Главная / Чамъият / БАРНОМАИ РУШДИ КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2015-2020 

БАРНОМАИ РУШДИ КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2015-2020 

Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз “28” феврали соли 2015, № 105 тасдик шудааст.

 1. Мукаррароти умуми
 1. Китобхонаи миллии Точикистон объекти дорои арзиши махсуси мероси милли, илми ва таърихию фархангии халкхои Чумхурии Точикистон буда, осори хаттии гузаштаю имруз, хуччатхо, дастхатхои нодир ва бойгонии матбуоти давриро хифз менамояд ва ба рушди минбаъда эхтиёч дорад.
 2. Бинобар сабаби ба итмом расидани “Барномаи рушди Китобхонаи миллии Чумхурии Точикистон ба номи Абулкосим Фирдавси барои солхои 2006-2015”, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 02 июли соли 2005, №238 тасдик шуда буд, зарурати тахияи “Барномаи рушди Китобхонаи миллии Точикистон барои солхои 2015-2020” (минбаъд – Барнома) ба миён омадааст.
 3. Барномаи нави рушди Китобхонаи миллии Точикистон (минбаъд – Китобхона) барои солхои 2015-2020 бо максади таъмини дурнамои рушди Китобхона тахия гардида, самти мухимтарин ва афзалиятноки инкишофи онро ба инобат гирифтааст.
 4. Дар Барнома татбики чорабинихо вобаста ба таъмини чараёни хифз, таъмир, баркарорсози, ракамигардонии дастхатхо, китобхои нодир ва чопи санги (литографи), китобхои аз ахоли чамъоваришуда, ракамигардонии фонди фолклор ва мероси мусикии халки точик ва дигар масъалахои пешрафти Китобхона пешбини гардидаанд.
 5. Татбики Барнома барои харидории тачхизоти иловаги ва серверхои пуриктидор, ичозатномаи истифодабарандагони барномаи “Алеф ” (“Aleph”) ва дастгирии хамасолаи техникии он имкон фарохам меоварад.

2. Максад ва вазифахои Барнома

 1. Максади Барнома таъмини дурнамои рушди устувори Китобхона мебошад.
 2. Барои ноил гардидан ба ин максад ичрои вазифахои зерин зарур мебошад:

– харидории ичозатномахо барои таъминоти барномахо, тачхизот ва серверхои аз нуктаи назари техники ва хотира пуриктидор барои таъсиси Маркази ягонаи автоматишуда;

– автомати кардани тамоми равандхои фаъолият дар Китобхона;

– рушди китобхонаи электрони, идомаи чараёни фехристнигории электрони ва ракамигардонии хуччатхои Китобхона;

– дар доираи вохидхои амалкунандаи кори таъсис додани озмоишгохи таъмиру баркарорсозии хуччатхо ва Маркази автоматишудаи захирахои иттилоотии назди тифлокабинети Китобхона;

– коркарди кимиёвию биологии китобхои аз ахоли чамъоваришуда;

– гани гардонидани фонди Китобхона тавассути харидории дастхатхои шарки ва китобхои нодир аз ахолии чумхури ва кишвархои хоричи;

– ташаккули фонди (бойгонии) электронии (ракамии) фолклор ва мероси мусикии халки точик;

– харидории тачхизоти техники – дастгоххои сабти овоз, наворбардори, намоишдихи, бехтар намудани сатхи бинои, шунавои ва гайра;

– чалби мутахассисон ва коршиносони варзидаи хоричи ба чараёни таълими кормандони Китобхона;

– такмили хамачонибаи сомонаи Китобхона;

– бунёди хазинаи электронии “Сабти видеоии консерт ва намоишномахои хунармандони маъруфи Точикистон”;

– таъсиси сомонаи “Ёдгорихои таърихию фарханги ва мавзеъхои сайёхии Точикистон”;

– тахкики мушкилоти назарияви ва методологии китобхонашиноси, сарчашмашиноси, библиография ва таърихи китоби точик;

– гузаронидани тахкикоти сотсиологи оид ба таргиби китоб, чалби ахоли, бахусус насли наврас, ба хониш ва таъмини дастрасии озод ба иттилоот; – гузаронидани тахкикотхои илми бо максади такмили пайвастаи низоми автоматишудаи тамоми самтхои фаъолияти Китобхона;

– бехтар намудани робитахо дар доираи мубодилаи байналмилалии китоб, дастрасии электронии иттилоот ва хуччатхо;

– ташкили обуна ба махзанхои машхури иттилооти электронии хоричи вобаста ба эхтиёчи вокеии истифодабарандагони Китобхона;

– ширкати фаъолона дар конференсияхо, семинархо, симпозиумхо ва лоихахои байналмилалии сохави ва мубодилаи байналмилалии мутахассисони сохаи китобдорию иттилооти;

– харидории тачхизот барои типографияи хурд;

– таъсиси мачаллаи сохави;

– мониторинги ичрои Барномаи мазкур, вазъият ва самтхои асосии рушди фаъолияти китобдори дар Чумхурии Точикистон.

3. Самтхои татбики Барнома

 1. Чихати таъмини рушди устувори фаъолияти Китобхона то соли 2020 дар Барнома самтхои афзалиятноки зерин муайян карда шудаанд:

– таъсиси Маркази ягонаи автоматишудаи кории хамохангсоз;

– таъмини чараёни хифз, таъмир, баркарорсози ва ракамигардонии фондхои Китобхона; – автомати гардонидани равандхои фаъолияти Китобхона; – ташаккули фонди электронии фолклор ва мероси мусикии халки точик;

– таъсиси Маркази автоматишудаи захирахои иттилоотии назди тифлокабинети Китобхона;

– омода намудани кадрхо, такмили ихтисос ва бозомузии онхо.

4. Сарчашмахои маблаггузории Барнома

 1. Сарчашмахои маблаггузории “Барномаи рушди Китобхонаи миллии Точикистон барои солхои 2015-2020” маблагхои махсуси он, маблагхои хамасола пешбинишудаи Бучети давлати, инчунин грантхои фондхои байналмилали мебошанд.

5. Мухлати татбики Барнома

 1. Барнома дар давоми солхои 2015-2020 татбик мегардад. Ин Барнома мархилаи аввали татбики чорабинихо оид ба таъмини рушди устувори Китобхонаро фаро гирифта, пас аз татбики пурраи максад ва вазифахои он барномахои нав тахия мегарданд.

6. Натичаи нихоии татбики Барнома

 1. Баъди татбики Барнома натичахои зерин ба даст меоянд:

– дар Китобхона Маркази ягонаи автоматишудаи кории хамохангсоз бо захираи муттахидшуда ташкил меёбад;

– тамоми равандхои фаъолият дар Китобхона автомати мешаванд;

– китобхонаи электрони рушд намуда, фехристнигории электрони ва ракамигардонии хуччатхои Китобхона тибки стандартхои байналмилали анчом меёбад;

– мавкеи Чумхурии Точикистон дар чараёни мубодилаи байналмилалии иттилооти китобдори устувор мегардад;

– дар чумхури озмоишгохи таъмиру баркарорсозии китобхо таъсис меёбад;

– тавассути харидории дастхатхои шарки ва китобхои нодир аз ахолии чумхури ва кишвархои хоричи фонди Китобхона гани мегардад;

– бо таъсиси Маркази автоматишудаи захирахои иттилоотии назди тифлокабинети Китобхона барои ин табакаи истифодабарандагон дастрасии озод ва баробар ба сарчашмахои (захирахои) иттилооти таъмин мегардад;

– фонди (бойгонии) электронии (ракамии) фолклор ва мероси мусикии халки точик ташаккул меёбад;

– мутахассисон ва коршиносони варзидаи хоричи ба чараёни таълими кормандони Китобхона чалб гардида, сатхи дониши назарияви ва малакаи касбии кормандони он баланд мегардад;

– сомонахои “Китобхонахои Чумхурии Точикистон”, “Ёдгорихои таърихию фарханги ва мавзеъхои сайёхии Точикистон” бунёд мегарданд; – маводи чопию электрони ва хизматрасонии Китобхона дар бозори иттилооти ракобатпазир гардида,шумораи истифодабарандагони он афзоиш меёбад;

– барои тахкики илмии соха замина фарохам меояд;

– мубодилаи байналмилалии китоб, дастрасии электронии иттилоот бехтар гардида, ширкати китобдорони точик дар конференсияхо, семинархо, симпозиумхои байналмилали ва дигар чорабинихои сохави фаъол мегардад.

Замимаи 1-2

Замимаи № 1

ба Барномаи  рушди Китобхонаи миллии  Точикистон барои солхои 2015-2020

Накшаи

 чорабинихои татбики Барномаи рушди Китобхонаи

 миллии Точикистон барои солхои 2015-2020

Номгуйи чорабинихо Масъулон Талабот ба тачхизот, ашё ва мавод (дона, нусха, баста) Арзиши як адад тачхизот, ашё ва мавод (сомони) Маблаги умумии харочот (1000 сомони) Мухлати ичро Сарчашмахои маблаггузори
1 2 3 4 5 6 7 8
 

1.

Харидории тачхизоти техники, ашё ва махлулхои гуногун барои таъ­сиси озмоишгохи таъмиру баркарорсози:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –  исканчаи (пресси) муковабанди навъи 50, 400х500mm; Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

 

   

23,0

 

 

2015

 

 

Гранти фондхои байналмилали

 

  –  тачхизоти бисёрфунксионали навъи 1 бо тамоми лавозимот барои таъмири китобхо; Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

31,2

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –  филтр-пресс-Hydraulic press SPERR & LECHNER500х700мм; Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

 

 

   

110,5

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –  тачхизоти кафшергари барои чаббиши хаво – Polyethy; Китобхонаи миллии Точикистон 1    

27,7

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –  филтратсияи мобили SafeAire  900 мм, HOSCH-

филтр;

Китобхонаи миллии Точикистон  

1

   

36,3

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –  wishab-губка барои когаз; Китобхонаи миллии Точикистон  

30

 

70

 

2,1

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –  WallMaster аз каучуки табии барои тоза кардани маводи баркароршаванда; Китобхонаи миллии Точикистон  

6

 

 

1140

 

6,84

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –  хокахои махсус ( лоихаи «Колибхои тоза»)  барои шустушуй; Китобхонаи миллии Точикистон  

10

 

 

 

230

 

2,3

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  – чангкашаки тамгаи ATTIX 30-2H ПК бо лавозимоти стандарти; Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

8,1

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –  зарфи махсус барои об бо андозаи дохилии 700х1000х175мм; Китобхонаи миллии Точикистон  

3

 

 

10 500

 

31,5

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  – экранхои оби андозаи 600х800мм бо чорчубаи арзизи бо андозаи 5х20мм; Китобхонаи миллии Точикистон  

15

 

 

990

 

14,85

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  – куттихои аксбардории андозаи 26х35х6 см;

 

Китобхонаи миллии Точикистон 2

 

310 0,62

 

 

2015 Гранти фондхои байналмилали
  куттихои аксбардории андозаи 33х45х8см Китобхонаи миллии Точикистон  

2

 

 

450

 

0,9

 

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  – куттихои аксбардории андозаи50х60х9 см; Китобхонаи миллии Точикистон  

2

 

 

800

 

1,6

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  – куттихои аксбардории андозаи59х69х9,5 см; Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

1,4

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  – куттихои аксбардории андозаи70х80х11 см; Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

 

   

1,72

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  – индикатори навъи Neutralit, pH 5-10, дарачаи 0,5  pH Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

0,62

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  –   Зарфи фишордор барои пошидани об ва махлулхо -1 1,5 I Китобхонаи миллии Точикистон  

3

 

 

230

 

0,69

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Тачхизот барои баркарорсозии вараки дастхатхо ва осори чопи навъи RAS2 L турбина, андозаи 840х600 мм дар чузвдон Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

63,6

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Лавозимоти зарури барои тачхизот: наххо, галбер, крахмал, варакаи резини барои RAS2 L турбина Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

21,3

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Блендери 2 литра  барои наххо Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

36,3

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Матои пашмини намнок андозаи 60х70 см гафсиаш 3 мм Китобхонаи миллии Точикистон  

25

 

 

320

 

8,0

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Санадхои гуногун оид ба таъмиру баркарорсозии хуччатхо – Toкио alealmepH, дар варакхо ва Rolt Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

20,2

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Порчахои махсуси RepaTex андозаи 10мм (тасмачахо) барои баркарорсозии матни хуччатхо Китобхонаи миллии Точикистон  

6

 

 

370

 

2,22

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Маводи гуногун барои консерватсияи хуччатхо Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

20,2

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Тачхизоти махсуси равшанидиханда  16 мм XLED, А2 бо сарпуши шишагин

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

4,2

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Миз бо тачхизот ва таъминоти барномави барои танзими фишор Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

18,2

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Чангкашаки саноати барои HPД  111 Китобхонаи миллии Точикистон  

1

   

2,68

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Когази обчинак Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

10,0

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Мавод ва тачхизот барои муковабандии китоб ва дастхатхо Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

9,5

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Кузачаи 1 литраи барки  барои тайёр намудани ширеши тафсон Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

18,6

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Ресмон ва риштахои гуногуни махсус барои таъмиру баркарорсозии хуччатхо Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

6,18

 

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Чармхои гуногун барои баркарорсозии хуччатхо Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

20,5

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Пергаментхои гуногун барои таъмиру баркарорсозии хуччатхо Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

17,3

 

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Маводи рангрезии хуччатхо, чармхо  8х500ml Китобхонаи миллии Точикистон  

1

   

1,76

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Равган, мум ва маводи гуногун барои таъмиру баркарорсозии хуччатхо Китобхонаи миллии Точикистон  

3

 

 

170

 

0,51

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Дастгохи дузандагии- GaIIows бо тамоми лавозимот Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

 

   

6,6

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Исканчаи (пресси) дасти бо навардхои чубин Китобхонаи миллии Точикистон  

2

 

 

2 150

 

4,3

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Фишанг барои фишурдани маводи баркароршаванда Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

0,43

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
  Исканча (пресси)  барои ороиши китобхо, гафсиаш 155мм Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

2,5

 

2015

Гранти фондхои байналмилали
 

 

 

 

2.

Харидории тачхизот (серверхои аз нигохи техники ва хотира пуриктидор), таъминоти барномави, ичозатномахо ва ташкили хизматрасони барои Маркази ягонаи автоматикунонидашудаи кории хамохангсоз бо захираи ягона:            
  – харидории дастхатхои шарки ва китобхои чопи санги (литографи) аз ахоли ва кишвархои хоричи  

Китобхонаи миллии Точикистон

    100,0

101,0

102,0

102,0

102,0

102,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бучети чумхурияви
  – тачхизот барои махзани электрони (storage): лентахо, таъминоти барномави, хизматрасони барои насб ва чуркунии махзани электрони Configurationfor 60 TB (RAID10)

 

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

 

комплект

   

 

1030,0

258,0

258,0

 

 

2015

2018

2020

 

 

 

Бучети

чумхурияви

 

  – тачхизот барои сервери нусхабардории эхтиёти Bakup, таъминоти барномави, хизматрасони ва чуркунии он  

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

комплек

   

 

396,8

 

 

2015

 

 

 

Бучети чумхурияви

 

  – харидории ичозатномаи истифодабарандагони барномаи «Aleph» (Алеф) барои 60 нафар кормандони КМТ concurrentIicensesforstaff  

Китобхонаи миллии Точикистон

10

10

10

10

10

10

5150

5150

5150

5150

5150

5150

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Бучети чумхурияви

 

  – харидории ичозатномаи истифодабарандагони модули «Aleph» (Алеф)- OPAC барои 20 нафар истифодабарандагон Китобхонаи миллии Точикистон  

10

10

 

3100

3100

 

31,0

31,0

 

 

2015

2016

 

 

Бучетичумхурияви

 

  – дастгирии техникии хамасолаи барномаи «Aleph» (Алеф)

 

Китобхонаи миллии Точикистон     61,8

61,8

61,8

61,8

61,8

61,8

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Бучети чумхурияви

 

 

 

  – тачхизот барои барномаи Rozetta, ичозатномаи истифодабари, таъминоти барномави, хизматрасони барои насб ва чуркунии он Китобхонаи миллии Точикистон  

Комплект

   

518,2

323,05

323,05

323,05

 

2016

2017

2018

2019

 

Бучети чумхурияви

 

  – тачхизот барои барномаи Primo ичозатномаи истифодабари, таъминоти барномави, хизматрасони барои насб ва чуркунии он  

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

Комплект

   

 

614,8

 

 

 

2017

 

 

Бучети чумхурияви

  – тачхизот барои ракамигардонии фонди анъанавии КМТ: комплекси  планетарии барои сканер кардан  Элар ПланСкан AIB дар комплект барои китоб

 

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

1

   

 

788,0

 

 

 

2016

 

 

 

Бучети чумхурияви

 

 

  – тачхизот барои ракамигардонии фонди анъанавии КМТ: комплекси  планетарии барои сканер кардан  Элар ПланСкан AIB дар комплект барои рузномаву мачаллахо

 

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

1

   

 

1478,0

 

 

2017

 

 

 

Бучети чумхурияви

 

 

  -системаи оператсионии Windowsбо ичозатномааш  

Китобхонаи миллии Точикистон

 

40

70

50

50

 

1320

1320

1320

1320

 

 

52,8

92,4

66

66

 

 

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Бучети чумхурияви

 

 

  Ташкили тачрибаомузии кадрхои КМТ дар хоричи кишвар вобаста ба чараёни автоматикунони ва истифода аз барномаи «Aleph» (Алеф)  

Китобхонаи миллии Точикистон

     

50,0

70,0

70,0

90,0

 

2015

2016

2017

2018

 

Бучети чумхурияви

 

 

 

 

3.

 

Харидории тачхизот ва маводи зарури барои Маркази автоматикунонидашудаи захирахои иттилоотии назди тифлокабинети КМТ:

 

 

           
  – пурбини универсалии электронии VideoLightVGA  

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

 

 

1

   

 

17,7

 

 

2016

 

 

Бучети чумхурияви

 

  – тачхизоти мутолиа барои маъюбон (читающая машина)- «Книголюб»  

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

 

 

1

   

 

21,0

 

 

2015

 

 

Бучети чумхурияви

 

  – дисплейи Брайль Super Vario  

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

 

 

1

   

 

7,57

 

 

2016

 

 

 

 

Бучети чумхурияви

  тачхизоти Milestone 312 (бо диктофон, плеери мусики, плеер Daisy 2.02)  

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

 

 

 

1

   

 

2,3

 

 

2016

 

 

 

Бучети чумхурияви

 

  – харочоти ташкил ва пайвастнамоии веб-сайти тифлокабинет ба шабакаи интернет

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

     

23,5

 

2015

 

 

Бучети чумхурияви

 

 

4.

 

 

Харидории тачхизот барои ташаккули фонди электронии фолклор ва мероси мусикии халки точик:

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дастгоххои наворбардори:

– ПЭВМх 7000В/PROcorei7-3820/8 Гб/ 1 Тб 1/25 гбGeForceGТХ560 Тi/BDRE/ Win7 Premium;

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

1

 

 

 

 

 

13,3

 

 

 

2016

 

 

Бучети чумхурияви

 

  MONITOR  PHILIPS 239 C4QHSB/01(ДСВ, Wide,1920[1080,+ HDM);

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

1

   

 

1,94

 

 

2016

 

 

Бучети чумхурияви

 

  – ПЭВМх 7000 В/PRO core i7-3820/8 Гб/ 1 Тб 1/25 гб GeForce GТХ560 Тi/BDRE/ Win7 Premium; Китобхонаи миллии Точикистон  

 

1

   

 

13,4

 

 

 

2017

 

Бучети чумхурияви

 

 

  MONITOR  PHILIPS 239 C4QHSB/01(ДСВ, Wide,1920[1080,+ HDM);

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

1,95

 

2017

 

Бучети чумхурияви

 

  Avid Pinnacle Systems Studio HD  Ultimate Collection Ver. 15 RUS (BOX) Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

1,09

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  Дастгохи аккосии ракамии  SONYCyber-shotDSC –W650

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

1

   

1,56

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  Тачхизоти тамгаи SONYHVR –M15AE Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

1

   

40,7

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

  Кассетахои тамгаи DVCAM

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон 10

 

327

 

3,27

 

2017 Бучети чумхурияви

 

 

 

5.

Дастгоххои коркард, танзим ва таквияти садо:            
  – M-Audio Fast Track 8R (RTL) Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

 

 

 

5,35

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  – M-Audio Delta 1010 (RTL) (Analog 8 in/ 8out, S/ PDIF in/ out,MIDI in/ out, 24Bit|96khz, PCI );

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

1

 

 

 

 

2,32

 

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  – Adobe Audition CSG;

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

3,7

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

 

  –  гушмонакиаудио (наушники)  Audio-

Technica ATH – T400;

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон 2

 

490

 

0,98

 

2016 Бучети чумхурияви

 

 

  – Yamaha MSP S Studio

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

2

 

 

4280

 

 

8,56

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  Микрофони конденсатории  студиявии  RODENT1-A Китобхонаи миллии Точикистон 2

 

 

2400

 

 

4,8

 

 

2016 Бучети чумхурияви

 

  – магнитофони галтакдор Китобхонаи миллии Точикистон 2 1915 3,83 2016 Бучети чумхурияви

 

  –   картамонаки  (проигрыватель)  тамгаи DualCS455-1

 

Китобхонаи миллии Точикистон 2

 

 

8100

 

16,2

 

2016 Бучети чумхурияви

 

 

  – кабелхои 3 метраи стандарти ва омехтаи симметрии аудио силсилаи

PROFESSIONAL  HM.JACK 1/4 stereo XLR female

PROFESSIONAL  HM. XLR female XLR male.

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

4

 

 

272,5

 

 

 

1,09

 

 

 

2016

 

 

Бучети чумхурияви

 

  – Фонокорректор MM|MC ProJectPhono Box II USB Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

1,92

 

 

2016

Бучети чумхурияви

 

 

6.

Тачхизот барои нигахдори ва хифзи иттилоот:

 

           
  – Synology <DS1511+> Disk Station

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

9,09

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

 

  – HDD 2 Tb SATA GGb|s Seagate Constellation ES.2

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

2

 

 

1715

 

 

3,43

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  – CD –R  Verbatim 700 Mb 52x sp.

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

5

 

 

 

250

 

 

1,25

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  – DVD +R  Disc Verbatim 4.7

Gb 16

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

5

 

 

250

 

 

 

1,25

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  – BD –RE Disc TDK 25Gb 2x

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

10

 

 

31

 

 

0,31

 

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

 

 

– Seagate Backup Plus Portable

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

2

 

 

950

 

1,9

 

 

2016

Бучети чумхурияви

 

  Тачхизот барои таъмини мутассили барк :

– UPS 3000VA  Smart APC  <SUA30001> USB

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

 

1

 

   

 

13,6

 

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

  – кабели Gembird <SPX3-D-4P PB Black>

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

4

 

 

50

 

 

0,2

 

2016

Бучети чумхурияви

 

 

7.

Чорабинихо дар самти тарбияи кадрхо:

 

           
  ташкили курсхои омузиши барои кормандони КМТ дар хоричи кишвар оид ба

ракамигардонии хуччатхо;

Китобхонаи миллии Точикистон     25,0

25,0

2015

2016

 

 

Бучети чумхурияви

 

 

 

 

ташкили курсхои омузиши барои кормандони КМТ дар хоричи кишвар оид ба

таъмир ва баркарорсозии

хуччатхо;

 

Китобхонаи миллии Точикистон

     

25,0

25,0

 

2015

2016

 

Бучети чумхурияви

 

 

  ташкили курсхои омузиши барои кормандони КМТ дар хоричи кишвар оид ба

насб ва истифодаи тачхизоти мултимедиави ва тифлотехникаи Маркази автоматикунонидашудаи захирахои иттилоотии назди тифлокабинети КМТ;

 

Китобхонаи миллии Точикистон

     

25,0

25,0

 

2015

2016

 

Бучети чумхурияви

 

 

 

 

ташкили курсхои омузиши барои кормандони КМТ дар хоричи кишвар оид ба

бунёди китобхонаи электрони;

Китобхонаи миллии Точикистон      

 

25,0

 

 

2016

 

Бучети чумхурияви

 

 

  – ширкатикормандониКМТдардаркурсхоитакмилиихтисос, бозомузи, конфронсусеминархо, татбикилоихаховадигархамоишхоиилмиисохавиибайналмилаливобастабасамтхоиафзалиятнокифаъолият; Китобхонаи миллии Точикистон     25,0

25,3

25,5

25,5

25,5

25,5

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бучети чумхурияви

 

 

 

 

– таъсиси мачаллаи сохави  

Китобхонаи миллии Точикистон

    50,0

50,5

51,0

51,0

51,0

51,0

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Бучети чумхурияви

 

 

 

  – бунёди китобхонаи электронии «Адабиёт оид ба фарханг ва хунари Точикистон»; Китобхонаи миллии Точикистон

 

    Дар доираи маблагхои хамасолаи КМТ  

 

2015-2017

 

 

КМТ

 

  – таъсиси сомонаи «Ёдгорихои таърихию фарханги ва мавзеъхои саёхии Точикистон» Китобхонаи миллии Точикистон

 

    Дар доираи маблагхои хамасолаи КМТ  

 

2015-2016

 

 

КМТ

  – Бунёди сомонаи «Китобхонахои Точикистон»; Китобхонаи миллии Точикистон

 

    Дар доираи маблагхои хамасолаи КМТ  

 

2015-2016

 

 

 

КМТ

  -идомаи чараёни фехристнигории электронии хуччатхои КМТ; Китобхонаи миллии Точикистон     Дар доираи маблагхои хамасолаи КМТ  

2015-2020

 

 

 

КМТ

  – харидории мачаллахо оид ба услубхои хизматрасонии иттилооти ба истифодабарандагони дорои имкониятхои махдуди чисмони  

Китобхонаи миллии Точикистон

     

Дар доираи маблагхои хамасолаи КМТ

 

 

2015-2020

 

 

 

 

КМТ

  – пардохти харочоти обуна ба пойгоххои машхури электронии хоричи;

 

Китобхонаи миллии Точикистон     Дар доираи маблагхои хамасолаи КМТ  

2015-2020

 

КМТ

 

 

-бунёди хазинаи электронии «Сабти видеоии консерту намоишномахо бо иштироки хунармандони машхури  Точикистон»; Китобхонаи миллии Точикистон     Дар доираи маблагхои хамасолаи КМТ  

 

2015-2020

 

 

КМТ

 

  -таъсисифонотека-махзани «ФархангухунариТочикистон»; Китобхонаи миллии Точикистон     ДардоираимаблагхоихамасолаиКМТ  

2015-2020

 

КМТ

 

  MicsoftOffice касби 2013, ичозатномаи электрони бо: версияи руси;

 

 

Китобхонаи миллии Точикистон

 

10

10

10

 

1950

1950

1950

 

19,5

19,5

19,5

 

 

2016

2018

2020

 

 

Маблагхои махсус

 

  Оргтехника:

– Canon i-SENSYS MF 4430  USB2/0 ADF

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

1

 

   

1,92

 

2016

 

Маблагхоимахсус

  – TOSHIBA Satellite C 850-BMK Pent B950

 

Китобхонаи миллии Точикистон 2

 

 

3770

 

 

7,54

 

2016 Маблагхоимахсус
  – SONY VAIO SVE1511XR/ Bi 5245 OM

 

Китобхонаи миллии Точикистон  

2

 

 

8050

 

 

16,1

 

 

2016

Маблагхоимахсус

 

Замимаи №2

ба Барномаи  рушди Китобхонаи миллии  Точикистон барои солхои 2015-2020

 

Сарчашмахои маблаггузории

Барномаи рушди Китобхонаи миллии

Точикистон барои солхои 2015-2020

 

 

Солхо   Сарчашмахои маблаггузории Барнома (хазор сомони)
  Фондхои байналмилали Бучети чумхурияви Китобхонаи миллии Точикистон Маблагхои махсус Хамаги дар як сол
2015 597,02 1968,4     2565,42
2016   2055,64   45,06 2100,7
2017   2862,27     2862,27
2018   1028,85   19,5 1048,35
2019   614,85     614,85
2020   549,8   19,5 569,3
Хамаги: 597,02 9079,81   84,06 9760,89
               

 

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …