Главная / Илм / Дуои муолича аз бемории яракон (зардча)

Дуои муолича аз бемории яракон (зардча)

Агар шахсе мубтало ба бемории яракон аст, дар ибтидо як маротиба сураи «Фотиха», хафт маротиба сураи «Хашр» ва як маротиба сураи «Курайш»-ро бихонад ва бар об бидамад ва ба шахси бемор то он вакт бинушонад, ки у тандуруст шавад. Сурахои «Фотиха», «Хашр» ва «Курайш» инхо мебошанд:

Сураи «Фотиха»

Аузу биллохи мина-ш-шайтони-р-рачим

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ал-хамду лиллохи Рабби-л-оламин. Ар-Рахмони-р-Рахим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Ихдина-с-сирота-л-му стакима, сирота-л-лазина анамта алайхим, гайри-л-магзуби алайхим вала-з-золлин. (Омин).

Сураи «Хашр»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

zanaki-zardСаббаха лиллохи мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арзи, ва Хува-л-Азизу-л-Хаким. Хува-л-Лази ахрача-л-лазина кафару мин ахли-л-китоби мин диёрихим лиаввали-л-хашри, мо занантум ай-яхручу, ва занну аннаху-м-мониатухум хусунуху-м-миналлохи фа атохумуллоху мин хайсу лам яхтасибу, ва казафа фи кулубихиму-р-руъба, юхрибуна буютахум биайдихим ва айди-л-муъминина фа-ътабиру ё ули-л-абсор. Ва лав ло ан катабаллоху алайхиму-л-чалоа лааззабахум фи-д-дунё, ва лахум фи-л-охирати азобу-н-нор. Золика бианнахум шоккуллоха ва Расулаху, ва ма-й-юшоккиллоха фа инналлоха шадиду-л-икоб. Мо катаъту-м-ми-л-линатин ав тарактумухо коиматаи ало усулихо фа биизниллохи ва лиюхзия-л-фосикин. Ва мо афоаллоху ало Расулихи минхум фа мо авчафтум алайхи мин хайли-в-ва ло рикоби-в-ва локинналлоха юсаллиту русулаху ало ма-й- яшоу, валлоху ало кулли шайъин кадир.

Мо афоаллоху ало Расулихи мин ахли-л-куро фа лиллохи ва ли-р-Расули ва лизи-л-курбо ва-л-ятомо ва-л-масокини ва-бни-с-сабили кай ло якуна дулата-м-байна-л-агниёи минкум, ва мо отокуму-р-Расулу фа хузуху ва мо нахокум анху фа-нтаху, ва-т- такуллоха, инналлоха шадиду-л-икоб. Ли-л-фукарои-л-мухочирина-л-лазина ухричу мин диёрихим ва амволихим ябтагуна фазла-м-миналлохи ва ризвона-в-ва янсуруналлоха ва Расулаху, улоика хуму-с-содикун. Ва-л-лазина табаввау-д-дора ва-л-имона мин каблихим юхиббуна ман хочара илайхим ва ло ячидуна фи судурихим хочата-м-ми-м-мо уту ва юъсируна ало анфусихим ва лав кона бихим хасосатун, ва ма-й-юка шухха нафсихи фа улоика хуму-л-муфлихун. Ва-л-лазина чоу ми-м-баъдихим якулуна Раббана-гфирлано ва ли ихвонина-л-лазина сабакуно би-л-имони ва ло тачъал фи кулубино гилла-л-ли-л-лазина омару Раббано иннака Рауфу-р-Рахим. Алам тара ила-л-лазина нофаку якулуна ли ихвонихиму-л-лазина кафару мин ахли-л-китоби лаин ухричтум ланахручанна маакум ва ло нутиъу фи-кум ахадан абада-в-ва ин кутилтум ланансураннакум валлоху яшхаду иннахум лакозибун.

Лаин ухричу ло яхручуна маахум ва лаин кутилу ло янсурунахум ва лаи-н-насарухум лаюваллунна-л-адбора сумма ло юнсарун. Ла антум ашадду рахбатан фи судурихи-м-миналлохи, золика бианнахум кавму-л-ло яфкахун. Ло юкотилунакум чамиан илло фи кура-м-мухассанатин ав ми-в-варои чудурин, баъсухум байнахум шадидун, тахсабухум чамиа-в-ва кулубухум шатто, золика бианнахум кавму-л-ло яъкилун. Камасали-л-лазина мин каблихим карибан, зоку ва бола амрихим ва лахум азобун алим. Камасали-ш-шайтони из кола ли-л-инсони-кфур фа ламмо кафара кола инни бариу-м-минка инни ахофуллоха Рабба-л-оламин. Фа кона окибатахумо аннахумо фи-н-нори холидайни фихо, ва золика чазоу-з-золимин. Ё айюха-л- лазина оману-т-такуллоха ва-л-танзур нафсу-м-мо каддамат лигади, ва-т-такуллоха, инналлоха Хабиру-м-бимо таъмалун. Ва ло такуну ка-л-лазина насуллоха фа ансохум анфусахум улоика хуму-л-фосикун.

Ло ястави асхобу-н-нори ва асхобу-л-чаннати, асхобу-л-чаннати хуму-л-фоизун. Лав анзално Хоза-л-Куръона ъло чабали-л-лараайтаху хошиа-м-мутасаддиа-м-мин хашятиллохи, ва тилка-л-амсолу назрибухо ли-н-носи лааллахум ятафаккарун. Хуваллоху-л-Лази ло илоха илло Хува, Олиму-л-гайби ва-ш-шаходати, Хува-р-Рахмону-р-Рахим. Хува ллоху-л-Лази ло илоха илло Хува,ал-Малику-л-Куддусу-с-Салому-л-Муъмину-л-Мухаймину-л-Азизу-л-Чаббору-л-Мутакаббир, Субхоналлохи ъммо юшрикун. Хуваллоху-л-Холику-л-Бориу-л-Мусаввиру Лаху-л-асмоу-л-хусно, юсаббихулаху мо фи-с-самовоти ва-л-арзи, ва Хува-л-Азизу-л-Хаким.

Сураи «Курайш»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ли илофи Курайш. Илофихим рихлата-ш-шитои ва-с-сайф. Фа-л-яъбуду Рабба хоза-л-байт. Ал-Лази атъамаху-м-мин чуъи-в-ва оманаху-м-мин хавф.

Инчунин кобед

ma

Марги Мухаммад (с)

Вакте, ки Азроил (а) барои гирифтани чони хазрати Мухаммад (с) меояд пайгамбар мегуяд каме сабр …