معلومات آخرین
Home / جامعه / سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی

سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی

قانونی جومهوری تاجیکستان 

در بارة سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1996، ش 23، ماد. 337؛ سالی  2002، ش 4، قسم 1، ماد. 227 سال 2007، ش7، ماد. 669)

قانون مذکور اساسهای سیرتیفیکتسیة حقوقی و اقتصادی محصولات، کار، خذمت‌رسانی و دیگر ابژکتها را (منبعد-محصولات) در جمهوری تاجیکستان، همچنین حقوق، وظیفه‌ها و مسئولیت اشتراکچیان سیرتیفیکتسیّه را مویین می‌سازد.

فسل i
قایده‌های عمومی
  مادّة 1. مفهوم عمومی و مقصد سیرتیفیکتسیی
سیرتیفیکتسیة محصولات (منبعد-سیرتیفیکتسیه) فعّالیّتیست، که مطابقت محصولات را به طلبات مقرّرشده تصدیق می‌نماید.

سیستیمة دولتی (ملّی) سیرتیفیکتسیه سیستمه‌ای است، که در سطح دولتی عمل نموده، دارای قاعده‌های خودی اصول و ادارة گذرانیدن سیرتیفیکتسیه می‌باشد.

سیرتیفیکت مطابقت (منبعد-سیرتیفیکت) حجّتیست، که مطابق قاعده‌های سیستم سیرتیفیکتسیه برای تصدیق مطابقت محصولات سیرتیفیکتسییشده به طلبات سندهای معیاری داده می‌شود.

لامتهای مطابقت-نشانه‌ای است، که به ترتیب مقرّرگردیده به قید گرفته شده است و با آن مطابقت محصولات تمغدار سیرتیفیکتسییشده به طلبات مقرّرگردیده تصدیق کرده می‌شود.

سیرتیفیکتسیه به مقصدهای زیل تطبیق می‌گردد:

هیمایه منفعتهای استعمالکنندگان در مسئله‌های بی‌خطری محصولات برای حیات و سلامتی و اموال، حفظ محیط زیست، مطابقت اخباراتی و با هم قابل تبدل بودن محصولات؛

فراهم آوردن شرایط برای فعالیّت کارخانه و مؤسسه‌ها، تشکیلاتها و صاحبکاران در بازار یگانة مال جمهوری تاجیکستان و اینچنین جهت اشتراک در همکاریهای اقتصادی، علمی و تکنیکی و تجارت بینلخلقی؛

موسایدت به استعمالکنندگان در انتخاب بااعتبار محصولات؛

تسدیق نشان‌دهنده‌های صفت محصولاتی، که استحصال‌کننده (فروشنده) پیشنهاد نموده است.

سیرتیفیکتسیه می‌تواند دارای خصوصیتهای حتمی و اختیاری باشد.
مادّة 2. قانون‌‌گذاری عاید سیرتیفیکتسیی
موناسیبتهای ساحة سیرتیفیکتسیه با این قانون و سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، که مطابق آن برآورده می‌شوند، تنظیم می‌گردد.

مادّة 3. قراردادها و موافقتنامه‌های بینلخلقی

گر در قراردادها و موافقتنامه‌های بینلخلقی اعترافنمودة جمهوری تاجیکستان نظر به قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان قاعده‌های دیگر سیرتیفیکتسیه مقرّر شده باشند، آن گاه قاعده‌های قراردادهای بینلخلقی استفاده برده می‌شوند.
مادّة 4. سیستم سیرتیفیکتسیی
سیستیمة سیرتیفیکتسیه از طرف مقامات ادارة دولتی، کارخانه‌ها، مؤسسه و تشکیلاتهایی، که سیرتیفیکتسیه می‌کنند، در اساس قاعده‌های در سیستم مذکور مقرّرشده، طبق این قانون، تأسیس داده می‌شود.

ساختار تشکیلی سیستمه را اینها سازمان می‌دهند:

مقام دولتی (ملّی) عاید سیرتیفیکتسیه، مقامات مرکزی منطقوی عاید سیرتیفیکتسیه، مقامات سیرتیفیکتسیة محصولات و صفت آن، لبارتاریه‌های (مرکزهای) سنجش کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، صرف نظر از شکل مالکیت، اینچنین تشکیلاتهای جمعیّتی.

سیستیمة سیرتیفیکتسیه مطابق ترتیب مقرّرگردیده باید به قید دولتی گرفته شود.
مادّة 5. صلاحیّتهای مقام دولتی (ملّی) عاید سیرتیفیکتسیه.
وزیفة مقام دولتی (ملّی) عاید سیرتیفیکتسیه در جمهوری تاجیکستان به ذمّة مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان گذاشته می‌شود.

مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق این قانون وظیفه‌های زیل را انجام می‌دهد:

سیاست دولتی را در ساحة گذرانیدن سیرتیفیکتسیه در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکیل و جاری نموده، رسماً در بارة آن خبر می‌دهد؛

در بارة سیستمه‌های سیرتیفیکتسیه و علامتهای مطابقت در جمهوری تاجیکستان عملکننده معلومات رسمی نشر می‌نماید و آن را موافق ترتیب مقرّرگردیده به تشکیلاتهای بینلخلقی (منطقوی) عاید به سیرتیفیکتسیه پیشنهاد می‌کند؛

بقیدگیری دولتی سیستم سیرتیفیکتسیه و علامتهای مطابقت، مقامات سیرتیفیکتسیه، لبارتاریه‌های (مرکزهای) سنجش را می‌گذراند؛

تیبق ترتیب مقرّرگردیده تکلیفها را عاید همراه گردیدن به سیستم بینلخلقی (منطقوی) سیرتیفیکتسیه تهیه می‌نماید، اینچنین می‌تواند طبق ترتیب مقرّرگردیده با تشکیلاتهای بینلخلقی (منطقوی) عاید اعتراف متقابلة نتیجه‌های سیرتیفیکتسیه موافقتنامه‌ها بندد؛

تیبق ترتیبات مقرّرگردیده جمهوری تاجیکستان را در تشکیلاتهای بینلخلقی (منطقوی) عاید مسئله‌های سیرتیفیکتسیه نمایندگی می‌کند؛

به تشکیلاتهای بینلخلقی (منطقوی) عاید سیرتیفیکتسیه در بارة سیستمه‌های سیرتیفیکتسیه و مقامات سیرتیفیکتسیة در کشور عملکننده خبر می‌دهد.
فسل 2
سیرتیفیکتسییی  حتمی
مادّة 6. سیرتیفیکتسیة حتمی
سیرتیفیکتسیة حتمی در حالتهای پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد.

تشکیل و گذرانیدن کارها عاید سیرتیفیکتسیة حتمی به ذمّة مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان، در بعضی حالتهای پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید بعضی نوعهای ملسولات می‌تواند به ذمّة دیگر مقامات ادارة دولتی گذاشته شود.

شکل سیرتیفیکتسیة حتمی محصولات از طرف مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان با درنظرداشت تجربة موجودة بینلخلقی و خارجی صورت می‌گیرد.

ریکلمه کردن محصولاتی، که باید حتماً سیرتیفیکتسیه شود، ولی سیرتیفیکت مطابقت ندارد، منع است.
مادّة 7. اشتراکچیان سیرتیفیکتسیة حتمی
یشتیراکچیان حتمی سیرتیفیکتسیه اینها می‌باشند: مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان، دیگر مقامات ادارة دولتی جمهوری تاجیکستان، که برای گذرانیدن کارهای سیرتیفیکتسیة حتمی صلاحیت دارند، لبارتاریه‌های (مرکزهای) سنجش، استحصال‌کنندگان (فروشندگان، اجراکنندگان) محصولات، اینچنین مقامات مرکزی سیستی­مة سیرتیفیکتسیه، که در حالتهای ضروری برای تشکیل و هماهنگسازی کار در سیستم سیرتیفیکتسیة محصولات یک‌خِله مویین کر­ده می‌شوند.

برای گذرانیدن کارها عاید سیرتیفیکتسیة حتمی اتّحادیه و تشکیلات بقیدگرفتشدة غیریتیجارتی شکلهای گوناگون مالکیت، با شرط اکّریدیتتسیة آنها از جانب مقام دخلدار اداره، اشتراک کرده می‌توانند.
مادّة 8. حقوقهای مقامات ادارة دولتی
مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات ادارة دولتی، که مطابق سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به ذمّة آنها، در دایرة صلاحییتشان، تشکیل و گذرانیدن کارهای سیرتیفیکتسیة حتمی گذاشته شده است، چنین حقوقها دارند:

سیستیمة سیرتیفیکتسیة محصولات یک‌خِله را تأسیس داده، قاعده‌های ترتیب و ادارة گذرانیدن سیرتیفیکتسیّه را در این سیستمه‌ها مقرّر می‌نمایند؛

وسول انتخاب طرز تصدیق مطابقت محصولات را به طلبات سندهای معیاری (نوع سیرتیفیکتسیه) مویین می‌سازند؛

مقامات مرکزی سیستم سیرتیفیکتسیّه را مویین می‌ممایند؛

مقامات سیرتیفیکتسیه و لبارتاریه‌های (مرکزهای) سنجشی را اکّریدیتتسیه نموده، به آنها اجازت می‌دهند، که کارهای مویینی را انجام دهند؛

فیهریست دولتی اشتراکچیان و ابژکتهای سیرتیفیکتسیّه را ترتیب می‌دهند؛

قایده‌های اعتراف سیرتیفیکتسیه‌های خارجی، علامتهای مطابقت و نتیجة سنجش را مقرّر می‌نمایند؛

ترتیب اکّریدیتتسیّه را مقرّر می‌نمایند؛

نزارت دولتی را عملی نموده، ترتیب نظارت انسپیکتسیانی را در مورد رعایة قاعده‌های سیرتیفیکتسیه و محصولات سیرتیفیکتسییشده مویین می‌کنند؛

رز و شکایتها را عاید مسئله‌های سیرتیفیکتسیه بررسی می‌کنند؛

برای استفادة علامت مطابقت سیرتیفیکت  می‌دهد.

 
مادّة 9. وظیفه‌های مقامات مرکزی و منطقوی عاید سیرتیفیکتسیی
مقامات مرکزی و منطقوی عاید سیرتیفیکتسیه:

در سیستم سیرتیفیکتسیة تحت راهبریشان قرارداشته، کارها را تشکیل و هماهنگ می‌سازند، قاعده‌های ترتیب و اداره را مویین می‌نمایند؛

رز و شکایت عریض‌دهندگان را عاید فعالیّت مقامات سیرتیفیکتسیه، لبارتاریه‌های (مرکزهای) سنجش مورد بررسی قرار می‌دهند.
مادّة 10. وظیفه‌های مقام سیرتیفیکتسیی
مقام سیرتیفیکتسیه:

مهسولات را سیرتیفیکتسیه می‌کند و برای استفادة علامت مطابقت سیرتیفیکتسیی  می‌دهد؛

مل سیرتیفیکتهای داده شده را بازمیدارد یا از اعتبار ساقط می‌کند؛

به عریض‌دهنده، مطابق درخواست او، در دایرة صلاحیّت خود معلومات ضروری می‌دهد.
مادّة 11. وظیفه‌های لبارتاریة (مرکزی) سنجش
لبارتاریة (مرکزی) سنجش، که مطابق ترتیب مویینّمودة سیرتیفیکتسیة دخلدار اکّریدیتتسیه شده است، محصولات مشخّص را می‌سنجد و یا نمودهای مشخّص سنجش را انجام می‌دهد و به مقصد سیرتیفیکتسیه پراتاکالهای سنجش را ترتیب می‌دهد.
مادّة 12. وظیفه‌های استحصال‌کنندگان (فروشندگان، اجراکنندگان)
یستیهسالکنندگان (فروشندگان، اجراکنندگان) محصولاتی، که باید حتماً سیرتیفیکتسیه کرده شود، وظیفه‌دارند:

مهسولات را تنها در صورت موجود بودن سیرتیفیکت از طرف مقام صلاحییتدار داده شده و یا اعترافگردیده می‌توانند به فروش رسانند؛

موتابیقت محصولات را به تلابات سندهای معیاری، که از روی آنها سیرتیفیکتسیه صورت گرفته است و موافقت علامت آن را به علامت مطابقت تأمین نمایند؛

به سندهای پشنهادکنندة مال عاید سیرتیفیکتسیه معلومات داده، به استعمالکنندگان رسانیدن این معلومات را تأمین نمایند؛

گر محصولات سیرتیفیکتسییشده به سندهای معیاری مطابق نباشد، در حالت گذشتن مهلت عمل سیرتیفکت مطابقت یا در حالتی، که عمل سیرتیفیکت با قرار مقامات سیرتیفیکت بازداشته شده است یا بیکار کرده شده است، فروش چنین محصولات را بازدارند و یا قطع نمایند؛

به شخصان صاحب‌منصب و مقاماتی، که سیرتیفیکتسیة حتمی محصولات و تفتیش محصولات سیرتیفیکتسییشده را به عهده دارند، برای اجرای بیممانیّت وظیفه‌هایشان شرایط فراهم آورند؛

مقامات سیرتیفیکتسیّه را عاید تغییراتی، که به سندهای تکنیکی و یا جریان تکنولوژی استحصالات محصولات سیرتیفیکتسییشده وارد گردیده‌اند، آگاه سازند.
مادّة 13. شرطهای واردات محصولات
در شرطهای قراردادهای (شرطنامه‌های) به جمهوری تاجیکستان وارد نمودن محصولاتی، که باید حتماً سیرتیفیکتسیه شود، باید موجودیّت سیرتیفیکت و علامت مطابقت، که موافقت آن را به طلبات مقرّرگردیده تصدیق  می‌نماید، پیش‌بینی کرده شود.

ین سیرتیفیکتها باید از طرف مقام به این صلاحییتدار جمهوری تاجیکستان داده یا اعتراف کرده شوند.

سیرتیفیکتها و یا سنه‌ها در بارة اعتراف کردن سیرتیفیکتها یکجایه با دیکلرتسیة گمرکی مال به مقامات گمرکی پیشنهاد گردیده، برای به قلمرو جمهوری تاجیکستان وارد نمودن محصولات سند ضروری به شمار می‌روند.

مقامات نظارت گمرکی در صورت موجود نبودن سند تصدیقکنندة بی‌خطری محصولات وارداتی، واردات آن را تا حلّ و فصل گردیدن مسئلة گذرانیدن سیرتیفیکتسیه و یا اعتراف سیرتیفیکت خارجی منع نموده، در این مورد مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان آگاه می‌سازند.
مادّة 14. نظارت دولتی رعایة قاعده‌های سیرتیفیکتسیة حتمی و محصولات سیرتیفیکتسییشد
نزارت دولتی برای رعایة قاعده‌های سیرتیفیکتسیة حتمی و محصولات سیرتیفیکتسییشدة آنها از جانب استحصال‌کنندگان (فروشندگان، اجراکنندگان) ، لبارتاریه‌های (مرکزهای) سنجشی و مقامات سیرتیفیکتسیه از طرف مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان، یا دیگر مقامات ادارة مخصوص صلاحییتدار دولتی، در دایرة صلاحییتش، انجام داده می‌شود.
مادّة 15. مبلغ‌گذاری برای کار سیرتیفیکتسیه و کنترل و نظارت دولتی
مبلغ‌‌گذاری حتمی دولتی باید برای کارهای زیل کرده شود:

تهیة پیشگوی انکشاف سیرتیفیکتسیه، قاعده و توصیه‌ها عاید تطبیق آن؛ تأمین معلومات رسمی در ساحة سیرتیفیکتسیه؛

یشتیراک در فعالیّت تشکیلاتهای بینلخلقی (منطقوی) عاید به سیرتیفیکتسیه و کاربری با مقامات ملّی خارجی عاید سیرتیفیکتسیه؛

تهیه (یا) و اشتراک در تهیة سندهای بینلخلقی (منطقوی) عاید سیرتیفیکتسیه؛

کانترال و نظارت دولتی کردن به رعایة قاعده‌های سیرتیفیکتسیه و محصولات سیرتیفیکتسییشده؛

ترتیب دادن فهرست دولتی عاید سیرتیفیکتسیه، اکّریدیتتسیه و حفظ بایگانی متریالها؛

پرداخت پول کارهای عاید به سیرتیفیکتسیة حتمی محصولات مشخّص از جانب عریض‌دهنده به ترتیبی انجام داده می‌شود، که مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان با رضایت وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است.

مبلغی، که عریض‌دهنده برای سیرتیفیکتسیة حتمی و اکّریدی­تتسیه صرف کرده است، به ارزش محصولات ضم می‌گردد.
فسل i i i
سیرتیفیکتسیة اختیاری
مادّة 16. سیرتیفیکتسیة اختیاری
مهسولاتی، که مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مورد سیرتیفیکتسیة حتمی قرار نمی‌گیرد، با تشبث شخصان حقوقی و شهروندان در اساس قرارداد بین عریض‌دهنده و مقام عاید به سیرتیفیکتسیه می‌تواند مورد سیرتیفیکتسیة اختیاری قرار گیرد.
مادّة 17. تشکیل سیرتیفیکتسیة اختیاری
سیرتیفیکتسیة اختیاری را هر شخص حقوقی، که وظیفة مقام سیرتیفیکتسیة اختیاری را به عهده گرفته است و در مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرّرگردیده سیستم سیرتیفیکتسیّه را از قید گذرانیده است، حق دارد عملی نماید.

در صورت رعایة شرطهای ذکرگردیده سیرتیفیکتسیة اختیاری را مقامات سیرتیفیکتسیة حتمی نیز حق دارند انجام دهند.
مادّة 18. حقوق عریض‌دهند
هنگام بستن قرارداد برای گذرانیدن سیرتیفیکتسیة اخ­تیاری عریض‌دهنده حق دارد از مقام عاید به سیرتیفیکتسیه در خصوص قاعده‌های سیرتیفیکتسیة محصولات معلومات گیرد و همچنین شکل سیرتیفیکتسیّه را مویین نماید.
فسل iv
جوابگری برای ویران کردن قاعدهای قانون مذکور 
مادّة 19. جوابگری جنایی، مأموری یا گرجدنی و حقوقی
شخاس حقوقی و واقعی، اینچنین مقامات ادارة دولتی، که برای ویران نمودن قاعده‌های سیرتیفیکتسیة حتمی گنهکارند، مطابق قانون‌‌گذاری جاری به جوابگری جنایی، مأموری و گرجدنی و حقوقی کشیده می‌شوند.

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکیستای                                         ه. رحماناو

ش. دوشنبی  13 دسامبر سال 1996

ش 313

 

 
قرار مجلس عالیی جومهوری تاجیکستان 
اید به ترتیب مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی»

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1996، ش23، ماد. 338)

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی» از روز نشر شدنش مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان:

بینابر قبول قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة سیرتیفیکتسیة محصولات و خذمت‌رسانی» در صورت ضرورت عاید به درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به سندهای قانون‌‌گذاری موافق ترتیب مقرّرگردیده تکلیفها پیشنهاد نماید؛

قرار و امرهای حکومت جمهوری تاجیکستان به قانون مذکور مطابق گردانیده شوند.

 

 

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                س. رجباو

ش. دوشنبه  13 دسامبر سال 1996

ش314

 

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …