Главная / Чамъият / БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ РУШДИ МУАССИСАХОИ ФАРХАНГИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2016-2020

БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ РУШДИ МУАССИСАХОИ ФАРХАНГИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2016-2020

Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 9 феврали соли 2016, № 53 тасдик шудааст

1. МУКАРРАРОТИ УМУМИ

 1. Барномаи давлатии рушди муассисахои фархангии Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2020 (минбаъд – Барнома) бо максади татбики дастуру супоришхои Президенти Чумхурии Точикистон тахия гардидааст, ки амалигардонии онхо барои халли вазифахои мухими ислохоти сохаи фарханги Точикистон дар чахони муосир мусоидат менамояд.
 2. Барнома ба меъёрхои Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон асос ёфта, хадафхо, афзалият ва тадбирхоро оид ба ислохот ва рушди муассисахои фарханг муайян менамояд.

2. ТАХЛИЛИ ВАЗЪИ ИМРУЗАИ МУАССИСАХОИ ФАРХАНГИ

 1. Фарханг хамчун сохаи сарнавиштсоз ва такягохи боэътимоди маънавии чомеа дар низоми сиёсати ичтимоии кишвар яке аз самтхои мухиму афзалиятнок эълон гардида, бахри таъмини рушди устувори он аз рузхои аввали Истиклолияти давлати пайваста таваччух ва гамхории хоса зохир мегардад.
 2. Хукумати Чумхурии Точикистон бо дарки амики мохияти сиёсию ичтимоии фарханг дар фосилаи кутохи таърихи як силсила санадхои мухимро кабул намуд, ки бо шарофати онхо дар мамлакат барои эхё, хифз ва рушди фарханги милли фазои мусоиди меъёрии хукуки фарохам омада, чихати бунёди инфрасохтори замонавии он маблаггузории максадноки давлати тадричан афзоиш ёфт.
 3. Пас аз кабули Консепсияи рушди фарханги Чумхурии Точикистон, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 декабри соли 2005 № 501 тасдик гардидааст, тули солхои 2006-2012 Хукумати Чумхурии Точикистон 13 барномахои давлатии рушди сохаи фархангро ба маблаги умумии 133 млн. 108 хазор сомони кабул намуд. Аз чумла, мухлати татбики Накшаи чорабинихои 9 барномаи давлати аллакай ба итмом расида, чараёни татбики Накшаи чорабинихои барномахои дигари давлати то солхои 2017-2020 идома хохад ёфт.
 4. Дар натичаи чораандешихои пайвастаи Хукумати Чумхурии Точикистон солхои охир маблаггузории соха ба таври назаррас афзоиш ёфт. Агар соли 2000 аз бучети давлати барои сохаи фарханг ва варзиш хамаги 13 млн. сомони чудо шуда бошад, пас дар соли 2014 бо назардошти тамоми манбаъхои маблаггузори ва бучети тасдикшуда хачми он 586, 2 млн. сомониро ташкил кард. Яъне бучети сохаи фарханг ва варзиш дар хамин давра 504 маротиба афзуда, дар мачмуъ 2 млрд. 451,1 хазор сомониро ташкил додааст.
 5. Дар хамин давра музди мехнати кормандони сохаи фарханг 16 маротиба афзоиш ёфтааст.
 6. Дар давоми 5 соли охир дар чумхури 15 бинои нави хона ва касрхои фарханг, 6 осорхона, 14 китобхона бунёд гардида, аз хисоби сарчашмахои гуногун бинои 305 китобхона, 101 хона ва касрхои фарханг таъмир гардидаанд.
 7. Бо шарофати тадбирхои мушаххасу хадафманд ва пайгиронаи Хукумати Чумхурии Точикистон фарханг ба воситаи тавонои сулху ороми, суботи сиёси, вахдату ягонаги, сарчамъии миллат табдил ёфта, зимни таквияти раванди ташаккули худшиносии милли ва арзишхои нави маънави эътимоди мардумро ба ояндаи неки Точикистон мустахкам намуд.
 8. Бо назардошти он ки фарханг, бахусус тамоили чахонишавии он аз чумлаи проблемахои глобалии асри XXI буда, дар низомхои сиёси, иктисоди ва ичтимои яке аз самтхои афзалиятнок махсуб меёбад, Чумхурии Точикистон хамчун узви чомеаи чахони аз падидахо ва зухуроти мусбату манфии он дар канор буда наметавонад. Дар ин радиф талабот нисбат ба сатху сифати фаъолияти ичтимои-фарханги, сатхи маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули насли наврасе, ки вазифахои азими бунёди чомеаи навро ба ухда хохад гирифт, ба маротиб меафзояд.
 9. Вобаста ба ин, дар хар як мархилаи такомули давлатдории милли максаду вазифахои фарханги милли мушаххас гардида, тибки он бояд стратегияи наву хадафманд ва самтхои афзалиятноки рушди соха тархрези ва ба ин васила барои бехдошти симои маънави, ташаккули майлу рагбати зебописанди ва хунари эчодгарии афроди чомеа фазои мусоид фарохам ояд. Дар татбики ин хадафхо муассисахои фарханги мамлакат накши халкунанда доранд.
 10. Барномаи давлатии рушди муассисахои фарханги Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2020 дар асоси талаботи Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон, конунхои Чумхурии Точикистон “Дар бораи фарханг”, “Дар бораи фаъолияти китобдори”,”Дар бораи осорхонахо ва фонди осорхонахо”, “Консепсияи рушди фарханги Чумхурии Точикистон” ва дигар санадхои меъёрии хукукии соха бо максади татбики нишондоди банди 35-уми Накшаи чорабинихо чихати ичрои дастуру супоришхои Президенти Чумхурии Точикистон, ки дар маросими савганд ёд кардан дар мачлиси якчояи Мачлиси милли ва Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз 16 ноябри соли 2013 баён гардидаанд, тахия гардидааст.
 11. Айни замон дар чумхури 2330 адад муассисаи фарханги, аз чумла 1354 китобхонаи давлатию оммави (ба истиснои Китобхонаи милли) бо фонди умумии 8 млн. 536724 нусха махсулоти чопи ва дигар маводи иттилооти, 325 каср ва хонахои фарханг, 434 клуб, 57 клуби сайёр, 14 марказхои фархангу фарогати, 6 филармонияхои халки, 44 богхои фархангию фарогати, 25 театри халки, 49 осорхона, 16 хона-осорхона, 23 ансамбли тарона ва ракс, 14 ансамбли шашмакомсарои, 6 ансамбли фалаксарои, 6. ансамбли эстради, 9 ансамбли фолклори-этнографи, 6 ансамбли ракси фаъолият доранд.
 12. Дар муассисахои фарханги мамлакат 12996 нафар кормандон, аз чумла, бо маълумоти олии тахассуси 736 нафар, бо маълумоти олии умуми 4262 нафар, бо маълумоти миёнаи махсус 3341 нафар ва бо маълумоти миёнаи умуми 4657 нафар фаъолият менамоянд.
 13. Тахлилхо нишон медиханд, ки новобаста аз тадбирхои Хукумати Чумхурии Точикистон бахри ривочу равнаки фаъолияти муассисахои фарханг хануз хам камбудихо дар самти тачдиди инфрасохтори соха, тахкими базаи модди-техникии муассисахои фарханг, бахусус таъмини онхо бо технологияи муосири иттилооти, дастгоххои таквияти овоз, созхои мусики, либосхои сахнави, наклиёти хизматрасон, реквизитхо, лавозимоти муосири равшанидиханда, мизу курсихо, адабиёти тозанашр ва таъмини онхо бо мутахассисони баландихтисос ба назар мерасанд.
 14. Тибки маълумоти омори ба холати 1 октябри соли 2015 дар чумхури бинои 644 муассисаи фарханги таъмирталаб, 119 бино дар холати садамави карор доранд. Аз чумла, дар вилояти Хатлон бинои 167 муассиса таъмирталаб, бинои 41 муассисахои фарханг дар холати садамави, дар вилояти Сугд бинои 197 муассиса таъмирталаб, бинои 14 муассиса дар холати садамави, дар ВМКБ бинои 83 муассисаи фарханги таъмирталаб, бинои 32 муассиса дар холати садамави, дар шахру нохияхои тобеи чумхури бинои 197 муассисаи фарханги таъмирталаб ва бинои 32 муассисаи фарханги дар холати садамави карор доранд. Баргузор намудани чорабинихои фарханги дар бинохои садамави имконнопазир аст.
 15. Бинобар саривакт ва ба таври мукаммал маблаггузори нагардидан, кашол ёфтани сохтмони иншооти фарханги солхои тулони ба яке аз проблемахои чиддии соха табдил ёфтааст. Аз чумла, сохтмони касрхои фарханг дар шахру нохияхои Темурмалик, Восеъ, Муъминобод, Дангара, Чаббор Расулов, Кухистони Мастчох бинобар саривакт ва ба таври мукаммал маблаггузори нагардидан солхои зиёд боз идома доранд ва нишондоди 14 карорхои Хукумаги Чумхурии Точикистон дар самти сохтмон ва азнавсозии иншооти фарханги ноичро мондаанд.

Вобаста ба ин, бо максади татбики нишондоди карорхои Хукумати Чумхурии Точикистон тамоми сохтмонхои нотамоми иншооти фарханги ба накшаи чорабинихои Барномаи мазкур ворид карда шудаанд.

 1. Хангоми бархамдихии собок колхозу совхозхо моликияти онхо, аз чумла бино ва амволи муассисахои фарханги дар тавозуни онхо карордоштаро хочагихои фермерию дехконии навтаъсис аз худ намуда, хусуси гардониданд. Яке аз сабабхои асосии чунин вазъият ин аз чониби шуъбахои фарханг саривакт барои истифодабари сертификат накардани китъахои замин ва амволи муассисахои фарханг мебошад. Аз ин ру, дар Барномаи мазкур тахия ва пешниходи тагйиру иловахо ба конунгузории амалкунанда бахри пешгирии хусусигардонии китъахои замин, бино ва амволи муассиса ва иншооти фарханги, инчунин густариши раванди сертификатсиякунонии онхо пешбини гардидааст.
 2. Дар чараёни татбики барномахои рушди фаъолияти китобдори ва компютеркунонии китобхонахои давлатию оммави корхои муайян анчом дода шуда бошанд хам, имруз вазъи фаъолияти китобдори ба талаботи чомеаи муосири иттилооти ва ниёзхои доимоафзояндаи ахоли нисбат ба китоб ва дастёби ба сарчашмахои гуногуни иттилооти чавобгу несг. Зеро имруз дар мамлакат бинои 432 китобхона ё ба андозаи 31,9 фоизи онхо таъмирталаб буда, бинои 89 китобхона дар холати садамави карор дорад. Хамзамон 307 китобхона бинои мустакил надошта, дар бинои дигар ташкилоту муассисахо, чамоатхо ва хонахои шахси фаъолият доранд.
 3. Тахлилхо собит менамоянд, ки дар таркиби фонди китобхонахои чумхури теъдоди китобхо ба забонхои хоричи афзалият дошта, танхо 38 фоизи фонди онхоро адабиёт ба забони давлати ташкил медихад. Сахми макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати дар мукаммалгардонии фонди китобхонахо бо адабиёти тозанашр ба забони давлати назаррас нест. Танхо маблаггузории устувор аз бучети чумхури вазъиятро ба таври мусбат тагйир дода метавонад.
 4. Тибки Накшаи чорабинихои “Барномаи давлатии компютеркунонии китобхонахои давлатию оммави дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2011-2013” барои компютеркунонии китобхонахои чумхури 2 млн. 280,2 хазор сомони пешбини гардида буд, аммо дар чараёни татбики Барнома (солхои 2011-2013) ба Вазорати фарханг хамаги 1 млн. 35 хазор сомони чудо гардид. Макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати низ тибки нишондоди Барномаи мазкур ухдадорихои худро дар самти таъмини китобхонахои вилояти бо компютерхо, пайвастшавии китобхонахо ба шабакаи интернет, харидории барномахои махсуси китобхонавии мутамаркази иттилоти, тахияи фехристхои электрони, таъсиси вебсайти китобхонахо ва китобхонахои электрони ичро накарданд.
 5. Вобаста ба ин, зарурати дар сатхи давлати мусоидат намудан ба идомаи чараёни компютеркунонии тамоми муассисахои фарханги чумхури ба миён омада, он дар доираи Накшаи чорабинихои Барномаи мазкур амали хохад гашт.
 6. Дар татбики сиёсати фархангии Хукумати Чумхурии Точикистон богхои фархангию фарогати мавкеи хоса доранд. Дар аксарияти богхои фархангию фарогати барои истирохату фарогати ахоли шароитхои мусоид фарохам оварда нашуда, онхо бо тачхизоти муосир мучаххаз нестанд. Бо назардошти худмаблаггузор будани аксарияти богхои фархангию фарогати макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати барои ободонии онхо дар самти чудо намудани маблагхои максадноки давлати ва чалби маблагхои сармоягузорони хоричи ва ватани таваччухи кофи зохир намекунанд.
 7. Фонди осорхонахои чумхури (якчоя бо фонди Осорхонаи миллии Точикистон, осорхонахои Академияи илмхои чумхури ва хонамузейхо) 316 326 адад нигорахои дорои арзиши баланди таърихию фархангиро ташкил медихад. Мутаассифона, кисми зиёди ин нигорахо, бахусус дар дехоти мамлакат, дар шароитхои ба талаботи осорхонави номувофик нигохдори шуда, бинобар мавчуд набудани лабораторияи махсуси таъмиру тармим хавфи нобудшавии онхо руз то руз зиёд мегардад. Бо назардошти мавчуд набудани санадхои меъёрии хукукии сохави ашё ва коллексияхои осорхонави дар микёси чумхури хануз ба кайд гирифта нашудаанд. Чунин вазъият раванди тахияи “Фехристи давлатии фонди осорхонахои Чумхурии Точикистон”-ро, ки дар Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи осорхонахо ва фонди осорхонахо” пешбини гардидаст, боз медорад. Вобаста ба ин, дар Барнома бахри хифз, бакайдгирии ашё ва коллексияхои осорхонави ва таъмини рушди фаъолияти осорхонахо як силсила чорабинихо ба накша гирифта шудаанд.
 8. Татбики мукаммали функсияхои ичтимоии муассисахои фарханг, самаранокии фаъолияти онхо, таъмини чараёни рушди устувори соха, хамзамон ичрои бомуваффакияти чорабинихои Барномаи мазкур аз сатхи донишхои назарияви ва малакахои касбии кадрхо вобаста аст.
 9. Дар радифи васеъ гардидани доираи фаъолияти муассисахои фарханг, рушди босуръати имкониятхои технологияи иттилоотию коммуникатсиони дар самти тавлиду тахлил, коркард ва пахши иттилоот, такмили пайвастаи анво ва васоити гуногуни дастёби ба сарчашмахои иттилооти масъалаи тарбия, такмили ихтисос ва бозомузии кадрхо дар сатхи меъёрхо ва стандартхои байналмилалии тахсилоти касби таваччухи хосаро такозо менамояд.
 10. Айни замон дар муассисахои таълимии соха, аз чумла муассисахои тахсилоти оли касби оид ба бисёр самтхои мухими фаъолияти ичтимоию фарханги, ба монанди тармимгари дастхату китобхо, барномарези низомхои автоматикунонидашудаи китобдори-иттилооти, китобдор-мутахассиси сохахои тифлотехника, медиатехника, дефектология, аз чумла сурдопедагогика, тифлопедагогика, продюсер, мутахассиси сохаи реклама, рассом-декоратор, рассом-бутафор, рассом-пардозгар, режиссураи театрхои драмави, рохбари кинофотостудияхо, эчодиёти амали-ороиши, режиссураи театрхои драмави-мусики, мутахассиси хифзи мероси фархангии гайримодди, корманди бадеии муассисахои тахсилоти томактаби ва дар шуъбахои гоибона тахассуси сарояндагони мардумиро тайёр намекунанд. Аз ин ру, бахри мутобик гардонидани сохтор ва васеъ гардонидани доираи фаъолияти Донишкадаи давлатии фарханг ва санъати Точикистон ба номи Мирзо Турсунзода дар самти чоринамоии тахассусхои нав тибки эхтиёчоти вокеии сохаи фарханг бояд чорахои амали андешида шаванд.
 11. Дар Барнома самти тарбияи кадрхо бо назардошти вазифахои афзалиятноку фаври ва дурнамои рушди фаъолияти ичтимои-фарханги дар Чумхурии Точикистон тархрези гардидааст. Зеро имруз сатхи маълумоти кормандони муассисахои фарханги чумхури каноатбахш нест.
 12. Махз савияи донишхои назарияви, малакахои касби ва нихоят салохиятнокии кадрхо ба мундарича ва сатху сифати чорабинихои фарханги таъсири амик мерасонад. Сатхи пасти маълумотнокии кадрхо дар муассисахои фарханг боиси он гардидааст, ки чорабинихо хусусияти мавсими дошта, якнавохт баргузор мегарданд, шумораи махфилхои гуногун дар муассисахои клуби ва китобхонахо кохиш ёфтааст, ташаббусхои нави эчоди кам ба назар мерасанд.
 13. Корманди дорои маълумоти миёнаи умуми, аз ухдаи тахлили вазъи ичтимои-фархангии махалли хизматрасони, тамоюлоти чахонишавии фарханг, кор бо технологияи муосири иттилооти, чалби ахоли ба махфилхои

гуногуни шавковар, ташкили чорабинихои фарханги дар сатхи зарури, ворид намудани навгонихо ба фаъолияти ичтимоию фарханги баромада наметавонанд. Чунин вазъият ба завки зебописандии ахоли, мавкеи ичтимоии муассисахои фарханги кишвар таъсири манфи расонида, раванди татбики самарабахши сиёсати фархангии Хукумати чумхуриро халалдор месозад.

 1. Вазъи такмили ихтисос ва бозомузии кадрхои сохаи фарханг низ ташвишовар аст. Дар чумхури хануз низоми устувори такмили ихтисос ва бозомузии кадрхои сохаи фарханг ташаккул наёфтааст. Факултаи такмили ихтисос ва бозомузии кормандони сохаи фарханг, санъат ва табъу нашри Донишкадаи давлатии фарханг ва санъати Точикистон ба номи Мирзо Турсунзода бинобар махдудиятхои молияви, кадри, мавчуд набудани барномахои нави таълими вобаста ба тамоюлоти муосири рушди фарханг, тараккиёти босуръати технологияхои муосири иттилооти ва телекоммуникатсиони имконияти ба таври мукаммал ва дар сатхи зарури фаро гирифтани тамоми ниёзмандонро ба такмили ихтисос ва бозомузи надорад. Вазъият танхо дар заминаи таъсиси Донишкадаи чумхуриявии хакмили ихтисос ва бозомузии кормандони сохаи фарханг, ки дар Барнома пешниход гардидааст, имконпазир мегардад.
 2. Аз чи гуна хал гардидани мушкилихои сохаи фарханг, дар нихояти кор, тавассути кадом инфрасохтор, дар кадом заминаи модди-техники, иттилооти, кадри ташаккул ёфтани маърифати сиёси, иктисоди, хукуки, чахонбинии илми ва сатхи маънавиёти кишрхои гуногуни чомеаи Точикистон, бахусус насли наврас вобаста аст
 3. Бо дарназардошти он, ки дар доираи (мухлати) татбики Барномаи мазкур ва имкониятхои вокеии Бучети чумхурияви халли мукаммали мушкилоти имрузаи муассисахои фарханги чумхури имконнопазир аст, дар Барнома тибки нишондоди “Консепсияи рушди фарханги Чумхурии Точикистон” тахия ва пешниходи 4 барномаи минтакави ва вилоятии рушди сохаи фарханг барои солхои 2016-2025 пешбини гардидааст. Ин имкон медихад, ки иктидорхои иктисоди ва нерухои зехнии соха зина ба зина, максаднок ва сарфакоронаву самарабахш мавриди истифода карор гиранд. Зеро фарханг сохаест, ки маъмулан ба дастгирии молиявии давлат бештар ниёз дошта, дар киёс бо дигар сохахои ичтимоию иктисоди хануз дар сатхи зарури ба шароити иктисоди бозори ва муносибатхои нави иктисоди омода нашудааст. Аз ин ру, механизмхои иктисодие заруранд, ки тавассути онхо фарханг ба иштирокчии фаъоли равандхои нави ичтимоиву иктисодии чомеа табдил ёфта, самараи дастгирии молиявии давлат на танхо дар конеъгардонии ниёзхои маънавии аъзои чомеа, балки дар тавлиди харчи бештари арзишхои нави маънави аён гардад.
 4. Дар таъмини рушди бемайлони сохаи фарханг хиссаи сармояи сохибкорони ватани, хавасмандии эхсонкори, татбики лоихахо бахри чалби сарчашмахои маблаггузории гайрибучети, аз чумла сармояи хоричи чандон назаррас нест.
 5. Аз ин ру, дар шароити имруза, рохи халли мушкилоти сохаи фархангро танхо дар доираи имкониятхои иктисодии давлат махдуд накарда, балки бахри пешрафти соха чалби харчи бештари сармояи хоричи ва сохибкорони ватани, чоринамоии хизматрасонихои музднок, рушди бозори сарватхои фарханги, ривочу равнаки сохибкори ва хавасмандгардонии эхсонкориро ба рох мондан зарур аст.

3. МАКСАД ВА БАЗИФАХОИ БАРНОМА

 1. Максади асосии Барномаи мазкур таъмини рушди устувори муассисахои фарханг дар мархилаи нави пешрафти хаёти ичтимоииктисоди ва фархангии Чумхурии Точикистон, тамоюлоти чахонишавии фарханг тавассути тачдиди инфрасохтор, тахкими заминаи ракобатпазири модди-техники, тарбияи кадрхои соха ва ба ин васила мусоидат намудан ба раванди эчодиёти халк, татбики самарабахши неруи фарханги ва маънавии афроди чомеа мебошад.
 2. Бахри ноил шудан ба ин максад ичрои вазифахои зерин заруранд:

– андешидани силсилаи тадбирхо бахри такмили заминаи меъёрии хукуки ва низоми идоракунии фаъолияти ичтимои-фарханги;

– мутобикгардонии мундарича ва самти фаъолияти муассисахои фарханг ба хадафхои Стратегияи миллии рушд;

– баланд бардоштани хисси масъулиятшиносии тамоми субъектхои низоми идоракунии фарханг нисбати таъмини рушди устувори соха;

– тачдид ва ба талаботи замони муосир мутобик гардонидани инфрасохтори сохаи фарханг;

– бунёди заминаи модди-техникии замонавии муассисахои фарханг, аз чумла тачхизонидани онхо бо технологияи муосири иттилооти, таъминот бо дастгоххои таквияти овоз, созхои мусики, либосхои сахнави, наклиёти хизмати, мебелхо ва адабиёти тозанашр;

– фарохам овардани шароити мусоид барои ворид шудани муассисахои таълимии сохаи фархангу хунар ба низоми ягонаи тахсилот тибки стандартхои байналмилали ва бозори чахонии-мехнат;

– ташаккули низоми устувори такмили ихтисос ва бозомузии кормандони сохаи фарханг;

– таъмини шароитхои мусоид чихати дастёбии баробари тамоми кишрхои ахоли ба арзишхои фарханги;

– баргузор намудани чорабинихо бахри эхё, хифз, рушд ва таргиби мероси гановатманди фарханги милли дар дохил ва хоричи кишвар;

– баланд бардоштани сатху сифат самаранокии фаъолияти муассисахои фарханги чумхури ва чорабинихои фарханги;

– таъминоти методии фаъолияти ичтимои-фарханги;

– пешгирии холатхои хусусигардонии муассисахо ва иншооти фарханги;

– таъмин намудани рушди устувор ва баробари фархангии тамоми минтакахои чумхури;

– бунёди богхои нави фархангию фарогати;

– чоринамоии хизматрасонии пулаки дар муассисахои фарханг;

– пайвастнамоии муассисахои фарханг ба шабакаи интернет, таъсиси сомонахо ва сурогахои электронии раёсатхо, шуъба ва бахшхои фарханг;

– чалби маблагхои гайрибучеги барои рушди сохаи фарханг;

– таъмини шароит бахри ривочу равнаки корхои илми-тахкикоти дар сохаи фарханг ва санъат;

– ширкати кормандони сохаи фарханг дар хамоишхои илмии байналмилали, курсхои такмили ихтисос ва чараёни омузиши тачрибаи пешкадами фаъолияти ичтимои-фарханги;

– ташкили сафархои хунарии коллективхо, дастахои худфаъолияти ва гуруххои эчодии чумхури ба хоричи кишвар.

4. САМТХОИ АСОСИИ ТАТБИКИ БАРНОМА

 1. Бахри таъмини рушди устувори муассисахои фарханги Чумхурии Точикистон то соли 2020 дар Барнома самтхои афзалиятноки зерин муайян карда шудаанд:

– такмили заминаи меъёрии хукуки ва низоми идоракунии фаъолияти ичтимои-фарханги;

– рушди тахкикоти илми ва таъминоти методии-фаъолияти ичтимоифарханги;

– такмили самтхо, мундарича ва баланд бардоштани сатху сифати фаъолияти ичтимои-фарханги;

– тарбияи кадрхо;

– сохтмон ва таъмиру азнавсозии иншооти фарханги;

– бунёди заадинаи модди-техникии муассисахои фарханг.

5. МАНБАЪХОИ МАБЛАГГУЗОРИИ БАРНОМА

 1. Сарчашмахои асосии маблаггузории татбики Накшаи чорабинихои Барнома маблагхои хамасола аз Бучети давлати барои рушди сохаи фарханг ва илм пешбинишаванда; сармояи сохибкорони ватани ва грантхои фондхои байналмилали мебошанд.
 2. Харочот барои татбики Барнома аз хисоби тамоми манбаъхои маблаггузори (тибки нарххои солхои дахлдор) 26 млн. 84 хазор сомониро ташкил медихад.

6. МУХЛАТИ ТАТБИКИ БАРНОМА

 1. Чорабинихои Барномаи мазкур дар давоми солхои 2016-2020 татбик мегарДанд. Барномаи мазкур мархилаи навбатии татбики чорабинихо оид ба таъмини рушди муассисахои фарханги Чумхурии Точикистонро фаро гирифта, пас аз татбики мукаммали максад ва ичрои вазифахои он дар оянда барномахои нав тахия хоханд шуд.

7. НАТИЧАХОИ ТАТБИКИ БАРНОМА

 1. Тавассути татбики Накшаи чорабинихои Барнома натичахои зерин ба даст хоханд омад:

– заминаи меъёрии хукуки ва низоми идоракунии фаъолияти ичтимоифарханги такмил меёбад;

– рушди устувор ва баробари тамоми минтакахои чумхури дар сохаи фарханг таъмин мегардад;

– чараёни номатлуби хусусигардонии бино, амвол ва иншооти фарханги пешгири мегардад;

– хисси масъулиятшиносии тамоми субъектхои идоракунии фаъолияти ичтимои-фарханги дар таъмини рушди устувори сохаи фарханг баланд мегардад;

– маблаггузори бахри рушди сохаи фарханг аз хисоби сарчашмахои гайрибучети афзоиш меёбад;

– барои ташаккули батадричи инфрасохтори замонавии сохаи фарханг шароити нисбатан мусоид фарохам меояд;

– барои татбики босифат ва самарабахши функсияхои ичтимоии муассисахои фарханги чумхури шароити мусоид фарохам меояд;

– бахри эхё, хифз ва рушди суннатхо, таргиби дастовардхои фарханги муосир ва таргиби мероси пургановати фарханги ниёгон ба чахониён имкониятхои бештар фарохам меояд;

– дар чумхури низоми устувори такмили ихтисос ва бозомузии кормандони сохаи фарханг ташаккул меёбад;

– сатхи донишхои назарияви ва малакахои касбии мутахассисони сохаи фарханг баланд мегардад;

– шумораи зиёди бинои муассисахои фарханг таъмиру тармим ва баркарор гардада, як кисми онхо бо иморатхои мустакил таъмин мегарданд;

– шумораи бинохои навбунёди муассисахои фарханги афзоиш меёбад.

 1. Накшаи чорабинихои Барнома ва сарчашмахои маблагтузории он замима мегарданд (замимахои 1 ва 2).

Замимахои 1-2

Замимаи 1

ба Барномаи давлатии рушди

муассисахои фарханги Чумхурии

Точикистон барои солхои 2016-2020

Накшаи

чорабинихои татбики Барномаи давлатии рушди муассисахои фарханги Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2020

Номгуйи чорабинихо Масъулон Тачхизоти зарури, ашё, мавод Арзиши як адад

тачхизот, ашёва мавод (хазор сомони)

Маблаги умуми харочот (ба хисоби хазор сомони) Мухлати ичро Сарчашмахои маблагузори
1 2 3 4 5 6 7 8
  Такмили заминаи меъёри-хукуки

ва низоми идоранамоии фаъолияти ичтимои-фарханги

           
1 Тахияи накшахои мушаххаси чорабинихо оид ба татбики нишондодхои Барномаи мазкур дар вилоятхо ва шахру нохияхои чумхури Макомоти

ичроияи хокимияти     давлатии Вилояти         Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи

чумхури

      2016  
2 Тахия ва пешниходи тагйиру иловахо ба Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи    рузхои    ид” оид ба эълон намудани      “Рузи фарханг” дар Чумхурии Точикистон Вазорати фарханг       2016  
3 Омузиш ва тахияи пешниход ба Хукумати Чумхурии Точикистон оид ба эълон намудани соли 2017 хамчун “Соли фарханг” Вазорати фарханг       2016  
4 Тибки нишондоди “Консепсияи рушди фарханги Чумхурии    Точикистон” (карори ХЧТ №501 аз 30.12.2005) тахия намудани барномахои зерини вилояти ва минтакавии рушди сохаи фарханг: – “Барномаи рушди фарханг дар Вилояти Мухтори Кухистони  Бадахшон барои солхои 2016-2025”;

– “Барномаи рушди фарханг дар вилояти Хатлон барои солхои 2016-2025”;

– “Барномаи рушди фарханг дар вилояти Сугд барои солхои 2016-2025”;

– “Барномаи рушди фарханг дар шахру нохияхои тобеи чумхури барои солхои 2016-2025”

Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори  Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури       2016  
  Рушди тахкикоти илми ва таъминоти методии фаъолияти ичтимои-фарханги            
5 Таъсиси Муассисаи давлатия “Акаде-мияи фарханг ва иттилоот” дар заминаи истифодаи амвол, вохидхои корй ва -неруи илмии Пажухшпгохи фарханг ва иттилоот Вазорати фарханг       2017  
6 Тахияи низомномахои нави муассисахои фарханг (китобхонахо, касрхо, муассисахои кулуби, богхои фарханги-фарогати) Вазорати фарханг       2017 2018  
7 Тахияи “Низомномая Фонди осорхонахои Чумхурии Точикистон” Вазорати фарханг       2016 2017  
8 Тахияи “Дастурамал дар бораи бакайдгири ва нигохдории ашёи осорхонави ва коллексияи  осорхонави” Вазорати фарханг       2016  
9 Бакайдгирии ашё ва коллексияхои осорхонавии Фонди осорхонахои Чумхурии Точикистон Вазорати фарханг       2017  
10 Тахияи “Низомномаи Фехристи давлатии Фонди осорхонахои Чумхурии Точикиотон” Вазорати фарханг       2017  
11 Тахияи “Фехристи давлатии   Фонди осорхонахои Чумхурии Точикистон” Вазорати фарханг       2018 2019  
12 Тахия ва чопи рисолахои илми оид ба мушкилотхои бунёдии сохаи фарханг ва хунар Вазорати фарханг     30,0 30,0 30,0 30,0 2017 2018 2019 2020 Дар доираи маблагхои пешбинишудаи сохаи фарханг
13 Ташкили бонки иттилоотии электрони оид ба хунархои бадеии халки Вазорати фарханг     10,0 10,0 10,0 10,0 2017 2018 2019 2020 Дар доираи маблагхои пешбинишудаи оохаи фарханг
  Такмили самххо, муидарича ва баланд бардоштани сатху сифати фаъолияти ичтимои-фарханги            
14 Фестивали чумхуриявии “Хафтаи кито-би кудакону наврасони Точикистон” Вазорати фарханг     : 30,0

30,0 30,0 30,0

2017 2018 2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
15 Фестивали дастахои    худфаъолияти акаллиятхои   милли ва чамъиятхои точикони бурунмарзи Вазорати фарханг     30,0 30,0 2017 2019 Чорабинихри марказонидашудаи Вазорати фарханг
16 Фестивали чумхуриявии   “Рассомони наврас” Вазорати фарханг     30,0 30,0 30,0 30,0 2017 2018 2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
17 Фестивали   чумхуриявии   ансамблхои оилави “Дунёи  саодат” Вазорати фарханг     40,0 40,0 2017 2019 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
18 Озмуни чумхуриявии      осорхонахо “Оинаи таърих” Вазорати фарханг     40,0

40,0

2017 2019 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
19 Озмуни    чумхуриявии     китобхонахо “Чароги хидоят” Вазорати фарханг     40,0 40,0 2018 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
20 Баргузор намудани сабкати чумхуриявии “Зинда бош китоб!” Вазорати фарханг     50,0 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
21 Озмуни чумхуриявии        “Библио-марафон” Вазорати фарханг     30,0 30,0 30,0 30,0 2017 2018 2019     2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
24 Фестивалхои мусики Вазорати фарханг     50,0 50,0 50,0 50,0 2017 2018 2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
25 Ташкили сафари “Корвони китоб” ба шахру нохияхои чумхури Вазорати фарханг     300,0     300,0 300,0 300,0 2017 2018 2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
26 Фестивали чумхуриявии “Чилваи чакан” Вазорати фарханг, Макомоти ичроияи хокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шахри-Кулоб     50,0 50,0 2018 2020 Бучети макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
27 Фестивали чумхуриявии “Иди атлас” Вазорати фарханг, Макомоти ичроияи хокимияти давлатии вилояти Сугд     50,0 50,0 2017 2019 Бучети макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
28 Озмуни чумхуриявии богхои фарханги-фарогати “Гулзори маърифат” Вазорати фарханг     50,0 50,0 2018 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
29 Озмуни чумхуриявии муассисахои клуби “Даргохи хунар ва маърифат” Вазорати фарханг     30,0 30,0 2017 2019 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
30 Нашри оилоилаи “Китобхонаи мактаб” оид ба санъат, фарханг, техника, илмхои дакик ва табиатшиноси Вазорати фарханг, Вазорати маориф ва илм     200,0 200,0 200,0 200,0 2017 2018 2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг ва Вазорати маориф ва илм
31 Нашри  китобхои мусаввари маърифати барои кудакони синни томактаби, хурд ва миёнаи мактаби Вазорати фарханг, Вазорати маориф ва илм     50,0 50,0 50,0 50,0 2017 2018     2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг ва Вазорати маориф ва илм
  Чорабинихои дар самти тарбияи кадрхо            
32 Ворид намудани  ихтисосхои  нав   ба Таснифоти давлатии равия ва ихтисосхо дар Чумхурии Точикистон  барои хамаи     зинахои     тахсилоти     сохаи фарханг   ва   хунар    –    сарояндагони мардуми  (барои шуъбахои гоибона), режиссураи театрхои драмави-мусики, режиссураи театрхои драмави, рохбари кинофотостудияхо,   эчодиёти   амали-ороиши, тармимгари китобу дастхатхо, барномасози, низомхои автомати-кунонидашудаи китобдори-иттилооти,  продюсер,  рассом-декоратор,  рассом-бутафор,   рассом-пардозгар,   мутахассиси хифзи мероси  фарханги гайримодди,  корманди  бадеии  муассисхои тахсилоти    томактаби ва устохои созхои мусики Вазорати фарханг, Вазорати маориф ва илм, Вазорати рушди иктисод ва савдо       2016  
33 Таъсиси Донишкадаи    чумхуриявии такмили ихтисос     ва бозомузии кормандони сохаи фарханг аз хисоби вохидхои   кории факултаи такмили ихтисоси кормандони сохаи фарханг, санъат ва табъу нашри Донишкадаи давлатии фарханг ва санъати Точикистон ба номи М. Турсунзода ва дигар муассисахои       таълимии  Вазорати фарханг Вазорати фарханг, Вазорати маориф ва илм, Вазорати рушди иктисод ва савдо       2017 Дар доираи бучети муассисахои таълимии Вазорати фарханг
34 Баргузор намудани озмунхои вилояти ва минтакавии “Китобхонаи бехтарин дар     сохаи технологияи мусоири иттилооти” Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухиотони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури     15,0 15,0 15,0 2017 2019 2020 Бучети макомоти вдроияи махалли хокимияти давлати
 

35.

Ба мактаб-интернатхо табдил додани мактабхои амалкунандаи бачагонаи мусики, санъат, рассоми бо истифода аз бино, амвол, вохидхои кори ва нерухои эчодию педагогии онхо дар шахру нохияхои Душанбе, Кулоб, Кургонтеппа, Хучанд, Истаравшан, Хоруг ва Ванч (тибки нишондоди банди 10-и “Барномаи рушди хунархои бадеии халки дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2009-2015” (карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 октябри соли 2008, №513) Вазорати фарханг, Вазорати маориф ва илм, Вазорати рушди иктисод ва савдо       2016-2018 Дар доираи бучет ва суратхиооби махсуси муассисахои таълими
 36 Баргузории семинар-машварати чумхуриявии кормандони сохаи фарханг Вазорати фарщанг     30,0    30,0

30,0

30,0

2017     2018 2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи    Вазорати фарханг
37 Зиёд намудани шумораи квотахо барои довталабон  аз нохияхои кухистони чумхури оид ба ихтисосхои сохаи фарханг ва санъат Вазорати рушди иктисод ва савдо  Вазорати фарханг, Вазорати маориф ва илм       2016-2020  
38 Бо бинои мустакил таъмин намудани мактабхои бачагонаи мусики, санъат ва расоми Макомоти      ичроияи хокимияти  давлатии вилояти        Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои       Хатлон, Сугд, шахру нохияхои тобеи чумхури       2016-2020  
39 Аз тавозуни макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати ба тавозуни Вазорати фарханг гузаронидани тамоми мактабхои бачагонаи мусики, санъат ва рассоми Вазорати       фарханг, Кумитаи       давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлати, макомоти       ичроияи хокимияти     давлатии вилояти        Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури       2016-2020  
40 Таъсиси Филармонияи бачагонаи Точикистон дар заминаи бино, амвол, вохидхои кори ва неруи эчодии муассисаи давлатии “Касри фарханг ва санъати чумхурияви – Маркази чумхуриявии эстетикии кудакон ва чавонон” Вазорати фарханг       15,0 2017 Дар доираи маблагхои пешбинишудаи сохаи фарханг
41 Андешидани чорахои катъи чихати зиёд намудани шумора ва   баланд бардоштани сатхи  фарогирии  ахоли, бахусус кудакону наврасон ба махфилхо оид ба самтхои гуногуни:

– хунархои бадеии халки;

– мероси гайримоддии фарханги,  аз чумла эчодиёти шифохи;

– санъати мусики;

– ракс ва гайра.

Макомоти ичроияи хокимияти давлатии

Вилояти Мухтори

Кухистони Вадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру  нохияхои тобеи чумхури

      Мунтазам  
42 Чудо намудани як вохиди кории “Нозирии хифзи ёдгорихои таърихию фарханги” дар раёсатхо, шуъбахо ва бахшхои фарханг аз хисоби азнавтаксимкунии вохидхои кории макомоти ичроияи махалли хокимияти давлати Макомоти ичроияи хокимияти давлатии вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури       2016-2017  
43 Таъмини ширкати кормандони сохаи фарханг дар намоишхои илмии сохави, курсхои такмили ихтисос ва чараёни омузиши тачрибаи пешкадами фаъолияти ичтимои-фархангии хоричи Вазорати фарханг, Вазорати корхои хоричи     150,0 150,0 150,0 2017

2019

2020

Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
44 Ташкили сафархои хунарии коллективхо ва гуруххои эчодии чумхури ба хоричи кишвар Вазорати фарханг, Вазорати корхои хоричи, макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури     200,0 200,0 200,0 200,0 2017 2018 2019 2020 Чорабинихои марказонидашудаи Вазорати фарханг
  Сохтмон ва таъмиру азнавсозии иншооти фарханги            
45 Таъмири асосии бинои   Китобхонаи давлатии  бачагонаи чумхуриявии  ба номи Мирсаид Миршакар Вазорати фарханг     350 350 2017 2018 45
46 Таъмири асосии бинои Касри фарханги санъати чумхурияви  Маркази чумхуриявии     эстетикии кудакон ва чавонон Вазорати фарханг     250

250 300

2018

2019

2020

46
47 Таъмири бинохои садамавии китобхонахо ва муасоисахои   клуби чумхури (тибки нишондоди банди 36-уми “Накшаи    чорабинихо чихати ичрои дастуру супоришхои Президенти Чумхурии Точикистон, ки дар маросими савганд ёд кардани Президенти Чумхурии Точикистон дар чаласаи якчояи Мачлиси  Милли ва Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз 16 ноябри соли 2013  баён гардидаанд”  (карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 13 декабри соли 2013, №617) Вазорати фарханг     1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2017

2018

2019

2020

47
48 Суръат бахшидани чараёни ба истифодадихии бинохои нави касрхои фарханг дар шахраки Мехрони нохияи Кухистони Мастчох, чамоати Шуроби шахри    Исфара, чамоати шахраки Пролетари нохияи Чаббор Расулови вилояти Сугд, Муъминобод, Дангара, Восеи    вилояти Хатлон, нохияи Рушони   ВМКБ, Точикобод, китобхонаи   марказии нохияи Спитамен, клуби    дехаи Шошбувади чамоати дехоти Сежди нохияи Рошткалъа Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури       2016-2018 48
49 Бо максади татбики нишондоди банди 10 Накшаи чорабинихои   Барномаи мазкур ба лоихаи   Накшаи чорабинихои      барномахои минтакавии рушди  сохаи фарханг барои солхои

2016-2025 ворид намудани сохтмони бинохои Касрхои фарханг дар маркази шахру нохияхои Ч.Руми, Хуросон, Вахш, Кургонтеппа, Абдурахмони Чоми, Фархор, Шурообод, Панчи вилояти Хатлон, Бобочон Гафуров ва Ашти вилояти Сугд, дар марказ ва дехаи Барсени нохияи Шугнон, шахри. Хоруг, Ишкошими ВМКБ, Чиргатол шахраки Навобод ва маркази дехоти Хойити нохияи Рашт, хонахои фарханг дар дехоти Сангвор ва Чилдараи нохияи Тавилдара, клубхо дар дехоти Хидорчев ва Видачи нохияи Рошткалъа, Сардеми нохияи Шугнон, китобхонахои маркази дар шахру нохияхои Хамадони, Муъминобод, Темурмалик, Шурообод, Балчувон, Кургонтеппа, Вахш, Носири Хусрав, китобхонаи вилоятии бачагонаи шахри Кулоб, Дарвоз, Шугнон, дехоти Бачув, Нишусп, Вознавди нохияи Рушон, дехоти Барсем ва Сардеми нохияи Шугнон, махаллаи Хоруги Болои ВМКБ, маркази нохияи Варзоб, дехоти Дехобод, Хочагулпуш, Бахористони Чуст, Долони дехоти ба номи А.Хасанови нохияи Шахринав, дехоти Руботнол, Ёзганд, Миёнаду ва Лочурги нохияи Тавилдара, бинохои нави осорхонахо дар шахру нохияхои Шурообод, Муъминобод, Чиликул, Вахш ва Панчи вилояти Хатлон, шахри Хоруги ВМКБ, бинои нави бахши фарханг дар шахри Хоруг, Коллечи санъат дар шахри Кургонтеппа, мактаби бачагонаи санъат дар нохияи Хуросон

 

 

Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру

нохияхои тобеи

чумхури

      2016  
50. Харидории аргунчаку чархофалакхо ва дигар тачхизоти замонави барои чихозонидани богхои фарханги-фарогати Макомоти      ичроияи хокимияти    давлатии вилоятхои  Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури     950,0 950,0 950,0 950,0 2017

2018

2019

2020

Чалби сармоятузори
51 Чудо намудани китьаи замин ва маблаггузори барои бунёди богхои фарханги-фарогати (тибки нишондоди банди 10 карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 4 феврали соли 2010, №33 “Дар бораи натичахои рушди ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон дар соли 2009 ва вазифахо барои соли 2010” Макомоти      ичроияи хокимияти    давлатии нохияхои        Вилояти Мухтори    Кухистони Бадахшон, Айни, Истиклол, Гончи, Кухистони Мастчох, Шахристон,        Шурообод, Муъминобод,       Балчувон, Ховалинг, Хуросон,    Варзоб, Нуробод, Рудаки, Тавилдара,

Точикобод

      Бучети махалли
52 Сохтмони Маркази чавонон дар дехаи Палдораки нохияи Мастчох (тибки нишдондоди карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 13 августи 2008, №399 “Дар бораи Барномаи рушди ичтимоию иктисодии нохияи Мастчохи вилояти Сугд барои солхои 2008-2015” Вазорати фарханг, Макомоти ичроияи хокимияти давлатии вилояти Сугд, нохияи Мастчох     1   Бучети давлати
53 Сохтмони касри фарханг барои 400 чой дар нохияи Шахринав (тибки нишондоди карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 авгуси соли 2007, № 450  “Дар бораи Барномаи рушдн ичтимоию иктисодии нохияи Шахринав дар давраи то соли 2015” Вазорати фарханг,  Макомоти ичроияи хокимияти давлатии нохияи Шахринав         Бучети давлати
54 Сохтмони Китобхонаи бачагона дар маркази нохияи Шахринав (тибки нишондоди карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 августи соли 2007, №450 “Дар бораи Барномаи рушди ичтимою иктисодии нохияи Шахринав дар давраи то соли 2015” Вазорати фарханг, Макомоти ичроияи хокимияти давлатии нохияи Шахринав         Бучети давлати
55 Азнавсозии касри фарханги шахраки Гаравутии нохияи Чиликул (тибки нишондоди карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 3 декабри соли 2012 № 683 “Дар бораи Барномаи рушди ичтимоию иктисодии нохияи Чиликули вилояти Хатлон барои солхои 2013-2016 Вазорати фарханг, Макомоти ичроияи хокимияти давлатии вилояти Хатлон, нохияи Чиликул         Бучети давлати
56 Азнавсозии хонаи фарханг дар дехаи Басиди чамоати Басиди нохияи Рушон (тибки нишондоди банди 50 карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 2 марти соли 2013, №82 “Дар бораи Накшаи чорабинихо оид ба рушди ичтимоию иктисодии водии Бартанги нохияи Рушон” Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии  Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва нохияи Рушон     1 2016 Бучети давлати
57 Сохтмони касри фарханг дар нохияи Муъминобод (тибки нишондоди банди 45 Накшаи чорабинихо оид ба ичрои дастуру супоришхои Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон, ки мохи августи соли 2011 дар чараёни сафари кори ба шахру нохияхои вилоятхои Сугд, Хатлон ва ВМКБ баён доштанд) Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии вилояти Хатлон ва нохияи Муъминобод       2016-2018 Бучети давлати
58 Сохтмони бинои клуби дехаи Бознавди нохияи Рушон (тибки нишондоди банди 28 Накшаи чорабинихо оид ба ичрои дастуру супоришхои Президенти Чумхурии  Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон, ки 18-19 сентябри соли 2012 дар чараёни сафари кори ба шахру нохияхои ВМКБ баён доштанд) Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва нохияи Рушон       2016-2018 Бучети давлати
59 Сохтмони хонаи фарханг дар дехаи Спончи нохияи Рушон (тибки нишондоди банди 49 карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 2 марти соли 2013, №82 “Дар бораи Накшаи чорабинихо оид ба  рушди ичтимоию иктисодии водии Бартанги нохияи Рушон” Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва нохияи Рушон       2016-2018 Бучети давлати
60 Сохтмони хонаи фарханг дар дехаи Савноби нохияи Рушон (тибки нишондоди банди 51 карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 2 марти соли 2013, №82 “Дар бораи Накшаи чорабинихо оид ба рушди ичтимоию иктисодии водии Бартанги нохияи Рушон” Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва нохияи Рушон       2016-2018 Бучети давлати
61 Сохтмони Маркази фарханги дар нохияи Ишкошим (тибки нишондоди банди 32 Накшаи чорабинихо оид ба ичрои дастуру супоришхои Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон, ки 18-19 октябри соли 2012 дар чараёни сафари кори ба шахру нохияхои ВМКБ баён доштанд) Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва нохияи Ишкошим       2016-2018 Бучети давлати
62 Сохтмони осорхона дар шахраки Гарми нохияи Рашт (тибки нишондоди карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 3 декабри соли 2011, №600 “Дар бораи Барномаи рушди ичтимою иктисодии нохияи Рашт барои солхои 2012-2016” Вазорати фарханг, макомоти ичроияи хокимияти давлатии нохияи Рашт       2017 Вучети давлати
63 Ташкил намудани корхонаи хурди истехсоли бутафор ва реквизитхои театри Макомоти ичроияи хокимияти давлатии шахри Душанбе, вилоятхои Сугд, Хатлон       2016-2018  
64 Ташкил намудани магозахои фуруши маснуоти хунархои бадеии халки “Армугон” дар шахри Душанбе, маркази вилоятхо ва мавзехои таърихию фархангии чумхури Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Хатлон, Сугд ва шахру нохияхои тобеи чумхури       2016-2018  
65 Ташкил намудани студияхои сабти овоз дар маркази вилоятхо ва шахру нохияхои тобеи чумхури Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Хатлон, Сугд ва шахру нохияхои тобеи чумхури       2016-2020  
66 Харидории дастгоххои таквияти овоз Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури 10

10

10

10

60,0

60,0

60,0

60,0

600,0 600,0 600,0 600,0 2017

2018

2019     2020

Бучети махалли
67 Харидории созхои мусикии милли Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури 80

80

80

80′

2,5

2,5

2,5

2,5

200,0 200,0 200,0 200,0 2017

2018

2019

2020

Бучети махалли
68 Харидории либосхои сахнави Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури 200 200 200 200 0,5 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 2017 2018 2019 2020 Бучети махалли
69 Харидории мебелхо, аз чумла курсихои театри ва рафхои китобмони барои муассисахои фарханг Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури     200,0 200,0 200,0 200,0 2017 2018 2019 2020 Бучети махалли
70 Харидории тачхизот, мебелхои кудакона (курси, миз, рохаткурси, чевони китоб ва курсихои театри барои Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Вазорати фарханг     50,0 50,0 2017 2018 Дар доираи маблагхои  пешбинишудаи сохаи фарханг
71 Бо тачхизоти муосири равшанидиханда таъмин намудани касрхо ва хонахои фарханги маркази вилоятхо ва шахру нохияхо Макомоти ичроияи   хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури 10

10

10

10

28,0

28,0

28,0

28,0

280,0 280,0 280,0 280,0 2017

2018

2019

2020

Бучети махалли
72 Таъсиои тифяокабинетхо барои истифодабарандагони дорои имко-ниятхои махдуди чисмони (маъюбон) дар назди тамоми китобхонахои вияояти ва марказии шахру нохияхр Вазорати фарханг, Макомоти ичроияи хошмияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хат-лон ва шахру нохияхои  тобеи чумхури       2016-2020 Аз хисоби грантхои тащкилотхри байналмилали ва маблагхои сармоягузорони ватани
/3 Хамчун замимаи осори чопи ба рох мондани нашри китобхои электрони дар нашриётхои чумхури Вазорати фарханг       2016-2020 Аз хисоби даромадхои дохилии муассисахои нашриявии тобеи Вазорати фарханг
74 Андешидани тадбирхои мушахасс бахри ободони ва бо тачхизоти зарури таъмин намудани богхои фарханги-фарогати дар шахру нохияхои Бобочон Гафуров, Чкалов, Чаббор Расулов, Конибодом, Зафаробод, Мастчох, Кайроккум, Норак, Кубодиён, Носири Хусрав, Чиликул Макомоти ичроияи хокимияти давлатии вилоятхои Сугд, Хатлон         Бучети махалли
75 Таъмин       намудани       китобхонахои вилояти ва марказии шахру нохияхо бо:

– компютерхо;

– принтерхои лазерии якранга;

– сканерхо;

– мизхои компютери;

– курсихои компютери

Макомоти ичроияи  хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури 216

144

72

216

216

3,25

0,8

0,8

0,5

0,18

702,0 115,2 43,2. 108,0 38,8 2017 Бучети махалли
76 Таъмин намудани      китобхонахои вилояти ва марказии шахру нохияхо бо:

– компютерхо;

– принтерхои лазерии якранга;

– сканерхо;

– мизхои компютери;

– курсихои компютери.

Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури 216

144

72

216

216

3,25

0,8

0,8

0,5

0,18

702,0 115,2 43,2 108,0 38,8 2018 Бучети махалли
77 Таъмин намудани муассисахои клубии чумхури бо:

– компютерхо;

– принтерхои лазерии якранга;

– сканерхо;

– мизхои компютери;

– курсихои компютери.

Макомоти жчроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хат-лон ва шахру нохия-.хои тобеи чумхури 260 130 65 260 260 3,25 0,8 0,8 0,5 0,18 845,0 104,0 39,0 130,0  46,8 2017 Бучети махаллй
78 Таъмин намудани муассисахои клубии чумхури бо:

– компютерхо;

– принтерхои лазерии якранга;

– сканерхо;

– мизхои компютери;

– курсихои компютери.

Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Сугд, Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури 260

130

65

260

260

3,25

0,8

0,8

0,5

0,18

845,0  104,0 39,0 130,0 46,8 2018 Бучети махалли
79 Пайвастнамоии тамоми китобхонахои вилояти ва марказии шахру нохияхои чумхури ба шабакаи интернет ва таъсиси сомонаи онхо дар  шабакаи мазкур бо назардошти     харочоти хамасолаи домен, хостинг, фаъолияти сомонахо ва истифода аз интернет Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Хатлон, Сугд ва шахру нохияхои тобеи чумхури     100,0 100,0 100,0 100,0 2017

2018

2019

2020

Бучети махалли
80 Пайвастнамоии раёсатхо, шуъбахо ва бахшхои фарханги макомоти ичроияи хокимияти давлатии    вилоятхо ва шахру нохияхои чумхури ба шабакаи интернет ва таъсиси сомонаи онхо дар шабакаи     мазкур бо назардошти харочоти хамасолаи домен, хостинг, фаъолияти сомонахо  ва истифода аз интернет Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Хатлон, Сугд ва шахру нохияхои тобеи чумхури     15,0

15,0

15,0

15,0

2017

2018

2019

2020

Бучети махалли
81 Ба рох мондани фехристнигории электронии корпоративии осори чопи дар китобхонахои вилояти ва марказии шахру нохияхо Вазорати фарханг Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Хатлон, Сугд ва шахру нохияхои тобеи чумхури     10,0

10,0

10,0

10,0

2017

2018

2019

2020

Дар доираи маблагхои пешбинишудаи сохаи фарханг
82 Бунёди китобхонахои электрони дар тамоми китобхонахо Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхои Хатлон, Сугд ва шахру нохияхои тобеи чумхури     15,0

15,0  15,0

15,0

2017

2018

2019

2020

Бучети махалли
83 Мукаммалгардонии фонди осорхонахои чумхурияви бо нигорахои нав Вазорати фарханг     100,0 100,0′ 100,0 100,0 2017 2018 2019 2020 Дар доираи маблагхои пешбинишудаи сохаи фарханг
84 Тачхизонидани муассисахои фарханг бо тачхизоти шамолдихи, низоми огохнамои ва васоити сухторхомушкуни Вазорати фарханг     100,0 100,0 100,0 100,0 2017

2018

2019

2020

Дар доираи маблагхои пешбинишудаи сохаи фарханг

Замимаи 2

ба Барномаи давлатии рушди

муассисахои фарханги

Чумхурии Точикистон

барои солхои 2016-2020

Сарчашмахои маблаггузории

Барномаи давлатии рушди муассисахои фарханги

Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2020

Солхо Дар доираи

маблагхои

пешбинишудаи

сохаи фарханг

Бучети

макомоти

ичроияи

махаллии

хокимияти

давлати

Чалби

инвеститсия

Чорабинихои

марказонидашудаи

Вазорати фарханг

Хамаги дар як сол
 
 
 
       
       
2017 1665,0 3747,0 950,0 1360,0 7722,0
2018 1900,0 3732,0 950,0 1010,0 7592,0
2019 1500,0 1575,0 950,0 1360,0 5385,0
2020 1550,0 1575,0 950,0 1310,0 5385,0
Хамаги: 6615,0 10629,0 3800,0 5040,0

26084,0

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …