Главная / Чамъият / БАРНОМАИ РУШДИ ЧАРОГОХХОИ ТОЧИКИСТОН cc 2016-2020

БАРНОМАИ РУШДИ ЧАРОГОХХОИ ТОЧИКИСТОН cc 2016-2020

Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 28 ноябри соли 2015, № 724 тасдик шудааст

БАРНОМАИ РУШДИ ЧАРОГОХХОИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2016-2020 

 1. МУКАДДИМА
 1. Барномаи рушди чарогоххои Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2020 дар асоси Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи чарогох” тахия гардидааст.
 2. Чарогоххо дар чумхури манбаи асосии таъмини хуроки чорвои калони шохдор, чорвои майда ва асп буда, зиёда аз 60-70 фоизи талаботи солонаи онхоро таъмин менамояд.
 3. Бехтар намудани холати чарогоххо дар таъмини амнияти озукавории мамлакат, паст кардани сатхи камбизоатии ахоли мавкеи хосса дорад. Мавриди зикр аст, ки дар микёси чахон аз се ду хиссаи гушту шир аз хисоби алафи табиии чарогоххо истехсол карда мешавад.
 4. Хамзамон, бояд тазаккур дод, ки солхои охир кисми зиёди чарогоххои чумхури ба таназзули ва нести омадаанд, махсусан чарогоххои ба минтакахои ахолинишин наздик айни замон дар чунин холати таассуфовар карор доранд ва баъзеи аз ин мавзеъхо ба биёбон мубаддал гаштаанд. Пешгири накардани ин вазъияти ногувор окибатхои бебозгашти хавфнокро ба бор оварданаш аз эхтимол дур нест. Барои рушди сохаи чорводори бунёд намудани заминаи мустахками ему хошок зарур аст. Аз ин ру, бехтаргардонии сифат, хосилноки, истифодабарии максаднок ва окилонаи чарогоххо омилхои асосии пешрафти соха мебошанд.

charogoh-gov

2. ХОЛАТИ ЧАРОГОХХОИ ЧУМХУРИ

 1. Дар микёси чумхури – 3847522 гектар чарогоххо мавчуд буда, аз он чумла дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон -757613 гектар, вилояти Сугд – 785636 гектар, Хатлон – 1224670 гектар ва нохияхои тобеи чумхури – 1079603 гектар вокеъ мебошанд. Аз микдори умумии чарогоххо 701931 гектар чарогоххои зимистона, 2116043 гектарчарогоххои тобистона, 641543 гектар – чарогоххои бахорию тирамохи ва 388005 гектарро чарогоххои тамоми сол истифодашаванда ташкил медиханд.
 2. Дар шароити хозира хосилнокии алафи чарогоххои бахорию тирамохи ва зимистона кам гардида, танхо 1,5-2,0 сентнериро ташкил медихад. Бо сабаби норасогии алафи чарогоххо, чорвои майда дар давраи зимистон аз 10 то 25 фоизи вазни зиндаи худро талаф медихад.
 3. Хамзамон тибки маълумотхои омори саршумори чорвои калони шохдор – 53 фоиз, асп – 49 фоиз ва моли майда – 50 фош нисбати соли 1991 зиёд гардида, тамоюли зиёдшавии саршумор ба назар мерасад.
 4. Дар аксарияти чарогоххои чумхури иншоотхои бо обтаъминкуни корношоям гардидаанд. Вобаста бо мавчуд набудани роху купрукхои чорвогузар, обхура ва мавзеъхои дамгири кариб як миллион гектар чарогоххо кисман истифода шуда, мавзеъхои алохида бошанд, умуман аз истифода берун мондаанд. Дар натичаи боронхои сел, жола, сухтор ва дигар омилхои табиию антропогени зиёда аз хазорхо гектар чарогоххо хамасола ба таназзулшави ва фарсоишёби (деградатсия) дучор мегарданд.
 5. Бо усулхои коркарди кулли ва сатхи бехтар намудани хосилнокии чарогоххо омилхое мебошанд, ки дар натичаи онхо хосилнокии алафзор то 20-30 фоиз, хачми гунчоиши микдори чорвои шарти ба хар як гектар зиёд шуда, инчунин масохати чарогоххои таназзулёфта кохиш меёбад.
 6. Бо усули коркарди сатхи – кишт намудани алафхои серхосили чарогохи: – саксаули сиёх, чогон, кейреук, явшон, сафлори бехор, эспарсети сурх дар моххои ноябр – феврал мутаносибан дар як гектар ба микдори – 6,0; 6,0; 6,0; 3,0;. 15,0 ва 30,0 кг дар минтакахои гуногуни

чумхури холати чарогоххои тирамохию зимистона ва бо усули коркарди кулли холати чарогоххои бахории хамворро бехтар намудан мумкин аст. Усули коркарди сатхии бехтаркунии чарогоххо мувофики дастурамал дар моххои март – апрел гузаронида мешавад. Ин тадбирхо имкон медиханд, ки аз хар гектар ба хисоби миёна 12-20 сентнер хосили иловагии чарогоххо ва мутобикан 5,0 – 9,0 сентнер вохиди хуроки гарифта шавад.

 1. Аз хисоби маблагхои Барнома бехтар намудани хосилнокии чарогоххон Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон бо таври коркарди сатхи – 250 гектар, вилояти Сугд бо усули коркарди кулли – 70 гектар, усули коркарди сатхи – 250 гектар, вилояти Хатлон бо усули коркарди кулли – 65 гектар, усули коркарди сатхи – 540 гектар ва хочагихои дехконии нохияхои тобеи чумхури бо усули коркарди кулли – 45 гектар ва коркарди сатхи – 200 гектар бо максади баланд бардоштани хосилноки амали карда мешавад.

Хамзамон бехтар намудани мавзеъхои чарогох дар доираи сафархои кории Президенти мамлакат ва супоришхои Хукумати Чумхурии Точикистон муайян гардида, амалишавии онхо ба рох монда мешавад.

3. МАКСАД ВА ЗАРУРАТИ КАБУЛИ БАРНОМА

 1. Максади Барнома ба афзун гардонидани захираи алафхои табиии чарогоххо бо истифода аз технологияхои муосир тавассути кишт намудани тухми алафхои табии ва баланд бардоштани хосилноки ба кадри 15-20 сентнер равона гардидааст. Барномаи мазкур барои зиёд намудани саршумори чорво, махсулноки, истехсоли гушту шир ва пашму пуст дар хама шаклхои хочагидори, таъмини талаботи ахоли бо махсулоти гизоии аз чихати экологи тоза, саноат – бо ашёи хом, ташкили чойхои нави кори ва баланд бардоштани некуахволии мардуми дехот тахия гардидааст. Дар натича ба хама шаклхои хочагидори фоидаи зиёд оварда, дар мачмуъ барои тахкими рушди иктисодиёти чумхури замина фарохам меоварад.

4. РАВАНДХОИ ИЧРОИ БАРНОМА

 1. Барои таъмини ичрои Барнома, халли масъалахои зерин заруранд:

– интихоб ва омода намудани замин барои кишти тухми алафхои табии;

– бо усулхои коркарди кулли ва сатхи бехтар намудани холати чарогоххо, инчунин аз фарсоишёби эмин нигох доштани онхо;

– таъмири роххо ва бунёди купрукхои чорвогузар;

– аз нав дида баромадани таксимоти чарогохои мавсими;

– муайян намудани самти роххо ва майдонхои дамгирии чорво;

– мухофизат намудани майдони чарогоххои киштшуда;

– воридот ва истехсоли тухми алафхои табиии чарогохи;

– харидори ва дастрас намудани нурихои минерали; – хариди сузишвори, равганхои молидани ва дигар хизматрасонихо.

5. САРЧАШМАХОИ МАБЛАГГУЗОРИИ БАРНОМА

 1. Маблаггузории Барнома аз хисоби маблагхои бучети ва чалби сармояи ватанию хоричи дар доираи Барномаи миёнамухлати харочоти давлати, карзхои бонки, инчунин грантхои ташкилотхои байналмилали пешбини гардидааст.

Ниг. ба бобхои 6, 7, 8, 9, 10

 1. 6. ТАЛАБОТ

ОИД БА МАБЛАГГУЗОРИ АЗ ХИСОБИ БУЧЕТИ ЧУМХУРИ

БАРОИ ХАРИДОРИ НАМУДАНИ ВОСИТАХОИ АСОСИ ВА

ГАРДИШИ ДАР ДАВРАИ СОЛХОИ 2016-2020

бо сомони
Номгуй Вохиди ченак Микдор Нархи як вохид Нархи умуми (хазор)
1. Харид ва воридоти   тухми алафхои табии тонна 10 14,5 145
2. Хариди нурихои минерали тонна 160 3 480
3. Хариди      сузишвори      ва равганхои молидани тонна 85 6 510
4. Таъмири                    роххои чорвогузар км 40 3125 125
5. Бунёди                купрукхои чорвогузар адад 2 120000 240
Чамъ: | 1500

Эзох: Арзиши харочот бо нарххои бозори хисоби карда мешавад.

 1. ДУРНАМОИ

ХАРОЧОТИ МАБЛАГХОИ БУЧЕТИ ОИД БА АМАЛИШАВИИ БАРНОМА БАРОИ СОЛХОИ 2016-2020

 

№ № Нишондиханда Вохиди ченак Солхо Хамаги
 

 

 

2016

2017 2018 2019 2020

 

1 Маблаггузори хазор сомони 300 300 300 300 300 1500
2 Бехтар намудани холати чарогоххо хазор сомони 300 149 269 148 269 1135
3 Таъмири роххои чорвогузар хазор сомони 31 31 32 31 125
4 Бунёди купрукхои чорвогузар хазор сомони 120 120 240

Эзох: Харочоти техники аз хисоби хочагидорон амали карда мешавад.

 1. ДУРНАМОИ

БО УСУЛИ КОРКАРДИ КУЛЛИ ВА САТХИ БЕХТАР

НАМУДАНИ ХОЛАТИ ЧАРОГОХХО

БАРОИ СОЛХОИ 2016-2020

Нишондиханда Вохиди ченак Солхо Хамаги
 

 

 

2016

2017 2018 2019 2020

 

1. Бехтар намудани холати чарогох га 395 140 425 140 320 1420
а) Бо усули коркарди кулли га 60 70 50 180
б) Бо усули коркарди сатхи га 335 140 355 140 270 1240
2. ВМБК

бо усули коркарди сатхи ва обёрикуни

га 65 60 65 60 250
3. Сугд га 90 115 115 320
а) бо усули коркарди кулли га 20 25 25 70
б) бо усули коркарди сатхи га 70 90 90 250
4. Хатлон га  160: 80  160  80 125   605
а) бо усули коркарди кулли га 20 20 25 65
б) бо усули коркарди сатхи га 140 80 140 80 100 540
5. НТЧ га 80 85 80 245
а) бо усули коркарди кулли га 20 25 45
б) бо усули коркарди сатхи га 60 60 80 200
 1. ТАЛАБОТИ БАРНОМАИ

РУШДИ ЧАРОГОХХО АЗ ХИСОБИ САРМОЯИ

ВАТАНИЮ ХОРИЧИ БАРОИ СОЛХОИ 2016-2020

 

№ № Номгуи воситахои асоси ва гардиши Маблаги умуми (хаз. сомони)
1. Харидори намудани техникахо ва олотхои кишоварзи барои коркарди заминхои чарогоххо 1100
2. Таъмири бинохои Муассисаи давлатии “Трести чарогоху мелиоративи”, филиалхои он ва бо тачхизоти хозиразамон мучаххаз намудани онхо 1300
3. Харидори намудани наклиёти махсус ва маводхои безараргардони барои гузаронидани чорабинихои байтори дар вакти рондани чорво 600
4. Хариди нурихои минерали 800
5. Омода намудани харитаи роххо, майдонхои дамгирии чорво ва гузаронидани семинархо 200
6. Бехтар намудани холати чарогоххо ба таври кулли ва сатхи 600
Чамъ: 4600

 

 1. НАКШАИ ЧОРАБИНИХО ОИД БА АМАЛИ НАМУДАНИ БАРНОМА
Номгуи чорабинихо Мухлат Мутасаддиён
1. Интихоби замин барои кишти тухми алафхои табии 2016-2020 Вазорати      кишоварзии     Чумхурии Точикистон,      макомоти      ичроияи хокимияти       махаллии       давлатии вилоятхо ва шахру нохияхо
2. Бехтар намудани холати чарогоххо бо усулхои коркарди кулли ва сатхи 2016-2020 Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи хокимияти махаллии давлатии вилоятхо ва шахру нохияхо
3. Идоракуни              ва истифодабарии устувори     чарогоххо дар махал 2016-2020 Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии вилоятхо ва шахру нохияхо
4. Таъмири роххои чорвогузар 2016-2020 Вазорати кишоварзии Чумхурии     Точикистон,     макомоти ичроияи           махаллии     хокимияти давлатии вилоятхо ва шахру нохияхо
5. Бунёди купрукхои чорвогузар 2017-2019 Вазорати кишоварзии Чумхурии     Точикистон,     макомоти ичроияи           махаллии     хокимияти давлатии вилоятхо ва шахру нохияхо
6. Аз нав  дида баромадани таксимот ва истифодабарии чарогоххои мавсими байни шахру нохияхо вобаста ба саршумори чорво 2017-2019 Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Чумхурии Точикистон, Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии вилоятхо ва шахру нохияхо
7. Муайян намудани самти роххо ва майдонхои дамгирии чорво дар чумхури 2016-2018 Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Чумхурии Точикистон, Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии вилоятхо ва шахру нохияхо
8. Гузаронидани семинархо                ва тренингхо 2016-2020 Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон, Академияи илмхои кишоварзии Точикистон

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …