Главная / Гуногун / Тартиби пешниходи электронии хуччатхо барои бакайдгири

Тартиби пешниходи электронии хуччатхо барои бакайдгири

Тибки ичрои накшаи чорабинихо “Оид ба ичрои дасту- ру супоришхои Президенти Чумхурии Точикистон дар мулокот бо сохибкорону сармоягузорон” аз 28 октябри соли 2017 модули нави хизматрасонии электрони барои пешниходи хуччатхо барои бакайдгирии давлати тахия гардида, дар барномаи нави Системаи иттилоотии андоз “Идоракунии бакайдгирии давлати” чойгир карда шудааст ва аз 1 январи соли 2018 мавриди истифода карор дорад.

Аандозсупо- рандагони Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон Амриддин Сатторзода гуфт, тибки модули нави зикргардида, ан- дозсупорандагон аз 1 январи соли 2018 сар карда имконият пайдо намуданд, ки хуччатхои заруриро барои бакайдгирии давлатии таъсисёбии шахсони хукуки, сохибкорони инфироди ва филиалу намояндагихои шах- сони хукукии хоричи бо тар- тиби электрони ба шуъба ва бахшхои бакайдгирии давлатии махалли фаъолияти худ бемонеа пешниход намоянд.
Мавсуф зикр намуд, ки ба- рои истифода кардани тартиби мазкур андозсупорандагонро зарур аст, ки худро дар портали электронии Кумитаи андоз ба сифати истифодабарандаи бар- номаи мазкур ба кайд гиранд. Бо ин максад, онхо ба сомонаи расмии Кумитаи андоз бо сурогаи электронии www@andoz.tj ворид гардида, кисмати “Пешниходи хуччатхо барои бакайдгирии давлати”-ро интихоб менамоянд. Дар равзанаи кушодашуда нуктаи ишорашударо интихоб намуда, ворид мешаванд ва маълумо- ти шиносномавии худро дохил карда, баъдан, бо илова кардани нусхаи шиноснома ва акси худ ирсол менамоянд.
Дар сурати дуруст будани маълумоти тарики электрони пешниходшуда, маълумот аз та- рафи Кумитаи андоз тасдик ва бо тарики СМС-хабар ба телефони мобилии андозсупоранда рамзи махфи равон карда мешавад ва андозсупоранда дар портали электронии Кумитаи андоз ба таври доими ба кайд гирифта ме- шавад. Рамзи махфии додашуда доими буда, барои ворид гарди- дан ба портали электронии Ку- митаи андоз истифода мегардад.
Бо максади пешгири наму- дани холатхои истифодаи рамзи махфии зикршуда аз чониби шахсони дигар дар барномаи мазкур, инчунин, истифодаи рамзи муваккати пешбини гар- дидааст, ки чунин рамз низ бо тартиби СМС – паёмак, барои хар як маротибаи истифода кардани барнома ва ворид гардидан ба утоки шахсии андозсупоранда аз чониби Кумитаи андоз ба теле- фони мобилии истифодабаранда ирсол мешавад.
Андозсупорандагон бо ис- тифода аз рамзхои мазкур ва во- рид намудани Раками мушаххаси андозсупоранда ба утоки шахсии худ ворид гардида, дар кисмати “Бакайдгирии давлати” гузарони- дани амали бакайдгирии бароя- шон заруриро интихоб мекунанд. Яъне, агар тибки патент фаъолият кардани бошанд, патентро, агар тибки шаходатнома ба фаъоли- ят машгул гардидани бошанд, шаходатномаро ва ё агар шахси хукуки таъсис додани бошанд, шахси хукукиро интихоб мена- моянд.
Баъди интихоб намудани яке аз шаклхои бакайдгирии давлати ба андозсупорандагон шакли аризаи тасдикшуда дар равзана кушода мешавад. Ан- дозсупорандагонро зарур аст, ки хамаи кисматхои аризаро пур на- муда, дар кисми забонхат хамаи хуччатхои пешниходшавандаро нусхабардори (сканер) ва нус- хаи онхоро ба барнома ворид намоянд ва махалли фаъолия- ти сохибкории худро интихоб карда, хуччатхо ва аризаро ба Бахши бакайдгирии давлатии махалли фаъолияти худ ирсол намоянд. Бояд кайд намуд, ки номгуйи хуччатхои зарури ба- рои гузаронидани хар як ама- ли бакайдгирии давлати дар алохидаги дар барнома нишон дода шудааст. Баъд аз равон намудани хуччатхо, аз барнома ба андозсупорандагон ба тав- ри автоматики оид ба номгуйи хуччатхои ирсолнамудаашон дар шакли хатти забонхат дода мешавад, ки метавонанд онро нашр (чоп) карда гиранд.
Ариза ва хуччатхои пешниходшуда аз чониби ан- дозсупорандагон дар шакли электрони хамаруза аз чониби Бахши бакайдгирии давла- тии махалли фаъолияти онхо, махалли чойгиршавии шахси хукуки барраси мешавад. Дар сурати дуруст ва пурра пешниход гардидани хуччатхо, аз тарафи Бахши бакайдгирии давлати ба телефони мобилии андозсупо- рандагон СМС-паёмак ирсол гардида, хабар дода мешавад, ки хуччатхои пешниходнамудаи онхо дуруст мебошад ва ба- рои бакайдгирии давлати субъ- екти хочагидор кабул шуда, мурочиаткунанда метавонад пас аз 2 рузи кори барои гирифтани хуччати тасдиккунандаи фаъо- лияти сохибкории худ ба Бахши бакайдгирии давлатии дахлдор хозир шавад.
Барои гирифтани хуччати сохибкории худ аризадихандаро зарур аст, ки шиноснома ва нус- хаи аслии хуччатхои ба таври электрони ирсолнамудаи худро ба бахши бакайдгирии махалли фаъолияти худ пешниход на- муда, хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати ба си- фати сохибкори инфироди (шаходатномаи фаъолияти сохибкори)-ро дастрас намоянд.
Бояд кайд намуд, ки номгуйи маълумот ва хуччатхои зарурии барои бакайдгирии давлатии шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди дар Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи бакайдгирии давлатии шах- сони хукуки ва сохибкорони инфироди” мукарраргардида, дар сомонаи расмии Кумитаи андоз www@andoz.tj дар кисмати бакайдгирии давлати чойгир кар- да шудааст.
А.Сатторзода кайд намуд, ки бо максади истифодаи тартиби мазкур ва ба андозсупоранда- гону шахрвандон фахмонидани мазмуну мохияти тартиби мазкур аз чониби Раёсати бакайдгирии андозсупорандагон корхои фахмондадихи гузаронида шуда, дар ин давра аз тартиби нави чоригардида, 15635 хазор шахрванд ва андозсупоранда истифодаи намуда, бо тартиби электрони (онлайн) ба кайди давлати гирифта шудаанд.
Аз ин ру, аз шахрвандон ва андозсупорандагон хохиш кар- да мешавад, ки хангоми тахия ва пешниходи хуччатхо барои бакайдгирии давлати дар шакли электрони ахамият диханд ва хуччатхоро дар шакли дуруст омода ва пешниход намоянд.
А. Сатторзода илова намуд, ки Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон минбаъд низ дар партави рохнамоихои Асосгузори сулху вахдати милли- Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Точикистон, мухтарам Эмомали Рахмон тасмим гириф- тааст, ки барои ба таври васеъ истифода гардидани тартиби нави чоришуда, онро боз хам такмил дихад.
Аз андозсупорандагон ва шахрвандон даъват ба амал овар- да мешавад, ки тартиби электро- нии пешниходи хуччатхоро барои бакайдгирии давлати хуб риоя намоянд, зеро он бевосита ба- рои сарфаи вакт ва маблагхои онхо тахия ва чори гардидааст. Истифодаи дурусти тартиби маз- кур ба шахрвандон ва сокинони чумхури имконият медихад, ки хангоми бакайдгирии давлатии фаъолияти сохибкории худ ва ё таъсиси шахси хукуки, хамаги як маротиба, он хам барои гириф- тани шаходатномаи аслии фаъо- лияти сохибкори, хозир шаванд.
Дар холатхои пайдо шудани саволхо ё таклифу пешниходхо оид ба тарзи истифода карда- ни тартиби мазкур ва боз хам такмил додани он шахрвандон метавонанд ба Бахши иттилоотии Кумитаи андоз бо раками сода- кардашудаи телефонии “151” ба Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон мурочиат намоянд.
М. ЧУМЪА

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …