Главная / Чамъият / Сураи хазрати “Ёсин” бо тарчмаи точики

Сураи хазрати “Ёсин” бо тарчмаи точики

Сураи Ёсин (Ё Син) – ин 36-умн сураи Куръони карим буда иборат аз 83 оят мебошад ва дар Макка нозил шудааст. Сураи Ёсин ба забони араби « سورة يس » ё худ « يس » навишта шуда, номаш аз ду харфи алифбои араби «ي »   ва « س » гирифта шудааст ва он дар бораи маросими дафни мусалмонон, бахшида шудааст.

yasin

Дар сураи хазрати Ёсин кайд менамояд, ки Аллох баъди вафоити одамизод уро эхё (бозгашта зинда) менамояд ва хар як амали бандаи худро, шуморида ба инобат мегирад.  Дар ин сура Аллох ба беимонони Макка, ки хидоят ба Аллохро менамоянду мубориза бар зидди беимононе, ки Исломро рад менамоянд хамчун матал оиди окибати ин гуруххо гуфтааст.

Паёмбар Мухаммад (САВ) гуфтааст, ки хар як чиз дили худро ва сураи Ёсин дили Куръони карим аст.

Дар поён матни пурраи Сураи Ёсинро ба забони точики ва араби оварда шудааст, ки метавонед хонед. Инчунин барои шунидану гирифтани Сураи Ёсин дар формати видеои, хатти (PDF) ва овози (MP3)  низ ин чо хастанд, ки гирифтани (скачать) он озодона аст. Тавсия менамоем, ки барои шинос шудан оиди хондани хар як ояти Сураи Ёсин аз сомонаи www.falaq.ru низ истифода баред.

Видео Сураи Есин (Ёсин слушать – на арабском) 

Тарчумаи сураи Ёсин бо забони точики (Матн-текст)

Ба номи Худованди бахшояндаи мехрубон

 1. Ё, син.
 2. Савганд ба Куръони хикматомез,
 3. ки ту албатта, аз паёмбарон хасти,
 4. бар рохе рост.
 5. Куръон аз чониби он пирузманди мехрубон нозил шуда,
 6. то мардумеро бим дихи, ки падаронашон бим дода нашуданд ва  дар бехабари буданд.
 7. Ваъдаи Худо дар бораи бештаринашон тахаккук ёфта ва имон намеоваранд.
 8. харойна,  мо бар гарданхояшон то манаххо тавк ниходем, чунон ки сархояшон ба болост ва поин оварда натавонанд,
 9. Дар баробарашон деворе бардоштам ва дар пушти сарашон деворе. Ва бар чашмонашон низ пардае афкандем, пас онхо намебинанд.
 10. Фаркашон накунад, чи онхоро битарсони ва чи натарсони, имон намеоваранд.
 11. Танхо ту касеро метарсони, ки аз Куръон пайрави кунад ва аз Худои Рахмон дар нихон битарсад. Чунин касро ба омурзиш ва музди неку мужда бидех!
 12. харойна, Мо мурдагонро зинда мекунем. Ва хар кореро, ки пеш аз ин кардаанд ва хар асареро, ки падид овардаанд, менависем ва хар чизро дар Китоби мубин2 шумор кардаем.
 13. Достони мардуми он дехаро бар онхо биёвар, он гох ки расулон ба он чо омаданд.
 14. Нахуст ду танро ба наздашон фиристодем ва  дуруггуяшон бароварданд, пас бо саввуми нерушон додем ва гуфтанд: «харойна, мо ба суи шумо фиристода шудаем».
 15. Гуфтанд: «Шумо инсонхое монанди мо хастед ва Худои Рахмон хеч чиз нафиристодааст ва шумо дуруг мегуед».
 16. Гуфтанд: «харойна, Парвардигори мо медонад, ки мо ба суи шумо фиристода шудаем.
 17. Ва бар ухдаи мо чуз паём расонидани ошкоро хеч нест».
 18. Гуфтанд: «Ба тахкик, Мо шуморо ба фоли бад гирифтаем. Агар бас накунед, хатман, сангсоратон хохем кард ва шуморо аз мо шиканчае сахт хохад расид».
 19. Гуфтанд: « Фоли бади шумо бо худи шумост. Оё агар пандатон диханд,  чунин мегуед? Балки, мардуме аз хад гузашта хастед!»
 20. Марде аз шахри дурдаст давон – давон  омаду  гуфт: «Эй кавми ман, ба ин расулон пайрави кунед!
 21. Ба касоне, ки аз шумо хеч музде наметалабанд ва худ мардуме хидоятёфтаанд, пайрави кунед!
 22. Чаро Худоеро, ки маро офаридааст ва ба назди у бозгардонда мешавед, напарастам?
 23. Оё гайри у худоёнеро ихтиёр кунам, ки агар Худои Рахмон бихохад ба ман зиёне бирасонад, шафоъаташон маро хеч суд накунад ва маро рахои набахшанд?
 24. харойна,  дар ин хангом ман дар гумрохии ошкор бошам.
 25. харойна, ман ба Парвардигоратон имон овардам. Сухани маро бишнавед»
 26. Гуфта шуд: «Ба бихишт дарой! (вакте ки кавм ба зулм халокаш карданд ва неъматхои бихиштро дид)» Гуфт: «Эй кош, кавми ман медонистанд,
 27. ки Парвардигори ман маро (ба чи сабабе) биёмурзид ва дар зумраи гиромишудагон даровард».
 28. Ва аз он пас бар сари кавми у хеч лашкаре аз осмон фуру нафиристодем. Ва Мо фиристанда набудем.
 29. Як бонги сахте буд, ки ногох хама бар чой сард шуданд.
 30. Эй дарег бар ин бандагон! Хеч паёмбаре бар онхо фиристода нашуд, магар он, ки масхарааш карданд.
 31. Оё надидаанд, ки чи мардумеро пеш аз онхо халок  кардаем, ки дигар, харгиз,  ба наздашон бознамегарданд.
 32. Ва хеч касе нест, ки назди Мо  хозираш наоранд.
 33. Нишонаи ибратест  бар онхо замини мурда, ки зиндааш сохтем ва аз он донае, ки аз он мехуранд, берун овардем.
 34. Ва  дар он богхое аз нахлхову токхо падид овардаем ва чашмахо равон сохтем,
 35. то аз самароти он ва дастранчи хеш бихуранд. Чаро сипос намегуянд?
 36. Пок аст он Худое, ки хамаи чуфтхоро биёфарид,  аз он чи замин меруёнад  ва аз худашон (нару мода) ва хар  он чизе, ки намедонанд (ишора ба кашфиёти муъосири илми аст, ки собит кардааст, ки чинсият (нару модаги) дар тамоми мавчудод, хатто заррахо, ки мусбату манфи мешаванд, мавчуд аст).
 37. Шаб низ барояшон ибрате дигар аст, ки рузро аз он бармекашем ва хама дар торики фуру мераванд.
 38. Ва офтоб ба суи кароргохи хеш равон аст. Ин фармони Худои  пирузманду доност.
 39. Ва барои мох манзилхое андоза кардем, то монанди шохаи хушки хурмо борик шавад.
 40. Офтобро насазад, ки ба мох расад ва шабро насазад, ки бар руз пеши гирад ва хама дар фалаке шиноваранд.
 41. Ибрате дигар барои онхо, ин ки харойна, Мо ниёгонашонро дар он киштии пуркардашуда савор кардем
 42. ва барояшон монанди кишти чизе офаридем, ки бар он савор шаванд.
 43. Ва агар бихохем, хамаро гарка месозем ва онхоро хеч фарёдрасе набошад ва рахои наёбанд,
 44. чуз ба рахмати Мо ва бархурдори то хангоми марг.
 45. ва он гох ки ба онхо гуфта шавад, ки аз он чи дар пеши руй доред ё пушти сар мегузоред, битарсед, то ки  бар шумо рахмат оранд (руй баргардонанд).
 46. Ва хеч ояте аз оёти Парвардигорашон бар онхо нозил нашавад, чуз он ки аз он руй гардонанд.
 47. Ва чун гуфта шавад, ки аз он чи Худо рузиятон кардааст, садака кунед, кофирон ба муъминон гуянд: «Оё касонеро таъом дихем, ки агар Худо мехост, худ онхоро таъом медод? Шумо, (кофирон), албатта,  дар гумрохии ошкор хастед».
 48. Ва мегуянд: «Агар рост мегуед, ин ваъда кай хохад буд?»
 49. Инхо интизории як бонги дахшатнок мебаранд, то ба он хангом ки саргарми ситеза хастанд, фуру гирадашон,
 50. он чунон ки ёрои васияте надошта бошанд ва натавонанд назди касони хеш бозгарданд.
 51. Ва дар сур дамида шавад ва онон аз кабрхо берун оянд ва шитобон ба суи Парвардигорашон раванд.
 52. Мегуянд: «Вой бар мо, чи касе моро аз хобгоххоямон барангехт? Ин хамон ваъдаи Худои Рахмон аст ва паёмбарон рост гуфта буданд!»
 53. Чуз як бонги дахшатнок нахохад буд, ки хама назди Мо хозир меоянд.
 54. Он руз ба кас ситам намешавад. Ва чуз монанди коре, ки кардаед, подош намебинед.
 55. Албатта, бихиштиён он руз ба шодмони машгул бошанд.
 56. Онхо ва хамсаронашон дар сояхое бар тахтхо такя задаанд.
 57. Дар он чо хар мева ва хар чизи дигар, ки бихоханд, фарохам аст.
 58. Ва саломе, ки сухани Парвардигори мехрубон аст (гуфта мешавад).
 59. (Ва гуфта мешавад), эй гунахкорон, имруз канора гиред!
 60. Эй фарзандони Одам, оё бо шумо паймон набастам, ки шайтонро напарастед, харойна, у  душмани ошкори шумост?
 61. Ва Маро бипарастед, ки рохи рост ин аст.
 62. Бисёре аз шуморо (шайтон) гумрох кард. Магар ба акл дарнамеёфтед?
 63. Ин аст он чаханнаме, ки ба шумо ваъда дода шуда буд,
 64. ба чазои куфратон инак, дар он дохил шавед?
 65. Имруз бар дахонхояшон мухр менихем. Ва дастхояшон бо Мо сухан хоханд гуфт ва пойхояшон шаходат хоханд  дод, ки чи мекардаанд.
 66. Агар бихохем чашмонашонро махв мекунем. Пас, шитобон рох пеш гиранд. Аммо кучоро тавонанд дид?
 67. Ва агар бихохем, онхоро бар чояшон масх (табдил ба хайвон ё сурати бадшакл ё берух) кунем, ки на тавони он дошта бошанд, ки пеш кадам бардоранд ва на бозпас гарданд.
 68. Хар киро умри дароз дихем, дар офариниш дигаргунаш кунем. Чаро окилона намеандешанд?
 69. Ба у шеър наомухтем ва шеър лоики у нест. Он чи ба у омухтаем, андарзу Куръони равшангар аст,
 70. то муъминонро бим дихад ва сухани хак бар кофирон собит шавад.
 71. Оё надидаанд (бо дидаи ибрат) , ки бо дастони хеш барои онхо чорпоёнро (аз адам) офаридем (бе ёри, ширкат ва ваколати касе) ва акнун моликашон хастанд?
 72. Ва онхоро (чорпоёнро) ромашон кардем. Бар баъзе савор мешаванд. Ва гушти баъзеро мехуранд.
 73. Ва  барои (одамон) онхо дар онхо (чорпоён) фоидахост ва ошомиданихо. Чаро шукр намегуянд?
 74. Ва ба чои Аллох худоёне ихтиёр кардаанд, ба он умед, ки ёрияшон кунанд.
 75. Онхоро (маъбудхои дуругинро)  кудрати он нест, ки ба ёриашон бархезанд, вале инхо (бутпарастон) монанди сипохе ба хидматашон омадаанд.
 76. Суханашон туро андухгин насозад. Албатта, Мо хар чиро пинхон медоранд ё ошкор месозанд, медонем.
 77. Оё одами, ки акнун хасме ошкор аст (ба оёти Худо), намедонад, ки Мо уро, ба тахкик, аз нутфае офаридаем?
 78. Дар холе офариниши худро аз ёд бурдааст, барои мо мисол меорад, ки чи касе ин устухонхои пусидаро зинда мекунад?
 79. Бигу: «Касе онхоро зинда мекунад, ки дар  огоз офаридааст ва у ба хар офаринише доност.
 80. Он Худое, ки аз дарахти сабз бароятон оташ падид овард ва шумо аз он оташ меафрузед?
 81. Оё касе, ки осмонхову заминро офаридааст, наметавонад хамонандашонро биёфаринад? Оре, метавонад, ки у офаринандае доност!
 82. Чун бихохад чизеро биёфарад, харойна, фармонаш ин аст, ки мегуяд: «Мавчуд шав!»  Пас, мавчуд мешавад.
 83. Пок аст он Худое, ки малакути (моликияти) хар чизе ба дасти уст ва хама ба суи у бозгардонда мешавед!

Сураи Ёсин ба забони араби

سورة يس

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يس (1
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3
عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (4
تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (9
وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (10
إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ (13
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (14
قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15
قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16
وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ (17
قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18
قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (19
وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20
اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ (21
وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ (23
إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ (24
إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26
بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (28
إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29
يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون (30
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ (31
وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32
وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ (34
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36
وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ (37
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39
لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40
وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ (43
إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (47
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (48
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (51
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (54
إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55
هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ (56
لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (57
سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (58
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (60
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (63
اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (64
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65
وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66
وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (69
لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (74
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ (75
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (77
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (80
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83

Тарзи талафузи – хондани Сураи Ёсин (бо харфхои лотини)

 1. Yaa-Seeen
 2. Wal-Qur-aanil-Hakeem
 3. Innaka laminal mursaleen
 4. ‘Alaa Siraatim Mustaqeem
 5. Tanzeelal ‘Azeezir Raheem
 6. Litunzira qawmam maaa unzira aabaaa’uhum fahum ghaafiloon
 7. Laqad haqqal qawlu ‘alaaa aksarihim fahum laa yu’minoon
 8. Innaa ja’alnaa feee a’naaqihim aghlaalan fahiya ilal azqaani fahum muqmahoon
 9. Wa ja’alnaa mim baini aydeehim saddanw-wa min khalfihim saddan fa aghshai naahum fahum laa yubsiroon
 10. Wa sawaaa’un ‘alaihim ‘a-anzartahum am lam tunzirhum laa yu’minoon
 11. Innamaa tunziru manit taba ‘az-Zikra wa khashiyar Rahmaana bilghaib, fabashshirhu bimaghfiratinw-wa ajrin kareem
 12. Innaa Nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qaddamoo wa aasaarahum; wa kulla shai’in ahsainaahu feee Imaamim Mubeen
 13. Wadrib lahum masalan Ashaabal Qaryatih; iz jaaa’ahal mursaloon
 14. Iz arsalnaaa ilaihimusnaini fakazzaboohumaa fa’azzaznaa bisaalisin faqaalooo innaaa ilaikum mursaloon
 15. Qaaloo maaa antum illaa basharum mislunaa wa maaa anzalar Rahmaanu min shai’in in antum illaa takziboon
 16. Qaaloo Rabbunaa ya’lamu innaaa ilaikum lamursaloon
 17. Wa maa ‘alainaaa illal balaaghul mubeen
 18. Qaaloo innaa tataiyarnaa bikum la’il-lam tantahoo lanar jumannakum wa la-yamassan nakum minnaa ‘azaabun aleem
 19. Qaaloo taaa’irukum ma’akum; a’in zukkirtum; bal antum qawmum musrifoon
 20. Wa jaaa’a min aqsal madeenati rajuluny yas’aa qaala yaa qawmit tabi’ul mursaleen
 21. Ittabi’oo mal-laa yas’alukum ajranw-wa hum muhtadoon
 22. Wa maa liya laaa a’budul lazee fataranee wa ilaihi turja’oon
 23. ‘A-attakhizu min dooniheee aalihatan iny-yuridnir Rahmaanu bidurril-laa tughni ‘annee shafaa ‘atuhum shai ‘anw-wa laa yunqizoon
 24. Inneee izal-lafee dalaa-lim-mubeen
 25. Inneee aamantu bi Rabbikum fasma’oon
 26. Qeelad khulil Jannnah; qaala yaa laita qawmee ya’lamoon
 27. Bimaa ghafara lee Rabbee wa ja’alanee minal mukrameen
 28. Wa maaa anzalnaa ‘alaa qawmihee mim ba’dihee min jundim minas-samaaa’i wa maa kunnaa munzileen
 29. In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum khaamidoon
 30. Yaa hasratan ‘alal ‘ibaad; maa yaateehim mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi ‘oon
 31. Alam yaraw kam ahlak naa qablahum minal qurooni annahum ilaihim laa yarji’oon
 32. Wa in kullul lammaa jamee’ul-ladainaa muhdaroon
 33. Wa Aayatul lahumul ardul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu yaakuloon
 34. Wa ja’alnaa feehaa jannaatim min nakheelinw wa a’naabinw wa fajjarnaa feeha minal ‘uyoon
 35. Liyaakuloo min samarihee wa maa ‘amilat-hu aideehim; afalaa yashkuroon
 36. Subhaanal lazee khalaqal azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya’lamoon
 37. Wa Aayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara fa-izaa hum muzlimoon
 38. Wash-shamsu tajree limustaqarril lahaa; zaalika taqdeerul ‘Azeezil Aleem
 39. Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa ‘aada kal’ur joonil qadeem
 40. Lash shamsu yambaghee lahaaa an tudrikal qamara wa lal lailu saabiqun nahaar; wa kullun fee falaki yasbahoon
 41. Wa Aayatul lahum annaa hamalnaa zurriyatahum fil fulkil mashhoon
 42. Wa khalaqnaa lahum mim-mislihee maa yarkaboon
 43. Wa in nashaa nughriqhum falaa sareekha lahum wa laa hum yunqazoon
 44. Illaa rahmatam minnaa wa mataa’an ilaa heen
 45. Wa izaa qeela lahumuttaqoo maa baina aideekum wa maa khalfakum la’allakum turhamoon
 46. Wa maa taateehim min aayatim min ayataati Rabbihim illaa kaanoo ‘anhaa mu’rideen
 47. Wa izaa qeela lahum anfiqoo mimmaa razaqakumul laahu qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo anut’imu mal-law yashaaa’ul laahu at’amahooo in antum illaa fee dalaalim mubeen
 48. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 49. Maa yanzuroona illaa saihatanw waahidatan taa khuzuhum wa hum yakhissimoon
 50. Falaa yastatee’oona taw siyatanw-wa laaa ilaaa ahlihim yarji’oon
 51. Wa nufikha fis-soori faizaa hum minal ajdaasi ilaa Rabbihim yansiloon
 52. Qaaloo yaa wailanaa mam ba’asanaa mim marqadinaa; haaza maa wa’adar Rahmanu wa sadaqal mursaloon
 53. In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum jamee’ul ladainaa muhdaroon
 54. Fal-Yawma laa tuzlamu nafsun shai’anw-wa laa tujzawna illaa maa kuntum ta’maloon
 55. Inna Ashaabal jannatil Yawma fee shughulin faakihoon
 56. Hum wa azwaajuhum fee zilaalin ‘alal araaa’iki muttaki’oon
 57. Lahum feehaa faakiha tunw-wa lahum maa yadda’oon
 58. Salaamun qawlam mir Rabbir Raheem
 59. Wamtaazul Yawma ayyuhal mujrimoon
 60. Alam a’had ilaikum yaa Baneee Aadama al-laa ta’budush Shaitaana innahoo lakum ‘aduwwum mubeen
 61. Wa ani’budoonee; haazaa Siraatum Mustaqeem
 62. Wa laqad adalla minkum jibillan kaseeraa; afalam takoonoo ta’qiloon
 63. Haazihee Jahannamul latee kuntum too’adoon
 64. Islawhal Yawma bimaa kuntum takfuroon
 65. Al-Yawma nakhtimu ‘alaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aideehim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksiboon
 66. Wa law nashaaa’u lata masna ‘alaaa aiyunihim fasta baqus-siraata fa-annaa yubsiroon
 67. Wa law nashaaa’u lamasakhnaahum ‘alaa makaanatihim famas-tataa’oo mudiyyanw-wa laa yarji’oon
 68. Wa man nu ‘ammirhu nunakkishu fil-khalq; afalaa ya’qiloon
 69. Wa maa ‘allamnaahush shi’ra wa maa yambaghee lah; in huwa illaa zikrunw-wa Qur-aanum mubeen
 70. Liyunzira man kaana haiyanw-wa yahiqqal qawlu ‘alal-kaafireen
 71. Awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa ‘amilat aideenaaa an’aaman fahum lahaa maalikoon
 72. Wa zallalnaahaa lahum faminhaa rakoobuhum wa minhaa yaakuloon
 73. Wa lahum feehaa manaa fi’u wa mashaarib; afalaa yashkuroon
 74. Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal la’allahum yunsaroon
 75. Laa yastatee’oona nasrahum wa hum lahum jundum muhdaroon
 76. Falaa yahzunka qawluhum; innaa na’lamu maa yusirroona wa maa yu’linoon
 77. Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nutfatin fa-izaa huwa khaseemum mubeen
 78. Wa daraba lanaa maslanw-wa nasiya khalqahoo qaala mai-yuhyil’izaama wa hiya rameem
 79. Qul yuh yeehal lazeee ansha ahaaa awwala marrah; wa Huwa bikulli khalqin ‘Aleem
 80. Allazee ja’ala lakum minash shajaril akhdari naaran fa-izaaa antum minhu tooqidoon
 81. Awa laisal lazee khalaqas samaawaati wal arda biqaadirin ‘alaaa ai-yakhluqa mislahum; balaa wa Huwal Khallaaqul ‘Aleem
 82. Innamaa amruhooo izaaa araada shai’an ai-yaqoola lahoo kun fa-yakoon
 83. Fa Subhaanal lazee biyadihee malakootu kulli shai-inw-wa ilaihi turja’oon

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …