معلومات آخرین
Home / جامعه / توریزم در تاجیکستان (سیاحت) -قانون جت

توریزم در تاجیکستان (سیاحت) -قانون جت

قانون جمهوری تاجیکستان

در بارة توریزم

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1999، ش 9، ماد. 228؛ سال 2005، ش12، ماد. 641؛ سال 2009، ش 5، ماد. 337، سال 2012، ش12 ق1، ماد. 1016؛ قجت از 28. 12. 13س. ، ش1058)

مادّة 1. مقصد قانون مذکور
قانون مذکور اساسهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، تشکیلی و ترتیب عملی نمودنی فعالیّت توریستی را در حدود جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

مادّة 2. مفهومهای اساسی

       در قانون مذکور مفهومهای اساسی زیرین استفاده می‌شوند:

-توریزم-شغلی، که نظام تشکیل اصولهای گذرانیدن استراحت را با مقصدهای سالم‌گردانی، شناسایی، زیارت (به استثنای حج) ، تجارتی، ورزشی، کسبی و خذمتی و دیگر مقصدها توسط سیاحت (تور) و بود و باش موقتی بیرون از حدود جای استقامت دائمی به راه می‌ماند؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-توریزم داخلی-تشکیلی سیاهت (تور) در قلمرو جمهوری تاجیکستان برای شخصانی، که در جمهوری تاجیکستان استقامت دائمی دارند؛

-توریزم سییار-تشکیلی سیاهت (تور) به دیگر کشورها برای شخصانی، که در جمهوری تاجیکستان استقامت دائم دارند؛

-توریزم تشریفی-تشکیلی سیاهت (تور) در قلمرو جمهوری تاجیکستان برای شخصانی، که در جمهوری تاجیکستان استقامت دائم ندارند؛

-توریزم اجتماعیسیاهتی (طوری) ، که از حسابی مبلغهای از طرف دولت برای احتیاجات اجتماعی جداگردیده، پرداخته می‌شود؛

-توریزم خودفعالییتیسیاهت (تور) با استفادة واسطه‌های فعالی حمل و نقل، که سیاهان مستقلانه تشکیل می‌کنند؛

-توریزم ورزشی و کوه‌گردی-نمود استراحت فعالی، که به تشکیلی ختسیرهای پیاده‌گرد در شرایط کوهسار علاقه‌مند است؛

-کهنوردی (الپینیزم) -نمود غیریادّی توریزم، که با برآمدن به قولّه‌های کوهی علاقه‌مند است؛

-توریست – شهروند، استفاد‌برندة خذمت‌رسانی توریستی، که از جای استقامت دائمی به کشور (مکان) دیگر موقتی به مقصد سالم‌گردانی، شناسایی، زیارت (به استثنای حج) ، تجارت، ورزش و دیگر مقصدهای وابسته به سیاحت سفر می‌کند؛ (قجت از 19. 05. 09، ش530)

-سیاحت (تور) -سفر توریستی با ختسیرهای مویین در مهلتهای مویین با تأمین مجموع خذمت‌رسانیها عاید به جابجاکنی، حمل و نقل، آذوقه‌، خذمت‌رسانیهای ایکسکورسیانی، اینچنین خذمتی راهبلدان و ترجمانها و دیگر خذمت‌رسانیها، که وابسته به مقصد سیاحت در مورد تأمین کفالت امنیت آنها، حمایه و حفظ تندرستی توریستان پیشنهاد کرده می‌شوند؛

-محصولات توریستی – مجموع خذمت‌رسانیهای توریستی، که با نظرداشت وضع بازار توریستی بهر قانع گردانیدن طلبات توریست در اساس شرطنامه دسترس می‌باشند؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-فعالیّت تنظیم توریزم-فعالیت عاید به تشکّل، پیشبرد و فروش محصولات توریستی، که در اساس یجازتنام از جانب شخصان واقعی یا حقوقی (منبعد-تنظیمگر توریزم) عملی کرده می‌شود؛

-فعالیّت اگینتی توریزم-فعالیت عاید به پیشبرد و فروش محصولات توریستی، که در اساس یجازتنام از جانب شخصان واقعی یا حقوقی (منبعد-اگینتی توریستی) عملی کرده می‌شود؛

-کدستر دولتی ذخیره‌های توریستی جمهوری تاجیکستان-نامگوی ابژکتهای طبیعی و تاریخی و فرهنگی، که دستاورد ملّی جمهوری تاجیکستان می‌باشند؛

-صناعت توریستی-مجموع مهمانخانه‌ها و دیگر واسطه‌های جایگیرشوی، نقلیات، مؤسسه‌های خوراک عمومی، تماشا، شناسایی، خذمتی، سالم‌گردانی، ورزشی و واسطه‌های تعیینات دیگر، تشکیلاتهایی، کی فعالیّت تنظیم توریزم و اگینتی توریستی را عملی می‌سازند؛

-پیشبرد محصولات توریستی-مجموع تدبیرهایی، که به فروش محصولات توریستی (ریکلمه، اشتراک در نمایشگاههای مخصوصگردانیدشده، یرمرکه‌ها، تشکیلی مرکزهای اطّلاعاتی توریستی عاید به فروش محصولات توریستی، نشر فهرستها، بوکلیتها و گ .) نگرانیده شده‌اند؛

-ذخیره‌های توریستی-مجموع ذخیره‌های ایکالاگی، طبیعی و اقلیمی، فرهنگی و تاریخی و سالم‌گردانی و ذخیره‌های دیگر استراحتی و فراغتی در حدود جمهوری تاجیکستان، که به قانع گردانیدنی مجموع طلبات گوناگون توریستان موافق می‌باشند؛

-کواتة توریستی-محدودیّت مقداری تشریف به ابژکتهای توریستی و سییاهی یا ختسیرها، که به ترکیب ذخیره‌های توریستی جمهوری تاجیکستان داخل بوده، با ضرورت نگاهداری از ویرانشوی و دیگر شرطهای استفادة آن علاقه‌مند می‌باشند؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-سوبژکت فعالیّت توریستی-شخصان حقوق و واقعی، از آن جمله شخصان واقعی یا حقوقی خارجی، یا شخصان بی شهروندی، که خذمت‌رسانی توریستی را مطابق ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌کنند؛

-استراحت-برقرارسازی و انکشاف قوّة جسمانی و معنوی انسان در شرایط طبیعی توسط دمگیری، از جمله توریزم؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-راه‌خط توریستی – حجّت انفرادی تصدیقکنندة حقوق به گرفتن خذمت‌رسانیهای سییاهی؛

-شکار بینلمیللی-یکی از نمودهای فعالیّت توریستی، که با ترتیب و شرطهای پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان با اشتراک شهروندان خارجی از جانب سوبژکتان فعالیّت توریستی دارای اجازتنامة دخلدار تشکیل کرده می‌شود؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-تأمین امنیت توریستان-تأمین امنیت شخصی توریستان، حمایه مال و ملک آنها، مجموع تدبیرها عاید به پیشگیری استفادة توریزم با مقصد مهاجرت غیریقانونی و ترنزیت به دولتهای سوّم، استثمار شهوانی، محنتی و دیگر نمودهای استثمار شهروندان؛ (قجت از 28. 12. 13س. ، ش158)

-خذمت‌رسانی توریستی – عملی گردیدن فعالیّت تنظیمگر توریستی یا اگینت توریستی از روی صلاحدید خود و یا طلبات عنیق درخواستکننده، که برای تأمین و برقرارکنی قوّة جسمانی توریست، نگاهداری فعالیّت حیات معتدل، برقرارکنی رابطه‌های کاری، اینچنین قانع گردانیدن طلبات معنوی و ذهنی او روانه شده است. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 3. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة توریزم
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة توریزم به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 19. 05. 09، ش530)

 
مادّة 4. استفادة ذخیره‌های توریستی

ذخیره‌های توریستی، که اهمیت ملّی و بینلمیللی را دارند، دستاوردهای ملّی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌روند. برای بقیدگیری و استفادة آنها کدستر دولتی ذخیره‌های توریستی ترتیب داده شده، برای تماشای آنها کواته مقرّر می‌شود. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)
استفادة رایگان و بی‌پاداش ذخیره‌های توریستی، که به کدستر دولتی ذخیره‌های توریستی جمهوری تاجیکستان داخل شده‌اند، منع است. (قجت از 19. 05. 09، ش530)

 
مادّة 5. مقصد، سمتها و راههای تنظیم دولتی فعالیّت توریستی

مقصدهای اساسی تنظیم دولتی فعالیّت توریستی اینها می‌باشند:

-تأمین حقوق شهروندان به استراحت، حرکت آزاد و دیگر حقوقها در مورد سیاهت (تور) ؛

-حفظ محیط زیست؛

-مویین نمودن نامگوی هرسالة ابژکتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، از آن جمله حدودهای طبیعی مخصوص محافظتشونده، که تماشای آنها در اساس کواته مقرّر کرده می‌شود؛

-رواج دادن صناعت توریستی، همچون تأمینکنندة طلبات شهروندان هنگام سیاهت (تور) ؛

-رواج دادن رابطه‌های بینلمیللی در ساحة توریزم؛

-استفادة عاقلانة دستاوردهای طبیعی و فرهنگی.

سمتهای افضلیّتناک تنظیم دولتی فعالیّت توریستی دستگیری و انکشاف توریزم داخلی، وارداتی، اجتماعی و خودفعالییتی می‌باشند. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)
تنظیم دولتی فعالیّت توریستی با راههای زیل عملی گردانیده می‌شود:

تهیة سندهای معیاری حقوقی، که به تشکّل مناسبتها در ساحة صناعت توریستی روانه کرده شده‌اند؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-حمایه حقوق و منفیتهای دولت در ساحة توریزم؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-حمایه حقوق و منفعتهای توریستان، تأمین منییتی آنها؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-مقرّر نمودن ترتیب ستندرتانی، سیرتیفیکتسیه و اجازتنامدیهی در ساحة توریزم؛

-هوسمندکنی مبلغ‌گذاری ملّی و خارجی برای انکشاف فعالیّت توریستی؛

-فراهم آوردن امکانیّتهای برابر برای سوبژکتهای فعالیّت صاحبکاری، ناوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی، در بازار خذمت‌رسانی توریستی، دستگیری انکشاف رقابت، تأمین رعایة قانون‌‌گذاری در ساحة مذکور؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-وسعت دادن همکاری با مملکتهای خارجی و تشکیلاتهای بینلمیللی، اشتراک در برنامه‌های بینلمیللی توریزم، تهیی و بستن شرطنامه‌های بینلمیللی دوترفه و بسیارترف در ساحة توریزم و مویین کردن ترتیب عملی نمودن آنها. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 6. نمودهای اساسی فعالیّت توریستی
نمودهای اساسی فعالیت در ساحة توریزم اینها می‌باشند:

-تشکیل قبول و خذمت‌رسانی در چهارچوبة معرفتی، ایکالاگی، توریزم ورزشی و کوهی، کهنوردی، شکار بینلمیللی، فرستادن توریستان به خارجه به مقصد استراحت، تحصیل، معالجه، زیارت دینی و تجارت؛

-تشکیل چاره‌بینیهای عاموی توریستی-تندرستی، شوقاور، مخصوص گردانیدشده و دیگر چاره‌بینیها، که با توریزم علاقه‌مندند. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 7. صلاحیّت حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة توریزم
به صلاحیّت حکومت جمهور تاجیکستان در ساحة توریزم داخل می‌شوند:

-مویین نمودن سیاست دولتی در ساحة توریزم؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-مویین نمودن مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-قبول سندهای معیاری و حقوقی، که فعالیّت توریستی را در حدود جمهوری تاجیکستان موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌نمایند؛

-مقرّر نمودن ترتیب واردات و صادرات خذمت‌رسانی توریستی؛

بستنی سازشنامه‌های بینیهوکومتی در ساحة توریزم و مویین نمودن ترتیب تدبیق آنها: (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-تصدیق برنامه‌های دولتی انکشاف توریزم، که به تکمیل صناعت توریستی روانه شده‌اند، اشتراک در اجرای برنامه‌های بینلمیللی؛

-مقرّر نمودن ترتیب استفادة ذخیره‌های توریستی با مقصد توریزم و جبران ضررهای به آنها رسانیدشده؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-مویین نمودن ترتیب سیرتیفیکتسیة محصولات توریستی، مالها و خذمت‌رسانی سوبژکتهای فعالیّت توریستی؛

-فراهم آوردن شرایط برای جلب سرمایه به ساحة توریزم؛

-تشکیل نیزامی دولتی تییار نمودن متخصصان ساحة توریزم و تأمینات علمی ساحة توریزم؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-مویین نمودن طریفهای یگانه برای برآمدن به قلّه‌های کوه، پرداخت نجات کوهی، باج ایکالاگ؛

-حلّ دیگر مسئله‌هایی، که طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به صلاحیّت آن وابسته‌اند.

 
مادّة 8. مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم و وکالتهای آن

سیاست دولتی و هماهنگسازی فعالیّت توریستی را در جمهوری تاجیکستان مقام وکالت‌دار دولتی ساحة توریزم به عمل می‌برارد.
به وکالتهای مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم در جمهوری تاجیکستان داخل می‌شوند:

-عملی نمودن برنامة دولتی توریزم در تاجیکستان، تأمین اجرای شرطنامه‌ها و سازشنامه‌های بینلمیللی در ساحة توریزم؛

–  نمایندگی منفعتهای جمهوری تاجیکستان در تشکیلاتهای بینلمیللی توریستی؛

–  تهیة معیارها و مویین کردن استانداردهای دولتی خذمت‌رسانی توریستان در جمهور؛

–  هماهنگسازی فعالیت و راهبری معیاری و متد به سوبژکتهای فعالیّت توریستی؛

–  راهبری به نمایندگیهای در خارجه بودة خود؛

–  با ترتیب مقرّرشده عملی نمودن اجازتنامدیهی به فعالیّت توریستی؛

-مقرّر نمودن کواتة توریستی متناسباً برابر در بین سوبژکتهای فعالیّت توریستی برای تماشای ابژکتهای توریستی و ایکسکورسیانی، که بنا بر ضروریّت محافظت آنها از ویرانشوی به کدستر دولتی ذخیره‌های توریستی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده‌اند؛

–  نظارت از روی صفت خذمت‌رسانی توریستی پیشنهادشونده و اجرای شرطهای اجازتنامدیهی و سیرتیفیکتسیه در ساحة توریزم؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

ملی نمودن انتخاب، تییار کردن و جابجا‌‌گذاری کدرها (به غیر از سوبژکتهای فعالیّت توریستی غیریدولتی) ، گذرانیدن کارهای علمی و تدقیقاتی در ساحة توریزم و تشکیل کدستر دولتی ذخیره‌های توریستی؛

-رابطه‌ها و همکاریهای متقابله با سازمانهای جمعیّتی ساحة توریزم؛

-عملی نمودن دیگر وکالتهایی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی نموده است. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 9. اجازتنامدیهی فعالیّت توریستی و سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی توریستی
یجازتنامدیهی فعالیّت توریستی موافق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة اجازتنامدیهی به بعضی نمودهای فعالیت» عملی کرده می‌شود. سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی توریستی را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 10. سغرتکنی هنگام اجرای فعالیّت توریستی

در حالتی، اگر قانون‌‌گذاری کشور (مقان) بودوباش موقتی طلبات کفالت پرداخت یاری طبّیرا به شخصانی، که در حدود آن موقتاً اقامت دارند موقرّر نموده باشد، تنظیمگر (اگینت) توریستی وظیفه‌دار است، چنین کفالتها را پیشنهاد نماید. سغرتکنی توریستی در مورد بیماری تصادفی و حادثه‌های ناخوش، شکل اساسی دادن چنین کفالتها می‌باشد. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)
با طلب توریست تنظیمگر (اگینت) توریستی برای پیشنهاد خذمت‌رسانیها عاید به سغرتکنی دیگر خطرهای به سیاحت (تور) وابستبوده مساعدت می‌نماید. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)
سغرتة خطرها در توریزم، که با خوف زیاد به حیات و سلامتی توریستان علاقه‌مند بوده، خراجات زیاد را برای نجات‌دهی طلب می‌کنند، از طرف سوبژکت فعالیّت توریستی با رضائیت توریستان عملی می‌گردد. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)
سغرتة دیگر خطرها اختیاری بوده، از جانب توریستان به طور مستقلانه یا توسط سوبژکتهای فعالیّت توریستی ملی کرد می‌شود.
توریستان محلی و خارجی، که به نمودهای غیریادّی (ایکستریملی) توریزم مشغول می‌شوند، باید دارای پلیس سغرتوی درجة بینلمیللی باشند. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 11. حقوق و عهده‌داریهای سوبژکتهای فعالیّت توریستی

حقوقهای سوبژکتهای فعالیّت توریستی موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شوند. .
سوبژکتهای فعالیّت توریستی، که در جمهوری تاجیکستان واقع‌اند، وظیفه‌دارند:

-برای حقوق مشغول بودن به فعالیّت توریستی در حدود جمهوری تاجیکستان اجازتنامه، اینچنین سیرتیفیکت مطابقت به محصولات و خذمت‌رسانی توریستی پیشنهادشونده داشته باشند؛

-عاید به خذمت‌رسانی به توریستان با ترتیب مقرّرگردیده حسابات حجّتی پیش برند؛

–  به مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم طبق نمونه‌های مقرّرشده معلومات و حسابات ، ز جمله در خصوص به حساب‌گیری دقیق به جمهوری تاجیکستان برگشتن توریستان به خارجه رفترا پیشنهاد نمایند؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922). (قجت از 28. 12. 13س. ، ش1058)

–  به توریست عاید به تشکیل و گذرانیدن سیاهت (تور) معلومات پرّه و دقیق داده، به توریست برای خذمت‌رسانیها مطابق معلومات پیشنهادشده راه‌خط توریستی نمونة یگانه فروشند؛

منییتی توریستان و نگاهداری مال و ملکی آنها، موهییا نمودن شرایط امنیت برای فعالیّت توریستی، آموزانیدن قاعده‌های امنیت، رسانیدن یاری تعجیلی را به توریستان تأمین نموده، برای ضرر به توریستان رسانیدشده با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌گذاریی جمهوری تاجیکستان جوابگر می‌باشند؛ (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

مسعله‌های ب احیای اندوستریة توریستی (ساختمان مهمانخانه‌ها، بزه‌های توریستی، کیمپینگها، مرکزهای استراحتی و گ .) وابسته را با مقام وکالت‌دار دولتی موافقه کنند؛

-سوبژکت فعالیّت توریستی هنگام تشکیل و عملی ساختن سیاهت (تور) ، در نزد مشتری، چه برای عمل خود و چه برای عمل شریکان خویش عاید به تشکیل سیاحت (پیشنهاد خذمت‌رسانی جایگیرکنی، آذوقه‌، نقلیات و دیگر خذمت‌رسانی، که در برنامة سفر وارد گردیده، در راه‌خط ذکر شده‌اند) و فروش آن جوابگر می‌باشد. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 12. راهبر گروه توریستی

راهبر گروه توریستی در رفت سیاحت (تور) و مهلت سفر در سفر توریستی گروه توریستی نمایندة رسمی سوبژکت فعالیّت توریستی می‌باشد. راهبر گروه توریستی از جانب سوبژکت فعالیّت توریستی در اساس شهادتنامة تخصصی، که با ترتیب مویینکردة مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم داده میشود، تعیین می‌گردد.
وهدداریهای راهبر گروه توریستی را سوبژکت فعالیّت توریستی مویین می‌کند. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 13. شرطنامه، راه‌خط به سیاحت (تور) و خذمت‌رسانیهای توریستی

سوبژکتهای فعالیّت توریستی هنگام تشکیل سفر توریستی به توریست راه‌خط نمونة یگانه را با امضای شخص مسئول، که با مهر کارخانة مذکور (سوبژکت) تصدیق کرده شده است، به رسمیت درآورده، می‌دهند. شرطنامه در حالتی بسته‌شده حسابیده می‌شود، که اگر کارخانة توریستی راه‌خط داده باشد و مشتری پرداخت دخلدار را موافق شرطهای شرطنامه (قرارداد) سپرده باشد.
سوبژکت فعالیّت توریستی بی جبران ضرر شرطنامه را بیکار کرده می‌تواند، به شرطی که دلیل بیکار کردن، هنگام موجودیّت حالتهای رفع‌ناپذیر به ارادة او وابستنبوده و به عملیشوی سیاحت (تور) یا پیشنهاد خذمت‌رسانی مانعشونده، به اتّیلای توریست شخصاً نه دیرتر از 15 روز تا سنة آغاز سفر رسانیده شده باشد. در این حالت همة مبلغی، که قبلاً همچون پیش‌پرداخت گرفته شده است، به توریست برگردانیده می‌شود. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 14. راه‌خط

توریستان برای سیاهت (تور) کردن راه‌خط نمونوی را، که بستن شرطنامه را به سیاحت تصدیق می‌کند، با امضای شخص دخلدار و مهر تصدیقکردة فروشنده می‌گیرند. پایگیر (کاریشاک) راه‌خط در فروشندة سیاحت باق می‌ماند.

راهخت باید معلوماتی زیرین را در بر گیرد: (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-نام، سراغه، تمغة تجارتی تشکیلاتی توریستی، در فروشنده موجود بودن اجازتنامه، رقم و سنة داده شدن آن؛

-نسب، نام و نام پدر توریست، که راه‌خط گرفته است، رقم شناسنامة خارجی، اگر راه‌خط نامی باشد؛

-تصنیف و استانداردهای تمام خذمت‌رسانیها با درنظرداشت جایگیرکنی، آذوقه‌، نقلیات و دیگر خذمت‌رسانیها، که به ارزش وارد کرده شده‌اند، اینچنین موجودیّت شرطهای سغرته؛

-ارزش عمومی سیاهت (تور) و شرطهای پرداخت آن از جانب مشتری (پیش‌پرداخت پرّه، قسماً، اونس، طبق دلیل خذمت‌رسانی دسترسشده)؛

-توصیف شرایط و وضعیت، که در مورد آنها توریست ز سفر دست کشیده می‌تواند (بی جبران ضرر، قسماً جبران کردن ضرر به تشکیل‌کنندة سیاهت (تور) ؛

-توصیف شکل و حجم جبران به توریست برای ویران کردن شرطهای سفر او، که در راه‌خط نشان داد شده‌اند و با ایب سوبژکتهای فعالیّت توریستی، که سیاحت و خذمت‌رسانی را تشکیل کرده‌اند، راه داده شده‌اند؛

-دیگر شرطها طبق موافقة بین مشتری و تشکیل‌کنندة سیاهت (تور) . (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 15. راه‌خط گروهی

هنگام سفر در هیت گروهی توریستی، به راهبر گروهی توریستی راه‌خط عمومی داده می‌شود.
راه‌خط عمومی باید معلوماتی در مادّه‌های 13 و 14  قانون مذکور ذکرگردیده را داشته باشد.
در راه‌خط عمومی معلومات در بارة راهبر و هیت مقداری گروه، نوشته می‌شود.
معلومات در بارة اعضای گروه در ضمیمه (رویخت) ، که قسم جدانشوندة راه‌خط عمومی می‌باشد، داده می‌شود. حقوق و عهده‌داری و جوابگری راهبر گروه توریستی با شرطنامة بین او و سوبژکت فعالیّت توریستی مویین کرده می‌شوند. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 16. حقوق و عهده‌داریهای توریستان

حقوقهای توریستان در حدود جمهوری تاجیکستان طبق قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، مویین کرده می‌شوند. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)
توریستان عهده‌دارند: (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

-قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان را رعایه نمایند، به نظام سیاسی و اجتماعی دولتی، سنّت، عرف و عادت، اعتقاد دینی و مذهبی و طرز زندگی اهالی محلی احترام گذارند؛

-نسبت به محیط زیست، یادگاریهای میراث تاریخی و فرهنگی، جایهای مقدّس و آثار دیگری، که تحت حمایه مخصوص دولت قرار دارند، با احتیاط مناسبت نمایند؛

-قاعده‌های داخل شدن به جمهوری تاجیکستان و خارج شدن از حدود آن را رعایه نمایند؛

-شرطهای قراردادها عاید به خذمت‌رسانی توریستی را رعایه نمایند؛

-ضرر و خراجات از طرف توریست در دورة سیاحت به تشکیلات توریستی قبولکرده یا فرستاده رسانیده را پرّه جبران نمایند؛

-ضرر به شخصان سوّم در دورة سیاحت (تور) رسانیدشده را جبران نمایند؛

-قاعده‌های امنیت شخصی را هنگام سیاحت (تور) رعایه نمایند. (قجت از 19. 05. 09، ش530)

 
مادّة 17. حقوق و عهده‌داریهای شهروندان جمهوری تاجیکستان، که همچون توریست بیرون از قلمرو تاجیکستان سفر می‌نمایند

حقوق و عهده‌داریهای شهروندان جمهوری تاجیکستان، که همچون توریست بیرون از قلمرو تاجیکستان سفر می‌نمایند، با قانونهای کشور بود و باش تنظیم کرده می‌شوند.
توریست عهده‌دار است مهلتهای مقرّرگردیدة بود و باش را در کشوری، که در راه‌خط ذکر گردیده‌اند، رعایه نماید.

 
مادّة 171. تأمین امنیت توریستان

تأمین امنیت توریستان خارجی در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب تاجیکستان کفالت داده می‌شود. جمهوری تاجیکستان به توریستان-شهروندان تاجیکستان، که بیرون از قلمرو جمهوری تاجیکستان قapopدارند، حمایه و پشتیبانی را کفالت می‌دهد.
مقامات کارهای خارجی عهده‌دارند عاید به خطرهای احتمالی، که به توریستان در دولت بود و باش موقتی تهدید دارند، به مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم معلومات دهند. در نوبت خود مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم عهده‌دار است توریستان و سوبژکتان فعالیّت توریستی را عاید به این خطرهای احتمالی  خبردار نماید.
سوبژکت فعالیّت توریستی سه روز پیش از آغاز سیاحت (تور) به توریستان در شکل خطّی معلومات ضروری را در بارة ترتیب وارد گشتن، بیرون رفتن و استقامت در دولت (جای) بود و باش موقتی، در بارة قانون‌‌گذاری، عنعنه‌های مردم محلی، مراسمهای دینی، مقدّسات، یادگاریهای تاریخی و فرهنگی، ابژکتهای طبیعی و دیگر ابژکتهای نمایشهای توریستی تحت نظارت مخصوص قapopداشته، پیشنهاد می‌نمایند. سوبژکت مذکور همچنین به توریستان عاید به خطرهایی، که ممکن است در وقت سیاحت (تور) به آنها دچار گردند، اطّلاع می‌دهد و تدبیرهای آگاهکننده را، که به تأمین امنیت توریستان روانه شده باشند، تطبیق می‌نماید.   سوبژکت فعالیّت توریستی معلومات را در بارة توریستانی، که از خارجه برنگشته‌اند، در مهلت سه روز بعد از به آخر رسیدن سیاحت (تور) به مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم پیشنهاد می‌نماید.
سوبژکت فعالیّت توریستی عاید به حادثة فوق‌العادّه‌ای، که با توریست در وقت سیاحت (تور) رخ داده است، مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم، مقام وکالت‌دار دولتی عاید به حالتهای فوق‌العادّه، مقامات کارهای خارجی و عایلة توریست را فوراً آگاه می‌نماید. (قجت از 28. 12. 13س. ، ش1058)

 
مادّة 18. نمایندگی مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم در خارج
نمایندگی مقام وکالت‌دار دولتی در ساحة توریزم در خارجه منفعتهای جمهوری تاجیکستان را در کشورهای دخلدار نمایندگی نموده، در دایرة وکالتهای خود وظیفه‌های عاید به رشد همکاری، اینچنین مبادلة یتّیلاات بین جمهوری تاجیکستان و دیگر دولتها را در ساحة توریزم به راه می‌ماند. (قجت از 28. 12. 2012س، ش922)

 
مادّة 19. جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور
شخسان واقعی و حقوقی برای ویران کردن قانون مذکور با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 19. 05. 09، ش530)

 

       پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                          ه. رحماناو

ش. دوشنبه  3 سپتامبر سال 1999

ش824

 

 

قرار مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان

 

اید مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة توریزم»

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1999، ش9، ماد. 229)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة توریزم» پس از انتشار رسمی‌اش مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان:

-به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به قانون جمهوری تاجیکستان  «در بارة توریزم» موافق کناندن قانونهای جمهوری تاجیکستان تکلیفها پیشنهاد نماید؛

-قرارهای خود را به قانون مذکور مطابق نماید.

 

 

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                                         س. رجباو

ش. دوشنبه  3 سپتامبر سال 1999

ش825

 

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …