап-сафедаш дар …

Муфассал »

Ақоид дар Ислом

islom-zan

Ақоид:  Он чизҳое, ки мо мусалмонон бояд ба онҳо имон ва бовар дошта бошем, монанди имон ба Худованд, фариштагон, паёмбарон, китобҳои осмонӣ (Забур, Таврот, Инҷил ва Қуръони Маҷид), рӯзи қиёмат ва ғайра мислуҳум. Донишмандони бузург ва фуқаҳои кабири Исломи мубин, бахши ақоиди дини Исломро «Усули дин», «Пояҳои дин» гӯфтаанд. Ба …

Муфассал »

ДАР ТАҚРИРИ¹ РИҚҚАТИ² ҲОЛИ БУЛБУЛОНИ ЧАМАНИ ИШҚУ МУҲАББАТ ВА ҲИРҚАТИ³ БОЛИ ПАРВОНАГОНИ АНҶУМАНИ ШАВҚИ МУВАДДАТ4

lubov

Аз муқтабисоти машкути нубувват аст ин ҳадис, ки: «Ман ашақа ва аффа ва катама фамота мота шаҳидан», яъне ҳар кӣ дар ҷозибаи ишқ овезад ва бо латоифи ишқ овезад ва дар он тариқаи иффат ва китмон пеш гирад чун бимирад шаҳид мирад. Ва шарти иффат ва китмон аз барои он …

Муфассал »

Ҳикояи Рўбоҳу кафторе

kaftor

Рўбоҳе ба чанги кафторе51 гирифтор шуд, дандони тамаъ дар вай маҳкам кард. Рўбоҳ фарёд баровард, ки: —Ай шери бешаи зўрмандӣ ва Ай паланги қуллаи сарбаландӣ, бар аҷзу шикастагин ман бибахшой ва шаколи 52 ин ашколро 53 аз пойи ҷаҳонпаймойи ман бикушой! Ман муште пашму устухонам! Аз хўрдани ман чӣ хезад …

Муфассал »