Главная / Гуногун / Тартиби тахия намудани Шаклхои хисоботи молиявие, ки мутобики Стандартхои милли ва байналмилалии хисоботи молияви тартиб дода шудаанд

Тартиби тахия намудани Шаклхои хисоботи молиявие, ки мутобики Стандартхои милли ва байналмилалии хисоботи молияви тартиб дода шудаанд

ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАСТУРАМАЛ

оиди тартиби тахия намудани Шаклхои хисоботи молиявие, ки мутобики Стандартхои милли ва байналмилалии хисоботи молияви тартиб дода шудаанд

ДУШАНБЕ – 2011

Дастурамал оиди тартиби тахия намудани Шаклхои хисоботи молиявие, ки мутобики Стандартхои милли ва байналмилалии хисоботи молияви тартиб дода шудаанд.

Сармухарир:

Сардори Раёсати равишомузии бахисобгирии мухосиби ва аудити Вазорати молияи Чумхурии Точикистон Хамрокулова Г.А.

Тартибдихандагон:

Директори ичроияи Институти чамъятии бухгалтерон ва аудиторони касбии Чумхурии Точикистон, н.и.и., дотсент Менгниев А.Х.

Директори ЧДММ “АДЛ Консалтинг”мухосиби тачрибадори сертификатдор (САР) Содиков С.

Мутарчимон:

Мудири бахши Раёсати равишомузии бахисобгирии мухосиби ва аудити Вазорати молияи Чумхурии Точикистон Сафаров Т.

Муаллимаи калони Донишгохи давлатии тичоратии Точикистон Муродова М.И.

Чопи компютери: Муминова М.А., Шерова М.М.

ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

аз «27»майи соли 2011      № 42

Дар бораи тасдики Дастурамал оиди тартиби тахияи намудани шаклхои хисоботи молиявие, ки мутобики Стандартхои милли ва байн алмилалии хисоботи молияви тартиб дода шудаанд.

Мутобики модаи 8 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бахисобгирии мухосиби ва хисоботи молияви» аз 25 марти соли 2011 №702 ва банди 1 Накшаи чорабинихо доир ба амалигардонии барномаи ислохоти бахисобгирии мухосиби мутобики Стандартхои байналмилалии хисоботи молияви барои солхои 2010-2014, ки бо Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 3 майи соли 2010, № 231 «Дар бораи чорахои иловаги оид ба амалигардонии Стандартхои байналмилалии хисоботи молияви дар Чумхурии Точикистон» тасдик карда шудааст ва бо назардошти мувофикаи Шурои методологии бахисобгирии мухосиби ва аудити назди Комиссияи хукумати оиди чори намудани Стандартхои байналмилалии хисоботи молияви дар Чумхурии Точикистон ф а р м о и ш м е д и х а м:

 1. Шаклхои хисоботи молиявие, ки мутобики Стандартхои милли ва байналмилали тартиб дода шудаанд (замимаи 1) ва Дастурамал оиди тартиби тахияи онхо (замимаи 2) тасдик карда шаванд.
 2. Раёсати равишомузии бахисобгирии мухосиби ва аудит Дастурамали мазкурро ба нашр расонида, субъектхои хочагидорро, ки низоми бахисобгирии худро мутобики Стандартхои милли ё Стандартхои байналмилалии хисоботи моливи ба рох мемонанд, дар асоси Низомномаи Раёсат таъмин намоянд.
 3. Фармони Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз 29.08.01 с.№124 ва Фармоиши Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз 24.11.04с. №141 беэътибор дониста шаванд.
 4. Фармоиши мазкур аз 1 январи соли 2012 мавриди амал карор дода шавад.

Вазир                                               С.Начмиддинов

Мундарича
1 Шаклхои хисоботи молияви 5
2 Мукаррароти умуми 22
2.1 Нишондоди умуми 22
2.2 Максад ва принсипхои хисоботи молияви 22
2.3 Таркиби хисоботи молияви 23
2.3.1 Хисобот оиди холати молияви 24
2.3.2 Хисобот оиди фоида ва зарар 26
2.3.3 Хисобот оиди мачмуи даромадхо 27
2.3.4 Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи 27
2.3.5 Хисобот оиди гардиши воситахои пули 27
2.3.6 Тахкики андози 28
2.3.7 Тавзехот ба хисоботи молияви 29
2.4 Талаботхое, ки ба хисоботи молияви пешниход мегарданд 29
3 Тартиби тахия намудани шаклхои хисоботи молияви 31
3.1 Хисобот оиди холати молияви (Шакли № 1) 31
3.2 Хисобот оиди фоида ва зарар (Шакли №2) 43
3.3 Хисобот оиди мачмуи даромадхо (Шакли № 3) 46
3.4. Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи (Шакли №4) 48
3.5 Хисобот оиди гардиши воситахои пули (Шакли №5) 51
3.6 Тахкики андози (Шакли №6) 57
4 Тартиби тайёр намудани тавзехот ба хисоботи молияви 59
4.1 Маълумоти умуми 59
4.2 Тартиби пешниход намудан 60
4.3 Принсипхои асосии тайёр намудани хисоботи молияви 60
4.4 Ифшо намудани нишондихандахои алохидаи хисобот 61
4.4.1 Захирахои молию модди 61
4.4.2 Воситахои асоси 61
4.4.3 Ифшои маълумот оиди ичораи молияви 64
4.4.4 Дороихои гайримодди 64
4.4.5 Воситахои молияви 65
4.4.6 Даромад 66
4.4.7 Андоз аз фоида 66
4.4.8 Захирахо 68
4.4.9 Дигар дороихо ва ухдадорихо 68
4.4.10 Хулоса 68
     

Замима 1
БОБИ I
Шаклхои (намунавии) хисоботи молияви
Бо Фармоиши Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз «27» майя 2011с. №42 барои хисоботхои фосилави ва солона тасдик гардидааст
Хисобот оиди холати молияви

(Тавозуни мухосиби)

ба холати ________________  20___ с.
(мутобики СБХМ)

Шакли № 1 аз руи ТУХИ

Корхона (иттиходия) _________________________

Соха (намуди фаъолият) ________________________

Макомоти идоракуни __________________________

аз руи ТУКТ

аз руи ТУФИ

аз руи ТУМИ

Шакли моликият ______________________________
аз руи ТУШМ
Вохиди ченак _________________________________  аз руи ТУВЧ
РМА ________________________________________________________
Сурогаи почтави______________________________________________

Ному насаб ва № телефони Сармухосиб __________________________

Мухлати пешниход __________________  Санаи вокеии

пешниход__________________________

Санаи кабул _______________________

Нишондиханда Рамзи сатр Ба аввали давраи хисоботи Ба охири давраи хисоботи
1 2 3 4
I.A. ДОРОИХОИ КуТОХМУДДАТ (ГАРДОН)      
Воситахои пули дар хазина (10100) 010    
Воситахои пули дар бонк (10200) 020    
Сармоягузорихои кутохмуддат (10300) 030    
аз он чумла:      
Когазхои кимматноки карзи (10310) 031    
Когазхои кимматноки хиссави (10320) 032    
Карзхо, вомхои додашуда/Амонатхои депозити (10330,10340) 033    
Кисми чории сармоягузорихои дарозмуддат (10350) 034    
Дигар сармоягузорихои кутохмуддат (10360) 035    
Карздории дебитории тичорати (10400) 040    
аз он чумла:      
Хисобхо барои кабул (10410) 041    
Васикахо барои кабул (10420) 042    
Захирахо аз руи карзхои шубханок (10430) 043    
Дигар карздории дебитори (10500) 050    
аз он чумла:      
Пешпардохт ба таъминкунандагон (10510) 051    
Карздории дебитории кормандон (10520) 052    
Андозхои пешпардохтшуда/Андозхои подошавванда (чуброншаванда) (10530,10540) 053    
Фоизхо барои кабул, Хаккусахм барои кабул (10550, 10560) 054    
Карздории супоришдихандагон аз руи шартномаи сохтмон (10570) 055    
Кисми чории карздории дебитории дарозмуддат (10580) 056    
Дигар карздории дебитори (10570) 057    
Карздории дебитории корхонахои фаръи (модари)          (10580) 058    
Карздории дебитори аз руи дигар амалиёт (10590) 059    
Карздории муассисон (10600) 060    
Захирахои моддию моли (10700) 070    
аз он чумла:      
Молхо (10710-10719) 071    
Ашёи хом ва масолех (10720) 072    
Истехсолоти нотамом (10730) 073    
Махсулоти тайёр (10740) 074    
Масолехи кишоварзи аз активхои (дороихои) биологи              (10750) 075    
Сузишвори (10760) 076    
Кисмхои эхтиёти (10770) 077    
Асбобу анчоми идорави (10780) 078    
Дигар захирахо (10790) 079    
Харачотхои пешпардохтшуда (10800) 080    
аз он чумла:      
Хизматхои пешпардохтшуда (10810) 081    
Ичораи пешпардохтшуда (10820) 082    
Дигар пешпардохтхо (10830) 083    
Дороихои гайригардон барои фуруш (10900) 090    
аз он чумла:      
Воситахои асосии барои фуруш таъин гардида (10910) 091    

Дороихои кутохмуддати фаъолияти катъшуда (10920) 092    
Дигар дороихои гайригардон барои фуруш (10930) 093    
ЧАМЪ аз руи кисми I.A. «Дороихои гардон» 099    

Нишондиханда Рамзи сатр Ба аввали давраи хисоботи Ба охири давраи хисоботи
1 2 3 4
1.Б. ДОРОИХОИ ДАРОЗМУДДАТ (ГАЙРИГАРДОН)      
Воситахои асоси (11000) 100    
аз он чумла:      
Бино ва иншоот (11010) 101    
Мошина ва тачхизот (11020) 102    
Тачхизоти идорави (11030) 103    
Мебел ва лавозимот (11040) 104    
Воситахои наклиёт (11050) 105    
Ободонии моликияти ичорави (11060) 106    
Ободонии китъахои замин (11070) 107    
Дигар воситахои асоси (11080) 108    
Сохтмони нотамом (11090) 109    
Фарсудашавии чамъшудаи воситахои асоси (11100) 110    
Арзиши мавозинавии воситахои асоси (11000-11100) 119    
Захирахои табии (11200) 120    
аз он чумла:      
Макони пайдоиши захирахои табии (11210,11220) 121    
Сарфшавии чамъшудаи захирахои табии (11230) 122    
Дороихои гайримодди (11300-11390) 130    
аз он чумла:      
Хукуки истифодабарии замин, франшиза, гудвилл, патент, литсензия (ичозатнома), нишони моли, таъмини барномави, харочоти ташкили (11310-11360) 131    
Дигар дороихои гайримодди (11370) 132    
Истехлоки чамъшудаи дороихои гайримодди (11390) 133    
Дороихои биологи (11400) 140    
аз он чумла:      
Хайвонот (дороихои биологии истеъмоли) (11410) 141    
Хайвонот (дороихои биологии махсуловар) (11420) 142    
Растанихо (дороихои биологии истеъмоли) (11430) 143    
Растанихои мевадиханда (11440) 144    
Дороихои биологии аз руи харочоти вокеи ва хисоб гирифташаванда (11450) 145    
Дигар дороихои биологи (11460) 146    
Сармоягузори ба амволи гайриманкул (11500) 150    
аз он чумла:      
Бино ва иморат (11510) 151    
Тачдиди объектхои сармоягузори ба амволи гайриманкул (11520) 152    
Сармоягузорихои дарозмуддат (11600±11661,11662) 160    
аз он чумла:      
Когазхои кимматноки карзи (11610) 161    
Карзхо, вомхои додашуда (11620) 162    
Сармоягузори ба корхонахои фаръи (11630) 163    
Сармоягузори ба фаъолияти муштарак (11640) 164    
Сармоягузори ба ширкатхои муттахидшуда (11650) 165    
Дигар сармоягузорихои дарозмуддат (11660) 166    
Талаботхои андозии тамдиди (ба таъхирмондашуда) (11700) 170    
Карздории дебитории дарозмуддат (11800) 180    
аз он чумла:      
Карздории дебитории дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон (11810) 181    
Васикахои гирифташуда (11820) 182    

Харочоти ба таъхир мондашудаи дарозмуддат (11830) 183    
Дигар карздории дебитории дарозмуддат (11840) 184    
Дороихои дарозмуддати фаъолияти катъшуда (11900) 190    
ЧАМЪ аз руи кисми 1.Б. «Дороихои гайригардон» 199    
ХАМАГи, ДОРОИХО (кисми I.A+ кисми 1.Б)      

Нишондиханда Рамзи

сатр

Ба аввали давраи хисоботи Ба охири давраи хисоботи
1 2 3 4
II. А. УХДАДОРИХОИ КУТОХМУДДАТ      
Карздории кредитории тичорати (22000) 200    
аз он чумла:      
Хисобхо барои пардохт (22010) 201    
Васикахои кутохмуддат барои пардохт (22020) 202    
Пешпардохтхои харидорон ва фармоишгарон Дигар хисобхо барои пардохт (22030,22040) 203    
ухдадорпхоп кутохмуддати карзи (22100) 210    
аз он чумла:      
Карзхои бонки, вомхо (22110) 211    
Дигар карзхо (22120) 212    
Кисми чории ухдадорихои карзии дарозмуддат (22130) 213    
Дигар ухдадорихои карзии дарозмуддат (22140±22141,22142) 214    
ухдадорпхоп кутохмуддати хисобкардашуда (22200) 220    
аз он чумла:      
Музди мехнат барои пардохт (22100) 221    
Андози нафакави барои пардохт Аедоз аз даромади шахсони вокеи барои пардохт (22220,22230) 222    
Андози ичтимои барои пардохт (22240) 223    
Хаккусахм ва фоизхо барои пардохт (22250,22260) 224    
Дигар харачоти хисобкардашуда (22270) 225    
Андозхо барои пардохт (22300) 230    
аз он чумла:      
Андоз аз фоида барои пардохт (22310) 231    
ААИ барои пардохт (22320) 232    
Аксизхо барои пардохт (22330) 233    
Дигар андозхо барои пардохт (22340,22350,22360,22370) 234    
Захирахо барои харочот ва пардохтхои рухсати (22400) 240    
Дигар ухдадорихои кутохмуддат (22500) 250    
аз он чумла:      
ухдадорихои дар назди муассисон (22510) 251    
Карздории аредитории корхонахои фаръи (модари) (22520) 252    
ухдадорихои куиохмуддати фаъолияти катъшуда (22530) 253    
ЧАМЪ оид ба кисми II. А. ухдадорихои кутохмуддат 259    
II. Б. уХДАДОРИХОИ ДАРОЗМУДДАТ      
ухдадорихои дарозмуддат (22600±22661,22640) 260    
аз он чумла:      
Вомбаргхо ва васикахо барои пардохт (22610,22640) 261    
Карзхои бонки ва дигар карзхо (22620,22630) 262    
ухдадорихо аз руи ичораи молияви (22650) 263    
Дигар ухдадорихои дарозмуддат (22660,22670) 264    
Даромадхои мавкуфгузошташуда (ба таъхир монда) (22700) 270    

ухдадорихои андозии мавкувгузошташуда (22800) 280    
ЧАМЪ аз руикисми П.Б. «ухдадорихои дарозмуддат» 289    
ХАМАГи уХДАДОРИХО (кисми II.А+ кисми П.Б) 299    
III. САРМОЯИ ХУДи      
Сармояи эълоншуда (оинномавй) (33000) 300    

аз он чумла:      
Сахмияхои одди (33010) 301    
Сахмияхои имтиёзнок (33020) 302    
Сармояи барилова пардохтшуда (33030) 303    
Сахмияхои худи бозхаридшуда (33090) 304    
Сармояи иловагй (33100) 310    
аз он чумла:      
Грантхо ва маблаггузории максаднок (33110) 311    
Тасхехот аз руи азнавбаходихии воситахои асоси ва дороихои дигар (33120,33130) 313    
Фаркиятхои курби аз руи амалиёт бо чузъхои хоричи (33140) 314    
Дигар сармояи иловаги (33150,33160) 315    
Фоидаи таксимношуда (33200) 320    
Сармояи захиравй (33300) 330    
Хакки аккалият (33400) 340    
ЧАМЪ аз руи кисми III. «Сармояи худй» 339    
ХАМАГй уХДАДОРИХО ВА САРМОЯИ ХУДй

(Кисми II.A+ Кисми П.Б+ Кисми III)

399    

Санаи кабул

Номгуи нишондихандахо Рамзи сатр Барои соли гузашта Барои соли хисоботи
Фаъолияти амалишаванда      
Даромади соф аз фуруш 010    
Арзиши аслии фуруш 020    
Мачмуи фоида (010-020) 030    
Харочотхои амалиёти      
Харочотхои фуруш 040    
Аз он чумла фарсудашави ва хурдашави 041    
Харочоти умуми ва маъмури 050    
Аз он чумла фарсудашави ва хурдашави 051    
Чамъ, харочоти амалиёти (040±050) 060    
Дигар даромадхои амалиёти (харочотхо) 070    
Фоидаи (зарари) амалиёти (030-060±070) 080    
Даромад ва харочоти гайриамалиётй 090    
Даромад (харочот) аз руи фоиз 100    
Даромад (зарар) аз руи сармоягузори 110    
Даромад (зарар) аз руи фаркиятхои курби 120    
Даромад (зарар) аз руи мубодилаи асъор 130    
Даромад (зарар) аз руи хорич шавии дороихои дарозмуддат 140    
Зарар аз руи бекурбшави 150    
Дигар харочот (даромадхои) амалиёти 160    
Чамъ, даромад (харочотхои) гайриамалиётй (100±110±120±130±140-150±160) 170    
Хиссаи фоидаи (зарари) корхонахои муттахидкардашуда 180    
Фоидаи то андозбанди (080±170±180) 190    
Андоз аз фоида 200    
Фоидаи соф аз фаъолияти амалишаванда (190­200) 210    
Фаъолияти катъшуда      
Фоида (зарар) аз руи фаъолияти катъшуда 220    
Фоидаи (зарари) софи умуми дар ин давра (210±220) 230    
аз он чумла:      
Хиссаи сахомони корхонаи модари 240    
Хиссаи гайриназоратии сохибият 250    
Фоида аз сахмия 260    

Хисобот оиди мачмуи даромад

Вохиди ченак _________________________________  аз руи ТУВЧ

РМА

Сурогаи почтави______________________________________________________________

Ному насаб ва № телефони Сармухосиб __________________________________________

Санаи кабул

Нишондихандахо Рамзи сатр Давраи хисоботии гузашта Давраи хисоботии чори
Фоидаи (зарар) холис барои давраи хисоботи (сатри 230 ш. №2) 010    
Мачмуи даромади гайр      
Фоида (зарар) аз руи азнавбаходихии амвол 020    
Сармоягузорихое, ки барои фуруш вучуд доранд (стр 031 -стр 032) 030    
Фоида (зарар) аз руи баходихихое, ки ба хайати сармояи худи гузаронида шудаанд. 031    
Ба хайати фоида ё ки зарар гузаронида шудаанд 032    
Хечироникунонии воридотхои пули 040    
Фоидае (зараре), ки ба хайати сармояи худи гузаронида шудааст 041    
Ба хайати фоида ё ки зарари давраи хисоботи гузаронида шудааст 042    
Ба хайати арзиши тавозунии моддахои хечиронидашуда гузаронида шудааст 043    
Фаркиятхои курбие, ки аз интикол додани чузъхои хоричи пайдо шудаанд 050    
Андозхо аз руи моддахое, ки бевосита ба сармоя гузаронида шудаанд ё ки аз сармоя гирифта шудаанд 080    
Фоидаи (зарари) холисе, ки бевосита дар сармоя эътироф шудааст (стр 020 + стр 030 + стр 040 + стр 050 – стр 080) 090    
       
Мачмуи даромади холис (стр 010 + сто 090) 100    
Ки ба:      
Сахомони корхонаи модари 110    
Хиссаи гайриназоратии сахибият дохил мешаванд 120    

Сардор (Рохбар) _____________________  Сармухосиб________________________

Бо Фармоиши Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз «27» майя 2011с. №42 барои хисоботхои семоха ва солона тасдик гардидааст

Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи

РМА

Сурогаи почтави

Ному насаб ва № телефони Сармухосиб __________________________________________

Санаи кабул

      Сармояи корхонаи модарп Хиссаи гайриназоратии

сохибият

£ га V
  Номгуи

нишондихандахо

Рамзи

сатр

Сармояи оинномави Сармояи иловаги Сармояи захирави Фоидаи (зарари) таксимнашуда Хиссаи сахомони корхонаи

модари

  Бакия ба 1                 200 с. 010              
А Тасхехот барои аввали давраи хисоботи (стр 030 +040) 020              
1 Тагйирот дар сиёсати бахисобгири 030              
2 Ислохи хатогихои чидди 040              
  Бакияи        хисобкардадшуда

барои          авали          давраи

хисоботи

               
Б Мачмуи даромади давраи хисоботи 100              
1 Фоидаи (зарари) холиси давраи хисоботи 110              
2 Мачмуи даромадхои гайр 120              
  аз он чумла:                
  Камомад (афзоиш) аз руи азнавбахогузории амвол 121              
  Камомад (афзоиш) аз руи азнавнархгузории сармоягузорихо 122              
  Хечироникунонии воридоти пули 123              
  Фаркиятхои курби хангоми интиколи маблагхо аз тарафи чузъхои хоричи 124              
В Тагйиротхои ба сохибмулкон вобаста 200              
1 Хакаъзогихои сохибмулкон 210              
2 Эмиссияи сахмияхо 220              
3 Бозпасгирии         сармоя        аз

тарафи сохибмулкон

230              
4 Дивидендхо(хаккусахмияхо) 240              
5 Тагйирот дар захирахо 250              
6 Харидори намудани сахмияхои худи (воситахои хиссави) 260              
7 Махдудияти фоида барои таксимот 270              
  Бакия ба 31              200 с. 150              

Санаи кабул

Номгуи нишондихандахо Рамзи сатр Барои давраи хисоботи
I. ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИЁТи (АСОСи)
Дохил шавии маблагхои пули аз фаъолияти амалиёти    
Даромад аз фуруш 010  
Дигар дохилшавихо аз фаъолияти амалиёти 020  
Чамъи дохилшавихо аз фаъолияти амалиёти (О1О±020) 030  
Хоричшавии маблагхои пули дар кисми фаъолияти амалиёти    
Арзиши аслии фуруш 040  
Пардохти музди мехнат ва андози ичтимои 050  
Пардохти хизматрасонихо 060  
Пардохти фоизхо 070  
Пардохти андоз аз фоида 080  
Пардохти дигар андозхо 090  
Дигар пардохтхои амалиёти 100  
Чамъи хоричшави дар кисми фаъолияти амалиёти (050+060+070+080+090+100+110+120) 110  
Холати маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори (030- 110) 190  
2. ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРи    
Дохилшавии маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори
Фуруши воситахои асоси ва амволи гайриманкул 210  
Фуруши дороихои гайримодди 220  
Фуруши когазхои киматнок 230  
Баргардондани вомхо ва пардохтани фоизхо аз руи вомбаргхо 240  
Дигар дохилшавихо аз фаъолияти сармоягузори 250  
Чамъи дохил шавихо аз фаъолияти сармоягузори (210+220+230+240+250) 260  
Хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори    
Харидори намудани воситахои асоси ва амволи гайриманкул 270  
Харидори намудани дороихои гайримодди 280  
Харидори намудани когазхои кимматнок 290  
Ба даст овардани вомхои пули 300  
Дигар пардохтхо аз фаъолияти сармоягузори 310  
Чамъи хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори (270+280+290+300+310) 320  
Холати маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори (270-320) 390  
3. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВи    
Дохил шавии маблагхои пули аз фаъолияти молияви    
Эмиссияи сахмияхо 410  
Эмиссияи вомбаргхо 420  
Маблаггузории (амонатхо) муассисон (сохибмулкон) 430  
Карзхо ва вомхо 440  
Дигар даромадхо аз фаъолияти молияви 450  
Чамъи дохилшавихо аз фаъолияти молияви (410+420+430+440+450) 460  
Хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти молияви    
Дивиденд (хаккуссахмияхо) 470  
Карзхо ва вомхо 480  
Харидори намудани сахмияхои худи 490  
Дигар пардохтхо аз фаъолияти молияви 500  
Чамъи хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти молияви (470+480+490+500) 510  
Холати маблагхои пули аз фаъолияти молияви (460-510) 590  
Таксимоти фоида ё зарар аз руи фаркнятхон курби 600  
Тагйирёбии холиси воситахоа пули (190±390±590±600) 700  
Маблагхои пули дар аввали давраи хисоботи 710  
Маблагхои пули дар охири давраи хисоботи 720  

Санаи кабул

Номгуи нишондихандахо Рамзи сатр Барои давраи хисоботи
I. ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИЁТи (АСОСи)
Фоидаи (зарари) холиси давраи хисоботи 100  
Тасхехи фоидаи (зарари) холис    
Тасхехи моддахои гайрипулии харочот ва даромад 110  
Харочот аз руи хурдашави 111  
Захирахои хисобкардашуда 112  
Хурдашавии тахфиф (скидка) ва иловапулихо 114  
Фоида ва зарари таксимотнашуда аз руи фаркиятхои курби 115  
Дигар моддахои гайрипули 116  
Тасхехи моддахои гайриамалиётии даромад ва харочот 120  
Даромадхо аз руи фаъолияти сармоягузори ва молияви 121  
Харочотхо аз руи фаъолияти сармоягузори ва молияви 122  
Тасхехот дар тагйирёбии моддахои мувозина 130  
Дар тагйирёбии карздории дебитори аз руи савдо 131  
Дар тагйирёбии дигар карздории дебитори 132  
Дар тагйирёбии захирахо 133  
Дар тагйирёбии пешпардохтхои (бунакхои) додашуда 134  
Дар тагйирёбии харочотхои пешпардохтшуда 135  
Дар тагйирёбии карздории кредитори аз руи савдо 136  
Дар тагйирёбии ухдадорихои хисобкардашуда 137  
Дар тагйирёбии пешпардохтхои гирифташуда 138  
Дар тагйирёбии ухдадорихои андоз 139  
Дар тагйирёбии дигар ухдадорихо 140  
Чамъи тасхехоти фоидаи холис (110±120±130) 180  
Холати воситахои пули аз фаъолияти амалиёти (100±180) 190  
2. ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРи
Дохил шавии маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори    
Фуруши воситахои асоси ва амволи гайриманкул 210  
Фуруши дороихои гайримодди 220  
Фуруши когазхои киматнок 230  
Баргардондани вомхо ва пардохти фоизхо аз руи вомбаргхо 240  
Дигар дохилшавихо аз фаъолияти сармоягузори 250  
Чамъи дохил шавихо аз фаъолияти сармоягузори (210+220+230+240+250) 260  
Хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори    
Харидори намудани воситахои асоси ва амволи гайриманкул 270  
Харидори намудани дороихои гайримодди 280  
Харидори намудани когазхои кимматнок 290  
Ба даст овардани вомхои пули 300  
Дигар пардохтхо аз фаъолияти сармоягузори 310  
Чамъи хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори (270+280+290+300+310) 320  
Холати маблагхои пули аз фаъолияти сармоягузори (270-330) 390  
3. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВи    
Дохил шавии маблагхои пули аз фаъолияти молияви    
Эмиссияи сахмия 410  
Эмиссияи вомбаргхо 420  
Маблаггузории (амонатхо) муассисон (сохибмулкон) 430  
Карзхо ва вомхо 440  
Дигар даромадхо аз фаъолияти молияви 450  
Чамъи дохилшавихо аз фаъолияти молияви (410+420+430+440+450) 460  
Хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти молияви    
Хакки сахм (дивиденд) 470  
Карзхо ва вомхо 480  
Харидори намудани сахмияхои худди 490  
Дигар пардохтхо аз фаъолияти молияви 500  
Чамъи хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти молияви (470+480+490+500) 510  
Холати маблагхои пули аз фаъолияти молияви (460-510) 590  
Таксимоти фоида вазарар аз руи фаркиятхои курби 600  
Таъгирёбии софи воситахои пули (190±390±590±600) 700  
Маблагхои пули дар аввали давраи хисоботи аз руи тавозун 710  
Маблагхои пули дар охири давраи хисоботи аз руи тавозун 720  

Санаи кабул

Нишондихандахо Рамзи сатр Давраи хисоботии гузашта Давраи хисоботии чори
Фоида (зарар) то то лахзаи андозбанди 010    
Тасхехоти фоида (зарар) барои фаркиятхои доими      
Чаримахои андози ва пушаймонахо (пенияхо) 020    
Харочотхои намояндаги 030    
Харочотхои барзиёдатии меъёри 040    
Харочотхои ба расмиятдароварданашуда (бе хуччат) 050    
Дивидентхои аз корхонахои резиденти ба дастомада 060    
Дигар фаркиятхои доимие, ки барои тарх намудан ичозат дода нашудаанд 070    
Дигар фаркиятхои доимие, ки ба даромади умуми дохил намешаванд 080    
Фоидаи (зарари) тасхехшуда барои фаркиятхои доими (010+020+030+040+050+060 +070 – 080) 100    
Меъёри андоз аз фоида 110    
Харочотхо (даромадхо) аз руи андоз аз фоида 120    
Тасхехоти фоида (зарар) барои фаркиятхои муваккати      
Фарсудашави ва хурдашави бо максади бахисобгири 130    
Фарсудашави ва хурдашави бо максади андоз 140    
Харочотхо аз руи карзхои беэътимод 150    
Арзиши аслии захирахо 160    
Дигар фаркиятхои муваккати 170    
Фоидаи (зарари) тасхехшуда барои фаркиятхои муваккати (100+130-140±150 ±160±170) 200    
Меъёри андоз аз фоида 210    
Андоз аз фоида барои пардохт 220    
ухдадорихои (талабномаи) андозии мавкуфгузошташуда (120±220) 230    

Сардор (Рохбар) _____________________  Сармухосиб______________________________

Замимаи №2

Дастурамал оиди тартиби тахияи намудани шаклхои хисоботи молиявие, ки мутобики Стандартхои милли ва Стандартхои байналмилалии хисоботи молияви тартиб дода шудаанд.

БОБИ II. Мукаррароти умуми

Дастурамали мазкур тартиби тахия ва пешниход намудани хисоботхои молиявии солона ва семохаро мутобики Стандартхои милли ва байналмиллалии хисоботи молияви (СБХМ) муайян менамояд.

 • Нишондоди умуми

Хисоботи молияви (мухосиби) дар худ бояд маълумотхоеро дарбар гирад, ки барои ташкил ва пешниход намудани холати молиявии дакик ва пурра, натичахои фаъолияти молияви ва тагйирёбии холати молиявии корхона ва гардиши воситахои пули заруранд. Барои ноилшави ба ин максадхо хисоботи молияви маълумотхоро аз руи нишондихандахои зерини корхона таъмин менамояд:

 • дороихо;
 • ухдадорихо;
 • сармояи худи;
 • даромад ва харочот, аз он чумла фоида ва зарар;
 • хиссачудокунихо ва таксимоти онхо миёни сохибмулкон;
 • гардиши воситахои пули.

Ин маълумотхо, якчоя бо дигар маълумотхое, ки дар тавзехот пешниход мегарданд, ба истифодабарандагон оиди тахлили дохилшавии ояндаи воситахои пулии корхона, аз он чумла эхтимолияти ба вучуд омадан ва таксимоти онхо вобаста ба мухлат кумак мерасонад.

 • Максад ва принсипхои хисоботи молияви

Максади хисоботи молияви – ин ба доираи васеъи истифодабарандагони манфиатдор пешниход намудани маълумотхо оиди холати молияви, натичахои фаъолияти молияви ва гардиши воситахои пулии корхона иборат мебошад.

Хисоботи молияви бояд холати молияви, натичахои фаъолияти молияви ва гардиши воситахои пулии корхонаро дакик пешниход намояд. Пешниходи дакик, инъикоси хакикии натичахои амалиётхои гузаронидашуда, дигар руйдодхо ва шартхоро мутобики мафхумхо ва критерияхои муайяншудаи дороихо, ухдадорихо, даромад ва харочотхое, ки дар СБХМ дарч гардидаанд, талаб менамояд.

Истифодабарии СБХМ, инчунин ошкоркунии иловагии маълумотхо ташкили хисоботи молиявии дакикро таъмин менамояд.

СБХМ ба ду принсипи асосгузор такя менамояд: принсипи бефосилави (мунтазам) ва принсипи хисоб намудан.

Принсипи бефосилавии фаъолият. Хангоми сохтани хисоботи молияви рохбарият кобилияти корхонаро аз нуктаи назари идома додани фаъолияти катънашавандаи он дар ояндаи начандон дур бояд бахо дихад. Хисоботи молияви дар асоси фарзияи фаъолияти катънашаванда, ба истиснои холатхое, ки рохбарият нияту зарурияти бархам додани онро дошта, ё ки фаъолияти тичоратии онро катъ мегардонад, бояд тайёр карда шавад.

Принсипи хисоб намудан. Мохияти ин принсип дар он ифода меёбад, ки даромад ва харочоти корхонахо дар лахзаи пайдошавии онхо, на ин ки дар лахзаи ба вучуд омадани вокеии онхо ё ки пардохти воситахои пули ё муодилхои (эквивалентхои) онхо инъикос карда мешавад. Натичаи муомилот дар лахзаи фаро расидани онхо эътироф карда шуда, дар хисоботи молиявии хамон даврае, ки онхо ба вучуд омадаанд, инъикос карда мешаванд.

Хисоботи молиявие, ки бо принсипи хисоб намудан тайёр карда шудааст, ба истифодабарандагон маълумотхоро на танхо оиди муомилотхои гузашта, аз он чумла пардохтхо ва воридшавии маблагхои пули дарбар мегирад, балки маълумотхоро оиди ухдадорихои оянда доир ба пардохти воситахои пули ва воридшавии захирахои пулии умедворбуда инъикос менамояд.

Ба таркиби СБХМ инчунин хусусиятхои сифатие чой дода шудаанд, ки барои истифодабарандагон хангоми тайёр намудани маълумотхое, ки дар хисоботи молияви инъикос мегарданд, муфид ба хисоб мераванд, аз он чумла:

 • возехи (фахмо будан);
 • бо маврид будан;
 • боэътимод будан (сахехи, пурраги, бетарафи, эхтиёткори,
 • бартарии мухимияти мазмун ба шакл);
 • мукоисашаванда будан ва г. х.
 • Таркиби хисоботи молияви

Хисоботи молияви – ин маълумот дар бораи холати молияви, натичахои фаъолият ва гардиши воситахои пулии корхона ба хисоб меравад.

СБХМ принсипхои умумии сохтан ва пешниход намудани хисоботи молияви, тавсияхо оиди сохтори он ва талаботи хурдтаринро аз руи мундаричаи он мукаррар менамояд.

Мутобики СБХМ (IAS) 1 мачмуи пурраи хисоботи молияви аз чунин шаклхо иборат аст:

 • Хисобот оиди холати молияви,
 • Хисобот оиди фоида ва зарар,
 • Хисобот оиди мачмуи даромадхо,
 • Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи,
 • Хисобот оиди гардиши воситахои пули,
 • Тавзехот ба хисоботи молияви,
 • Хисобот оиди холати молияви ба аввали давраи нисбатан пештари мукоисави, агар корхона сиёсати бахисобгириро ретроспективона истифода барад ё ки азнавхисобкунии ретроспективии моддахоро дар хисоботи молиявии худ амали намояд, ё ин ки моддахоро дар хисоботи молиявии худ гурухбанди намояд.

Хисоботи молиявии фосилави аз шаклхои ихтисоркардашудаи мачмуи умумии хисоботи молияви иборат аст.

Дар Дастурамали мазкур шаклхои зерини хисоботи молияви замима шудаанд:

 • Хисобот оиди холати молияви – Шакли № 1,
 • Хисобот оиди фоида ва зарар – Шакли № 2,
 • Хисобот оиди мачмуи даромадхо – Шакли № 3,
 • Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи – Шакли № 4,
 • Хисобот оиди гардиши воситахои пули – Шакли № 5,
 • Тахкики андози – Шакли № 6.
 • Хисобот оиди холати молияви

Хисоботи мазкур бояд, ки хеч набошад моддахои зеринро дарбар гирад:

А. Дороихо

 • воситахои пули ва муодилхои (эквивалентхои) онхо;
 • карздории дебитории тичорати ва дигар карздории дебитори;
 • захирахои моддию моли;
 • дороихо аз руи пардохтхои чории андози;
 • воситахои асоси;
 • дороихои гайримодди;
 • сармоягузори ба амволи гайриманкул;
 • дороихои биологи;
 • дороихои андозии мавкуфгузошташуда;
 • сармоягузорие, ки бо усули иштироки хиссави ба хисоб гирифта шудааст;
 • дороихое, ки хамчун барои фуруш пешбинишуда гурухбанди карда шудаанд ва дороихои гурухи хоричшави, ки мутобики СБХМ (IAS) 5 «Дороихои дарозмуддати барои фуруш таъиншуда ва фаъолияти катъкардашуда» хамчун барои фуруш пешбинишуда гурухбанди карда шудаанд.
 • карздории дебитории дарозмуддат.

Б. ухДаДорихо

 • карздории кредитории тичорати ва дигар карздорихои кредитори;
 • ухдадорихои хисобкардашуда;
 • даромадхои мавкуфгузошташуда;
 • ухдадорихо аз руи пардохтхои андозии мавкуфгузошташуда;
 • ухдадорихо аз руи андози мавкуфгузошташуда аз фоида;
 • ухдадорихои гурухи хоричшави, ки мутобики СБХМ (IAS) 5 «Дороихои

дарозмуддати барои фуруш таъиншуда ва фаъолияти катъкардашуда» хамчун барои фуруш пешбинишуда гурухбанди карда шудаанд.

В. Сармоя

 • сармояи оинномави (ё ки гузошташуда);
 • захираи азнавбаходихии воситахои асоси;
 • дигар захирахо;
 • дигар захирахое, ки мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон ва хуччатхои таъсиси ба вучуд омадаанд;
 • фоидаи таксимношуда.

Сохтани хисобот оиди холати молияви дар ошкор намудани маълумотхо оиди воситахои корхона ва сарчашмаи пайдошавии онхо дар доираи моддахои дороихо ва ухдадорихо, инчунин мукоиса намудани маълумотхои давраи хисоботи бо маълумотхои давраи гузашта ифода меёбад. Маълумотхои иловагие, ки мундаричаи ин моддахоро ошкор месозанд, мутобики талаботи стандартхо дар шарху эзохот ба хисоботи молияви дарч карда мешаванд.

Дороихо – ин захирахои аз чониби корхона назоратшавандаеанд, ки натичахои руйдодхои даврахои пешина буда, аз онхо корхона дар оянда ба даст овардани фоидаи иктисодиро интизор аст. Дороихо вобаста ба дарачаи бозоргирии онхо метавонанд ба дороихои гардон ва дороихои гайригардон гурухбанди карда шаванд.

ухдадорихо – ин карздории корхона, ки дар натичаи руйдодхои давраи гузашта ба вучуд омада, ба камшавии захирахои корхона, ки манфиатхои иктисодиро тачассум менамоянд, оварда мерасонад. ухдадорихо вобаста ба мухлати пардохти онхо метавонанд ба ухдадорихои кутохмуддат ва дарозмуддат таксим шаванд.

Сармоя – ин хисса дар дороихои корхона, ки пас аз пардохти хамаи ухдадорихо боки мемонад. Маблаги сармояи дар хисобот оиди холати молияви нишондодашаванда аз ченаки (андозаи) дороихо ва ухдадорихо вобаста аст.

Мутобики СБХМ (IAS) 1 «Пешниходи хисоботи молияви» корхонахо вазифадоранд, ки дорои ва ухдадорихо, инчунин даромад ва харочотхоро дар алохидаги пешниход намоянд. Хисоббаробаркуние, ки дар хисобот оиди холати молияви ё ки хисобот оиди фоида ва зарар гузаронида шудааст, ба истиснои холатхое, ки он мохияти амалиёт ё дигар руйдодхоро инъикос менамояд, имконияти истифодабарандагонро чи аз руи дарки амалиётхо ва дигар шарту руйдодхое, ки аллакай фаро расидаанд ва чи аз руи бахо додани гардиши воситахои пулии корхона дар оянда, паст мегардонад. Баходихии дороихо бо тарх намудани захирахои бахододашаванда, масалан, захирахо оиди кухнашавии захирахо ва захирахо оиди карзхои беэътимод хисоббаробаршаванда (взаимозачет) махсуб намеёбанд.

 • 2 Хисобот оиди фоида ва зарар

Мутобики СБХМ (IAS) 1 «Пешниходи хисоботи молияви» корхонахо вазифадоранд, ки хамаи моддахои даромад ва харочотро, ки дар давраи хисоботи эътироф шудаанд, дар ду хисобот:

 • хисобот оиди фоида ва зарар; ва
 • хисобот оиди мачмуи даромадхо пешниход намоянд.

Корхонахо дар хисобот оиди фоида ва зарар хеч набошад чунин моддахои асосиро пешниход менамоянд:

 • даромад аз фуруш;
 • арзиши аслии махсулоти фурухташуда;
 • харочотхо аз руи маблаггузори;
 • хиссаи корхона дар фоида ва зарари дигар корхонахо, ки аз руи усули иштироки хиссави ба хисоб гирифта шудааст;
 • харочотхо аз руи андоз аз фоида;
 • маблаги ягонае, ки дар худ чунин маблагхоро инъикос менамояд:
 • фоида ва зарар баъди андозбанди аз фаъолияти катъшуда,
 • фоида ва зарари баъди андозбандие, ки аз руи натичахои баходихи аз руи арзиши одилона бо тарх намудани харочотхои фуруш, ё ки аз руи хоричшавии дороихо ё гурухи хоричшавихое, ки гурухи хоричшавиро ба вучуд меоранд;
 • фоида ва зарар;
 • фоида ва зарар барои давраи хисоботи, ки ба:
 • хиссаи иштироки гайриасоси; ва
 • сахомони корхонаи модари (фаръи) дохил мешавад.

Хисоботи мазкур бо рохи илова намудани маблаги даромадхои ба даст омада ва тарх намудани маблаги харочотхои гузаронидашудае, ки барои ба даст омадани даромади давраи хисоботи амали шудаанд, тартиб дода шуда, дар натича андозаи фоидаи соф барои давраи хисоботи муайян мегардад.

Маълумоти иловагие, ки мундаричаи моддахоро ошкор месозад, дар шарху эзохот ба хисоботи молияви дарч карда мешавад.

Элементхое, ки ба андозаи натичахои «хисобот оиди фоида ва зарар» алокаманданд, даромад ва харочот ба хисоб мераванд.

Даромад – ин афзоиши манфиатхои иктисодии давраи хисоботи, ки дар шакли воридшави ё зиёдшавии дороихо ва ё худ камшавии ухдадорихо ба амал омада, ба афзудани сармоя оварда мерасонад.

Харочот – ин камшавии манфиатхои иктисодии давраи хисоботи, ки дар шакли камшавии дороихо ва афзудани ухдадорихо ба амал омада, ба камшавии сармоя оварда мерасонад.

Фоида ё зарар – ин даромад дар шакли маблаг бо тархи харочот ба истиснои кисмхои дигар мачмуи даромадхоро дар назар дорад.

 • Хисобот оиди мачмуи даромадхо

Элементхои асосие, ки дар хисобот оиди мачмуи даромадхо дарч мегарданд, ин дигар мачмуи даромадхо ва мачмуи даромади соф ба шумор мераванд.

Мачмуи даромади соф – тагйирёбии сармояи худиро дар давоми давраи хисоботи, ки дар натичаи амалиётхо ва дигар руйдодхои ичрогардида ба вучуд омада ва аз тагйиротхое, ки дар натичаи амалиётхо бо сохибмулкон ва амалиётхои ба ин монанд пайдо гардидаанд, фарк доранд, дар назар дорад.

Мачмуи даромади соф тамоми кисмхои «хисобот оиди фоида ва зарар» ва «хисобот оиди дигар мачмуи даромадхо» – ро дарбар мегирад.

Дигар мачмуи даромадхо – моддахои даромад ва харочотхоеро (аз он чумла, тасххехоти аз руи азнавгурухбандикунонии онхо), ки хамчун фоида ва ё зарар, чуноне ки СБХМ талаб менамояд ва ичозат медихад, эътироф намегарданд, дарбар мегирад.

2.3.4. Хдсобот оиди тагйирёбии сармояи худи

Дар хисобот оиди тагйирёбии сармоя маълумотхои зерин ошкор карда мешаванд:

 • маблаги мачмуи даромадхо, ки дар шакли алохидаи чамъи маблагхо нишон дода шуда, ба сахомони корхонаи модари ва хиссаи назоратнашавандаи сохибият мансубанд;
 • аз руи хар як чузъиёти (компоненти) сармояи худи;
 • таъсирбахшии истифодабарии усули ретроспективи ё ин ки азнавхисобкунии ретроспективие, ки мутобики талаботи СБХМ (IAS) 8 «Сиёсати бахисобгири, тагйирот дар баходихихои мухосиби ва хатогихо» эътироф карда шудаанд;
 • маблаги амалиётхо бо сохибмулконе, ки ба сифати сохибмулк амал менамоянд, бо чудо намудани онхо ба хакки сохибмулкон ва таксимот ба сохибмулкон дар алохидаги;
 • тахкики (мукоисаи) байни арзиши тавозунии хар як чузъиёти (компоненти) сармояи худи ва ошкоркунии алохидаи хар як тагйирот ба аввал ва охири соли хисоботи.
 1. 3. 5. Хисобот оиди гардиши воситахои пули

Хисобот оиди гардиши воситахои пули мутобики СБХМ (IAS) 7 «Хисобот оиди харакати воситахои пули» тартиб дода мешавад.

«Хисобот оиди харакати воситахои пули» таъсири фаъолияти асоси, сармоягузори ва молиявии корхонаро оиди гардиши воситахои пули барои давраи муайяни хисоботи инъикос менамояд.

«Хисобот оиди харакати воситахои пули » дар самти пешниход намудани воситахои пули аз руи фаъолияти асоси метавонад аз руи ду усул – усули бевосита ва бавосита тартиб дода шавад. Истифода бурдани усули бевосита афзалиятнок ба хисоб меравад.

2.3. 6. Тахкики андози

Фоидаи мухосиби метавонад аз фоидаи андозбандишаванда фарк намояд, чунки мукин аст, ки дар баходихи ва эътироф намудани амалиётхо мутобики СБХМ ва санадхои меъёрие, ки масъалахои андозбандиро ба танзим медароранд, фаркиятхо пайдо гарданд.

СБХМ мачмуи ягонаи маводхои методиро барои тартиб додани хисоботи молияви дар худ инъикос менамояд.

Тартиби хисоббаробаркунии ухдадорихои андози дар конунгузории андозии Чумхурии Точикистон мукаррар карда шудааст.

Бисёр вакт андоз аз фоида дар муносибат оиди эътироф намудани даромад ва харочот ё ин ки бо пешгузари ё ин ки бо кафомони хисоби карда мешаванд. Дар ин холат фаркиятхои пайдогардида байни лахзае, ки даромад ё харочот дар хисобот инъикос мегардад ва лахзаи пардохти андоз аз фоида ё ки тархи андоз аз фоида бо максади хисоби намудани он вобаста ба мухлатхои пардохт ба вучуд меоянд, пайдо гардидани ухдадорихои андози ё ки дороихоро ба вучуд меоранд.

СБХМ (IAS) 12 «Андоз аз фоида» меъёрхоеро мукаррар менамояд, ки онхо батанзимдарории чунин фаркиятхоро бо чунин тарзе, ки хисоботи молиявии мутобики сиёсати бахисобгирии корхона тартибдодашуда натичахои ситонидани андозхоро дар лахзаи дахлдори вакт инъикос намояд, имконият медиханд.

Фоидаи (ё ки зарари) мухосиби – ин фоида (ё ки зарари) давраи хисоботи то лахзаи тарх намудани харочотхои андоз аз фоида, ки мутобики сиёсати бахисобгирии корхона муайян карда мешавад.

Фоидаи (ё ки зарари) андозбандишаванда – ин фоида (ё ки зарари) давраи хисоботи то лахзаи тарх намудани харочотхои андоз аз фоида, ки мутобики коидахои конунгузории андоз муайян карда мешавад.

Харочот (ё ки даромад) аз руи андоз аз фоида – ин маблаги агрегиронидашудае, ки ба хисоби фоидаи (ё ки зарари ) софи давраи хисоботи дар муносибати харочотхо аз руи андозхои чори аз фоида ва андозхои мавкуфгузошташуда аз фоида дохил карда шудааст.

Харочотхо аз руи андози чори аз фоида – ин маблаги андозхо аз фоидае, ки дар муносибати фоидаи андозбандишаванда барои давраи хисоботи пардохта шуда, мутобики коидахои конунгузории андоз муайян карда мешаванд.

Харочот (ё ки даромад) аз руи андозхои мавкуфгузошташуда аз фоида – ин маблаги андоз аз фоидае, ки дар даврахои оянда нисбати фаркиятхои муваккатии андозбандишаванда пардохт (хисоби) карда мешавад.

Дороихо ё ки ухдадорихои андозии мавкуфгузошташуда – ин маблаги андоз аз фоидае, ки дар даврахои оянда бояд пардохт ё ки талофи гардад.

Фаркиятхои муваккати – ин фаркиятхои байни арзиши тавозунии дороихо ё ки ухдадорихо аз руи бахисобгирии мухосиби ва манбаи андозии онхо.

Манбаи андозии дороихо ё ухдадорихо – маблаге, ки ба дорои ё ки ухдадори бо максади андози гузаронида шудааст.

2.3.7. Тавзехот ба хисоботи молияви

Тавзехот ба хисоботи молияви принсипхои асосиии методологии тартиб додани хисоботхои молиявиеро, ки корхона кабул кардааст, инъикос менамояд. Рохбарияти корхона сиёсати бахисобгириро бояд чунон интихоб ва кабул намояд, ки хисоботи молияви ба талаботи СБХМ чавобгу буда, бо назардошти сохтори худ, мансубияти сохави ва дигар хусусиятхои фаъолият мустакилона сиёсати бахисобгирии худро тахия намояд.

Тавзехот ба хисоботи молияви бояд:

 • маълумотхоро оиди асосхои тайёр намудани хисоботи молияви ва сиёсати бахисобгирии мушаххасе, ки барои амалиётхо ва руйдодхои вокеъи интихоб ва истифода мешавад, дарбар гирад;
 • маълумотхоеро, ки СБХМ талаб намуда, дар дигар кисматхои хисоботи молияви дарч нагардидаанд, ошкор созад;
 • маълумотхои иловагиеро, ки дар худи хисоботи молияви дарч нагардидаанд вале барои пешниходи объективии хисоботи молияви заруранд, таъмин намояд.

Тахия намудани хисоботи молияви принсипхои умумии тартиб додан ва пешниход намудани ин хисоботхоро мукаррар намуда, ошкор намудани сиёсати бахисобгири ва дигар нишондихандахо ва тавзехоти дахлдореро, ки лахзахои мухими фаъолияти корхонаро тачассум менамояд ва кисми чудонопазири хисоботи молияви ба хисоб мераванд, пешбини менамояд.

 • Талаботхое, ки ба хисоботи молияви пешниход мегарданд.

Дар кисми сурогавии шаклхои хисоботи молияви маълумотхои зерин бояд возех дарч ёбанд (дар холатхои зарури такрор шаванд):

 • «Корхона (иттиходия)» – номгуи пурраи корхона (иттиходия) мутобики хуччатхои таъсисие, ки бо тартиби мукаррари ба кайд гирифта шудаанд, нишон дода мешавад;
 • «Соха (намуди фаъолият)» – намуди фаъолият мутобики таснифоти умумии «Сохаи хочагии халк» нишон дода мешавад;
 • «Макомоти идоракуни» – номгуи макомоте нишон дода мешавад, ки хамохангсози (координатсия) ва танзими фаъолияти корхонаро ба ухда дошта, хисоботи молияви ба у ирсол карда мешавад;
 • «Шакли моликият» – шакли моликияти корхона;
 • «Вохиди ченак» – асъоре, ки аз руи он хисоботи молияви тартиб дода шудааст, – сомони ё ин ки дигар асъор аз руи курби расмии Бонки миллии Точикистон (минбаъд – «БМТ») ба санаи нихоии хисоботи;
 • «РМА» – раками бакайдгирифташудаи мушаххаси андозсупоранда, ки ба корхона дода шудааст, нишон дода мешавад;
 • «Сурогаи почтави» – сурогаи пурраи хукукии корхона нишон дода мешавад;
 • Ному насаб ва раками телефони сармухосиб.

Соли хисоботи давраи аз 1 январ то 31 декабр ба хисоб меравад.

Аз руи хар як нишондихандаи ададии хисоботи молияви натичахои соли гузаштаи хисоботи бояд нишон дода шаванд. Агар нишондихандахои соли гузаштаи хисоботи бо нишондихандахои давраи хисоботи мукоиса карда нашаванд, пас кадом нишондахандахо бояд вобаста ба тагйирёбии сиёсати бахисобгири, коида ва дастурхое, ки дар тавзехот ба хисоботи молияви бояд дарч гарданд, тасхех карда шаванд.

Агар корхона сиёсати бахисобгирии худро ретроспективи истифода барад ё ин ки азнавхисобкунии ретроспективии моддахоро дар хисоботи молиявии худ амали намояд, ё ин ки агар корхона дар хисоботи молиявии худ азнавгурухбандии моддахоро гузаронад, пас он бояд аккалан дар хачми се хисобот оиди холати молияви, ду намуди дигар хисоботхо ва тавзехоти дахлдорро пешниход намояд. Корхонахо хисоботхоро оиди холати молияви ба санахои зерин пешниход менамоянд:

(а)   ба охир расидани давраи хисоботии чори,

(б)  ба охир расидани давраи хисоботии гузашта (ки ба аввали давраи хисоботии чори мувофикат менамояд), ва

(с) ба аввали давраи ибтидоии мукоисашаванда.

Хисоботи молиявии корхона бояд бо асъори миллии Чумхурии Точикистон – сомони тартиб дода шавад. Корхонахое, ки дорои гардиши хачман зиёди дороихо, ухдадорихо ва гайрахо мебошанд, хисоботи молиявии худро бо нишон додани хазор сомони пешниход менамоянд. Бакияи хисобхо бо асъори хоричи аз руи курби бахисобгирии мукаррарнамудаи БМТ ба санаи хисоботи азнав хисоб карда мешавад.

Хисоботи молияви аз тарафи рохбар ва сармухосиби корхона (ё ин ки шахсе, ки пешбурди бахисобгирии мухосибиро амали менамояд) ба имзо расонида мешавад. Рохбари корхона барои саривакт пешниход намудани хисоботи молиявии босифат ва дакик масъул аст.

Хисоботи молияви дар мухлатхое, ки санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон мукаррар намудааст, пешниход карда мешавад. Рузи пешниход намудани хисобот аз руи санаи интиколи почтавии он ё ин ки санаи вокеии ба истифодабаранда расонидани он муайян карда мешавад. Агар санаи пешниход намудани хисобот ба рузхои гайрикори (истирохати) рост ояд, пас мухлати пешниход намудани хисобот рузи якуми кории баъди рузи истирохати ба хисоб меравад.

Хисоботи молияви дар нокилхои когази пешниход карда мешавад. Корхона метавонад, ки хангоми мавчуд будани имкониятхои техники дар дискхо ё ки дигар нокилхои электронии маълумотхо нусхаи хисоботхоро пешниход намояд.

Шаклхои хисоботи молияви, инчунин тахкики андози дар Замимаи 2 (Шаклхои № 1, 2, 3, 4, 5, 6) пешниход шудаанд.

БОБИ III. Тартиби тахия намудани шаклхои хисобот хои молияви

 • Хисобот оиди холати молияви (Шакли №1)

Хисобот оиди холати молияви, ахбороти иктисодиро дар бораи захирахои корхона (дороихо), изхори даъво ба захирахо (ухдадорихо) ба хиссае, ки ба сохибмулк тааллук дорад (сармояи худи) дарбар мегирад. Дар хисобот оиди холати молияви ухдадорихо ва дороихо аз руи мазмуну мундарича, яъне дороихо вобаста ба дарачаи камшавии бозоргирии онхо ва ухдадорихои вобаста ба мухлати бозпасгардони гурухбанди карда мешаванд.

Хисобот оиди холати молияви, холати амволи ва молиявии корхонаро ба рузи пешниходи хисоботхо тавсиф менамояд. Хисобот оиди холати молияви, бояд бо санаи мушаххас, ба монанди «ба 31 декабри соли 20хх сол» тартиб дода шавад.

Хисобот оиди холати молияви дар шароити иктисодиёти бозаргони хамчун сарчашмаи асосии ахборотхо барои истифодабарандагони умум хизмат мерасонад.

Нишондодхои хисобот оиди холати молияви бо таври васеъ дар хадамоти андоз ва кисмхои идорахои давлати бинобар нишондодхои амволии зерхочагиро дарч намудан истифода бурда мешавад. Аз руи хисобот оиди холати молияви ичроиши ухдадорихои корхона дар назди саххомон, маблаггузорон, карздорон, фурушандахо, харидорон ва дигарон, инчунин далели тахдиди пайдоиши душворихои молияви муайян карда мешавад.

Мундарича ва шакли хисобот оиди холати молияви ва тавзехот ба хисоботхои молияви аз як давраи хисобот ба давраи дигари хисоботи истифода бурда мешавад. Ба гайр аз нишондодхои давраи хисоботи дар хисобот оиди холати молияви бояд нишондодхои давраи гузаштаи хисоботи низ дарч гардида, дар холати зарури бояд тасхех дароварда шаванд. Хар як тасхехот бояд дар тавзехоти хисобот оиди холати молияви кушода нишон дода шавад. Моддахои асосии иловаги, сарлавха ва маблагхои фосилави дар хисобот оиди холати молияви метавонанд хамон вакте, ки онро СБХМ талаб намояд ё ин ки ин нишондодхо барои пешниходи хисобот оиди холати молиявии корхона зарур бошанд, пешниход карда шаванд.

Дилхох карздории дебитори ва кредитори, ки аз амалиётхои вобаста ба тахвили молу маводхои захирави, воситахои асоси ва дороихои гайримодди пайдо шудаанд, бояд бо санади мукоисави дурустии онхо тасдик карда шавад.

кисми 1. Дороихо

Дороихо – ин захирахои иктисодиеанд, ки тахти назорати корхона карор дошта, дар натичаи руйдодхои давраи гузашта пайдо гардидаанд ва корхона аз онхо дар оянда интизори гирифтани даромадхои иктисодиро дорад.

 • Дороихои кутохмуддат

Дороихои (гардони) кутохмуддат – ин дороихое мебошанд, ки эхтимолияти ба маблаги пули мубадалшавиро доранд, ё ин ки дар давраи гардиши муътадили амалиётии корхона ва ё дар давоми 12 мох аз аввали санаи хисоботи тахти истифода карор мегиранд.

Сатри 010 «Воситахои пули дар хазина»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви бакияи хисоби 10100 «Воситахои пули дар хазина», аз он чумла мавчудият ва харакати воситахои пулии накд бо асъори милли ва хоричи, хуччатхои пули, инчунин воситахои пулие, ки барои нигохдори дар сейфи бонкхо гузошта шудаанд, дигар амонатхо, хамчунин ба хазина ворид шудани чекхо аз тарафи мизочон, маблагхои гузаронидашудаи бонки, маркахои пардохтхои давлати ва дигар хуччатхои пулиеро, ки корхона хукуки идоракунии онхоро доро мебошад, инъикос менамояд.

Ба санаи хисоботи бакияи хисоби 10120 «Маблагхои пули бо асъори хоричи» аз руи курби расмии бахисобгирии Бонки миллии Точикистон (БМТ) дар рузи гузаронидани амалиёт бо асъори милли азнав хисоб карда шуда, нишон дода мешавад.

Сатри мазкур мачмуи бакияи гурухи хисоби 10100 «Маблагхои пули дар хазина» (10110,10120,10130,10140) – ро дар хисобот оиди холати молияви инъикос менамояд.

Сатри 020 «Воситахои пули дар бонк»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви бакияи хисоби 10200 «Воситахои пули дар бонк» дар хисобхои бонкии кушодашуда дар Чумхурии Точикистон ва берун аз он бо асъори милли ва хоричи, аз он чумла маблагхои пулии дар рохбуда, маблагхои аз руи хуччатхои хазинави (инкассатсия) гирифташуда, вале ба санаи хисоботи ба суратхисобхо интикол дода нашуда инъикос менамояд. Дар санаи хисоботи бакияи хисобхои 10220 «Хисобхо бо асъори хоричи дар бонкхои махалли» ва 10230 «Хисобхо дар бонкхои хоричи», ки бо асъори хоричи инъикос ёфтааанд, аз руи курби Бонки миллии Точикистон бо асъори милли хисоб карда мешаванд.

Дар сатри мазкур бакияи гурухи хисоби 10200 «Маблагхои пули дар бонк» (10210,10220,10230,10240,10250) аз руи хисобот оиди холати молияви, чамъбаст мегардад.

Сатри 030 «Сармоягузорихои кутохмуддат»

Дар ин сатри хисобот оиди холати молияви бакияи хисоби 10300 «Сармоягузорихои кутохмуддат», ки мухлати баргардонияшон на зиёда аз 1 солро дар бар мегирад, масалан, ба монанди хиссагузори дар шакли когазхои киматноки карзи ва хиссави, воситахои молиявии хосилшуда (фючерси, форварди, опсиони ва своп-шартномахо), хамчунин карзхо ва вомхои аз тарафи субъект пешниходшаванда ба хисоб гирифта мешаванд.

Баходихии сармоягузори аз руи хисоби 10300 «Сармоягузорихои кутохмуддат» вобаста ба категорияхои сармоягузори, ки СБХМ (IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» пешбини намудааст, гузаронида мешавад. Дороихои молиявие, ки барои тичорат таъин гардидаанд, мувофики СБХМ (IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» бояд хамчун сармогузории кутохмуддат ба хисоб гирифта шаванд.

Дар моддаи мазкур бакияи гурухи хисоби 10300 «Сармоягузорихои кутохмуддат» (10310,10320,10330,10340,10350,10360) аз руи хисобот оиди холати молияви, чамъбаст мегардад.

Сатри 040 «Карздории дебитории тичорати»

Дар ин сатри хисобот оиди холати молияви бакияи хисоби давраи хисоботи оиди карздории дебитории тичорати, яъне карздорие, ки хангоми фуруши молхо ва пешниходи хизматхо ба карз пайдо гардида ва барои пардохт дар давоми 1 соли баъди давраи хисоботи пешбини карда шудааст, инъикос карда мешавад. Мувофики СБХМ (IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» карздории дебитории кутохмуддат дар пешниходи хисоботхои молияви бо арзиши аввалае, ки дар шартнома бо назардошти тархи баходихии зарар аз карздории беэътимод (хисоби 10430) нишон дода шудааст, бояд пешниход карда шавад.

Сатри мазкур бакияи хисобхои гурухи 10400 «Карздории дебитории тичорати» (10410,10420 бо тархи хисоби 10430 «Захирахо аз руи карзхои беэътимод» ) – ро дар хисобот оиди холати молияви, чамъбаст менамояд.

Сатри 050 «Дигар карздории дебитори»

Дар ин сатри хисобот оиди холати молияви бакияи хисоби дигар карздорихои дебитори барои чамъбасти маълумотхои карздории дебиторие, ки аз карздории дебитории тичорати фарк менамояд ва мухлати пардохташон аз як сол зиёд нест, дарч карда мешавад.

Карздории дебитори аз руи дигар амалиётхо сатрхои зеринро дар бар мегирад:

 • сатри 051 «Пешпардохт ба молтаъминкунандагон» (хисоби 10510) – ин карздории таъминкунандагон аз руи пешпардохтхои гирифташуда ва аз руи карздорие, ки тибки он тахвили захирахои моддию моли (дар оянда «ЗММ»), ичрои кор ва хизматхо дар давоми 1 сол ба амали мегарданд, мукаррар гардидааст;
 • дар сатри 052 «Карздории дебитории кормандон» (хисоби 10520) – карздории дебитории кормандон ва рохбарияти корхона аз руи маблагхои тахти хисоботи, пешпардохтхои музди мехнат ва дигар намудхои карздории дебитори инъикос мегардад;
 • дар сатри 0530 «Андозхои пешпардохтшуда, /подошшаванда

(чуброншаванда)» (хисоби 0530 ва 0540) – маблаги андозхои пешпардохтшуда ва андозхое, ки барои аз буча баргардонидан ё ин, ки барои хисоббаробаркуни мувофики конунгузории андоз бояд таъин гарданд, инъикос карда мешавад. Бакияи хисобхои «Андозхои пешпардохтшуда» ва «Андозхои подошшаванда / чуброншаванда» дар охири соли хисоботи бояд бо санади мукоисавии Макомоти андоз тасдик карда шаванд;

 • дар сатри 054 «Фоизхо ва дивидендхо барои кабул» (хисобхои 10550,

10560) – карздории дебиторие, ки дар вакти хисоб намудани даромадхои фоизи аз руи амалиётхое, ки даромади фоизи меоранд ва карздории дебиторие,          ки дар натичаи таксимоти фоидаи корхона мутобики

воситахои хиссавии ба корхона тааллук дошта, пайдо гардидаанд, дарч карда мешавад;

 • дар сатри 055 «Кисми чории карздории дебитории дарозмуддат» (хисоби 10570) – маблаги карздории дебитории дарозмуддате дарч карда мешавад, ки барои дар давоми давраи на зиёда аз як соли баъди давраи хисоботи ба даст овардан, ба хисоб гирифта шудааст;
 • дар сатри 056 «Карздории дебитории корхонахои фаръи (модари)» (хисоби 10580) маблаги карздории дебиторие инъикос мегардад, ки дар натичаи гузаронидани амалиётхо бо корхонахои фаръи ва модари ба вучуд меояд;
 • дар сатри 059 «Карздории дебитори аз руи дигар амалиёт» (хисоби 10590)
 • маблаги карздории дебитори аз руи дигар амалиётхое, ки барои дар давоми давраи на зиёда аз як соли баъди давраи хисоботи барои ба даст овардан ба хисоб гирифта шудааст, инъикос мегардад.

Сатри 060 «Карздории муассисон (иштирокчиён)»

Сатри мазкур бакияи хисоби 10600 «Карздории муассисон (иштирокчиён) аз руи сахмхо дар сармояи оинномави)» дар хисобот оиди холати молияви инъикос карда мешавад.

Сатри 070 «Захирахои моддию моли»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви бакияи хисобхои захирахои моддию молиро дар охири сол нишон медихад, аз он чумла:

 • бакияи хисоби 10710 «Молхо» бо тархи бакияи хисоби 10719 «Изофанархи тичоратии амалинашуда»;
 • бакияи хисоби 10720 «Ашёи хом ва масолех», ки ашёи хом, молхо ва молхои нимтайёри харидашударо дарбар мегирад;
 • бакияи хисоби 10730 «Истехсолоти нотамом», ки арзиши хакикии харочотхоро аз руи махсулотхое, ки ба рузи хисоботдихи дар раванди истехсолот карор доранд (яъне корхое, ки алхол сар шудаасту аммо ба рузи хисобот ба анчом нарасидааст) ё ин ки арзиши ичрои кор ва хизматрасонихое, ки холо ба анчом нарасидаанд ва бинобар ин корхона холо даромадро эътироф нанамудааст, инъикос мешавад.
 • бакияи хисоби 10740 «Махсулоти тайёр»;
 • бакияи хисоби 10750 «Махсулоти хочагии кишлок аз дороихои биологи»
 • ин махсулотхои хочагии кишлок мебошанд, ки аз дороихои биологи чамъ оварда шуда, ба корхона тааллук доранд ва барои фуруш хамчунин барои коркарди минбаъда пешбини шудаанд. Тартиби эътироф ва инъикос намудани махсулоти хочагии кишлок дар хисоботи молияви мутобики СБХМ (IAS) 41 «Хочагии кишлок» муайян карда мешавад;
 • бакияи хисоби 10760 «Сузишвори»;
 • бакияи хисоби 10770 «Кисмхои эхтиёти»
 • бакияи хисоби 10780 «Асбобу анчоми идорави»
 • бакияи хисоби 10790 «Дигар захирахо»

Сатри мазкур аз чамъи бакияи хисобхои гурухи 10700 «Захирахои моддию моли» (хисоби 10710 то10790) дар хисобот оиди холати молияви иборат мебошад.

Сатри 080 «Харочотхои пешпардохтшуда»

Дар сатри мазкур бакияи хисоби харочотхои пешпардохтшуда, яъне пешпардохтхои пардохташудаи аз хисоби ичрои кор ва хизматрасони дар давраи пеш аз соли хисоботи, вале на зиёда аз 1 сол, ба монанди хизматрасонии пешпардохташуда, ичораи пешпардохташуда, дигар пешпардохтхо инъикос карда мешавад. Сатри мазкур дар хисобот оиди холати молияви аз бакияи чамъшудаи гурухи хисоби 10800 «Харочотхои пешпардохтшуда» инъикос карда мешавад.

Сатри 090 «Дороихои гайригардон барои фуруш»

Дар сатри мазкури хисобот оиди холати молияви бакияи гурухи хисоби 10900 «Дороихои гайригардон барои фуруш» инъикос меёбад.

Сатри 099 Чамъи кисми 1.А. «Дороихои кутохмуддат»

Дар сатри мазкури хисобот оиди холати молияви чамъи маблаги сатрхои аз 010 то 090 (сатрхои 010+020+030+040+050+060+070+080+090) инъикос меёбад.

 • Дороихои дарозмуддат

Дороихои (гайригардони) дарозмуддат – ин дороихое мебошанд, ки дар корхона барои истифодабари дар истехсолот, ба ичора супоридан, бо назардошти максадхои маъмури истифодабарии дарозмуддат, яъне зиёда аз як сол вучуд доранд.

Сатри 119 «Арзиши тавозунии воситахои асоси»

Дар сатри мазкур арзиши тавозунии воситахои асосие, ки ба корхона хамчун амвол бо хукуки моликият ва ё ба ичора ба шарти ичораи молияви тааллук доранд, инъикос меёбанд. Инхо воситахои асосии дар истифодабари карор дошта, тачхизотхо барои васлкуни ва иншоотхои сохтмонии воситахои асоси ба хисоб мераванд. Арзиши тавозунии воситахои асоси бакияи гурухи хисоби воситахои асоси (сатри 101 то 109) бо тарх намудани хурдашавии чамъшуда бо гуруххои мувофики воситахои асосиро (сатри 110) дарбар мегирад. Гурухбанди, бахогузори ва ифшо намудани воситахои асоси дар СБХМ (IAS) 16 «Воситахои асоси» муайян карда шудааст.

Сатри мазкур аз бакияи гурухи хисоби 11000 «Воситахои асоси» (хисобхои аз 11010 то 11090) бо тарх намудани бакияи хурдашавии чамъшудаи хисобхои дахлдори хисоби 11100 «Хурдашавии чамъшудаи воситахои асоси» (11110 то11180) дар хисобот оиди холати молияви нишон дода мешавад.

Сатри 120 «Захирахои табии»

Дар сатри мазкур арзиши тавозунии захирахои табии корхона дар давраи хисоботи инъикос меёбад. Арзиши тавозунии захирахои табии, бакияи хисоби захирахои табииро бо тархи фарсудашавии чамъшуда, дар давраи хисоботи аз руи намудхои дахлдори захирахои табии инъикос менамояд.

Сатри мазкур бакияи хисобхои гурухи 11200 «Захирахои табии» (хисоби 11210, 11220 бо тарх намудани фарсудашавии чамъшудаи захирахои табии – хисоби 11290) дар хисобот оиди холати молияви чамъшударо дарбар мегирад.

Сатри 130 « Дороихои гайримодди»

Сатри мазкур бакияи арзиши тавозунии гурухи дороихои гайримоддии корхонаро дар давраи хисоботи инъикос менамояд. Арзиши тавозунии гурухи дороихои гайримодди, бакияи хисоби дороихои гайримоддиро бо тарх намудани хурдашавии чамъшудаи давраи хисоботи аз руи намудхои дахлдори дороихои гайримодди инъикос менамояд.

Тартиби эътироф, ифшо намудан ва баходихи дар СБХМ (IAS) 38 «Дороихои гайримодди» муайян карда шудааст. Дороихои гайримодди аз руи намудхои нисбатан мухими намунави ба чунин категорияхо чудо карда мешаванд:

 • франшиза, гудвилл, патент, нишони тичорати, хукуки муаллифи, таъмини барномави, созишномаи ичозатномави;
 • дигар дороихои гайримодди – ин харочотхои таблиготи (рекламави), тайёри, ба кор андохтан, тадкикот ва коркард ва гайрахо;
 • корхои ба итмом норасида – ин дороихои гайримоддии тахияшаванда, харочотхо барои тадкикот ва коркард, аз он чумла, хамаи харочотхое, ки ба фаъолияти тадкикотию тахияви алокаманд мебошанд.

Сатри мазкур бакияи чамъшудаи гурухи хисобхои 11300 «Дороихои гайримодди» (хисоби 11310 то 11370 бо тархи бакияи хисоби 11390 «Фарсудашавии чамъшудаи дороихои гайримодди») – ро дар хисобот оиди холати молияви дарч менамояд.

Сатри 140 «Дороихои биологи»

Дар сатри мазкур бакияи хисоби дороихои биологи дар давраи хисоботи, ки ба моликияти корхона ё ба ичораи молиявии вобаста ба фаъолияти хочагии кишлок тааллук доранд (хайвонот ё растанихо) ба хисоб гирифта мешаванд. Бахисобгирии дороихои биологи дар асоси СБХМ (IAS) 41 «Хочагии кишлок» пеш бурда мешавад. Гурухбандии дороихои биологи мувофики хисобхои дороихои биологии хусусиятхои асосии ба хам монанддошта пеш бурда мешавад, аз он чумла:

 • хайвонот – (дороихои биологии истеъмоли);
 • хайвонот – (дороихои биологии махсуловар);
 • растанихо – (дороихои биологии истеъмоли);
 • растанихои мевадиханда;
 • дороихои биологии аз руи харочоти вокеи ба хисоб гирифташаванда;
 • дигар дороихои биологи.

Сатри мазкур бакияи чамъшудаи гурухи хисобхои 11400 «Дороихои биологи» (хисоби 11410 то 11460) – ро дар хисобот оиди холати молияви дарч менамояд.

Сатри 150 «Сармоягузори ба амволи гайриманкул»

Дар сатри мазкур арзиши амволи гайриманкуле, ки бо максади гирифтани даромад аз хисоби зиёдшавии арзиши сармоя нигох дошта шудааст ва хамчунин амволи гайриманкуле, ки бо максади гирифтани даромад дар шакли пардохти ичорави ба ичораи амалиёти дода шудааст, инъикос карда мешавад. Сатри мазкур мувофики хисоби 11500 «Сармоягузори ба амволи гайриманкул» аз руи категорияи нисбатан мухим гурухбанди карда шудааст, ба монанди:

 • бино ва иншоот;
 • тачдиди объектхои сармоягузори ба амволи гайриманкул.

Гурухбанди, баходихи ва ифшо намудани сармоя ба амволи гайриманкул дар СБХМ (IAS) 40 «Сармоягузори ба амволи гайриманкул» муайян карда шудааст.

Сатри мазкур бакияи чамъшудаи гурухи хисобхои 11500 «Сармоягузори ба амволи гайриманкул» (хисобхои 11510, 11520) -ро дар хисобот оиди холати молияви дарч менамояд.

Сатри 160 «Сармоягузорихои дарозмуддат»

Сатри мазкур бакияи хисоби сармоягузорихои дарозмуддати гузошташударо ба санаи хисоботи , ки дар шакли воситахои хиссави дар дигар корхонахо на барои фуруш таъиншудаи соли чори пешбини гардидаанд, масалан, вомбаргхои давлати ва гурухи (корпоративи) бо мухлати пардохташон зиёда аз як сол, хиссагузорихо ба фаъолияти муштарак, карзхо ва вомхои дарозмуддати додашуда, инчунин дигар дороихои молиявие, ки барои сохибият зиёда аз як сол дода шудаанд, инъикос менамояд. Сармоягузорихои дарозмуддат вобаста ба категорияхои мухимият чунин гурухбанди карда мешаванд:

 • когазхои кимматноки карзи;
 • карзхо, вомхои додашуда;
 • сармоягузорихо ба корхонахои фаръи;
 • сармоягузорихо ба фаъолияти муштарак;
 • сармоягузорихо ба ширкатхои муштарак;
 • дигар сармоягузорихои дарозмуддат;
 • дисконт (тахфифхо) аз руи сармоягузорихо;
 • подош (изофанарх) аз руи сармоягузорихо.

Тартиби эътироф, баходихи ва ифшо намудани ахборот оиди воситахои молияви дар СБХМ (IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» ва дар СБХМ (IAS) 32 «Воситахои молияви: пешниходи ахборот» муайян карда шудааст.

Сармоягузори ба воситахои молияви хиссави, ба монанди хиссагузори ба сармояи оинномавии дигар корхонахо ва ба фаъолияти муштарак, дар хисоботи муттахидонидашудаи молиявии алохидаи корхона мувофики СБХМ (IAS) 27 «Хисоботи алохидаи молиявии муттахидонидашуда» ва СБХМ (IAS) 28 «Бахисобгирии сармоягузорихо дар ширкатхои муттахидшуда» ба хисоб гирифта мешаванд.

Корхона дар тавзехот оиди хисоботи молияви оиди хар як гурух хиссаи иштироки сармоя ва усулхои истифодабари барои хисоби чунин сармоягузорихоро ифшо намояд.

Сатри мазкур бакияи чамъшудаи гурухи хисобхои 11600 «Сармоягузорихои дарозмуддат» (11610 то 11660 бо назардошти тахфиф ё барзиёдие, ки дар хисобхои 11661 ва 11662 инъикос гардидаанд) -ро дар хисобот оиди холати молияви дарч менамояд.

Сатри 170 «Талаботхои андозии тамдиди» (ба таъхирмондашуда).

Дар сатри мазкур бакияи хисоби андозхои ба тамдидшудаи андоз аз фоида инъикос меёбад.Тартиби хисоби андоз аз фоида дар СБХМ (IAS) 12 «Андоз аз фоида» муайян карда шудааст. Сатри мазкур бакияи чамъшудаи хисоби 11700 «Андозхои ба таъхирафтода» – ро дар хисобот оиди холати молияви инъикос менамояд.

Сатри 180 «Карздории дебитории дарозмухлат»

Дар сатри мазкур бакияи хисоби карздории дебитории дарозмухлати корхона бо мухлати пардохти зиёда аз як сол ба хисоб гирифта мешавад. Карздории дарозмухлати дебитори ба гуруххои зерин чудо карда мешаванд:

 • карздории дарозмуддати дебитории харидорон ва фармоишгарон;
 • векселхои (васикахои) гирифташуда;
 • харочоти ба таъхирмондаи дарозмуддат;
 • дигар карздории дебитории дарозмуддат (карздории дебитории кормандон ва рохбарият: карздории дебитории корхонахои муттахидкардашуда ва г.).

Сатри мазкур бакияи чамъшудаи хисоби гурухи 11800 «Карздории дебитории дарозмухлат» – ро дар хисобот оиди холати молияви инъикос менамояд.

Сатри 190 «Дороихои дарозмуддати фаъолияти катъшуда»

Дар сатри мазкур бакияи хисоби 11900 «Дороихои дарозмуддати фаъолияти катъшуда» дар хисобот оиди холати молияви инъикос меёбад.

Сатри 199 «Чамъи кисми I. Б «Дороихои гайригардон»»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви чамъи маблаги сатрхои аз 019 то 190 (сатрхои 119+120+130+140+150+160+170+180+190) – ро инъикос менамояд.

Сатри «Хамаги дороихо ( кисми I.A.+ кисми 1.Б.)»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви мачмуи маблаги сатрхои 099 ва 199-ро инъикос менамояд.

Кисми 2. ухдадорихо

ухдадорихо – он карзхои корхона мебошанд, ки аз руйдодхои давраи гузашта пайдо шуда, танзими он ба харочоти захирахои манфиати иктисоди дошта оварда мерасонад. ухдадорихо вобаста ба мухлати пардохт ба кутохмуддат ва дарозмуддат гурухбанди мешаванд.

ухдадорихои кутохмуддат

Сатри 200 «Карзи кредитории тичорати»

Сатри мазкур бакияи хисобхои ухдадорихои кутохмуддати бо талаби карзхои пардохташаванда ва кисми ухдадорихои дарозмуддат, ки пардохти онхо дар давоми як сол аз санаи хисоботи дар назар дошта шудааст, инъикос менамояд.

Сатри 201 «Хисобхо барои пардохт» ва 202 «Васикахои кутохмуддат барои пардохт» бакияи карзхои кредитории тичоратии корхонаро барои молу мавод ва хизматрасонихои гирифташуда,                                                              воситахои асосии харидашуда, дороихои

гайримодди, сармоягузорихо ба амволи гайриманкул, дороихои биологи, когазхои киматноки карзи (васикахо, вомбаргхо) дар хисобот оиди холати молияви инъикос менамояд. Сатрхои мазкур аз бакияи хисобхои гурухи 22000 «ухдадории кредитории тичорати» (хисоби 22010, 22020) дар хисобот оиди холати молияви дарч мегарданд.

Сатри 203 «Пешпардохтхои гирифташуда ва дигар хисобхо барои пардохт» бакияи хисобхои ухдадорихои кутохмуддати дар натичаи пешпардохти харидорон ва фармоишгарон мутобики шартномахои тахвили мол, хизматрасонихо ва дигар хисобхо барои пардохт (хисобхои 22030, 22040) -ро ба санаи хисоботи инъикос менамояд.

Сатри 210 «ухдадорихои кутохмуддати карзи»

Сатри мазкур бакияи ухдадорихои кутохмуддати карзии дар натичаи бо максади маблаггузории фаъолият чалб намудани воситахои карзи: карзхои аз бонкхо ва дигар карздихандагон бо асъори милли ва хоричи дар мамлакат ва берун аз хоричи кишвар гирифташуда, когазхои кимматноки карзии баровардашуда, инчунин кисми чории ухдадорихои карзии дарозмуддат, ки пардохти онхо дар давоми як сол аз санаи хисоботи дар назар дошта шудааст, инъкос менамояд.

ухдадорихои кутохмуддати карзи ба гуруххои зерин таксим мешаванд:

 • карзхо ва вомхои бонки;
 • дигар карзхо ва вомхо;
 • кисми чории ухдадорихои дарозмуддати карзи, яъне кисми ухдадорихои дарозмуддат, ки пардохти онхо дар давоми як сол пас аз санаи хисоботи дар назар аст;
 • дигар ухдадорихои кутохмуддати карзи, масалан, васикахои кутохмуддат, вомбаргхо, карзхои молу мавод ва хизматрасонии мухлати пардохташон аз давраи мухлати маъмули карздихи зиёдтар ва дигар карзхое, ки бояд дар давоми як сол пас аз санаи хисоботи пардохт гарданд.

Сатри мазкур бакияи чамъшудаи хисобхои гурухи 22100 «ухдадорихои кутохмуддати карзи» (Хисобхои 22110 то 22140 бо назардошти тахфиф ва подоши дар хисобхои 22141 ва 22142 дарчёфта) – ро дар хисобот оиди холати молияви инъикос менамояд.

Сатри 220 «ухдадорихои кутохмуддати хисобкардашуда»

Сатри мазкур бакияи хисобхои ухдадорихои кутохмуддати хисобкардашудаеро, ки ба санаи хисоботи пардохт нагардидаанд, инъикос менамояд. ухдадорихои хисобкардашуда вобаста ба ахамиятнокиашон ба гуруххои зерин таксим мешавад:

 • ухдадорихои хисобкардашуда барои пардохти молхо ва хизматрасонихое, ки ба корхона тахвил карда шудаанд ё корхона ба даст овардаст; музди мехнати хисобкардашуда; андоз аз даромад барои пардохт; пардохтхои барои сугуртаи ичтимои хисобкардашуда; хаккуссахм барои пардохт, фоизхои ба ухдадорихои карзи ва ичораи молияви хисобкардашуда;
 • дигар харочотхои хисобкардашуда – ин ухдадорихои хисобкардашудаи дар боло кайднашуда, масалан, маблагхои дар оянда барои пардохти рухсатии мехнати сарфшаванда, пардохтхои имтиёзнок ва гайра.

Сатри мазкур бакияи чамъшудаи хисобхои гурухи 22200 «ухдадорихои кутохмуддати хисобкардашуда» (хисобхои 22210 то 22270) – ро дар хисобот оиди холати молияви дарч менамояд.

Сатри 230 «Андозхо барои пардохт»

Сатри мазкур бакияи хисоби ухдадорихои корхонаро оиди андозхои ба бучет пардохтшаванда ба давраи хисоботи инъикос менамояд. Тартиби хисоб намудан ва пардохти андозхо бо конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба андози ба танзим дароварда мешавад. Андозхо барои пардохт аз категорихои зерин гурухбанди карда мешаванд:

 • андоз аз фоида;
 • андози хадди акал аз даромад барои пардохт;
 • ААИ барои пардохт;
 • андози аксизи барои пардохт;
 • андоз аз амволи гайриманкул барои пардохт;
 • андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард барои пардохт;
 • андози замин барои пардохт;
 • дигар андозхо барои пардохт.

Бакияи хисобхои андозхо барои пардохт дар охири давраи хисоботи бояд бо санади мукоисави бо макомоти андоз тасдик гардад. Сатри мазкур бакияи чамъшудаи хисобхои гурухи 22300 «Андозхо барои пардохт» (хисобхои 22310 то 22370) – ро дар хисобот оиди холати молияви дарч менамояд.

Сатри 240 «Захирахо барои харочот ва пардохтхои дарпешистода»

Сатри мазкур бакияи хисобхои захирахоро ба давраи хисоботи иникос менамояд. Хисобкуни ва эътирофи захирахо аз чониби корхона мутобики СБХМ (IAS) 37 «Захирахои баходихи, ухдадорихои шарти ва дороихои шарти» амали карда мешавад.

Сатри мазкур бакияи хисоби 22400 «Захирахо барои харочот ва пардохтхои дарпешистода» – ро дар хисобот оиди холати молияви дарч менамояд.

Сатри 250 «Дигар ухдадорихои кутохмуддат».

Сатри мазкур аз бакияи хисобхои гурухи 22500 «ухдадорихои кутохмуддати гайр» (хисобхои 22501, 22520, 22530) чамъ мегардад.

Сатри 259 «Хамаги кисми II. А. «ухдадорихои кутохмуддат»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви чамъи маблагхои сатрхои 220 то 250 (сатри 200+210+220+230+240+250)-ро инъикос менамояд.

 • ухдадорихои дарозмуддат

ухдадорихои дарозмуддат – ин ухдадорихое мебошанд, ки мухлати пардохти онхо аз санаи хисоботи зиёда аз як солро ташкил медиханд.

Сатри 260 «ухдадорихои дарозмуддат»

Сатри мазкур бакияи хисобхои ухдадорихои молиявии дарозмуддатро, ки дар натичаи карзхои гирифташуда, аз он чумла дар санаи хисоботи бо васикахои додашуда таъминшуда пайдо шудаанд, инъикос менамояд. ухдадорихое, ки мутобики шартномаи ичораи молияви дар ичорагир пайдо мешаванд, дар асоси СБХМ 17 «Ичора» муайян карда мешаванд. ухдадорихои дарозмуддат ба категорияхои зерин гурухбанди мешаванд:

 • вомбаргхо барои пардохт:
 • карзхои бонки;
 • дигар карзхо;
 • васикахо барои пардохт (ба бонкхо ва ташкилотхои гайрибонки, корхонахои ассосиатсияшуда ва дигар васикахо барои пардохт);
 • ухдадорихои шартномаи ичораи молияви;
 • ухдадорихои дарозмуддати фаъолияти катъшуда;
 • дигар ухдадорихои дарозмуддат.

Сатри мазкур аз бакияи хисобхои гурухи хисобхои мухосибии 22600 «ухдадорихои дарозмуддат» (хисобхои 22610 то 22660 бо назардошти тахфиф ва подоши хисобхои 22661, 22662) – и хисобот оиди холати молияви чамъ мегардад.

Сатри 270 «Даромадхои даврахои оянда»

Сатри мазкур бакияи хисобхои даромадхои мавкуфгузошташударо, яъне даромадхоеро, ки мутобики СБХМ эътирофи онхо ба даврахои оянда мавкуф гузошта мешавад, инъикос менамояд. Масалан, даромадхои мавкуфгузошташуда, ки хангоми бахисобгирии субсидияхо пайдо мегарданд, бахисобгирии амалиётхои фуруши дороихо бо шарти бозпас ба ичора гирифтан ва инчунин пешпардохтхои аз харидорон гирифташуда. Бахисобгирии субсидияхо мутобики СБХМ (IAS) 20 «Бахисобгирии субсидияхои давлати ва ифшо намудани маълумот оиди ёрии давлати» пеш бурда шуда, амалиётхои бозпас ба ичора гирифтан бошад мутобики СБХМ (IAS) 17 «Ичора» ба рох монда мешавад.

Сатри мазкур аз бакияи хисобхои гурухи 22700                          «Даромадхои

мавкуфгузошташуда» чамъ мегардад.

Сатри 280 «ухдадорихои андози мавкуфгузошташуда»

Сатри мазкур бакияи ухдадорихои андози мавкуфгузошташудаи андоз аз фоидаро мутобики СБХМ (IAS) 12 «Андоз аз фоида» ба санаи хисоботи инъикос менамояд.

Сатри мазкур аз бакияи хисоби 22800 «ухдадорихои андози мавкуфгузошташуда» ташаккул меёбад.

Сатри 290 «ухдадорихо аз руи гуруххои хоричшаванда»

Сатри мазкур бакияи хисоби 22900 «ухдадорихо аз руи гуруххои хоричшаванда»-ро инъикос менамояд.

Сатри 298 «Чамъи кисми П.Б. «ухдадорихои дарозмуддат»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви чамъи сатрхои 260 то 290 (сатри 260+270+280+290)-ро инъикос менамояд.

Сатри 299 «Хамаги ухдадорихо»(кисми II. А.+ кисми II. Б.)

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви чамъи натичахои сатрхои 259 ва 298-ро инъикос менамояд.

Кисми 3. Сармояи худи

Сармоя хамчун хисса дар дорохои корхона пас аз тархи хамаи ухдадорихои он муайян мегардад. Дар хисобот оиди холати молияви бо максади ба истифодабарандагони хисоботи молияви пешниход намудани маълумот оиди чихатхои хукуки, ки имконияти корхонаро нисбати таксимот ё истифодабарии сармоя махдуд менамояд, инчунин оиди имтиёзи як кисми сохибмулкон нисбати дигар сохибмулкон барои гирифтани хаккуссахм, сармоя метавонад ба зергуруххо таксим гардад.

Сатри 300 «Сармояи оинномави»

Сатри мазкур бакияи хисоби мухосибии сармояи оинномавиро бо назардошти ташаккул, зиёдшави ва камшавии сармояи оинномави мутобики конунгузорихои Чумхурии Точикистон, микдори хиссаи саххомон, ки дар хуччатхои таъсисёби пешбини шудааст дар хисобот оиди холати молияви инъикос менамояд.

Сатри мазкур дар хисобот оиди холати молияви аз бакияи хисобхои гурухи 33000 «Сармояи оинномави» (хисобхои 33010 то 33030 тархи бакияи хисоби 33090) ташаккул меёбад.

Сатри 310 «Сармояи иловаги»

Сатри мазкур бакияи хисоби дигар сармоя – маблаги тасхехот аз хисоби азнавнархгузории дороихо, фаркияти асъор аз руи амалиёти асъори хоричи дар корхонахои хоричиро инъикос менамояд. Сармояи иловаги ба гуруххои зерин таксим мешавад:

 • фаркияти курби асъор бо чузъхои хоричи;
 • тасхехоти азнавнархгузории воситахои асоси ва сармоягузорихо;
 • сармояи аз чониби сохибмулк пешпардохтшуда – бахисобгирии хисса ба сармояи шахсони хукуки – корхонахои тичорати, ки ба амволи онхо сохибмулкон хукуки моликият ё дигар хукуки молумулкиро доранд (кооперативхо, корхонахои давлати ва коммуналие, ки дар шакли корхонаи тичорати ташкил карда шудаанд).

Сатри мазкур аз бакияи хисобхои гурухи 33100 «Сармояи иловаги» (хисобхои 33110 то 33160) дар хисобот оиди холати молияви ташаккул меёбад.

Сатри 320 «Фоидаи таксимношуда»

Сатри мазкур бакияи хисоби фоидаи таксимношуда ё зарари корхонаро бо тархи пардохтхои хаккуссахм ва дигар амалиётхое, ки бевосита аз хисоби фоидаи таксимношуда гузаронида шудаанд, инъикос менамояд.

Сатри мазкур аз бакияи хисобхои гурухи 33200 «Фоидаи таксимношуда» (хисобхои 33210, 33220) дар хисобот оиди холати молияви ташаккул меёбад.

Сатри 330 «Сармояи захирави»

Сатри мазкур бакияи хисоби сармояи захиравиро, ки мутобики конунгузорихои Чумхурии Точикистон ё мутобики хуччатхои таъсиси ба вучуд омадааст, маблаги андухти фоида, ки мутобики конунгузори ё карори саххомон барои таксимот он махдудият гузошта шудааст, инъикос менамояд.

Сатри мазкур аз бакияи хисоби 33300 «Сармояи захирави» дар хисобот оиди холати молияви дарч меёбад.

Сатри 340 «Хиссаи аккалият»

Сатри мазкур хиссаи шахсони сеюмро дар хисоботи молиявии консолидатсияшудаи корхонахои консолидатсияшаванда инъикос менамояд.

Сатри 339 «Чамъи кисми III «Сармояи худи»

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви чамъи сатрхои аз 300 то 330 (сатрхои 300+310+320+330)-ро инъикос менамояд.

Сатри 399 «Хамаги ухдадорихо ва сармояи худи» (Кисми II. А. + Кисми II. Б.+ Кисми III)

Сатри мазкури хисобот оиди холати молияви натичаи сатрхои 299 ва 339-ро инъикос менамояд.

 • Хисобот оиди фоида ва зарар (Шакли № 2)

Хисобот оиди фоида ва зарар натичаи фаъолияти корхонаро дар давраи хисоботи нишон медихад.

Корхона дар хисобот оиди фоида ва зарар тахлили даромад ва харочотхоро дар вобастаги ба мохияти даромад ва харочот гурухбанди намуда пешниход менамояд. Корхонахое, ки харочотхоро бо вазифахои харочот (функции затрат) гурухбанди менамоянд, дар тавзехот ба хисоботи молияви оиди мохияти харочотхои мазкур маълумоти иловаги бояд пешниход намоянд.

Дар холатхое, ки агар инро СБХМ талаб намояд ё ин ки бо максади сахехии пешниход намудани натичахои молиявии фаъолияти корхона дар хисоботи фоида ва зарар бояд моддахои алохидаи хатти ифода ёбанд. Дар холатхои зарури моддахои иловагии хатти, инчунин ном ва тартиби чойгиршавии онхо метавонанд тагйиир ёбанд.

Сатри 010 «Даромади соф аз фуруш»

Сатри мазкур маблаги даромади асосиро аз фаъолияти амалиёти бо назардошти тархи тахфифи ба харидорон пешниходшуда ва маблаги молхои баргардонидашуда дар бар мегирад. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисоби 44010 «Даромад аз фуруш » бо назардошти тархи хисоби 44090 «Баргардониши молхои фурухташуда ва тахфиф» дарч меёбад.

Барои корхонахое, ки фаъолияти асосии амалиётиашон хочагии кишлок мебошад, сатри мазкури даромадхо аз дороихои биологиро, ки дар гурухи хисобхои мухосибии 44100 «Даромадхо аз дороихои биологи» дарч ёфтаанд, инъикос менамояд.

Сатри 020 «Арзиши аслии фуруш»

Сатри мазкур арзиши аслии молхо ва хизматрасонихои фурухташуда, инчунин маблаги азнавбаходихи то арзиши софи фуруш дар давраи хисоботиро дар бар мегирад. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисобхои гурухи 55000 «Арзиши аслии захирахои фурухташуда, кор ва хизматхо» инъикос мегардад.

Барои корхонахое, ки хочагии кишлок фаъолияти асосии амалиётиашон ба хисоб меравад, сатри мазкур харочотхои истехсоли дороихои биологиро, ки дар хисоби 55100 «Харочот аз руи истехсоли дороихои биологи» дарч ёфтаанд, инъикос менамояд.

Сатри 030 «Фоидаи умуми»

Дар сатри мазкур фаркияти байни сатрхои 010 «Даромади соф аз фуруш» ва сатри 020 «Арзиши аслии фуруш» инъикос меёбад.

Сатри 040 «Харочотхои фуруш»

Дар сатри мазкур харочотхое, ки хангоми фуруш, нигохдори ва интиколи махсулоти тайёр, молу хизматрасонихо дар давраи хисоботи ба вучуд омадаанд, инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар бахисобгири дар гурухи хисобхои мухосибии 55200 «Харочоти фуруш» инъикос меёбад.

Сатри 041 «Харочоти фуруш: аз он чумла, фарсудашави ва хурдашави» маблаги харочотхое, ки дар давраи хисоботи аз хисоби хурдашавии воситахои асоси дар чараёни фуруш хисобшударо инъикос менамояд. Маълумоти мазкур ба сатри 040 хамчун эзох ба хисоб меравад.

Сатри 050 «Харочотхои умуми ва маъмури»

Сатри мазкур харочотхои вобаста ба нигохдории маъмурият ва идоракунии умумии корхонаро инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар гурухи хисобхои 55300 «Харочоти умуми ва маъмури» – и бахисобгири дарч мегардад.

Сатри 051 «Харочоти умуми ва маъмури: аз он чумла фарсудашави» маблаги харочотхои хурдашавии воситахои асосии барои истехсол ва фуруши махсулот истифодашавандаро инъикос менамояд. Маълумоти мазкур барои сатри 050 хамчун маълумотнома (эзохнома) ба хисоб меравад.

Сатри 060 «Чамъи харочотхои амалиёти»

Дар сатри мазкур чамъи маблаги сатри 040 «Харочоти фуруш» ва сатри 050 «Харочоти умуми ва маъмури» инъикос меёбад.

Сатри 070 «Дигар даромад / (харочоти) амалиёти»

Сатри мазкур он даромадхои корхонаро, ки дар натичаи фаъолияти амалиётии аз фаъолияти асоси фарккунанда ва дигар харочотхои амалиётии аз харочотхо барои фуруш ва харочотхои маъмури фарккунандаро инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисоби мухосибии 44020 инъикос меёбад.

Барои корхонахое, ки хочагии кишлок фаъолияти асосии амалиётиашон ба хисоб намеравад, аз руи сатри 070 «Дигар даромадхои амалиёти» даромадхо аз дороихои биологии дар гурухи хисобхои мухосибии 44100 «Даромад аз дороихои биологи» дарчгардида инъикос карда мешаванд. Барои чунин корхонахо инчунин дар сатри 070 «Дигар харочотхои амалиёти» харочотхо оиди истехсоли дороихои биологие, ки дар хисоби 55100 «Харочот аз руи истехсоли дороихои биологи» дарч гардидаанд, инъикос меёбанд.

Сатри 080 «Фоида (зарари) амалиёти»

Дар сатри мазкур натичаи фаъолияти амалиёти, яъне бакияи сатри 030 «Даромади умуми» тархи бакияи 060 «Чамъи харочотхои амалиёти» чамъ/тархи 070 «Дигар даромадхо/харочотхои амалиёти» инъикос меёбанд.

Сатри 100 «Даромад / (харочот) аз хисоби фоизхо»

Сатри мазкур даромад ва харочотхои гайриамалиёти – фоизхои ухдадорихои карзи, ичораи молияви ва дигар даромад ва харочотхои аз хисоби карзхоро инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар хисобхои 66010 «Даромад дар намуди фоизхо» ва 66110 «Харочот дар намуди фоизхо» дарч ёфтаанд.

Сатри 110 «Даромад / (зарар) аз хисоби сармоягузори»

Сатри мазкур даромадхои гайриамалиётирор дар шакли дивидендхо (хаккуссахм) ва зарархои гайриамалиётиро аз хисоби бекурбшави, хоричшави ва азнавнархгузории сармоягузорихо ба когазхои кимматнок барои давраи хисоботи инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисобхои мухосибии 66030 «Даромад аз хаккусахмхо» ва 66120 «Зарар аз сармоягузори» дарч гардидаанд.

Сатри 120 «Даромад / (зарар) аз фаркияти курби асъор»

Сатри мазкур даромад ва зарари дар давраи хисоботи дар давоми фаъолияти корхона аз хисоби курби асъор гирифташударо инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисобхои мухосибии 66040 «Даромад аз фаркияти курби» ва 66140 «Зарар аз фаркияти курби» дарч гардидаанд. Дар сатри 120 бакияи софи даромад ва зарар аз фаркияти курби дарч мегардад.

Сатри 130 «Даромад / (зарар) аз мубодилаи асъор»

Сатри мазкур даромад ва зарари дар натичаи мубодилаи асъор пайдошударо инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисобхои мухосибии 66050 «Даромад аз мубодила» ва 66150 «Зарар аз мубодила» дарч гардидаанд. Дар сатри 130 бакияи софи даромад ва зарар аз мубодила дарч мегардад.

Сатри 140 «Даромад / (зарар) аз хоричшавии дороихои дарозмуддат»

Сатри мазкур даромад ва зарари дар натичаи хоричшавии дороихои дарозмуддат пайдошударо инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисобхои мухосибии 66060 «Даромад аз хоричшавии дороихои дарозмуддат» ва 66160 «Зарар аз хоричшавии дороихои дарозмуддат» дарч мегарданд. Дар сатри 140 бакияи софи даромад ва зарар аз хоричшавии дороихои дарозмуддат дарч мегардад.

Сатри 150 «Зарар аз бекурбшави»

Сатри мазкур зарари дар натичаи бекурбшавии захирахои моддию моли, воситахои асоси, дороихои гайримодди ва сармоягузорихо ба вучуд омадаро инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисоби мухосибии 66130 «Зарар аз бекурбшави» инъикос мегардад.

Сатри 160 «Дигар даромад / (харочоти) гайриамалиёти»

Сатри мазкур даромад ва харочотхои дар давраи хисоботи аз фаъолияти сармоягузори ва молияви гирифташудаеро, ки дар сатрхои 100-150 дарч нагардидаанд инъикос менамояд. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисобхои мухосибии 66070 «Дигар даромадхои гайриамалиёти» ва 66170 «Дигар харочотхои гайриамалиёти» инъикос мегардад.

Сатри 170 «Чамъи даромад / (харочоти) гайриамалиёти»

Дар сатри мазкур натичаи фаъолияти гайриамалиёти, чамъи маблагхои даромад ва зарархои сатрхои 100-160 инъикос мешавад.

Сатри 180 «Хиссаи фоида / (зарари) корхонахои муттахидшуда»

Дар сатри мазкур хиссаи корхона дар фоида ва зарари корхонахои муттахидшуда инъикос мегардад. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисоби 66020 «Даромад аз сармоягузори» инъикос мегардад.

Сатри 190 «Фоидаи то андозбанди»

Дар сатри мазкур натичаи молияви аз фаъолияти доими то тархи андозхо барои давраи хисоботи, ё ин ки бакияи сатри 080 «Фоида (зарари) амалиёти» чамъ 45

/(тархи) бакияи сатри 170 «Чамъи даромад / (харочоти) гайриамалиёти» чамъ /(тархи) бакияи сатри 180 «Хиссаи фоида / (зарари) корхонахои муттахидшуда» инъикос меёбад.

Сатри 200 «Андоз аз фоида»

Дар сатри мазкур маблаги харочоти андоз аз фоида дар давраи хисоботи дарч меёбад. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисоби 66200 «Харочот (даромад) аз руи андоз аз фоида» инъикос мегардад.

Сатри 210 «Фоидаи соф аз фаъолияти давомёбанда»

Дар сатри мазкур фоидаи соф / (зарари) дар давраи хисоботи аз фаъолияти давомёбанда гирифташуда, ё ин ки бакияи сатри 190 «Фоидаи то андозбанди» тархи бакияи сатри 200 «Андоз аз фоида» инъикос мегардад.

Сатри 220 «Фоида /(зарар) аз фаъолияти катъгардида»

Дар сатри мазкур фоида (зарар) аз фаъолияти катъгардида инъикос мегардад. Маълумоти мазкур дар мухосибот дар хисобхои 66080 «Фоида аз фаъолияти катъгардида» ва 66180 «Зарар аз фаъолияти катъгардида» инъикос мегардад.

Сатри 230 «Чамъи фоидаи соф /(зарари) давра»

Дар сатри мазкур натичаи фоидаи соф / (зарари) дар давраи хисоботи гирифташуда, ё ин ки бакияи сатри 210 «Фоидаи соф аз фаъолияти давомёбанда» чамъи бакияи сатри 220 «Фоида(зарар) аз фаъолияти катъгардида» инъикос мегардад.

Натичаи фоидаи соф / (зарари) дар давраи хисоботи гирифташуда ба сатри 240 хиссаи саххомони корхонаи модари ва дар сатри 250 хиссаи аккалият таксимот мешаванд.

Сатри 260 «Фоида ба сахмия»

Дар сатри мазкур фоидаи / (зарари) соф дар давраи хисоботи гирифташуда (ё ин, ки бакияи сатри 230 «Чамъи фоидаи соф /(зарари) давра») ба хисоби миёнаи шумораи сахмияхои корхона дар хамин давра инъикос меёбад.

 • Хисобот оиди мачмуи даромадхо (шакли №3).

Корхонахо дар хисоботи мачмуи даромадхо хадди аккал бояд моддахои зеринро нишон диханд:

 • хар як чузъи алохидаи мачмуъи даромадхоро, ки аз руи хусусият(хислат) гурухбанди шудаанд;
 • хиссахо дар мачмуъи дигар даромадхои корхонахои муштарак ва муттахидкардашуда, ки бо усули бахисобгири аз руи хиссаи иштирок ба хисоб гирифта шудаанд;
 • чамъи мачмуъи даромадхо; инчунин
 • чамъи мачмуъи даромадхо барои даврае, ки ба;
 • хиссаи иштироки беназорати ва
 • саххомони корхонаи модари шомиланд.

Сатри 010 «Фоидаи соф (зарар) – и давра»

Сатри мазкур даромади соф (зарар) – и дар давраи пас аз пардохти андозхо ба даст омадаро инъикос менамояд. Дар сатри мазкур чамъи маблаги сатрхои 230 шакли №2 «Хисобот дар бораи фоидахо ва зарархо» нишон дода шудааст.

Кисми «Дигар мачмуъи даромадхо» тагйироти дороихои (дороихои) софи корхонаро дар бар мегирад, ки бевосита дар сармояи худи бо сатрхои зерин нишон дода мешаванд:

Сатри 020 «Фоида (зарар)-и азнавбаходихии амволи гайриманкул»

Сатри мазкур натичахои азнавбаходихии воситахои асоси ва дороихои гайримоддиро дар асоси СБХМ (IAS) 16 «Воситахои асоси» ва СБХМ (IAS) дар бар мегирад.

Сатри 030 «Сармоягузорихои барои фуруш мавчудбуда»

Сатри мазкур фоида ва зарари баходихии маблаггузорихои барои фуруш мавчудбударо дар асоси СБХМ( IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» дар бар мегирад.

Дар асоси боби 55 СБХМ ( IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» фоида ва зарари дороихои молиявии барои фуруш мавчудбуда бояд бевосита дар хисоботи дигар мачмуи даромадхо нишон дода шавад, ба истиснои зарархои аз бекурбшави ва фаркиятхои мусби ва манфии курби, то бархамдихии эътирофи дороии молиявии мазкур, ки баъд аз фоидаи гирифташуда ва ё зарари пештар дар сармоя эътирофгардида буд, дар давраи хисоботи дар хисоботи фоида ва зарар эътироф карда мешавад. Дар ин холат даромадхои фоизи, ки бо истифодаи усули фоиданоки меъёрхои фоизи хисоб карда шудаанд, дар хисоботи фоида ва зарари хамин давра эътироф карда мешаванд. Хаккусахмхо аз хисоби воситахои молиявии барои фуруш мавчудбуда дар хисоботи даврае нишон дода мешаванд, ки корхона хукуки гирифтани ин хаккусахмхоро пайдо мекунад.

Дар асоси бобхои 67 ва 68 СБХМ( IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» дар холати пастшавии арзиши одилона (хаккони) – и воситахои (дороихои) молиявии барои фуруш мавчудбуда дар хисоботи дигар мачмуи даромадхо бевосита эътироф гардидан ва мавчудияти шаходати объективии бекурбшавии ин дорои, зарари чамъшудаи дар хисоботи дигар мачмуъи даромадхо эътирофгардида ба хисоботи фоида ва зарари давра аз нав гурухбанди намуда мешавад, гарчанде ки ин воситахои (дороихои) молияви аз тавозун хорич карда нашуда бошанд. Маблаги зараре, ки дар хисоботи дигар мачмуи даромадхо эътирофгардида ба хисоботи фоида ва зарари давра аз нав гурухбанди намуда мешавад, хамчун фарки байни харочотхои хариди ин воситахои (дороихои) молияви (бо тархи хамагуна пардохтхои маблаги асоси ва фарсудашави (истехлок)) ва арзиши одилонаи чории онхо ва тархи зарари бекурбшавии ин воситахо, ки дар хисоботи фоида ва зарар нишон дода шуда буд муайян карда мешавад.

Сатри 040 «Хечерикунонии чараёни пули»

Дар асоси боби 95 СБХМ( IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» бахисобгирии сугурта намудани даромадхои пули аз зарар (хечерикунони) бо таври зерин ба амал бароварда мешавад:

 • кисми фоида ё ки зарари воситаи хечерикунони кардашуда, ки фоиданокиаш (манфиатнокиаш) муайян карда шудааст, бевосита ба хисоби сармоя, бо хисоботи дигар мачмуи даромадхо, дохил карда шавад;
 • кисми бефоидаи (беманфиати) воситаи хечерикуноникардашуда бояд дар «хисоботи фоида ва зарар» – и давра нишон дода шавад;

Агар дар корхона хисоби амалиётхои хечерикунонидашуда дар асоси СБХМ( IAS) 39 «Воситахои молияви: эътироф ва ченкуни» ба рох монда шуда бошад, пас он бояд мутобики бобхои 92-96 СБХМ «Пешниходоти хисоботи молияви» тасхехотро аз руи азнавгурухбандие, ки ба чузъиёти дигар мачмуи даромахо дахл дорад, ифшо намояд.

Сатри 050 «Фаркиятхои курбие, ки дар холати мубодилаи чузъи хоричи ба вучуд меоянд»

Сатри мазкур фаркияти курбиеро инъикос мекунад, ки дар вакти аз нав хисоб кардани хисоботи молиявии кисмхои хоричи, ки асъораш аз асъори пешниход кардани хисоботхо фарк мекунад, барои тартиб додани хисоботи молиявии ягона ба вучуд меояд.

Сатри 080 «Андозхо аз моддахои бевосита ба сармоя бурдашаванда ё ин ки аз сармоя баровардашаванда.

Дар сатри мазкур таъсири андоз аз фоида ба хамаи моддахои дигар мачмуи даромадхо, ки бевосита ба сармоя гузаронида мешаванд ва ё маблаги азнавгурухбандии аз сармояро дар «хисоботи фоида ва зарар» -и давра нишон дода мешавад.

Сатри 090 «Даромади соф/зарар, бевосита дар сармоя эътирофшуда (сатри 020+сатри 030+сатри 040+сатри 050-сатри 080).»

Дар ин сатр дигар мачмуи даромадхо, ки афзоиши (зиёдшавии) сармояро бе иштироки сохибмулкон нишон медихад, дарч карда мешавад.

Сатри 100 «Мачмуи даромади соф (сатри 010+сатри 090)».

Сатри мазкур мачмуи даромади софи корхонаро, ки дар давраи хисоботи ба даст овардааст, нишон медихад.

Даромади софи / зарари мазкури нихоии давра мутаносибан ба хиссахои саххомони корхонаи модари, ки дар сатри 110 ва ба кисми хиссахои берун аз назоратмонда, сатри120 мутаносибан таксим карда мешавад.

 • Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи (Шакли № 4)

СБХМ тартиб додан ва пешниход намудани хисобот оиди тагйирёбии сармояи худиро хамчун яке аз хисоботхои асоси талаб мекунад.

Мувофики боби 106 СБХМ (IAS) 1 «Пешниходоти хисоботи молияви» корхона дар хисоботи мазкур бояд маълумотхои зеринро пешниход намояд:

 • мачмуи даромади софи давра, ки дар алохидаги маблагхои умумии хиссаи ба саххомони корхонаи модари ва хиссаи берун аз назоратмондаро нишон дихад;
 • ба хар як чузъи сармояи худи – таъсири истифодабарии ретроспективи ё ин ки азнавхисобкунии ретроспективи мутобики СБХМ (IAS) 8 «Сиёсати бахисобгири, тагйирот дар баходихии мухосиби ва хатогихо»;
 • маблаги амалиётхо бо сохибмулкон ва ё ба сифати сохибмулкон амалкунандагон, дар алохидаги чудо намудани аъзохакии сохибмулкон ва таксимот ба сохибмулкон;
 • мукоисакунии арзиши тавозунии хар як чузъи сармояи худи ба аввал ва охири давра, дар алохидаги бо кушодани хар як тагйирёби.

Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи мавчудият ва харакати хамаи намудхои сарчашмахои сармояи худиро инъикос менамояд, аз он чумла:

 • сармояи оинномавиро;
 • сармояи захиравиро;
 • дигар сармояхоро;
 • фоидаи тинъикосимношударо.

Тагйирот дар сармояи корхона дар натичаи амалиётхо бо сохибмулкон, ки сахмияхои дар давраи чори бароварда шударо харидори менамоянд ва ба манфиати онхо хаккусахмхо хисоб карда ва пардохта мешаванд, хамчунин аз хисоби чамъшавии фоидаи таксимкарданашуда, камнархкуни ва изофанархгузории баъзе намудхои моликият ба амал меояд. Дар намуди умуми ин тагйирот дар тагйирёбии дороихои соф дар давраи хисоботи тачассум меёбад.

Хисобот оиди тагйирёбиисармояи худии корхона, ки дар давраи хисоботи гузаштааст, маблаги кисми «Сармояи худи»-и дар шакли №1 «Хисобот оиди холати молиявии корхона» чи тавр пайдо шудааст, нишон медихад.

Хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи аз хафт сутунча иборат аст, ки ба хар як чузъи сармояи худи пешбини шудааст:

 • сармояи оинномави;
 • сармояи иловаги;
 • сармояи захирави;
 • фоидаи /(зарари) таксимношуда.

Инчунин дар сутунчахои алохида хиссахои саххомони корхонаи модари ва хиссахои берун аз назоратмондаро чудо нишон медиханд ва дар сутунчаи охирон маблаги умумие нишон дода мешавад, ки хиссахои саххомони корхонаи модари ва хиссахои берун аз назоратмондаро ифода мекунад.

Хиссахои берун аз назоратмонда – ин кисми фоида/зарар ва дороихои софи корхонаи фаръи хаст, ки ба саххомони корхонаи модари аз хиссаи сармоя бевосита ва ё бавоситаи корхонахои фаръи тааллук надоранд. Дар сутунчаи «Сармояи оинномави» сахмияхои одди ба хисоб гирифта мешаванд; сахмияхои имтиёздор, сахмияхои бозхаридашудаи худи ва дигар сармояхои оинномави.

Дар сутунчаи «Сармояи иловаги» тасхехи азнавбаходихии дороихо, тасхехи азнавбаходихии сармоягузорихо, фаркияти курбии дар вакти аз нав хисоб кардани хисоботи молиявии кисмхои хоричи, « сугурта намудани даромадхои пули аз зарар (хечерикунони), инчунин таъсири ислохот дар сиёсати хисобдори ва ислох намудани хатогихои чиддие, ки ба «Сармояи оинномави» таъсир мерасонанд, ба хисоб гирифта мешаванд.

Дар сутунчаи «Фоидаи таксимношуда/зарар» маблаги фоидаи софи дар давраи фаъолияти корхона хосил шуда ва фоидаи ба сармояи худии корхона замшаванда бо тархи зарархо, пардохтхои фоидаи сахмияхо, таксимот ба сармоя ва хар гуна захирахо ба хисоб гирифта мешаванд.

Дар сутунчаи «Хиссаи саххомони корхонаи модари» маблаги умумии тагйироти хиссаи саххомони корхонаи модари дар давраи хисоботи ба хисоб гирифта мешаванд.

Дар сутунчаи «Хиссахои берун аз назоратмонда» кисми фоида/зарар ва дороихои софи корхонаи фаръи, ки ба хиссаи сармоя рост меоянд ва ба саххомони корхонаи модари аз хиссаи сармоя бевосита ва ё ба воситаи корхонахои фаръи тааллук надоранд, ба хисоб гирифта мешаванд.

Дар сутунчаи охирон маблаги умумии тагйирот ва бокимондаи сармояи худии корхона ба хисоб гирифта мешаванд.

Хисобот оиди тагйирёбии сармоя аз моддахое иборатанд, ки ба тагйирёбии сармояи худии корхона байни ду санаи хисоботи таъсир мерасонанд.

Кисми А

Дар ин кисм самаранокии тагйирот дар сиёсати бахисобгири (сатри 030) ва ислох намудани хатогихои чидди (сатри 040) бо рохи тасхехи бокимондаи чамъшудаи фоидаи таксимнашуда ба аввали давраи хисоботи нишон дода мешаванд (сатри 010).

Кисми Б

Дар ин кисм мачмуи даромадхои давраи хисоботи нишон дода мешавад. Мачмуи даромадхои давраи хисоботи аз чамъи сатри 110 «Фоидаи соф/зарари давраи хисоботи» (ки ба бакияи сатри 010, шакли 3 баробар аст) ва сатри 120 «Дигар мачмуи даромадхо» (ки ба бакияи сатри 090, шакли 3 баробар аст), иборат аст.

Сатри 120 «Дигар мачмуи даромадхо», ки дар асоси талаботхои стандартхои алохида бевосита ба моддаи сармояи худи дохил карда мешавад, аз моддахои зерин иборат аст:

 • афзоиш (дефитсит) аз хисоби азнавбаходихии дороихо;
 • афзоиш (дефитсит) аз хисоби азнавбаходихии маблаггузорихо;
 • хечерикунонии чараёни пули;
 • фаркияти курбии дар вакти аз нав хисоб кардани хисоботи молиявии чузъхои хоричи.

Кисми В.

Дар ин кисм хамаи тагйирот дар сармояи худи, ки ба сохибмулкон вобастааст, ба хисоб гирифта мешаванд:

 • сатри 210 – хисса ва хаккусахмхои сохибмулкон;
 • сатри 220 – барориши сахмияхои нав дар давраи хисоботи;
 • сатри 230 – гирифтани сармоя аз тарафи сохибмулкон;
 • сатри 240 – таксимоти фоида дар байни сохибмулкон (пардохти хаккусахмхо);
 • сатри 250 – тагйирот дар захирахо аз хисоби фоида ё азнавтаксимкунии сармояхо;
 • сатри 260 – бозхарии сахмияхои худи (воситахои хиссави), ки бо аломати манфи нишон дода мешаванд;
 • сатри 270 – кисми фоидаеро, ки дар асоси конунгузорихо ё ки хуччатхои таъсисии корхона барои истифодабари махдуд карда шудааст, ба хисоб мегирад.
 • Хисобот оиди гардиши воситахои пули (Шакли № 5).

Хисобот оиди гардиши воситахои пули барои пешниход кардани маълумот оиди тагйирот дар воситахои пули, хамарзишхои (эквивалентхои) воситахои пули, бо роххои гурухбандии даромадхо ва пардохтхои воситахои пули дар давра ба фаъолиятхои амалиёти, молияви ва маблаггузорихо пешбини шудааст. Корхона бояд маълумотхои гардиши воситахои пулиро дар фаъолияти амалиёти бо истифодаи усули бевосита ё ин ки усули бавоситаро пешниход намояд. Истифодаи хар дуи ин усулхо мутобики СБХМ ичозат дода шудааст, аммо истифодаи усули бевосита афзалиятнок хисобида мешавад.

Дар холати истифодаи усули бевосита барои тартиб додани хисобот оиди гардиши воситахои пули маълумот дар бораи даромадхои (дохилшавихои) умуми ва пардохтхои умуми воситахои пули мумкин аст аз навиштачотхои мухосибии давраи хисобот оиди гардиши воситахои пулии корхона ё ин ки бо воситаи ислохкунии хисоботи молиявии давраи хисоботи аз усули хисоб намудан ба усули хазинави гирифта шаванд.

Корхона бояд маълумотхои харакати воситахои пулиро дар алохидаги вобаста ба фаъолиятхои амалиёти, маблаггузори ва молияви пешниход намояд. Дар ин холат намудхои асосии даромадхои умумии пули ва пардохтхо нишон дода шавад.

Кисми 1. «Фаъолияти амалиёти»

Сатри 010 «Даромад аз фуруш»

Сатри мазкур маблаги умумии даромади воситахои пулиро аз фаъолияти амалиётии асоси нишон медихад. Барои ташаккулёбии ин маълумотхо ба сатри 010 «Даромади соф аз фуруш», Шакли 2 бояд ислохот дароварда шавад, Ин ислохот бояд вобаста ба тагйирёбии холати карздорихои дебитори дар хисобхои №10410 «Хисобномахо барои кабул», № 10420 «Векселхо барои кабул» ва тагйирёби дар холати карздорихои кредитори дар хисоби №22030 «Пешпардохтхои кабул карда шуда» бошанд.

Сатри 020 «Дигар дохилшавихо аз фаъолияти амалиёти»

Сатри мазкур маблаги умумии даромади воситахои пулиро аз дигар фаъолиятхои амалиёти нишон медихад. Барои ин маълумотро омода кардан ба сатри 070 «Дигар даромадхо /харочотхои амалиёти», Шакли 2, бояд тагйиротхои ба холати карздории дебитории гурухи хисобхои №10500 «Дигар карзхои дебитори» ва хисоби № 22040 «Дигар хисобномахо барои пардохт», ки ба ин даромадхо(воридот) мансубанд, тасхех дароварда шаванд.

Сатри 030 «Чамъи даромадхо аз фаъолияти амалиёти»

Сатри мазкур маблаги умумии даромади воситахои пулиро аз фаъолияти амалиёти дар давраи хисоботи нишон медихад, яъне чамъи маблаги сатрхои 010 ва 020.

Сатри 040 «Арзиши аслии фуруш».

Барои ин маълумотро омода кардан ба сатри 020 «Арзиши аслии фуруш», Шакли 2, бояд ба маблаги тагйироти хисобхои № 10700 «Захирахои моддию моли» ва ба маблаги тагйироти холатхои карздории кредитори дар хисобхои №22010 «Хисобномахо барои пардохт» ва хисоби №22020 «Векселхои кутохмуддат барои пардохт» тасхех дароварда шавад.

Сатри 050 «Музди мехнат ва андози ичтимои»

Сатри мазкур маблаги умумии музди мехнати хисоб кардашуда, маблаги хисоб кардашуда ба фонди хифзи ичтимоии ахолиро нишон медихад. Дар ин холат тагйирёбихои бакияхо дар хисобхои бахисобгирии музди мехнат, андоз аз даромад ва андози фонди хифзи ичтимоии ахоли ва бахисобгирии пешпардохтхои гурухи хисобхои №10500 «Дигар карздорихои дебитори» ва карздории дар хисоби № 22200 «ухдадорихои хисобкардашудаи кутохмуддат» ба инобат гирифта мешаванд, ки ба музди мехнат ва андози ичтимои мансубанд.

Сатри 060 «Пардохти хизматхо».

Сатри мазкур маблаги умумии пардохтхоро барои хизматхои ичрогардида (кабулгардида) нишон медихад. Барои ин маълумотро омода кардан сатри 040 «Харочотхои фуруш» ва 050 «Харочотхои умумии маъмури» Шакли 2, бояд бо чамъи харочотхои музди мехнат ва андози ичтимои, ки дар сатри 050 нишон дода шудааст ва харочотхои «Пардохти дигар андозхо», ки дар сатри 090 нишон дода шудааст, «Дигар пардохтхои амалиёти», сатри 100, инчунин тагйиротхои дар гурухи хисобхои №10800 «Харочотхои пешпардохткарда шуда», №10500 «Дигар карзхои дебитори» ва №22200 «ухдадорихои хисобкардашудаи кутохмуддат», ки ба ин харочотхо бурда мешаванд,тасхех карда шавад.

Сатри 070 «Пардохти фоизхо»

Сатри мазкур (агар ин модда хамчун фаъолияти амалиёти хисобида шавад) маблаги умумии воситахои пули пардохти фоизхоро нишон медихад. Барои ин маълумотро омода кардан маблаги умумии хисоби №66110 «Харочотхо дар шакли фоизхо» бояд ба маблаги умумии хисоби №22260 «Фоизхо барои пардохт» тасхех карда шаванд.

Сатри 080 «Пардохти андоз аз фоида»

Сатри мазкур маблаги умумии воситахои пулии барои андоз аз фоида пардохта шавандаи корхонаро дар давраи хисоботи нишон медихад. Барои ин маълумотро омода кардан сатри 200 «Андоз аз фоида», Шакли 2-ро ба маблаги тагиротхо дар хисобхои 10530 «Андозхои пешпардохткардашуда» ва 22310 «Андоз аз фоида барои пардохт» тасхех карда шавад.

Сатри 090 «Пардохти дигар андозхо»

Сатри мазкур маблаги умумии воситахои пулии барои пардохти андозхо сарфшударо нишон медихад, ба истиснои андоз аз фоида. Барои ин маълумотро омода кардан хисоби №55314 «Андозхо ва чамъоварихо» -ро ба маблаги тагиротхо дар хисобхои 10530 «Андозхои пешпардохткардашуда», № 10540 «Андозхои чуброншаванда » ва гурухи хисобхои №22300 «Андозхо барои пардохт», ки ба ин андозхо мансубанд, тасхех кардан зарур аст.

Сатри 100 «Дигар пардохтхои амалиёти»

Сатри мазкур пардохти маблаги умумии воситахои пулии барои дигар харочотхои амалиёти гузаронидашударо, ки дар сатрхои 040-090 нишон дода нашудаанд, нишон медихад. Ба маблаги моддахои гайрипули, агар онхо дар ин сатрхо ба хисоб гирифта нашуда бошанд, ба мисоли захирахо барои карзхои беэътимод, хурдашавии воситахои асоси ва истехлоки дороихои гайримодди, ухдадорихои хисобкардашуда бо моддахои «Захирахо», тасхехи иловагии харочотхои амалиёти зарур аст.

Сатри 110 «Чамъи хоричшавихо дар кисми фаъолияти амалиёти»

Сатри мазкур пардохти маблагхои умумии воситахои пулиро дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки чамъи маблаги сатрхои 040 то 100 (сатри 040+050+060+070+080+090+100) инъикос менамояд.

Сатри 190 «Чамъи харакати воситахои пули аз фаъолияти амалиёти»

Сатри мазкур тагирёбии софи воситахои пулиро дар натичаи фаъолияти амалиёти дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки сатри 030 – сатри 110.

Кисми 2 «Фаъолияти сармоягузори»

Сатри 210 «Фуруши воситахои асоси ва амволи гайриманкул»

Сатри мазкур даромади (дохилшавии) умумии воситахои пулиро аз фуруши воситахои асоси ва амволи гайриманкул нишон медихад.

Сатри 220 « Фуруши дороихои гайримодди»

Сатри мазкур даромади(дохилшавии) умумии воситахои пулиро аз фуруши дороихои гайримодди нишон медихад.

Сатри 230 «Фуруши когазхои кимматнок»

Сатри мазкур даромади(дохилшавии) умумии воситахои пулиро аз фуруши когазхои кимматнок нишон медихад.

Сатри 240 «Бозгардондани вомхо ва пардохти (пушондани) вомбаргхо»

Сатри мазкур даромади(дохилшавии) умумии воситахои пулиро аз бозгардонидани вомхои додашуда ва пардохти (пушонидани) вомбаргхо нишон медихад.

Сатри 250 «Дигар даромадхо (дохилшавихо) аз фаъолияти сармоягузори»

Сатри мазкур дигар даромадхои (дохилшавии) воситахои пулиро аз фаъолияти сармоягузори нишон медихад, ки дар сатрхои 210-240 нишон дода нашудаанд.

Сатри 260         «Чамъи даромадхо (дохилшавихо) аз фаъолияти

сармоягузори».

Сатри мазкур даромади(дохилшавии) умумии воситахои пулиро аз фаъолияти сармоягузоори дар давраи хисоботи нишон медихад ё ин ки чамъи маблагхои сатрхои 210 – 250 (сатрхои 210+220+230+240+250).

Сатри 270 «Хариди воситахои асоси ва амволи гайриманкул»

Сатри мазкур маблаги умумии пардохтхоро барои хариди воситахои асоси ва амволи гайриманкул дар давраи хисоботи нишон медихад.

Сатри 280 «Хариди дороихои гайримодди»

Сатри мазкур маблаги умумии пардохтхоро барои хариди дороихои гайриммодди дар давраи хисоботи нишон медихад.

Сатри 290 «Хариди когазхои кимматнок»

Сатри мазкур маблаги умумии пардохтхоро барои хариди когазхои кимматнок дар давраи хисоботи нишон медихад.

Сатри 300 «Пешниходи карзхои пули»

Сатри мазкур маблаги умумии пардохтхоро барои пешниход кардани карзхои пули дар давраи хисоботи нишон медихад.

Сатри 310 «Дигар пардохтхо аз фаъолияти сармоягузори».

Сатри мазкур маблаги умумии дигар пардохтхоро аз фаъолияти сармоягузори нишон медихад, ки дар сатрхои 270- 300 нишон дода нашудаанд.

Сатри 320 «Чамъи хоричшавихои маблагхои пули аз фаъолияти маблаггузори»

Сатри мазкур маблаги умумии пардохтхоро аз фаъолияти сармоягузори дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки чамъи маблагхои сатрхои 270 то 310 (сатрхои 270+280+290+300+310).

Сатри 330 «Чамъи гардиши воситахои пули аз фаъолияти сармоягузори»

Сатри мазкур тагйирёбии софи воситахои пулиро дар натичаи фаъолияти сармоягузори дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки сатри 270 – сатри 320.

Кисми 3. Фаъолияти молияви

Сатри 410 «Эмиссияи сахмияхо»

Сатри мазкур маблаги умумии воридшавии воситахои пулиро аз барориши сахмияхои корхона ба гардиш нишон медихад.

Сатри 420 «Эмиссияи вомбаргхо»

Сатри мазкур маблаги умумии воридшавии воситахои пулиро аз барориши вомбаргхои корхона нишон медихад.

Сатри 430 «Маблаггузорихои иштирокчиён»

Сатри мазкур маблаги умумии воридшавии воситахои пулиро аз хисоби хиссахои иштирокчиён ба сармояи оинномавии корхона ва пардохти маблаги иловагии сармояи корхона нишон медихад.

Сатри 440 «Карзхо, вомхо»

Сатри мазкур маблаги умумии воридшавии воситахои пулиро аз хисоби карзхои гирифташуда ва вомхо дар давраи хисоботи нишон медихад.

Сатри 450 «Дигар воридот аз фаъолияти молияви »

Сатри мазкур маблаги умумии дигар воридшавии воситахои пулиро аз хисоби фаъолияти молияви, ки дар сатрхои 410 – 440 нишон дода нашудаанд, дар давраи хисоботи нишон медихад.

Сатри 460 «Чамъи воридот аз фаъолияти молияви»

Сатри мазкур чамъи маблаги умумии воридшавии воситахои пулиро аз хисоби фаъолияти молияви дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки чамъи маблагхои сатрхои 410 – 450 (сатрхои 410+420+430+440+450).

Сатри 470 «Хаккусахмхо (дивидендхо)»

Сатри мазкур маблаги умумии воситахои пулии хамчун хакки сахмия (дивидендхо) пардохта шударо нишон медихад.

Сатри 480 « Карзхо, вомхо »

Сатри мазкур маблаги умумии пардохти воситахои пулиро барои пушондани карзхои гирифташуда ва вомхо нишон медихад.

Сатри 490 «Бозхариди сахмияхои худи»

Сатри мазкур маблаги умумии пардохти воситахои пулиро барои бозхаридани сахмияхои худии корхона нишон медихад.

Сатри 500 «Дигар пардохтхо аз фаъолияти молияви»

Сатри мазкур маблаги умумии пардохти воситахои пулиро барои дигар фаъолияти молияви нишон медихад, ки дар сатрхои 470-490 нишон дода нашудаанд.

Сатри 510 «Чамъи хоричшавии маблагхои пули аз фаъолияти молияви».

Сатри мазкур маблаги умумии пардохти воситахои пулиро барои фаъолияти молияви дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки чамъи маблагхои сатрхои 40­500 (сатрхои 470+480+490+500).

Сатри 590 «Чамъи харакати воситахои пули аз фаъолияти молияви»

Сатри мазкур тагйирёбии софи воситахои пулиро дар натичаи фаъолияти молияви дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки сатри 460 – сатри 510.

Сатри 600 «Фоида ва зарари татбикношуда аз хисоби фаркияти курби»

Сатри мазкур маблаги умумии фоида ва зарари татбикношударо, ки дар натичаи тагйирёбии курби мубодилаи асъори хоричи дар давоми давраи хисоботи пайдо шудааст ва гардиши воситахои пули ба хисоб намераванд, нишон медихад.

Сатри 700 «Тагйирёбии софи воситахои пули».

Сатри мазкур тагйирёбии софи воситахои пулиро аз хамаи фаъолияти молияви дар давраи хисоботи нишон медихад, ё ин ки сатри 190 + / (-) сатри 390 + / (-) сатри 590 + / (-) сатри 600.

Натичаи дар сатри 700 «Тагйирёбии софи воситахои пули» нишон додашуда ба тагйирёбии воситахои пули ва хамарзишхои онхо, ки дар хисобот оиди холати молияви ба давраи хисоботи инъикос карда шудааст, баробар аст.

Кисми 4. Усули бевосита

Хангоми истифодабарии усули бевосита хисобот оиди гардиши воситахои пули баъди тайёр кардани дигар хисоботхо тартиб дода мешавад. Чунки кисми «Фаъолияти амалиёти» – и хисоботи мазкур дар асоси тасхехи хисобот оиди фоида ва зарар бо назардошти тагйирёбии бакияхо дар хисобхои дороихо ва ухдадорихо, ки аз хисобот оиди холати молияви бармеоянд, тартиб дода мешавад.

Тархрезии умумии истифодабари чунин аст: сатри 230 «Фоида/зарари умуми дар давра» Шакли 2, бо амалиётхои гайрипули (фарсудашави, захирахои хисобкардашуда, харочотхо/даромадхо оиди андоз аз фоидаи ба таъхирмонда, харочотхои/даромадхои татбикнашуда аз фаркияти курби ва г.х) ва тагйирёби аз руи бакияи хисобхои дороихо ва ухдадорихои хисобот оиди холати молияви ва дигар тагйииротхое, ки ба гардиши воситахои пули аз фаъолияти молияви ва маблаггузори мансубанд, тасхех карда мешаванд.

Фаъолияти амалиёти

Сатри 100 «Фоидаи соф/зарари давра»

Сатри мазкури хисобот оиди гардиши воситахои пули аз сатри 230 «Чамъи фоидаи соф/зарар дар давра» гирифта мешавад.

Тасхехи фоидаи соф

Аз аввал маблаги фоидаи соф бо моддахои гайрипулии даромадхо ва харочотхои тасхех карда мешавад.

Сатри 110 «Тасхех бо моддахои гайрипулии даромадхо ва харочотхо»

Сатри мазкур маблаги умумии тасхех бо даромадхо ва харочотхои гайрипулиро (сатрхои 111+112+113+114+115+116) нишон медихад. Даромадхо бо аломати чамъ(+) ва харочотхо бо аломати тарх(-) ишора карда мешаванд.

Сатри 111 «Харочотхои фарсудашави» харочотхои фарсудашавиро, ки дар сатрхои 041 «Харочотхои фуруш, аз он чумла фарсудашави» ва 051 «Харочотхои умумиидорави, аз он чумла фарсудашави», Шакли 2 бо аломати чамъ(+) нишон медихад.

Сатри112 «Захирахои хисобкардашуда » харочотхои дар давра барои ташкили захирахо дар давраро нишон медихад.

Сатри 113 «Фарсудашави, тахфиф, изофанарх» маблагхои тахфифи аз руи шартномахо бо молтаъминкунандагон ва истеъмолкунандагон пешниходгардида ва ба дастомадаеро, ки ба даромад ва зарари давраи хисоботии мазкур тааллук доранд, инъикос иенамояд.

Сатри 114 « Фоида ва зарари татбикнашуда аз фаркияти курби » маблаги фоида ва зарари давра аз тагйирёбии курби асъори хоричи, ки ба хисоботи фоида ва зарари давра дохил карда шудааст, нишон медихад.

Сатри 115 «Дигар моддахои гайрипули» маблагхои моддахои гайрипулиеро нишон медихад, ки дар сатрхои 111 то 114 нишон дода нашудаанд.

Баъди ин, дар хисобот оиди фоида ва зарар даромадхо ва харочотхо аз руи фаъолияти сармоягузори ва молияви тасхех карда мешавад.

Сатри 120 «Тасхех дар моддаи даромад ва харочотхои гайриамалиёти»

Сатри мазкур маблаги умумии тасхех ба моддахои даромадхо ва харочотхои гайриамалиётиро нишон медихад, яъне даромад ва харочотхое, ки ба фаъолияти молияви ва сармоягузории корхона дахл доранд (сатрхои121+122). Харочотхо бо аломати чамъ (+) ва даромадхо бо аломати тарх (-) ишора карда мешаванд.

Сатри 121 «Даромадхо аз фаъолияти молияви ва сармоягузори», маблаги даромадхоеро нишон медихад, ки ба фаъолияти молияви ва сармоягузории корхона дахл доранд.

Сатри 122 «Харочотхо аз фаъолияти молияви ва сармоягузори» маблаги харочотхоеро нишон медихад, ки ба фаъолияти моляви ва сармоягузории корхона дахл доранд.

Баъди ин, аз руи тагйиротхои моддахои хисобот оиди холати молиявии корхона тасхех дароварда мешавад.

Сатри 130 «Тасхех ба тагйирот дар моддахои хисобот оиди холати молияви»

Сатри мазкур маблаги умумии тасхехотро оиди тагйиротхо дар моддахои хисобот оиди холати молияви дар давоми давраи хисоботи нишон медихад (сатрхои 131+132+133+134+135+136+137+138+139+140).

Дар сатрхои 131 то 140 тамоми тагйиротхое, ки дар мукоиса ба аввали давраи хисоботи дар моддахои дороихо ва ухдадорихо ба амал омадаанд, нишон дода мешаванд. Хамаи таггйироти мусби дар моддахои дороихо аз фоидаи соф тарх карда шуда, тагйироти манфи ба фоидаи соф чамъ карда мешаванд. Хамаи тагйироти мусби дар моддахои ухдадорихо ба фоидаи соф чамъ карда шуда, тагйироти манфи аз фоидаи соф тарх карда мешаванд.

Сатри 180 «Чамъи умумии маблаги тасхехи фоидаи соф»

Дар сатри мазкур чамъи хамаи маблагхои тасхехоти фоидаи соф нишон дода мешавад, яъне сатри110 + / (-) сатри 120+ / (-) сатри 130.

Сатри 190 «Чамъи харакати воситахои пули аз фаъолияти амалиёти»

Дар ин сатр чамъи гардиши хамаи маблагхои пули аз фаъолияти амалиёти нишон дода мешавад, яъне сатри 100 чамъ / (тарх) – и сатри 180.

Инъикос намудани чараёнхои (даромадхо, харочотхо) пули аз руи фаъолияти молияви ва сармоягузорихо ба монанди усули бевосита гузаронида мешаванд.

3.6. Тахкики андози (Шакли №6)

Сатри 010 «Фоида (зарар)

то андозбанди»

Дар ин сатр натичаи нишондодхои фаъолияти молияви дар асоси сатри 190 «Фоида то андозбанди» – и Шакли 2 нишон дода мешавад.

Сатри 020 «Чаримахи андоз ва мучозотхо (пеня)»

Дар ин сатр маблагхои чарима ва мучозотхои хисобкардашудае, ки ба бучет бояд пардохта шаванд ва дар асоси конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз дар вакти муайян кардани андоз аз фоида ба тархкунихо ичозат дода намешаванд, нишон дода мешаванд.

Сатри 030 « Харочотхои намояндаги»

Дар сатри мазкур маблагхои харочотхои намояндагие нишон дода мешаванд, ки дар асоси конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз дар вакти муайян кардани андоз аз фоидаи ба бучет пардохта шаванда, ба тархкунихо ичозат дода намешаванд.

Сатри 040 « Харочотхои аз меъёр зиёдати»

Дар ин сатр маблагхои харочотхои аз меъёри дар конунгузорихои андоз муайяншуда зиёдати нишон дода мешаванд (масалан, дар тархкунихо ба харочотхои хайрхохона, фоизхо ва г. х. махдудият вучуд дорад).

Сатри 050 «Харочотхои бехуччат»

Дар сатри мазкур маблагхои харочотхое нишон дода мешаванд, ки хуччатхои тасдиккунанда надоранд. Ин гунна харочотхо дар асоси конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз дар вакти муайян кардани андоз аз фоидаи ба бучет пардохта шаванда ба тархкунихо ичозат дода намешаванд.

Сатри 060 « Дивидендхои аз корхонаи резиденти гирифташуда»

Дар ин сатр маблагхои дивидендхои гирифтаи корхонаи резиденти аз дигар корхонаи резиденти нишон дода мешаванд, ки мувофики конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз дар вакти муайян кардани андоз аз фоидаи ба бучет пардохта шаванда ба даромади андозбандишаванда дохил карда намешаванд.

Сатри 070 «Дигар фаркиятхои доимие, ки ба тархкунихо ичозат дода намешаванд»

Дар ин сатр маблагхои дигар фаркиятхои доимии харочотхо нишон дода мешаванд, ки дар асоси конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз ба тархкунихо ичозат дода намешаванд.

Сатри 080 « Дигар фаркиятхои доимие, ки дар даромади умуми хисоб карда намешаванд»

Дар ин сатр маблагхои фаркиятхои доимии даромадхое, ки дар асоси конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз аз фоида андозбанди карда намешаванд, нишон дода мешаванд.

Сатри 100 «Фоида/зараре, ки ба фаркиятхои доими тасхех карда шудааст»

Дар сатри мазкур маблаги фоида /зарари то андозбанди мавчудбуда, бо назардошти тасхех намудани онхо бо фаркиятхои доими нишон дода мешавад (сатрхои 010+020+030+040+ +050-060+070-080).

Сатри110 «Меъёри андоз аз фоида»

Дар ин сатр меъёри амалкунандаи андоз аз фоида нишон дода мешавад.

Сатри120 «Харочотхои андоз аз фоида»

Дар ин сатр харочотхои андоз аз фоида бе хисобгирии харочотхо барои андозхои мавкуфгузошташуда нишон дода мешаванд (сатри 100 зарби сатри 110).

Сатри 130 «Истехлок ва фарсудашави, бо максади бахисобгири»

Дар ин сатр маблагхои хисобкардашудаи истехлок ва фарсудашави мувофики маълумотхои бахисобгирии мухосиби ё ин ки мувофики сиёсати бахисобгирии корхона нишон дода мешаванд.

Сатри140 «Истехлок ва фарсудашави, бо максади андоз»

Дар ин сатр маблагхои хисобкардашудаи истехлок ва фарсудашави мувофики маълумотхои хисоби андоз ё ин ки мувофики талаботхои конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз нишон дода мешаванд.

Сатри 150 «Харочотхо аз руи карзхои шубханок»

Дар ин сатр маблаги захирахои хисобкардашуда аз руи карзхои шубханоки давраи хисоботи тархи маблагхои карзхои беэътимоди сокиткардашудаи давраи хисоботи нишон дода мешавад.

Сатри 160 «Арзиши аслии захирахо»

Сатри мазкурро танхо корхонахое пур мекунанд, ки хисоби ЗММ бо усули даври мебаранд.

Сатри170 «Дигар фаркиятхои муваккати»

Дар сатри мазкур дигар фаркиятхои муваккатии даромад ва харочотхо нишон дода мешаванд, ки мувофики талаботхои конунгузорихои Чумхурии Точикистон оид ба андоз дар вакти муайян кардани андоз аз фоидаи ба бучет пардохта шаванда ба даромади андозбандишаванда дохил карда намешаванд.

Сатри 200 «Фоида/зарари ба фаркиятхои муваккати тасхех кардашуда»

Дар ин сатр маблаги фоида/зарар бо назардошти фаркиятхои доими ва муваккатии тасхехкардашуда нишон дода мешавад (100+130-140+150 ± 160 ± 170).

Сатри 210 «Меъёри андоз аз фоида»

Дар ин сатр меъёри амалкунандаи андоз аз фоида нишон дода мешавад.

Сатри 220 «Андоз аз фоида барои пардохт»

Дар ин сатр маблаги андози чори аз фоида барои пардохт нишон дода мешавад.

Сатри 230 «ухдадори/талабномаи андози батаъхирмондашуда»

Дар ин сатр чамъи маблагхои ухдадорихо ва дороихои андози нишон дода мешавад (120 ± 220).

БОБИ IV. Тартиби тайёр намудани тавзехот ба хисоботи молияви

 • Маълумоти умуми

Тавзехот ба хисоботи молиявии корхона:

 • оиди асосхои тартиб додани хисоботи молияви ва сиёсати бахисобгириро дар мутобикат бо бандхои 108-115 СБХМ (IAS) 1 «Пешниход намудани хисоботи молияви» маълумот пешниход менамояд;
 • маълумотхоеро, ки пешниходи онхоро СБХМ талаб менамоянд, лекин дар хисобот оиди холати молияви, хисобот оиди фоида ва зарар, хисобот оиди мачмуи даромадхо, хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи ва хисобот оиди гардиши воситахои пули бевосита дарч нагардидаанд, ошкор менамояд;
 • маълумотхои иловагиеро, ки барои ба таври возех кушода додани хисоботхо лозим буда, лекин дар хисобот оиди холати молияви, хисобот оиди фоида ва зарар, хисобот оиди мачмуи даромадхо, хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи ва хисобот оиди гардиши воситахои пули бевосита дарч нагардидаанд, ошкор менамояд.

Дар ин фасл бояд маълумотхои зерин пешниход карда шаванд:

 • сурогаи доими ва шакли ташкилию хукукии корхона, мамлакати кайд ва сурогаи хукуки (ё ин ки макоми асосии фаъолияти корхона, агар он аз сурогаи хукуки фаркият дошта бошад);
 • тавсифи хусусияти амалиётхо ва самтхои асосии фаъолияти корхона;
 • макомотхои ичроия ва назорати;
 • хайати иштирокчиён бо нишондоди хиссаи онхо дар сармояи оинномавии чамъият;
 • санаи тасдик ва нашри хисоботи молияви;
 • стандартхо ва дигар хуччатхое, ки хангоми тайёр намудани хисоботхои молияви истифода бурда шудаанд.

Дар асоси боби 126 СБХМ (IAS) 1 «Пешниход намудани хисоботи молияви» корхона ухдадор аст, ки дар хисоботи молияви номи корхонаи модари ва корхонаи аввалаи модариашро нишон дихад, дар холате, ки ин маълумот дар дигар кисмхои хуччатхои якчоя бо хисоботи молияви чопшаванда ифшо нашуда бошад. Мувофики боби 12 (IAS) 24 «Ифшои иттилоот оиди тарафхои алокаманд» бояд на танхо номгуи корхонаи модари, инчунин шахсеро, ки зери назорати у карор дорад, ошкор намояд.

Мувофики боби 13 (IAS) 24 «Ифшои иттилоот оиди тарафхои алокаманд» бо максади он, ки истифодабарандагони хисоботи молияви дар хусуси таъсири муносибатхои байни тарафхои алокаманд ба корхона хулоса бароварда тавонанд, дар холатхое, ки назорат вучуд дорад, новобаста аз он, ки байни тарафхои алокаманд амалиёт гузаронида шудааст ё не маълумот оиди муносибатхои тарафхои алокаманд бояд ифшо карда шавад.

Мувофики СБХМ (IAS) 10 «Руйдодхо пас аз санаи хисоботи» корхона бояд санаи ба чоп тасдик намудани хисоботи молияви ва макомоте, ки хисоботи молиявиро барои чоп тасдик намудааст ифшо намояд. Дар холатхое, ки сохибмулкони корхона ё дигар шахсон пас аз чопи хисоботи молияви ба он хукуки тагйирот ворид намуданро дошта бошанд, корхона ухдадор аст, ки оиди он маълумот пешниход намояд.

 • Тартиби пешниход намудан

Мувофики боби 105 СБХМ (IAS) 1 «Пешниход намудани хисоботи молияви» тартиби зерини пешниход намудани тавзехот ба хисоботи молияви тавсия дода шудааст:

 • ариза оиди мутобикати ба СБХМ (инчунин боби 14 стандарти мазкурро ниг.);
 • тафсири кутохи принсипхои асосии сиёсати бахисобгири (инчунин боби 108 стандарти мазкурро ниг.);
 • маълумотхои иловаги аз руи моддахои бевосита дар хисобот оиди холати молияви, хисобот оиди фоида ва зарар, хисобот оиди мачмуи даромадхо, хисобот оиди тагйирёбии сармояи худи ва хисобот оиди гардиши воситахои пули бо тартиби пешниходи хисобот ва хар як моддаи он;
 • ифшо намудани дигар маълумотхо, аз он чумла:

а.  ухдадорихои шарти СБХМ (IAS) 37            «Захирахои баходихи,

ухдадорихои шарти ва дороихои шарти») ва ухдадорихои карордодии эътирофнагардида;

б. ифшо намудани маълумотхои гайримолияви, масалан, максад ва сиёсати корхона дар сохаи идоракунии таваккалкори (хавф) СБХМ (IFRS) 7 «Воситахои молияви: ифшои маълумот»).

 • Принсипхои асосии тайёр намудани хисоботи молияви

Корхона дар тавзехот ё ин ки дар алохидаги бояд принсипхои сиёсати бахисобгириро, ки хангоми тайёр намудани хисоботи молияви истифода бурда шудаанд ифшо намояд.

Кисми мазкур бояд маълумотхои зеринро дар бар гирад:

 • пешниходи акида оиди сиёсатхои бахисобгири, ки ба нишондихандахои дар хисоботи молияви эътирофшуда таъсири хеле калон расонидаанд (боби 113, СБХМ ((IAS) 1, «Пешниход намудани хисоботи молияви»);
 • дарч намудани хар як принсипи сиёсати бахисобгири, ки предмети аники талаботхои СБХМ ба хисоб нарафта, лекин дар асоси СБХМ (IAS) 8 «Сиёсати бахисобгири, тагйирот дар баходихихои мухосиби ва хатогихо» (боби 112 СБХМ (IAS) 1»Пешниход намудани хисоботи молияви») интихоб ва мавриди истифода карор дорад;
 • дарч намудани фарзияхои асосие, ки ба оянда ва дигар сарчашмахои номуайянии дар санаи хисоботи тибки баходихи хисобкардашуда ва хавфи пайдо шудани эхтимолияти ворид намудани тасхехот ба арзиши мувозинавии дороихо ва ухдадорихо дар соли оянда мегардад (боби 116, СБХМ (IAS) 1 «Пешниход намудани хисоботи молияви»);
 • усулхои хоси сиёсати бахисобгири, ки хангоми тайёр намудани хисоботи молияви истифода бурда шудааст;
 • таъсири дар оянда татбик намудани Стандарт ё Эзохоти нави аз чоп баромада ба хисоботи молияви ва хусусияти тагйироти минбаъда дар сиёсати бахисобгири;
 • Ифшо намудани нишондихандахои алохидаи хисобот
 • Захирахои молию модди.

Мутобики СБХМ (IAS) 2 «Захирахо» дар тавзехот бояд нишондихандахои зерин, агар онхо дар дигар хисоботхои молияви манзур нашуда бошанд, ифшо карда шаванд:

 • сулхои сиёсати бахисобгири, ки барои бахисобгирии захирахо ва тарзи хисоб намудани арзиши асли кабул шудаанд;
 • арзиши умумии тавозунии захирахо ва арзиши тавозунии захирахо аз руи намудхое, ки корхонаи мазкур истифода мебарад;
 • арзиши тавозунии захирахое, ки бо арзиши хакикиашон бо назардошти тархи харочот барои фуруш ба хисоб гирифта мешаванд;
 • микдори захирахое, ки дар давраи хисоботи хамчун харочот эътироф карда шудаанд;
 • маблаги хар як арзон намудани захирахо, ки дар давраи хисоботи хамчун харочот эътироф карда шудаанд;
 • маблаги хар як кайди реверсиви нисбати арзонкуни, ки хамчун кам намудани микдори захирахо эътироф карда шуда, дар давраи хисоботи дар таркиби харочотхо дарч ёфтаанд;
 • ходиса ва холатхое, ки ба риверсирокунонии арзонкунии нарх оварда расонидаанд;
 • арзиши тавозунии захирахое, ки ба сифати ичрои ухдадори ба гарав гузошта шудааст.
 • Воситахои асоси

Бо максади ифшо намудани маълумот оиди воситахои асоси истифода намудани чадвали зеринро тавсия додан бамаврид аст. Бо назардошти амалиётхои нисбати воситахои асоси гузаронидашаванда чадвали мазкур метавонад тагйир ёбад.

    Бино ва иншоот Мошин ва тач- хизот Тачхи – зоти идорави Мебел ва лавози- мот Восита- хои наклиё т Дигар воситахои асоси Чамъ
  Иктибос §37(b), СБХМ (IAS) 16 §37(c), СБХМ (IAS) 16 §37(h), СБХ (IAS) 16 § 37 (g), СБХМ (IAS) 16 § 37 (f), СБХМ (IAS) 16 §37, СБХМ

(IAS) 16

 
Усули фарсудашави (истехдок) §73(Ь),СБХМ

(IAS) 16

             
Меъёри фарсудашави § 75, СБХМ

(IAS) 16

             
Бакияи воридшаванда §73^),СБХМ

(IAS) 16

             
Хариди воситахои асоси §73(e)(i),

СБХМ (IAS) 16

             
Харид дар натичаи муттахид шудани ширкат § 73 (e) (iii),

СБХМ

(IAS) 16

             
Хоричшави § 73 (e) (ii),

СБХМ

(IAS) 16

             
Хоричшави дар натичаи муттахид шудани ширкатхо § 73 (e) (ii),

СБХМ

(IAS) 16

             
Зиёдшави/камшавии арзиш дар натичаи азнавбахогузори мутобики бобхои 31,39,40 СБХМ (IAS) 16 § 73 (e) (iv),

СБХМ

(IAS) 16

             
Зарар аз арзоншавии эътирофшуда ё бевосита аз хисоби сармоя мутобики СБХМ(ЬА^) 36 тасхех кардашуда § 73 (e) (iv), СБХМ (IAS)

16

             
Фарсудашавии давраи хисоботи § 73 (e) (vii),

СБХМ (IAS) 16

             
Зарар арзоншавихо, ки дар хисобот оиди фоида ва зарар эътироф намуда шудаанд § 73 (e) (v),

СБХМ

(IAS) 16

             
Зарар арзоншавихо, ки дар хисобот оиди фоида ва зарар баркарор намуда шудаанд § 73 (e) (vi), СБХМ (IAS)

16

             
Натичаи азнавбахогузории асъори хоричи § 73 (e) (viii), СБХМ (IAS) 16              
Гузарониш                
Ба ва ё аз дороихои гайримодди барои фуруш нигохдошта – шаванда § 73 (e) (ii),

СБХМ (IAS) 16

             
Ба ва ё аз моликияти § 57 (a) no              
сармоягузори (c), СБХМ

(IAS) 16

             
Дигар тагйиротхо § 73 (e) (ix), СБХМ (IAS) 16              
Бакия ба охири давраи хисоботи § 73 (d), СБХМ (IAS) 16              
Андухти фарсудашави (истехлок) § 75 (b), СБХМ (IAS) 16              
Дороихое, ки аз руи ичораи молияви нигох дошта шудаанд § 31 (a), СБХМ (IAS) 16              
Дороихое, ки ба ичораи амалиёти гузошта шудаанд § 49,

СБХМ (IAS) 16

             

Инчунин нисбати воситахои асоси бояд маълумотхои зерин ифшо шаванд:

 • вучуд доштан ва андозаи махдудияти хукуки моликият нисбати воситахои асоси ва инчунин воситахои асосие, ки ба сифати таъмини ичрои ухдадори ба гарав гузошта шудаанд;
 • маблаги харочотхое, ки ба арзиши мувозинавии воситахои асоси дар давраи сохтмони он хамрох намуда шудааст;
 • маблаги ухдадорихои шартномави барои хариди воситахои асоси;
 • маблаги чуброне, ки аз чониби шахсони сеюм бо сабаби арзоншави пешниход шуда, ба фоида ва зарар хамрох карда шудааст, агар ин маблаг дар хисоботи фоида ва зарар ба таври чудогона кушода нашуда бошанд.

Барои объектхои воситахои асосие, ки бо арзиши азнавбахододашуда дарч мегарданд, маълумотхои зерин ифшо намуда мешавад:

 • санаи азнавбаходихи (азнавнархгузори);
 • иштироки нархгузори мустакил;
 • усул ва фарзияхое, ки хангоми муайян намудани арзиши одилонаи воситахои асоси ба кор бурда шудаанд;
 • дарачае, ки арзиши одилонаи воситахои асоси бевосита дар асоси нарххои бозори фаъол ё ин ки амалиёти бозории байни шахсони байни хамдигар вобастанабуда гузаронидашуда ё ин ки бо истифодаи дигар усулхои нархгузори муайян карда шудаанд;
 • вобаста ба хар як гурухи азнавнархгузошташудаи воситахои асоси:

а.   арзиши тавозуни, ки дар холати бо истифодаи модели бахисобгири аз руи харочотхои вокеъи ба хисоб гирифта нашудани воситахои асоси эътироф карда мешуд;

б.   зиёдшавии арзиш аз руи азнавнархгузори бо нишондоди тагйирот дар давраи хисоботи ва махдудият нисбати таксими маблаги мазкур байни саххомон.

 • Ифшои маълумот оиди ичораи молияви

Дар холати вучуд доштани объектхое, ки мутобики боби 31 СБХМ (IAS) 17 «Ичора» ба ичораи молияви дода шудаанд, корхона бояд маълумотхои зеринро ифшо намояд:

 • нисбати хар як намуди дороихо-арзиши софи мувозинави ба санаи хисоботи;
 • мукоиса байни маблаги умумии пардохтхои минималии ичоравии оянда ба санаи хисоботи ва арзиши овардашуда. Ба гайр аз ин корхона бояд маълумотро оиди маблаги умумии пардохтхои акалли ичоравии оянда ба давраи хисоботи ва арзиши овардашудаи онхо барои хар як аз даврахои хисоботи ифшо намояд:

а.   то як сол;

б.   аз як то панч сол;

в.   зиёда аз панч сол.

 • маблаги ичоравии шарти, ки хамчун харочот дар давраи хисоботи эътироф карда шудааст;
 • маблаги умумии пардохтхои ичоравии минималии оянда, ки мутобики шартномаи ичораи фаръи бе хукуки пеш аз мухлат катъ намудан ба санаи хисоботи пардохт карда мешаванд;
 • тавсифи умумии шартномахои мухими ичораи аз чониби ичорадех басташуда, бо назардошти маълумотхои зерин:

а.   принсипхои муайян намудани пардохти ичоравии шарти;

б.   мавчуд будан ва шартхои опсион ба баркарор намудани ичора ё

хариди дороии ба ичорагирифташуда ва холатхои аз нав дида баромадани нарх;

в.   махдудиятхое, ки дар шартномаи ичора мукаррар намуда

шудааст, масалан, махдудият оиди пардохти хаккуссахм, чалб намудани карзгирии иловаги ва бастани шартномахои нави ичорави.

 • Дороихои гайримодди

Дар асоси бобби 118 СБХМ (IAS) 38 «Дороихои гайримодди» корхона бояд нисбати хар як гурухи дороихои гайримодди, бо худудгузори байни дороихои гайримоддии мустакилона сохташуда ва дигар дороихои гайримодди чуни маълумотхоро ифшо намояд:

а)   охирдор ё номахдуд будани мухлати истифодаи дороихои мазкур, агар охирдор бошад, мухлати истифода ва меъёри истехлоки истифодашуда;

б)   усулхои хисоб намудани истехлок, ки нисбати дороихои гайримоддии мухлати истифодаашон охирдор истифода бурда шудаанд;

в)   арзиши тавозунии умуми ва чамъи андухти истехлок (бо назардошти зарари аз хисоби бекурбшави чамъшуда) ба аввал ва охири давраи мазкур;

г)    моддахои хисоботи оиди фоида ва зарар, ки ба онхо маблаги истехлоки дороихои гайримодди хамрох карда шудааст;

д)   мукоисаи арзиши мувозинави ба аввал ва охири давраи мазкур бо нишондоди:

 • воридот, аз он чумла дар алохидаги, оне, ки дар натичаи кор карда баромадан ба даст оварда шудааст, оне, ки хамчун дороихои чудогона харида шудаанд, ва оне, ки дар доираи амалиётхои муттахид намудани тичорат харида шудаанд;
 • дороихое, ки хамчун барои фуруш гурухбанди шудаанд, ё мутобики СБХМ (IFRS) 5 «Дороихои гайригардони барои фуруш таъиншуда ва фаъолияти катъгардида» ба гурухи хоричшаванда хамчун барои фуруш гурухбанди шудаанд ва дигар хоричшавихо;
 • зиёдшави ва камшави дар давраи мазкур дар натичаи азнавнархгузори ва инчунин дар натичаи зарар аз бекурбшави, ки бевосита дар таркиби сармояи худи мутобики СБХМ (IAS) 36 «Бекурбшавии дороихо» эътироф ва ё баркарор карда шудаанд (агар чунин холатхо чой дошта бошанд);
 • зарар аз бекурбшави, ки дар таркиби фоида ва зарар дар давраи мазкур мутобики СБХМ (IAS) 36 «Бекурбшавии дороихо» эътироф шуда бошанд (агар чунин холатхо чой дошта бошанд);
 • зарар аз бекурбшави, ки дар таркиби фоида ва зарар дар давраи мазкур мутобики СБХМ (IAS) 36 «Бекурбшавии дороихо» баркарор карда шудаанд (агар чунин холатхо чой дошта бошанд);
 • хар як истехлоке, ки дар давраи мазкур эътироф карда шудааст;
 • дигар тагйиротхои арзиши мувозинави дар давраи мазкур.
 • Воситахои молияви

Мутобики талаботхои СБХМ (IFRS) 7 «Воситахои молияви: ифшои маълумотхо» барои хар як гурухи воситахои асоси арзиши одилонаи дороихо ва ухдадорихои молияви ифшо карда шуда, бо арзиши тавозунии он мукоиса карда мешавад. Барои ухдадорихои кутохмуддат арзиши тавозуни ва одилонаашон метавонанд баробар бошанд.

Тавозун

Гуруххо

Бо        арзиши

одилона дар хисоби фоида ва зарар дарч- шаванда          –

савдо

Бо        арзиши

одилона дар хисоби фоида ва                зарар

дарчшаванда – гурухбанди

Карз- хо ва карз- хои деби- тори То руй- пуш наму- дан нигох дошта ша- ванда Барои фуруш мавчуд- буда Чамъ Арзиши одилона
Сахмияхои барои баходихи эъти- рофшуда     Х Х      
Сахмияхо аз руи арзиши харид Х Х Х Х     На
Вомбаргхо (арзиши одилона)     Х Х      
Вомбаргхо (арзиши истехлоки) Х Х Х   Х    
Карзи дебитори- асъори милли Х Х   Х Х   н/а
Карзи дебитори- асъори хоричи Х     Х Х    
Дигар воситахои              
молияви              
ухдадорихои хусусияти карзи дошта (берун аз тавозун)           0  
Чамъ              

Инчунин, бояд маълумотхо оиди хусусияти дороихо, хавфхо ва нафъхои моликии дар души корхона буда, фоидаи соф ё зарар аз гуруххо, тавсифи асосхои баходихи, ки хангоми тайёр намудани хисоботи молияви истифода бурда шудаанд ва дигар тагйиротхои мухим, ки дар таркиби воситахои молияви мутобики талаботхои СБХМ (IFRS) 7 «Воситахои молияви: ифшои маълумотхо» вучуд доранд, ифшо карда шавад.

4.4.6 Даромад

Дар асоси боби 35 СБХМ (IAS) 18 «Даромад» корхона дар хисоботхои молиявии худ бояд маълумотхои зеринро, ки бояд дар Хисобот оиди фоида ва зарар ва тавзехот дарч ёбанд, ифшо намояд:

 • сиёсати бахисобгири, ки бо максади эътироф намудани даромад, аз он чумла усулхое, ки барои муайян намудани мархалаи ба анчом расидани амалиётхоро вобаста ба расонидани хизматрасони, истифода мегарданд, кабул карда шудааст;
 • маблаги моддахои назарраси даромад, ки дар давраи мазкур эътироф шудааст, аз он чумла даромад аз:

а.   фуруши молхо;

б.   пешниход намудани хизматрасони;

в.   фоизхо;

г.   роялти;

д.   хаккусахм (дивидендхо).

 • маблаги даромади дар натичаи амалиётхои мубодилаи молу хизматрасонихо, ки ба моддахои назарраси даромад хамрох карда шудаанд.

4.4.7 Андоз аз фоида

Мутобики боби 80 СБХМ (IAS) 12 «Андоз аз фоида» дар хисоботи молиявии корхона бояд кисматхои асосии харочот/(даромад) оиди андоз аз фоида ифшо карда шавад:

 • харочот/(даромад) оиди андози чори аз фоида;
 • хама тасхехоти андози чории даврахои гузашта, ки дар давраи хисоботи эътироф шудаанд;
 • маблаги харочот/(даромад) оиди андози мавкуфгузошташуда, ки ба пайдоиш ва азнавбаркароршавии тафовути муваккати дахл дорад;
 • маблаги харочот/(даромад) оиди андози мавкуфгузошташуда, ки ба тагйиротхо ба меъёри андоз ё чори намудани андозхои нав дахл дорад;
 • маблаги фоидаи аз хисоби зарари андозии пештар эътирофнагардида, карзи андози ё фаркияти муваккатии даврахои гузаштаи барои кам намудани харочоти чории андоз аз фоида истифода бурда мешавад;
 • маблаги фоидаи аз хисоби зарари андозии пештар эътирофнагардида, карзи андози ё фаркияти муваккатии даврахои гузаштаи барои кам намудани харочоти чории андоз аз фоида истифода бурда мешавад;
 • харочот барои андоз аз фоидаи мавкуфгузошташудаи дар натичаи аз эътибор сокит намудан ё азнавбаркарор намудани дороихои андозии пештар мавкуфгузошташуда мутобики боби 56 стандарти мазкур;
 • маблаги харочот/(даромад) оиди андоз аз фоида, ки ба тагйиротхо дар сиёсати бахисобгири ва хатогихое, ки мутобики СБХМ (IAS) 8 «Сиёсати бахисобгири, тагйирот дар баходихихои мухосиби ва хатогихо» тааллук доранд, бо он сабаб, ки ба бахисобгирии ретроспективии онхо ичозат дода нашудааст.

Инчунин, мутобики боби 81 СБХМ (IAS) 12 «Андоз аз фоида» бояд алохида ифшо шавад:

 • эзох додани робитаи байни харочот / (даромад) аз руи андоз аз фоида ва фоидаи мухосиби дар шакли мукоисаи ададии харочот / (даромад) аз руи андоз ва натичахои хосили зарби фоидаи мухосиби ба меъёри истифодашавандаи андоз бо ифшо намудани маълумот оиди усули хисоби меъёри истифодашаванда;
 • эзохи тагйиротхо ба меъёри (меъёрхои) андози истифодашаванда нисбати давраи хисоботии гузашта;
 • маблаги (ва санаи ба охир расидан, агар кобили татбик бошад) фаркиятхои муваккатии тархшаванда, зарархои андозии истифоданашуда ва карзхои андозии истифоданашуда, ки нисбати онхо дар тавозун дороии андозии мавкуфгузошташуда татбик намуда намешавад;
 • маблаги омезиши фаркиятхои муваккатии вобаста ба сармоягузорихо ба корхонахои фаръи, бахшхо ва корхонахои ассосиатсиякардашуда бо хиссаи иштирок дар сохибкории муштараке, ки нисбати онхо ухдадорихои андозии мавкуфгузошташуда эътироф карда нашудааст (ниг. боби 39 СБХМ (IAS) 12 «Андоз аз фоида»);
 • нисбати хар як фаркиятхои муваккати ва хар як зарари андози ва карзхои андозии истифоданашуда:

а.  маблаги дороихо ва ухдадорихои мавкуфгузоштаи андозии дар тавозун эътирофгардида, барои хар як давраи пешниходгардида;

б. маблаги даромад ва харочоти андоз аз фоидаи мавкуфгузошташуда, агар он аз тагйиротхои маблагхои дар мувозина эътирофгардида ошкор набошад;

■ маблаги таъсири андозии пардохти хаккуссахм ба саххомон, ки то санаи тасдики хисоботи молияви пешниход ва эълон карда шуда, лекин дар хисоботи молияви ба сифати ухдадори эътироф нагардидааст.

 1. 4. 8 Захирахо

Мутобики боби 84 СБХМ (IAS) 37 «Захирахои баходихи, ухдадорихои шарти ва дороихои шарти» ба хар як захирахои бахододашуда корхона бояд маълумоти зеринро ифшо намояд:

а)   арзиши мувозинави ба аввал ва охири давраи хисоботи;

б)   захирахои бахододашудаи иловагии дар давраи мазкур эътирофшуда, бо назардошти зиёдшавии захирахои мавчуда;

в)   маблагхои дар давраи мазкур истифодашуда (дар хакикат чойдошта ва аз хисоби захирахои бахододашуда руйпушнамудашуда);

г)   маблагхои истифоданашуда, дар давраи мазкур азнавбаркароршуда; ва

д)   афзоиши маблаги дисконтишуда дар давраи хисоботи бо гузариши вакт ва натичаи тагйиротхои меъёри дисконти.

4.4.9 Дигар дороихо ва ухдадорихо

Мутобики боби 36 СБХМ (IAS) 18 корхона нисбати ухдадорихои шарти ва дороихои шарти мутобики СБХМ 37 «Захирахои баходихи, ухдадорихои шарти ва дороихои шарти» маълумот ифшо менамояд. ухдадорихои шарти ва дороихои шарти метавонанд дар моддахои харочотхо оиди кафолат, даъвохо, чаримахо ва зарархои эхтимоли пайдо шаванд.

Мутобики боби 30 СБХМ (IFRS) 5 «Дороихои дарозмуддат барои фуруш таъиншуда ва фаъолияти катъгардида» корхона бояд маълумотеро, ки ба истифодабарандаи хисоботи молияви оиди бахо додани натичахои молияви аз фаъолияти катъшуда ва хоричшавии дороихои дарозмудат (ё хоричшавии гуруххо) имконият медихад, пешниход ва ифшо намояд.

4.4.10 Хулоса

Тавзехот кисми таркибии хисоботи молияви буда, дар он бояд омилхои назарраси                     фаъолияти корхона, ки дар дигар хисоботхои молияви ба таври возех

кушода нашудаанд, дарч ёбанд. Хангоми дар мутобикат ба СБХМ тайёр намудани хисоботи молияви лозим аст, ки хама кисмхои хисоботи молияви ба хар як талаботи хамаи стандартхо мутобикат намояд. Хангоми риоя накардани ягон талаботи стандартхо сабаби риоя накардан ба талаботи ин стандарт ва таъсири он ба хисоботи молияви бояд ифшо шавад.

Тавзехот дар шакли озод бо ёрии чадвалхо, асбобхои аёни ва дигар асбобхо, ки дарки хисоботи молиявиро осон мегардонад тайёр намуда мешавад.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке заполнения форм финансовой отчетности, составляемой в
соответствии с Национальными и Международными стандартами
финансовой отчетности

Душанбе – 2011

Инструкция о порядке заполнения форм финансовой отчетности,
составляемой в соответствии с Национальными и Международными
стандартами финансовой отчетности

Под редакцией:

Начальника Управления методологии бухгалтерского учета, и аудита Министерство Финансов Республики Таджикистан Хамрокуловой Г.А.

Составители:

Исполнительный директор Общественного института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Таджикистан Менгниев А.Х.

Директор ООО “АДЛ Консалтинг” Сертифицированный бухгалтер практик (САР) Содиков С.

Компютерная верстка: Муминова М.А., Шерова М.М.

Содержание
1 Формы финансовой отчетности 73
2 Общие положения 97
2.1 Общие указания 97
2.2 Цель и принципы финансовой отчетности. 97
2.3 Состав финансовой отчетности 98
2.3.1 Отчет о финансовом положении 99
2.3.2 Отчет о прибылях и убытках 99
2.3.3 Отчет о совокупном доходе 100
2.3.4 Отчет об изменениях в собственном капитале 101
2.3.5 Отчет о движении денежных средств 102
2.3.6 Налоговая выверка 102
2.3.7 Примечания к финансовой отчетности 102
2.4 Требования, предъявляемые к финансовой отчетности 104
3 Порядок заполнения форм финансовой отчетности 105
3.1 Отчет о финансовом положении (Форма № 1) 105
3.2 Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) 118
3.3 Отчет о совокупном доходе (Форма № 3) 122
3.4. Отчет об изменениях в собственном капитале (Форма № 4) 125
3.5 Отчет о движении денежных средств (Форма № 5) 127
3.6 Налоговая выверка (Форма №6) 135
4 Порядок подготовки примечаний к финансовой отчетности 137
4.1 Общая информация 137
4.2 Порядок представления 138

4.3 Основные принципы подготовки финансовой отчетности 138
4.4 Расшифровка отдельных показателей отчетности 139
4.4.1 Товара – материальные запасы. 139
4.4.2 Основные средства 139
4.4.3 Раскрытие информации о финансовой аренде 142
4.4.4 Нематериальные активы 143
4.4.5 Финансовые инструменты 144
4.4.6 Выручка 145
4.4.7 Налог на прибыль 145
4.4.8 Резервы 146
4.4.9 Прочие активы и обязательство 146
4.4.10 Заключение 147
     

Предложении № 1

ЧАСТЬ 1

Форми финансовой отчетности

Утверждена Распоряжением Министерства финансов Республики Таджикистан от «27» майя 2011г. №42 для периодической и годовой финансовой отчетности

Отчет о финансовом положении

по состоянию на                                  20 г.

(в соответствии МСФО)

Форма 1 по ОКУД

Предприятие (объединение)_______________________ по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) _______________________  по ОКЭД

Орган управления _______________________________  по ОКОУ

Форма собственности____________________________ по ОКФС

Единица измерения ______________________________ по СОЕИ

ИНН

Почтовый адрес ____________________________________________________

Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера ____________________________________

Срок представления _________________

высылки:

Дата представления _______________  Дата получения

Наименования показателей Код стро ки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I.A. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Денежные средства в кассе (10100) 010    
Денежные средства в банке (10200) 020    
Краткосрочные инвестиции (10300) 030    
в том числе:      
Долговые ценные бумаги (10310) 031    
Долевые ценные бумаги (10320) 032    
Займы выданные/ Депозитные вклады (10330, 10340) 033    
Текущая часть долгосрочных инвестиций (10350) 034    
Прочие краткосрочные инвестиции (10360) 035    
Торговая дебиторская задолженность (10400) 040    
в том числе:      
Счета к получению за товары и услуги (10410) 041    
Векселя к получению (10420) 042    
Резервы по сомнительным долгам (10430) 043    
Прочая дебиторская задолженность (10500) 050    
в том числе:      
Авансы, выданные поставщикам(10510) 051    
Дебиторская задолженность персонала (10520) 052    
Налоги, оплаченные авансом/подлежащие

возмещению(10530,10540)

053    
Проценты, дивиденды к получению (10550,10560) 054    
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (10570) 055    
Дебиторская задолженность дочерних (материнских) 056    

предприятий( 10580)      
Прочая дебиторская задолженность(10590) 059    
Задолженность учредителей (10600) 060    
Товарноматериальные запасы (10700) 070    
в том числе:      
Товары(10710-10719) 071    
Сырье и основные материалы (10720) 072    
Незавершенное производство (10730) 073    
Готовая продукция (10740) 074    
Сельхозпродукция с биологических активов (10750) 075    
Топливо (10760) 076    
Запасные части (10770) 077    
Инвентарь и принадлежности (10780) 078    
Прочие запасы (10790) 079    
Расходы, оплаченные авансом (10800) 080    
в том числе:      
Услуги, оплаченные авансом (10810) 081    
Аренда, оплаченная авансом (10820) 082    
Прочие авансированные платежи (10830) 083    
Внеоборотные активы для продажи 090    
в том числе:      
Основные средства, предназначенные для продажи(10910) 091    
Краткосрочные активы прекращенной деятельности(10920) 092    
Прочие внеоборотные активы для продажи(10930) 093    
ИТОГО по разделу А «Оборотные активы» 099    

Наименования показателей Код стро ки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
LB. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Основные средства (11000) 100    
в том числе:      
Здание и сооружение (11010) 101    
Машины и оборудования (11020) 102    
Конторское оборудование(11030) 103    
Мебель и принадлежности (11040) 104    
Транспортные средства (11050) 105    
Благоустройство арендованной собственности (11060) 106    
Благоустройство земельных участков (11070) 107    
Прочие основные средства (11080) 108    
Незавершенное строительство(11090) 109    
Накопленный износ основных средств (11100) 110    
Балансовая стоимость основных средств (11000 -11100) 119    
Природные ресурсы(11200) 120    
в том числе:      
Месторождения природных ресурсов(11210,11220) 121    
Накопленное истощение природных ресурсов(11290) 122    
Нематериальные активы (11300-11390) 130    
в том числе:      
Право на пользование землей, франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программные обеспечение (11310-11360) 131    
Прочие нематериальные активы (11370) 132    
Накопленная амортизация нематериальных активов 133    

(11390)      
Биологические активы (11400) 140    
в том числе:      
Животные (потребляемые биологические активы)

(11410)

141    
Животные (плодоносящие биологические активы) (11420) 142    
Растения (потребляемые биологические активы) (11430) 143    
Плодоносящие растения (11440) 144    
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам(11450) 145    
Другие биологические активы (11460) 146    
Инвестиции в недвижимости (11500) 150    
в том числе:      
Здания и сооружения (11510) 151    
Реконструкция объектов инвестиции в недвижимости (11520) 152    
Долгосрочные инвестиции (11600±11661,11662) 160    
в том числе:      
Долговые ценные бумаги (11610) 161    
Кредиты, займы выданные (11620) 162    
Инвестиции в дочерние предприятия (11630) 163    
Инвестиции в совместную деятельность (11640) 164    
Инвестиции в ассоциированные предприятия (11650) 165    
Прочие долгосрочные инвестиции (11660) 166    
Отсроченные налоговые требования (11700) 170    
Долгосрочная дебиторская задолженность (11800) 180    
в том числе:      
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков(11810) 181    

Векселя полученные (11820) 182    
Долгосрочные отсроченные расходы (11830) 183    
Прочая долгосрочная дебиторская

задолженность(11840)

184    
Долгосрочные активы прекращенной деятельности(11900) 190    
ИТОГО по разделу I. Б. «Внеоборотные активы» 199    
ВСЕГО АКТИВЫ (раздел I. А + раздел 1.Б)      
Наименования показателей Код стро ки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
II. А. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Торговая кредиторская задолженность (22000) 200    
в том числе:      
Счета к оплате за товары и услуги (22010) 201    
Краткосрочные векселя к оплате (22020) 202    
Авансы, полученные и прочие счета к оплате(22030, 22040) 203    
Краткосрочные долговые обязательства (22100) 210    
в том числе:      
Банковские кредиты, займы (22110) 211    
Прочие кредиты, займы (22120) 212    
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств (22130) 213    
Прочие краткосрочные долговые обязательства (22140±22141,22142) 214    
Краткосрочные начисленные обязательства (22200) 220    
в том числе:      
Зарплата к выплате (22210) 221    
Пенсионный и подоходный налог к выплате(22220, 22230) 222    
Социальный налог к выплате (22240) 223    

Дивиденды и проценты к выплате (22250, 22260) 224    
Прочие начисленные расходы (22270) 225    
Налоги к оплате (22300) 230    
в том числе:      
Налог на прибыль к оплате (22310) 231    
НДС к оплате (22320) 232    
Акцизы к оплате (22330) 233    
Прочие налоги к оплате (22340, 22350,22360,22370) 234    
Резервы предстоящих расходов и платежей (22400) 240    
Прочие краткосрочные обязательства(22500) 250    
в том числе:      
Обязательства перед учредителями(22510) 251    
Кредиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий(22520) 252    
Краткосрочные обязательства прекращенной деятельности(22530) 253    
ИТОГО по разделу II. А «Краткосрочные обязательства» 259    
II. Б. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     
Долгосрочные обязательства (22600±22661,22662) 260    
в том числе:      
Облигации и векселя к оплате (22610, 22640) 261    
Банковские и прочие кредиты, займы (22620,22630) 262    
Обязательства по финансируемой аренде (22650) 263    
Прочие долгосрочные обязательства (22660, 22670) 264    
Отсроченные доходы (22700) 270    
Отсроченные налоговые обязательства (22800) 280    
Обязательства по группам выбытия 290    
ИТОГО по разделу II. Б «Долгосрочные 298    

обязательства»      
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел II. А + раздел II. Б) 299    

Наименования показателей Код стро ки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      
Объявленный (уставный) капитал (33000) 300    
в том числе:      
Простые акции (33010) 301    
Привилегированные акции (33020) 302    
Дополнительно оплаченный капитал (33030) 303    
Выкупленные собственные акции (33090) 304    
Добавочный капитал (33100) 310    
в том числе:      
Гранты и целевые финансирования (33110) 311    
Переоценка основных средств и прочих активов(33120, 33130) 313    
Курсовые разницы по операциям с иностранным подразделением (33140) 314    
Прочий добавочный капитал (33150,33160) 315    
Нераспределенная прибыль (33200) 320    
Резервный капитал (33300) 330    
Неконтрольные доли владения (33400) 340    
ИТОГО по разделу III «Собственный капитал» 339    
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

(Раздел II. А + Раздел Н.Б + Раздел III)

399    

Руководитель: ________________  Главный бухгалтер: ____________________

83

Утверждена Распоряжением Министерства финансов Республики Таджикистан от «27» майя 2011г. №42 для периодической и годовой финансовой отчетности

Отчет о прибылях и убытках

за                      , закончившийся

________________ 20 г.

(в соответствии МСФО)

Форма 2 по ОКУД

Предприятие (объединение)_______________________ по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) _______________________  по ОКЭД

Орган управления _______________________________  по ОКОУ

Форма собственности____________________________ по ОКФС

Единица измерения ______________________________ по СОЕИ

ИНН _____________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________

Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера ____________________________________

Срок представления _________________

высылки:

Дата представления _______________

Дата получения ___________________

Наименования показателей Код строки Предыдущ ий отчетный период Текущий отчетный период
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Чистый доход от реализации 010    
Себестоимость реализации 020    
Валовая прибыль (010-020) 030    
Операционные расходы      
Реализационные расходы 040    
в т.ч. износ и амортизация 041    
Общие административные расходы 050    
в т.ч. износ и амортизация 051    
Итого операционные расходы (040+050) 060    
Прочие операционные доходы / (расходы) 070    
Операционная прибыль(убыток) (030-060±070 ) 080    
Неоперационные доходы и расходы 090    
Доходы / (расходы) по процентам 100    
Доходы / (убытки) от инвестиций 110    
Доходы / (убытки) от курсовых разниц 120    
Доходы / (убытки) от конвертации валют 130    
Доходы / (убытки) от выбытия долгосрочных активов 140    
Убытки от обесценения 150    
Прочие операционные расходы / (доходы) 160    
Итого, внеоперационные доходы / (расходы) (100 ±110 ±120±130±140-150± 160) 170    
Доля         прибыли          /       (убытка)         ассоциированных

предприятий

180    
Прибыль до налогообложения (080 ±170± 180) 190    
Налог на прибыль 200    

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности (190

-200)

210    
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Прибыль / (убыток) от прекращенной деятельности 220    
Итоговая чистая прибыль / (убыток) за период (210

±220)

230    
в том числе:      
доля акционеров материнского предприятия 240    
неконтрольные доли владения 250    
Прибыль на акцию 260    

Руководитель: _______________________  Главный бухгалтер:

Утверждена Распоряжением

Министерства финансов Республики Таджикистан от «27» майя 2011г. №42 для периодической и годовой финансовой отчетности

Отчет о совокупном доходе

за __________ , закончившийся _______________ 20 г.

(в соответствии МСФО)

Форма 3 по ОКУД

Предприятие (объединение)_______________________ по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) _______________________  по ОКЭД

Орган управления _______________________________  по ОКОУ

Форма собственности____________________________ по ОКФС

Единица измерения _______________________________ по СОЕИ

ИНН __________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________

Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера ________________________

Срок представления _________________

высылки:

Дата представления _______________

Дата получения ___________________

Наименования показателей Код строки Предыдущий отчетный период Текущий отчетный период
Чистая прибыль / (убыток) за период (стр 230 ф. 2) 010    
Прочий совокупный доход      
Прибыль / (убыток) от переоценки недвижимости 020    
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (стр.031-стр.032) 030    
Прибыли / (убытки) от оценки, отнесенные на собственный капитал 031    
Перенесено на прибыль или убыток 032    
Хеджирование денежных потоков (стр.041-042- 043) 040    
Прибыль / (убытки), отнесенные на собственный капитал 041    
Перенесено на прибыль или убытки за период 042    
Перенесено          на         балансовую         стоимость

хеджируемых статей

043    
Курсовые разницы возникшие при переводе иностранного подразделения 050    
Налоги по статьям, непосредственно относимые на капитал или перенесенные из капитала 080    
Чистая прибыль /                (убытки), признанная

непосредственно           в         самом         капитале

(стр.020+стр.030+стр.040+стр.050-стр.080)

090    
       
Чистый совокупный доход (стр010+стр090) 100    
Относящийся к:      
Акционерам материнского предприятия 110    
Неконтрольным долям владения 120    

Руководитель: _________________  Главный бухгалтер: ___________________

Утверждена Распоряжением

Министерства финансов Республики Таджикистан от «27» майя 2011г. №42 для периодической и годовой финансовой отчетности

Отчет об изменениях в собственном капитале
за __________ , закончившийся ________________ 20 г.
(в соответствии МСФО)
Форма 4 по ОКУД
Предприятие (объединение)_______________________ по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) _______________________  по ОКЭД

Орган управления _______________________________  по ОКОУ

Форма собственности___________________________ по ОКФС

Единица измерения ______________________________ по СОЕИ

ИНН
Почтовый адрес _____________________________________________________

Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера ____________________________________

Срок представления _________________

высылки:

Фактическая дата
Дата представления _______________  Дата получения ____________________

  Наименования показателей Код строки Капитал материнского предприятия Неконтрольные доли владения  
Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная Доля акционеров
  Сальдо на 1_____ 200 г. 010              
А Корректировка на начало периода (стр.

030+040)

020              
1 Изменения в учётной политике 030              
2 Исправления существенных ошибок 040              
  Пересчитанное сальдо на начало                
Б Совокупный доход отчетного периода 100              
1 Чистая прибыль (убыток) отчетного года 110              
2 Прочий совокупный

доход

120              
  в том числе:                
  Прирост / (дефицит ) от переоценки имущества 121              
  Прирост / (дефицит ) от переоценки инвестиции 122              
  Хеджирование

денежных потоков

123              
  Курсовые разницы при переводе иностранного подразделения 124              
В Изменения связанные с собственниками 200              
1 Взносы собственников 210              
2 Эмиссия акций 220              
3 Изъятия капитала собственниками 230              
4 Дивиденды 240              
5 Изменения в резервах 250              
6 Выкуп собственных акций (долевых инструментов) 260              
7 Ограничения прибыли к распределению 270              
  Сальдо на 31____ 200 г. 300              

Руководитель: _____________  Главный бухгалтер: _____________________

Утверждена Распоряжением Министерства финансов Республики Таджикистан от «27» майя 2011г. №42 для периодической и годовой финансовой отчетности

Отчет о движении денежных средств
( прямой метод )
за __________ , закончившийся                                  20 г.

(в соответствии МСФО)

Форма 5 по ОКУД

Предприятие (объединение)_______________________ по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) _______________________  по ОКЭД

Орган управления _______________________________  по ОКОУ

Форма собственности____________________________ по ОКФС

Единица измерения ______________________________ по СОЕИ

ИНН ___________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________

Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера ___________________________________

Срок представления _________________  Фактическая дата

высылки:

Дата представления _______________  Дата получения ____________________

Наименования показателей Код строки Предыд ущий отчетны й период Текущий отчетный период
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Поступления денежных средств от операционной деятельности      
Доход от реализации 010    
Прочие поступления от операционной деятельности 020    
Итого поступления от операционной деятельности (010+020) 030    
Выбытия денежных средств в части операционной деятельности      
Себестоимость реализации 040    
Оплата труда и социального налога 050    
Оплата услуг 060    
Выплата процентов 070    
Оплата налога на прибыль 080    
Выплата прочих налогов 090    
Прочие операционные выплаты 100    
Итого выбытия в части операционной деятельности (040+050+060+070+080+090+100) 110    
Состояние денежных средств от операционной деятельности (030- 110) 190    
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности      
Продажа основных средств и недвижимости 210    
Продажа нематериальных активов 220    
Продажа ценных бумаг 230    
Возврат займов и погашения по облигациям 240    
Прочие поступления от инвестиционной деятельности 250    
Итого поступления от инвестиционной деятельности 260    

(210+220+230+240+250)      
Выбытия денежных средств по пнвестпцпонной деятельности      
Приобретение основных средств и недвижимости 270    
Приобретение нематериальных активов 280    
Приобретение ценных бумаг 290    
Предоставление денежных займов 300    
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности 310    
Итого выбытия денежных средств по инвестиционной деятельности (270+280+290+300+310) 320    
Состояние        денежных        средств        от       инвестиционной

деятельности (270-320)

390    
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Поступления денежных средств от финансовой деятельности      
Эмиссия акций 410    
Эмиссия облигаций 420    
Вложения(вклады) учредителей(собственников) 430    
Кредиты и займы 440    
Прочие поступления от финансовой деятельности 450    
Итого,       поступления          от       финансовой        деятельности

(410+420+430+440+450)

460    
Выбытия денежных средств по финансовой деятельности      
Дивиденды 470    
Кредиты и займы 480    
Выкуп собственных акций 490    
Прочие выплаты от финансовой деятельности 500    
Итого, выбытия денежных средств по финансовой деятельности (470+480+490+500) 510    
Состояние денежных средств от финансовой деятельности (460-510) 590    
Реализованные прибыли и убытки от курсовых разниц 600    
Чистое изменение денежных средств (190±390±590±600) 700    
Денежные средства на начало отчетного периода 710    

Денежные средства на конец отчетного периода 720    

Утверждена Распоряжением Министерства финансов Республики Таджикистан от «27» майя 2011 г. № 42 для периодической и годовой финансовой отчетности

Отчет о движении денежных средств
(косвенный метод)

за __________ , закончившийся _______________ 20 г.

(в соответствии МСФО )

Форма 5 по ОКУД

Предприятие (объединение)_______________________ по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) _______________________  по ОКЭД

Орган управления _______________________________  по ОКОУ

Форма собственности____________________________ по ОКФС

Единица измерения ______________________________ по СОЕИ

ИНН __________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________

Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера ____________________________________

Срок представления _________________

высылки:

Дата представления _______________  Дата получения ____________________

Наименования показателей Код строки Предыдущ ий отчетный период Текущи й отчетны й период
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Чистая прибыль / (убыток) за период 100    
Корректировки чистой прибыли / (убытки)      
Корректировки на статьи неденежных доходов и расходов 110    
Расходы по амортизации 111    
Начисленные резервы 112    
Амортизация скидок, надбавок 114    
Нереализационные прибыли и убытки от курсовых разниц 115    
Прочие неденежные статьи 116    
Корректировка на статьи неоперационных доходов и расходов 120    
Доходы от инвестиционной и финансовой деятельности 121    
Расходы от инвестиционной и финансовой деятельности 122    
Корректировки на изменения в статьях отчета о финансовом положении 130    
На изменение торговой дебиторской задолженности 131    
На изменение прочей дебиторской задолженности 132    
На изменение запасов 133    
На изменение авансов выданных 134    
На изменения предоплаченных расходов 135    
На изменение торговой кредиторской задолженности 136    
На изменение начисленных обязательств 137    
На изменение авансов полученных 138    
На изменения налоговых обязательств 139    
На изменение прочих обязательств 140    
Итого        сумма        корректировок        чистой        прибыли

(110±120±130)

180    

Итого движение денежных средств от операционной деятельности (100±180) 190    
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности      
Продажа основных средств и недвижимости 210    
Продажа нематериальных активов 220    
Продажа ценных бумаг 230    
Возврат займов и погашения по облигациям 240    
Прочие поступления от инвестиционной деятельности 250    
Итого, поступления от инвестиционной деятельности (210+220+230+240+250) 260    
Выбытия денежных средств по инвестиционной деятельности      
Приобретение основных средств и недвижимости 270    
Приобретение нематериальных активов 280    
Приобретение ценных бумаг 290    
Предоставление денежных займов 300    
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности 310    
Итого, выбытия денежных средств по инвестиционной деятельности (270+280+290+300+310) 320    
Итого движение денежных средств от инвестиционной деятельности (270-330) 390    

Наименования показателей Код

строки

Предыду

щий отчетный период

Текущий отчетный период
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      
Поступления денежных средств от финансовой деятельности      
Эмиссия акций 410    
Эмиссия облигаций 420    
Вложения(вклады) учредителей(собственников) 430    
Кредиты и займы 440    
Прочие поступления от финансовой деятельности 450    
Итого, поступления от финансовой деятельности (410+420+430+440+450) 460    
Выбытия денежных средств по финансовой деятельности      
Дивиденды 470    
Кредиты и займы 480    
Выкуп собственных акций 490    
Прочие выплаты от финансовой деятельности 500    
Итого, выбытия денежных средств по финансовой деятельности (470+480+490+500) 510    
Итого движение денежных средств от финансовой деятельности (460-510) 590    
Реализованные прибыли и убытки от курсовых разниц 600    
Чистое изменение в денежных средств (190±390±590±600) 700    
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу 710    
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу 720    

Руководитель: _______________  Главный бухгалтер: ____________________

Утверждена Распоряжением Министерства финансов Республики Таджикистан от «27» майя 2011г. №42

для периодической и годовой финансовой отчетности

Налоговая выверка

за __________ , закончившийся _______________ 20 г.

Предприятие (объединение)_________ ______________  по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) _______________________  по ОКЭД

Орган управления _______________________________  по ОКОУ

Форма собственности____________________________ по ОКФС

Единица измерения ______________________________ по СОЕИ

Почтовый адрес ____________________________________________________

Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера ___________________________________

Срок представления _________________  Фактическая дата

высылки:

Дата представления _______________  Дата получения ____________________

Наименования показателей Код строки Предыдущий отчетный период Текущий отчетный период
Прибыль / (убыток) до налогообложения 010    
Корректировки прибыли /                        (убытка)         на

постоянные разницы

     
Налоговые штрафы и пеня 020    
Представительские расходы 030    
Расходы, превышающие нормы 040    
Бездокументные расходы 050    
Дивиденды,         полученные        от        резидентного

предприятия

060    
Прочие постоянные разницы не разрешенные к вычету 070    
Прочие постоянные разницы не включаемые в валовый доход 080    
Прибыль /           (убыток) скорректированная на

постоянные разницы (010+020+030+040+050­060+070-080)

100    
Ставка налога на прибыль 110    
Расходы по налогу на прибыль 120    
Корректировки прибыли / (убытка) на временные разницы      
Износ и амортизация, учетная 130    
Износ и амортизация, налоговая 140    
Расходы по сомнительным долгам 150    
Себестоимость запасов 160    
Прочие временные разницы 170    
Прибыль /           (убыток) скорректированная на

временные разницы (100+130-140±150 ±160±170)

200    
Ставка налога на прибыль 210    
Налог на прибыль к оплате 220    
Отсроченное           налоговое          обязательство           /

(требование) (120±220)

230    

Руководитель: ______________  Главный бухгалтер: ____________________

Предложении № 2

Инструкция о порядке заполнения форм финансовой отчетности,
составляемой в соответствии с Международным Стандартам Финансовым
Отчетности

ЧАСТЬ II

Общие положения

Настоящая Инструкция определяет порядок составления и представления годовой и квартальной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

 • Общие указания

Финансовая    (бухгалтерская)     отчетность должна включать             данные,

необходимые для формирования достоверного и полного представления финансового положения, финансовых результатов деятельности предприятия и изменениях в его финансовом положении и движении денежных средств. Для достижения этой цели финансовая отчетность обеспечивает информацию о следующих показателях предприятия:

 • активах;
 • обязательствах;
 • собственном капитале;
 • доходах и расходах, включая прибыли и убытки;
 • взносах и распределениях среди собственников;
 • движении денежных средств.

Эта информация, наряду с остальной информацией, представленной в примечаниях, помогает пользователям прогнозировать будущие потоки денежных средств предприятия и, в частности, сроки, вероятность их возникновения и их распределение во времени.

 • Цель и принципы финансовой отчетности.

Цель финансовой отчетности состоит в предоставлении информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств предприятия, полезной широкому кругу пользователей.

Финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств предприятия.

Достоверное представление требует правдивого отображения последствий совершенных операций, других событий и условий в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, изложенными в МСФО. Применение МСФО с дополнительным раскрытием информации обеспечивает формирование достоверной финансовой отчетности.

МСФО базируются на двух основополагающих принципах: принципе непрерывности и принципе начисления.

Принцип непрерывности деятельности. При составлении финансовой отчетности руководство должно оценивать способность предприятия продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Финансовая отчетность должна готовиться на основе предположения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство либо намеревается ликвидировать предприятие, либо прекратить коммерческую деятельность. При оценке того, является ли допущение о непрерывности деятельности правильным, руководство учитывает всю имеющуюся информацию о будущем, которая охватывает не менее двенадцати месяцев после отчетной даты, но не ограничивается этим сроком.

Принцип начисления. Суть принципа заключается в том, что доходы и расходы предприятия отражаются по мере их возникновения, а не по мере фактического получения или выплат денежных средств или их эквивалентов. Результаты сделок признаются при их наступлении и отражаются в финансовой отчетности тех отчетных периодов, в которых они произошли.

Финансовая отчетность, подготовленная на основе метода начисления, предоставляет пользователям информацию не только о прошлых сделках, включающих оплату и поступление денежных средств, но и о будущих обязательствах заплатить денежные средства и ожидаемых поступлениях денежных ресурсов.

В основу МСФО заложены также следующие качественные характеристики, которые призваны делать информацию, содержащуюся в финансовой отчетности, полезной для пользователей:

 • понятность;
 • уместность;
 • надежность (достоверность, полнота, нейтральность, осмотрительность, преобладание сущности над формой);
 • сопоставимость и т.д.
 • Состав финансовой отчетности

Финансовая отчетность – это информация о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия.

МСФО устанавливают общие принципы составления и представления финансовой отчетности, рекомендации по ее структуре и минимальные требования по ее содержанию.

В соответствии с МСФО (IAS 1)полный комплект финансовой отчетности включает:

 • Отчет о финансовом положении,
 • Отчет о прибылях и убытках,
 • Отчет о совокупном доходе,
 • Отчет об изменениях собственного капитала,
 • Отчет о движении денежных средств,
 • Примечания к финансовой отчетности
 • Отчет о финансовом положении на начало самого раннего сравнительного периода в случае, если предприятие применяет учетную политику ретроспективно или осуществляет ретроспективный пересчет статей в своей финансовой отчетности, или если оно реклассифицирует статьи в своей финансовой отчетности.

Промежуточная финансовая отчетность состоит из сокращенного варианта всего комплекта финансовой отчетности .

В настоящей инструкции приложены следующие формы отчетов:

 • Отчета о финансовом положении – Форма № I,
 • Отчета о прибылях и убытках – Форма № 2,
 • Отчета о совокупном доходе – Форма № 3,
 • Отчета об изменениях собственного капитала – Форма № 4,
 • Отчетов о движении денежных средств – Форма № 5,
 • Налоговой выверки – Форма № 6.
 • Отчет о финансовом положении

Данный отчет должен как минимум включать следующие статьи:

 1. Активы
 • денежные средства и их эквиваленты;
 • торговая и прочая дебиторская задолженность;
 • товарно-материальные запасы;
 • активы по текущим налоговым платежам;
 • основные средства;
 • нематериальные активы;
 • инвестиционная недвижимость;
 • биологические активы;
 • отложенные налоговые активы;
 • инвестиций, учитываемые по методу долевого участия;
 • активы, классифицированные как предназначенные для продажи и активы групп выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи в соответствие с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»;
 • долгосрочная дебиторская задолженность.

Б. Обязательства

 • торговая и прочая кредиторская задолженность;
 • начисленные обязательства;
 • отсроченные доходы;
 • обязательств по текущим налоговым платежам;
 • обязательства по отложенному налогу на прибыль;
 • обязательства в составе групп выбытия, классифицированных как предназначенные для продажи в соответствие с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»;
 • долгосрочные обязательства.

В. Капитал

 • уставный (или вложенный) капитал;
 • резерв переоценки основных средств;
 • прочие резервы;
 • другие резервы, образованные в соответствии с законодательством РТ и учредительными документами;
 • нераспределенная прибыль.

Составление отчета о финансовом положении заключается в раскрытии информации о средствах предприятий и их источников в разрезе основных статей активов и обязательств, а также в сопоставлении данных за отчетный период с данными за предшествующий период. Дополнительная информация, раскрывающая содержание этих статей, приводятся в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с требованиями стандартов.

Активы это ресурсы, контролируемые предприятием, появившиеся в результате событий прошлых периодов, от которых предприятие ожидает получение экономической выгоды в будущем. Активы могут быть классифицированы по ликвидности на оборотные и внеоборотные.

Обязательства это задолженность предприятия, возникающая из событий прошлых периодов, урегулирование которых приведет к оттоку ресурсов предприятия, содержащих экономическую выгоду. Обязательства могут подразделяться по срокам погашения на краткосрочные и долгосрочные.

Капитал это доля в активах предприятия, остающаяся после вычета всех его обязательств. Сумма капитала, показываемая в отчете о финансовом положении, зависит от измерения активов и обязательств.

В соответствие с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» предприятие обязано представлять активы и обязательства, а также доходы и расходы по отдельности. Взаимозачет, проведенный в отчете о финансовом положении или в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев когда он отражает суть операции или иного события, снижает возможности пользователей как по части понимания проведенных операций, иных событий и условий, которые уже наступили, так и по части оценки движения денежных средств предприятия в будущем. Оценка активов за вычетом оценочных резервов, например, резерва на устаревание запасов и резерва на сомнительные долги по дебиторской задолженности, не является взаимозачетом.

 • Отчет о прибылях и убытках

В соответствие с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» предприятие обязано представлять все статьи доходов и расходов, признанные в отчетном периоде в двух отчетах:

 • отчет о прибылях и убытках и;
 • отчет о совокупном доходе.

Предприятие представляет в отчете о прибылях и убытках как минимум такие линейные статьи:

 • выручка;
 • себестоимость реализованной продукции;
 • расходы по финансированию;
 • доля предприятия в прибылях и убытках других предприятий, учтенных по методу долевого участия;
 • расходы по налогу на прибыль;
 • единая сумма включающая:

а.  прибыль или убыток после налогообложения от прекращенной деятельности,

б. прибыль или убыток после налогообложения, признанные по результатам оценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, или по выбытии активов или группы выбытия, образующих группу выбытия.

 • прибыль или убыток.
 • прибыль или убыток за период, относящиеся к:

а.  неконтрольной доле участия и

б.  акционерам материнского предприятия.

Данный отчет составляется путем прибавления суммы заработанных доходов и вычитания суммы произведенных расходов к полученной в отчетном периоде выручке, что в итоге даст величину чистой прибыли за отчетный период. Дополнительная информация, раскрывающая содержание статьи, приводятся в примечаниях к финансовой отчетности.

Элементами, связанными с измерением результатов деятельности в «отчете о прибылях и убытках», являются доходы и расходы.

ДохоД это увеличение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения активов или в форме уменьшения обязательств, что приводит к увеличению капитала. Вклады собственников предприятия, увеличивающие его капитал, не относятся к доходам.

Расход – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или в форме увеличения обязательств, что приводит к уменьшению капитала.

Прибыль или убыток – представляют собой суммарный доход минус расходы без учета компонентов прочего совокупного дохода.

 • Отчет о совокупном доходе

Основными элементами, отражаемыми в отчете о совокупном доходе, являются прочий совокупный доход и чистый совокупный доход.

Чистый совокупный ДохоД представляет собой изменение в собственном капитале в течение периода в результате состоявшихся операций и иных событий, отличное от тех изменений, которые возникают в результате операций с собственниками, действующими в качестве таковых.

Чистый совокупный доход включает все компоненты «отчета о прибылях и убытках» и «отчета о прочем совокупном доходе».

Прочий совокупный доход – включает статьи доходов и расходов (в том числе, корректировки по переклассификации), которые не подлежат признанию в прибыли или убытке, как это требуется или допускается в МСФО.

 • Отчет об изменениях в собственном капитале

В отчете об изменениях в собственном капитале раскрывается следующая информация:

 • суммарный совокупный доход за период, показывающий раздельно итоговые суммы, относящиеся к акционерам материнского предприятия и к неконтрольной доле владения;
 • по каждому компоненту собственного капитала:

а.  воздействие ретроспективного применения или ретроспективного пересчета, которые признаны в соответствие с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»;

б. суммы операций с собственниками, действующими в качестве собственников, выделяя отдельно взносы собственников и распределения собственникам; и

в.  выверка между балансовой стоимостью каждого компонента собственного капитала на начало и на конец периода, с отдельным раскрытием каждого изменения.

 • Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».

«Отчет о движении денежных средств» отражает воздействие операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия на движение его денежных средств за определенный отчетный период.

«Отчет о движении денежных средств» в части представления денежных средств от операционной деятельности может быть составлен двумя методами – прямым или косвенным. Использование прямого метода считается предпочтительным.

 • Налоговая выверка

Бухгалтерская прибыль может отличаться от налогооблагаемой, поскольку могут быть различия в оценке и признании операций согласно МСФО и нормативными актами, регулирующими налогообложение.

МСФО представляет собой единый пакет методических инструкций для составления финансовой отчетности.

Порядок расчета налоговых обязательств установлен в налоговом законодательстве Республики Таджикистан.

Нередко налог на прибыль рассчитываются либо с опережением, либо с отставанием относительно признания некоторых доходов и расходов. При этом возникает разница во времени между моментом, когда доход или расход отражается в отчетности, и моментом уплаты налога на прибыль или вычета для целей расчета налога на прибыль, что влечет образование налогового обязательства или актива.

МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» устанавливает нормы, которые позволяют урегулировать данные различия таким образом, чтобы финансовая отчетность, составляемая в соответствии с учетной политикой предприятия, отражала результаты взимания налогов в соответствующий момент времени.

Бухгалтерская прибыль (или убыток) — это прибыль (или убыток) за период до вычета расхода по налогу на прибыль, определяемая согласно учетной политике предприятия.

Налогооблагаемая прибыль (или убыток) — это прибыль (или убыток) за период до вычета расхода по налогу на прибыль, определяемая в соответствии с правилами налогового законодательства.

Расход (или доход) по налогу на прибыль — это агрегированная сумма, включенная в расчет чистой прибыли (или убытка) за период в отношении расходов по текущему налогу на прибыль и отложенному налогу на прибыль.

Расходы по текущему налогу на прибыль — это сумма налогов на прибыль, уплачиваемых в отношении налогооблагаемой прибыли за период, определяемая в соответствии с правилами налогового законодательства.

Расходы (или доходы) по отложенному налогу на прибыль — это сумма налога на прибыль, подлежащие уплате (или зачету) в будущих периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц.

Отложенные налоговые активы или обязательства — это сумма налога на прибыль, подлежащие возмещению или оплате в будущих периодах.

Временные разницы — разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства по бухгалтерскому учету и их налоговой базой.

Налоговая база актива или обязательства — сумма, относимая на актив или обязательство в налоговых целях.

 • Примечания к финансовой отчетности

Примечания к финансовой отчетности отражают основные методологические принципы составления финансовой отчетности, принятые предприятием. Руководство предприятия должно выбирать и применять учетную политику таким образом, чтобы финансовая отчетность соответствовала требованиям МСФО, самостоятельно формировало свою учетную политику, исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности.

Примечания к финансовой отчетности должны:

 • представлять информацию об основе подготовки финансовой отчетности и конкретной учетной политике, выбранной и примененной для существенных операций и событий;
 • раскрывать информацию, требуемую МСФО, которая не представлена где-либо в финансовой отчетности;
 • обеспечивать дополнительную информацию, которая не представлена в самой финансовой отчетности, но не необходима для объективного представления.

Формирование финансовой отчетности устанавливает общие принципы составления и представления этой отчетности, предполагает раскрытие учетной политики предприятия, и соответствующих дополнительных показателей и пояснений, показывающих существенные моменты деятельности предприятия и являющихся частью финансовой отчетности.

 • Требования, предъявляемые к финансовой отчетности

В адресной части форм финансовой отчетности должна быть четко выделена (и при необходимости повторяться) следующая информация:

 • «Предприятие (объединение)» – указывается полное наименование предприятия в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке;
 • «Отрасль (вид деятельности)» – указывается вид деятельности согласно классификатору «Отрасли народного хозяйства»;
 • «Орган управления» – указывается наименование органа, на который возложены координация и регулирование деятельности предприятия и которому направляется финансовая отчетность;
 • «Форма собственности» – форма собственности предприятия;
 • «Единица измерения» – валюта, в которой составлена финансовая отчетность, – сомони или другие валюты по официальному курсу Национального банка Таджикистана (далее «НБТ») на последнюю отчетную дату.
 • «ИНН» – регистрационный идентификационный номер

налогоплательщика, присвоенный предприятию.

 • «Почтовый адрес» – полный юридический адрес предприятия;
 • Ф.И.О. и номер телефона главного бухгалтера.

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.

По каждому числовому показателю финансовой отчетности должны быть приведены результаты предыдущего отчетного года. Если данные за период, предшествующий отчетному периоду, несопоставимы с данными за отчетный период, то такие данные подлежат корректировке исходя из изменений учетной политики, правил и инструкций, которые также должны описываться в примечаниях к финансовой отчетности.

Если предприятие применяет учетную политику ретроспективно или осуществляет ретроспективный пересчет статей в своей финансовой отчетности, или если предприятие реклассифицирует статьи в своей финансовой отчетности, оно должно представить, как минимум, три отчета о финансовом положении, по два отчета других типов и соответствующих примечаний. Предприятие представляет отчеты о финансовом положении на дату:

 • окончания текущего периода,
 • окончания предыдущего периода (которая совпадает с началом текущего периода), и
 • начала самого раннего сравнительного периода.

Финансовая отчетность предприятия должна составляться в национальной валюте Республики Таджикистан – сомони. Предприятия, имеющие существенные объемы оборотов, обязательств и т.п., представляют финансовую отчетность в тысячах сомони. На отчетную дату сальдо счетов с иностранной валютой пересчитывается по учетному курсу, установленному НБТ.

Финансовая отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером (либо лицом, осуществляющим ведение бухгалтерского учета) предприятия. Руководство предприятия несет ответственность за качественное, достоверное и своевременное представление финансовой отчетности.

Финансовая отчетность представляется в сроки, устанавливаемые законодательными актами Республики Таджикистан. День представления отчетности определяется по дате ее почтового отправления или по дате фактической передачи пользователю. Если дата представления отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления отчетности считается первый рабочий день, следующий за ним.

Финансовая отчетность представляется на бумажных носителях. Копии отчетности при наличии технических возможностей, предприятие может представлять на диске или ином электронном носителе информации.

Формы финансовой отчетности, а также налоговая выверка представлены в Приложении №2 (формы № 1,2,3,4,5,6).

Часть 3 Порядок заполнения форм финансовой отчетности

 • Отчет о финансовом положении (Форма № 1)

Отчет о финансовом положении дает экономическую информацию о ресурсах предприятия (активах), предъявленных претензиях на ресурсы (обязательствах) и доле, причитающейся собственникам (собственном капитале). В отчете о финансовом положении активы, обязательства и капитал группируются по содержанию; активы располагаются по степени убывания ликвидности, обязательства по срокам погашения.

Отчет о финансовом положении характеризует имущественное и финансовое положение предприятия по состоянию на отчетную дату. Отчет о финансовом положении должен датироваться конкретной датой, такой как «на 31 декабря 20ХХ года».

Отчет о финансовом положении в условиях рыночной экономики служит основным источником информации для обширного круга пользователей. Данные отчета о финансовом положении широко используются налоговыми службами, органами государственного управления, поскольку отражают имущественные отношения данного хозяйствующего субъекта. По отчету о финансовом положении определяют выполнение предприятием своих обязательств перед акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами и другими или факт угрозы возникновения финансовых затруднений.

Содержание и формы отчета о финансовом положении и примечаний к финансовой отчетности применяются от одного отчетного периода к другому. Кроме данных за отчетный период, в отчете о финансовом положении должны быть приведены данные за период предшествующий отчетному периоду, которые при необходимости должны быть откорректированы. Каждая корректировка должна быть раскрыта в примечаниях к финансовой отчетности. Дополнительные линейные статьи, заголовки и промежуточные суммы могут представляться в отчете о финансовом положении тогда, когда этого требует МСФО, или когда такое представление необходимо для достоверного представления финансового положения предприятия.

Любая дебиторская и кредиторская задолженность, возникшая по операциям, связанным с поставками товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов должна быть подтверждена актами сверки об их правдивости.

Раздел 1 Активы

Активы – это экономические ресурсы, контролируемые предприятием, возникшие в результате событий прошлых периодов и от которых предприятие ожидает получения экономических выгод в будущем.

Краткосрочные активы

Краткосрочные (Оборотные) активы – это активы, которые предполагается превратить в денежные средства или использовать в ходе нормального операционного цикла предприятия или в течение двенадцати месяцев с начала отчетной даты.

Строка 010 «Денежные средства в кассе»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает остаток на счете 10100 «Денежные средства в кассе», включающий денежную наличность в кассе в национальной и иностранной валютах, а также денежные средства, помещенные на хранение в банковские сейфы, другие депозитарии, также поступление в кассу чеков 110

клиентов, денежных переводов, марок государственной пошлины и другие денежные документы, которыми предприятие имеет право распоряжаться.

На отчетную дату сальдо счета 10120 «Денежные средства в иностранной валюте» пересчитывается в национальной валюте по официальному курсу НБТ на отчетную дату.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 10100 «Денежные средства в кассе» (10110,10120,10130,10140) в отчете о финансовом положении.

Строка 020 «Денежные средства в банке»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает остаток на счете 10200 «Денежные средства в банках» в национальной и иностранных валютах, открытых в Республике Таджикистан и за ее рубежом, включая денежные средства в пути – суммы, инкассированные из кассы, но не зачисленные на расчетные счета на отчетную дату. На отчетную дату сальдо счетов 10220 «Счета в иностранной валюте в местных банках» и 10230 «Счета в зарубежных банках », выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в национальной валюте по курсу НБТ. Данная строка складывается из остатков на счетах группы 10200 Денежные средства в банке (10210, 10220, 10230, 10240, 10250) в отчете о финансовом положении.

Строка 030 «Краткосрочные инвестиции»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает остаток на счете 10300 «Краткосрочные инвестиции», срок погашения которых не превышает одного года, например, такие как вложения, в долговые (облигации, векселя) и долевые (акции) ценные бумаги, в производные финансовые инструменты (фьючерсные, форвардные, опционные и своп – контракты), а также кредиты и займы, предоставленные предприятием и т.д. Оценка инвестиций по счету 10300 «Краткосрочные инвестиции» производится в зависимости от категории инвестиций, к которым они относятся в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение». Финансовые активы, предназначенные для торговли в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение», должны учитываться как краткосрочные инвестиции.

Данная статья складывается из остатков на счетах группы 10300 «Краткосрочные инвестиции» (10310, 10320, 10330, 10340, 10350, 10360) в отчете о финансовом положении.

Строка 040 «Торговая дебиторская задолженность»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает остаток на отчетный период счетов к получению по торговой дебиторской задолженности, т.е. задолженности, возникающей при продаже товаров и предоставлении услуг в кредит и подлежащих к оплате в течение одного года после отчетной даты. В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение» краткосрочная дебиторская задолженность должна представляться в финансовой отчетности по первоначальной сумме, указанной в договоре, за вычетом оценочного убытка от 111

безнадежной задолженности (счет 10430). Данная строка складывается из остатков на счетах группы 10400 «Торговая дебиторская задолженность» (10410, 10420 за минусом остатка счета 10430 «Резервы по сомнительным долгам») в отчете о финансовом положении.

Строка 050 «Прочая дебиторская задолженность»

Данная строка отражает остаток счета дебиторской задолженности и отражает в отчете о финансовом положении информацию о дебиторской задолженности, отличной от торговой дебиторской задолженности, срок погашения которой не превышает одного года. Дебиторская задолженность по прочим операциям включает:

 • Строка 051 «Авансы, выданные поставщикам» (счет 10510) – это задолженность поставщиков по полученным авансам, и по которым должна осуществляется поставка товарно-материальных запасов (далее «ТМЗ»), выполнение работ и оказание услуг в течение одного года.
 • Строка 052 «Дебиторская задолженность персонала» (счет 10520) – это задолженность сотрудников и руководства предприятия по подотчетным суммам, авансам по заработной плате и иным видам дебиторской задолженности;
 • Строка 053 «Налоги, оплаченные авансом,/ подлежащие возмещению» (счета 10530, 10540) – это суммы налогов, оплаченных авансом, налогов подлежащих возмещению или зачету при оплате соответствующего налога в соответствии с налоговым законодательством. Сальдо счетов «Налоги, оплаченные авансом», «Налоги, подлежащие к возмещению» на конец отчетного периода должны быть подтверждены актом сверки с Налоговыми органами;
 • Строка 054 «Проценты, дивиденды к получению» (счета 10550, 10560) – это дебиторская задолженность, возникающая при начислении процентного дохода по сделкам, приносящим процентные доходы и дебиторская задолженность, возникающая в результате распределения прибыли предприятия, чьими долевыми инструментами владеет предприятие;
 • Строка 055 «Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности» (счет 10570) – это сумма долгосрочной дебиторской задолженности, подлежащая к получению в течение периода, не превышающего один год с отчетной даты;
 • Строка 056 «Дебиторская задолженность дочерних (материнских)

предприятий»    (счет 10580)       – это дебиторская задолженность,

возникающая в результате операций с дочерними и материнскими предприятиями.

 • Строка 059 «Прочая дебиторская задолженность» (счет 10590) – это дебиторская задолженность от прочих операции, подлежащая к получению в течение периода, не превышающего один год с отчетной даты.

Строка 060 «Задолженность учредителей»

Данная строка показывает остаток счета 10600 «Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал» в отчете о финансовом положении.

Строка 070 «Товарноматериальные запасы»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает остатки на счетах товарно-материальных запасов на конец отчетного года, которые включают:

 • сальдо счета 10710 «Товары»    за вычетом сальдо счета

10719 «Нереализованная торговая наценка»;

 • сальдо счета 10720 «Сырье и материалы», который включает сырье, материалы, покупные полуфабрикаты;
 • сальдо счета 10730 «Незавершенное производство», отражающего стоимость понесенных фактических затрат на изделия, которые находятся в процессе производства на дату отчета (т.е. работа по которым уже начата, но еще не завершена на отчетную дату), или стоимость затрат по оказанию работ и услуг, по которым работа еще не завершена, и поэтому предприятие еще не признало выручку;
 • сальдо счета 10740 «Готовая продукция»;
 • сальдо счета 10750 «Сельхозпродукция с биологических активов» – это сельскохозяйственная продукция, собранная с биологических активов, принадлежащих предприятию и предназначенная как для реализации, так и для последующей переработки. Порядок признания и отражения в финансовой отчетности сельскохозяйственной продукции определяется в соответствии с МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»;
 • сальдо счета 10760 «Топливо»;
 • сальдо счета 10770 «Запасные части»;
 • сальдо счета 10780 «Инвентарь и принадлежности»;
 • сальдо счета 10790 «Прочие запасы»

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 10700 «Товарно- материальные запасы» (счета 10710 по 10790) в отчете о финансовом положении.

Строка 080 «Расходы, оплаченные авансом»

Данная строка отражает остаток счетов по расходам, оплаченным авансом, т.е. авансы, выплаченные в счет оказаний работ, услуг в период, следующим за отчетным годом, но не более чем один год, такие как например, услуги, оплаченные авансом; аренда, оплаченная авансом; прочие авансированные платежи. Данная строка складывается из остатков на счетах группы 10800 «Расходы, оплаченные авансом» в отчете о финансовом положении.

Строка 090 «Внеоборотные активы для продажи»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает остатки на счетах группы 10900 «Внеоборотные активы для продажи»

Строка 099 «Итого по разДелу I.A. «Краткосрочные активы»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму строк с 010 по 090 (строки 010+020+030+040 050+060+070+080+090).

 • Долгосрочные активы

Долгосрочные (внеоборотные) активы это активы, которые имеются у предприятия для использования в производстве, сдачи в аренду, административных целей и предполагаются к использованию на протяжении более одного года.

Строка 119 «Балансовая стоимость основных средств»

В данной строке отражается балансовая стоимость основных средств, принадлежащих предприятию на правах собственности или арендованных на условиях финансовой аренды. Это основные средства, находящиеся в эксплуатации, оборудование, требующее монтажа, строящиеся объекты основных средств. Балансовая стоимость основных средств отражает сальдо счетов по группам основных средств (строки 101 по 109) за минусом накопленного износа по соответствующим группам основных средств (строка 110). Классификация, оценка и раскрытие основных средств определены в МСФО (IAS) 16 «Основные средства».

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 11000 «Основные средства» (счета 11010 по 11090) за минусом сальдо накопленного износа соответствующих счетов 11100 «Накопленный износ основных средств» (11110 по 11180) в отчете о финансовом положении.

Строка 120 «Природные ресурсы»

Данная строка отражает балансовую стоимость природных ресурсов предприятия за отчетный период. Балансовая стоимость природных ресурсов отражает сальдо счета природных ресурсов за минусом накопленного истощения на отчетную дату по соответствующим видам природных ресурсов.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 11200 «Природные ресурсы» (счета 11210, 11220 за минусом накопленного истощения природных ресурсов – счет 11290) в отчете о финансовом положении.

Строка 130 «Нематериальные активы»

Данная строка отражает балансовую стоимость группы нематериальных активов предприятия за отчетный период. Балансовая стоимость группы нематериальных активов отражает сальдо счета нематериальных активов за минусом накопленной амортизации за отчетный период по соответствующим группам нематериальных активов.

Порядок признания, оценки и раскрытия определены в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Нематериальные активы классифицированы по наиболее типичным значимым категориям:

 • франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионные соглашения;
 • прочие нематериальные активы – это затраты на рекламу, подготовку, пусковые работы, исследования и разработки и т.д.;
 • незавершенные разработки – это разрабатываемые нематериальные активы, затраты на исследования и разработки, включая все затраты, которые непосредственно относятся к деятельности по исследованиям и разработкам.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 11300 «Нематериальные активы» (счета 11310 по 11370 за минусом сальдо счета 11390 «Накопленная амортизация нематериальных активов») в отчете о финансовом положении.

Строка 140 «Биологические активы»

Данная строка отражает остаток счета биологических активов на отчетную дату принадлежащих предприятию на правах собственности или арендованных на условиях финансовой аренды активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью (животное или растение). Учет биологических активов ведется в соответствия с МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Группировка биологических активов ведется в соответствии со счетами биологических активов, схожих по основным характеристикам:

 • животные (потребляемые биологические активы);
 • животные (плодоносящие биологические активы);
 • растения (потребляемые биологические активы);
 • плодоносящие растения,
 • биологические активы, учитываемые по фактическим затратам;
 • другие биологические активы.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 11400 «Биологические активы» (счета 11410 по 11460) в отчете о финансовом положении.

Строки 150 «Инвестиции в недвижимости»

Данная строка отражает стоимость недвижимости, удерживаемой с целью получения дохода от прироста стоимости капитала, а также недвижимость, переданную в операционную аренду с целью получения дохода в виде арендных платежей. Данная строка в соответствии со счетом 11500 «Инвестиции в недвижимость» классифицирована по наиболее значимым категориям, таким как:

 • здания и сооружения;
 • реконструкция объектов инвестиции в недвижимость.

Классификация, оценка, и раскрытие инвестиций в недвижимость определены в МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость».

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 11500 «Инвестиции в недвижимость» (счета 11510, 11520) в отчете о финансовом положении.

Строка 160 «Долгосрочные инвестиции»

Данная строка отражает остаток счета на отчетную дату долгосрочных вложений в долевые инструменты других предприятий, не предназначенных для продажи в текущем году, например, государственные и корпоративные облигации со сроком погашения более одного года, вклады в совместную деятельность, выданные долгосрочные кредиты и займы, а также другие финансовые активы, предназначенные для владения более чем на один год. Долгосрочные инвестиции классифицированы по следующим значимым категориям:

 • долговые ценные бумаги (облигации);
 • кредиты, займы выданные;
 • инвестиции в дочерние предприятия;
 • инвестиции в совместную деятельность;
 • инвестиции в ассоциированные предприятия;
 • прочие долгосрочные инвестиции.

Порядок признания, оценки и раскрытия информации о финансовых инструментах определен МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение» и МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации».

Инвестиции в долевые финансовые инструменты, такие как вклады в уставный капитал других предприятий и в совместную деятельность в отдельной (неконсолидированной) финансовой отчетности предприятия учитываются в соответствии с МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия».

Предприятие должно раскрывать в пояснительной записке к финансовой отчетности по каждой группе долю участия инвестиций и методы, используемые для учета таких инвестиции.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 11600 «Долгосрочные инвестиции» (11610 по 11660 с учетом скидок и надбавок, отраженных на счетах 11661 и 11662) в отчете о финансовом положении.

Строка 170 «Отсроченные налоговые требования»

Данная строка отражает остаток счета отсроченных налоговых требований по налогу на прибыль. Порядок учета налога на прибыль определен в МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль». Данная строка складывается из остатков на счете 11700 «Отсроченные налоговые требования» в отчете о финансовом положении.

Строка 180 «Долгосрочная дебиторская задолженность»

Данная строка отражает остаток счета долгосрочной дебиторской задолженности предприятия со сроком погашения более одного года. Долгосрочная дебиторская задолженность классифицирована на следующие основные группы:

 • долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
 • векселя полученные;
 • долгосрочные отсроченные                              расходы;

прочая долгосрочная дебиторская задолженность                (дебиторская

задолженность работников и должностных                лиц;     дебиторская

задолженность ассоциированных предприятий и др.).

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 11800 «Долгосрочная дебиторская задолженность» в отчете о финансовом положении.

Строка 190 «Долгосрочные активы прекращенной деятельности»

Данная строка отражает остаток счета 11900 «Долгосрочные активы прекращенной деятельности» в отчете о финансовом положении.

Строка 199 «Итого по разДелу 1.Б «Внеоборотные активы»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму строк с 019 по 190 (строки 119+120+130+140+150+160+170+180+190).

Строка «Всего активы (раздел I. А. + раздел I. Б)»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму итогов по строкам 099 и 199.

Раздел 2. Обязательства

Обязательства – задолженность предприятия, возникающая из событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономическую выгоду. Обязательства классифицируются по срокам погашения на краткосрочные (текущие) и долгосрочные.

Краткосрочные обязательства

Строка 200 «Торговая кредиторская задолженность»

Данная строка отражает остаток по счетам краткосрочных обязательств, т.е. обязательств, подлежащих оплате по требованию кредитора, и часть долгосрочных обязательств, погашение которых ожидается в течение одного года с отчетной даты.

Строки 201 «Счета к оплате за товары и услуги» и 202 «Краткосрочные векселя к оплате» отражают остаток счета краткосрочной торговой кредиторской задолженности предприятия за полученные товары и услуги, приобретенные основные средства, нематериальные активы, инвестиции в недвижимость, биологические активы, долговые ценные бумаги (векселя, облигации) на отчетную дату. Данные строки складываются из остатков на счетах группы 22000 «Торговая кредиторская задолженность» (счета 22010, 22020) в отчете о финансовом положении.

Строка 203 «Авансы, полученные и прочие счета к оплате» отражает остаток счета краткосрочных обязательств, возникающих при получении от покупателей и заказчиков предварительной оплаты по договорам на поставку товаров и услуг и прочие счета к оплате (счета 22030, 22040) на отчетную дату.

Строка 210 «Краткосрочные долговые обязательства»

Данная строка отражает остаток счета краткосрочных долговых обязательств, возникших в результате привлечения заемных средств на финансирование

деятельности: кредитов, полученных от банков и других заимодавцев в национальной и иностранной валюте в стране и за рубежом, выпущенных долговых ценных бумаг, а также текущей части долгосрочного долгового обязательства, подлежащего исполнению в течение года с отчетной даты.

Краткосрочные долговые обязательства классифицируют на следующие категории:

 • банковские кредиты, займы;
 • прочие кредиты, займы;
 • текущая часть долгосрочных долговых обязательств, т.е. часть долгосрочной задолженности, подлежащая выплате в течение года с отчетной даты;
 • прочие краткосрочные долговые обязательства, такие как, например, краткосрочные векселя, облигации, задолженность по товарам и услугам с отсрочкой платежа на период, превышающий обычные сроки кредитования (коммерческий кредит), и другие обязательства которые должны быть исполнены в течение года с отчетной даты.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 22100 «Краткосрочные долговые обязательства» (счета 22110 по 22140 с учетом дисконтов и премий, отраженных на счетах 22141 и 22142) в отчете о финансовом положении.

Строка 220 «Краткосрочные начисленные обязательства»

Данная строка отражает остаток счета краткосрочных начисленных обязательств, не оплаченных на отчетную дату. Начисленные обязательства классифицируются по следующим наиболее значимым группам:

 • начисленные обязательства по оплате товаров и услуг, которые получены предприятием или поставлены предприятию; начисленная заработная плата; подоходный налог к оплате; начисленные взносы на социальное страхование; дивиденды к выплате, начисленные проценты по долговым обязательствам, включая проценты по финансовой аренде;
 • прочие начисленные расходы – это начисленные обязательства кроме вышеперечисленных, например, предстоящие расходы на оплату отпусков, льготные выплаты и т.д.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 22200 «Краткосрочные начисленные обязательства» (счета 22210 по 22270) в отчете о финансовом положении.

Строка 230 «Налоги к оплате»

Данная строка отражает на отчетный период остаток счета по обязательствам перед бюджетом по налогам, уплачиваемые предприятием. Порядок начисления и уплаты налогов регулируется налоговым законодательством Республики Таджикистан. Налоги к оплате классифицируют на следующие категории:

 • налог на прибыль;
 • минимальный налог к оплате;
 • НДС к оплате;
 • акцизы к оплате;
 • налог на недвижимое имущество к оплате;
 • налог с пользователей автомобильных дорог к оплате;
 • земельный налог к оплате;
 • прочие налоги к оплате.

Сальдо счетов по налогам к оплате на конец отчетного периода должно быть подтверждено актом сверки с налоговыми органами. Данная строка складывается из остатков на счетах группы 22300 «Налоги к оплате» (счета 22310 по 22370) в отчете о финансовом положении.

Строка 240 «Резервы предстоящих расходов и платежей

Данная строка отражает остаток счета резервов на отчетную дату. Начисление и признание резервов предприятием учитывается в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы».

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 22400 «Резервы предстоящих расходов и платежей» в отчете о финансовом положении.

Строка 250 «Прочие краткосрочные обязательства».

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 22500 «Прочие краткосрочные обязательства» (счета 22510, 22520, 22530).

Строка 259 «Итого по разделу II. А. «Краткосрочные обязательства»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму строк с 200 по 250 (строки 200+210+220+230+240+250).

 • Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства это обязательства со сроком оплаты более одного года от отчетной даты.

Строка 260 «Долгосрочные обязательства»

Данная строка отражает остаток счета долгосрочных финансовых обязательств, возникающих при получении кредитов и займов, в том числе обеспеченных выданными векселями на отчетную дату. Обязательства, возникающие у арендатора по договору финансовой аренды определяются в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда». Долгосрочные обязательства классифицируют на следующие категории:

 • облигации к выплате:
 • банковские кредиты, займы;
 • прочие кредиты, займы;
 • векселя к оплате (банкам      и небанковским          организациям,

ассоциированным предприятиям, и прочие векселя к оплате);

 • обязательства по финансовой аренде;
 • долгосрочные обязательства прекращенной деятельности;
 • прочие долгосрочные обязательства.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 22600 «Долгосрочные обязательства» (счета 22610 по 22660 с учетом дисконтов и премий, отраженных на счетах 22661, 22662) в отчете о финансовом положении.

Строка 270 «Доходы будущих периодов»

Данная строка отражает остаток счета отсроченных доходов, т. е доходов, признание которых в соответствии с МСФО откладывается на последующие отчетные периоды. Например, отсроченные доходы, возникающие при учете субсидий, учете операции продажи активов с обратной арендой, а также учете предоплаты полученной от покупателей. Учет субсидий ведется в соответствии с МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи», а операции с обратной арендой в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда».

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 22700 «Отсроченные доходы» в отчете о финансовом положении.

Строка 280 «Отсроченные налоговые обязательства»

Данная строка отражает на отчетную дату остаток счета отсроченных налоговых обязательств по налогу на прибыль в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».

Данная строка складывается из остатков на счете 22800 «Отсроченные налоговые обязательства» в отчете о финансовом положении.

Строка 290 «Обязательства по группам выбытия»,

Данная строка отражает остаток по счетам 22900 «Обязательств по группам выбытия».

Строка 298 «Итого по разДелу П.Б. «Долгосрочные обязательства»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму строк с 260 по 290 (строки 260+270+280+290).

Строка 299 «Всего обязательства (раздел II. А.+раздел II. Б.)

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму итогов по строкам 259 и 298.

Раздел 3. Собственный капитал

Капитал определяется как доля в активах предприятия, остающаяся после вычета всех его обязательств. В отчете о финансовом положении капитал может быть распределен на подгруппы, с тем, чтобы представить пользователям финансовой отчетности информацию о юридических и других аспектах, ограничивающих способность предприятия распределять или использовать капитал, а также о наличии определенных привилегий одних собственников перед другими в отношении получения дивидендов.

Строка 300 «Уставный капитал»

Данная строка отражает в отчете о финансовом положении остаток счета уставного капитала с учетом формирования, увеличения или уменьшения уставного капитала в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, размер вкладов учредителей, предусмотренных учредительными документами.

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 33000 «Уставный капитал» (счета 33010 по 33030 за вычетом остатка на счете 33090) в отчете о финансовом положении.

Строка 310 «Добавочный капитал»

Данная строка отражает остаток счета прочего капитала – корректировки по переоценке активов, курсовые разницы по операциям с иностранной валютой по зарубежным предприятиям. Добавочный капитал классифицируется на:

 • курсовые разницы по операциям с иностранным подразделениям;
 • корректировки по переоценке основных средств и инвестиций;
 • капитал, авансированный собственником – учет вкладов в капитал юридических лиц – коммерческих предприятий, на имущество которых их учредители сохраняют право собственности или иное вещное право (государственные и коммунальные предприятия, кооперативы, созданные в форме коммерческих предприятий).

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 33100 «Добавочный капитал» (счета 33110 по 33160) в отчете о финансовом положении.

Строка 320 «Нераспределенная прибыль»

Данная строка отражает остаток счета нераспределенной прибыли или убытка за время существования предприятия за минусом выплат по дивидендам и прочим операциям, совершенным напрямую со счета нераспределенной прибыли (например, постепенный перевод суммы резерва по переоценке основных средств по мере амортизации суммы переоценки).

Данная строка складывается из остатков на счетах группы 33200 «Нераспределенная прибыль» (счета 33210, 33220) в отчете о финансовом положении.

Строка 330 «Резервный капитал»

Данная строка отражает остаток счета резервного капитала, образованного в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или в соответствии с учредительными документами, суммы накопленной прибыли, ограниченной к распределению в соответствии с законодательством или по решению акционеров и участников.

Данная строка складывается из остатка на счете 33300 «Резервный капитал» в отчете о финансовом положении.

Строка 340 «Неконтрольные доли владения»

Данная строка отражает долю в активах предприятий консолидированных в консолидированную финансовую отчетность, которая принадлежит третьим сторонам.

Строка 339 «Итого по разделу III «Собственный капитал»

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму строк с 300 по 330 (строки 300+310+320+330).

Строка 399 «Всего обязательства и собственный капитал (Раздел II. А. +Раздел II. Б.+Раздел III)

Данная строка отчета о финансовом положении отражает сумму итогов по строкам 299 и 339.

 • Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)

Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты деятельности предприятия за отчетный период.

Предприятие представляет в отчете о прибылях и убытках анализ доходов и расходов, используя классификацию, основанную на характере доходов и расходов. Предприятия, классифицирующие расходы по функциям затрат, должны представлять в примечаниях к финансовой отчетности дополнительную информацию о характере данных расходов.

Отдельные линейные статьи должны представляться в отчете о прибылях и убытках, когда этого требует МСФО, или когда это необходимо для достоверного представления финансовых результатов деятельности                                                                                  предприятия.     При

необходимости дополнительные линейные статьи, а также их названия и порядок расположения могут быть изменены.

Строка 010 «Чистый доход от реализации»

Данная строка включает сумму основного дохода от операционной деятельности за вычетом скидок, предоставленных покупателям и возврата товаров. Данная информация отражается в учете на счетах 44010 «Доходы от реализации» за вычетом остатка по счету 44090 «Возврат проданных товаров и скидки».

Для предприятий, у которых сельскохозяйственная деятельность является основной операционной деятельностью, данная строка отражает доходы от биологических активов, отраженных на счетах группы 44100 «Доходы от биологических активов».

Строка 020 «Себестоимость реализации»

Данная строка включает себестоимость реализованных товаров и услуг, а также сумму уценки до чистой стоимости реализации за отчетный период. Данная информация отражается в учете на счетах группы 55000 «Себестоимость реализованных запасов, работ и услуг».

Для предприятий, у которых сельскохозяйственная деятельность является основной операционной деятельностью, данная строка отражает расходы по производству биологических активов, отраженных на счете 55100 «Расходы по производству биологических активов».

Строка 030 «Валовая прибыль»

В данной строке отражается разница между строкой 010 «Чистый доход от реализации» и строкой 020 «Себестоимость реализации».

Строка 040 «Реализационные расходы»

Данная строка отражает расходы, возникающие при реализации, хранении и сбыте готовой продукции, товаров, услуг за отчетный период. Данная информация отражается в учете на счетах группы 55200 «Реализационные расходы».

Строка 041 «Расходы по реализации: в том числе амортизация» отражает сумму расходов, начисленных за отчетный период по износу основных средств, используемых в процессе реализации. Данная информация является справочной для строки 040.

Строка 050 «Общие административные расходы»

Данная строка отражает расходы за отчетный период, связанные с содержанием администрации и общим управлением предприятием. Данная информация отражается в учете на счетах группы 55300 «Общие административные расходы».

Строка 051 «Общие административные расходы: в том числе амортизация» отражает сумму расходов, начисленных за отчетный период по износу основных средств, не используемых в процессе производства или реализации. Данная информация является справочной для строки 050.

Строка 060 «Итого операционные расходы»

В данной строке отражается сумма строки 040 «Реализационные расходы» и строки 050 «Общие административные расходы».

Строка 070 «Прочие операционные доходы / (расходы

Данная строка отражает доходы предприятия, полученные в результате операционной деятельности, отличной от основной и прочие операционные расходы предприятия, отличные от расходов по реализации и административных расходов. Данная информация отражается в учете на счете 44020.

Для предприятий, у которых сельскохозяйственная деятельность не является основной операционной деятельностью, по строке 070 «Прочие операционные доходы» отражает доходы от биологических активов отраженных на счетах группы 44100 «Доходы от биологических активов». Для данных предприятий расходы по производству биологических активов отраженных на счете 55100 «Расходы по производству биологических тоже отражается по строке 070 «Прочие расходы от операционной деятельности».

Строка 080 «Операционная прибыль (убыток

В данной строке отряжается результат операционной деятельности, т .е. остаток строки 030 «Валовая прибыль» минус остаток строки 060 «Итого операционные расходы» плюс / (минус) остаток по строке 070 «Прочие операционные доходы / (расходы)».

Строка 100 «Доходы / (расходы) по процентам»

Данная строка отражает неоперационные доходы и расходы за отчетный период в виде процентов по долговым обязательствам, финансовой аренде и другие доходы и расходы по займам. Данная информация отражается на счетах 66010 «Доходы в виде процентов» и 66110 «Расходы в виде процентов».

Строка 110 «Доходы / (убытки) от инвестиций»

Данная строка отражает неоперационные доходы за отчетный период в виде дивидендов и неоперационные убытки от обесценения, выбытия и переоценки инвестиций в ценные бумаги. Данная информация отражается в учете на счетах 66030 «Доходы от дивидендов» и 66120 «Убытки от инвестиций».

Строка 120 «Доходы / (убытки) от курсовых разниц»

Данная строка отражает доходы и убытки от курсовой разницы за отчетный период, возникающие в ходе деятельности предприятия. Данная информация отражается в учете на счетах 66040 «Доходы от курсовых разниц» и 66140 «Убытки от курсовых разниц». По строке 120 показывается чистый остаток курсовых разниц за период.

Строка 130 «Доходы / (убытки) от конвертации валют»

Данная строка отражает доходы и убытки, возникшие в результате конвертации валют. Данная информация отражается в учете на счетах 66050 «Доходы от конвертации» и 66150 «Убытки от конвертации». По строке 130 показывается чистый остаток доходов и убытков от конвертации.

Строка 140 «Доходы / (убытки) от выбытия долгосрочных активов»

Данная строка отражает доходы и убытки, возникшие в результате выбытия долгосрочных активов. Данная информация отражается в учете на счетах 66060 «Доходы от выбытия долгосрочных активов» и 66160 «Убытки от выбытия долгосрочных активов». По строке 140 показывается чистый остаток доходов и убытков от выбытия долгосрочных активов.

Строка 150 «Убытки от обесценения»

Данная строка отражает убытки, возникшие в результате обесценения ТМЗ, основных средств, нематериальных активов и инвестиций. Данная информация отражается в учете на счете 66130 «Убытки от обесценения».

Строка 160 «Прочие неоперационные доходы / (расходы

Данная строка отражает доходы и расходы за отчетный период от инвестиционной и финансовой деятельности, не вошедшие в строки 100-150. Данная информация в учете отражается на счетах: 66070 «Прочие неоперационные доходы» и 66170 «Прочие неоперационные расходы».

Строка 170 «Итого неоперационные доходы / (расходы

В данной строке отражается результат от неоперационной деятельности, суммируется доходы и убытки по строкам 100 по 160.

Строка 180 «Доля прибыли / (убытка) ассоциированных предприятий»

В данной строке отражается доля предприятия в прибылях и убытках ассоциированных предприятий. Данная информация в учете отражается на счете 66020 «Доходы от инвестиций».

Строка 190 «Прибыль до налогообложения»

В данной строке отражается финансовый результат от обычной деятельности за отчетный период до вычета налогов, т.е. остаток строки 080 «Операционная прибыль / (убыток)» плюс / (минус) остаток строки 170 «Итого внеоперационные доходы / (расходы)» плюс / (минус) остаток строки 180 «Доля прибыли / (убытка) ассоциированных предприятий».

Строка 200 «Налог на прибыль»

Данная строка отражает сумму расходов по налогу на прибыль за отчетный период. Данная информация отражается в учете на счете 66200 «Расходы / (доходы) по налогу на прибыль».

Строка 210 «Чистая прибыль от продолжающейся деятельности»

В данной строке отражается чистая прибыль / (убыток) за отчетный период от продолжающейся деятельности, т.е. остаток строки 190 «Прибыль до налогообложения» минус остаток строки 200 «Налог на прибыль».

Строка 220 «Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности»

В данной строке отражается прибыль (убыток) от прекращенной деятельности. Данная информация отражается в учете на счетах 66080 «Прибыль от прекращенной деятельности» и 66180 «Убыток от прекращенной деятельности».

Строка 230 «Итоговая чистая прибыль / (убыток) за период»

В данной строке отражается итоговая чистая прибыль / (убыток) за отчетный период, т.е. остаток строки 210 «Чистая прибыль от продолжающейся деятельности» плюс остаток строки 220 «Прибыль / (убыток) от прекращенной деятельности».

Данная итоговая чистая прибыль или убыток за период распределяется в разрезе доли приходящейся на акционеров материнского предприятия в строке 240 и доли приходящейся на неконтрольные доли владения в строке 250.

Строка 260 «Прибыль на акцию»

В данной строке отражается итоговая чистая прибыль / (убыток) за отчетный период, т.е. остаток строки 230 «Итоговая чистая прибыль / (убыток) за период» деленная на средневзвешенное количество акций предприятия за период.

 • Отчет о совокупном доходе (Форма № 3)

Предприятие представляет в отчете о совокупном доходе как минимум следующие линейные статьи:

 • каждый компонент прочего совокупного дохода, классифицированный по его характеру;
 • доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных предприятий, учтенная согласно методу учета по долевому участию; и
 • суммарный совокупный доход; а также
 • суммарный совокупный доход за период, относящийся к

а.   неконтрольной доле участия и

б.   акционерам материнского предприятия.

Строка 010 «Чистая прибыль / (убыток) за период»

Данная строка отражает чистую прибыль (или убыток), полученную за период после выплаты налогов. В данной строке показана сумма строки 230 Формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках».

Раздел «Прочий совокупный доход» отражает изменение в чистых активах предприятия, которые непосредственно отражаются в собственном капитале, по следующим строкам:

Строка 020 «Прибыль / (убыток) от переоценки недвижимости»

Данная строка отражает результаты переоценки основных средств и нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».

Строка 030 «Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи»

Данная строка отражает прибыли и убытки от оценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение.

В соответствии с параграфом 55, МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение» прибыль или убыток по имеющемуся в наличии для продажи финансовому активу следует признавать непосредственно в отчете о прочем совокупном доходе, за исключением убытков от обесценения и положительных или отрицательных курсовых разниц, вплоть до прекращения признания данного финансового актива, после чего полученная прибыль или убыток, ранее признанные в капитале, следует признать в отчете о прибылях и убытках за период. При этом процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, признаются напрямую в отчете о прибылях и убытках за период. Дивиденды по долевым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются напрямую в отчете о прибылях и убытках за период, в момент когда у предприятия возникает право на получение данных дивидендов.

В соответствии с параграфами 67 и 68 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение» когда снижение справедливой стоимости имеющегося в наличии для продажи финансового актива признается непосредственно в отчете о прочем совокупном доходе и существуют объективные доказательства того, что данный актив обесценился, то накопленный убыток, признанный в отчете о прочем совокупном доходе, переклассифицируется в отчет о прибылях и убытках за период в порядке корректировки по переклассификации, несмотря на то что сам финансовый актив еще не списан с баланса. Сумма убытка, которая переклассифицируется из отчета о прочем совокупном доходе в отчет о прибылях и убытках за период в порядке корректировки по переклассификации как это определено выше, представляет собой разность между затратами на приобретение актива (за вычетом каких-либо выплат основной суммы и амортизации) и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения этого актива, отраженного ранее в отчете о прибылях и убытках.

Строка 040 «Хеджирование денежных потоков»

В соответствии с параграфом 95 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение» учет хеджирования денежных потоков осуществляется следующим образом:

 • часть прибыли или убытка по инструменту хеджирования, эффективность которого была установлена, следует относить непосредственно на счета капитала через отчет о прочем совокупном доходе;
 • неэффективная часть прибыли или убытка по инструменту хеджирования подлежит отражению в отчете о прибылях и убытках за период.

Если предприятие ведет учет хеджирование сделок в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение», оно должно в соответствии с параграфами 92-96, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» раскрывать корректировки по переклассификациям, относящимся к компонентам прочего совокупного дохода.

Строка 050 «Курсовые разницы, возникшие при переводе иностранного подразделения»

Данная строка отражает курсовые разницы, возникшие при пересчете финансовой отчетности зарубежного подразделения, валюта которой отличается от валюты представления отчетности, для составления консолидированной финансовой отчетности.

Строка 080 «Налоги по статьям, непосредственно относимые на капитал или перенесенные из капитала»

Данная строка отражает влияние налога на прибыль по всем статьям прочего совокупного дохода, которые относятся непосредственно на капитал или сумму переклассификаций из капитала в отчет о прибылях и убытках за период.

Строка 090 «Чистая прибыль / (убытки), признанная непосредственно в самом капитале (стр.020+стр.030+стр.040+стр.050-стр.080)»

Данная строка отражает прочий совокупный доход, который показывает увеличения статьей капитала без участия собственников.

Строка 100 «Чистый совокупный доход (стр010+стр090)»

Данная строка отражает чистый совокупный доход, полученный предприятием за отчетный период.

Данная итоговая чистая прибыль или убыток за период распределяется в разрезе доли, приходящейся на акционеров материнского предприятия в строке 110, и доли, приходящейся на неконтрольные доли владения в строке 120.

 • Отчет об изменениях в собственном капитале (Форма № 4)

МСФО требует составление и представление отчета об изменениях в собственном капитале как одного из основных отчетов.

В соответствии с параграфом 106 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» предприятие должно представлять в данном отчете следующую информацию:

 • чистый совокупный доход за период, показывающий раздельно итоговые суммы, относящиеся к доли акционеров материнского предприятия и к неконтрольной доле владения;
 • по каждому компоненту собственного капитала – воздействие ретроспективного применения или ретроспективного пересчета в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»;
 • суммы операций с собственниками или действующими в качестве собственников, выделяя отдельно взносы собственников и распределения собственникам;
 • выверка между балансовой стоимостью каждого компонента собственного капитала на начало и на конец периода, с отдельным раскрытием каждого изменения.

Отчет об изменениях в собственном капитале отражает наличие и движение всех видов источников собственного капитала:

 • уставного капитала;
 • резервного капитала;
 • прочего капитала;
 • нераспределенной прибыли.

Изменения в капитале предприятия происходят в результате операций с собственниками, которые приобретают выпущенные за отчетный период акции, в пользу которых начисляются и выплачиваются дивиденды, а также за счет накопления нераспределенной прибыли, уценки и дооценки некоторых видов имущества. В общем виде эти изменения выражаются в изменении чистых активов за отчетный период.

Отчет об изменениях в собственном капитале предприятия произошедших за период показывает как получилась сумма по разделу «Собственный капитал» в Форме №1 отчета о финансовом положении предприятия.

Отчет об изменениях в капитале состоит из семи столбцов, предназначенных для каждого элемента собственного капитала:

 • Уставный капитал;
 • Добавочный капитал;
 • Резервный капитал;
 • Нераспределенная прибыль / (убыток).

Также в отдельных столбцах выделяют доли акционеров материнского предприятия, неконтрольные доли владения и в последнем столбце отражается итоговая сумма, которая суммирует долю акционеров материнского предприятия и неконтрольные доли владения.

Неконтрольные доли владения – это часть прибыли или убытка и чистых активов дочернего предприятия, приходящаяся на долю в капитале, которой акционеры материнского предприятия не владеют прямо или косвенно через дочерние структуры.

В столбце «Уставный капитал» учитываются простые акции; привилегированные акции, выкупленные собственные акции и прочий уставный капитал.

В столбце «Добавочный капитал» учитываются корректировки по переоценке имущества, корректировки по переоценке инвестиций, курсовые разницы при переводе финансовой отчетности иностранного подразделения, хеджирование денежных потоков, а также влияние изменений в учетной политике и исправление существенных ошибок, которые влияют на «Добавочный капитал».

В столбце «Нераспределенная прибыль / (убыток )» учитывается сумма чистой прибыли за время существования предприятия за вычетом убытков, выплат по дивидендам и распределений по прочим фондам, а также прибыли, присоединенной к собственному капиталу предприятия .

В столбце «Доля акционеров материнского предприятия » учитываются итоговые суммы изменений доли акционеров материнского предприятия за отчетный период.

В столбце «Неконтрольные доли владения » учитывается доля прибыли или убытка и чистых активов дочернего предприятия, приходящаяся на долю в капитале, которой акционеры материнского предприятия не владеют прямо или косвенно через дочерние структуры.

В последнем столбце учитываются суммарные изменения и сальдо собственного капитала предприятия.

Отчет об изменениях в капитале состоит из статей, которые влияют на изменения в собственном капитале предприятия между двумя отчетными датами.

Раздел А

В данном разделе отражаются эффект изменения в учетной политике (строка 030) и исправления существенных ошибок (строка 040) путем корректировки сальдо накопленной нераспределенной прибыли на начало отчетного периода (строка 010).

Раздел Б

В данном разделе отражается совокупный доход отчетного периода, который состоит из суммы строки 110 «Чистая прибыль / (убыток) отчетного года» (которая равна остатку строки 010 Формы 3) и строки 120 «Прочий совокупный доход» (которая равна остатку строки 090 Формы 3).

Строка 120 «Прочий совокупный доход», который в соответствии с требованиями отдельных стандартов непосредственно относятся на статьи собственного капитала, включает:

 • Прирост / (дефицит) от переоценки имущества;
 • Прирост / (дефицит) от переоценки инвестиций;
 • Хеджирование денежных потоков;
 • Курсовые разницы, при пересчете финансовой отчетности иностранного подразделения.

Раздел В

В этом разделе учитываются все изменения в собственном капитале, которые связаны с собственниками:

 • Строка 210 – взносы и вклады собственников;
 • Строка 220 – выпуск новых акций в отчетном периоде;
 • Строка 230 – изъятие капитала собственниками;
 • Строка 240 – распределение прибыли среди собственников (выплата дивидендов);
 • Строка 250 – изменения в резервах за счет прибыли или

перераспределение фондов;

 • Строка 260 – выкуп собственных акций (долевых инструментов), который отражается со знаком минус.
 • Строка 270 – учитывается часть прибыли, на которую в соответствии с законодательством или учредительными документами предприятия наложено ограничение к распределению.
 • Отчет о движении денежных средств (Форма № 5)

Отчет о движении денежных средств предназначен для предоставления информации об изменениях в денежных средствах и их эквивалентах посредством классификации поступлений и платежей денежных средств за период на операционную, инвестиционную и финансовую деятельности.

Предприятие должно представлять данные о движении денежных средств от операционной деятельности, используя либо прямой, либо косвенный метод. Оба этих метода разрешены, согласно МСФО, однако использование прямого метода считается предпочтительным.

При использовании прямого метода для составления отчета о движении денежных средств информация о валовых поступлениях и валовых выплатах денежных средств может быть получена из учетных записей предприятия по денежным средствам за отчетный период или посредством корректировок финансовой отчетности за отчетный период от метода начисления к кассовому методу.

Предприятие должно раздельно представлять данные о движении денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, отражая основные виды валовых денежных поступлений и платежей.

Раздел 1 «Операционная деятельность»

Строка 010 «Доход от реализации»

Данная строка отражает валовые поступления денежных средств от основной операционной деятельности. Для формирования данной информации строка 010 «Чистый доход от реализации» Формы 2 должна быть скорректирована на изменения в состоянии дебиторской задолженности по счету 10410 «Счета к получению», 10420 «Векселя к получению» и изменения в состоянии кредиторской задолженности по счету 22030 «Авансы полученные».

Строка 020 «Прочие поступления от операционной деятельности»

Данная строка отражает валовые поступления денежных средств от прочей операционной деятельности. Для формирования данной информации строка 070 «Прочие операционные доходы / (расходы)» Формы 2 должна быть скорректирована на изменения в состоянии дебиторской задолженности по группе счетов 10500 «Прочая дебиторская задолженность» и счету 22040 «Прочие счета к оплате», которые относятся к данным поступлениям.

Строка 030 «Итого поступления от операционной деятельности»

Данная строка отражает общую сумму валовых поступлений денежных средств от операционной деятельности за отчетный период, т.е. сумма строк 010 и 020.

Строка 040 «Себестоимость реализации»

Для формирования данной информации строка 020 «Себестоимость реализации» Формы 2 должна быть скорректирована на сумму изменений счетов 10700 «Товарно-материальные запасы» и на сумму изменений в состоянии кредиторской задолженности по соответствующим счетам 22010 «Счета к оплате» и 22020 «Краткосрочные векселя к оплате».

Строка 050 «Оплата труда и социального налога»

Данная строка отражает валовую начисленную сумму денежных средств по оплате заработной платы и в фонд социальной защиты населения с учетом изменений остатков по счетам учета заработной платы, социального и подоходного налога скорректированную на остатки по предоплате на счетах группы 10500 «Прочая дебиторская задолженность» и задолженности на счете 22200 «Краткосрочные начисленные обязательства», которые относятся к оплате труда и социального налога.

Строка 060 «Оплата услуг»

Данная строка отражает валовые платежи по расчетам за приобретенные услуги. Для формирования данной информации строка 040 «Реализационные расходы» и 050 «Общие административные расходы» Формы 2 должна быть скорректирована на сумму расходов, отраженных в строке 050 по оплате труда и социального налога, расходов, отраженных в строке 090 «Выплата прочих налогов», строка 100 «Прочие операционные выплаты», а также изменения за период в группе счетов 10800 «Расходы, оплаченные авансом», 10500 «Прочая дебиторская задолженность» и 22200 «Краткосрочные начисленные обязательства», которые относятся к данным расходам.

Строка 070 «Выплата процентов»

Данная строка (если данная статья классифицируется как операционная деятельность) отражает валовую сумму денежных средств по оплате процентов. Для формирования данной информации сумма счета 66110 «Расходы в виде процентов» должна быть скорректирована на сумму счета 22260 «Проценты к оплате».

Строка 080 «Оплата налога на прибыль»

Данная строка отражает валовую сумму денежных средств по оплате налога на прибыль предприятия за отчетный период. Для формирования данной информации необходимо скорректировать строку 200 «Налог на прибыль» Формы 2 на сумму изменений в счетах 10530 «Налоги, оплаченные авансом» и 22310 «Налоги на прибыль к оплате», относящиеся к налогу на прибыль.

Строка 090 «Выплата прочих налогов»

Данная строка отражает валовую сумму денежных средств по оплате налогов, кроме налога на прибыль. Для формирования данной информации необходимо скорректировать счет 55314 «Налоги и сборы» на сумму изменений в счетах 10530 «Налоги, оплаченные авансом», 10540 «Налоги, подлежащие возмещению» и группе счетов 22300 «Налоги к оплате», относящиеся к данным налогам.

Строка 100 «Прочие операционные выплаты»

Данная строка отражает валовую сумму денежных средств по оплате прочих затрат по операционной деятельности, не отраженных в строках 040-090. Необходима дополнительная корректировка операционных расходов на суммы неденежных статей, если они не учтены по этим строкам, такие как например, резерв на безнадежные долги, износ основных средств и амортизация нематериальных активов, начисленных обязательств по статьям «Резервы».

Строка 110 «Итого выбытия в части операционной деятельности»

Данная строка отражает общую сумму валовых платежей денежных средств от операционной деятельности за отчетный период, т.е. сумму строк 040 по 100 (строки 040+050+060+070+080+090+100).

Строка 190 «Итого движение денежных средств от операционной деятельности»

Данная строка отражает чистое изменение денежных средств, в результате операционной деятельности за отчетный период, т.е. строка 030 минус строка 110.

Раздел 2 «Инвестиционная деятельность»

Строка 210 «Продажа основных средств и недвижимости»

Данная строка отражает валовые поступления денежных средств от продажи основных средств и недвижимости.

Строка 220 «Продажа нематериальных активов»

Данная строка отражает валовые поступления денежных средств от реализации нематериальных активов.

Строка 230 «Продажа ценных бумаг»

Данная строка отражает валовые поступления денежных средств от реализации ценных бумаг.

Строка 240 «Возврат займов и погашения по облигациям»

Данная строка отражает поступления денежных средств по возврату предоставленных займов и погашению по облигациям.

Строка 250 «Прочие поступления от инвестиционной деятельности»

Данная строка отражает прочие поступления от инвестиционной деятельности, не отраженных в строках 210 – 240.

Строка 260 «Итого поступления от инвестиционной деятельности»

Данная строка отражает общую сумму валовых поступлений денежных средств от инвестиционной деятельности за отчетный период, т.е. сумму строк 210 – 250 (строки 210+220+230+240+250).

Строка 270 «Приобретение основных средств и недвижимости»

Данная строка отражает валовые платежи по приобретению основных средств и недвижимости за отчетный период

Строка 280 «Приобретение нематериальных активов»

Данная строка отражает валовые платежи по приобретению нематериальных активов за отчетный период

Строка 290 «Приобретение ценных бумаг»

Данная строка отражает валовые платежи по приобретению ценных бумаг за отчетный период.

Строка 300 «Предоставление денежных займов»

Данная строка отражает валовые выплаты денежных средств по предоставлению займов.

Строка 310 «Прочие выплаты от инвестиционной деятельности»

Данная строка отражает сумму прочих выплат от инвестиционной деятельности, не отраженных в строках 270- 300.

Строка 320 «Итого выбытия денежных средств от инвестиционной деятельности»

Данная строка отражает общую сумму валовых платежей денежных средств от инвестиционной деятельности за отчетный период, т.е. сумму строк 270 по 310 (строки 270+280+290+300+310).

Строка 330 «Итого движение денежных средств от инвестиционной деятельности»

Данная строка отражает чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности за отчетный период, т.е. строка 270 минус строка 320.

Раздел 3. Финансовая деятельность

Строка 410 «Эмиссия акций»

Данная строка отражает валовую сумму денежных средств, поступивших от выпуска в обращение акций предприятия.

Строка 420 «Эмиссия облигаций»

Данная строка отражает валовую сумму денежных средств, поступивших от выпуска облигаций предприятия.

Строка 430 «Вложения учредителей»

Данная строка отражает валовую сумму денежных средств, поступивших от учредителей по взносам в уставный и дополнительно оплаченный капитал предприятия.

Строка 440 «Кредиты и займы»

Данная строка отражает валовые суммы денежных средств от полученных кредитов и займов за отчетный период.

Строка 450 «Прочие поступления от финансовой деятельности»

Данная строка отражает сумму прочих поступлений от финансовой деятельности, не отраженных в строках 410- 440.

Строка 460 «Итого поступления от финансовой деятельности»

Данная строка отражает общую сумму валовых поступлений денежных средств от финансовой деятельности за отчетный период, т.е. сумму строк 410 – 450 (строки 410+420+430+440+450).

Строка 470 «Дивиденды»

Данная строка отражает сумму денежных средств, выплаченных в виде дивидендов.

Строка 480 «Кредиты и займы»

Данная строка отражает сумму выплат денежных средств по погашению полученных кредитов и займов.

Строка 490 «Выкуп собственных акций»

Данная строка отражает сумму денежных средств, выплаченных для приобретения собственных акций предприятия.

Строка 500 «Прочие выплаты от финансовой деятельности»

Данная строка отражает сумму по прочим платежам по финансовой деятельности, не отраженную в строках 470- 490.

Строка 510 «Итого выбытия денежных средств от финансовой деятельности»

Данная строка отражает общую сумму валовых платежей денежных средств от финансовой деятельности за отчетный период, т.е. сумму строк 40- 500 (т.е. строки 470+480+490+500).

Строка 590 «Итого движение денежных средств от финансовой деятельности»

Данная строка отражает чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности за отчетный период, т.е. строка 460 минус 510.

Строка 600 «Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц»

Данная строка отражает сумму нереализованной прибыли или убытка, возникших в результате изменения обменных курсов иностранной валюты за отчетный период, которые не являются движением денежных средств.

Строка 700 «Чистое изменение денежных средств»

Данная строка отражает чистое изменение денежных средств от всей деятельности предприятия за отчетный период, т.е. строка 190 плюс / (минус) строка 390 плюс / (минус) строка 590 плюс / (минус) строка 600.

Результат, отраженный по строке 700 «Чистое изменение в состоянии денежных средств», равен изменению денежных средств и их эквивалентов, отраженных в отчете о финансовом положении за отчетный период.

Раздел 4. Косвенный метод

При применении косвенного метода отчет о движении денежных средств составляется после подготовки других отчетов. Так как раздел «Операционная деятельность» данного отчета подготавливается на основе корректировки отчета о прибылях и убытках на изменения в остатках на счетах активов и обязательств в отчете о финансовом положении.

Общая схема использования заключается в следующем: строка 230 «Итоговая чистая прибыль / (убыток) за период» Формы 2, корректируется на неденежные операции (амортизации, начисленных резервов, расходы / (доходы) по отсроченному налогу на прибыль, нереализованные расходы / (доходы) от курсовой разницы, и т.д.) и изменения в остатках на счетах активов и обязательств в отчете о финансовом положении и прочие изменения, которые относятся к движению денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности.

Операционная Деятельность

Строка 100 «Чистая прибыль / (убыток) за период»

Данная строка отчета о движении денежных средств берется из строки 230 «Итоговая чистая прибыль / (убыток) за период».

Коууектиуовка чистой прибыли

Сначала сумма чистой прибыли корректируется на статьи неденежных доходов и расходов.

Строка 110 «Корректировки на статьи неденежных доходов и расходов»

Данная строка отражает итоговую сумму корректировок на статьи неденежных расходов и доходов (строк 111+112+113+114+115+116). Расходы отражаются со знаком плюс и доходы со знаком минус.

Строка 111 «Расходы по амортизации» отражает расходы на амортизацию, которые отражены в строках 041 «Реализационные расходы в т.ч. износ и амортизация» и 051 «Общие административные расходы в т.ч. износ и амортизация» Формы 2 со знаком плюс.

Строка 112 «Начисленные резервы» отражает расходы, понесенные в отчетный период на создание резервов.

Строка 113 «Амортизация скидок, надбавок» отражает сумму предоставленных и полученных скидок по договорам с поставщиками и потребителями, отнесенных на доходы и убытки в данном отчетном периоде.

Строка 114 «Нереализационные прибыли и убытки от курсовых разниц» отражает сумму прибыли и убытка от изменения курса иностранной валюты за период, которые отнесены в отчет о прибылях и убытках в отчетном периоде.

Строка 115 «Прочие неденежные статьи» отражает те суммы неденежных статьей, которые не отражены в строках 111 по 114.

Далее производится корректировка на отраженные в отчете о прибылях и убытках доходы и расходы от инвестиционной и финансовой деятельности.

Строка 120 «Корректировки на статьи неоперационных доходов и расходов»

Данная строка отражает итоговую сумму корректировок на статьи неоперационных доходов и расходов, т.е. доходов и расходов относящихся к инвестиционной и финансовой деятельности предприятия (строк 121+122). Расходы отражаются со знаком плюс и доходы со знаком минус.

Строка 121 «Доходы от инвестиционной и финансовой деятельности» отражает те суммы доходов, которые относятся к инвестиционной и финансовой деятельности.

Строка 122 «Расходы от инвестиционной и финансовой деятельности» отражает те суммы расходов, которые относятся к инвестиционной и финансовой деятельности.

Далее производится корректировка на изменения в статьях отчета о финансовом положении.

Строка 130 «Корректировки на изменение в статьях отчета о финансовом положении»

Данная строка отражает итоговую сумму корректировок на изменения в статьях отчета о финансовом положении в течение отчетного периода (строки 131+132+133+134+135+136+137+138+139+140).

В строках 131 по 140 показываются все изменения, произошедшие в статьях активов и обязательств, по сравнению с началом отчетного периода. Все положительные изменения в активах должны отниматься, а отрицательные добавляться к чистой прибыли. Все положительные изменения в обязательствах должны добавляться, а отрицательные отниматься от чистой прибыли.

Строка 180 «Итого сумма корректировок чистой прибыли»

В данной строке отражается сумма всех корректировок чистой прибыли, т .е. строка 110 плюс / (минус) строка 120 плюс / (минус) строка 130.

Строка 190 «Итого движение денежных средств от операционной деятельности»

В данной строке отражается итоговая сумма движения денежных средств от операционной деятельности», т.е. строка 100 плюс / (минус) строка 180.

Отражение денежных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности производится аналогично прямому методу.

 • Налоговая выверка (Форма №6)

Строка 010 «Прибыль / (убыток) до налогообложения»

В данной строке отражается результат показателей финансовой деятельности согласно строке 190 «Прибыль до налогообложения» Формы 2.

Строка 020 «Налоговые штрафы и пеня»

В данной строке отражаются начисленные штрафы и пени в бюджет, которые согласно налоговому законодательству Республики Таджикистан не могут вычитываться в целях расчета налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет.

Строка 030 «Представительские расходы»

В данной строке отражаются представительские расходы, которые согласно налоговому законодательству Республики Таджикистан не могут вычитываться в целях расчета налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет.

Строка 040 «Расходы, превышающие нормы»

В данной строке отражаются расходы, превышающие нормы, установленные налоговым законодательством (например, существуют ограничения по вычетам по расходам на благотворительность, по процентам, и т.д.).

Строка 050 «Бездокументные расходы»

В данной строке отражаются расходы, по которым отсутствуют подтверждающие документы. Данные расходы, согласно налоговому законодательству Республики Таджикистан, не могут вычитываться в целях расчета налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет.

Строка 060 «Дивиденды, полученные от резидентного предприятия»

В данной строке отражаются дивиденды, полученные от резидентного предприятия резидентным предприятием,                                                        которые согласно налоговому

законодательству Республики Таджикистан не включаются в налогооблагаемые доходы в целях расчета налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет.

Строка 070 «Прочие постоянные разницы, не разрешенные к вычету»

В данной строке отражаются прочие постоянные разницы по расходам, не разрешенные к вычету согласно налоговому законодательству Республики Таджикистан.

Строка 080 «Прочие постоянные разницы, не включаемые в валовый доход»

В данной строке отражаются прочие постоянные разницы по доходам, не облагаемым налогом на прибыль согласно налоговому законодательству Республики Таджикистан.

Строка 100 «Прибыль / (убыток,) скорректированная на постоянные разницы»

В данной строке отражается прибыль / (убыток ) до налогообложения, скорректированная с учетом постоянных разниц (строки 010+020+030+040+ +050­060+070-080).

Строка 110 «Ставка налога на прибыль»

В данной строке отражается действующая ставка налога на прибыль.

Строка 120 «Расходы по налогу на прибыль»

В данной строке отражаются расходы по налогу на прибыль без учета расходов по отложенному налогу (строка 100 умноженная на строку 110).

Строка 130 «Износ и амортизация, учетная»

В данной строке отражается начисленная амортизация по данным бухгалтерского учета, т.е. согласно учетной политике предприятия.

Строка 140 «Износ и амортизация, налоговая»

В данной строке отражается начисленная амортизация по данным налогового учета, т.е. согласно требованиям налогового законодательства Республики Таджикистан.

Строка 150 «Расходы по сомнительным долгам»

В данной строке отражает начисленный резерв по сомнительным долгам за отчетный период минус списание безнадежного долга за отчетный период;

Строка 160 «Себестоимость запасов»

Данная строка заполняется только теми предприятиями, которые ведут учет ТМЗ по периодический методу.

Строка 170 «Прочие временные разницы»

В данной строке отражаются прочие временные разницы по расходам и доходам, которые согласно налоговому законодательству Республики Таджикистан не включаются в расчет налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет.

Строка 200 «Прибыль / (убыток), скорректированная на временные разницы»

В данной строке отражается прибыль (или убыток), скорректированная с учетом постоянных и временных разниц (100+130-140+150 ± 160 ± 170).

Строка 210 «Ставка налога на прибыль»

В данной строке отражается действующая ставка налога на прибыль.

Строка 220 «Налог на прибыль к оплате»

В данной строке отражается текущий налог на прибыль к оплате.

Строка 230 «Отсроченное налоговое обязательство / (требование

В данной строке отражается сумма отсроченных налоговых активов или обязательств (120 ± 220).

Часть 4 Порядок подготовки примечаний к финансовой отчетности

 • Общая информация

В примечаниях к финансовой отчетности предприятие:

 • представляет информацию об основе подготовки финансовой отчетности и конкретной учетной политике, используемой в соответствии с параграфами 108-115 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»;
 • раскрывает информацию, требуемую МСФО, которая не представлена непосредственно в отчете о финансовом положении, отчете о прибылях и убытках, отчете о совокупном доходе, отчете об изменениях в капитале или отчете о движении денежных средств; и
 • раскрывает дополнительную информацию, которая не представлена непосредственно в отчете о финансовом положении, отчете о прибылях и убытках, отчете о совокупном доходе, отчете об изменениях в капитале или отчете о движении денежных средств, но необходима для достоверного представления какого-либо из этих отчетов.

В этом разделе должна быть представлена следующая информация:

 • постоянное место нахождения и организационно-правовая форма предприятия, страна его регистрации и юридический адрес (или основное место ведения хозяйственной деятельности, если оно отличается от юридического адреса);
 • описание характера операций и основных направлений деятельности предприятия;
 • исполнительные и контрольные органы;
 • состав участников с указанием их доли в уставном капитале предприятия;
 • дата утверждения и выпуска финансовой отчетности;
 • стандарты и другие документы используемые при подготовке финансовой отчетности.

В соответствие с параграфом 126, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» предприятие обязано указывать наименование материнской компании и конечной материнской компании, если эта информация не раскрывается в других разделах сопутствующих материалов, опубликованных вместе с финансовой отчетностью. Согласно параграфу 12, МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» нужно раскрывать наименование не только материнской компании, но и конечной контролирующей стороны.

Согласно параграфу 13, МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» для того, чтобы пользователи финансовой отчетности смогли составить мнение о влиянии взаимоотношений между связанными сторонами на предприятие, следует раскрывать информацию о взаимоотношениях между связанными сторонами в случаях, когда существует контроль, независимо от того проводились ли операции между связанными сторонами.

В соответствие с МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» предприятие должно раскрывать дату утверждения финансовой отчетности к выпуску и наименование органа, утвердившего финансовую отчетность к выпуску. В случае если владельцы предприятия или другие лица имеют право вносить поправки в финансовую отчетность после ее выпуска, предприятие обязано раскрыть данный факт.

 • Порядок представления

В соответствие с параграфом 105, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» рекомендуется следующий порядок представления примечаний к финансовой отчетности:

 • заявление о соответствие МСФО (см. также параграф 14 данного стандарта);
 • краткий обзор основных принципов учетной политики (см. также параграф 108 данного стандарта);
 • сопроводительная информация по статьям,      представленным

непосредственно в отчете о финансовом положении, отчете о прибылях и убытках, отчете о совокупном доходе, отчете об изменениях в капитале и отчете о движении денежных средств, в том же порядке, что и порядок представления каждого отчета и каждой статьи;

 • раскрытие прочей информации, в том числе:
 • условные обязательства (МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы») и непризнанные договорные обязательства; и
 • раскрытие нефинансовой информации, например, цели и политика предприятия в области управления рисками (МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»).
 • Основные принципы подготовки финансовой отчетности

Предприятие в примечаниях или отдельно должно раскрывать общие принципы учетной политики, которые использованы при подготовке финансовой отчетности.

Данный раздел охватывает:

 • представление суждений относительно применяемых учетных политик, которые оказали наиболее значительный эффект на показатели, признанные в финансовой отчетности (параграф 113, МСФО (IAS) 1, «Представление финансовой отчетности»);
 • отражение каждого принципа учетной политики, не являющегося предметом конкретных требований МСФО, однако выбранный и применяемый в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (параграф 112, МСФО (IAS) 1, «Представление финансовой отчетности»);
 • отражение основных допущений касающихся будущего и других источниках неопределенности расчетных оценок на отчетную дату, которые содержат значительную степень риска возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году (параграф 116, МСФО (IAS) 1, «Представление финансовой отчетности»);
 • специфические методы учетной политики, использованные при составлении финансовой отчетности;
 • влияние применение в будущем нового уже опубликованного Стандарта или Толкования на финансовую отчетность и характер предстоящего изменения в учетной политике.
 • Расшифровка отдельных показателей отчетности
 • Товара – материальные запасы.

В соответствие с МСФО (IAS) 2 «Запасы» в примечаниях должны быть раскрыты следующие данные, если они не показаны в других формах финансовой отчетности:

 • принципы учетной политики, принятые для измерения запасов, включая используемый способ расчета себестоимости;
 • общая балансовая стоимость запасов и балансовая стоимость запасов по видам, используемым данным предприятием;
 • балансовая стоимость запасов, учитываемых по справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу;
 • величина запасов, признанная в качестве расходов в течение отчетного периода;
 • сумма любой уценки запасов, признанная в качестве расходов в отчетном периоде;
 • сумма любой реверсивной записи в отношении уценки, которая была признана как уменьшение величины запасов, отраженных в составе расходов, в отчетном периоде;
 • обстоятельства или события, которые привели к реверсированию уценки запасов;
 • балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств.
 • Основные средства

В целях раскрытия информации об основных средствах, рекомендуется применять нижеследующую форму, которая более наглядно показывает изменения в составе основных средств. В зависимости от наличия движения основных средств данная форма может быть дополнена или изменена.

    Здания и сооружения Машины и обору- дование Конторское )борудо-вание Мебель и принад- лежности Транспорт-ные

средства

Прочие основные средства ©

S

  Ссылки § 37 (b), МСФО (IAS) 16 § 37 (c), МСФО (IAS)

16

§ 37 (h),

МСФО (IAS) 16

§ 37 (g),

МСФО (IAS) 16

§ 37 (f),

МСФ

О

§ 37,

МСФО

(IAS) 16

 

            (IAS)

16

   
Метод амортизации § 73 (b), МСФО

(IAS) 16

             
Норма амортизации § 75, МСФО

(IAS) 16

             
                 
Входящее сальдо § 73 (d), МСФО

(IAS) 16

             
Приобретения основных средств § 73 (e) (i), МСФО

(IAS) 16

             
Приобретения в результате объединения компания § 73 (e) (iii), МСФО

(IAS) 16

             
Выбытия § 73 (e) (ii), МСФ

(IAS) 16

             
Выбытия в результате объединения компаний § 73 (e) (ii),

МСФО (IAS) 16

             
Ув еличение/снижени е стоимости в результате переоценки согласно параграфам 31, 39, 40 МСФО (IAS) 16 § 73 (e) (iv),

МСФО

(IAS) 16

             
Убытки от обесценения признанные или сторнированные непосредственно на счете капитала в соответствии с МСФО (IAS) 36 § 73 (e) (iv),

МСФО

(IAS) 16

             
Амортизация за период § 73 (e) (vii),

МСФО

(IAS) 16

             
Убытки от обесценения, признанные в отчете о прибылях и убытках § 73 (e) (v),

МСФО

(IAS) 16

             
Убытки от обесценения, восстановленные в § 73 (e) (vi),

МСФО

             

отчете о прибылях и убытках (IAS) 16              
Эффект переоценки иностранной валюты § 73 (e) (viii), МСФО

(IAS) 16

             
Перевод                
в и из необоротные (ых) активы (ов), удерживаемых для продажи § 73 (e) (ii), МСФО

(IAS) 16

             
в и из инвестиционной собственности § 57 (a) по (c),

МСФО

(IAS) 16

             
Прочие изменения § 73 (e) (ix),

МСФО

(IAS) 16

             
Исходящее сальдо § 73 (d), МСФО

(IAS) 16

             
Накопленная амортизация § 75 (b), МСФО

(IAS) 16

             
Активы, удерживаемые по финансовой аренде § 31 (a), МСФО

(IAS) 16

             
Активы, передаваемые

в операционную аренду

§ 49,

МСФО

(IAS) 16

             

Также по основным средствам должна быть раскрыто:

 • наличие и величина ограничений прав собственности на основные средства, а также основные средства, заложенные в качестве обеспечения исполнения обязательств;
 • сумму затрат, включенную в балансовую стоимость объекта основных средств в ходе его строительства;
 • сумму договорных обязательств по приобретению основных средств;
 • сумму компенсации, предоставленной третьими лицами в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств и включенной в состав прибыли или убытка, если такая сумма не раскрывается отдельно в отчете о прибылях и убытках.

Для объектов основных средств отражающихся по переоцененной стоимости, раскрывается следующая информация:

 • дату, на которую проводилась переоценка;
 • участие независимого оценщика;
 • методы и значительные допущения, применявшиеся при выполнении расчетной оценки справедливой стоимости объектов;
 • степень, в которой справедливая стоимость объектов определялась непосредственно на основе действующих цен активного рынка или недавних рыночных сделок между независимыми сторонами или была получена с использованием иных методик оценки;
 • применительно к каждому переоцененному классу основных средств: балансовая стоимость, которая подлежала бы признанию, если бы активы не учитывались с использованием модели учета по фактическим затратам;
 • прирост стоимости от переоценки с указанием изменения за отчетный период и ограничений по распределению указанной суммы между акционерами.
 • Раскрытие информации о финансовой аренде

При наличии объектов сданных в финансовую аренду в соответствие с параграфом 31, МСФО (IAS) 17 «Аренда» предприятия должна раскрывать следующую информацию:

 • применительно к каждому виду активов — чистую балансовую стоимость на отчетную дату;
 • сверку между общей суммой будущих минимальных арендных платежей на отчетную дату и их приведенной стоимостью. Кроме того, предприятие должно раскрывать информацию об общей сумме будущих минимальных арендных платежей на отчетную дату и их приведенной стоимости для каждого из следующих периодов:

а.  до одного года;

б.  от одного года до пяти лет;

в.   свыше пяти лет;

 • условную арендную плату, признанную в качестве расходов в отчетном периоде;
 • общую сумму будущих минимальных арендных платежей, ожидаемых к получению по договорам субаренды без права досрочного прекращения на отчетную дату;
 • общее описание существенных договоров аренды, заключенных арендатором, включая, помимо прочего, следующую информацию:

а.  принципы определения условной арендной платы;

б. наличие и условия опционов на возобновление аренды или покупку арендуемого актива и положений о пересмотре цены;

в.  ограничения, устанавливаемые договорами аренды, например, ограничения в отношении выплаты дивидендов, привлечения дополнительных заимствований и заключения новых договоров аренды.

 • Нематериальные активы

В соответствие с параграфом 118, МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы » предприятие должно раскрыть следующую информацию по каждому классу нематериальных активов, с разграничением между самостоятельно созданными нематериальными активами и прочими нематериальными активами:

 1. является ли срок полезного использования соответствующих активов неопределенным или конечным и, если конечный, срок полезного использования или примененные нормы амортизации;
 2. методы начисления амортизации, использованные в отношении нематериальных активов с конечным сроком полезного использования;
 3. валовую балансовую стоимость и любую накопленную амортизацию (объединенную с накопленными убытками от обесценения) на начало и конец соответствующего периода;
 4. статьи отчета о прибылях и убытках, в которые включена любая амортизация нематериальных активов;
 5. сверку балансовой стоимости на начало и конец соответствующего периода, отражающую:
 • поступления, указав отдельно те, которые были получены в результате внутренних разработок, те, которые были приобретены как отдельные активы, и те, которые были приобретены в рамках сделок по объединению бизнеса;
 • активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в выбывающую группу, классифицированную как предназначенная для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», и прочие выбытия;
 • увеличения или уменьшения в течение данного периода, возникшие в результате переоценок, и в результате убытков от обесценения, признанных или восстановленных непосредственно в составе собственного капитала в соответствии в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (если таковые имеют место);
 • убытки от обесценения, признанные в составе прибыли или убытка в течение указанного периода в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (если таковые имеют место);
 • убытки от обесценения, восстановленные в прибыли или убытке в течение указанного периода в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (если таковые имеют место);
 • любую амортизацию, признанную в течение данного периода;
 • прочие изменения балансовой стоимости в течение указанного периода.
 • Финансовые инструменты

В соответствие с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» для каждого класса основных средств раскрывается справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, и производят сравнение с балансовой стоимостью. Для краткосрочных задолженностей справедливая и балансовая стоимость могут быть одинаковыми.

Баланс

Классы

————— Г——–

g          S

О    co       !

Й   S    &       !

2       Ч              t

<u и:              ’

й    <u   s

S          Q      1

3       а     о       (

Р   и      s       t

о     °     S

н С)

Отражаемые по справедливой стоимости через Кредиты и дебиторская задол-

MZ^TJTJrir^b

Удерживаемые до погашения Имеющиеся в наличии, для продажи Итого Справедливая стоимость
Котируемые акции     Х Х      
Акции по стоимости приобретения Х Х Х Х     На
Облигации

(справедливая

стоимость

    Х Х      
Облигации (амортизи-руемая стоимость) Х Х Х   Х    
Дебиторская задолженность – национальная валюта Х Х   Х Х   н/а
Дебиторская задолженность – иностранная валюта Х     Х Х    
Прочее              
Обязательства кредитного характера (внебалансовые)           0  
Итого              

Также следует раскрывать информацию о характере активов, риски и выгоды владения, которые несет предприятие, чистый прибыль или убыток по категориям, описание основ оценки, используемые при подготовке финансовой отчетности и другие существенные изменения в составе финансовых инструментов в соответствие с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации».

4.4.6 Выручка

В соответствие с параграфом 35, МСФО (IAS) 18 «Выручка » предприятие в финансовой отчетности должно раскрывать нижеследующую информацию, которая должна отражаться в Отчете о результатах финансово хозяйственной деятельности и в примечаниях:

 • учетную политику, принятую для признания выручки, в том числе методы, используемые для определения стадии завершенности операций, связанных с предоставлением услуг;
 • сумму каждой значительной статьи выручки, признанной в течение периода, в том числе выручки, возникающей от:

а.  продажи товаров;

б.  предоставления услуг;

в.   процентов;

г.   роялти;

д.  дивидендов.

 • сумму выручки, возникающей от обмена товаров или услуг, включенных в каждую значительную статью выручки.

4.4.7 Налог на прибыль

В соответствие с параграфом 80, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в финансовой отчетности предприятия должны быть раскрыты основные компоненты расхода / (дохода) по налогу на прибыль:

 • расход / (доход) по текущему налогу на прибыль;
 • любые корректировки текущего налога предыдущих периодов, признанные в отчетном периоде;
 • сумма расхода / (дохода) по отложенному налогу, относящегося к возникновению и восстановлению временных разниц;
 • сумма расхода / (дохода) по отложенному налогу, относящегося к изменениям в ставках налога или введению новых налогов;
 • сумма выгоды, возникающей из ранее непризнанного налогового убытка, налогового кредита или временной разницы предыдущего периода, которые используются для уменьшения расхода по текущему налогу на прибыль;
 • сумма выгоды, возникающей из ранее непризнанного налогового убытка, налогового кредита или временной разницы предыдущего периода, которые используются для уменьшения расхода по отложенному налогу на прибыль;
 • расход по отложенному налогу на прибыль, возникающий в результате списания или восстановления предыдущего списания отложенного налогового актива в соответствии с параграфом 56 данного стандарта;
 • сумма расхода / (дохода) по налогу на приьыль, относящегося к таким изменениям в учетной политике и ошибкам, которые включаются в состав прибыли или убытка в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», поскольку их ретроспективный учет не разрешен.

Также в соответствие с параграфом 81, МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» отдельно должно раскрываться:

 • объяснение взаимосвязи между расходом / (доходом) по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью в форме числовой сверки расхода / (дохода) по налогу и результатов умножения бухгалтерской прибыли на применимую ставку налога с раскрытием информации о методе расчета применимой ставки налога;
 • объяснение изменений в применимой ставке (ставках) налога по

сравнению с предыдущим отчетным периодом;

 • сумма (и дата истечения срока, если применимо) вычитаемых

временных разниц,        неиспользованных налоговых убытков и

неиспользованных налоговых кредитов, в отношении которых в балансе не признается отложенный налоговый актив;

 • агрегированная сумма временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние предприятия, филиалы и ассоциированные предприятия и с долями участия в совместном предпринимательстве, в отношении которых не признаются отложенные налоговые обязательства (см. параграф 39, МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль»);
 • в отношении каждого вида временных разниц и каждого вида неиспользованных налоговых убытков и неиспользованных налоговых кредитов:

а.  сумма отложенных налоговых активов и обязательств, признанных в балансе, по каждому представленному периоду;

б. сумма дохода или расхода по отложенному налогу на прибыль, если она не очевидна из изменений в суммах, признанных в балансе;

 • сумма налоговых последствий выплат акционерам предприятия дивидендов, предложенных или объявленных до даты утверждения финансовой отчетности, но не признанных в качестве обязательства в финансовой отчетности.

4.4.8 Резервы

В соответствие с параграфом 84, МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы» для каждого вида оценочных резервов предприятие должно раскрывать следующую информацию:

 1. балансовая стоимость на начало и конец отчетного периода;
 2. дополнительные оценочные резервы, признанные в течение периода, включая увеличение существующих резервов;
 3. суммы, использованные (то есть реально понесенные и списанные за счет оценочного резерва) в течение периода;
 4. неиспользованные суммы, восстановленные в течение периода; и
 5. приращение дисконтированной суммы за отчетный период с течением времени и результат изменений ставки дисконтирования.
 • Прочие активы и обязательство

В соответствие с параграфом 36, МСФО (IAS) 18 предприятие раскрывает данные о любых условных обязательствах и условных активах в соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы». Условные обязательства и условные активы могут возникать по таким статьям, как затраты по гарантиям, претензии, штрафы или возможные убытки.

В соответствие с параграфом 30, МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» предприятие должно представлять и раскрывать информацию, которая дает возможность пользователям финансовой отчетности оценивать финансовые результаты от прекращенной деятельности и выбытий долгосрочных активов (или выбывающих групп).

4.4.10 Заключение

Примечания являются составной частью финансовой отчетности и в них должны отражаться существенные стороны деятельности предприятия, которые не раскрыты в других формах финансовой отчетности. При составлении финансовой отчетности в соотвествие МСФО нужно, чтобы все элементы финансовой отчетности соответствовали каждому требованию всех стандартов. При отступлении от каких-нибудь требований стандартов должна быть раскрыта причина такого отступления и его влияние на финансовую отчетность.

Примечания готовятся в произвольном формате с помощью таблиц, наглядных пособий и других инструментов облегчающих понимание финансовой отчетности.

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …