Главная / Чамъият / Вазъи хукукии шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон

Вазъи хукукии шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Дар бораи вазъи хукукии шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,

с.1996, № 3, мод.55; с.1997, № 9, мод.117, фасли ХХIII; с.1998, №10, мод.119, фасли ХII; с.2001, № 7, мод.475; с.2003, № 8, мод.452; с.2009, №3, мод.93; №12, мод. 817; с.2011, №12, мод.834; с.2012, №7, мод.713;

с.2014, № 3, мод. 146)

Конуни мазкур вазъи хукукии шахрвандони хоричиро дар Чумхурии Точикистон ва муносибатхои онхоро бо макомоти давлати ва шахсони мансабдори онхо, ки аз будубоши шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон бармеоянд, инчунин хукуку ухдадорихои онхоро дар каламрави Чумхурии Точикистон муайян менамояд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

7709cd7464dc4f7a68956ce13e70f58e

  1. КОИДАХОИ УМУМИ

Моддаи 1. Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон шахсоне эътироф мешаванд, ки мансубияти шахрвандони Чумхурии Точикистон намебощандвахуччате доранд, ки мансубияти онхоро 6а шахрвандии давлати дигар тасдик мекунад.

Шахсоне, ки шахрванди Чумхурии Точикистон намебошанд ва хуччати тасдиккунандаи мансубияти онхоро ба шахрвандии давлати дигар надоранд, шахсони бешахрванд эътироф карда мешаванд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

Мутобики Конституцияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон ба шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон хукуку озодихои дахлдор кафолат дода мешавад.

Моддаи 2. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи вазъи хукукии шахрвандони хоричи дар  Чумхурии Точикистон

 Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи вазъи хукукии шахрвандонихоричи дар Чумхурии Точикистон ба Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон асос ёфта, аз Конуни мазкур, дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон, инчунин санадхои хукукии байналмилалие, ки Точикистон онхоро эътироф намудааст, иборат мебошад. (КЧТ аз 3.12.09с., №565) 

Моддаи 3. Асосхои вазъи хукукии шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон

 

Агар дар Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон, хамин Конун ва Конунхои дигари Чумхурии Точикистон тартиби дигар пешбинй нашуда бошад, шахрвандони хоричй дар Чумхурии Точикистон аз хукуку озодихо ва ухдадорихои шахрвандони Чумхурии Точикистон баробар истифода мебаранд.

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон новобастааз аслунасаб, вазъи ичтимоию шароити молияви, мансубияти нажодиву милли, чинсият, маълумот, забон, муносибат ба дин, навъу хусусияти машгулияташон ва холатхои дигар дар назди Конун баробаранд.

Чумхурии Точикистон нисбати шахрвандони давлатхое, ки дар он чо хукуку озодихои шахрвандони Чумхурии Точикистон касдан махдуд карда мешаванд, махдудиятхои мутобик мукаррар мекунад.

Аз тарафи шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон истифода шудани хукуку озодихо набояд ба манфиатхои давлат, хукукваманфиатхои конунии шахрвандони Чумхурии Точикистон ва шахсони дигар зарар расонад. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071) 

Моддаи 4. Eхдадории эхтироми Конституция (Сарконун) ва риояи конунхои Чумхурии Точикистон

Амали кардани хукуку озодихое, ки дар Чумхурии Точикистон ба шахрвандони хоричи дода шудааст, аз ичрои ухдадориашон, ки конунгузори мукаррар кардааст, чудонашаванда аст.

Шахрвандони хоричии мукими Чумхурии Точикистон ухдадоранд, ки Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистонро эхтиром ва конунхои чумхуриро риоя кунанд, расму оини халкхои сокини каламрави Чумхурии Точикистонро гироми доранд.

Моддаи 5. Шахрвандони хоричие, ки ба таври доими ё муваккати дар Чумхурии Точикистон истикомат  мекунанд

Истикоматкунандагони доими дар Чумхурии Точикистон он шахрвандони хоричие дониста мешаванд, ки дорои ичозати бо гувохномаи икомат ба расмият даровардашуда, ки аз чониби макомоти корхои дохили дода шудааст, бошанд.

Коидахои ба расмият даровардан, додан ва намунаи варакаи гувохномаи икоматиро Хукумати Чумхурии Точикистон тасдик менамояд.

Шахрвандони хоричие, ки дар Чумхурии Точикистон дар дигар асосхои конуни карор доранд,  истикоматкунандагони муваккати хисобида  мешаванд. Онхо ухдадоранд, ки дар муддати 3 шабонаруз аз рузи омаданашон бо тартиби мукарраргардида, шиносномахои хоричи ё дигар хуччатхои ивазкунандаи онхоро ба кайд гузоранд ва дар сурати гузаштани мухлати муайяни икомат Чумхурии Точикистонро тарк намоянд, агар тибки санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон тартиби дигар мукаррар нагардида бошад. (КЧТ аз 3.12.09с., №565)

Коидахои бакайдгири ва намунаи варакаи бакайдгириро Хукумати Чумхурии Точикистон тасдик менамояд. (КЧТ аз 26.03.09с., №500) 

Моддаи 6. Панохгох додан

Чумхурии Точикистон метавонад ба он шахрвандони хоричие, ки мавриди ваирон кардани хукуки инсон карор гирифтаанд, панохгохи сиёси дихад.Панохгохи сиёсиро Президенти Чумхурии Точикистон медихад.

 

  1. ХУКУК, ОЗОДИХО ВА УХДАДОРИХОИ  АСОСИИ  ШАХРВАНДОНИ ХОРИЧИ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Моддаи 7. Фаъолияти мехнати

Шахрвандони хоричие, ки дар Чумхурии Точикистон ба таври доими истикомат мекунанд, тибки конунгузори ба мехнат ва хифзи мехнат хукук доранд. (КЧТ аз 3.12.09с., №565)

Шахрвандони хоричие, ки ба Чумхурии Точикистон барои икомати муваккати омадаанд,ба фаъолияти муайяни мехнатиба шарте машгул шуда метавонанд, ки он ба максадхои ба Чумхурии Тоичкистон омаданашон мувофик мебошад.

Агар мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон ба вазифаи алохида таъин ё ба фаъолияти муайяне машгул шудан ба мансубияти шахрвандии Чумхурии Точикистон вобаста бошад, шахрвандони хоричи ба ин вазифахо таъин ва ба хамин гуна фаъолият машгул шуда наметавонанд.

Шахрвандони хоричи бо шахрвандони Чумхурии Точикистон дар муносибатхои мехнати хукуку ухдадорихои баробар доранд.

Фаъолияти мехнатии шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон дар асоси ичозате, ки аз чониби макомоти ваколатдори давлати оид ба мухочиратдода мешавад, амали мегардад. (КЧТ аз 26.12.11с., №769)

Коидахои додани ичозат барои кор ба шахрвандони хоричи, ки дар Чумхурии Точикистон фаъолияти мехнати менамоянд ва намунаи варакаи он аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон тасдик карда мешаванд. (КЧТ аз 26.03.09с., №500).

 

Моддаи 8. Истирохат

 

Шахрвандони хоричие, ки дар Чумхурии Точикистон мебошанд, дар асосхои умуми бо шахрвандони Чумхурии Точикистон  хукуки истирохат кардан доранд.

 

Моддаи 9. Хифзи саломати

 

Шахрвандони хоричие, ки дар Чумхурии Точикистон карор доранд, ба хифзи саломати хукук доранд.

Шахрвандони хоричие, ки дар Чумхурии Точикистон сукунати доими доранд, баробари шахрвандони Чумхурии Точикистон аз ёрии тибби истифода мебаранд.

Ба шахрвандони хоричие, ки ба Чумхурии Точикистон барои икомати муваккати омадаанд, ерии тибби мувофики тартибе расонида мешавад, ки аз тарафи Вазорати тандурустии Чумхурии Точикистон мукаррар карда шудааст.

 

Моддаи 10. Хифзи ичтимои

 

Шахрвандони хоричие, ки дар Чумхурии Точикистон сукунати доими доранд, барои гирифтани кумакпулихо, нафака ва навъхои дигари таъминоти ичтимои дар асосхои умуми бо шахрвандони Чумхурии Точикистон  хукук доранд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

Шахрвандони хоричие, ки ба Чумхурии Точикистон барои икомати муваккати омадаанд, барои гирифтани кумакпулихо, ванавъхоидигари таъминоти ичтимои дар асос ва ба тартибе хукукдоранд, ки конунхои Чумхурии Точикистон мукаррар кардаанд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

Агар барои таъин кардани, нафака собикаи муайяни кор талаб карда шавад ба шахрвандони хоричи дар асос ва ба тартибе, ки конунгузории Чумхурии Точикистон мукаррар кардааст, ба ин собикаметавонад кори дар хорича кардаи онхо хисоб карда шавад. (КЧТ аз 3.12.09с., №565; аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 11. Додани манзили истикомати

 

Шахрвандони хоричие, ки дар Чумхурии Точикистон доими истикомат мекунанд, дар асос ва ба тартиби барои шахрвандони Чумхурии Точикистон мукарраршуда дар хонахои фонди манзилии давлати ва чамъияти кооперативхои манэилию сохтмони барои ба истифода гирифтани манзили истикомати  хукук доранд.

Шахрвандони хоричи хукуки хамчун моликият ба даст  овардани  биною хонахои истикомати, инчунин дигар бинохоеро, ки ба фонди манзил дохил шудаанд, надоранд  (ба истиснои ба даст овардани мерос аз чониби ворисони конуни), агар конунхо ва санадхои хукукиибайналмилалии эътирофнамудаи Точикистон тартиби дигареро пешбини накарда бошанд.  (КЧТ аз 3.12.09с., №565)

Коидахои пешниход намудани  молу мулки гайриманкул бо максади чойгир  кардани намояндагихои дипломати, намояндагихои  созмони байналмилалии ба онхо баробаркардашуда ва муассисахои консулии давлатхои хоричи дар Чумхурии Точикистон бо  манзили истикомати аз чониби Президенти  Чумхурии Точикистон  муайян карда  мешаванд. (КЧТ аз 3.12.09с., №565)

 

Моддаи 12. Хукуки амволи ва шахсии гайриамволи

 

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон метавонанд  амволи  хусуси дошта бошанд, молу мулкро ба мерос монанд ё гиранд, хукуки муаллифии кори илми, эчодиёти бадеи ва фарханги, кашфиёт, ихтироот, намунахои саноати, хамчунин хукуки дигари амволию гайриамволиро дошта бошанд, агар конунхои Чумхурии Точикистон тартиби  дигарро пешбини накарда бошанд.

 

Моддаи 13. Гирифтани маълумот

 

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон баробари  шахрвандони Чумхурии Точикистон мутобики тартиби  мукарраркардаи конунгузории Чумхурии Точикистон барои гирифтани маълумот хукук  доранд.

Шахрвандони хоричие, ки ба мактабхо кабул шудаанд, мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон хукук ва ухдадорихои талабагон ва донишчуёнро доранд, агар дар конунхои чории чумхури тартиби дигаре пешбини нашуда бошад.

 

Моддаи 14. Истифода аз дастовардхои фарханги

 

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон барои истифода аз дастовардахои фарханги баробари шахрвандони Чумхурии Точикистон   хукук  доранд.

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон вазифадоранд, ки нисбати ёдгорихои таърихи ва фарханги, дигар арзишхои фарханги эхтиёткорона муносибат намоянд.

 

Моддаи 15. Иштирок дар ташкилотхои  чамъияти

 

Шахрвандони хоричи, ки дар Чумхурии Точикистон доими зиндаги мекунанд, хукук доранд дар асосхои умуми бо шахрвандони Чумхурии Точикистон ба иттифокхои касаба, ташкилотхои кооперативи, чамъиятихои илми, фарханги, варзиш ва дигар ташкилотхои чамъияти, гайр аз хизбхои  сиёси дохил шаванд, агар ин хилофи оинномахои (низомномахои) ташкилотхои мазкур ва конунгузории  Чумхурии Точикистон набошад.

 

Моддаи 16. Озодии вичдон

 

Ба шахравандони хоричи, ки дар Чумхурии Точикистон мебошанд, баробари шахрвандони Чумхурии  Точикистон  озодии вичдон кафолат дода мешавад.

Тахрики хукумат ва бадбини ба иртиботи дину мазхаб манъ аст.

 

Моддаи 17. Муносибатхои оилави

(КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон метавонанд бо шахрвандони Чумхурии Точикистон  ва шахсони дигар мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон  ва шартномахои байналмилалиакди никох  банданд  ва онро  бекор кунанд. (КЧТ аз 3.12.09с., №565)

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон баробари шахрвандони Чумхурии Точикистон дар муносибатхои оилавиазхукукхо истифода мебаранд ва дорои ухдадорихо мебошанд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 18. Дахлнопазирии шахс ва манзил

 

Мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон барои шахрвандони хоричи дар чумхури дахлнопазирии шахс ва манзил ва дигар хукукхои шахси кафолат дода мешавад.

 

Моддаи 19. Дар каламрави Чумхурии Точикистон аз як чо ба чои дигар рафтан ва чои зист интихоб

                       намудани шахрвандони хоричи

 

Шахрвандони хоричи метавонад дар каламрави Чумхурии Точикистон мувофики тартиби мукарракардаи конунгузории Чумхурии Точикистон аз як чо ба чои дигар раванд ва чои зистро дар Чумхурии Точикистон интихоб намоянд.

Махдудият  дар бобати аз як чо ба чои дигар рафтан ва интихоби чои зист вакте рох дода мешавад, ки агар он барои таъмини амнияти милли, хифзи тартиботи чамъияти ва  маънавии  ахоли, химояи хукук ва манфиатхои конунии шахрвандони Чумхурии Точикистон ва дигар шахсон зарур бошад.

 

Моддаи 20. Андоз ва боч

 

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон дар асосхои умуми бо шахрвандони Чумхурии Точикистон андозу бочхо месупоранд, агар конунгузории Чумхурии Точикистон тартиби дигарро пешбини накарда бошад. (КЧТ аз 3.12.09с., №565)

 

Моддаи 21. Химояи хукуки шахрвандони хоричи

 

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон барои химояи молу мулки шахси, оилави ва гайра хукук доранд, ки ба суд ва дигар макомоти давлати мурочиат намоянд.

Шахрвандони хоричи дар суд баробари шахрвандони Чумхурии Точикистон аз хукуки мурофиави истифода мебаранд.

 

Моддаи 22. Муносибат ба хукуки интихоботи

 

Шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистонба макомоти конунгузори ва ичроияи хокимият интихоб карда, интихоб шуда ва таьин  шуда, инчунин дар раъйпурсии умумихалки иштирок карда наметавонанд.

 

Моддаи 23. Муносибат ба хизмати харби

 

Шахрвандонихоричибахизматихарби дарсафхоикуввахоиМусаллахиЧумхурииТочикистонухдадор намебошанд.

 

III.БА ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ОМАДАН

ВА АЗ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН РАФТАНИ ШАХРВАНДОНИ ХОРИЧИ

 

Моддаи 24. Омадан ба Чумхурии Точикистон

 

Шахрвандони хоричи бо шиносномахои хоричи ё дигар хуччатхои ивазкунандаи онхо, дар сурати мавчуд будани раводиди воридшави, ки аз чониби Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон, намояндагихои дипломати ё муассисахои консулии Чумхурии Точикистон дар хорича дода шудаанд, метавонанд  вориди Чумхурии Точикистон шаванд, агар тибки шартномаи байналмилалии Чумхурии Точикистон тартиби дигар пешбини нагардида бошад.

Тартиби аз чониби Чумхурии Точикистон яктарафа чоринамудани низоми бераводидро бо кишвархои хоричи Хукумати Чумхурии Точикистон муайян менамояд. (КЧТ аз 3.07.12с., №863)

Ба шахрвандони хоричи барои ба Чумхурии Точикистон омадан мумкин аст  дар холатхои зерин ичозат дода нашавад:

1)ба манфиати таъмини амнияти милли ё хифзитартиботи чамьияти;

2) агар ин барои химояи хукук ва манфиатхои конунии шахрвандони Чумхурии Точикистон ва шахсони дигар зарур бошад;

3) агар дар вакти пештар ба Чумхурии Точикистон омадани ин шахс фактхои аз чониби вай вайрон кардани талаботи Конуни мазкур, конунгузор оиди гумрук, асъор ё дигар конунгузории чумхури мукаррар карда шуда бошад; (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

4) агар дар вакти пешниход кардани дархост барои омадан вай дар бораи худ маълумоти бардуруг дода ё хуччатхои заруриро пешниход накарда бошад;

5) бо асосхои дигаре, ки  конунгузории Чумхурии Точикистон мукаррар кардааст.

Ба шахрвандони хоричи, ки аз худуди Чумхурии Точикистон бо рохи маъмури ронда шудаанд, ворид шудан ба Чумхурии Точикистон дар муддати панч сол аз рузи кабули карор дар бораи ронда шудан, манъ аст. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 25. Рафтан аз Чумхурии Точикистон

 

Шахрвандони хоричи Чумхурии Точикистонро бо шиносномахои хоричи ё дигар хуччатхои ивазкунандаи онхо, дар сурати мавчуд будани раводиди рафтан, ки аз чониби Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон дода шудааст, тарк менамоянд, агар тибки шартномаи байналмилалии Чумхурии Точикистон тартиби дигар пешбини нагардида бошад.

Дар сурати аз Чумхурии Точикистон рафтани шахсони бешахрванд хуччати ивазкунандаи шиносномаи хоричи шаходатномаи шахси бешахрванд мебошад, ки аз чониби макомоти корхои дохили дода мешавад. Коидахои ба расмият даровардан, додан ва намунаи варакаи шаходатномаи шахси бешахрвандро Хукумати Чумхурии Точикистон тасдик менамояд. (КЧТ аз 26.03.09с., №500).

Ба шахрвандони хоричи дар чунин холатхо барои  рафтан аз Чумхурии Точикистон ичозат дода   намешавад:

1) агар бароибачавобгарии чинояти кашидани вай асос бошад, то анчоми пешбурди парванда; (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

2) агар вай барои содир намудани чиноят махкум шуда бошад, – то  адои чазо ё озодшави аз чазо;

3) агар рафтани вай хилофи манфиатхои таъмини амнияти милли бошад, – то халли амали холатхое, ки ба рафтан монеъ мешаванд;

4) агар асосхои дигари мукарраркардаи конунгузории Чумхурии Точикистон вучуд дошта бошад, ки  ба рафтан монеъ мешаванд.

Аз Чумхурии Точикистон рафтани шахрвандони хоричи, кибаъземанфиатхои мухими Чумхурии Точикистон ва шахсони ташкилотхои дигари чамъияти, кооперативи ё дигар ташкилотхои чамъияти бо вай алокаманд мебошанд, то аз тарафи вай адо намудани ухдадорихои амволиаш мавкуф гузошта шуда метавонад. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 26. Гузашта рафтани транзити

 

Шахрвандони хоричи, ки аз каламрави Чумхурии Точикистонбатарикитранзити гузашта мераванд, коидахои гузашта рафтани транзитиро дар нуктаи сархадии Чумхурии Точикистоназ руи хатти харакати мукарраршуда риоя мекунанд ва метавонанд дар каламрави Чумхурии Точикистон дар сурати доштани раводиди транзити, киаз тарафи Вазорати корхоии хоричии Чумхурии Точикистон дода шудааст,таваккуф намоянд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 27. Мукаррар намудани коидахои дохил шудан ба Чумхурии Точикистон, баромада рафтан аз

                       Чумхурии Точикистон, гузашта рафтани транзитй аз каламрави Чумхурии Точикистон

 

Коидахои дохил шудан, баромада рафтани шахрвандони хоричиазЧумхурии Точикистон  ва гузашта рафтани транзитии онхо  аз каламрави Чумхурии Точикистон тавассути ин Конун ва  аз  тарафи Хукумати Чумхурии Точикистон  мукаррар карда мешаванд.

 

IV.МАСЪУЛИЯТИ ШАХРВАНДОНИ ХОРИЧИ,

КАМ КАРДАНИ МEХЛАТИ БУДУ БОШ,

РОНДА ШУДАН

 

Моддаи 28. Чавобгари барои амалхои зиддихукуки

 

Шахрвандони хоричи, ки дар каламрави Чумхурии Точикистон амалхои зиддихукуки содир кардаанд, тибки асосхои умуми ба чавобгари кашида мешаванд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 29. Масъулият барои вайрон кардани коидахои буду бош дар Чумхурии Точикистон ва гузашта

                       рафтани транзити  аз каламрави Чумхурии Точикистон

 

Нисбати шахрвандони хоричи, ки коидахои будубошро дар Чумхурии Точикистон вайрон менамояд, яъне бе хуччати хукуки истикомат ё бо хуччатхои калбаки дар Чумхурии Точикистон зиндагй мекунанд, тартиби мукарраршудаи бакайдгирй ё сабти махалли истикоматй, ё аз як  чо ба чои дигар рафтан ва интихоби чои истикоматро риоя намекунанд, баъди хатми мухлати таъиншудаи буду боши худ аз баромада рафтан саркаши менамоянд, инчунин коидахои гузашта рафтанро аз каламрави Чумхурии Точикистон риоя наменамоянд, чорахои дорои хусусияти маъмури ва чинояти татбик шуда метавонад.

 

Моддаи 30. Кам кардани мухлати буду бош дар Чумхурии Точикистон

 

Барои шахрвандони хоричи, ки талаботи Конуни мазкур ва дигар санадхои конунгузории Чумхурии Точикистонро вайрон мекунанд, мухлати муайяни буду боши вай дар Чумхурии Точикистон кам карда шуда метавонад. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

Мухлати буду боши шахрвандони хоричи дар Чумхурии Точикистон инчунин дар холатхое, ки асос барои буду боши минбаъдаи вай аз байн рафта бошад, кам карда мешавад.

Карор дар бораи кам кардани мухлати буду боши шахрвандони хоричи аз тарафи макомоти корхои дохили кабул карда мешавад.

 

Моддаи 31. Ронда шудан аз худуди Чумхурии Точикистон

 

Шахрванди хоричи дар чунин мавридхоаз худуди Чумхурии Точикистон ронда шуда метавонад:

1) агар амалу рафтори вай хилофи манфиатхои таъмини амнияти милли ё хифзи тартиботи чамъияти бошад;

2) агар ин барои хифзи саломати ва ахлоки ахоли, химояи хукук ва манфитхои конунии шахрвандони Чумхурии Точикистон  зарур бошад;

3) агар вай талаботи Конуни мазкур, конунгузории гумрук, асъор ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистонро риоя накарда бошад. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

Карор дар бораи ронда шудани шахрвандони хоричи аз тарафи Кумитаи давлатии амнияти миллии Чумхурии Точикистон бо розигии Прокурори генералии чумхури кабул карда мешавад ва агар рондашаванда дар мухлати як хафтаи баъди кабули он дар бораи ронда шуданаш ба суд оиди конуни будани карори мазкур мурочиат накунад, карор ичро карда мешавад. Халномаи суд аз руи тартиби барои шахрвандони Чумхурии Точикистон мукарраршуда кабул карда мешавад. (КЧТ аз 26.03.09с., №500).

Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон на дертар аз ду мохи то ба охир расидани мухлати чазои шахрванди хоричии махкумшуда, ки бояд аз худуди Чумхурии Точикистон бароварда шавад, ба макомоти минтакави оид ба мухочират, корхои дохили ва амнияти чои чойгиршавии муассиса ё макоме, ки ичрои чазои чиноятиро амали менамояд, дар бораи озодшавии он хабар медихад.

 

  1. КОИДАХОИ ХОТИМАВИ

 

Моддаи 32. Амали конун нисбати шахсони бешахрванди

 

Мукаррароти Конуни мазкур нисбати шахсони бешахрванди дар Чумхурии Точикистон татбик мешаванд, агар аз конунгузории Чумхурии Точикистон таври дигар барнаояд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 33. Имтиёзот ва масъулияти рохбарон ва кормандони намояндагихои давлатхои хоричи ва

                       шахсони дигар

 

Мукаррароти Конуни мазкур ба имтиёзот ва масъулияти рохбарон ва кормандони намояндагихои дипломати, консули ва шахрвандони хоричии ба онхо баробаркардашуда, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон мукаррар карда шудааст, дахл намекунад. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Моддаи 34. Танзими буду боши кормандони намояндагихои хоричи

 

Буду боши намояндагихои дипломати ва муассисахои консулии давлатхои хоричи, инчунин аъзоёни оилахои онхо тавассути шартномахои байналмилали ва дигар санадхои хукуки байналмилали танзим  карда мешавад.

 

Моддаи 35. Чавобгари барои риоя накардани талаботи Конуни мазкур

 

Шахсони вокеи ва хукуки барои риоя накардани талаботи Конуни мазкур тибки конунгузории Чумхурии Точикистон ба чавобгари кашида мешаванд. (КЧТ аз 14.03.14с., № 1071)

 

Президенти

Чумхурии Точикистон                                                                                                    Э. Рањмонов

 

ш. Душанбе, 1 феврали соли 1996,

№230

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …