Главная / Илм (страница 5)

Илм

УСУЛХОИ ТАХКИКИ ИЛМИ ГЕОГРАФИЯ

Усулхои тахкики илми география – Ахамияти тахкикоти географи Хангоми омузиши ходисахои табии, хар як илм дар асоси хусусиёти худ усулхои гуногуни махсусро истифода мебарад. Дар илми физика ва химия бештар аз усулхои озмоиш ва тачриба истифода мебаранд. Дар илми география бошад ба таври васеъ аз: харита, атлас (мачмуи харитахо), китобхои …

Муфассал »

ТАСВИРИ САТХИ ЗАМИН ДАР ХАРИТАХО. МИКЁСИ БАЛАНДИ ВА УМК (ЧУКУРЙ)

as

Тарзхои тасвири сатхи замин дар харита Чадвали баландихо ва чукурихо Хангоми тартиб додани харитахо ва накшаи махал, чадвали баландихо ва чукурихо мавриди истифода карор мегирад. Бо ёрии чадвал мешавад дар харита баланди ё чукурии чойгиршавии объект ва худудхоро тасвир намуд. Тагйири ранги манзара аз сабз, кабуд, кахваги дар анвоъи рангии …

Муфассал »

ХАРИТАИ ГЕОГРАФИ ВА ГЛОБУС

Фарки харитаи географи аз накшаи топографи ва глобус Таснифи харитахои географй Усулхои сохтани харитахои топографи Харитаи географй. Барои шинохти объектхои сатхи замин, хусусиятхои чойгиршавии онхо, самтёбй аз руйи онхо, харитахои географй, глобус ва накшахои топографии махал сохта мешавад. Инхо хамчун сарчашмаи маълумот истифода мешаванд. Харитахои географй аз руйи мухтаво ва …

Муфассал »

ХАРИТАИ ТОПОГРАФИ

xaritai-topografi

Харитаи топографи, тартибдихии он Ахамияти харитахои топографи дар фаьолияти хаётии инсонхо Барой сохтани хонахо, роххо, фабрикахо, неругоххои барки сараввал накшаи махал сохта мешавад. Вале, барои онро дуруст истифода кардан, бояд донед, ки накша чист, онро чй тавр омода мекунанд ва чй тавр мехонанд. Яъне, донистани ин, ки аломатхои шартй чй …

Муфассал »

САВОЛХОИ ТЕСТИ АЗ ТАБИАТШИНОСИ

  Вожаи «табиат» чй маъно дорад? Кадоме аз вожахои дар поён зикршуда ба он мувофик меояд? Куххо, сангхо Б. Табиат. Материя. Г. Модда Кадом навъхои табиатро Шумо медонед? ЗиндА. Б. ГайризиндА. Зинда ва гайризиндА. Г. Хушк ва нам( рутубатнок) Чй мисоли табиати зинда шуда метавонад? Алаф Б.Хок Гусфанд Г. Самовор …

Муфассал »

ТАВСИЯХО БАРОИ ТОЛИБИЛМОН ОИД БА САНЧИШ ВА БАХОГУЗОРЙ БА ДОНИШИ ХУД

Хангоми ичро намудани хама гуна фаъолият одам ба натичаи он мутаваччед мешавад. Хангоми хатми фаъолият одам амалдои худро бахогузори, хатохои худро хис намуда, барои ислоди он вакт чудо мекунад. Агар максади дар пеш гузошташуда муваффакона ба даст ояд, одам бо он хурсанд мешавад. Кушиш мекунад, ки боз пеш равад ва …

Муфассал »

ОЛАМИ ХАЙВОНОТ

Хайвон чист? Хайвонхо кисми аз хама бузурги организмхои зинда, аз ду гурухи асосии мавчудоти зинда дар чахон, ба шумор мераванд. Гурухи аввал ин растанихо ва гурухи дуввум-хайвонхо. Истилохи хайвон аз калимаи «хай», яъне зинда гирифта шудааст. Хайвонот ин мафхуми умуми барои хайвонхои хонаги ва вахши мебошад. Хайвон мафхуми умуми барои …

Муфассал »

ХОДИСАХОИ ГАРМЙ

Дар Табиат ходисахои марбут ба гарму хунук кардани чисмхо, аз як холат ба холати дигар ёфтани модда, ба назар мерасанд. Таври мисол, хунуку гарм кардани хаво ва ё хок, обшавии барфхо, ях ва гайра. Чунин ходисахоро ходисахои гарми меноманд. Хангоми аз хад зиёд гарм кардани моддахо, харакати хиссачахои хурди он …

Муфассал »

ХОДИСАХОИ ОВОЗЙ

Аз байни ходисахои табии дар хаёти инсон ходисахои овозй (ва ё овоз) ахамияти вижа дорад. Оламе, ки мо дар он зиндаги мекунем, аз овозхои гуногун пур аст. Хониши паррандагон, мусикй, садои оби чуй, хиширроси баргхо, раъду барк ин хама овозхои гуногун мебошанд. Нутки мо низ аз як катор овозхои яке …

Муфассал »

ХАРАКАТИ МЕХАНИКЙ

moshin

Олами моро ихотакунанда хамеша дар харакат карор дорад. Замин дар гирди Офтоб, Мох дар гирди Замин давр мезанад. Дар натичаи харакати молекахо моеъхои ба хам хамхудуд ба якдигар омехта мегарданд. Таври мисол, хангоми пухтани карамшурбо, хама ранги сурхи лаблабуро ба худ мегиранд. Хиссачахои об, ки аз чониби решахои растанихо чалб …

Муфассал »