معلومات آخرین
Home / جامعه / وزع حقوقی شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان

وزع حقوقی شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة وضع حقوقی شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمخوری تاجیکستان،

س. 1996، ش 3، ماد. 55؛ س. 1997، ش 9، ماد. 117، فصل خخ3؛ س. 1998، ش10، ماد. 119، فصل خ2؛ س. 2001، ش 7، ماد. 475؛ س. 2003، ش 8، ماد. 452؛ س. 2009، ش3، ماد. 93؛ ش12، ماد. 817؛ س. 2011، ش12، ماد. 834؛ س. 2012، ش7، ماد. 713؛

س. 2014، ش 3، ماد. 146)

قانون مذکور وضع حقوقی شهروندان خارجی را در جمهوری تاجیکستان و مناسبتهای آنها را با مقامات دولتی و شخصان منصبدار آنها، که از بود و باش شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان برمیایند، اینچنین حقوق و عهده‌داریهای آنها را در قلمرو جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

قاعده‌های عمومی

مادّة 1. شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان
شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان شخصانی اعتراف می‌شوند، که منسوبیّت شهروندان جمهوری تاجیکستان نمی‌باشندوخوچّتی دارند، که منسوبیّت آنها را 6ه شهروندی دولت دیگر تسدیک می‌کند.

شخسانی، که شهروند جمهوری تاجیکستان نمی‌باشند و حجّت تصدیقکنندة منسوبیّت آنها را به شهروندی دولت دیگر ندارند، شخصان بی‌شهروند اعتراف کرده می‌شوند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

موتابیک کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان به شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادیهای دخلدار کفالت داده می‌شود.
مادّة 2. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة وضع حقوقی شهروندان خارجی در  جومهوری تاجیکستان
 قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة وضع حقوقی شهروندانیخاریجی در جمهوری تاجیکستان به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565)  
مادّة 3. اساسهای وضع حقوقی شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان
 

گر در کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، همین قانون و قانونهای دیگر جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر پیش‌بینی نشده باشد، شهروندان خاریچی در جمهوری تاجیکستان از حقوق و آزادیها و عهده‌داریهای شهروندان جمهوری تاجیکستان برابر استفاده می‌برند.

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان ناوابسته‌از اسلونسب، وضع اجتماعی و شرایط مالیوی، منسوبیّت نجادی و ملّی، جنسیت، معلومات، زبان، مناسبت به دین، نوع و خصوصیت مشغولییتشان و حالتهای دیگر در نزد قانون برابرند.

جومهوری تاجیکستان نسبت شهروندان دولتهایی، که در آن جا حقوق و آزادیهای شهروندان جمهوری تاجیکستان قصداً محدود کرده می‌شوند، محدودیّتهای مطابق مقرّر می‌کند.

ز طرف شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان استفاده شدن حقوق و آزادیها نباید به منفعتهای دولت، حقوقومنفیتهای قانونی شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصان دیگر ضرر رساند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)  
مادّة 4. eهدداری احترام کانستیتوتسیه (سرقانون) و رعایة قانونهای جمهوری تاچیکیستان
ملی کردن حقوق و آزادیهایی، که در جمهوری تاجیکستان به شهروندان خارجی داده شده است، از اجرای عهده‌داریشان، که قانون‌گذار مکرّر کرده است، جدانشونده است.

شهروندان خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان عهده‌دارند، که کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان را احترام و قانونهای جمهوری را رعایه کنند، رسم و آیین خلقهای ساکن قلمرو جمهوری تاجیکستان را گرام دارند.
مادّة 5. شهروندان خارجی، که به طور دائمی یا موقتی در جمهوری تاجیکستان استقامت  میکنند
یستیقامتکنندگان دائمی در جمهوری تاجیکستان آن شهروندان خارجی دانسته می‌شوند، که دارای اجازت با گواهنامة اقامت به رسمیت درآوردشده، که از جانب مقامات کارهای داخلی داده شده است، باشند.

قایده‌های به رسمیت درآوردن، دادن و نمونة ورقة گواهنامة اقامتی را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌نماید.

شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان در دیگر اساسهای قانونی قرار دارند،   استقامتکنندگان موقتی حسابید  می‌شوند. آنها عهده‌دارند، که در مدّت 3 شبانه‌روز از روز آمدنشان با ترتیب مقرّرگردیده، شناسنامه‌های خارجی یا دیگر حجّتهای عوضکنندة آنها را به قید گذارند و در صورت گذشتن مهلت مویین اقامت جمهوری تاجیکستان را ترک نمایند، اگر طبق سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر مقرّر نگردیده باشد. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565)

قایده‌های بقیدگیری و نمونة ورقة بقیدگیری را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌نماید. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش500)  
مادّة 6. پناهگاه دادن
جومهوری تاجیکستان می‌تواند به آن شخروندان خارجی، که مورد ویران کردن حقوق انسان قرار گرفته‌اند، پناهگاه سیاس دیخد. پناخگاخ سیاسی را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌دهد.

 

حقوق، آزادیها و عهده‌داریهای  اساسیی  شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان

مادّة 7. فعالیّت محنتی
شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان به طور دائمی استقامت می‌کنند، طبق قانون‌‌گذاری به محنت و حفظ محنت حقوق دارند. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565)

شهروندان خارجی، که به جمهوری تاجیکستان برای اقامت موقت آمده‌اند، به فعالیّت مویین محنتیبه شرطی مشغول شده می‌توانند، که آن به مقصدهای به جمهوری تایجکستان آمدنشان موافق می‌باشد.

گر مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به وظیفة علی‌حده تعیین یا به فعالیّت مویینی مشغول شدن به منسوبیّت شهروندی جمهوری تاجیکستان وابسته باشد، شهروندان خارجی به این وظیفه‌ها تعیین و به همین گونه فعالیت مشغول شده نمی‌توانند.

شهروندان خارجی با شهروندان جمهوری تاجیکستان در مناسبتهای محنتی حقوق و عهده‌داریهای برابر دارند.

فعالیّت محنتی شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان در اساس اجازتی، که از جانب مقامات وکالت‌دار دولتی عاید به مهاجرتداده می‌شود، عملی می‌گردد. (قجت از 26. 12. 11س. ، ش769)

قایده‌های دادن اجازت برای کار به شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان فعالیّت محنتی می‌نمایند و نمونة ورقة آن از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده می‌شوند. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش500).

 
مادّة 8. استراحت
 

شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان می‌باشند، در اساسهای عموم با شهروندان جمهوری تاجیکستان  حقوق استراحت کردن دارند.

 
مادّة 9. حفظ سلامتی
 

شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان قرار دارند، به حفظ سلامتی حقوق دارند.

شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان سکونت دائمی دارند، برابر شهروندان جمهوری تاجیکستان از یاری طبّی استفاده می‌برند.

به شهروندان خارجی، که به جمهوری تاجیکستان برای اقامت موقتی آمده‌اند، اری طبّی موافق ترتیبی رسانیده می‌شود، که از طرف وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده شده است.

 
مادّة 10. حفظ اجتماعی
 

شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان سکونت دائمی دارند، برای گرفتن کمکپولیها، نفقه و نوعهای دیگر تأمینات اجتماعی در اساسهای عمومی با شهروندان جمهوری تاجیکستان  حقوق دارند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

شهروندان خارجی، که به جمهوری تاجیکستان برای اقامت موقتی آمده‌اند، برای گرفتن کمکپولیها، ونوعهایدیگر تأمینات اجتماعی در اساس و به ترتیبی حقوقدارند، که قانونهای جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده‌اند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

گر برای تعیین کردن، نفقه سابقة مویین کار طلب کرده شود به شهروندان خارجی در اساس و به ترتیبی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، به این سابقمیتواند کار در خارجه کردة آنها حساب کرده شود. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565؛ از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 11. دادن منزل استقامتی
 

شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان دائمی استقامت می‌کنند، در اساس و به ترتیب برای شهروندان جمهوری تاجیکستان مقرّرشده در خانه‌های فاند منزلی دولتی و جمعیّتی کااپیرتیوهای منایلی و ساختمانی برای به استفاده گرفتن منزل استقامتی  حقوق دارند.

شهروندان خارجی حقوق همچون مالکیت به دست  آوردنی  بنایو خانه‌های استقامتی، اینچنین دیگر بناهای را، که به فاند منزل داخل شده‌اند، ندارند  (به استثنای به دست آوردن میراث از جانب وارثان قانونی) ، اگر قانونها و سندهای حقوقییبینلمیللی اعترافنمودة تاجیکستان ترتیب دیگری را پیش‌بینی نکرده باشند.   (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565)

قایده‌های پیشنهاد نمودنی  مال و ملک غیریمنقول با مقصد جایگیر  کردن نمایندگیهای دیپلماتی، نمایندگیهای  سازمان بینلمیللی به آنها برابرکردشده و مؤسسه‌های کنسولی دولتهای خارجی در جمهوری تاجیکستان با  منزل استقامتی از جانب پرزیدنتی  جمهوری تاجیکستان  مویین کرد  می‌شوند. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565)

 
مادّة 12. حقوق اموالی و شخصی غیریموالی
 

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان می‌توانند  اموالی  خصوصی داشته باشند، مال و ملک را به میراث مانند یا گیرند، حقوق مؤلفی کار علمی، ایجادیات بدیعی و فرهنگی، کشفیات، اختراعات، نمونه‌های صناعتی، همچنین حقوق دیگر اموالی و غیریموالی را داشته باشند، اگر قانونهای جمهوری تاجیکستان ترتیبی  دیگر را پیش‌بینی نکرده باشند.

 
مادّة 13. گرفتن معلومات
 

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان برابری  شهروندان جمهوری تاجیکستان مطابق ترتیبی  مقرّرکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان برای گرفتن معلومات حقوق  دارند.

شهروندان خارجی، که به مکتبها قبول شده‌اند، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان حقوق و عهده‌داریهای طلبگان و دانشجویان را دارند، اگر در قانونهای جاری جمهوری ترتیب دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

 
مادّة 14. استفاده از دستاوردهای فرهنگی
 

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان برای استفاده از دستاورده‌های فرهنگی برابر شهروندان جمهوری تاجیکستان   حقوق  دارند.

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دارند، که نسبت یادگاریهای تاریخی و فرهنگی، دیگر ارزشهای فرهنگی احتیاطکارانه مناسبت نمایند.

 
مادّة 15. اشتراک در تشکیلاتهای  جمعیّتی
 

شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان دائمی زندگی می‌کنند، حقوق دارند در اساسهای عمومی با شهروندان جمهوری تاجیکستان به اتّفاقهای کسبه، تشکیلاتهای کااپیرتیوی، جمعیّتیهای علمی، فرخنگی، ورزش و دیگر تشکیلاتهای جمعیّتی، غیر از حزبهای  سیاسی داخل شوند، اگر این خلاف آیین‌نامه‌های (نظامنامه‌های) تشکیلاتهای مذکور و قانون‌گذاریی  جمهوری تاجیکستان نباشد.

 
مادّة 16. آزادی وجدان
 

به شهروندان خارجی، که در جمهوری تاجیکستان می‌باشند، برابر شهروندان جمهوریی  تاجیکستان  آزادی وجدان کفالت داده می‌شود.

تهریک حکومت و بدبینی به ارتباط دین و مذهب منع است.

 
مادّة 17. مناسبتهای عایلوی
(قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان می‌توانند با شهروندان جمهوری تاجیکستان  و شخصان دیگر موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  و شرطنامه‌های بینلمیللیقد نکاح  بندند  و آنرا  بیکار کنند. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565)

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان برابر شهروندان جمهوری تاجیکستان در مناسبتهای عایلویزهوکوقها استفاده می‌برند و دارای عهده‌داریها می‌باشند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 18. دخل‌ناپذیری شخص و منزل
 

موافیق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان برای شهروندان خارجی در جمهوری دخل‌ناپذیری شخص و منزل و دیگر حقوقهای شخصی کفالت داده می‌شود.

 
مادّة 19. در قلمرو جمهوری تاجیکستان از یک جا به جای دیگر رفتن و جای زیست انتخاب
                       نمودن شهروندان خارجی

 

شهروندان خارجی می‌تواند در قلمرو جمهوری تاجیکستان موافق ترتیب موقرّکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان از یک جا به جای دیگر روند و جای زیست را در جمهوری تاجیکستان انتخاب نمایند.

مهدودییت  در بابت از یک جا به جای دیگر رفتن و انتخاب جای زیست وقتی راه داده می‌شود، که اگر آن برای تأمین امنیت ملّی، حفظ ترتیبات جمعیّتی و  معنویی  اهالی، حمایه حقوق و منفعتهای قانونی شهروندان جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان ضرور باشد.

 
مادّة 20. ‌انداز و باج
 

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان در اساسهای عمومی با شهروندان جمهوری تاجیکستان ‌انداز و باجها می‌سپارند، اگر قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان ترتیبی دیگر را پیش‌بینی نکرده باشد. (قجت از 3. 12. 09س. ، ش565)

 
مادّة 21. حمایه حقوق شهروندان خارجی
 

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان برای حمایه مال و ملک شخصی، عایلوی و غیره حقوق دارند، که به سود و دیگر مقامات دولتی مراجعت نمایند.

شهروندان خارجی در سود برابر شهروندان جمهوری تاجیکستان از حقوق مرافعهوی استفاده می‌برند.

 
مادّة 22. مناسبت به حقوق انتخاباتی
 

شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستانبه مقامات قانون‌‌گذاری و اجرائیة حاکمیت انتخاب کرده، انتخاب شده و تین  شده، اینچنین در رعیپورسی عمومی‌خلقی اشتراک کرده نمی‌توانند.

 
مادّة 23. مناسبت به خذمت حربی
 

شهروندانیخاریجیبخیزمتیهربی درسفهایقووهایموسلّهیجومهورییتاجیکستانوهددار نمی‌باشند.

 

3. به جمهوری تاجیکستان آمدن

وه از جمهوری تاجیکستان رفتن شهروندان خارجی

 
مادّة 24. آمدن به جمهوری تاجیکستان
 

شهروندان خارجی با شناسنامه‌های خارجی یا دیگر حجّتهای عوضکنندة آنها، در صورت موجود بودن روادید واردشوی، که از جانب وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، نمایندگیهای دیپلماتی یا مؤسسه‌های کنسولی جمهوری تاجیکستان در خارجه داده شده‌اند، می‌توانند  وارد جمهوری تاجیکستان شوند، اگر طبق شرطنامة بینلمیللی جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر پیش‌بینی نگردیده باشد.

ترتیب از جانب جمهوری تاجیکستان یک‌طرفه جارینمودن نظام بیروادید را با کشورهای خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید. (قجت از 3. 07. 12س. ، ش863)

به شهروندان خارجی برای به جمهوری تاجیکستان آمدن ممکن است  در حالتهای زیرین اجازت داده نشود:

1) به منفعت تأمین امنیت ملّی یا حفظیترتیبات جمییتی؛

2) اگر این برای حمایه حقوق و منفعتهای قانونی شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصان دیگر ضرور باشد؛

3) اگر در وقت پیشتر به جمهوری تاجیکستان آمدن این شخص فکتهای از جانب وه‌ای ویران کردن طلبات قانون مذکور، قانون‌گذار عاید گمرک، اسعار یا دیگر قانون‌‌گذاری جمخوری مقرّر کرده شده باشد؛ (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

4) اگر در وقت پیشنهاد کردن درخواست برای آمدن وه‌ای در بارة خود معلومات بردوروغ داده یا حجّتهای ضروری را پیشنهاد نکرده باشد؛

5) با اساسهای دیگری، کی  قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است.

به شهروندان خارجی، که از حدود جمهوری تاجیکستان با راه مأموری رانده شده‌اند، وارد شدن به جمهوری تاجیکستان در مدّت پنج سال از روز قبول قرار در بارة رانده شدن، منع است. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 25. رفتن از جمهوری تاجیکستان
 

شهروندان خارجی جمهوری تاجیکستان را با شناسنامه‌های خارجی یا دیگر حجّتهای عوضکنندة آنها، در صورت موجود بودن روادید رفتن، که از جانب وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان داده شده است، ترک می‌نمایند، اگر طبق شرطنامة بینلمیللی جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر پیش‌بینی نگردیده باشد.

در صورت از جمهوری تاجیکستان رفتن شخصان بی‌شهروند حجّت عوضکنندة شناسنامة خارجی شهادتنامة شخص بی‌شهروند می‌باشد، که از جانب مقامات کارهای داخلی داده می‌شود. قاعده‌های به رسمیت درآوردن، دادن و نمونة ورقة شهادتنامة شخص بی‌شهروند را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌نماید. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش500).

به شهروندان خارجی در چنین حالتها برای  رفتن از جمهوری تاجیکستان اجازت داد   نمی‌شود:

1) اگر برایبجوابگری جنایتی کشیدن وه‌ای اساس باشد، تا انجام پیشبرد پرونده؛ (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

2) اگر وه‌ای برای صادر نمودن جنایت محکوم شده باشد، – تا  ادای جزا یا آزادشوی از جزا؛

3) اگر رفتن وه‌ای خلاف منفعتهای تأمین امنیت ملّی باشد، – تا حلّ عمل حالتهایی، که به رفتن مانع می‌شوند؛

4) اگر اساسهای دیگر مقرّرکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان وجود داشته باشد، کی  به رفتن مانع می‌شوند.

ز جمهوری تاجیکستان رفتن شهروندان خارجی، کیبعزیمنفیتهای مهم جمهوری تاجیکستان و شخصان تشکیلاتهای دیگر جمعیّتی، کااپیرتیوی یا دیگر تشکیلاتهای جمعیّتی با وه‌ای علاقه‌مند می‌باشند، تا از طرف وه‌ای ادا نمودن عهده‌داریهای اموالی‌اش موقوف گذاشته شده می‌تواند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 26. گذشته رفتن ترنزیتی
 

شهروندان خارجی، که از قلمرو جمهوری تاجیکستانبتریکیترنزیتی گذشته می‌روند، قاعده‌های گذشته رفتن ترنزیتی را در نقطة سرحدی جمهوری تاجیکستانز روی خطّ حرکت مقرّرشده رعایه می‌کنند و می‌توانند در قلمرو جمهوری تاجیکستان در صورت داشتن روادید ترنزیتی، کیز طرف وزارت کارهایی خارجی جمهوری تاجیکستان داده شده است، توقف نمایند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 27. مقرّر نمودن قاعده‌های داخل شدن به جمهوری تاجیکستان، برآمده رفتن از
                       جمهوری تاجیکستان، گذشته رفتن ترنزیتی از قلمرو جمهوری تاجیکستان

 

قایده‌های داخل شدن، برآمده رفتن شهروندان خارجیزجومهوری تاجیکستان  و گذشته رفتن ترنزیتی آنها  از قلمرو جمهوری تاجیکستان توسط این قانون و  از  طرف حکومت جمهوری تاجیکستان  مقرّر کرده می‌شوند.

 

iv. مسئولیت شهروندان خارجی،

کم کردن مeهلت بود و باش،

رانده شدن

 
مادّة 28. جوابگری برای عملهای ضدهوقوقی
 

شهروندان خارجی، که در قلمرو جمهوری تاجیکستان عملهای ضدهوقوقی صادر کرده‌اند، طبق اساسهای عمومی به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 29. مسئولیت برای ویران کردن قاعدخای بود و باش در جمهوری تاجیکستان و گذشت
                       رفتن ترنزیتی  از قلمرو جمهوری تاجیکستان

 

نیسبت شهروندان خارجی، که قاعده‌های بود و باش را در جمهوری تاجیکستان ویران می‌نماید، یعنی بی حجّت حقوقی استقامت یا با حجّتهای قلبکی در جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند، ترتیب مقرّرشدة بقیدگیری یا ثبت محل استقامتی، یا از یک  جا به جای دیگر رفتن و انتخاب جای استقامت را رعایه نمی‌کنند، بعد ختم مهلت تعیینشدة بود و باش خود از برآمده رفتن سرکشی می‌نمایند، اینچنین قاعده‌های گذشته رفتن را از قلمرو جمهوری تاجیکستان رعایه نمی‌نمایند، چاره‌های دارای خصوصیت مأموری و جنایتی تطبیق شده می‌تواند.

 
مادّة 30. کم کردن مهلت بود و باش در جمهوری تاجیکستان
 

برای شهروندان خارجی، که طلبات قانون مذکور و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان را ویران می‌کنند، مهلت مویین بود و باش وه‌ای در جمهوری تاجیکستان کم کرده شده می‌تواند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

موهلت بود و باش شهروندان خارجی در جمهوری تاجیکستان اینچنین در حالتهایی، که اساس برای بود و باش منبعدة وه‌ای از بین رفته باشد، کم کرده می‌شود.

قرار در بارة کم کردن مهلت بود و باش شهروندان خارجی از طرف مقامات کارهای داخلی قبول کرده می‌شود.

 
مادّة 31. رانده شدن از حدود جمهوری تاجیکستان
 

شهروند خارجی در چنین موردهاز حدود جمهوری تاجیکستان رانده شده می‌تواند:

1) اگر عمل و رفتار وه‌ای خلاف منفعتهای تأمین امنیت ملّی یا حفظ ترتیبات جمعیّتی باشد؛

2) اگر این برای حفظ سلامتی و اخلاق اهالی، حمایه حقوق و منفیتهای قانونی شهروندان جمهوری تاجیکستان  ضرور باشد؛

3) اگر وه‌ای طلبات قانون مذکور، قانون‌‌گذاری گمرک، اسعار و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان را رعایه نکرده باشد. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

قرار در بارة رانده شدن شهروندان خارجی از طرف کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان با راضیگی پراکورار ژنرالی جمهوری قبول کرده می‌شود و اگر راندشونده در مهلت یک هفتة بعد قبول آن در بارة رانده شدنش به سود عاید قانونی بودن قرار مذکور مراجعت نکند، قرار اجرا کرده می‌شود. هلنامة سود از روی ترتیب برای شهروندان جمهوری تاجیکستان مقرّرشده قبول کرده می‌شود. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش500).

وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان نه دیرتر از دو ماه تا به آخر رسیدن مهلت جزای شهروند خارجی محکومشده، که باید از حدود جمهوری تاجیکستان برآورده شود، به مقامات منطقوی عاید به مهاجرت، کارهای داخلی و امنیت جای جایگیرشوی مؤسسه یا مقامی، که اجرای جزای جنایتی را عملی می‌نماید، در بارة آزادشوی آن خبر می‌دهد.

 

قاعده‌های خاتموی

 
مادّة 32. عمل قانون نسبت شخصان بی‌شهروندی
 

موقرّرات قانون مذکور نسبت شخصان بی‌شهروندی در جمهوری تاجیکستان تطبیق می‌شوند، اگر از قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان طور دیگر برناید. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 33. امتیازات و مسئولیت راهبران و کارمندان نمایندگیهای دولتهای خارجی و
                       شخصان دیگر

 

موقرّرات قانون مذکور به امتیازات و مسئولیت راهبران و کارمندان نمایندگیهای دیپلماتی، کنسولی و شهروندان خارجی به آنها برابرکردشده، که با قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده شده است، دخل نمی‌کند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 
مادّة 34. تنظیم بود و باش کارمندان نمایندگیهای خارجی
 

بود و باش نمایندگیهای دیپلماتی و مؤسسه‌های کنسولی دولتهای خارجی، اینچنین اعضایان عایله‌های آنها توسط شرطنامه‌های بینلمیللی و دیگر سندهای حقوق بینلمیللی تنظیم  کرده می‌شود.

 
مادّة 35. جوابگری برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور
 

شخسان واقعی و حقوقی برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 14. 03. 14س. ، ش 1071)

 

پریزیدینتی

جومهوری تاجیکستان                                                                                                    ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه، 1 فوریه سال 1996،

ش230

 

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …