Главная / Без рубрики / Дуо дар ҳаққи гузаштагон – сари мазор/маит/мурдаҳо

Дуо дар ҳаққи гузаштагон – сари мазор/маит/мурдаҳо

Тиловати Қуръон, ҳаловати имон, хушнудии Холиқи Раҳмон, камоли кудакон, бақои пиру ҷавон, сиҳҳату саломатии мусофирони аҳли ислом. Парвардгоро, бирасон савобу самараҳои оятҳои тиловатшудаи Қуръони азимушшаънро ба Ҳазрати Одами Сафийюллоҳ, ба Нуҳи Набийюллоҳ, ба Шиси Набийюллоҳ, ба Иброҳими Халилуллоҳ, ба Мусои Калимуллоҳ, ба Довуди Халифатуллоҳ, хусусан ба рӯҳи пурфутуҳи Ҳазрати Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва олу асҳобу хонаводаашон. Ҳафт қорӣ, чаҳордаҳ ровӣ, даҳ ёри биҳиштӣ, нӯҳ ҷуфти пок, азвоҷи мутахҳирот, саҳобагони кибор, табаа тобиин, ҷамеи муҷтаҳидин, Имоми Аъзами куфиву суфӣ ва раҳматуллоҳи алайҳ, хусусан шаҳидону ғарибону бекасон, шаҳидони дашти Карбало, пирони тариқаи нақшбандия, пирони тариқаи қодирия, хусусан падарону модарон ва бобоёну бибиён, фарзандону хешону ақрабоён, гузаштагони ин манзилу макон, гузаштагони ин ҷамоати муслимин ва устодони илму касб. Ва саллаллоҳу таоло Муҳаммадин ва ало олиҳи ва асҳобиҳи тайибина ват-тоҳирин. Парвардгоро, биомурз тамоми уммати ҳабибатро ба раҳмати файзбори Худ, зеро ки дарёи раҳмати Ту бепоён аст. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.

mazor

***************

Илоҳо, омин, ҳадя кардем савобу самараи ин оятҳои каломи Раббониро ба ризоии Ҳақк субҳонаҳу ва таоло ба рӯҳонияти ҷамеи анбиёи мотақаддам ва анбиёи мурсалин, хусусан ба рӯҳи пурфутуҳи  мутаҳҳари мунаввари Ҳазрати рисолатпаноҳӣ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ва ба рӯҳонияти хулафои рошидин ва ҷамеи саҳоба ва тобиин ва табаа тобиин. Ва ба рӯҳонияти ҷамеи муҷтаҳидин, хусусан Имоми Аъзами куфиву суфӣ раҳматуллоҳи алайҳ. Ва ба рӯҳонияти падарону модарон ва ҷамеи муъминину муъминот ва муслимину муслимот, хусусан ба гузаштагони ин манзилу макон. Аллоҳумма-ҳфазно ё Файёз мин ҷамеъи-л-балоёи ва-л-амроз. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи  Муҳаммадив-ва ало олиҳи  ва асҳобиҳи аҷмаин. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.

***************

Дуои хатми Қуръои ва фотиҳа барои гузаштагон

Парвардгоро, ҳидоят кун моёнро бо ҳидояти Қуръон икром кун моёнро бо каромати Қуръон, бошараф кун моёнро бо шарофати Қуръон, осон гардон корҳои диниву дунёии моёнро бо баракати Қуръон, равшан гардон дилҳои хастаи моёнро бо нури Қуръон, бикушо синаҳои моёнро бо тиловати Қуръон, зиннат деҳ ахлоқи моёнро бо зиннати Қуръон, бипӯшон ҷисмҳои нотавони моёнро бо хилъати Қуръон, биомурз гуноҳҳои моёнро бо инояти Қръон, осон гардон азоби ҷонкандани моёнро бо фазилати Қуръон, вазнин гардон паллаи тарозуи аъмоли неки моёнро бо бузургии Қуръон, эмин дор моёнро аз ҷамеи балоҳои дунёву охират бо ҳурмати Қуръон, раҳмат кун ба ҷамеи уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба раҳматат, эй Беҳтарини бахшояндагон. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.

***************

Тариқаи дуои фотиҳа дар мусибатхонаҳо ва оятҳои кӯтоҳе, ки дар он ҷо мехонанд

Дар азоҷойҳо барои монеъ накардани мардум аз ин ва ё он сураи Қуръони Маҷид ба тариқи кӯтоҳ як, ду ё се-чор оятро тиловат намуда, ба рӯҳи майит мебахшанд. Мо дар ин ҷо намунаҳоро аз он оятҳо меоварем.

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Лo яставӣ асҳобу-н-нори ва асҳобу-л-ҷаннаҳ. Асҳобу-л-ҷаннати ҳуму-л-фоизун. Лав анзално ҳоза-л-Қуръона ало ҷабали – л – лараайтаҳу хошиъам – мутасаддиъам – мин хашятиллоҳ. Ва тилка-л-амсолу назрибуҳо ли-н-носи лаъаллаҳум ятафаккарун.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳу, Олиму-л-ғайби ва-ш-шаҳодаҳ. Ҳува-р-Раҳмону-р-Раҳим. Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳу. Ал-Малику-л-Қуддусу-с-Салому-л-Муъмину-л-Муҳаймину-л-Азизу-л-Ҷаббору-л-Мутакаббир. Субҳоналлоҳи аммо юшрикун. Ҳуваллоҳу-л-Холиқу-л-Бориу-л-Мусаввиру Лаҳу-л-асмоу-л-ҳусно. Юсаббиҳулаҳу мо фӣ-с- самовоти ва-л-арз. Ва Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Халақа-л-инсона мин салсолин ка-л-фаххори ва халақа-л-ҷонна мим-мориҷим-ми-н-нор. Фа биайи олои Раббикумо туказзибон. Раббу-л-машриқайни ва Раббу-л-мағрибайн. Фа биайи олои Раббикумо туказзибон.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Раббано ло тузиғ қулубано баъда из ҳадайтано ва ҳаблано мил-ладунка раҳмаҳ. Иннака Анта-л-Ваҳҳоб. Раббано иннака Ҷомеъу-н-носи ли явмил-ло райба фиҳ. Инналлоҳа ло юхлифу-л-миъод.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ё айюҳал-лазина оману-стаъину би-с-сабри ва-с-салоҳ. Инналлоҳа маъа-с-собирин.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ва ланаблуваннакум би шайъим-мина-л-хавфи ва-л-ҷуъи ва нақсим-мина-л-амволи ва-л-анфуси ва-с-самарот, ва башшири-с-собирин. Ал-лазина изо асобатҳум-мусибатун, қолу инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул ё айюҳа-л-кофирун. Лo аъбуду мо таъбудун. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Ва ло ано обидум-мо абадтум. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Лакум динукум ва лия дин.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ва ий-якоду-л-лазина кафару ла юзликунака би абсориҳим ламмо самеъу-з-зикра ва яқулуна иннаҳу ла маҷнун. Ва мо Ҳува илло зикрул-ли-л-оламин.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Лакад садақалллоҳу Расулаҳу-р-руъё бил-ҳаққ, ла тадхулунна-л-масҷида-л-ҳарома иншоаллоҳу оминина мухаллиқина руусакум ва муқассирина ло тахофун, фа алима мо лам таъламу фаҷаъала мин дуни золика фатҳан қарибо.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ва қул ҷоа-л-ҳаққу ва заҳақа-л-ботил, инна-л-ботила кона заҳуқо. Ва нуназзилу минал-Қуръони мо Ҳува шифоув-ва раҳматул-лил-муъминина ва ло язиду-з-золимина илло хасоро. Ва изо анъамно ала-л-инсони аъраза ва нобиҷонибиҳ ва изо массаҳу-ш-шарру кона яусо.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул куллуй-яъмалу ало шокилатиҳ фа Раббукум аъламу биман Ҳува аҳдо сабило. Ва ясъалунака ани-р-Рӯҳ, Қули-р-Рӯҳу мин амри Рабби ва мо утитум-мина-л-илми илло қалило.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Из қолати-мраату Имрона Рабби, иннӣ назарту лака мо фӣ батни муҳарраран фа тақаббал миннӣ, иннака Анта-с-Самеъу-л-Алим.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Сунната ман қад арсално қаблака мир-русулино ва ло таҷиду ли суннатино таҳвило. Ақими-с-салота ли дулуки-ш-шамси ило ғасаки-л-лайли ва Қуръона-л-фаҷр, инна Куръона-л-фаҷри кона машҳудо.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ва мина-л-лайли фа таҳаҷҷад биҳи нофилатал-лак, асо ай-ябъасака Раббука мақомам-маҳмудо. Ва қур-Рабби адҳилни мудхала сидқив-ва ахриҷни мухраҷа сидқив-ва-ҷъал-ли мил-ладунка султона-н-насиро.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Раббано ва-ҷъално муслимайни лака ва мин зуррийятино уммата-м-муслиматал-лака, ва арино маносикано ва туб алайно, иннака Анта-т-Таввобу-р-Раҳим.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқаталано биҳ ва-ъфу анно, ва-ғфирлано, ва-рҳамно, Анта Мавлоно, фа-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Раббана-ғфирлано зунубано ва исрофано фӣ амрино ва саббит авдомано ва-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Раббано иннано самеъно мунодийяй-юнодӣ лил-имони ан омину би Раббикум, фа оманно. Раббано, фа-ғфирлано зунубано, ва каффир анно сайиотино ва таваффано маъал-аброр.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Раббано ва отино мо ваъадтано ало русулика ва ло тухзино явма-л-қиёмати, иннака ло тухлифу-л-миъод.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Раббана-ғфир лано ва ли ихвонина-л-лазина сабақуно бил-имони ва ло таҷъал фӣ қулубино ғиллал-ли-л-лазина оману, Раббано, иннака Рауфу-р-Раҳим.

Сипас «Субҳона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун, ва саломун ала-л-мурсалин, ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин»-гуфта, чунин дуо кунад: «Илоҳо, мутаваффои мазкурро ғариқи раҳмат ва шоистаи ҷаннат бигардонӣ. Омин. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин».

Инчунин кобед

Хонаи фуруши дар Вахдат

Ҳавлии фурушӣ дар н Ваҳдат (маҳалаи Дайробод) 170 кв = 650 000 с

Ҳавлии фурушӣ иборат аз 8 сотиқ ё худ 170 квадрат бинои сохтмонӣ дорад. Ин аст …