Главная / Чамъият / БАРНОМАИ РУШДИ КИНОИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2018-2022 

БАРНОМАИ РУШДИ КИНОИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2018-2022 

Замимаи 1 ба карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз “29” сентябри соли 2017, № 457

1. МУКАРРАРОТИ УМУМИ

 1. Барномаи рушди кинои Чумхурии Точикистон барои солхои 20182022 (минбаъд – Барнома) самтхои афзалиятнок, вазифа ва механизмхои амалишавии сиёсати давлатиро дар сохаи кино муайян намуда, барои баланд бардоштани сифати истехсол ва намоиши филмхо шароит фарохам меоварад.
 2. Кинои точик хамчун ниходи ичтимоию фарханги барои ташаккули худшиносии мардум накши арзанда мегузорад.
 3. Кинои точик бояд бо истехсоли махсулоти хушсифат ва чавобгу ба талаботи замони муосир таваччухи тамошобинонро чалб намуда, ракобатпазирии худро нигох дорад. Барои филмсозони боистеъдод, низоми босамари идоракуни, техника ва технологияхои муосир зарур мебошанд.
 4. Кинои точик айни замон ба истехсоли филмхои хозиразамони мустанаду бадеи, ки гузаштаву имрузаро вокеъбинона инъикос намоянд ва масъалахои мухими хаёти чомеаро тасвир сохта, ахлоки хамидаву анъанахои неки халки точикро таргиб кунанд, ниёз дорад.
 5. Тибки паёми Президенти Чумхурии Точикистон “Дар бораи самтхои асосии сиёсати дохилию хоричии Чумхурии Точикистон” аз 23 январи соли 2015 дастгирии Хукумати Чумхурии Точикистон дар доираи барномахои давлати метавонад ба рушди сохаи кино заминаи устувор гузорад.
 6. Амалишавии Барнома дар киностудияи давлатии “Точикфилм” (минбаъд – “Точикфилм”) ва корхонаи вохиди давлатии кино ва видеои “Точиккино” (минбаъд – “Точиккино”) низоми идоракуни ва чобачогузории мутахассисонро ба танзим дароварда, мазмуну мохияти истехсоли филмхои гуногунжанри милли ва намоиши киноро гани мегардонад ва барои офаридани филмхои миллии баландгояи дар бозори кино ракобатпазир шароити муносиб фарохам меоварад.

2. ТАХЛИЛИ ВАЗЪИ ХОЗИРАИ КИНОИ ТОЧИК

 1. “Точикфилм” ва “Точиккино” дар сохтори Кумитаи телевизион ва радиои назди Хукумати Чумхурии Точикистон фаъолият намуда, сиёсати давлатиро дар сохаи кино пеш мебаранд.
 2. Ба холати 1 январи соли 2017 дар тавозуни “Точиккино” 30 кинотеатр бо 4100 чой, 13 синамонурафкан ва 16 дастгохи сайёри кинонамоишдихи мавчуд мебошад.

9 Дар солхои 2012-2016 аз хисоби маблагхои бучети давлати барои сохаи кино “Точикфилм” 50 филми нав, аз чумла 12 филми хунари, 22 филми мустанад, 9 филми кутохметраи хунари, 1 филми кудакон ва 6 филми тасвириро истехсол ва пешкаши тамошобинон гардонид.

 1. Новобаста аз он, ки сол то сол маблаггузори афзоиш меёбад, вале ин талаботи имрузаи сохаро конеъ гардонида наметавонад. Чунки дар шароити муосир талаботи тамошобинон ба тахияи филмхо ва истифодаи техникаю технологияи инноватсиони бакулли тагйир ёфта, истехсоли ин гуна филмхо маблаггузории бештарро талаб менамоянд.
 2. Пешрафти илму техника, пайдо гардидани шабакаи чахонии интернет ва зиёд шудани видеои хонаги низ омили кохиш ёфтани шумораи тамошобинон дар кинотеатрхо гардид. Холо беш аз 70 фоизи ахолии кишвар дар дехот зиндаги мекунанд, дар бештари махалхои ахолинишин чойхои чамъиятии дорои толорхои кино, ки бо тачхизоти ракамии замонави барои намоиши филмхо чихозонида шуда бошанд, дида намешаванд.
 3. Новобаста аз ин, ба холати 1 январи соли 2017 дар захираи кинои точик 1069 нусха филмхои гуногун мавчуд мебошанд, ки як кисми онхо ба фонди тиллоии “Точиккино” дохил карда шудаанд, вале шароити нигохдори ва баркарорсозии онхо ба талабот чавобгу нест.
 4. “Точиккино” холо назорати фаъолияти нуктахои намоиши кино ва видео, фурушу кироя, инчунин сабти маводи шунавои-бинои ва бозихои компютериро амали менамояд. Вале бо сабаби нарасидани маблагхои зарури корхона фаъолияти оинномавии худ, яъне пахн кардан ва намоиши филмхои милли, таъмири бинои кинотеатрхо ва харидории тачхизотро ба таври самаранок ва пурра ичро карда наметавонад,
 5. Кинотеатрхои “Ватан”, “Орлёнок”, “Зебуннисо” ва “Ситора”, ки дар шахри Душанбе чойгиранд ва дар тавозуни “Точиккино” мебошанд, ба таъмири асоси ва чори эхтиёч доранд.

3. ОМОДА НАМУДАНИ КАДРХО ВА ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУТАХАССИСОН

 1. Дар сохтори “Точикфилм” 36 мутахассис, аз чумла 3 филмноманавис, 12 коргардон, 3 садобардор, 4 танзимгари синамо ва танзимгари садо, 3 оташбоз, 3 наворбардор, 2 коргардони овоз, 2 пардозгари филм ва 2 рассом намерасад.
 2. Дар сохтори “Точиккино” 178 корманд, аз чумла 35 нафар дар дастгохи маркази ва 143 нафар дар сохторхои тобеи он фаъолият менамоянд.
 3. Айни замон “Точиккино” ба 26 мутахассис, аз чумла 3 корманди техники, 3 киномеханик, 2 тарчумони филмхо, 4 танзимгари симо ва садо, 4 киношинос, 3 менечер, 2 коргардони овоз, 4 мухандис, 2 рассом ва 2 таррох ниёз дорад.
 4. Бинобар ин яке аз афзалиятхои асосии Барномаи мазкур омода намудани кадрхо дар дохил ва хоричи кишвар, хамчунин чалби бештари мутахассисони соха ба фаъолияти филмофари махсуб меёбад.
 5. Бо ин максад зарур аст, ки дар давоми солхои 2018-2022 мутахассисони сохаи кино дар муассисахои тахсилоти олии касбии хоричи кишвар, ба монанди Донишкадаи давлатии синамонигории ба номи С. А. Герасимов (шахри Москва), Донишкадаи давлатии кино ва телевизиони шахри Санкт-Петербург, хамчунин дар донишгоху донишкадахои кинои давлатхои Франсия, Англия, Италия ва дигар кишвархо омода карда шаванд.
 6. Яке аз муассисахои таълимии асосие, ки дар дохили кишвар ба омода кардани кадрхои соха машгул аст, муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи давлатии фарханг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода” мебошад. Айни замон дар шуъбаи коргардонии филмхои бадеии он 23 нафар донишчу таълим мегиранд.
 7. Мутаассифона, то хол омода кардани кадрхои баландихтисос ва истехсоли филмхои дар бозори кино ракобатпазир ба рох монда нашудааст.

4. ПЕШРАВи ВА АЗ ХУД НАМУДАНИ ТАЧРИБАИ ЧАХОНи

 1. Тайи солхои охир саноати филмофарии точик ба мархилаи нави инкишоф ворид гардида, истехсол ва мазмуну мундаричаи филмхо бехтар гардид. Аз чумла филмхои “Оинаи бечило”, “Гунчишки сафед”, “Хоби хамдуна” ва “Муаллим” дар кинофестивалхои байналмилали сохиби чоизахои гуногун гардиданд.
 2. Бо максади мусоидат ва бехтар намудани мониторинг, арзёбии хуччатхои стратегии соха, чалби бештари сармояи дохилию хоричи ва такмили санадхои меъёрии хукукии амалкунанда, бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 30 майи соли 2015, № 355 Шурои хукумати оид ба рушди кинематографияи милли таъсис дода шуд.

5. НАТИЧАИ АМАЛИСОЗИИ БАРНОМАИ РУШДИ КИНО БАРОИ СОЛХОИ 2011-2015

 1. Дар доираи Барномаи рушди кинои Чумхурии Точикистон барои солхои 2011-2015, ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 30 октябри соли 2010, №572 тасдик гардидааст, як катор корхои назаррас ба анчом расонида шуданд.
 2. Аз чумла солхои 2012 – 2013 азнавсозии заминаи моддию техникии “Точикфилм” бехтар гардид ва ин имконият фарохам овард, ки дар як вакт фаъолияти ду гурухи банаворгири таъмин карда шавад.
 3. Дар доираи амалисозии Барномаи рушди кинои Чумхурии Точикистон барои солхои 2011-2015 зиёда аз 44 филми гуногунмазмун истехсол карда шуд, ки ин 19,4 фоизи накшаи амалишавии Барномаро ташкил менамояд.

6. МУШКИЛИХОИ АСОСи ДАР СОХАИ КИНО

 1. Дар сохаи кино мушкилихои зерин мавчуд мебошанд:

– заминаи сусти моддию техники, аз чумла нарасидани техника ва технологияи замонави;

– нарасидани воситахои молияви чихати рушди соха;

– ба талаботи муосир чавобгу набудани фаъолияти инфрасохтори мавчудаи кино, махсусан дар сатхи махалли, минтакави;

– ба талаботи стандартхои муосири чахони мутобикат накардани истехсоли филмхо;

– норасоии кадрхои баландихтисос ва паст будани хавасмандгардонии моддию маънавии мутахассисони соха;

– ба талаботи муосир чавобгу набудани низоми харид ва фуруши билетхои кино;

– набудани шароити муносиб барои нигахдори ва баркарорсозии филмхо;

– суст будани заминаи меъёрии хукуки чихати пешгири аз холатхои кочоки маводи аудиовизуали.

 1. Дар доираи амалигардонии Барномаи мазкур роххои бартарафсозии мушкилихои номбаршуда ба назар гирифта мешаванд.

7. ХАДАФ ВА ВАЗИФАХОИ СТРАТЕГИИ БАРНОМА

 1. Хадафи асосии Барнома, пеш аз хама, фарохам овардани шароити мусоид барои фаъолияти самараноки сохаи кинои ватани дар давраи миёнамухлат ва дарозмухлат ва дар ин замина таъмини дастрасии баробари хамаи кишрхои чомеа ба арзишхои фарханги ва милли мебошад.
 2. Барои ноил гардидан ба максадхои асосии соха ва амали намудани онхо “Точиккино” ва “Точикфилм” тадбирхои заруриро меандешанд.

Дар бахши “Точиккино”:

– мураттаб сохтани меъёрхои муосири танзими давлати дар сохаи кино бо дарназардошти талаботи чомеа;

– такмили заминахои меъёрии хукукии асосии соха;

– бехтар намудани заминаи моддию техникии сохаи кино ва рушди инфрасохтори он;

– фарохам овардани шароит барои чалби сармояи дохилию хоричи;

– мухайё намудани шароити зарури чихати фаъолияти ширкатхо ва муассисахои муштарак дар сохаи кино ва намоиши филмхо. Дар бахши “Точикфилм”:

– тахким ва навсозии заминаи моддию техники бо максади бехтар намудани фаъолияти истехсоли, тадричан чори намудани технологияи муосир;

– бозсози ва мукаммалгардонии сохтори эчоди дар асоси талаботи имрузаи кинои чахони;

– зиёд намудани истехсоли филмхои хунари, вокеанома ва мустанади чавобгуи сатхи байналмилали;

– омузиш ва таълими мутахассисони чавон дар дохил ва хоричи кишвар:

– чалб намудани мутахассисони боистеъдод ба иттиходияхо ва гуруххои эчоди;

– ташкил ва гузаронидани фестивал, конференсия ва симпозиумхои чумхурияви ва байналмилали;

– такмили майдони наворбардори дар мавзеи Симиганчи дараи Ромит, бунёди майдончахои махсуси наворгирии филмхо, баркарорсозии коргохи сохтмони ороиши ва сохтмони манзил барои аъзои гуруххои наворбардори;

– тахкими хамкорихо бо ташкилотхои синамоии кишвархои хоричи, омузиш ва табодули тачриба дар сохаи филмофарии муосир ва офаридани филмхои муштарак;

– фарохам овардани шароити дахлдор барои риояи коидахои нигахдории филмхо, маводи аслии филмхои милли, киносолномахо дар бойгонии филмхои КД “Точикфилм”.

8. МАБЛАГГУЗОРИИ БАРНОМА

 1. Манбаъхои асосии маблаггузории Барнома инхо мебошанд:

– маблагхои бучети чумхурияви;

– маблагхои Кумитаи телевизион ва радиои назди Хукумати Чумхурии Точикистон;

– воситахои маблаггузории максадноки барномахои сохави ва лоихави;

– маблагхои гранти ва карзхои хазинахои байналмилалии ёрирасон, шахсони хукуки ва фондхои хайрияви;

– сармояи дохилию хоричи;

– маблагхои гайрибучети (маблагхои аз хисоби пешниходи хизматрасонихо ва дигар пардохтхои ичорави воридшаванда).

9. НАТИЧАХОИ ПЕШБИНИШАВАНДА

 1. Барномаи мазкур мархила ба мархила амали гардида, дар назар аст, ки дар натичаи амалишавии саривакти ва самараноки он як катор мушкилоти соха бартараф гардида, барои рушди сохаи кинои точик заминаи мусоид фарохам меояд. Натичахои асоси аз амали намудани Барномаи мазкур, пеш аз хама, дар чанбахои зерин дар назар аст:

– таъсис ёфтани низоми самарабахши идоракуни дар сохаи кино (барои офаридани филмхои пурмазмун ва намоиши онхо дар кинотеатрхои ба талаботи муосир чавобгу);

– бехтар гардидани заминаи моддию техники ва вазъи сохторхои “Точикфилм” ва “Точиккино”;

– истехсоли филмхои миллии баландгоя ва дар бозори синамо ракобатпазир;

– баланд гардидани сатхи касбии кормандони соха ва чалб намудани мутахассисони чавони ояндадор;

– рушди фаъолияти эчоди ва сармоягузори дар сохаи кино;

– бехтар гардидани сатхи дастрасии ахли чомеа ба филмхои баландсифати истехсоли ватани;

– бехтар гардидани маблаггузории соха ва чалби бештари сармояи дохилию хоричи ба рушди он;

– бехтар гардидани холати нигахдори ва таъмини филмхои ватани;

– бештар гардидани шумораи мутахассисони чавон ва кордони соха;

– фарохам овардани шароити мусоид барои омодасози ва такмили ихтисоси кадрхои соха, пайдо гардидани истеъдодхои нав ва мухайё намудани шароити хуби кори барои мутахассисони соха.

 1. Барои минбаъд дар тасмаи кино офаридани филмхо шароити мусоид фарохам оварда мешавад.
 2. Дар натичаи амалисозии Барнома 10 филми хунари, 9 силсилафилми хунари, 15 филми мустанад, 10 филми кутохи бадеи, 8 филми тасвири, 5 силсилафилми тасвири, 10 филми кутохи омузишии мактаби синамогарони чавон офарида шуда, 25 филми бадеи тарчума карда мешавад.

Замима ба карори Хукумати Чумхурии Точикистон  аз “29” сентябри соли 2017,  № 457                                                                            

Накшаи чорабинихо

оид ба амалисозии Барномаи рушди кинои Чумхурии Точикистон барои солхои 2018-2022
Максади асоси Вазифахо Тадбирхо Вохиди ченак Маблагхо

(хаз.

сомони)

Солхо Масъулон Сарчашмаи маблаггузори  
2018 2019 2020 2021 2022    
                                                          1. Дар бахши киностудияи   давлатии «Точикфилм»
Фарохам овардани шароити мусоид барои рушди устувори сохаи кинои точик Зиёд намудани шумораи  истехсоли филмхои ватании ба талаботи муосир чавобгу (бо дарназардош-ти хусусиятхои хоси фарханги милли) Филмхои хунари хазор  сомони 7683 1800 1872 1946 1012 1053 Вазорати молия, Кумитаи телевизион ва радио,   «Точикфилм» Бучети

чумхурияви

адад 8 2 2 2 1 1
Иттиходияи эчодии филмхои мустанад ва киномачал-лаи «Точикис-тон» хазор  сомони 750 240 250 260     Кумитаи телевизион ва радио Маблагхои

худи

адад 9 3 3 3    
Филмхои  кутох хазор  сомони 515,5 140 146 151 78,5   Вазорати молия, Кумитаи телевизион ва радио,  «Точикфилм» Бучети

чумхурияви

адад 7 2 2 2 1  
Ташкили филмхои тасвирии 3D Баланд бардоштани завки тамошоби-нони наврас ба филмхои тасвири  аз руи асархои классикони точик Филмхои тасвири хазор  сомони 336,5 90 94 48,5 51 53 Вазорати молия, Кумитаи телевизион ва радио,   «Точикфилм» Бучети

чумхурияви

адад 7 2 2 1 1 1
Силсила- филмхои  тасвири хазор  сомони 974 180 187 195 202 210 Кумитаи телевизион ва радио,     «Точикфилм» Чалби манбаъхои гайрибучети ва кумакхои беруна
адад 5 1 1 1 1 1
Чалби бештари чавонони завкманд ба курсхои сенарияна-виси Барои хавасманд-гардонии  чавонони завкманд хамасола ташкили наворбардо-рии бехтарини филмномаи навкаламон Идтиходия эчодии синамога-рони чавон «Дебют» хазор  сомони 541 100 104 108 112 117 Кумитаи телевизион ва радио,     «Точикфилм» Чалби манбаъхои иловаги  ва кумакхои беруна
адад 10 2 2 2 2 2
Тарчума ва дубляжи филмхои баландмаз-муни хунари, хуччати ва илми-оммавии дигар кишвархо бо забони точики Шинос намудани тамошобини точик бо фархангу тамаддуни халкхои гуногуни чахони муосир Студияи тарчума ва дубляж хазор  сомони 406 75 78 81 84 88  «Точикфилм» Маблагхои

худи

адад 25 5 5 5 5 5    
Ба рох мондани хамкорихо дар сохаи  филмофа-ри, табодули тачриба Даъват  ва кабули синамога-рони кишвархои гуногун, ташкили намоиши филмхо дар сатхи баланд Фестивали филмхои хунарии кутох,  мустанад  ва тасвири хазор  сомони 918   450   468   Кумитаи телевизион ва радио,    «Точикфилм» Чалби манбаъхои иловаги  ва кумакхои беруна
адад 2   1   1  
Фарохам овардани шароити муосири филмбардори,  харидории наклиёти сохави Азнавсозии  боги автомобили бо доштани наклиёти махсус Харидории  воситахои наклиёт хазор  сомони 1557,5 252 853,5 140 207 105 Кумитаи телевизион ва радио,   «Точикфилм» Чалби манбаъхои иловаги кумакхои беруна
адад 8 2 3 1 1 1
Бехдошти холати имрузаи наклиёт Истифода аз  имкониятхои захиравии мавчуда Таъмири воситахои наклиёт хазор  сомони 49,5 17 22,5 0 0 10  «Точикфилм» Маблагхои

худи

адад 6 2 3 0 0 1
Бехдошти шароити кори Ба талаботи имруза мувофик намудани иншооти мавчуда Таъмири асоси ва чории зерсохтори мавчуда хазор  сомони 1030 600 430 Кумитаи телевизион ва радио Маблагхои

худи

адад 4 2 2
Бехтар намудани сифати филмбар-дори Таъмини коргохи рушноидихи бо дастгоххои пуриктидори рушноиди-

ханда

Тачхизоти рушноиди-хи хазор  сомони 600,6 600,6         Вазорати молия, Кумитаи телевизион ва радио,  «Точикфилм» Бучети

чумхурияви

адад 4 4        
Ворид намудани технологи-яи нави танзим Чори намудани роххои нави пешрафтаи танзими филм Тачхизоти истехсоли кино хазор  сомони 529,84   302,64 113,6 113,6   Вазорати молия, Кумитаи телевизион ва радио,    «Точикфилм» Бучети

чумхурияви

адад 7   5 1 1  
Мустахкам намудани базаи филмбар-дори, ворид намудани дастгоххои  навтарини филмбар-дории аврупои Баробар намудани сифати филмбарори бо кишвархои пешрафтаи чахон Тачхизот ва дастгохи киногири ва  видеоии раками хазор  сомони 3496,2 784,1 2237,4 422,6 33,6 18,5 Кумитаи телевизион ва радио,     «Точикфилм» Чалби манбаъхои гайрибучети ва кумакхои беруна
адад 41 14 12 7 5 3
Ворид намудани тачхизоти сабти садои замонави Тоза навиштани овози хунармандон ва сабти садои табии Тачхизоти сабти садо хазор  сомони 334,6 120,7 72,7   141,2   Вазорати молия, Кумитаи телевизион ва радио,  «Точикфилм» Бучети

чумхурияви

адад 34 4 11   19  
Ворид  намудани маводи замонавии пардозгари Ташкили шароити мусоиди пардозгари Маводи пардозгари (барои хар як филм дар назар гирифта шудааст) хазор  сомони 100 20 20 20 20 20 «Точикфилм» Маблагхои

худи

адад 50 10 10 10 10 10
Таъмини коргоххои киносту-дия бо кадрхои баланд-ихтисос Дар асоси созишнома, шартнома, ёддошти тафохуми давлати ба таври шартномави ва тибки сахмия фиристонид-ани  кадрхо барои тахсил дар  хоричи кишвар Омода намудани кадрхо барои рушди соха дар хоричи кишвар. нафар 36 8 6 8 5 9 Дар асоси созишнома, шартнома, ёддошти тафохуми давлати ба таври шартномави ва тибки сахмия дар хамкори бо Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарханг, Кумитаи телевизион ва радио

 

 
    Чамъ хазор  сомони

 

19822 4419 7290 3916 2523 1675    
2. Дар бахши корхонаи вохиди давлатии кино ва видеои  «Точиккино»
Рохандо-зии  низоми ягонаи фаъоли мутамар-казкунан-даи сохаи идоравии кино Пешиниходи лоиха, харчнома  ва чамъоварии маблагхо аз хисоби даромадхо Тахия ва татбики  барномахои рушди корхонахои фаръии давлатии кино  дар вилоятхо ва шахру нохияхо, баркарор-сози ва тахкими заминаи моддию техникии соха хазор  сомони 2500 500 500 500 500 500 «Точиккино» Маблагхои

худи

Мувофик-гардонии тархи бинохо, иншоотхо ба санъатхои меъмории замонави Таъмин намудани шароит барои зиёдгардонии марказхои фархангиву фарогати Таъмиру тармими иншооти мавчуда ва бунёди бинохои замонави аз руи лоиха ва харчномаи  муайян хазор  сомони 5000 1000 1000 1000 1000 1000 Вазорати молия, Кумитаи телевизион ва радио,

«Точиккино»

Бучети

чумхурияви

Замонави ва мувофик- гардонии сатхи хизматра-сонихо Мухайё намудани шароити мусоид ва чалб намудани тамошобинон ба кино Харидории  тачхизот ва дигар мухимот барои толорхо (тачхизоти садо, чарогхои равшаниди-ханда, курси, кандилхои барки ва пардахо) хазор  сомони 7000 1400 1400 1400 1400 1400 Кумитаи телевизион ва радио,  «Точиккино» Чалби манбаъ-хои гайрибучети ва кумакхои беруна
Ба кор дароварда-ни низоми фаъоли самарано-ки кори кинотеатр-хо Ба даст овардани маблагхои даромад  аз хисоби фуруши  билети кино Харидории филмхои баландгоя ва ракобатпа-зир хазор  сомони 1400 600 400 200 200 Кумитаи телевизион ва радио Маблагхои

худи

Таъмини коргоххои «Точикки-но»  бо кадрхои баланд-ихтисос Дар асоси созишнома,

шартнома, ёддошти тафохуми давлати ба таври шартномави ва тибки бурсияхо фиристонида-ни  кадрхо барои тахсил дар хоричи кишвар

Омода намудани кадрхо барои рушди соха дар хоричи кишвар нафар 26 6 6 5 5 4 Дар асоси созишнома, шартнома, ёддошти тафохуми давлати ба таври шартномави ва тибки бурсия дар хамкори бо Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарханг, Кумитаи телевизион ва радио  
    Чамъ хазор  сомони 15900 3500 2900 3300 3100 3100    
    Хамаги хазор  сомони 35722,2 7919,36 10189,7 7215,7 5622,9 4774,5    
    аз чумла:                  
    Бучети чумхурияви хазор  сомони 15000 3751 3487 3259 2396 2106    
    Маблагхои худи хазор  сомони 6235,5 1452 1470,5 1691 804 818    
    Чалби манбаъхои гайрибу-чети ва кумакхои беруна хазор  сомони 14486,7 2716,1 5231,9 2265,6 2422,6 1850,5    
                                                   

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …