Главная / Чамъият / КОНУНИ БУЧЕТИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2015

КОНУНИ БУЧЕТИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2015

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР БОРАИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2015 -ум

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2014, № 11, мод. 642; с. 2015, № 4, мод. 345, № 5, мод. 589, мод. 642, мод. 643, мод. 644; Конунхои ЧТ аз 15.10.2015 с., № 1226; аз 4.11.2015 г., № 1227; аз 23.12.2015 с., № 1258)

Моддаи 1. Хачми умумии даромади Бучети давлатии Чумхурии Точикистон

Хачми умумии Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015 аз хисоби хамаи манбаъхои маблаггузори ба маблаги 15278362 хазор сомони тасдик карда шавад, аз чумла:

– даромади Бучети давлатии Чумхурии Точикистон аз хисоби воридоти андозию гайриандози ва грантхо 12634177 хазор сомони, аз онхо:

воридоти андози – 11503336 хазор сомони;

воридоти гайриандози – 1030841 хазор сомони;

грантхо барои дастгирии бучет аз хисоби ташкилотхои байналмилалии молияви – 100000 хазор сомони;

– бучети лоихахои давлатии сармоягузори бо чалби захирахои молиявии беруни – 1862666 хазор сомони;

аз онхо:

карзхо – 553591 хазор сомони;

грантхо – 1309075 хазор сомони;

– маблагхои махсуси ташкилотхои бучети – 781519 хазор сомони.

 

Моддаи 2. Хачми умумии харочоти Бучети давлатии Чумхурии Точикистон

 

Хачми умумии харочоти Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015 ба маблаги 15542463 хазор сомони тасдик карда шавад, аз чумла барои маблаггузории:

– макомоти хокимияти давлати ва идоракуни – 920715 хазор сомони;

– маориф – 2918639 хазор сомони;

– тандурусти – 1204464 хазор сомони;

– хифзи ичтимоии ахоли – 2887063 хазор сомони;

– чорабинихои фархангию оммави ва солимгардони – 736452 хазор сомони;

– хочагии манзилию коммунали, хифзи мухити зист ва хочагии чангал – 835739 хазор сомони;

– комплекси сузишворию энергетики – 1993075 хазор сомони;

– сохахои кишоварзи, заминсози ва хочагии об – 325732 хазор сомони;

– истихроч ва коркарди канданихои фоиданок, саноати истихрочи маъданхои кухи ва сохтмон – 129652 хазор сомони;

– наклиёт ва коммуникатсия – 964211 хазор сомони;

– дигар сохахои иктисодиёт ва хизматрасони – 37475 хазор сомони;

– харочоти дигар – 1201638 хазор сомони.

 

Моддаи 3. Касри Бучети давлати ва манбаъхои пушонидани он

 

 1. Андозаи нихоии касри Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015 ба андозаи 0,5 фоизи Мачмуи махсулоти дохили ё ба маблаги 264100 хазор сомони тасдик карда шавад.
 2. Манбаъхои пушонидани касри бучет ба таври зайл муайян карда шавад:

– даромад аз хусусигардони ва истифодаи моликияти давлати – 25000 хазор сомони;

– даромад аз фуруши векселхои хазинадори – 85000 хазор сомони;

– аз хисоби депозитхои бучети чумхурияви, ичрои барзиёди накшаи даромади бучет, карзхо (грантхо) аз ташкилотхои байналмилалии молияви ва Фонди зиддибухронии Иттиходи иктисодии АвруОсиё – 154100 хазор сомони.

 1. Маблаггузории пардохти карзи асосии берунаи Чумхурии Точикистон ба андозаи 1,0 фоизи Мачмуи махсулоти дохили ё ба маблаги 521368 хазор сомони, аз чумла аз хисоби харочоти чории бучети чумхурияви 234682 хазор сомони ва 286686 хазор сомони аз хисоби депозитхои бучети чумхурияви дар Бонки миллии Точикистон ба 1 январи соли 2015, Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисодиёт, барориши векселхои давлати, чалби карзхои (грантхои) ташкилотхои байналмилалии молияви ва маблагхои баргардонидашуда аз руи созишномахои зеркарзи муайян карда шавад.
 2. Маблаггузории хизматрасонии карзи дохилии Чумхурии Точикистон ба андозаи 177017 хазор сомони, аз чумла 78007 хазор сомони аз хисоби харочоти чории бучети чумхурияви, 59010 хазор сомони аз хисоби депозити бучети чумхурияви дар Бонки миллии Точикистон ба 1 январи соли 2015, Фонди стабилизатсони оид ба рушди иктисодиёт ва 40000 хазор сомони аз хисоби баргардонидани карзхои Чамъияти сахомии кушодаи «Агроинвестбонк» ба суратхисоби Вазорати молияи Чумхурии Точикистон муайян карда шавад.

 

Моддаи 4. Хачми умумии даромад ва харочоти бучети чумхурияви

 

Бучети чумхурияви барои соли 2015 аз руи даромад ба маблаги 7357850 хазор сомони ва аз руи харочот ба маблаги 7613909 хазор сомони ва касри он ба маблаги 256059 хазор сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 5. Даромади бучети чумхурияви аз руи манбаъхои даромад

 

Дар бучети чумхурияви барои соли 2015 воридоти даромад аз хамаи субъектхои хочагидори дар каламрави Чумхурии Точикистон карордошта ба маблаги умумии 7357850 хазор сомони мукаррар карда шавад, аз чумла:

– андоз аз арзиши иловашуда – 4411040 хазор сомони;

– аксизхо – 338771 хазор сомони;

– андоз аз фуруши нахи пахта ва алюминийи аввалия – 134221 хазор сомони;

– андоз барои захирахои табии – 43450 хазор сомони;

– андоз аз фоида – 111710 хазор сомони;

– андоз аз даромад – 457655 хазор сомони;

– бочи гумруки – 655257 хазор сомони;

– андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард – 149704 хазор сомони;

– даромадхои дигари гайриандози – 956042 хазор сомони;

– грантхои ташкилотхои байналмилалии молияви – 100000 хазор сомони.

 

Моддаи 6. Харочоти бучети чумхурияви аз руи гурухбандии вазифави

 

Харочоти бучети чумхурияви барои соли 2015 аз руи гурухбандии вазифави ба андозахои зерин тасдик карда шавад:

Маблаггузории макомоти хокимияти давлати ва идоракуни – 626678 хазор сомони,

аз чумла:

– макомоти ичроия ва конунгузори – 194143 хазор сомони;

– сиёсати молияви ва андозию бучети – 108941 хазор сомони;

– фаъолияти сиёсати беруна – 141845 хазор сомони;

– макомоти дигари давлати – 181749 хазор сомони;

Маориф – 612205 хазор сомони,

аз чумла:

– тахсилоти умуми – 131962 хазор сомони;

– тахсилоти касби – 336749 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи маориф – 143494 хазор сомони.

Тандурусти – 225681 хазор сомони,

аз чумла:

– беморхонахо – 129995 хазор сомони;

– дармонгоххо – 4311 хазор сомони;

– хифзи саломатии ахоли – 19971 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи тандурусти – 71404 хазор сомони.

Хифзи ичтимоии ахоли – 479507 хазор сомони,

аз чумла:

– сугуртаи ичтимои – 265349 хазор сомони;

– хифзи ичтимои – 34865 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи сугуртаи ичтимои ва хифзи ичтимоии ахоли – 179293 хазор сомони.

Чорабинихои фархангию оммави, солим-гардони ва чамъияти – 366166 хазор сомони,

аз чумла:

– чорабинихои варзиши – 4480 хазор сомони;

– муассисахои фархангию маърифати – 56194 хазор сомони;

– воситахои ахбори омма – 88575 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи чорабинихои фархангию оммави ва варзиши – 216917 хазор сомони.

Хочагии манзилию коммунали, хифзи мухити зист ва хочагии чангал – 65229 хазор сомони.

Комплекси сузишворию энергетики – 1580427 хазор сомони.

Сохахои кишоварзи, заминсози ва хочагии об – 112721 хазор сомони,

аз чумла:

– чорабинихои зиддиэпизоотики – 2500 хазор сомони;

– барномаи рушди сохаи занбуриасалпарвари – 400 хазор сомони;

– барномаи мубориза бар зидди малах – 4268 хазор сомони;

– барномаи мубориза бар зидди хашароти зараррасон ва касалихои богу токзор   – 2230 хазор сомони;

– дигар барномахо дар сохаи кишоварзи, харочоти заминсози ва хочагии об – 103323 хазор сомони.

Истихроч ва коркарди канданихои фоиданок, саноати истихрочи маъдани кухи ва сохтмон – 133765 хазор сомони.

Наклиёт ва коммуникатсия – 171983 хазор сомони.

Сохахои дигари иктисодиёт ва хизматрасони – 36398 хазор сомони.

Чорабинихои дигар – 1991720 хазор сомони,

аз чумла:

– хизматрасони аз руи карзхои давлати – 487412 хазор сомони;

аз онхо:

-хизматрасони аз руи карзхои беруна – 409405 хазор сомони;

-хизматрасони аз руи карзхои дохили – 78007 хазор сомони;

– харочоти шахри Душанбе барои амали намудани вазифахои пойтахт – 11000 хазор сомони,

– Фонди харочоти пешбининашудаи Хукумати Чумхурии Точикистон – 62671 хазор сомони;

– харочоти дигаре, ки аз руи сохахои иктисодиёт гурухбанди нашудааст – 1430637 хазор сомони.

 

Моддаи 8. Харочоти бучети чумхурияви аз руи гурухбандии иктисоди

 

Дар соли 2015 харочоти вазорату идорахо, ташкилотхо аз хисоби бучети чумхурияви аз руи гурухбандии иктисоди дар хачми зерин мукаррар карда шавад:

а) харочоти чори – 5165481 хазор сомони.

Харочот барои хариди мол ва хизматрасони – 3271269 хазор сомони,

аз чумла:

– музди мехнат ва маош – 1200104 хазор сомони;

– маблагчудокунихои андози – 154072 хазор сомони;

– харочот барои мол ва хизматрасони – 1917093 хазор сомони,

аз онхо:

– пардохти хизматрасонии коммунали – 71165 хазор сомони;

– пардохти хизматрасонии алока – 52015 хазор сомони;

– хариди тачхизот ва хизматрасони – 1793913 хазор сомони.

Хизматрасонии карзхои дохили ва беруна – 487412 хазор сомони.

Кумаки молияви (субсидия) ва интиколи дигари маблагхои чори (трансферт) – 1406800 хазор сомони,

аз чумла:

– кумаки молияви (субсидия) – 71137 хазор сомони;

– интиколи маблаг (трансферт) – 950472 хазор сомони;

– пардохти нафака – 164526 хазор сомони;

– дигар кумакпулихои ичтимои – 220665 хазор сомони;

б) харочоти асоси – 2443036 хазор сомони,

аз чумла:

– маблаггузории асосии мутамарказ – 2319400 хазор сомони;

– захираи воситахои гардони модди – 23749 хазор сомони;

– харочоти дигари сармоягузорихои асоси – 99887 хазор сомони;

в) карздихии дохили – 5392 хазор сомони.

 

Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

 

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон барои соли 2015 ба маблаги 250684 хазор сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 10. Маблаги максадноки (субвенсияи) аз бучети чумхурияви ба бучетхои Вилояти

                      Мухтори Кухистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шахру нохияхои тобеи

                       чумхури чудошаванда

 

 1. Хачми маблаги максадноки (субвенсияи) аз бучети чумхурияви ба бучетхои Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури чудошаванда ба маблаги 808682 хазор сомони тасдик карда шавад, аз чумла барои:

– Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон – 160637 хазор сомони;

– вилояти Хатлон – 472737 хазор сомони;

– нохияи Варзоб – 12647 хазор сомони;

– нохияи Рашт – 35386 хазор сомони;

– нохияи Чиргатол – 26044 хазор сомони;

– нохияи Нуробод – 22146 хазор сомони;

– нохияи Тавилдара – 15154 хазор сомони;

– нохияи Точикобод – 17630 хазор сомони;

– нохияи Файзобод – 18216 хазор сомони;

– нохияи Шахринав – 18085 хазор сомони;

– шахри Турсунзода – 10000 хазор сомони.

 1. Маблаги максаднок (субвенсия) аз бучети чумхурияви ба бучетхои Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури барои мувозинати кисми даромад ва кисми харочот аз руи ичрои вокеии бучети чумхурияви чудо карда шавад.

 

Моддаи 11. Маблаги накди гардони хазинавии бучети чумхурияви

 

Маблаги накди гардони хазинавии бучети чумхурияви ба 1 январи соли 2016 ба маблаги 203172 хазор сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 12. Хачми умумии даромад ва харочоти бучетхои махалли

 

 1. Дар соли 2015 хачми бучетхои махалли аз руи даромад бо назардошти субвенсияе, ки аз бучети чумхурияви чудо карда мешавад, ба маблаги 4509487 хазор сомони, харочот ба маблаги 4517529 хазор сомони ва касри бучет ба маблаги 8042 хазор сомони, аз чумла бучети Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон 1037 хазор сомони, вилояти Хатлон 5745 хазор сомони, нохияи Варзоб 140 хазор сомони, нохияи Рашт 247 хазор сомони, нохияи Чиргатол 167 хазор сомони, нохияи Нуробод 145 хазор сомони, нохияи Тавилдара 91 хазор сомони, нохияи Точикобод 109 хазор сомони, нохияи Файзобод 172 хазор сомони ва нохияи Шахринав 189 хазор сомони муайян карда шавад.
 2. Касри бучетхои махалли дар соли 2015 аз хисоби ичрои барзиёди даромад ва маблагхои озоде, ки ба холати 1 январи соли 2015 ба вучуд омадааст, пушонида мешавад.

 

Моддаи 13. Таносуби воридоти андози ва гайриандози ба бучетхои чумхурияви ва махалли

 

 1. Дар соли 2015 ба бучети чумхурияви даромади андози ва гайриандозии зерин ворид карда шавад:

– андоз аз фуруши нахи пахта ва алюминийи аввалия 100 фоиз;

– бочи гумруки 100 фоиз;

– андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи макомоти гумрук ворид мешавад 100 фоиз;

– дигар пардохтхои хатми ва даромадхои гайриандозии умумидавлати (инчунин мучозоти чаримавии онхо), хирочи харакати воситахои наклиёти автомобилии хоричи дар худуди Чумхурии Точикистон 100 фоиз;

– аз Ширкати сахомии холдингии кушодаи «Барки Точик» – андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард, андоз аз фоида, инчунин андоз аз захирахои табии (роялти барои об) аз неругоххои барки обии «Сангтуда-1» ва «Сангтуда-2» 100 фоиз;

– аз Корхонаи вохиди давлатии «Рохи охани Точикистон» ва Чамъияти сахомии кушодаи «Точиктелеком» – андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз фоида 100 фоиз;

– аз Корхонаи вохиди давлатии «Ширкати алюминийи Точик» – андоз аз арзиши иловашуда 100 фоиз;

– аз Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк» – андоз аз фоида 100 фоиз;

– аз марказхои идораи лоихахои сармоягузори, намояндагихои дипломати, консулгарихо ва шахсони ба онхо баробаркардашуда – андози даромад 100 фоиз;

– аз ширкатхои алокаи мобили – андоз аз арзиши иловашуда ва андози аксизи (ба истиснои Чамъияти сахомии кушодаи «Точиктелеком») 100 фоиз;

– аз Бонки миллии Точикистон – андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромад ва дигар пардохтхои хатми 100 фоиз.

 1. Дар соли 2015 хиссачудокунии маблаг аз андоз ва даромади умумидавлати, ки аз андозсупорандагони дар каламрави Чумхурии Точикистон карордошта ворид мешаванд, ба бучети чумхурияви ва бучетхои махалли аз руи таносубхои зерин тасдик карда шавад:

– андоз аз арзиши иловашуда:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахрхои Душанбе ва Вахдат) – 100 фоиз;

аз шахри Душанбе – 40 фоиз ба бучети шахр ва 60 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Вахдат – 45 фоиз ба бучети шахр ва 55 фоиз ба бучети чумхурияви;

– андоз аз фоида:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо – 100 фоиз;

– андоз аз даромад:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз вилояти Сугд, шахрхои Душанбе, Вахдат ва Рогун) – 100 фоиз;

аз вилояти Сугд – 76 фоиз ба бучети вилоят ва 24 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Душанбе – 45 фоиз ба бучети шахр ва 55 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Вахдат – 49 фоиз ба бучети шахр ва 51 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Рогун – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

– андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз вилояти Сугд, шахрхои Душанбе, Вахдат ва нохияи Рудаки) – 100 фоиз;

аз вилояти Сугд – 75 фоиз ба бучети вилоят ва 25 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Душанбе – 41 фоиз ба бучети шахр ва 59 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз нохияи Рудаки – 28 фоиз ба бучети нохия ва 72 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Вахдат – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

– аксизхо:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо – 100 фоиз;

– низоми махсуси андозбанди:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо – 100 фоиз;

– андозхои махалли, дигар пардохтхои хатмии махалли ва воридоти дигари гайриандозии махалли:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо – 100 фоиз.

 

Моддаи 14. Бучети сугуртаи ичтимои ва нафака

 

 1. Бучети сугуртаи ичтимои ва нафака барои соли 2015 аз руи даромад ба маблаги 2314070 хазор сомони ва харочот ба маблаги 2379070 хазор сомони бо барзиёдии харочот нисбат ба даромад ба маблаги 65000 хазор сомони мувофики замимаи 2 тасдик карда шавад. Касри бучети сугуртаи ичтимои ва нафака ба маблаги 65000 хазор сомони аз хисоби бучети чумхурияви пушонида мешавад.
 2. Дар соли 2015 даромади бучети сугуртаи ичтимои ва нафака аз хисоби андози ичтимои, харочоти он барои пардохти нафака ва кумакпулихои ичтимои дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва шахру нохияхои тобеи чумхури ва хачми маблаги максаднок (субвенсия), ки ба вилоят ва шахру нохияхои чумхури чудо карда мешавад, мувофики замимаи 3 тасдик карда шавад.
 3. Дар соли 2015 хиссачудокунии маблаг аз андози ичтимои, ки аз андозсупорандагони дар каламрави Чумхурии Точикистон карордошта ворид мешавад, барои пардохти нафака ва кумакпулихои ичтимои аз руи таносуби (фоизхои) зерин тасдик карда шавад:

– дар шахри Душанбе 28,5 фоиз ба суратхисоби Раёсати Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи шахр ва 71,5 фоиз ба суратхисоби Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон;

– дар шахри Рогун 22,8 фоиз ба суратхисоби шуъбаи Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи шахр ва 77,2 фоиз ба суратхисоби Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон;
– дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва дигар шахру нохияхои тобеи чумхури 100 фоиз ба суратхисоби раёсат ва шуъбахои дахлдори Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон.

 

Моддаи 15. Имтиёзхои андози барои корхонаю ташкилотхои алохида дар соли 2015

 

 1. Дар соли 2015 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истехсоли молхои зераксизи) ва тахвили он андоз аз арзиши иловашуда ба меъёри 10 фоиз мукаррар карда шавад.
 2. Дар соли 2015 воридоти наклиёти коммуналию мусофиркашони ва битуми тамгаи БНД 60/90, ки номгуй ва микдори онхо аз тарафи Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар гардида, аз хисоби бучети шахри Душанбе харидори мешавад ва барои пурра намудани парки наклиёти мусофиркашони ва таъмири асосии роххои автомобилгарди шахри Душанбе равона мегардад, хамчунин воридоти гази табии ва барк аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.
 3. Воридоти мазути камсулфур барои эхтиёчоти Чамъияти сахомии шакли кушодаи «Маркази барку гармидихи»-и шахри Душанбе, ки микдори он аз тарафи Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизхо ва бочи гумруки озод карда мешавад.
 4. Дар соли 2015 воридоти 1 адад дастгохи бофандаги барои эхтиёчоти Чамъияти дорои масъулияти махдуди «Колинхои Сугд», тачхизот, технология ва масолехи сохтмонии аз чониби Чамъияти дорои масъулияти махдуди «Хуачиан Гаюр Индастриал» барои сохтмони заводхои истехсоли гипсокартон ва гурагач (шпаклёвка) дар нохияи Ёвони вилояти Хатлон воридшаванда, ки номгуй ва микдори онхоро Хукумати Чумхурии Точикистон муайян менамояд ва инчунин воридоти чорвои хушзот аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда мешавад.(КЧТ аз 2.06.15 с., № 1205)
 5. Дар соли 2015 воридоти ангишт ба микдори 7200 тонна барои конеъ гардонидани талаботи шахсони вокеи ва хукукии нохияи Мургоби Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, кисмхои эхтиёти ва чузъхои алохидаи барои васлкунии тракторхо ва мошинхои кишоварзи таъйингардида, ки барои Чамъияти муштараки сахомии пушидаи «ТочИрон» ворид мегарданд ва тахвили тракторхо, комбайнхо ва мошинолоти кишоварзии истехсоли Чамъияти муштараки сахомии пушидаи «ТочИрон» аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда мешаванд. (КЧТ аз 4.11.15 с., № 1227)
 6. Дар соли 2015 ичрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асоси оид ба сохтмони мехмонхонаи «Исмоили Сомони», вокеъ дар хиёбони Рудакии шахри Душанбе, аз пардохти андозхои зерин озод карда мешавад:

– андоз аз арзиши иловашуда;

– андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард;

– андоз аз фоида.

Фармоишгар ва пудратчии асосии иншооти мазкур бо тартиби мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон муайян карда мешаванд.

Воридоти мол аз чониби фармоишгар ва пудратчии асоси барои сохтмони иншооти дар кисми 6 моддаи мазкур зикршуда тибки номгуй ва дар хачми тасдикнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад.

 1. Дар соли 2015 ичрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосй оид ба сохтмони Театри миллии Точикистон дар шахри Душанбе аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард ва андоз аз фонда озод карда мешаванд. (КЧТ аз 15.04.15 с., № 1203)
 2. 8. Дар соли 2015 ичрои корхои сохтмони (аз чумла сохтмони накбу пулхо ва корхои лоихавию чустучуи) ва воридоти молу масолех барои сохтмони хатти нави рохи охани Душанбе-Кургонтеппа (китъаи Вахдат-Ёвон, азнавсозии фосилахои Рохати-Вахдат-Элок ва Кургонтеппа-Ёвон) аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда мешаванд. Номгуй ва микдори молу маводи сохтмониро Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар менамояд.
 3. 9. Кисми фаъолияти корхонахои дар минтакаи Хатлон чойгирбудаи Корхонаи вохиди давлатии «Рохи охани Точикистон» (пойгохи вагонхои боркашонии шахри Сарбанд, китъаи рохи Кургонтеппа, истгоххои рохи охани Кургонтеппа, Кулоб, Курбоншахид, Олимтой, Дангара, Сангтуда, Ёвон, Чалолиддини Руми, Бурёбоф, Кубодиён, Шахритус, Хошади, пойгохи гардиши локомотивии Кургонтеппа, китъаи алока ва мухобироти Хатлон, китъаи баркрасонии Хатлон, китъаи Корхонаи вохиди «Мусофирбар»-и Хатлон), ки бевосита ба хизматрасонии минтакаи рохи охани Хошади-Кургонтеппа-Кулоб тааллук дорад, аз пардохти андоз аз молу мулки гайриманкул, андоз аз сохибони воситахои наклиёт, андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.
 4. Воридоти кубурхои пластики, насосхои обкаши, тачхизоти барки, зеристгохи барки, кисмхои эхтиётии насосхои обкаши, тачхизоти барки ва зеристгохи барки аз чониби Ширкати муштараки Хитой- Точикистон «Чунтай-Хатлон Синсилу» ва Чамъияти дорои масъулияти махдуди «Иттиходи Аграрии «Водии Заррин» аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукй озод карда мешавад.

Номгуй ва микдори кубурхои пластики, насосхои обкаши, тачхизоти барки, зеристгохи барки, кисмхои эхтиётии насосхои обкаши, тачхизоти барки ва зеристгохи баркиро Хукумати Чумхурии Точикистон муайян менамояд.

(КЧТ аз 17.06.15 с., № 1206)

 1. Дар соли 2015 ичрои кор ва хизматрасони аз чониби фармоишгар ва пудратчиёни сохтмони муассисахои таълими: барои 1200 чойи нишаст дар махаллаи 104 нохияи Синои шахри Душанбе, барои 1200 чойи нишаст дар дехаи Элоки Чамоати дехоти «Калъаи Дашт» -и нохияи Файзобод, барои 640 чойи нишаст дар дехаи Гулбуттаи нохияи Рудаки, барои 640 чойи нишаст дар дехаи Чиртаки шахри Вахдат, барои 640 чойи нишаст дар мавзеи «Дангараи боло» -и нохияи Дангара ва сохтмону азнавтаъмиркунии 20 км рохи автомобилгард дар нохияи Дангара аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.

Воридоти мол аз чониби фармоишгар ва пудратчии асоси барои сохтмони иншоотхои мазкур тибки номгуй ва дар хачми тасдикнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда мешавад.

(КЧТ аз 26.06.15 с., № 1207)

 1. Воридоти тачхизот, дастгох ва дигар лавозимоти зарури барои мучаххазгардонии иншоотхои Мачмааи тандурустии «Пойтахт – 90» тибки номгуй ва микдори мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон аз пардохти  андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда шавад.

(КЧТ аз 15.10.15 с., № 1226)

 1. Дар соли 2015 ба маблаги карзи андозхои Чамъияти сахомии кушодаи «НБО-и Сангтуда-1», ки аз хисоби тахвили кувваи барк ба Ширкати сахомии холдингии кушодаи «Барки Точик» ба вучуд омадааст, фоизхое, ки тибки моддаи 73 Кодекси андози Чумхурии Точикистон мукаррар гардидаанд, хисоб карда намешаванд.

(КЧТ аз 23.12.15 с., № 1258)

 

Моддаи 16. Хиссагузори ба Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисодиёт аз хисоби

                      ичрои барзиёди даромади бучетхои чумхурияви ва махалли

 

Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2015 аз ичрои барзиёди кисми даромади бучетхои тасдикшудаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва дигар шахру нохияхо ва ичрои барзиёди кисми даромади бучети тасдикшудаи чумхурияви 20 фоизи маблаг ба Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисодиёт равона карда мешавад.

 

Моддаи 17. Мукаррарот оид ба чойгиркунии депозитхои бучети чумхурияви дар бонкхо

 

Ба Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ичозат дода мешавад, ки дар соли 2015 бо максади зиёд намудани даромади бучет аз хисоби фоиз аз руи депозитхои бучетхои чумхурияви ва махалли, ки ба 1 январи соли 2015 ба вучуд омадаанд, онхоро бо тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бонкхои Чумхурии Точикистон ба мухлати кутохмуддат дар давраи соли бучети чойгир намояд.

 

Моддаи 18. Моддахои химояшавандаи Бучети давлати

 

 1. Дар соли 2015 ба моддахои химояшавандаи харочот музди мехнат, маблагчудокуни барои сугуртаи ичтимои, стипендия, нафака, кумакпули ва чубронпули дохил карда шаванд.
 2. Дар сурати зарурат ва мавчуд будани сарфа аз руи моддахои дахлдори харочот, дар холати набудани карз аз руи онхо, Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва сохторхои махаллии он метавонанд тибки тартиби мукарраргардида ба маблаггузории моддахои харочоти макомоти дахлдор тагйирот ворид намоянд.

 

Моддаи 19. Воридот ба Бучети давлати аз хисоби маблаги махсуси ташкилотхои бучети ва

                      мукаррарот оид ба харочоти маблаги махсус

 

 1. Маблагхои махсуси вазоратхо, идорахо, ташкилотхои аз хисоби Бучети давлати маблаггузоришаванда дар даромаду харочоти ташкилотхои дахлдори бучети ба хисоб гирифта мешаванд. Хамзамон 35 фоизи маблагхои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, 20 фоизи маблагхои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар сохаи наклиёт, 5 фоизи маблагхои махсуси муассисахои томактаби, тахсилоти умуми, ибтидои ва миёнаи касби, муассисахои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, 10 фоизи маблагхои махсуси муассисахои тахсилоти олии касби ва дигар муассисахои сохаи маориф, илм, фарханг, дастгоххои маркази ва сохтори Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон, Вазорати энергетика ва захирахои оби Чумхурии Точикистон ва Вазорати саноат ва технологияхои нави Чумхурии Точикистон, 15 фоизи маблагхои махсуси дигар муассиса ва ташкилотхои бучети, ба истиснои маблагхои гранти ва сарпарасти, хар семоха ба бучети дахлдор ворид карда мешаванд.
 2. Ба муассисахои бучети истифодаи маблагхои махсус (ба истиснои маблагхои гранти ва сарпарасти) берун аз низоми хазинадори манъ аст.
 3. Вазорати молияи Чумхурии Точикистон дар сурати аз хачми маблаги дар Бучети давлати тасдикшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблагхои махсуси муассисахои бучети, мувофикан дар сметаи даромад ва харочоти онхо ва дар кисми даромад ва харочоти Бучети давлати метавонад тагйироти дахлдор ворид намояд.
 4. Дар соли 2015 дар сурати ичро нагардидани даромади Бучети давлати, маблаггузории харочот, аз чумла пардохти музди мехнати дар бучет пешбинишудаи вазорату идорахо ва ташкилотхое, ки маблагхои махсус доранд, аз хисоби ин маблагхо амали карда мешавад.
 5. Дар соли 2015 50 фоизи маблаги аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Хукумати Чумхурии Точикистон, ба истиснои 2758619 сомони, ки ба пудратчии сохтмони бинои гузаргохи назорати ва бино барои вохурии сархадчиён дар шахри Исфара пардохта мешавад, ба даромади бучети чумхурияви гузаронида мешавад. Бокии 50 фоизи маблаг аз хисоби додани сертификат дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Хукумати Чумхурии Точикистон монда, тибки Кодекси андози Чумхурии Точикистон андозбанди карда мешавад. (КЧТ аз 5.05.15 с., № 1204)
 6. Дар соли 2015 маблаге, ки аз хисоби хизматрасонии консулии Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон, намояндагихои дипломати ва консулгарихои бурунмарзии Чумхурии Точикистон ворид мегардад, баъди пардохт ба бучет мутобики кисми 1 хамин модда дар сметаи даромаду харочоти идорахои мазкур ба хисоб гирифта, барои маблаггузории фаъолияти онхо ва сохтмони бинохои маъмури равона карда мешавад.
 7. Бакияи маблагхои бучети ва махсуси дар суратхисобхои намояндагихои дипломати ва консулгарихои бурунмарзии Чумхурии Точикистон, ки ба 1 январи соли 2015 ба вучуд омадааст, ба бучети чумхурияви баргардонида намешавад ва хусусияти максаднок дошта, барои маблаггузории харочоти бучети соли 2015 пешбинишуда равона карда мешаванд.

 

Моддаи 20. Суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории

                        сохтмони иншооти мухими давлати

 

 1. Дар соли 2015 воридот ба суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории сохтмони иншооти мухими давлати ба андозаи 5 фоиз аз ичрои барзиёди кисми даромади бучетхои тасдикшудаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва дигар шахру нохияхо, инчунин 10 фоизи маблаги махсуси Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Хукумати Чумхурии Точикистон, 5 фоизи маблаги махсуси муассисахои тахсилоти олии касби, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, Хадамоти шиносномадихию бакайдгирии Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, ташкилоту муассисахои Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон ва дигар ташкилоту муассисахои бучети, ба истиснои муассисахои томактаби, тахсилоти умуми, ибтидои ва миёнаи касби, муассисахои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мукаррар карда шавад. Дастурамал оид ба ворид намудани маблагхо ба суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории сохтмони иншооти мухими давлати бо тартиби мукарраргардида аз чониби Вазорати молияи Чумхурии Точикистон тахия ва тасдик карда мешавад.
 2. Харочоти маблагхо аз суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории сохтмони иншооти мухими давлати бо карорхои дахлдори Хукумати Чумхурии Точикистон амали карда мешавад.

 

Моддаи 21. Имтиёзхо барои хизматчиёни харби, кормандони макомоти хифзи хукук ва дигар макомоти кудрати

 

 1. Имтиёзи рафтуомад ба махалли гузаронидани рухсати барои хизматчиёни харбии Вазорати мудофиаи Чумхурии Точикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Точикистон, Кумитаи холатхои фавкулодда ва мудофиаи граждании назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Кумитаи марказии Ташкилоти чамъиятии мададгори мудофиаи Чумхурии Точикистон, Гвардияи миллии Чумхурии Точикистон, Коллегияи харбии Суди Олии Чумхурии Точикистон, судхои харби, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Сарпрокуратураи харбии Чумхурии Точикистон, кормандони Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон, Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Сарраёсати ичрои чазои чиноятии Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Чумхурии Точикистон, Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Точикистон ва дигар идорахое, ки барои хизматчиёни онхо дар асоси конунгузории Чумхурии Точикистон чунин имтиёз пешбини шудааст, як маротиба дар як сол дар каламрави Чумхурии Точикистон бо пешниход намудани хуччатхои тасдиккунанда пардохта мешавад.
 2. Пардохти чубронпули дар сурати бо амри Президенти Чумхурии Точикистон ба холати казармави гузаронидани хизматчиёни харби, шахсони хайати катори ва рохбарикунандаи макомоти корхои дохили, кормандони дигар макомоте, ки дар хифзи тартиботи чамъияти ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблаге, ки тибки Конуни мазкур барои фонди музди мехнат дар сметахои харочоти вазорату идорахои дахлдор тасдик шудааст, анчом дода мешавад.

 

Моддаи 22. Мукаррарот оид ба гузаронидани амалиёти молияви аз бучетхои махалли

                       тавассути Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк»

 

Дар соли 2015 тамоми амалиёти молиявии бучетхои махалли, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк» гузаронида мешаванд, ба тарики музднок анчом дода мешаванд. Инчунин аз руи хамаи депозитхои макомоти идоракунии давлатии Чумхурии Точикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк» чойгир карда мешаванд, барои истифодаи онхо аз чониби бонки мазкур бо тартиби мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон фоиз дода мешавад.

 

Моддаи 23. Мукаррарот оид ба хавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи

                      моддию техникии Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва

                      Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Аз 1 январи соли 2015 барои хавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон 50 фоизи маблаги умумии пинхонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андоз, фоиз ва чарима аз руи онхо ба истиснои андози ичтимои, ки дар чараёни фаъолияти назорати ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва 50 фоизи хирочи гумруки ба Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон равон карда мешаванд. Маблаги зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба бучети чумхурияви ворид гардида, барои маблаггузории тадбирхои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Конуни мазкур пешбинигардида нисбат ба онхо татбик намегардад.

 

Моддаи 24. Андозаи нишондиханда барои хисобхо

 

Аз 1 январи соли 2015 нишондиханда барои хисобхо чихати хисобкунии андоз, боч, дигар пардохтхои хатми, мучозоти чаримави, пардохтхои ичтимои, инчунин барои хисобкунии ин ё он бузургихои арзишии хадди нихои (поёни ё болои), ки мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон татбик карда мешаванд, дар хачми 40 сомони мукаррар карда шавад.

 

Моддаи 25. Мукаррарот оид ба пардохти маблаг тибки халномахои суд ва ба бучет ворид

                       намудани чаримахо ва дигар пардохтхо хангоми риоя накардани конунгузории

                       Чумхурии Точикистон

 

 1. Мукаррар карда шавад, ки халномахои суд дар бораи руёнидани зарари моддию маънави, ки аз тарафи кормандони макомоти идоракунии давлати ва хифзи хукук хангоми адои вазифахои хизмати расонида шудааст, аз хисоби маблаги сметаи харочоти онхо амали карда мешавад.
 2. Мукаррар карда шавад, ки маблаги аз хисоби татбики чорахои мачбуркуни барои риоя накардани конунгузории Чумхурии Точикистон, аз чумла аз хисоби мусодираи молу мулк, чарима, пеня, чубронпули воридшуда ва хамчунин чуброни зарари молиявии дар натичаи риоя накардани интизоми молияви ба бучети чумхурияви расондашуда ба даромади бучети чумхурияви гузаронида мешавад.

 

Моддаи 26. Тасдики хисобот оид ба ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон

                       дар соли 2013

 

 1. Хисобот оид ба ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон дар соли 2013 аз руи даромад ба маблаги 12276621 хазор сомони, аз руи харочот ба маблаги 11591551 хазор сомони бо барзиёдии даромад нисбат ба харочот ба маблаги 685070 хазор сомони тасдик карда шавад.
 2. Харочоти вокеии Бучети давлатии Чумхурии Точикистон дар соли 2013 барои пардохти ухдадорихои карзии Чумхурии Точикистон оид ба пардохти карзи асосии беруна ба маблаги 454613 хазор сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 27. Мукаррарот оид ба ворид намудани тагйирот ба Бучети давлати

 

 1. Дар мавриди барзиёд ё кам ичро гардидани кисми даромади Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015 Хукумати Чумхурии Точикистон метавонад ба кисмхои даромад ва харочоти Бучети давлатии Чумхурии Точикистон, аз чумла ба кисмхои даромад ва харочоти бучети чумхурияви барои соли 2015 мувофики Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон» бе тагйир додани хачми касри бучет тагйирот ворид намояд.
 2. Бо сабаби тагйир ёфтани хачми истехсолот (кор ва хизматрасони), андозаи нарх ва заминаи андозбанди, инчунин тагйирёбии сохтории ташкилоту муассисахои бучети, ки аз санадхои меъёрии хукукии кабулнамудаи макомоти давлати бармеоянд, Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ба кисмхои даромад ва харочоти бучетхои дахлдор тагйирот ворид намуда, бо тартиби мукарраргардида дар байни бучети чумхурияви, бучети сугуртаи ичтимои ва нафака ва бучетхои махалли хисоби байнихамдигариро мегузаронад.
 3. Макомоти молияи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри Душанбе чунин хисоби байнихамдигариро дар байни бучетхои махаллии дахлдор метавонанд амали намоянд.

 

Моддаи 28. Тартиби мавриди амал карор додани Конуни мазкур

 

Конуни мазкур аз 1 январи соли 2015 мавриди амал карор дода шавад.

 

 

Президенти

Чумхурии Точикистон                                                                              ЭмомалИ РАХМОН

 

ш. Душанбе, 24 ноябри соли 2014,

№1132

 
КАРОРИ
МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ

МАЧЛИСИ ОЛИИ

ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН


Оид ба кабул кардани

Конуни Чумхурии Точикистон

«Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015»

 

Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон карор мекунад:

 1. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015» кабул карда шавад.
 2. Нишондихандахои даромад ва харочоти Бучети давлати барои:

– соли 2016 аз руи даромад ба маблаги 17320794 хазор сомони, аз руи харочот ба маблаги 17621194 хазор сомони ва касри бучет ба маблаги 300400 хазор сомони ё 0,5 фоизи Мачмуи махсулоти дохили;

– соли 2017 аз руи даромад ба маблаги 18856447 хазор сомони, аз руи харочот ба маблаги 19198447 хазор сомони ва касри бучет ба андозаи 342000 хазор сомони ё 0,5 фоизи Мачмуи махсулоти дохили тасдик карда шавад.

Хукумати Чумхурии Точикистон дар давраи миёнамухлат карорхоеро, ки аз хисоби Бучети давлати маблаггузориро талаб менамоянд, дар доираи нишондихандахои мукаррарнамудаи харочоти Бучети давлати барои солхои 2015 -2017 кабул намояд. Хангоми пешниход намудани лоихаи Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2016» мувофики тагйирёбии нишондихандахои макроиктисоди ва тараккиёти сохахои иктисодиёт нишондихандахои Бучети давлатиро барои солхои 2016-2017 аник намояд.

 1. Кумитахои Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон дар доираи салохияти худ назорати ичрои бучетро ба рох монда, истифодаи максадноку самарабахши маблагхои бучетиро аз чониби маблаггирандагон тахлил ва хангоми зарурат натичаи тахлилро барои барраси ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон пешниход намоянд.
 2. Хукумати Чумхурии Точикистон:

– хачми умумии Бучети давлатии тасдикшудаи Чумхурии Точикистонро барои соли 2015 аз хисоби хамаи манбаъхои маблаггузори ба маблаги 15278362 хазор сомони ва хачми умумии харочот ба маблаги 15542463 хазор сомони бо барзиёдии харочот нисбат ба манбаъхои маблаггузори 264100 хазор сомони барои ичро кабул намояд;

– маблаггузории чорабинихои дар бучет пешбинишударо дар доираи маблагхои тасдикшуда мутаносибан баробари даромади вокеи таъмин намояд;

– бо максади кам кардани бакияпули аз руи пардохти андозхо ва пардохтхои ичтимоии солхои гузашта, бо назардошти зарурати ихтисор кардани карзи муассисахои бучети аз корхонахо ва ташкилотхо, ки то 1 январи соли 2015 ба вучуд омадааст, инчунин карзи ташкилотхои бучети аз руи андозхо, мувофики тартиби мукарраргардида бе тагйир додани ичрои вокеии даромад ва харочоти бучет хисоббаробаркуниро байни онхо гузаронад;

– оид ба ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015 хар се мох ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон маълумот дихад;

– дар бораи истифодаи маблагхои Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисод ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон хисоботи солона пешниход намояд;

– тавассути воситахои ахбори омма хар се мох аз рафти ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015 маълумот дихад.

 1. Ба Хукумати Чумхурии Точикистон ичозат дода шавад, ки:

– пушонидани касри бучети чумхуриявиро ба маблаги 85,0 млн. сомони бо рохи барориши векселхои давлатии хазинадори, инчунин чалби карзхои имтиёзнок аз Фонди зиддибухронии Иттиходи иктисодии АвруОсиё ва дигар ташкилотхои байналмилалии молияви амали намояд.

 1. Бонки миллии Точикистон:

– якчоя бо Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк», Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва бонкхои тичоратии чумхури аз руи меъёрхои мукаррарнамудаи моддаи 13 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015» сари вакт ба бучети чумхурияви ва бучетхои махалли гузарондани андозу даромадхоро таъмин намояд;

– аз руи амалиёти вобаста ба хизматрасонии ухдадорихои карзии Чумхурии Точикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Чумхурии Точикистон амал карда, ичрои хисобу китоб ва пардохтхоро оид ба ухдадорихои карзи давлатии Чумхурии Точикистон таъмин намояд;

– барои сари вакт ичро кардани пардохтхои асъории Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2015 мубодилаи маблагхои бучетиро ба асъори хоричи мувофики дархости Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз руи курби расмии бозори байнибонкии асъор таъмин намояд.

 1. Назорати ичрои Карори мазкур ба зиммаи Кумитаи Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон оид ба иктисод ва молия вогузор карда шавад.

 

Раиси

Мачлиси намояндагони 

Мачлиси Олии

Чумхурии Точикистон                                                                      Ш. ЗУХУРОВ

 

ш. Душанбе, 19 ноябри соли 2014,

№ 1673

 

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

sheri-padar

Шеър дар бораи кудаки

Тифлию шашсолаги дар ёди ман. Чашм пушам волидон дар хоби ман. Шаш соли умри ман …