Главная / Чамъият / БАРНОМАИ СОХАВИ БАР ЗИДДИ ГАРДИШИ ГАЙРИКОНУНИИ МАВОДИ МУХАДДИР

БАРНОМАИ СОХАВИ БАР ЗИДДИ ГАРДИШИ ГАЙРИКОНУНИИ МАВОДИ МУХАДДИР

Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 28 апрели соли 2017, № 211 тасдик шудааст

БАРНОМАИ СОХАВИ ОИД БА АМАЛИГАРДОНИИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ГАРДИШИ ГАЙРИКОНУНИИ МАВОДИ МУХАДДИР ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2013-2020

korupciya

1. Мукаддима

 1. Кабули Барномаи сохави оид ба амалигардонии Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши гайриконунии маводи мухаддир дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2013-2020 (минбаъд – Барнома) чихати ичрои банди 19 Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши гайриконунии маводи мухаддир дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2013-2020 (минбаъд – Стратегия) равона гардидааст. Мухлати амалигардонии Барнома солхои 2017 -2020-ро дар бар мегирад.
 2. Тахлилхо нишон медиханд, ки Агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти Чумхурии Точикистон (минбаъд – Агенти) дар якчояги бо вазорату идорахои дахлдор ва макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати чихати амалигардонии мукаррароти Стратегия дар давоми солхои 2013-2016 як катор корхои ташкили ва амалиро анчом додаст, ки онхо бешубха барои паст кардани сатхи нашъаманди, мубориза бо муомилоти гайриконунии маводи мухаддир ва назорати муомилоти конунии он таъсири мусбат расониданд. Аз чумла, аз чониби Агенти лоихаи Накшаи чорабинихо оид ба татбики Стратегия тахия гардида, бо фармоиши директории Агенти тасдик карда шудааст. Накшаи чорабинихои тасдикшуда аз чониби Агенти ба вазорату идорахои дахлдор ва макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати барои ичро ва хамкори ирсол гардидааст.
 3. Бо максади такмили заминахои меъёрии хукукии соха якчанд лоихахои санадхои меъёрии хукуки тахия ва мувофика карда шуда, аз руи онхо як катор конунхои Чумхурии Точикистон, фармонхои Президенти Чумхурии Точикистон ва карорхои Хукумати Чумхурии Точикистон кабул карда шудаанд. Аз чумла, бо максади такмили сохтори Агенти ва пурзур намудани мубориза бо кочоки маводи нашъаовар дар сархади давлати, тавассути зиёд намудани вохиди штати, сохта ва ба истифода додани бинохои шуъбахои Агенти дар нохияхои Дарвоз, Лахш ва шахри Исфара фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 17 декабри соли 2014, № 311 “Дар бораи ворид намудани тагйиру иловахо ба фармони президенти Чумхурии Точикистон аз 30 январи соли 2007, № 156” ба имзо расидааст.
 4. Чихати амали намудани Накшаи чорабинихо оид ба амалигардонии Стратегия ва ташвики тарзи хаёти солим тавассути воситахои ахбори омма 2280 баромад ташкил карда шуд. Аз чумла, аз соли 2013 инчониб мунтазам дар хамкори бо шабакахои телевизионии “Точикистон”, “Сафина” ва “Чахоннамо” баромадхои телевизиони дар мавзуи пешгирии нашъаманди сабт ва пахш гардида, дар радиои “Точикистон” ва “Садои Душанбе” хамчунин барномаи радиои бо унвони “Нури акл”; “Соярушан” ва “Аз хавас то фочиа” барномахои мунтазами накшави тахия ва пахш гардидаанд. Дар ин чода, ба мулокоту вохурихои бевосита бо кишрхои гуногуни чомеа ахамияти махсус зохир карда мешавад. То имруз 1214 вохури ва мулокот, 117 семинар, 102 мизи мудаввар ва 352 чорабинии оммави, маърифати, таблиготи ва варзишии зидди нашъаманди ташкил ва гузаронида шудааст.
 5. Дар ин давра бахри амали намудани чорахои пешгирии нашъаманди ва назорати муомилоти воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхо дар хамкори бо вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, фарханг, мудофиа, корхои дохили, кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, оид ба корхои дин, танзими анъана ва чашну маросимхои милли накшахои муштарак тахия ва тасдик гардида, як катор чорабинихо гузаронида шудаанд.
 6. Соли 2015 дар кишвар дар мачмуъ 21585 чиноят ба кайд гирифта шудааст, ки нисбати соли 2013 (18336 холат) 17,5 фоиз зиёдтар мебошад. Сабаби афзоиш ёфтани бакайдгирии чиноятхо пеш аз хама ба тартиб даромадани бакайдгирии электронии чиноятхо, бехтаршавии ошкоркунии чиноятхои нихони ва таквияти малакаи касбии кормандони макомоти салохиятдор мебошад. Мутаассифона, дар ин давра зиёдшавии шумораи чинояти мухаддиротии ошкоршуда хам ба назар мерасад. Дар соли 2015 хамаги 965 чинояти мухаддироти ба кайд гирифта шуд, ки нисбати соли 2013 3,1 фоиз бештар буда, ба истиснои вилояти Сугд дар хамаи минтакахои Точикистон шумораи чиноятхои мухаддироти бакайдгирифташуда афзоиш ёфтанд. Дар 5 соли охир хиссаи чиноятхои мухаддироти аз шумораи чиноятхои умуми дар сатхи 5 фоиз боки мемонад.
 7. Дар соли 2015 макомоти хифзи хукук ва сохторхои кудратии Чумхурии Точикистон аз муомилоти гайриконуни 4 т 676 кг воситахои нашъадорро мусодира намуданд. Ин нишондод нисбат ба соли 2014 (6 т 214 кг) 24 фоиз ва соли 2013 (6 т 687 кг) 30,1 фоиз кам мебошад.
 8. Макомоти марбута муайян намудаанд, ки тамоми маводи нашъадори гурухи афюн ва бангдона, ки дар муомилоти гайриконуни дар худуди Чумхурии Точикистон карор дорад, бо рохи кочок аз вилоятхои наздисархадии Чумхурии Исломии Афгонистон – Бадахшон, Тахор, Кундуз ва Балх ворид мегардад. Аз нисф зиёди маводи нашъадори дар кишвар мусодирашаванда дар худуди вилоятхои бо Чумхурии Исломии Афгонистон хамсархади Точикистон – Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва вилояти Хатлон гирифта мешавад. Масалан, дар соли 2015 дар худуди вилояти Хатлон 52 фоизи маводи нашъадор аз хачми умумии дар кишвар мусодирашуда мусодира гардид. Мусодираи воситахои нашъадор аз хама бештар дар 4 нохияи бо Чумхурии Исломии Афгонистон хамсархад – Шамсиддин Шохин, Панч, Фархор ва Мир Сайид Алии Хамадони амали карда шудаанд.
 9. То 1 октябри соли 2016 7194 нафар беморони гирифтори нашъаманди дар муассисахои наркологи ба кайд гирифта шудаанд. Нишондоди баланди истеъмоли маводи нашъаовар тарики сузандору хатари чидди ба шумор рафта, ба хисоби миёна 63 фоиз аз хисоби умумии шахсони даркайдбудаи гирифтори нашъамандиро дар бар мегирад.
 10. Истеъмоли маводи нашъадор тарики сузандору яке аз сабабхои пахншавии вируси норасоии масунияти одам ба хисоб меравад. Тибки маълумоти муассисаи давлатии “Маркази чумхуриявии пешгири ва мубориза бар зидди бемории вируси норасоии масунияти одам” то мохи октябри соли 2016 дар Точикистон 8504 нафар сироятшудагон ба бемории вируси норасоии масунияти одам ба кайд гирифта шудаанд, ки аз ин шумора 3537 нафар ё 41,6 фоизи онхоро истеъмолкунандагони маводи нашъаовар тарики сузандору ташкил медиханд.
 11. Солхои охир дар кишвар тамоюли пахн шудани навъхои нави маводи нашъаовари синтетики, ки ба Руйхати миллии воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхо ворид карда нашудаанд, мушохида мешавад. Ин холат метавонад ба пайдоиши намудхои нави вобастагии нашъаманди мусоидат намояд.

2. Максад ва зарурати кабули Барнома

 1. Соли 2015 тибки тартиби мукарраргардида Агенти фаъолияти як катор вазорату идорахо ва макомоти ичроияи хокимияти давлатии шахру нохияхои чумхуриро вобаста ба ичрои Накшаи чорабинихои амалигардонии Стратегия мавриди санчиш карор дод. Хамчунин мохи июни соли 2016 кормандони масъули Дастгохи ичроияи Президенти Чумхурии Точикистон чараёни ичрои Стратегияро дар Агенти, вазоратхои корхои дохили, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио мавриди омузиш карор доданд.
 2. Новобаста аз он, ки вазорату идорахо ва макомоти ичроияи хокимияти давлатии шахру нохияхои чумхури вобаста ба ичрои Накшаи чорабинихои амалигардонии Стратегия корхои зиёдеро ба сомон расонида бошанд хам, хануз камбудихои чидди дар фаъолияти онхо дида мешавад.
 3. Бахри ислохи камбудихои чойдошта ва татбики босамари Стратегия бо ташаббуси Агенти аз хисоби намояндагони субъектхои Стратегия котиботи байниидорави таъсис дода шудааст, ки он метавонад дар самти ичрои босифати Накшаи чорабинихои амалигардонии Стратегия корро чоннок намояд.
 4. Хамзамон дар ин раванд, бо назардошти натичахои омузиши рафти ичрои Стратегия, тахия ва тасдик намудани Барнома яке аз тадбирхои мухим ба хисоб меравад.
 5. Максади асосии тахияи Барнома ин ба таври мушаххас пешбини кардани максад ва вазифахои асоси, чорабинихо, субъектхо ва мухлати амалишавии Стратегия мебошад. Барнома имконият медихад, ки максад ва вазифахои асосии Стратегия давра ба давра амали карда шаванд.

3. Механизми амали намудани Барнома

 1. Амали намудани Барнома тибки накша (замима мегардад) аз тарафи субъектхои ичрои он, ки мутасаддии Барнома мебошанд, инчунин дигар шахсони хукуки, ки бо тартиби пешбининамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон муайян шудаанд, таъмин мегардад.
 2. Субъектхое, ки мутасаддии амалигардонии Барнома мебошанд, хар сол хангоми тахияи бучети давлати то соли 2020 дар бучети худ дар доираи имкониятхои бучети давлати маблаги заруриро чихати амали намудани чорабинихои дахлдори Барнома ба накша мегиранд.
 3. Хамохангсози умумии Барнома Агенти мебошад. Хамохангсози хар як чорабинии мушаххаси Барнома ичрокунандаи бевоситаи он мебошад.

4. Назорати амалигардонии Барнома

 1. Назорати чараёни амалигардонии Барнома аз чониби Дастгохи ичроияи Президенти Чумхурии Точикистон сурат мегирад.

5. Натичахои нихоии амалигардии Барнома

 1. Амалигардии Барнома имконият медихад, ки:

– самараноки ва сифатнокии чорабинихои гузаронидашавандаи оперативи-чустучуи дар самти муковимат ба муомилоти гайриконунии воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхои онхо таъмин гардад;

– инфрасохтори макомоти давлатие, ки дар самти мубориза ба муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар, мониторинг, пешгири, табобат ва баркарорсозии бемории нашъаманди фаъолият менамоянд, мустахкам ва васеъ гардад;

– сифати хизматрасони ба ахоли дар самти пешгири, табобат ва баркарорсозии беморони нашъаманд баланд бардошта шавад;

– суръати чалбшавии чавонон ба мухити нашъамандон кохиш дода шавад;

– шабакаи ягонаи миллии маводи иттилооти – тахлили дар самти пешгири, табобат ва баркарорсозии беморони нашъаманд ташкил карда шавад;

– хизмати махсусгардонидашудаи миллии кинологии Чумхурии Точикистон барои омода кардани кинологхо, парваришу таълими сагхои хизмати ташкил карда шавад.

6. Таъминоти молиявии Барнома

 1. Манбаъхои маблаггузории барнома аз хисоби маблагхои бучети давлати, ки барои вазорату идорахои марбутаи Чумхурии Точикистон дар солхои дахлдори молияваи чихати амалигардонии он пешбини мешаванд, инчунин гранту кумакхои молиявии созмонхои байналмилали, кишвархои донор ва ташкилотхои гайридавлати, барои амали намудани лоихахои зидди нашъаманди дар худуди Чумхурии Точикистон ташаккул меёбанд.
 2. Хачми харочот барои татбики чорабинихои Барнома дар солхои 2017-2020 барои хар соли алохида хангоми тахияи бучети давлатии Чумхурии Точикистон ва бучетхои вазорату идорахои мутасадди дакик карда мешавад.

Накша

Замима

ба Барномаи сохави оид ба

амалигардонии Стратегияи миллии

мубориза бар зидди гардиши гайриконунии

маводи мухаддир дар Чумхурии Точикистон

барои солхои 2013-2020

Накшаи

чорабинихои асосии ичрои Барномаи сохави оид ба амалигардонии Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши гайриконунии маводи мухаддир дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2013-2020

Максад ва вазифахои асоси Номгуи чорабинихо Ичрокунандахо Мухлати ичро Сарчашмаи маблаггузори
1. ТАДБИРХОИ КОХИШИ ДАСТРАСИ БА МАВОДИ МУХАДДИР
1.1 Чорабинихои ташкилию хукукии кохиши дастраси ба маводи мухаддир.

Таъминоти ташкили ва иттилооти:

– тахия ва амали намудани         барнома ва накшаи чорабинихои сохави ва байниидорави оид ба мубориза бо муомилоти гайриконунии маводи мухаддир ва пешгирии нашъаманди;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– омода намудани маводи тахлилию иттилооти аз натичахои мониторинги холат ва тамоюлхои инкишофи вазъи марбут ба мухаддирот дар Чумхурии Точикистон;

 

– мукаммал намудани махзани маълумоти макомоти хифзи хукук нисбати шахсони хукуки ва вокеи, ки бо муомилоти воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхои онхо алокаманданд;

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои адлия, корхои дохили, корхои хоричи, маориф ва илм, молия, фарханг, мудофиа, наклиёт, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук,  Прокуратураи генерали, кумитахои кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, чавонон, варзиш ва сайёхи, оид ба корхои дин, танзими анъана ва чашну маросимхои милли, агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсия, маркази тадкикоти стратеги

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои дохили, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли,

Кумитаи давлатии амнияти милли, Суди Оли, Хадамоти  гумрук

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

соли 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соли 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

1.2. Пешгирии кочоки маводи нашъаовар: – таквияти чорабинихо дар самти пешгирии кочоки маводи нашъаовар тавассути сархади давлати (аз Чумхурии Исломии Афгонистон ба Чумхурии Точикистон), аз чумла гузаронидани амалиётхои муштараки байнидавлати ва байниидорави;

 

– назорати фупруш ва бакайдгирии симкортхои ширкатхои мобилии Чумхурии Точикистон, ки кочокбарони Чумхурии Исломии Афгонистон бо истифода аз онхо тавассути сархади давлати ба интиколи маводи нашъаовар

маашгул мебошанд, хамчунин бо истифода аз технологияхои муосир махдуд кардани пахншавии мавчхои антенахои ширкатхои мобилии Чумхурии Точикистон;

 

– гузаронидани чорабинихои оперативи-чустучуи нисбати саркардагон ва аъзои гуруххои мутташакили чиноятпешаи дорои робитахои фаромилли, ки ба муомилоти гайриконунии маводи маводи нашъаовар машгуланд, бо максади катъ намудани фаъолияти  чиноятии онхо;

 

– гузаронидани амалиёти оперативи-профилактикии “Кукнор” ва дигар чорабинихои накшави чихати муайян, ошкор ва нобуд сохтани растанихои нашъадори худруй, бастани роххои воридшавии маводи нашъадор ба чумхури ва интиколи минбаъдаи онхо ба хоричи кишвар;

 

 

 

– андешидани тадбирхои зарури нисбати шахсони алохида ва гуруххои мутташакили чиноятпеша, ки ба воридсози ва пахнкунии маводи нашъаовари синтетики машгуланд;

 

– такмили санадхои меъёрии хукуки дар самти пешгири, ошкор ва катъ намудани муомилоти гайриконунии воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхои онхо;

 

– бо воситахои муосири техники ва тачхизот таъмин намудани макомоти хифзи хукук, ки фаъолияташон ба ошкор кардани чиноятхои мухаддироти вобаста аст, дар фаъолияти онхо чори намудани усулхои замонавии чамъоварии маълумот чихати ошкор намудани чиноятхо.

Кумитаи давлатии амнияти милли, Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Хадамоти гумрук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кумитаи давлатии амнияти милли, Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Хадамоти гумрук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати молияви ва мубориза бо коррупсия

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои дохили, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, фарханг, Кумитаи давлатии амнияти милли, Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсия, Хадамоти гумрук, Кумитаи хифзи мухити зист, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои дохили, адлия, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Прокуратураи генерали

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Прокуратураи генерали, вазоратхои корхои дохили, адлия, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Прокуратураи генерали, вазоратхои корхои дохили, адлия, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

1.3. Татбики чорабинихо оид ба мукобилат ба чиноятхои марбут ба маводи нашъадор, ки хусусияти коррупсиони доранд: – омузиш ва тахлили омил, сабабу шароити содиршавии чиноятхои марбут ба маводи нашъаовар, ки боиси ба амал омадани падидахои номатлуби коррупсиони мегарданд ва андешидани чорахои мушаххаси амали дар ин самт;

 

– пурзур намудани корхои таргиботию ташвикоти оид ба зарурати мубориза бо харакатхои коррупсиони ва окибатхои он бо максади дар чомеа ба вучуд овардан ва ташаккул додани фазои токатнопазири бо падидахои коррупсиони

Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсиони, Прокуратураи генерали, Кумитаи давлатии амнияти милли, Суди оли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили

 

 

Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсиони, Прокуратураи генерали, Кумитаи давлатии амнияти милли, Суди оли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

1.4. Бунёди низоми самараноки пешгири аз расмикунонии маблагхое, ки аз муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар ба даст омадаанд: – амали намудани чорахои зарури чихати ошкор ва катъ намудани фаъояияти шахсони хукуки ва вокеи, ки ба конунигардонии маблагхои аз муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар бадастоварда муносибат доранд;

 

– тахияи тадбирхои зарури чихати ошкор намудани интиколи маблагхое, ки аз муомилоти гайриконуни ба даст омадаанд;

 

 

 

 

 

 

 

– омузиши тачрибаи пешкадами чахони барои мубориза бо конунигардонии маблагхое, ки аз муомилоти гайриконунии маводи мухаддир ба даст омадаанд

Бонки милли, Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсия, Прокуратураи генерали, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

Бонки милли, Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсия, Прокуратураи генерали, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

Бонки милли, Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсия, Прокуратураи генерали, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъаовар

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

1.5. Омузиш ва бозомузии кормандони вохидхои зиддимухаддиротии макомоти хифзи хукук ва сохторхои кудрати дар муассисахои таълимии Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук:

 

–  тахияи барномахои идоравии тайёрии касбии кормандон дар самти муковимат бо муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар ва пешгирии нашъаманди;

 

– тахия намудани барномахои омузиши, маводи таълими-методи, асбобхои аёни дар самти муковимат бо муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар ва пешгирии нашъаманди;

 

– ташкил намудани курсхои такмили ихтисоси хайати рохбарикунандаи макомоти хифзи хукук ва сохторхои кудрати дар самти муковимат бо муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар ва пешгирии нашъаманди;

 

– баланд бардоштани тахассус ва ташкили бозомузии кормандони муассисахои давлатии ъэкспертизаи суди дар самти ташхиси воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхои онхо;

 

– омузиши тачрибаи шарикони рушдёфтаи чахони дар самти мубориза бо муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар ва пешгирии нашъаманди дар муассисахои таълимии дигар давлатхо;

 

– такмил ва инкишофи фаъолияти Маркази таълимии кинологии агентии назорати маводи нашъаовар;

 

 

– ба рох мондани омузиш ва баланд бардоштани махорати касбии кинологхои макомоти хифзи хукук ва сохторхои кудратии чумхури ва кишвархои минтака дар заминаи Маркази таълимии кинологии Агентии назорати маводи нашъаовар

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

 

 

Вазоратхои корхои дохили, адлия, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

 

 

 

 

Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

 

 

 

 

 

 

Вазоратхои адлия, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

 

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

1.6. Бунёди маркази ягонаи таълими оид ба бозомузии кормандони макомоти зиддимухаддиротии Чумхурии Точикистон, Чумхурии Исломии Афгонистон ва кишвархои минтакаи Осиёи Маркази: – чалб намудани тарафхои манфиатдор барои дастгирии молияви чихати таъсиси маркази ягонаи таълими;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– аз хисоби кормандони пуртачриба омода намудани  хайати дастурдихандагон;

 

 

 

– ташкил ва гузаронидани курс, семинар ва тренингхо барои мутахассисони сохаи муковимат бо  муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар ва пешгирии нашъаманди

Вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, адлия, молия, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук, Прокуратураи генерали дар хамкори бо созмонхои байналмилали

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Прокуратураи генерали, вазоратхои корхои дохили, адлия, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

солхои

2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солхои

2017-2020

 

 

 

 

 

 

хамасола

 

Дар доираи маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

1.7. Пешгирии муомилоти гайриконунии навъхои нави воситахои нашъадор, хамчунин моддахои тахти назорат карорнадоштаи психотропи барои истеъмоли гайритибби истифодашаванда:

 

– мучаххаз гардонидани

муассисахои давлатии экопертизаи суди бо тачхизоти муосир бо максади васеъ кардани имкониятхои лабораторияхои ташхиси чихати ошкор ва муайян кардани намудхои нави маводи нашъаовар

 

Вазорати адлия, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, корхои дохили, Агентии маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии милли, Хадамоти гумрук дар хамкори бо созмонхои байналмилали доими Дар доираи маблагхои пешбинишуда
1.8. Такмили низоми давлатии
мониторинг ва назорати
муомилоти конунии
маводи нашъаовар,

хамчунин таъмини талабот ва дастраси ба онхо:

 

– такмили низоми давлатии
мониторинг ва назорати муомилоти конунии маводи  нашъаовар бо назардошти тачрибаи чахони;

 

– амалисозии чорахои мачмуиву мушаххас бо максади бехдошти дастрасии моддахои дорувории нашъаовар ва психотропи дар муассисахои табобати ва профилактики, инчунин назорати фуруши моддахои дорувории нашъаовар ва психотропи аз чониби дорухонахо

Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук

 

 

Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

солхои

2017-2020

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

1.9. Рох надодан ба воридшавии маводи нашъаовар аз муомилоти конуни ба гайриконуни: – такмили механизмхои мониторинг ва назорати маъмуриву хукукии муомилоти конунии воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхои онхо бо максади пешгирии воридшавии онхо ба муомилоти гайриконуни Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар, Хадамоти гумрук дар холатхои зарури Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд
1.10. Тахия намудани лоихаи санади меъёрии хукуки оид ба ворид намудани тагйиру иловахо ба Руйхати миллии воситахои нашъадор, моддахои поихотропи ва прекурсорхо: – бо назардошти тачрибаи муосири чахони, инчунин бо максади пешгирии суиистеъмоли навъхои нави маводи нашъаовар, такмили тартиби ворид намудани илова ва тагйирот ба Руйхати миллии воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхо;

 

– бо назардошти тавсияхои Созмони Милали Муттахид ва омухтани тачрибаи муосири чахони ворид кардани тагйиру идовахо ба Руйхати миллии воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхо

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, корхои дохили, адлия, Суди Оли, Хадамоти гумрук, Прокуратураи генерали, Кумитаи давлатии амнияти милли

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои тандурусти ва хифзи нчтимоии ахоли, корхои дохили, адлия, Суди Оли, Хадамоти гумрук, Прокуратураи генерали, Кумитаи давлатин амнияти милли

дар холатхои зарури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар дояраи маблагхон пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доиран маблагхои пешбинишуда

2. ЧОРАХО ОИД БА КОХИШИ ТАЛАБОТ БА МАВОДИ МУХАДДИР
2.1. Ташаккули муносибати манфии чомеа ба суиистеъмоли маводи нашъаовар: – таквияти фаъолият оид ба пешгирии нашъаманди дар байни табакахои ичтимоии чомеа;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– гузаронидани чорабинихои

ташвикоти ва маърифатии    зидди нашъаманди;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– тахияи дастурхои методи,

филмхои маърифати ва роликхо оид ба окибатхои   зараровари суиистеъмоли

маводи нашъадор, барои     хамаи намудхои муассисахои таълими;

 

– ворид намудани мавзуъхо оид ба окибатхои зараровари   суиистеъмоли маводи     нашъадор ба дастурхои

методии муассисахои таълими;

 

– хамохангсозии фаъолияти ташкилотхои давлати, гайридавлати ва созмонхои байналмилали дар сохаи пешгирии нашъаманди ва ташаккули мунооибати манфии чомеа ба суиистеъмоли маводи нашъаовар

Агентии назоратт маводи нашъаовар, вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимони ахоли, маориф ва илм, фарханг, мехнат, мухочират ва шугли ахоли кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

 

Агентии назорати маводи

нашъаовар, вазоратхои

тандурусти ва хифзи

ичтимоии ахоли, маориф ва илм, фарханг, мехнат,

мухочират ва шугли ахоли, кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, кор бо занон ва оила, оид ба корхои дин, танзими анъана ва чашну

маросимхои милли,

телевизион ва радио,

макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

 

Вазоратхои маориф ва илм, тандурусти ва хифзи

ичтимоии ахоли, Кумитаи телевизион ва радио, Агентии

назорати маводи нашъаовар

 

 

 

 

 

Вазоратхои маориф ва илм, тандурусти ва хифзи

ичтимоии ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки

накшахои

алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хамасола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солхои

2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

 

 

 

 

 

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

2.2 Ташкил ва мукаммалсозии шабакаи ягонаи миллии чамъоварии маводи иттилооти-тахлили дар самти пешгири , табобат ва баркарорсозии беморони нашъаманд: – ташкили низоми ягонаи миллии чамъоварии маводи иттилооти-тахлили дар самти пешгири, табобат ва баркарорсозии беморони нашъаманд;

 

 

 

 

– тайёр ва бозомузии мутахассисони низоми ягонаи миллии чамъоварии маводи иттилооти-тахлили дар самти пешгири, табобат ва баркарорсозии беморони нашъаманд

Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, корхои дохили, маориф ва илм, адлия, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли

 

Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, корхои дохили, маориф ва илм, адлия, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

2.3. Таблиги тарзи хаёти солим: – инкишофи шабакахои муассисахои фарханги, варзиши ва фарогатии мусоидаткунанда чихати чалби онхо дар гузаронидани чорабинихои зидди нашъаманди;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– амали намудани таълими барномаи тарзи хаёти солим дар хама муассисахои таълими;

 

– таъмини шароити мусоид барои фарогати шахрвандлн, бахусус чавонон, сохтмони иншоотхои варзиши, тайёр намудани мураббиёну мутахассисони сохаи варзиш, ташкили мунтазами мусобикахои варзиши;

 

– хамохангсозии фаъолияти иттиходияхои чамъияти, инкишофи харакати волонтёри ва таъмини иштироки онхо дар самти пешгирии нашъаманди

Кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, оид ба корхои дин, танзими анъана ва чашну марсоимхои милли, вазоратхои фарханг, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

 

Вазоратхои маориф ва илм, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Кумитаи чавонон варзиш ва сайёхи

 

Кумитаи чавонон варзиш ва сайёхи, вазоратхои фарханг, маориф ва илм, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

 

 

 

 

 

 

 

Агентии назорати маводи наъаовар, вазоратхои адлия, фарханг, маориф ва илм, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Кумитаи чавонон варзиш ва сайёхи

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

Дар доираи маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

Дар доираи маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои

пешбинишуда

 

2.5. Омодасози ва омузонидани намояндагон воситахои ахбори омма, ки масъалахои вобаста ба нашъаманди ва чиноятхои мухаддиротиро инъикос менамоянд: – омузонидан ва баланд бардоштани махорати касбии намояндагони воситахои ахбори омма, ки мавзухои суиистеъмоли маводи нашъадор ва пешгирии нашъамандиро инъикос менамоянд Кумитаи телевизион ва радио, вазоратхои фарханг, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар доими Дар доираи маблагхои пешбинишуда
2.6. Истифодаи самараноки воситахои ахбори омма дар ташаккули шуури чамъияти доир ба окибатхои суиистеъмоли маводи мухаддир: – ташкили барномахои мунтазами телевизиони ва радиои, ки масъалахои мушкилоти марбут ба маводи нашъаоварро инъикос менамоянд;

 

 

 

 

 

 

– тахия ва пахши роликхои ичтимоии телевизиони ва радиои оид ба масъалахои пешгирии нашъаманди;

 

– ташкил кардани сомонахои интернети барои расонидани кумаки машварати ва тибби- психологи ба беморони нашъаманд, хешовандон ва наздикони онхо

Кумитахои телевизион ва радио, оид ба корхои дин, танзими анъана ва чашну маросимхои милли, вазоратхои фарханг, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

 

 

Кумитаи телевизион ва радио, вазоратхои фарханг, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

соли 2017

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

2.7. Чалби фаъолонаи иттиходияхои дини дар кори пешгирии нашъаманди ва чиноятхои вобаста ба маводи нашъадор: – баланд бардоштани сатхи маълумотнокии ахоли оид ба зарари маводи нашъаовар аз назари таълимоти дини;

 

 

 

 

 

 

–  истифодаи имкониятхои

иттиходияхои дини дар таргиби тарзи хаёти солим

Кумитахои оид ба корхои дин, танзими анъана ва чашну маросимхои милли, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, вазоратхои фарханг, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

Кумитахои оид ба корхои

дин, танзими анъана ва

чашну маросимхои милли, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, вазоратхои фарханг, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

2.8. Омузиш ва чори намудани

тачрибаи шарикони

рушдёфтаи чахони дар

самти пешгирии

нашъаманди, табобат ва

офиятбахшии шахсони

мубталои нашъаманди:

– амали намудани чорахои

пешгирии тиббии    нашъаманди ва расонидани    кумаки наркологи бо

истифода аз тачрибаи муосири чахони;

 

 

 

–  бо дарназардошти тачрибаи

чахони инкишоф додани   шабакаи марказхои        баркарорсози барои

беморони нашъаманд;

 

–  баланд  бардоштани

иттилоотнокии чавонон аз окибатхои суиистеъмоли маводи нашъадор

Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, фарханг, маориф ва илм, кумитахои чавонон, варзиш

ва сайёхи, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, Агентии назорати маводи нашъаовар

 

Вазорати тандурусти ва

хифзи ичтимоии ахоли

 

 

 

 

 

Кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио,

вазоратхои тандурусти ва

хифзи ичтимоии ахоли,

маориф ва илм, Агентии

назорати маводи нашъаовар

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солхои

2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

солхои

2017-2020

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

 

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

2.9. Такмили захирахои кадрии

хадамоти наркологи,

заминаи моддию техники

ва васеъ намудани

шабакахои муассисахои

наркологи

– ташкили курсхои баланд

бардоштани такмили        ихтисоси мутахассисони хадамоти наркологи;

 

– мучаххаз гардонидани

муассисахои наркологи бо  тачхизоти замонавии тибби;

 

 

 

– инкишофи шабакахои

наркологи, бозомузии мутахассисон ва такмили   заминаи моддиву техникии

хадамоти наркологи

Вазорати тандурусти ва

хифзи ичтимоии ахоли

 

 

 

Вазорати тандурусти ва

хифзи ичтимоии ахоли

 

 

 

 

 

Вазорати тандурусти ва

хифзи ичтимоии ахоли

доими

 

 

 

 

 

 

солхои

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

солхои

2017-2018

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

2.10. Гузаронидани тахкикоти

сотсиологи оид ба

дурнамои вазъи марбут ба

маводи нашъаовар:

– татбики мониторинги     вазъи вобаста ба истеъмоли     воситахои нашъадор, гузаронидани корхои илми-

тахкикоти дар самти мазкур бо максади тахия ва амали намудани барномахои

дарозмуддати пешгири ва   табобати нашъаманди

Агентии назорати маводи

нашъаовар, Вазорати

тандурусти ва хифзи

ичтимоии ахоли, Маркази тадкикоти стратеги, Агентии омор дар хамкори бо созмонхои байналмилали

солхои

2017-2018

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

2.11. Тахия ва тачдиди

мунтазами

нишондихандахо оид ба

гуруххои осебпазир:

– коркарди усулхои муайян

кардани нишондихандахо     оид ба шахсони гуруххои осебпазири чомеа ва

андешидани чорахо чихати  ташкили корхои           пешгирикунанда ва

фахмондадихи;

 

– омузиши омилхое, ки ба каму зиёдшавии шумораи беморони нашъаманд мусоидат мекунанд, бо максади коркард ва чори намудани барномахои пешгирикунанда ва табобати нашъаманди

Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар, макомоти

ичроияи махаллии хокимияти

давлати

 

 

Вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, маориф ва илм, кумитахои телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, чавонон варзиш ва сайёхи, Агентии назорати маводи нашъаовар, макомоти

ичроияи махаллии хокимияти давлати

тибки

накшахои

алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

 

 

 

 

 

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

2.12. Пешгирии чиноятхои марбут ба маводи нашъадор ва нашъаманди дар байни мухочирони мехнати:

 

– гузаронидани чорабинихои

пешгирикунандаи зиддинашъаманди чихати баланд бардоштани сатхи маърифатнокии тиббию хукукии мухочирони мехнати

 

Вазоратхои мехнат, мухочират ва шугли ахоли, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, наклиёт, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар, кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, кор бо занон ва

оила, Хадамоти гумрук,
Кумитаи давлатии амнияти милли

тибки накшахои алохида Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

ва аз хисоби

шарикони рушд

3. ХАМКОРИХОИ БАЙНАЛМИЛАЛИ
3.1. Тибки тартиби
мукарраргардида такмили
механизмхои хамкорихои
дучониба ва бисёрчониба
бо давлатхои хоричи,
созмонхои байналмилали
ва минтакави дар асоси
конвенсияхои дахлдори
Созмони Милали
Муттахид, ки онхоро
Точикистон эътироф намудааст

 

– мустахкам намудани хамкорихо бо макомоти хифзи хукуки кишвархои дигар ва созмонхои байналмилали;

 

 

 

– баимзорасони ва амалисозии
созишномахои байнидавлати ва байниидорави бо тарафхои

манфиатдор дар самти мубориза    бо муомилоти гайриконунии      маводи нашъадор ва пешгирии нашъаманди

Вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

Вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи

давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

 

 

 

 

 

Дар доираи

маблагхои

пешбинишуда

3.2. Бо тартиби мукарраргардида гузаронидани чорабинихои байнидавлатии оперативи-чустучуи оид ба ошкорсози ва аз байн бурдани роххои интиколи гайриконунии маводи мухаддир, аз чумла бо усули “тахвили назоратшаванда”: – иштирок дар амалиёти оперативи-профилактикии байналмилалии “Канал” ва дигар чорабинихои накшави бо максади ошкорсози, бастани роххои воридшавии маводи нашъаовар ба чумхури ва интиколи минбаъдаи онхо ба хоричи кишвар;

 

– густариши хамкорихо бо макомоти салохиятдори кишвархои хоричи дар асоси созишномахои байнидавлати, байниидоравии баимзорасида дар самти ошкор ва пешгирии муомилоти гайриконунии маводи нашъаовар, аз чумла ташкил ва гузаронидани амалиётхои муштараки байналмилали бо усули “тахвили назоратшаванда”;

 

– дар якчояги бо макомоти салохиятдори кишвархои хоричи гузаронидани чорабинихо бо максади ошкор ва пешгирии кочоки воситахои нашъадор ва моддахои психотропии синтетики ба чумхури

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои дохили, корхои хоричи, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

 

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои дохили, корхои хоричи, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои дохили, корхои хоричи, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тибки накшахои алохида

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

3.3. Иштироки макомоти хифзи хукук ва сохторхои кудратии Чумхурии Точикистон дар омодасози ва бозомузии мутахассисони макомоти

хифзи хукук ва сохторхои кудратии Чумхурии Исломии Афгонистон ва дигар кишвархои минтака:

– ташкил ва гузаронидани курсхои омузиши ва такмили ихтисос барои кормандони макомоти салохиятдори Чумхурии Исломии Афгонистон ва дигар кишвархои минтака;

 

– бо чалби макомоти хифзи хукуки Чумхурии Точикистон ва сохторхои зиддимухаддиротии давлатхои хоричи ташкил ва гузаронидани чорабинихои байналмилали

Вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

 

 

Вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

доими Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

3.4. Бо тартиби мукарраргардида чалби кишвархои хоричи, созмонхои байналмилали ва минтакави дар мучаххаз сохтан бо технологияи муосир дар самти назорати маводи нашъаовар, инчунин дар тахияи барномахои таълими оид ба кохиши пешниход ва талабот ба маводи нашъаовар: – бо чалби давлатхои хоричи ва созмонхои байналмилали бо технологияи муосир дар самти назорати муомилоти маводи мухаддир мучаххаз гардонидани макомоти хифзи хукуки чумхури;

 

– тахияи барномахои маърифати оид ба кохиши пешниход ва талабот ба маводи нашъаовар бо чалби созмонхои байналмилали барои амалисозии онхо;

 

 

– бо чалби созмонхои байналмилали ва кишвархои хоричи таъсис додани сохторхои макомоти хифзи хукуки чумхури дар минтакахои нихоят осебпазири нохияхои наздисархади;

 

– такмил додани хамохангсозии фаъолияти сохторхои дахлдори чумхури дар доираи созишномахои баимзорасида

Вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, молия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои дохили, тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

 

Вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, молия, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи давлатии амнияти милли

 

 

 

 

Агентии назорати маводи нашъаовар, вазоратхои корхои хоричи, корхои дохили, Кумитаи давлатии амнияти милли, Хадамоти гумрук

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доими

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда ва аз хисоби шарикони рушд

 

 

 

 

 

Дар доираи маблагхои пешбинишуда

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …