Главная / Ҷамъият / Шурой миллии об ва салохияти он

Шурой миллии об ва салохияти он

Моддаи 1402-и Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шурой миллии об ва салохияти он

  1. Шурой миллии об аз чониби Х,укумати Чумхурии Точикистон таъсис дода мешавад, ки он дорой чунин салохият мебошад:
  • хамохангсозии фаъолияти вазорату идорахо ва макомоти дигари давлати, инчунин ташкилотхои ғайридавлатй дар бобати банакшагирй, идоракунй, истифодабарй ва хифзи захирахои об;
  • тахияи пешниходхо оид ба мукаррар намудани худуди гидрографии хавзахои асосии об;
  • баррасии лоихаи Стратегияи миллии об ва пешниходи он ба Хукумати Ҷумхурии Точикистон;
  • тасдик;и накшахои хавзавии истифодабарй ва хифзи захирахои об;

–  баррасии хисоботи солонаи вазорату идорахо ва макомоти дигари давлати онд ба идоракунй, истифодабарй ва хифзи захирахои об;

– ичрои дигар вазифахое, ки Кодекси мазкур муайян намудааст.

  1. Шӯрои миллии об аз рохбарони вазорату идорахо ва макомоти дигари давлатие иборат аст, ки масъулияти идоракунии захирахои об, аз чумла ҷанбахои молиявй ва амнияти давлатиро ба зимма доранд. Ба хайати Шурои миллии об намояндагони ташкилотхои гайридавлатй, мутахассисон ва коршиносони алохидаи сохаи захирахои об ва иктисодиёт метавонапд дохил карда шаванд. Хайати Шурой миллии об ва раиси он аз ҷониби Х,укумати Ч,умхурии Точикистон тасдик карда мешаванд.
  2. Фаъолияти Шурои миллии об тибки низомномаи он, ки аз ҷониби Хукумати Ҷумхурии Точикистон тасдик гардидааст, амалй карда мешавад.

Инчунин кобед

gulbam

100 Шеъри беҳтарини гулбазмӣ

Гул чу рӯи меҳри ховар равшан аст, Миҷмари дилро намояд пуршарар. Ҳар касе гулро агар …