Главная / Чамъият / КОДЕКСИ ШАХРСОЗИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

КОДЕКСИ ШАХРСОЗИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2012, №12, к. 1, мод. 998; Конуни ЧТ аз 23.07.2016 с., №1348) 

ФАСЛИ I. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.. 1

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ АСОСИ.. 1

Моддаи 1. Муносибатхое, ки Кодекси мазкур танзим менамояд. 1

Моддаи 2. Мафхумхои асоси. 1

Моддаи 3. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи шахрсози. 3

Моддаи 4. Принсипхои асосии фаъолияти шахрсози дар Чумхурии Точикистон. 3

Моддаи 5. Меъёру коидахои шахрсози. 4

Моддаи 6. Манфиатхои чамъият, давлат, шахсони вокеи ва хукуки дар сохаи шахрсози. 4

Моддаи 7. Хукуки шахрванд ба мухити мусоиди фаъолияти хаёти хангоми амали намудани. 4

Моддаи 8. Талаботи асосии фаъолияти шахрсози. 5

Моддаи 9. Хукук ва ухдадорихои шахсони вокеи ва хукуки хангоми амали намудани фаъолияти. 5

Моддаи 10. Сервитутхо ва махдуд гардонидани хукукхо ба китъахои замин хангоми амали. 6

БОБИ 2. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ШАХРСОЗИ.. 6

Моддаи 11. Танзими давлатии фаъолияти шахрсози. 6

Моддаи 12. Салохияти Хукумати Чумхурии Точикистон оид ба идоракунии давлатии. 7

Моддаи 13. Ваколатхои макоми ваколатдори давлати дар сохаи меъмори ва шахрсози. 7

Моддаи 14. Ваколатхои макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии Вилояти Мухтори. 8

Моддаи 15. Ваколатхои макомоти дигари ичроияи махаллии хокимияти давлатии шахрхо, 9

Моддаи 16. Ваколатхои макомоти махаллии меъмори ва шахрсозии Вилояти Мухтори. 10

Моддаи 17. Ваколатхои макомоти махаллии меъмори ва шахрсозии шахру нохияхо. 10

Моддаи 18. Ваколатхои макоми экспертизаи давлатии лоихахои шахрсози. 10

Моддаи 19. Ваколатхои макоми давлатии назорати меъмори ва шахрсози. 11

Моддаи 20. Танзими махсуси фаъолияти шахрсози. 11

БОБИ 3. ОБЪЕКТ ВА СУБЪЕКТХОИ ФАЪОЛИЯТИ ШАХРСОЗИ.. 12

Моддаи 21. Объектхои фаъолияти шахрсози. 12

Моддаи 22. Субъектхои фаъолияти шахрсози. 12

Моддаи 23. Фармоишгарони фаъолияти шахрсози, хукук ва ухдадорихои онхо. 13

Моддаи 24. Тахиягарони хуччатхои шахрсози, хукук ва ухдадорихои онхо. 13

Моддаи 25. Пудратчиёни фаъолияти шахрсози, хукуку ухдадорихои онхо. 13

Моддаи 26. Истифодабарандагони объектхои фаъолияти шахрсози ва хукуку ухдадорихои онхо. 14

БОБИ 4. КАДАСТРИ ДАВЛАТИИ ШАХРСОЗИ ВА МОНИТОРИНГ. 14

Моддаи 27. Кадастри давлатии шахрсози. 14

Моддаи 28. Мониторинги шахрсози. 15

ФАСЛИ II. ФАЪОЛИЯТИ ШАХРСОЗИ.. 15

БОБИ 5. МИНТАКАБАНДИИ ХУДУДХО ВА ИСТИФОДАИ ЛОИХАХОИ МАХАЛХОИ.. 15

Моддаи 29. Коидахои иморатсози. 15

Моддаи 30. Минтакабандии худудхо. 15

Моддаи 31. Минтакахои худудии махалхои ахолинишин. 16

Моддаи 32. Минтакахои истикомати. 16

Моддаи 33. Минтакахои чамъиятию кори. 17

Моддаи 34. Минтакахои истехсоли. 17

Моддаи 35. Минтакахои инфрасохторхои мухандиси ва наклиёти. 17

Моддаи 36. Минтакахои истирохати. 17

Моддаи 37. Заминхои истифодаи кишоварзи. 17

Моддаи 38. Минтакахои таъиноти махсус. 18

Моддаи 39. Минтакахои объектхои харби ва дигар худудхои речави. 18

Моддаи 40. Минтакахои наздишахри. 18

Моддаи 41. Истифодаи худуди минтакахои наздишахри. 18

Моддаи 42. Талаботи шахрсози нисбат ба истифодаи китъахои замин дар махалхои ахолинишин. 19

БОБИ 6. ХУЧЧАТХОИ ШАХРСОЗИ.. 19

Моддаи 43. Тахия ва тасдики хуччатхои шахрсози. 19

Моддаи 44. Таркиби хуччатхои шахрсози. 19

Моддаи 45. Тархи генералии чойгиркунони дар худуди Чумхурии Точикистон. 20

Моддаи 46. Тархи муттахидгардонидаи банакшагирии шахрсози. 20

Моддаи 47. Тархи банакшагирии худудхои Чумхурии Точикистон, Вилояти Мухтори Кухистони. 21

Моддаи 48. Тархи сохавии рушди худуди Чумхурии Точикистон. 21

Моддаи 49. Лоихаи банакшагирии нохия (гурухи нохияхо). 21

БОБИ 7. БАНАКШАГИРИИ ШАХРСОЗИИ МАХАЛХОИ АХОЛИНИШИН.. 22

Моддаи 50. Намудхои махалхои ахолинишин. 22

Моддаи 51. Накшаи генералии махалли ахолинишин. 22

Моддаи 52. Лоихахои сархади шахр ва шахрак. 23

Моддаи 53. Тарххои сохавии рушди худудхои махалхои ахолинишин. 23

Моддаи 54. Накшахои муфассали банакшагири. 23

Моддаи 55. Лоихахои иморатсози. 24

БОБИ 8. СОХТМОНИ МАНЗИЛИ ШАХСИ.. 24

Моддаи 56. Хукуки шахрвандони Чумхурии Точикистон ба сохтмони манзили шахси. 24

Моддаи 58. Меъёри масохати истикомати ва умумии манзили истикоматии шахсии. 24

Моддаи 59. Чудо кардани китъахои замин барои сохтмони манзилхои шахси. 25

Моддаи 60. Тартиби огоз намудани сохтмони манзили шахси. 25

Моддаи 61. Лоихаи иморатсози дар китъаи замин. 25

Моддаи 62. Хизматрасони ва таъмири хонахои фонди манзилхои шахси. 25

БОБИ 9. ТАХИЯ ВА МУВОФИКАСОЗИИ ХУЧЧАТХОИ ЛОИХАВИ, ИЧОЗАТ БА ОГОЗ. 25

Моддаи 63. Тахия ва мувофикасозии хуччатхои лоихави барои сохтмони бино ва иншоот. 26

Моддаи 64. Экспертизаи давлатии хуччатхои лоихавии шахрсози. 26

Моддаи 65. Экспертизаи гайридавлатии хуччатхои лоихави. 28

Моддаи 66. Ичозат барои огоз намудани корхои сохтмони. 28

БОБИ 10. НАЗОРАТ ВА ИЧОЗАТНОМАДИХИ ДАР СОХАИ ШАХРСОЗИ.. 29

Моддаи 67. Назорат дар сохаи шахрсози. 29

Моддаи 68. Назорати давлати дар сохаи шахрсози. 29

Моддаи 69. Назорати техники. 30

Моддаи 70. Назорати муаллифии сохтмон. 30

Моддаи 71. Ичозатномадихи ба фаъолияти шахрсози. 30

БОБИ 11. КАБУЛ ВА ИСТИФОДАБАРИИ ОБЪЕКТХОИ СОХТМОН. МУХЛАТИ ИСТИФОДАИ.. 30

Моддаи 72. Кабули объектхо барои истифода. 30

Моддаи 73. Объекте, ки сохибмулк метавонад мустакилона ба истифода кабул намояд. 31

Моддаи 74. Комиссияи давлатии кабул. 31

Моддаи 75. Бакайдгирии объектхои сохтмон. 31

Моддаи 76. Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмон. 32

Моддаи 77. Истифодаи объекти сохтмон дар мухлати кафолат. 32

Моддаи 78. Ухдадорихои сохибмулкон ва истифодабарандагон хангоми истифодаи объекти. 32

БОБИ 12. БОЗДОШТАН ВА МАВКУФ ГУЗОШТАНИ СОХТМОН, ТАЧЗИЯ ВА ВАЙРОН.. 33

Моддаи 79. Боздоштан ва мавкуф гузоштани сохтмон. 33

Моддаи 80. Тачзия ва вайрон намудани бино ва иншоот. 34

БОБИ 13. ЧАВОБГАРИ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ КОНУНГУЗОРИ ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ.. 35

Моддаи 81. Чавобгари барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур. 35

Моддаи 82. Чуброни зарари ба хаёт ва саломатии шахсони вокеи, молу мулки шахсони вокеи ва. 35

Моддаи 83. Чуброни зараре, ки дар натичаи норасоихо дар кори вобаста ба тахкикоти. 35

БОБИ 14. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВИ.. 36

Моддаи 84. Таъминоти молиявии фаъолияти шахрсози. 36

Моддаи 85. Дастрасии иттилоот дар сохаи шахрсозии Чумхурии Точикистон. 36

Моддаи 86. Халли бахсхо дар бораи фаъолияти шахрсози. 37

Моддаи 87. Мукаррароти хотимави. 37

Моддаи 88. Аз эътибор сокит донистани баъзе санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон. 37

Моддаи 89. Мавриди амал карор додани Кодекси мазкур. 37

word Гирифтани карор ба пурраги >>>

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …