Главная / Чамъият / Меъёрхои хисоби истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар ЧТ

Меъёрхои хисоби истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар ЧТ

Меъёрхои ягонаи хисоб намудани  истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон ва  Накшаи воситахои асосие, ки ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд

ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Ф А Р М О И Ш

аз «12» феврали соли 2014   № 24

Дар бораи тасдики Меъёрхои ягонаи хисоб намудани  истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон ва  Накшаи воситахои асосие, ки ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд

Мутобики моддаи 8 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бахисобгирии мухосиби ва хисоботи молияви», моддаи 30 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон» ва бо максади ташаккули захирахои дохилии сармоявии корхонахо, ки ба  тадричан баркароркунии арзиши воситахои асоси дар давраи фаъолияти онхо равона мегарданд,  бо дарназардошти Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 28.12. 2006с, № 588 «Дар бораи Вазорати молияи Чумхурии Точикистон»

ф а р м о и ш  м е д и х а м:

  1. Меъёрхои ягонаи хисоб намудани истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон ва  Накшаи воситахои асосие, ки ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд , тасдик карда шаванд (замимахои 1ва 2).
  2. Корхонахое, ки стандартхои байналмилалии хисоботи молиявиро истифода намебаранд, бо максади тадричан баркароркунии арзиши воситахои асоси дар давраи фаъолияти онхо меъёрхои мазкури хисоб намудани истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистонро истифода мебаранд.
  3. Барои корхонахои истифодабарандаи стандартхои байналмилалии хисоботи молияви Меъёрхои ягонаи хисоб намудани истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон ва Накшаи воситахои асосие, ки ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд, хусусияти тавсияви дорад.

Корхонахое, ки стандартхои байналмилалии хисоботи молиявиро истифода мебаранд, усулхои хисоб кардани истехлоки объектхои воситахои асосиро дар сиёсати бахисобгирии худ бояд инъикос намоянд.

  1. Корхонахо, новобаста аз усулхои пешбурди бахисобгирии мухосиби (ба истиснои муассисахои бучети) барои максадхои бахисобгирии андози хисобкунии меъёрхои хиссачудокунихои истехлокии воситахои асосиро тибки мукаррароти Кодекси андози Чумхурии Точикистон амали менамоянд.
  2. Муассисахои бучети Меъёрхои ягонаи хисоб намудани истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон ва Накшаи воситахои асосиеро, ки ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд бо максади хисоб намудани фарсудашавии воситахои асоси истифода баранд.
  3. Фармони Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз 5 сентябри соли 1997, № 86 беэътибор дониста шавад.
  4. Фармоиши мазкур чихати бакайдгирии давлати ба Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон пешниход карда шавад.
  5. Фармоиши мазкур пас аз бакайдгирии давлати ва интишори расми мавриди амал карор дода шавад.
  6. Фармоиши Вазири молияи Чумхурии Точикистон аз 22 октябри соли 2013, №92 беэътибор дониста шавад.
  7. Назорати ичроиши фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири молия – Наими А. вогузор карда шавад.

Вазир                                     А. Курбонов

Тасдик шудааст                                                 Мувофика  шуд

бо фармоиши Вазири молияи                         Директор Агентии омори назди

Чумхурии Точикистон                         Президенти Чумхурии Точикистон

___________Хасанова Г.К

аз «___»________соли 2014, №____       аз «___» __________ соли 2014, №____

Меъёрхои ягонаи хисоб намудани  истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон ва  Накшаи воситахои асосие, ки ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд

 

Воситахои асоси (объектхои гайриманкул, бинохо ва тачхизотхо) мавриди истифодаи дуру дароз бо мурури замон фарсуда мегарданд. Фарсудашави ин чараёни талафёбии хусусиятхои чисмони ва маънавии воситахои асоси мебошад.

Фарсудашавии чисмони дар натичаи истифодаи дуру дарози  объектхои гайриманкул, бинохо ва тачхизотхо ва таъсири омилхои беруни ба амал меояд.

Фарсудашавии маънави ин чараёне мебошад, ки тавассути рушди илм ва техника воситахои асоси тез-тез такмил  ёфта, воситахои асосии кабли ба талаботи замон мутобикат намекунанд.

Истехлок-ин раванди объективии иктисодии тадричан подоши арзиши воситахои асоси дар давраи истифодаи онхо дар истехсолот, бо максади азнавкуни то давраи ба охир расидани мухлати истифодаи онхо мебошад, ки аз фарсудашавии чисмони ва маънавии объект вобастаги дорад.

Дар хуччати мазкур инчунин Накшаи воситахои асоси бо гуруххои истехлоки  нишон дода шудааст, ки  маълумотхои он дар холате, ки корхона барои мукаррар намудани мухлати муфиди истифодабарии воситаи асоси аз хуччатхои техникии дорои (шиноснома, нишондод, дастурамал оиди истифодабари ва г. х.) асос надошта бошад, истифода мегарданд (замимаи 2).

Замимаи 1

Меъёрхои ягонаи хисоб намудани истехлоки воситахои асоси

            Рамз (Шифр)  

 

Гуруххо ва намудхои воситахои асоси

 

 

Меъёри хисоб намудани истехлок (хурдашави),

бо фоиз

 1 Бинохо  

Бо фоиз аз руи нархи мошин

 

Бо фоиз аз руи нархи мошин бо 1000 км дар харакат будан
100 Бинохои истехсоли ва гайриистехсоли
 10000 Бинохои серошёна (беш аз 25 ошёна), асосан аз оханбасту  яклухт, бисёр устувор, тахкурси аз тахтасанги яклухт дар асоси сутун, деворхо – алюмини, панели он ба занг тобовар,   болопуши бом – охану бетон, бо руйкаши стилобат аз сангхои табии 1
 10001 Бинохои бисёрошёна (беш аз ду ошёна), ба истиснои бинохои бисёрошёнаи намуди рафчаи (этажерка)  таъиноти махсуси  технологи (корхонахои тозакунии маъдан, сеххои резакунанда, куфта майдакунандаи кимиёви ва дигар истехсолоти ба ин монанд), бинохои якошёна бо панели охану бетони ва металли, деворхо аз маводи санг, кисмхо ва панелхои калон аз руйпуши охану бетон, металл ва дигар руйпуши мустахкам бо масохати фарш то 5000 метри мураббаъ:

бинои НОБ аз бетон ва охану бетон;

намудхои рудхона, алохида, якчоя ва мустахкам, бинохои назди сарбанд ва зеризаминии НОБ;

бинохои мадди НОБ.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10002 Бинохои дуошёнаи таъиноти гуногун, ба гайр аз бинохои чубии намуди гуногун: бинохои якошёна бо тахкурсии охану бетони ва металли, бо девор аз маводи санги, кисмхо ва панелхои калон, аз руйпуши охану бетон, металл ва дигар руйпуши мустахкам бо масохати фарш то 5000 метри мураббаъ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10003 Бинохои бисёрошёна, ба истиснои бинохои бисёрошёнаи намуди рафчаи (этажерка)  таъиноти махсуси технологи (корхонахои тозакунии маъдан, сеххои резакунанда, куфта майдакунандаи кимиёви ва дигар истехсолоти ба ин монанд), бинохои якошёна бе оханбаст аз охану бетон ва металл, деворхо аз маводи санг, кисмхо ва панелхои калон аз руйпуши охану бетон, металл ва дигар руйпуши мустахкам 1
 10004 Бинохои якошёна бе оханбаст бо деворхо аз маводи санг, бо сутунхои охану бетони, хишти ва чуби, руйпуши охану бетони, чуби ва дигар мавод: бинохои чуби бо деворхои сангфарш ё гулачуби, якошёна, дуошёна ва серошёна 1,2
 10005 Бинохои чуби, оханбастшуда, панчарадор, чубию металли, оханбастшуда ва руйкашшуда ва контейнери, якошёна, дуошёна ва серошёна; бинохои гилию бетони, аз масолехи хом, кахгил, камишити ва дигар масолехи ба инхо монанд 5
10006 Бинохо аз масолехи навори (хавоию такягохи, пневматию оханбасти ва гайрахо) 8
10007 Бинохои васлшавандаю чудошавандаи намуди контейнери, чуби, оханбаст, оханбасту панели, панчарадор ва дигар бинохои сохти одди: хоначахои телефони ва дукончахои Фрадкин 10
10008 Оханбасту панели бо басти металли ва чубии таворакашида аз панели охану бетон ва асбесту шифер; оханбасту панели бо басти металли ва чубии таворакашида аз тунукаи металлии ба шакли муайян даровардашуда; бинохои стансияхои озмоиши 8
Бинохои кобили харакат:
10009

 

пурра фулузи 12
 10010 чубию металли 15
10011 Дуконча-магозахо, дуконхо, кафе, магозахои газаку хуришхо, ошхонахо аз металл, шиша ва пластик, тахтасангхои фишурдашуда ва чуби 10
10012 Дукончахо аз металл, шиша ва  тахтасангхои фишурдашуда ва чуби 10
 10013 Анбори картошка, чойи хилват аз девори санги бо сангхои алохида чидашуда ва блокхо, сутунхо аз охану бетон, хишт ва чуб, бо руйпуши охану бетон ва тунукахои асбестию сементи бо вассабандии чуби, боми лулапеч 3
10014 Анбори картошка, тудашуда аз девори санги бо сангхои алохида чидашуда ва блокхо, сутунхо аз охану бетон ва хишт, бо руйпуши охану бетон, боми лулапеч:   Анбори картошка, хилват ва тудашуда аз девори санги бо сангхои алохида чидашуда ва блокхо, сутунхо аз охану бетон ва хишт, бо руйпуши охану бетон, бом аз тунукаи асбесту семент 3
10015 Анбори картошка, тудашуда аз девори санги бо сангхои алохида чидашуда ва блокхо, сутунхо аз хишт, бо руйпуш аз тунукаи асбесту семент аз болои вассабандии чуби 3
10016 Анбори пиёз, чойи хилват ва гайрихилват ва анбори сабзавот бо тачхизоти хунуккунанда аз девори санги бо сангхои алохида чидашуда ва блокхо, сутунхо аз охану бетон,  бо руйпуши охану бетон, боми лулапеч 3
10017 Анбори пиёз, чойи гайри хилват бе тачхизоти хунуккунанда аз девори санги бо сангхои алохида чидашуда ва блокхо, сутунхо аз охану бетон ё хишт,  бо руйпуши охану бетон, боми лулапеч 3
10018 Анбори мевачот бе тачхизоти хунуккунанда аз девори санги бо сангхои алохида чидашуда ва блокхо, сутунхо аз охану бетон ё хишт,  бо руйпуши охану бетони, боми лулапеч 3
 10100 Бинохо аз санг, махсусан калон, деворхо аз хишт бо гафсии 2,5-3,5 хишт бо басти охану бетони ё металл, руйпуш аз охану бетон ва бетон; бино бо деворхои панели калон, руйпуш аз охану бетон  

1

 

 

 10101 Бинохо бо деворхо аз хишт бо гафсии 1,5-2,5 хишт, руйпуш аз охану бетон, бетон ё чуб; бо деворхои панели калон, руйпуш аз охану бетон 1
 10102 Бинохо бо деворхо аз хишти сабук, дажголбетони яклухт, дажголблокхои сабук, охаксанги ковок, руйпуш аз охану бетон ё бетон; бинохо бо деворхо аз блоки калон ё аз хишти сабук,  дажголбетони яклухт, дажголблокхои майда, охаксанги ковок, руйпуш аз чуб 1,5
 10103 Бинохо бо деворхои омехта аз чуби буридашуда ва ё сангфарш 3
 10104 Бинохои нимсохт, панчарадор, оханбасту пуркардашуда, аз похса ва кахгил 5
 10105 Бинохои оханбасту камишити ва дигар бинохои сабуккардашуда 7
2 Иншоот
200 Чохи нафт ва газ
20000 Чоххои нафти, фишордиханда ва назорати 8
20001 Чоххои газ ва конденсатхои газ 8
20002 Чоххои анборхои зеризаминии газ, анборхои зеризаминии нафт дар кабатхои калийи намак 2
20003 Хати кубурхои печида ва кад-кади чоххо 8,3
201 Иншооти гидротехники
20100 Сарбандхои бетони, охану бетони, санги, замини; накбхо, обпартохо ва обгирхо, тахшингоххо, новахо, дулхо, дюкерхо ва иншооти обгузар, иншооти мохикабулкуни ва хифзи мохихо, хати кубурхои фишори ва зарфхои тасовикунанда; канали дериватсиони, хавзхои фишории НОБ ва НАБ-хо; дарготхои киштигард ва киштибардор; сарбандхои заминии хифзкунанда бе руйпуш 2
20101 Иншооти сохилмустахкамкуни ва сохилнигохдори аз охану бетон, бетон ва санг 4
20102 Иншооти киштибанди дарё аз чуб: эстакадахо, чуббанди дарготи назди сохил 3
20103 Иншооти гидротехники аз чуб (аз чумла бинохо) 3
20104 Каналхои киштигард 0,7
20105 Хамаи намудхои иншооти танзимкунанда 10
20106 Обанборхои назди сарбандхои замини 1,4
Обпартохо ва обгирхои назди хавзхо:
20107 бетони ва охану бетони 3
20108 чуби 10
20109 Иншооти фашини ва санги 5
20110 Иншооти гидротехникии дохилихочаги дар  каналхо (дарготхои танзимкунанда, тири кубурхои об, оббандхои зинадор, тезравхо, оббандхои зинадори рафаки,  дюкерхо, аз чумла пулоди, новахо, обпартохои санги, бетони ва аз охану бетон 2,5
20111 Иншооти гидротехники дар каналхои дохилихочаги ва байнихочаги аз чуб 8
 

20112

Шабакаи обёрии дохилихочаги ва байнихочаги:

каналхои заминии бе руйпуш, каналхои руйпушкардашуда аз санг, бетон ва охану бетон; шабакаи обчамъкуни ва обпартоии дохилихочаги ва байнихочаги аз каналхои кушодаи замини;  каналхои коллекторию дренажии дохилихочаги ва байнихочагии замини бе васлкуни

 

4

 

 

20113 каналхо аз новахои охану бетон 3
20114 Каналхо аз кубурхои асбесту семент, пулоду полиэтилен 2,5
 

20115

Шабакаи пушидаи коллекторию дренажи:

каналхо аз кубурхои асбесту семент

 

2,5

 

 

20116 каналхо аз кубурхои сафоли 1,6
20117 каналхо аз кубурхои  пластмасси 3,3
20118 Низоми обёрии    лиман 2
20119 Дарёхо-обпартохои танзимшуда, каналхои дохилихочаги, захкаш, калон ва дигар каналхои мустахкамнагардида ва бо шохахои бофташуда, фашинахо ва тахтахои мустахкамгардида; каналхои дохилихочагии захкаш, ки мустахкам нагардидаанд ва бо шохахои бофташуда, фашинахо, тахтахо ва алафхои кошташуда дар заминхои торфдор мустахкам гардидаанд 2
 

20120

Дренаж (уфуки)  барои хушк кардани заминхои кишоварзи:

сафоли дар заминхои минерали

 

2

 

 

20121 сафоли дар заминхои торфдор 2,2
20122 аз пластмасса сохташуда 2,5
20123 тахтагин, шохи 7
20124 таркишдор, рогдор 20
20125 Иншооти бахрии муносиби гравитатсиони аз бетонхои калонхачм 1,7
 

20126

Иншооти бахрии чойи киштибанди ва сохилмустахкамкуни:

аз охану бетон, бетон ва санг

 

1,7

 

 

20127 металли 2
20128 чуби 2,5
Иншооти панчарадор:
20129 замини, бетони ва аз охану бетон 1,1
20130 металли ва чуби 2,5
20131 Каналхои киштигарди бахри 1
20132 Минтакахои ба таври сунъи ташкилшудаи бандари 0,2
20133 Сарбандхо ва дарготхои замини (ба гайр аз сарбанду дарготхои назди НОБ ва хавзхои калон) ва иншооти мухофизатии дарёхо 1,3
20134 Даргот ва сарбандхои чуби ва ба таври омехта сохташуда 2
20135 Иншооти росткунанда аз замини рефулировани бо руйпуш аз шагал, сангреза ё аз руйпуши бистарбоб ва фашинию шаддави 15
 

20136

Иншооти дарёи барои чойи киштибанди:

охану бетони, бетони ва аз санг

 

2

 

 

20137 металли 2,5
20138 Иншооти обгир барои манбаъхои кушода, аз чумла барои мустахкамкунии хати сохил (барои максадхои обтаъминкуни) 2
Иншооти бепояи чангалнигохдоранда, таворахо ва чойхои киштибанди:
20139 чуби 15
20140 металли 8
Такягохи иншооти бепоя:
20141 чуби 20
20142 аз охану бетон 5
20143 Сарбандхои селрони ва мелиоративи, инчунин иншооти обгири ва обпартоии чуби 8,5
20144 Новаи селрони аз охану бетон 5
20145 Сарбандхои заминии назди хавзхо 2
20146 Обпартохо аз охану бетон, обгирхои назди хавзхо 3
20147 Шинакхо аз охану бетон барои нигохдории мохихо ва мохигирхо 5
20148 Каналхои мохичамъкунии назди хавзхо 15
20149 Хавзхо аз охану бетон барои нигохдори ва парвариши мохи 4
 

20150

Контейнерхо аз новахо ва хавзхои шишаги ва пластики барои нигохдори ва парвариши мохи:

бо тахкурси аз охану бетон

 

4

 

 

20151 новахои шишаги ва пластики 5
20152 Бинохо ё айвонхо 5
20153 Болооби мачрои хавзхо бо оханбасти металли ва бетони 6
Хатхои шинаки шинокунанда барои парвариши мохи:
20154 чисри металли (понтони металли) 8
20155 шинакхо аз кисмхои нова 15
20156 Дарготи хавзхо бе мустахкамкуни 1,7
202 Иншооти хочагии наклиёт, алока ва дигар сохахо
20200 Купрукхо аз охану бетон, бетон  ва сангии тамоми намуд ва сохт, инчунин кубурхо ва новахо аз охану бетон, бетон, санг ва чуян 1
20201 Купрукхои металли 2
20202 Купрукхо аз чуб ва металл бо пояхои чуби 8
20203 Кубурхо ва новахои чуби 10
20204 Кубурхои пулодини чиндоркунанда 2
20205 Иншооти ёрирасон ва хифзкунандаи санги, бетони ва аз охану бетон (зидди ярч, зидди тарма, зидди фурурави, танбадор, деворхои пушидашаванда, рохравхо, селпарто, рафхо, хандакхо ва гайрахо) 2
20206 Иншооти танзимкунанда ва мустахкамкунандаи купрукхо 2,5
20207 Платформахои пушидаи роххои охан аз охану бетон ва санг 1,5
20208 Платформахои роххои охан ва майдончахои кушодаи боркаши, кисми кушодаи сохтмони нуктахои гурух-гурухшавии стансияхои васлшавии чараёни тагйирёбанда ва доими, асбобхои таксимкунанда, накбхои обию барки, зеристгоххои фаръии таквият ва   трансформатори, аз асфалту бетон, охану бетон ва санг 2
20209 Платформахои чубии роххои охан 5
20210 Роххои зери кран 4,2
20211 Эстакадахои  чубии яхборкунанда 5
20212 Эстакадахои санги, бетони ва аз охану бетон, роххои гайримукаррари;  эстакадахои партов ва моеъкашонии саноати коркарди нафт ва нафту кимиё (металли ва аз охану бетон) 2,5
20213 Эстакадахои бахрии саноати нафтхосилкуни (металли ва аз охану бетон) 5
20214 Эстакадахои анбори махсуси сехи чуянгудози (домна) 3,3
20215 Даврахои гардиш 2
20216 Хокрезахои рохи охан 1
20217 Бинои болоии роххои охан (балласт, шпалахо, релсхо бо гирахои релс, интиколдихандаи роххо ва дигар унсурхо), роххои охани метрополитен 4,8
20218 Роххои фаръии рохи охани муассисахо 4
20219 Роххои охани камбар 6,7
20220 Копрахои эстакадахои бурч 4
20221 Чоххои таркишгарии сеххои коркарди шикастапорахо 9,9
Роххои автомобили истехсоли, болопуши майдончахо ва аэродромхо:
20222 аз  сементу бетон 4
20223 аз  сементу бетон 4
20224 аз сангреза ва шагали сиёх 6
20225 сангреза, шагал, хоки аз маводи омехта ва аз охану бетони камбар 6
20226 рохи сангфарш 8
20227 хоки, бо омехтахои асос ва рехтахои чубу болори бехтаркардашуда
20228 аз чубу болор 18
20229 Хатхои парвозу фуруд 5
20230 Роххои парвоз, чойи таваккуфи тайёрахо, майдончахои перрон ва назди ангар 5
20231 Майдони тахрангшудаи парвоз 4
Иншооти дренаж, обпарто ва мустахкамкунандаи хокрезаи рохи охан:
20232 чуби ва хоки 6
20233 санги, бетони ва аз охану бетон 4
20234 Гидросутунхо 6
20235 Дастгоххои тасфия бо флотаторхои металли 7
Резервуархо барои нигохдории сузишвории дизели ва маводи молидани:
20236 металли 3
20237 аз охану бетон 2
20238 Резервуархои металли барои нигохдории махсулоти нафти 5
20239 Резервуархо ва бакхо аз охану бетон барои саноати кимиёви; силосхо дар саноати сементбарори 4
20240 Зарфхои руизамини ва зеризамини барои гази моеъ 4
20241 Зарфхои зеризамини барои резиши бокимондахои вазнин 4,8
20242 Дастгоххои кумтаксимкуни 4,5
20244 Чуйи обпарто 2
Деворхои доими барои хифзи фаромадани барф:
20245 аз охану бетон 3.5
20246 чуби 6,3
20247 Сипару меххои чубини гузарондашавандаи зидди барф 9,5
20248 Гузаргоххо 4,2
20249 Роххои овезон 2,5
Аломатхои навигатсионии сохил:
20250 металли 2
20251 аз охану бетон ва санг 1,5
20252 чуби 6,5
20253 Шиноваракхо ва фарсангсорхои гаркнашаванда (металли) 8
20254 Асбобхои равшандиханда ва садодихандаи техники аломатхои навигатсионии гаркнашаванда ва сохили 20
20270 Купрук ва накбхои пиёдагард 1,5
20271 Канализатсияи телефони (бетони ва аз асбесту семент) 2
20272 Антенахои фиристандаи мавчхои кутох 4,2
20273 Антеннахои мавчкутох, миёна ва мавчдарозкабулкунанда ва фиристанда, ба замин пайвастани антенна 7
20274 Антеннахои хатхои радиои, антеннахои нодири мавчкутох ва миёнамавчи  амали самтмуайянкуни 5
20275 Антеннахои кабулкунандаи мавчхои кутох барои телевизион ва  пахши мавчхои моварои кутох 10
20276 Антеннахои пурра тобхурандаи алокаи мохворави 8,3
20277 Бурчхои радиостансияхо аз пулод, хишт ва аз охану бетон 1,7
20278 Радиосутунхои пулоди ва антенна- сутунхо 2
20279 Сутунхои чуби 8,3
 

20280

Бурчхои нодири телевизион ва радиостансияхо:

аз охану бетони

 

0,7

 

 

20281 аз пулод 1
203 Дигар иншоотхо
20300 Метантенкхо ва песколонкхо (бо  гидроэлеватор), аэротенкхо, тахшинкунакхо (аввалия ва такрори) уфуки бо илоскребхо, амуди ва дукабата; тасфия аз охану бетон барои тоза кардани оби ифлос 3
20301 Метантенкхо (бо гидроэлеватор) металли; аэротенкхо аз охану бетон бо тахвили оксигени техники; мачмуи иншоот барои тоза кардани обхои ифлос бо филтри (обполои) регзор аз охану бетон; мачмуи иншоот барои  тоза кардан ва то тоза намудани обхои ифлос бо филтри аэрарии ОКСИПОР аз охану бетон 3
Филтрхои биологи ва аэрари, регсофкунакхо (бо гидроэлеватор), тахшинкунакхо (аввалия ва такрори):
20302 хишти 6,7
20303 Филтрхои биологи ва аэрари аз охану бетон 5
Майдонхои лойказор:
20304 бо асоси табии 10
20305 бо асоси сунъи 5
20306 Майдонхои регзор бо асоси сунъи 6,7
20307 Майдонхои обёри ва полоиш 5
 

20308

Резишхо (канализатсиони):

сохили

 

2,5

 

 

20309 мачрои 5
 

20310

Чоххои артезиани:

бефилтр

 

4,1

 

 

20311 филтрдор 6,7
20312 филтрдор, ки дар шароити мушкил ва мухити минералони кор мекунад 12,5
20313 Иншооти обкабулкуни барои сарчашмахои зеризамини (чоххои артезиан); дастгоххои обтозакуни барои тоза намудани обхои руизамини ва зеризамини; дастгоххои мачмуави (ДМ) аз металл барои тоза намудани обхои ифлос; тасбитгархои аэроби, гализхои тасфия, охану бетони 4
20314 Мачмуи иншооти тозакунанда барои кубурхои обгузар (бакхои пушида ва махлули, омехтакунакхо, камерахои таасур, тахшинкунакхо, софкунакхо бо тахшини халнашуда, филтрхо, софкунакхои васли, нармкунандахои об 2
 

20315

Иншоот барои аэратсияи об:

хавзхои обпоши аз охану бетон

 

2,5

 

 

20316 Манораи обхунуккунак аз охану бетон 3,3
20317 Манораи обхунуккунак аз чуб 15
20318 Манораи обхунуккунак аз металл 10
20319 Манораи обхунуккунак аз бетон 7
20320 Стансияхои канализатсионии насоси, ки чукур чойгир шудааст якчоя бо резервуари кабулкунанда 2
20321 Домхои нафти 6,7
 

20322

Бухоршаванда, манорави  ва манорахои обхунуккунакхо:

сохти охану бетони

 

3

 

 

20323 сохти металли бо руйпуши алюмини ё асбесту сементи 4
20324 Каналхои обёри ва иншоот аз асбесту семент ё тахтаи зидди пусидашави 6
 

20325

Мурихои дудкаш:

аз санг ва охану бетон

 

2

 

 

20326 металли 3
 

20327

Резервуархои оби тоза:

охану бетони бо хоктеппа сохташуда

 

2,5

 

 

20328 хиштии ба замин васлшуда, металли 3,3
 

20329

Манорахои обфишор:

металли

 

4

 

 

20330 хишти бо резервуари  металли 2,5
20331 аз хишт ва охану бетон бо  резервуархои оханию бетони 2
20332 чуби 8
20333 Анбори битум бо  резервуархо ва хавзхои амуди аз охану бетон ва металл 2,5
20334 Нуктахои фуруши сузишвори (аз чумла бинохо ва тачхизот) 5
20335 Лавхахои махсус 10
20336 Зарфхои металлии зеризамини барои нигох доштани гази моеъ  чихати таъминоти гази шахр 2,2
20337 Газхонахои руизамини ва зарфхои металли барои нигох доштани гази моеъ дар нуктахои газтаксимкуни 1,8
20338 Анборхои махсуси ангишт 3
20339 Дюкерхои пулодии кубурхои обгузар, канализатсиони бо камерахо 4
20340 Огилу анборхо барои нигох доштани хайвонхои вахши ва чорво 6
20341 Анбори пору ва поруи чалчик бо либоси санги 4
20342 Анбори пору бо либоси лойи ва шагали, поруи чалчи, чохи силосхобони 5
20343 Хавзхои дурусткардашуда ва яккачин 4
20344 Камерахои сахтшави 2
20345 Анборхои окана, маводи резашудаи ашё, дажголи гурушони 1,5
 

20346

Чоххо:

чуби

 

6,7

 

 

20347 хишти 3,3
20348 охану бетони 2
20349 Кокмахо дар пояхои охану бетони, металли ва дар мехи чуби аз навъхои дарахти булут ва дигар чинсхои мустахкам 5
Деворхо  (таворахо):
20350 санги ва металли 1
20351 охану бетони 1
20352 чуби дар сутунхои хишти ва охану бетони 3
20353 Дигар намуд (чуби дар сутунхои чуби ва г.) 3
Иншооти чузъхои коркарди химча дар анборхои поёнии роххои чубкаш (эстакадахо, кисмхои тачхизот, чамъкуни, нишебихо, анборхои махсус):
20354 чуби 9,5
20355 охану бетони 5
20356 Хавзхои назди сеххои чуббури бо деворхои амуди аз пластинахо: чуби, резакардашуда, обанборхои сухторхомушкуни 4
20357 Эстакадахои гулачуб, металли, хавзхои назди сеххои чуббури бо мустахкам намудани тиргак аз тахтасанги охану бетони, хавзхои охану бетони барои коркарди гидротермикии ашёи  фанери 3,9
 

20358

Иншооти махсусгардонидашудаи саноати селлюлозию когази:

чуби

 

4

 

 

20359 охану бетони 2
 

20360

Майдончахои асфалтпуш барои муваккатан нигох доштани гандум:

бо асоси реги ва шагали

 

12

 

 

20361 бо асоси бетони 6,7
Гармхонахо ва парвардахонахо
20362 Гармхонахои шишабандишуда ва пардадор бо басти пулодии сохти махсус 3,5
20363 Гармхонахои пардадор бо басти чубу металли истехсоли завод 4
20364 Гармхонахои намуди содаи сохти биносози ва иншоот бо хоки гармкунанда бо басти чуби ва руйпуши пардадор 15
20365 Парвардахонахо 8
20366 Театрхои сабз, эстради, майдонхои мусики ва барои ракс, китобхонахо,  павилонхо 6
 

20367

Сиркхо:

руйпуши брезентии гунбаз ва пахлухо

 

20

 

 

20368 таркиби чубию металли 10
20369 Аттраксионхои хамаи намудхо 8
20370 Гулдонхо, хайкалхо ва кузахои ороиши 10
20371 Фавворахо, хавзхо 2,5
20372 Дигар иншоот: майдончахо, рохравхо, дахлезхо, панчарахо, зинапояхо, лавхахо,  кафасхо, расмхои калон, манзарахо ва гайрахо 2
Фарши иншооти варзиши, майдонхо, майдончахо:
20373 аз резин ва битуми 3,2
20374 синтетики 6,5
20375 аз омехтаи махсус ва сабзазори 13,5
Частгоххои лижапари:
20376 металли ва охану бетони 2,5
20377 чуби 6,6
 

 

Машкгохи тирандозии нимпушида, майдони машки тирпаррони, стендхо ва панохгоххои болопушида:  

 

 

 

20378 санги ва металли 2,1
20379 охану бетони 3,3
Нишастгохи  стадионхо:
20380 чуби 6,6
20381 охану бетони, санги ва хишти 2,4
20382 хоки (замини) 1
Дастгоххои фиристанда 0
300 Дастгоххои интиколи кувваи барк ва алока
30000 Шабакаи алокаи роххои охан бо пояхои металли ва охану бетони 2
Шабакаи алокаи троллейбусхо:
30001 бо пояхои охану бетони 1,9
30002 бо пояхои металли 2,6
30003 бо пояхои чуби ва паттаи металли ва охану бетони 3,8
30004 бе поя 7
30005 Хатхои троллеи харакхои кран бо пояхои металли ва охану бетони 1,9
Хатхои хавоии интиколи кувваи барк бо шиддати аз 0,4 то 20 кВ:
30006 бо пояхои металли ё охану бетони 3
30007 бо пояхо аз чуби таркардашуда ва кочи баргрези тарнакардашуда 4
30008 бо пояхо аз чуби тарнакардашуда 6
30009 Хатхои хавоии интиколи кувваи барк бо шиддати 35-220, 330 кВ ва аз ин боло бо пояхои металли ва охану бетони 2
30010 Хатхои хавоии интиколи кувваи барк бо шиддати 35-220 кВ бо пояхои чуби аз чуби таркардашуда ва кочи баргрези тарнакардашуда 3,3
30011 Хатхои кабелии интиколи кувваи барк бо шиддати 10 кВ: бо чилди сурб, ки аз замин гузаронида шудааст, дар бинохо; бо чилди алюмини, ки дар бинохо гузаронида шудааст 2
30012 Хатхои кабелии интиколи кувваи барк бо чилди сурб бо шиддати 6-10 кВ, ки аз зери об гузаронида шудааст; хатхои кабелии интиколи кувваи барк бо чилди алюмини бо шиддати то 10 кВ, ки аз зери замин гузаронида шудааст 4
30013 Хатхои кабелии интиколи кувваи барк бо шиддати то 10 кВ бо чилди пластмасси, ки аз зери замин гузаронида шудааст, дар бинохо; хатхои кабелии интиколи кувваи барк бо шиддати 20-35 кВ бо чилди сурб, ки аз зери об гузаронида шудааст 5
30015 Хатхои кабелии интиколи кувваи барк бо шиддати 110-220 кВ, ки бо равган пур карда шудааст, бо фишори паст, миёна ва баланд, ки аз замин ва аз зери об дар бинохо гузаронида шудааст 3
Хатхои кабелии алока бо чилди металли:
30016 дар замин 2,5
30017 дар канализатсия 2
Хатхои кабелии алока, ки дар пояхо овезон карда шудаанд ва аз деворхои бинохо гузаронида шудаанд:
30018 бо чилди металли 4,8
30019 бо чилди пластмасси 6,7
Хатхои кабелии алока бо чилди пластмасси:
30020 дар замин 5,6
30021 дар канализатсия 5
30022 Хатхои кабелии радиофикатсия ва алокаи дехот, ки бо кабели чуфту  чилди пластмасси гузаронида шудааст 5,6
30023 Хатхои хавоии алока 4
301 Кубурхо
Кубурхои газ:
30100 чуяни (бо кубури даханадор) 1,7
30101 пулоди ва иншоот дар болои онхо (бе дарназардошти тачхизоти нуктахои газтанзимкуни) 2,5
30102 аз кубурхои гайриметалли 2
Шабакахои канализатсиони (коллекторхо ва шабакахои куча бо чоххо ва арматурахо):
30103 сафоли 2,5
30104 охану бетони ва бетони 5
30105 аз асбесту семент 3,3
30106 хишти 6,7
30107 чуяни 2
30108 пулоди 4
Шабакахои кубурхои обгузар (бо чоххо, сутунхо,  гидрантхо ва дигар тачхизот), аз чумла  обкашхо:
30109 аз асбесту семент ва пулод 2
30110 чуяни 1,7
30111 охану бетони 3,3
Хатхои лойказор[1]:
30112 чуяни 2
30113 пулоди 3
30114 аз асбесту семент 3,3
Хатхои кубурхо барои махсулотии нафти:
30115 металли 2,8
30116 охану бетони 2
Хатхои кубури байнисехи дар эстакадахо ва дар накбхои сохаи саноат:
30117 наххои кимиёви, содадор, локу ранги, азоти, синтези органики, кимиёи кухи ва кимиёи асоси 4,2[2]
30118 дигар сохахои саноати кимиёви 4,2
30119 Хатхои кубури (байнисехии) хочагии технологии умумии завод 6,7
30120 Хатхои кубури шиддатноки обхои ифлос 6,7
30121 Хатхои кубури шабакахои гармидихии пулоди, ки дар шароити накбхои касногузар бо сурохии хавои (изолятсияи овезон) кор мекунанд 4
30122 Хатхои кубури технологии дохилисехи дар саноати кимиё 6,1[3]
30123 Хатхои интиколи семент 12,5
30124 Дастгох барои тоза кардани механизми гузаронанда аз барф ва почтаи пневмати 9,3
4 Мошинхо ва тачхизот
40 Мошинхо ва тачхизоти кувва
400 Тачхизоти  техникаи харорат
40000 Дастгоххои дегхона ва дегхои гайрисайёри буги бо тачхизоти ёрирасони дегхона[4] 3,7
40001 Дастгоххои дегхона бо дегхои мукарраргардидаи гайрисайёри буги 4,2
40002 Дегхои гайрисайёри обгармкуни 5
Дегхои  гайрисайёри буги, партовгархо ва энергетики:
40003 новадегхои конвективи бо харорати ибтидоии газ 500-1200◦С, радиатсионию конвективи барои бефторгардонии фосфат 5
40004 новадегхои радиатсионию конвективи барои металлургияи ранга, барои сузонидани сулфур ва сулфид дар оташдонхо бо кабати чушониш, конденсаторхои  содорегенератсионии сулфур, асбобхои хунуккунандаи гази конвектори 10
40005 Дегхои мустаким барои саноати  азот; генераторхои гарми 14,3
40006 Дегхои буги бо хосилнокии то 2 Гкал/соат дегхонахои истехсоли 11
401 Тачхизоти турбинадор
40100 Турбинахои гайрисайёри буги дар мачмуъ бо генератор барои неругоххои баркии гарми ва атоми бо тачхизоти ёрирасон[5] 3,7
40101 Турбинахои гидравлики дар мачмуъ бо генератор ва тачхизоти ёрирасон 2,2
40102 Турбинахои гидравлики 3,3
Дастгоххои энергетикию гази турбинадор, ки амал мекунанд:
40103 Дар речаи номусоид ва на он кадар мусоид ( аз чумла бо мухаррики авиатсиони) 10
40104 Дар речаи асоси 6,6
402 Мухаррикхои электрики ва дизел-генераторхо
 

40200

Мухаррикхои электрики:

бо баландии мехвари гардиш 63-450 мм

 

6,6

 

 

40201 бо баландии мехвари гардиш беш аз 450 мм 5,6
 

40202

Дизел-генераторхо бо суръати гардиш:

тоо 500 гардиш дар як дакика

 

4,2

 

 

40203 беш аз 500 гардиш дар як дакика 6,2
403 Дастгоххои комплекси
40300 Агрегатхои электрики навъи АД-100С-Т400-Р (АСД-100-Т400-Р) ва дигар неругоххои баркии сайёр 12,5
40301 Неругоххои баркии сайёри рохи охан бо иктидори кам (то 9 кВт), неругоххои баркии дизели дар ядакхои автомобилхо ва неругоххои баркии сайёри газотурбини бо мухаррикхои авиатсиони, инчунин дегхонахои сайёр 10,8
40302 Вагонхо-неругоххои барки 5,5
Неругоххои баркии дар болои об шинокунанда:
40303 бо иктидори то 1 тыс. кВт 5
40304 бо иктидори 1 хазор кВт ва беш аз ин 3,3
40305 Неругоххои баркии роххои охан ва дар заминаи тракторхо бо иктидори аз 300 то 100 кВт 8
40306 Локомотивхо – неругоххои барки, неругоххои барки ва агрегатхои роххои охан бо иктидори беш аз 100 кВт 6,1
40307 Дастгоххои сайёри энергетики барои таъмини кувваи барк хангоми кафшери чойхои ба хам пайваст шудани кубурхо дар шароити сахрои 14,3
40308 Локомобилхои гайрисайёр 6
40309 Поездхои энергетики бо турбоагрегатхои буги 5
404 Мухаррикхои дарунсуз 0
40400 Дизелхои камгардиш бо суръати гардиш то 300 гардиш/дакика, дар кишти 4,4
Дизелхои миёнагардиш бо суръати гардиш 301-600 гардиш/дакика:
40401 дар кишти 4,5
40402 дар саноат 4,8
Дизелхо бо суръати баланди гардиш 601-1100 гардиш/дакика:
40403 дар кишти 4,8
40404 тепловози 5
40405 дар саноат 7,1
Дизелхо бо суръати баланди гардиш беш аз 1101 гардиш/дакика бо диаметри силиндр 15-21 см
40406 дар кишти 12,5
40407 тепловози 12,5
40408 барои пармакуни 15
40409 барои самосвалхо дар кони сангу рег 15
40410 дар саноат 12,5
бо диаметри силиндр 8,5-14,9 см:
40411 дар кишти 14
40412 дар саноат 12,5
40413 Асбобхои моторикунондашуда 20
406 Тракторхо 0
 

40600

Тракторхои чархдори таъиноти умум, навъи 5,0 т:

К-700, К-701 ва навъхои онхо

 

10

 

 

40601 Тракторхои тасмачархи таъиноти умум, навъи 4,0 т:

Т-4, Т-4А ва навъхои онхо

 

12

 

 

 

40602

Тракторхои чархдори таъиноти умум, навъи 3,0 т:

Т-150К

 

10

 

 

 

40603

Тракторхои тасмачархи таъиноти умум, навъи 3,0 т:

ДТ-75, ДТ-75М ва навъхои онхо, ДТ-54А, Т-74

 

12,5

 

 

40604 ДТ-175С, Т-150 10
 

40605

Тракторхои тасмачархи таъиноти махсус, навъи 2,0 т:

Т-54В, Т-70С

 

12,5

 

 

 

40606

Тракторхои чархдори таъиноти махсус, навъи 0,9 т:

Т-28Х3, Т-28Х4 ва навъхои онхо

 

12,5

 

 

 

40607

Тракторхои чархдори хаматарафа нармкунанда, навъхои 0,9 ва 1,4 т:

Т-40, Т-40М ва навъхои онхо

 

12,5

 

 

40608 МТЗ-50 ва навъхои он 10
40609 МТЗ-80, ЮМЗ-6А, ЮМЗ-6К ва навъхои онхо 9
 

40610

Тракторхои навъи 0,6т:

Т-16М, Т-25А ва навъхои онхо

10
40611 Тракторхо тасмачархи навъи 6,0; 10,0; 15,0; 25,0 ва 35,0 т: Т-100[6], Т-1302, Т-180 ва навъхои онхо, ДЭТ-250, ДЭТ-250М, Т-330, ТЕ-330 11,1[7]
40612 Тракторхои саноати чангал ва техники чангали хамаи тамгахо 15
407 Тачхизоти иктидории дигар 0
40700 Тачхизоти ёрирасони иктидории гармидихию механикии тахвили сузишвори, насосхо, зарфхо ва тачхизоти ба таври кимиёви тоза кардани об, дастгохи  бойлери бо насосхо,  крани дупояи шуъбаи мошини ва дигар тачхизоти умуми гайрисайёри иктидории гармидихию механики 3,7[8]
40701 Тачхизоти иктидории электротехники ва дастгоххои таксимоти (тачхизоти электрикии дастгоххои таксимотии кушода ва пушида, калидакхо,  реакторхо, шинахо, трансформаторхои ченкуни,изоляторхо,трансформаторхои иктидор, шинахои таксимоти ва чамъкуни бо тамоми дастгоххо,  асбобхои табдил ва гайра тачхизот) 4,4[9]
40702 Сипархои ворида ва таксимкунакхо 9,1
Тачхизоти электрикию техники зеристгоххои фаръии таквияти роххои охан:
40703 Чараёни доими 5,5
40704 Чараёни тагйирёбандаи кувваи барк 4
40705 Тачхизоти электрикию техникии нуктахои чамъшавии калидхои шабакаи алока дар неругоххои чойхои ба хам пайвастшавии чараёни доими ва тагйирёбандаи кувваи барк 4,4
40706 Мухаррикхои боди 3,3
40707 Дастгоххои таксимоти, чапаракхои  электрики, неругоххои магнити ва дигар тачхизоти электрики барои парма кардани чоххои нафту газ 14,8
40708 Росткунакхои гачи, силитсийдор ва тиристори, дастгоххои росткунак ва тагйирдихандаи хамаи намуд, стабилизаторхои шиддати хамаи намуд, инверторхо 7,1
Аккумуляторхо:
40709 гайрисайёри кислотадор 5,9
40710 гайрисайёри ишкори 12,5
40711 Кучондашавандаи кислотадор 33,3
40712 Тачхизоти иктидории  электротехники ва дастгоххои таксимоти дар конхои ангишт, корандозхои дасти, корандозхои агрегати, трансформаторхои равшанидихи, релеи мухофизат аз таркиш, куттихои кабелхо, электромагнит ва манбаъхои махсусгардонидашудаи кувва 33,3
40713 Реверсорхои чараёни тагйирёбандаи кувваи барки шиддати баланд аз 3 то 12 кВ 14,3
40714 Корандозхои электромагнити, бо мухофизат аз таркиш (гайриреверсии навъи ПВ ва ПВИ барои чараёни 63, 250, 320, 114А, ПВВ и ПМВИ, реверсии навъи ПВИР). Дастгоххои мачмуавии идоракуни бо мухофизат аз таркиш ва маъдани (навъи СУВ-350, КУУВ-350 ва гайрахо) 16,1
40715 Аппаратураи хифз ва техникаи бехатари (навъи АЗАК-380, АЗАК-660, АЗШ-3, РУ-380 ва гайрахо) 20
40716 Трансформаторхои иктидори хурди кон, маъдани (навъи ТСШ) 20
40717 Трансформаторхои аз чихати таркиш бехатар, зеристгоххои сайёр, куттихои таксимоти чараёни баландшиддат, дастгоххои таксимоти шиддати баланд (куттихои КРУ), зеристгоххои табдил, конденсаторхо, росткунакхои хамаи намуд, трансформаторхо ва трансформаторхои зеристгоххо, ки хангоми сохтмони чоххои нафту газ истифода мешаванд, трансформаторхои мачмуавии зеристгоххои навъхои ТСВП-100-630, ПСТП-100-400, ТСВЭ-400-630 10
40718 Батареяи электровозхо 10
40719 Стансияхои зарядгири барои лампахои конхо 10
410 Тачхизоти металлбур
Тачхизоти металлбур бо вазни то 10 т дар сохахои мошинсози ва коркарди металл:
41000 дастгоххо бо идоракунии дасти, аз чумла  дастгоххои комилан дакики навъи А, В, С, Н, П (хамакора, махсусгардонидашуда ва махсус) 3
41001 дастгоххои металлбур бо ЧПУ, аз чумла марказхои коркард, автоматхо ва нимавтоматхои бе ЧПУ (хамакора, махсус, махсусгардонидашуда ва агрегати), автомати (катори дастгоххо) 5
41002 модулхои чандири истехсоли, мачмуи технологии  роботонидашуда 8
41003 низомхои чандири истехсоли, аз чумла тачхизоти васлкуни, танзимкунанда ва рангрези 7
411 Дастгоху тачхизот барои истехсолоти рехтагари
41100 Дастгоххо барои тайёр намудани маводи колиби, шаклхо ва мехвархо, дастгоххои тозакуни 11
41101 Тачхизот барои тайёр кардани колиби чилдхо ва мехвархо, барои барои рехтагари аз руи моделхо, мачмуи суфтахо, тачхизоти рехтагари, хатхои автомати, нимавтомати ва мачмуавии механики барои истехсолоти рехтагари, модул ва низомхои чандири истехсоли, мачмуи технологии  роботонидашуда 10  

 

41102 Дастгоххо барои рехтагарии зери фишор, колиб барои рехтагарии марказгурез 7
41103 Дастгоххои зарроби 15
412 Тачхизоти охангарию пресскори
41200 Пресси механики, гидравлики,  кайчихо, мошинхои тасхех ва каткунанда, навардхои кубанда, болгахои пневматики кубанда бо вазни то 30 т 7
41201 Пресси механики, гидравлики,  кайчихо, мошинхои тасхех ва каткунанда, навардхои кубанда, мошинхои амудии кубанда, болгахои тамгазани ва кубанда бо вазни беш аз 30 т. 6
41202 Автоматхои  охангарию пресскори, мошинхои ротатсионии кубанда 10
41203 Пресс барои истехсоли маводи оташбардор ва колибию шакли ва хокахои пресскунии механики ва гидравлики 10
41204 Пресси амсиласози ва брикети, кайчихои гидравликии аллигатори 10
41205 Пресс барои пластмассахо,  термопластхои автомати, мошинхои ротатсионии кубанда барои нодуруст наълзании халкахо, кубурхо ва милахо 8
41206 Дастгоххои охангарию пресскории нодир бо вазни беш аз 100 т 4,5
41207 Дастгоххои пресскори барои истехсоли кубурхо, милахо ва мактаъхо 4
41208 Мошинхо ва контейнерхои калонкунии лулапечхо, кафшеркунии чойхои  пайвастшави, буриши тул ва кундаланг, печониш……. 6
41209 Модулхои  чандири истехсоли, автоматикунонидашуда, аз чумла мачмуи технологии  роботонидашуда, ки бо воситахои механизатсия ва автоматизатсия тачхизонида шудаанд, контейнерхои автоматии ротори ва роторию конвейери, ки марказро коркард менамоянд 10
413 Тачхизот барои истехсоли абразивхо ва  алмос
41300 Кураи электрики барои об кардани маводи абразиви 14
41301 Тачхизот барои коркарди механики ва назорати махсулоти абразиви 10
41302 Тачхизот барои истехсоли дискхои суфтакуни, пустхои сайкалдихи ва махсулот аз он 9
41303 Тачхизот барои коркарди  механики, ултрасадои ва басомади алмос 8
41304 Генераторхои оптикии кванти 10
41305 Курахо барои сузондани махсулоти абразиви дар басти сафоли ва махсулоти графитдошта 10
414 Дастгох ва тачхизоти компрессори
41400 Компрессорхои поршендори таъиноти умум бо фишори то 8 атм. (бо хосилнокии то 20 м. мукааб дар як  дакика) 5,4
41401 Компрессорхои поршендори таъиноти умум бо фишори то 8 атм. (бо хосилнокии беш аз 20 м. мукааб дар як  дакика); компрессорхое, ки дар саноати газ истифода мешаванд (газию мухаррики, газию турбини, хатхои электрики) 6,7
41402 Компрессорхои махсус(хавои) бо фишори беш аз 8 атм. 5
41403 Турбокомпрессорхо, гази дамдихи, дастгоххои турбокомпрессории ные фреони, агрегатхои  турбокомпрессории аммиак ва пропани 4
41404 Компрессорхо ва стансияхои компрессори, дастгоххои сайёр ва махсус 14
41405 компрессорхое, ки дар саноати газ истифода мешаванд (бо мухаррикхои авиатсиони) 20
41406 Компрессорхои ротори, хаводамакхо 17
Компрессорхо, стансияхо ва дастгоххои компрессори, гайрисайёр, чархзанандаи таъиноти умум бо фишори то12 атм:
41407 бо хосилнокии то 50 м. мукааб дар як дакика 7,7
41408 бо хосилнокии беш аз 50 м. мукааб дар як дакика 5,5
Компрессорхо, станцияхо ва дастгоххои махсус (хавои, гази):
41409 Поршендор бо афзуншави дар поршен то 7 т, вазнин 5
415 Насосхо
41500 Насосхои артезиани, пневматии винтдор, боркардашуда; мотопомпахо 15
41501 Насосхои замини, реги, багери; насосхои шлами, битуми ва насосхои ангишт; насосхо барои кашидани моеъ, ки сабаби занг задани металл мегардад 20
41502 Насосхои  марказгурез, мехвари, гирдбодшакл, диагонали (кубури оби, канализатсиони) 12,5
41503 Насосхои  вакууми ва агрегатхо дар заминаи онхо, дастгоххои вакууми 10
41504 Насосхои камерави 7,7
41505 Насосхои хачман калон, чархи дандонадор, поршендор 12,5
416 Дастгоххо ва тачхизот барои тозакунии газ ва  дастгоххо ва тачхизоти хавотозакуни
41600 Тачхизоти ба таври механики ва электрики тоза кардани газ (камерахои чанггир,  сиклонхои скруббер, бурчхои шуста тозакунанда, электрофилтрхо, насосхои дуди ва г.), системахои хавотозакунии конхои асоси ва метрополитенхо (аз чумла, камерахои намкуни ва г.) 10
41601 Системахои хавотозакунии (аз чумла, вентиляторхо, хатхои хавотозакуни, камерахои намкуни) сохахои хлори ва  саноати нафту кимиёви; дастгоххои чангчамъкуни, дастгоххои сайёри хавотозакуни 16
41602 Системахои хавотозакунии (аз чумла, вентиляторхо, хатхои хавотозакуни) сохаи кухии кимиёви, кимиёи асоси, синтези органики, саноати рангубори аннил 5,5
41603 Системахои хавотозакунии (аз чумла, вентиляторхо, хатхои хавотозакуни, камерахои намкуни) саноатхои азоти, сода, локу рангсози, кимиё ва аксбардори, нахи кимиёви ва дигар сохахои саноати кимиё 7,7
41604 Вентиляторхои хавотозакунии хусуси 20
41605 Тачхизоти ба таври кимиё тоза кардани газ 8,7
41606 Вентиляторхо, кондитсионерхо, хавогармкунакхо, хавочамъкунакхо ва равганчудокунакхо, дастгоххои кессони ва шлюзи 11,1[10]
41607 Электрофилтрхо, филтрхои дасти (сиклонхо, кубурхои Вентури, ротоклонхо, камерахои чангкаш ва г.), тачхизот барои ба таври катализ ва харорати сузондани омехтахо, абсорберхо барои дошта гирифтани халкунандагони бухоршаванда, насосхои дудкаш, чанггиракхо ва г. 10
417 Мошинхо ва тачхизоти борбардории наклиёти ва боркунандаю борфарори
41700 Кранхои бурчи ва кранхои автомобили бо иктидори борбардори то 10 т; кранхо бо харакати пневмати бо иктидори борбардори то 16 т;  кранхои деррик- монтажи барои сохтмони купрукхо; кранхо барои сохтмони манорахои обхунуккунак 10
41701 Кранхо бо харакати тасмачарх, бо  шассии махсуси навъи автомобили борбардори то 40 т 9,1
41702 Кранхои бурчи ва кранхои автомобили бо иктидори борбардори беш аз 10 т то 25 т; кранхо бо харакати пневмати бо иктидори борбардори аз 10 т то 25 т; кранхо бо харакати пневмати бо иктидори борбардори аз 16 т то 40т 7,7
41703 Кранхои бурчи бо иктидори борбардори беш аз 25 т; кранхо бо харакати пневмати, бо харакати тасмачарх, бо  шассии махсуси навъи автомобили борбардори, бо  шассии хурди навъи автомобили борбардори беш аз 40 т; кранхои бурчии  эхтиёти; кранхои кабели 6,7
41704 Кранхои харакдори таъиноти умум (кашакдор) бо иктидори борбардори то 15 т, бо гасби автомати; кранхои дупояи якболордор бо электротал, аз чумла кранхои рафаку габарит барои харакат дар роххои охан, навъи ГЭПК-130 5
41705 Кранхои харакдор (махсус) бо иктидори борбардори беш аз 15 т; кранхои рафаку шлюзи, дупоя, овезон, бисёртанба (мехвари); кранхо барои харакат дар роххои охан; кранхои дупояи бисёртанба 5
41706 Кранхои дар об шинокунанда ва боркунанда; кранхои боркунандаи харакдор; ру ба руи (киштибандии) боркунанда; кранхои боркунанда барои бандархои бахру дарёхо 4
41707 Кранхои кучондашаванда ва хазанда барои монтажи бурчхои радиостансия 20
41708 Кранхои навъи КТС-53; кранхои борбардор 12,5
41709 Кранхои сарчин (дупоя ва рафдор); кранхо бо шассии хурд бо иктидори борбардори то 40 т; кранхои бурчдори тиршакл 8,3
41710 Домкратхои  винтдор ва аз тахтаи тунуку борик 16,7
41711 Домкратхои гидравлики 8,3
41712 Конвейерхои (транспортерхои) тасмагии сайёр; конвейерхои нокилтасмаи белчадор, васлшаванда ва чудошаванда, таксимнашаванда, сайёр, вибратсиони, кабатдор 20
41713 Конвейерхои таксимотии автоматикунонидашуда 14,3
41714 Конвейерхо, гайрисайёр (таъиноти умум), навъи вазнин тасма бо бари 1600-2000 мм ва беш аз он; тасмагии кон, ки дар коркардхои  магистрали мукарар карда шудааст; тасмаги барои корхои  кушодаи кухи, харакат аз 1000 то 2500 м. мукааб/соат 10[11]
41715 Конвейерхои тасмаги барои корхои кушодаи кухи, харакат аз 2500 то 5000 м. мукааб/соат ва беш аз 5000  м. мукааб/соат, гайрисайёр 5000  м. мукааб/соат, конвейерхои чархдор, дулдор ва элеваторхо 8[12]
41716 Конвейерхои тасмаги барои корхои кушодаи кухи, гайрисайёр беш аз 5000 м. мукааб/соат; конвейерхои овезони борбардор ва теладихандаи монорелси 5[13]
41717 Боркунакхо, дастгоххо барои бор кардани мохии зинда (сайёр, гайрисайёр); боркунакхои автомати (пневматии чархи); автогидроборкунакхо; гидроманипуляторхо; бурчхои автомати 13,9[14]
41718 Боркунакхои барки, дастгоххои яхтаъминкунанда, контейнерхои боркуни, бандари, ру ба ру ва пахлуи 16[15]
41719 Мошинхои борфарории маводи пошхуранда ва хока; боркунакхои якбелаи тасмачарх ва пневматии чархи бо иктидори борбардори  то 10 т 12,5
41720 Мошинхо барои боркуни ва борфарории воситахои наклиёт: борбардорхои  механики; борбардорхои якбелаи тасмачарх  ва пневматии чархи бо иктидори борбардории беш аз 10 т. 10
41721 Борбардорхои электрики, боркашхои  сохтмонии  сутуни кишти; боркашию мусофирбари бо баландии  то 50 м; тачхизот барои чамъкунии тухмихои чангал;  грейферхои  механики, барки; роххои монорелси; роххои сими, руизамини, гузоштани филузи рехта 20
41722 Талхои дасти ва барки; тачхизоти якрелсаи роххои мушкилгард; электромагнитхои борбардор (тозакунакхои электромагнити); сутунхои телескопи бо идоракунии дасти ва тахтапули сайёр; тахтапули худхаракаткунанда; бурчхои  монтажи; дастгоххои боркуни барои скипхо; кранхои тракторхо, катакхои конхо 14,3
41723 Кранхои пайчинии кубурхо бо иктидори борбардори то 35 т ва аз ин зиёд; сарчингузорандаи тамгаи ДШ 10
41724 Релсборкунакхо ва роххаракаткунандагон; мошинхои борбардор 5,9[16]
41725 Гаргараи борбардории конхои маъдан (скрепери ва кашанда); тачхизот барои корхои монтажи;  скипхои конхо; катакхои конхо; гаргараи борбардории фишангдор; мошинхои монтажи бо тири навъи МШТС-2 ва бурчи фишангдори гидравлики 20[17]
41726 Блокхои полиспасти ва халкахои блокии монтажи бо иктидори борбардори аз 10 то 50 т;  гаргараи борбардории чархзананда, дасти, барки; дастгоххои кучати;  чаппакунакхо барои борфарории вагонхои кон; бурчхои телескопи дар заминаи  трактори ТВТ-1 16,7[18]
41727 Блокхои полиспасти бо иктидори борбардории беш аз 100 т 8,3
41728 Механизмхои монтажию кашанда бо иктидори борбардори 3,2 т; мачмуи худчаппакунаки чалакхо 20
41730 Эскалаторхои накби ва ошёнави 2
41731 Рафхои харакаткунандаи  автоматикунонидашуда, рафхои  механиконидашуда (элеватори ва г.) 10
41732 Пневматии боркунанда,  мобили 16
41733 Пневматии боркунанда,  портали 6
418 Мошинхо ва тачхизот барои корхои замини ва дар кони сангу рег 0
41800 Экскаваторхои якбелаи тасмачарх пневмати бо гунчоиши бел то 0,4 м. мукааб, зарфхои хаматарафаи гидравлики бо гунчоиши бели асоси то 1 м. мукааб; экскаваторхои хандакии ротори барои хандакхои кушода бо чукурии то 1,6 м; экскаваторхои бисёрбела, барои каналкоби, ротори ва фрезери бо чукурии то 3 м; экскаваторхои бисёрбелаи хандаки (ротори, кони сангу рег); каналтозакунакхо барои нигохдории каналхо бо чукурии аз 2 то 3 м ва дохиликанали барои тоза кардани каналхо дар чукурии то 4,0 м 12,5
41801 Экскаваторхои якбелаи тасмачарх ва пневмати бо гунчоиши бел аз 0,4 то 0,8 м. мукааб, зарфхои хаматарафаи  гидравлики бо гунчоиши бели асоси 1 м. мукааб; кофтани хандак бо трактор 11
41802 Экскаваторхои ротории мелиоративи, кони сангу рег ва сохтмони бо ковши гунчоишаш то 50 л, аз 50 л то 100 л; экскаваторхои хандакии занчири ва ротори барои хандакхои кушода ба чукурии 2,0-2,5 м 10
41803 Экскаваторхои якбелаи тасмачарх ва пневмати бо гунчоиши бел аз 0,8 то 1,25 м. мукааб, зарфхои хаматарафаи  гидравлики бо гунчоиши бели асоси 1,6 м. мукааб 9,1
41804 Экскаваторхои якбелаи тасмачарх ва пневмати бо гунчоиши бел бештар аз 1,25 м. мукааб, зарфхои хаматарафаи  гидравлики бо гунчоиши бели асоси аз 2,5 м. мукааб то 13 м. мукааб 7,7
41805 Каналтозакунакхои амуди барои тоза кардани каналхо бо чукурии то 1,2 м 20
41806 Экскаваторхои бисёрбелаи хандаки ва занчири, аз чумла барои гузоштани кубурхо, бо хандаки борик, бе хадак, барои кофтани канал, ротори ва сахрои; банакшагирии росткунакхои кони сангу рег; экскаваторхои бисёрбела бо чукурии то 2 м; кофтани хандакхо дар роххои охан бо навъи ТКТС; кофтани чуйи обпарто, зогнулзани ва нармкунии ядаки бе трактор; мошинхо барои коркарди заминхои яхкарда бо кисмхои занчирии тракторхо, булдозерхои кубургузори навъи БТК; чохбункобандаи навъи КВ, КМ, МКТС 16,7
41807 Экскаваторхои кундалангкоби; каналтозакунакхо, барои тоза кардани дохили  каналхо дар чукурии то 0,4 м, аз чумла аз 2 то 3 м 14,3
41808 Экскаваторхои  ротори  барои корхои кушодаи  кухи бо хосилнокии хадди аксари назарияви аз руи вазни ковокии кух аз 630 то 2500 м. мукааб/соат; экскаваторхои  ротории мелиоративи, кони сангу рег ва сохтмони бо бели гунчоишаш аз 100 то 500 л 6,3
41809 Экскаваторхои  ротории мелиоративи, кони сангу рег ва сохтмони бо бели гунчоишаш аз 500 то 1500 л; экскаваторхои  ротори  барои корхои кушодаи  кухи бо хосилнокии хадди аксари назарияви аз руи вазни ковокии кух аз 2500 то 4500 м.мукааб/соат 5
41810 Экскаваторхои якбела бо бели гунчоишаш аз 3,0 то 13,0 м.мукааб 5,7[19]
41811 Экскаваторхои  ротории мелиоративи, кони сангу рег ва сохтмони бо бели гунчоишаш беш аз 1500 л; экскаваторхои  ротори  барои корхои кушодаи  кухи бо хосилнокии хадди аксари назарияви аз руи вазни ковокии кух беш аз 4500 м.мукааб/соат; экскаваторхои якбела бо бели гунчоишаш аз 13 то 40 м.мукааб, экскаваторхои бисёрбела дар роххои охан бо бели гунчоишаш аз 400 л ва беш аз он 4
41812 Экскаваторхои якбела бо бели гунчоишаш беш аз 40 м. мукааб 3,5
41813 Булдозерхо дар заминаи  тракторхо бо иктидори мухаррик то 75 кувваи асп 15
41814 Булдозерхо дар заминаи  тракторхо бо иктидори мухаррик аз 76 то 180 кувваи асп 14,3
41815 Автогрейдерхо бо иктидори  то 120 кувваи асп; грейдерхо-элеваторхо бо мухаррики иктидораш аз 108 то 180 кувваи асп; булдозерхои нармкуни дар заминаи тракторхои навъи кашандаи 25 тс; скреперхо  бе трактор; скреперхо бо ядакхо ва тракторхо ва худгардхо бо бели гунчоишаш аз 3 м. мукааб то 15 м.мукааб; хандакпушхо; канорагузорхо бо трактори Т-40; булдозерхо дар заминаи тракторхо бо иктидори мухаррик аз 108 то 180 кувваи асп 12,5
41816 Булдозерхои нармкуни дар заминаи тракторхои навъи кашандаи беш аз 25 тс; булдозерхо дар заминаи тракторхо бо иктидори мухаррики беш аз 180 кувваи асп; скреперхои  ядакхо бо тракторхо ва худгардхо бо бели гунчоишаш беш аз 15 м. мукааб; автогрейдерхо бо иктидори аз 120 кувваи асп то 250 кувваи асп; грейдерхо, элеваторхо бо мухаррики иктидораш беш аз 180 кувваи асп 10
41817 Суфачахо, шибахои  гелони равшанидихандаи зироатхои чангал, мошинхо барои тоза кардани минтакахои чангал; решаканхо 16,7
41818 Мошинхои буттабур, кундаков, нармкуни, решакан, рогкун, резахои чангали коркарди замин; мошинхо барои коркарди замини яхбаста бо занчири кории трактор; мошини андозааш хурди хамакора аз руи навъи «БОБ КЕТ»; анборхои махсус бо таъминкунандагон барои   транспортерхои тасмаги (таъиноти умум) 16,7
41819 Анборхои махсус бо таъминкунандагон барои   транспортерхои тасмаги (барои шароити душвор) 20
41820 Грейдерхои ядаки 8,3
419 Мошинхо ва тачхизот барои гидромеханизатсия
41900 Гидромониторхо 20
41901 Белхо, гидроболгахо 20
41902 Даста, дастгоххои пармакуни 20
41903 Асбобхо бо истехсолнокии то 50 м. мукааб/соат; грейферхои фишордихи; мачмуи мошинхо ва тачхизот барои гузаронидани кубурхои обгузар бо диаметри аз 200 то 1200 мм; мошинхои кубуршуи; тирхо; кисми дар об шинокунандаи кубур бо шарнир 16,7
41904 Асбобхо ва стансияхои баркии бо насоскашидани об бо иктидори 120 м. мукааб/соат дар замин бо мачмуи кисми дар об шинокунандаи кубур; копрахо; дастгоххои пармакуни; мачмуи мошинхо ва тачхизот барои гузаронидани кубурхои обгузар бо диаметри аз 1400 то 2000 мм 16,7
41905 Асбобхо ва стансияхои баркии бо насоскашидани об бо иктидори 180 м. мукааб/соат дар руи замин; асбобхои дизелии хамон иктидор 10
41906 Асбобхо ва стансияхои баркии бо насоскашидани об бо мачмуи кисми дар об шинокунандаи кубур бо иктидори  400 м. мукааб/соат дар руи замин; асбобхои дизелии хамон иктидор 8,3
41907 Асбобхо ва стансияхои баркии бо насоскашидани об бо мачмуи кисми дар об шинокунандаи кубур бо иктидори  беш аз 400 м. мукааб/соат дар руи замин; асбобхои дизелии хамон иктидор 6,3
420 Мошинхо ва тачхизот барои корхои бетони ва пардозгари
42000 Автобетономехтакунанда, автомахлулкашанда, автосементкашанда, автобетонкашанда, бетономехтакунандаи гайрисайёр ва сайёр, омехтакунандаи бетону махлул, дастгоххои сайёри  механики бо мачмуи тамоми мошинхои зарури 12,5[20]
42001 Автобетоннасосхо, дастгоххои боркуни 10
42002 Бетоннасосхо, охаккушакхо, насосхо барои махлул 16,7
42003 Стансияхои андовакуни; стансияхои сайёри андовакуни; боркунандагони махлули  шнеки; агрегати андовакуни;  ховани рангсои; агрегати омехта намудани андова; мошинхо барои тайёр намудани махлулхои сахт 16,7
42004 Стансияхои сайёри рангзани; стансияхои рангзани; дастгоххои регпоши; сементпоши ва дастгоххо барои пур кардани холигии бетон; омехтакунак барои таркибхои рангзани 12,51
42005 Мачмуи мошинхо барои дастгоххои руйпуши бетони ва тиргакхои  каналхои обёри: виброшаклхо барои руйпуш кардани каналхо бо бетони монолити ва пур карадни рогхо; мошинхо барои мустахкам намудани бетони коркардхои кухи 20
42006 Чангалхои сохтмонии кубурдор 20
42007 Колиби лагжандаи бетонрези 20
42008 Алвончхои баркии худборкунанда 16,7
42009 Тахтасуфаи худборкунанда 19
42010 Мошинхои кошинкории чилодиханда, паркети ранда ва суфтакардашуда , дастгоххои рангрези; мошинхои  барки барои кафшери линолеум 20
42011 Зарфхои механиконидашуда барои   охак 20
42012 Гузоштани тахтасангхо 14,3
421 Мошинхо ва тачхизот барои корхои рохсози
42100 Автогудронпошхо; мошинхои тамгазани; накшакашхои сохтмони роххо; таъмиркунандагони роххо;  тахвилгари битум барои таъмини  ваннахои мошинхои  изолятсиони; дастгоххо барои тайёр кардани битум 10
42101 Дастгоххои омехтакунии асфалт 11
42102 Хобондани асфалт; зичкунандагони сексияви; мошинхо барои резакуни ва омехтакунии замин; таксимкунандагони сангрезаву шагал; мачмуи мошинхо барои дастгоххои руйпуши бетонии роххо ва аэродромхо; шибаи гелони ядакхо 13
42103 Агрегатхои битумобкуни ва дегхои битуми 20
42104 Шибаи гелони худгард 16,7
42105 Мачмуи мошинхо барои устуворкунии замин-гайрисайёр 10
42106 Мачмуи мошинхо барои устуворкунии замин-сайёр; дастгоххои омехтакунандаи замин 16,7
42107 бугкунакхо; фрезхои роххо (бе тракторхо); тачхизоти заминкобию фрезери 20
42108 Балластерхои барки; мошинхои шагалтозакуни, роххамворкуни, росткунанда-кубанда-пардозгари ВПО-3000; кранхои рохсоз; платформахои мухаррик 5,6
42109 Вагонхои  релспардоздихи 4
42110 Мачмуи тачхизоти чудошаванда ва ба як шакл даровардашудаи хайати рохсози 9
42111 Платформахо бо тачхизоти чудонашаванда; рандахои роххо ва рандахои барфтозакуни 3
42112 Барфтозакунакхо; релсхои камбари рохсози; мошинхои балласттозакунак ва накшакашхо бо кашандаи трактор 8,3
42113 Барфтозакунакхои роххои охан 4
42114 Барфтозакунакхои  ротори: мошинхои барфтозакуни ва заминсозии роххои охан;  поездхои барфтозакуни 10
42115 Хайат барои интиколи тахтасангхо; вагонхои рохченкуни 4,5
42116 Мошинхои  шпалакубандаи амали силсилави; шагалтозакунакхои зичкунандаю кубанда ва хамворкунандаи амали силсилави; барои тоза кардани релсхо; накшакашхо дар заминаи  тракторхо 6,7
42117 Мошинхо барои мустахкам намудан ва молидани пайвандакхова меххои печдори ПМГ; мошинхо барои иваз кардани аломатхои тир; таксимкунандагони балластор; накшакашхои  балласт; мошинхои худгард ва зичкунанда 5,5
42118 Мошинхо барои сохтмони дренажхо ва тозакунандаи чуйи ду тарафи рох; барои сохтмони иншооти дренажхои  кад ва кундаланг 11,1
42119 Поездхои суфтакунии релсхо 4
422 Мошинхо ва тачхизот барои корхои сутундор 0
42200 Виброборкунакхо барои боркунии сутунхо ва руйпуши сутунхо; болопушхо; кашидабарории комахо (виброборфарохо, дастгоххо барои тофтани сутунхо) 15
42201 Болгахои дизели сутунхо, миладор бо вазни кисми зарбазан то 3 т, виброболгахо; болгахои бугию хавоии амали одди, дукарата ва махсус 15
42202 Болгахои  дизелии кубурдор бо вазни кисми зарбазан то 5 т 15
42203 Копрахои бе тачхизоти сутундор, хушкигард бо дарозии сутунхо 12, 16, 20 м; копрахои релсхо барои боркуни 9
42204 Копрахои бе тачхизоти сутундор, дар об шинокунанда 5
42205 Тачхизот барои дастгоххои сутундори пармагар 14,3
423 Мошинхо ва тачхизот барои чой кардани кабелхо 0
42300 Тачхизоти худгард ва тасмачархи овезони чой кардани кабелхо; тачхизоти чархи ва ботлокии чой кардани кабелхо, сабук ва вазнин; транспортерхои чархии кабелхо 20
42301 Мошинхои кабели барои кушодан ва чой кардани кабелхо 16,7
424 Мошинхо ва тачхизот барои корхои зериобии техники 0
42400 Киштихои таъминоти корхои зериобии техники ва корхои гаввоси 4  
42401 Тачхизоти гаввоси 11
42402 Калушхои сокидори гаввоси 5,6
42403 Чисрхо ва майдончахои шинокунанда барои таъмини   корхои зериобии техники ва корхои гаввоси, асбобхои хамакораи шинокунандаи  гидромониторию эжектори 6
42405 Дастгоххои насоси барои коркарди гидравлики хок ва обпартои; дастгоххои скрепери 12,5
425 Мошинхо ва тачхизот барои газкафшери ва буриши барки
42500 Манбаи кувва барои кафшери барки (агрегатхои сайёр бо мухаррики дарунсуз, генераторхо, асбобхои табдил, трансформаторхо) 10
42501 Тачхизоти механиконидашудаи кафшери барки (автоматхо ва нимавтоматхо, дастгоххо барои кафшери дуга, каровулакхо ва кафшери электрошлаки) 10
42502 Асбобхои табдили кафшери ва росткунакхои нимнокили яктоги ва бисёр, трансформаторхо барои кафшери автомати ва электрошлаки, дастгоххо барои кафшери дастии дуга дар аргон, автомат ва нимавтоматхо барои кафшери дуга ва электрошлаки 15
42503 Мошинхои кафшери васли ва дигар тачхизот барои усулхои махсуси кафшери 10[21]
 

 

Мошинхо ва дастгоххо барои  буриши хароратии металлхо (оксигендор, плазмави ва лазерии буриши вараки ва мактаи кубурхо) бо системахои барномавию идоракунии хати, магнити, аксбардорию нусхагири:  

 

 

 

42504 гайрисайёр 10
42505 кучондашаванда 20
Дастгоххо барои чангбардории газию хароратии руйпушхо (аз металл, сафол ва пластмасса):
42506 газию оташи 20
42507 Плазмавию баркии дугави 20
42508 Тачхизот барои истехсоли асетилен бо хосилнокии то 10 м. мукааб/соат (генераторхои гайрисайёр барои истехсоли  асетилени гази) 15
42509 Тачхизот барои истехсоли асетилен бо хосилнокии то 10 м. мукааб/соат (тачхизоти гайрисайёри дастгоххо (стансияхо) барои истехсоли  асетилени гази ва (ё) махлули 8
426 Мошинхо ва тачхизоти резакунандаю майдакунанда, ба навъхо чудокунанда ва тозакунии маъдан
42600 Галберхои калон ва элакхои тамоми намуд 12
42601 Галберхои калони тамоми намуд, аз чумла сихшакл ва харакати инерсиони барои  фабрикахои алмос 14
42602 Резакунандахои пахлуи ва конуси 7
42603 Резакунандахои дигар ва агрегатхои резакунандаю ба навъхо чудокунанда 10
42604 Гидросиклонхо
42605 Мошинхои шустушу, пресс-филтрхо, таснифгархо, мошинхои тахшинкунанда, сепараторхо, тачхизот барои тозакунии маъдан дар шароити вазнин 15
42606 Осиёбхои курави, мехвардор ва куфта майдакунанда 6
42607 Таъминкунандагони тамоми системахо, омехтакунандахо, хунуккунандахо, мизхои  консентратсионии камоб гардонидан 8[22]
42608 Мошинхои  агломератсиони; мошинхои тасфия 6[23]
42609 Турбоэксгаустерхо; мошинхо барои истехсоли  окатишхо 5
42610 Мошинхои тамгаи махактаксимкунанда; мошини ярмаи галлаи хушк 15
42611 Осиёбхои гилдиракдор ва лангардор 7
42612 Сентрифугахои фарогиранда, ки хангоми тозакунии ангиштсангхо ва антраситхо истифода мешаванд 20
427 Тачхизоти иктишофи геологи
42700 Дастгоххои пармакунии иктишофи геологи, геофизики ва сохторию чустучуии пармакуни ва тачхизоти пармакуни дар конхои сангу рег  (мошинхои пармакуни дар заминаи автомобил ва трактор, дастгоххо барои пармакунии чоххои тарканда, пармакунии шарошени, зарбазану чархзананда, зарбазану аргамчини ва ба монанди инхо) 18
42701 Дастгохи баркии иктишофи,  магнитию иктишофи,  аэрогеофизики ва асбобхо (аз чумла дастгоххои каротажи), асбобхо барои тахкикоти тахлили 18
42702 Тачхизот, аз чумла энергетики ва асбобхо, ки дар фаъолияти наздикухии иктишофи истифода мешавад; дастгохи иктишофи зилзила баро тахкикоти минтакави ва чустучуи 20
42703 Мошинхои пармакунии навъи БТС 15
42704 Мачмуахо барои пармакунии керн бо гидронаклиёт, тачхизот барои пармакунии чустучуи, мотопармакунхо (бе дарназардошти  шассии автомобил) 20
42705 Дастгох ва асбобхои радиометри, геофизики ва атомии геофизики, гравиметри, тачхизоти озмоишгохии резакунию майдакуни 20[24]  
42706 Тачхизот ва асбобхо барои тачхизоти технологии ашёи  минерали 14,3
42707 Мачмуи бахрии  автоматикунонидашудаи навигатсионию геофизики; мачмуи иктишофи геологии каъри бахр 20[25]
428 Мошинхо ва тачхизот барои корхои зеризамини ва кушодаи кухи 0
42800 Комбайнхои тозакунандаи камбар; кисми алохидаи крепи механиконидашуда дар мачмуъ дар конхо; рафхои худгард барои гузаронидани коркард; мачмуи гузаронанда ва тозакунанда дар харакати монорелси; мошинхо барои чамъкунии коркардхо ва тоза кардани чуйи обпарто 20
42801 Дастгоххои рандакуни, стансияхои  насоси механиконидашудаи крепхо; дастгоххои худгарди пармакунии конхо; гидроборкунандахо; крепхои инфироди ва сутунхои шинондашуда, дастгоххои зарядгири барои чоххо ва камерахо 20
42802 Комбайнхои тозакунандаи васеъбар; мошинхои маъданкани; комбайнхои накбкани; мачмуи накбкании чохи конхо; мошинхо барои тоза кардани катакхои конхо; крепгузорандахо; мошинхои зарядгири ва забои дар корхои кушодаи кухи, мошинхои боркаши конхо, пармакуни ва поягузор 20
42803 Дастгоххои пармакуни; наварди пармакуни; дастгоххо барои пармакунии чоххои тарканда хангоми корхои зеризаминии кухи; мошинхои боркашу наклиёти; экскаваторхои зеризамини; вагонхои худгард барои корхои зеризамини; мошинхо дар заминаи  шасси худгард барои  ичро кардани корхои ёрирасон; сипархои накбкани механиконидашуда; дастгоххо барои крепхои мила 20
42804 Фишордихандахои махлул ва чобачокунандаи блокхо; сипархо ва нимсипархои накби, мошинхои зада афтонандаю пармакуни 14
429 Зарфхои тамоми намуд барои чараёнхои технологи
Зарфхои пулодини зери фишори зерсохахои кимиёви, порухои маъдани, саноати нафту кимиё ва микробиология:
42900 азоти, хлори, анилини, синтези органики 10
42901 Кимиёи асоси (аз чумла истехсоли намаки фтордор) 10
42902 Наххои кимиёви,  пластмасса, кимиё ва аксбардори ва дигар саноати зерсохахои кимиёви, порухои маъдани, саноати нафту кимиё ва микробиология 7
42903 Ваннахои металли барои руйпуши металл, сардихи, шустушуй, обутобдихи, беравганкуни;  зарфхо, бакхо барои моеи сахт 14,3
Зарфхо барои пур кардани маводи моеъ дар зерсохахо:
42904 азоти, калий, хлори, синтези органики 8,3
42905 Нахи кимиёви, лакхо, рангхо,пластмассахо, сода, кимиёи кухи, анилини ва дигар саноати зерсохахои кимиёвии нафти ва микробиологи 6,3
42906 Зарфхои истехсоли кимиёвии дигар сохахои саноат 10
Зарфхои саноати хуроквори:
42907 металлии сирдор 5
42908 чуби 8,3
42909 Зарфхои мохипарвари 12
42910 Системахои нигохдори ва пешниходи махсулоти  криогени 5
Резервуархо ва зарфхо барои нигохдори ва интиколи  махсулоти  криогени:
42911 Резервуархои моеи криогени 6,7
42912 Резервуархои наклиёти,  резервуархои кашонданбоб, махфузгохи махсулоти биологи 10
42913 Зарфхои  Дюара, криостатхо 16
42914 Тасфияи саноати микробиологи 8,3
430 Мошинхо ва тачхизоти металлургияи сиёх
43000 Хумдонхо барои истехсоли окатишхои  кони охан 7,9
43001 Оташдонхои конхои металлизатсия 6,7
43002 Мошинхо ва тачхизоти  кории сехи ангишттайёркуни (бе фабрикаи ангиштбарори) 6,7
43003 Мошинхо ва тачхизоти  кории сехи кокси ва тайёр кардани оташдонхои кокси 5,6
Насби мошинхо ва тачхизоти  кори:
43004 дастгохи сухторхомушкунии хушк 5
43005 кокси сухторхомушкунии нам 14,3
43006 Мошинхо ва тачхизоти  кории сехи махсулоти кимиёви, катронтактиркуни ва сехи сулфуртозакуни 6,7
43007 Мошинхо ва тачхизоти кории сехи бензоли хом 5
43008 Мошинхо ва тачхизоти кории сехи кокспази 10
43009 Оташдони домна бо мачмуи тачхизоти технологи 4
43010 Мошинхои резиш бо мачмуи тачхизоти технологи  ва сеххои домнаи  вагонхои электронию баркаши 5
43011 Агрегат барои коркарди гудохтани дагол 8,3
43012 Кураи мартени,  миксерхо, чуянкаш ва пулодкашхо 5
43013 Тачхизоти технологии равоки оташдон, сеххои мартени, конвертерхо, дажголкашхо, аробахо барои белбуттахо ва дигар аробахои сехи пулодгудози 6,7
43014 Мошинхо ва тачхизоти  кории МНЛЗ 6,7
43015 Оташдонхои  баркии дуга, маъдани термики ва тачхизоти технологии махсусгардонидашудаи  сеххои баркии хулаи охан 6,7
43016 Оташдонхои дугаи кушодаи гудохтабарори 10
43017 Мошинхо ва тачхизоти  кории сеххои чудо кардани даголи хулаи охан 11,3
43018 Мошинхо ва тачхизоти  кории  кимиёви ва металлургии истехсоли  ванадий 6,5
43019 Оташдонхои индуксионии кушодаи гудохтабарори, индуксинии холи, холи,  вакууми, баркию шуоии плазмави 10
43020 Оташдонхои холи дугадор ва дастгоххои баркии дажголгудози 6,7
43021 Оташдонхо барои тайёр кардани маводи гудоза ва тачхизоти ивазшаванда дар истехсолоти баркии пулодгудози, тачхизоти технологии махсусгардонидашуда, сеххои баркии пулодгудози, оташдонхои термики барои бозпухти сабикахо, сабикахои пулод,  электродхои тачхизоти баркии пулодгудози 6,7
Мачмуи мошинхо ва тачхизоти  кории сех оид ба истехсоли хокахои охан:
43022 бо усули хокагарди 12,5
43023 бо усули баркарорсози 6
43024 Дастгоххои тазикгари ва масолехбури бо мачмуи тачхизоти технологи, мошинхои тозакунии оташи дар дастгоххои тазикгари, дастгоххои масолехбурии муттасил, бо навъхои калон, релсию шохтири, дастгоххо бо навъхои миёна ва дастгоххои варакгафс бо мачмуи тачхизоти   технологи 5
43025 Дастгоххои навъи хурд ва махсусгардонидашуда, дастгоххои тунукасози бо усули  хунуккуни, варака кардани металл бо усули харорат, дастгоххои муттасили васеъбар, дастгоххои руйпуш кардани варакахо ва тунукахо, чоххои гармкунии рекуперативии марказонидашуда, регенеративи ва рекуперативии марказонидашуда бо як гармкунаки болои 6
43026 Тачхизоти махсусгардонидашудаи крании сеххои пулодгудози ва кироя 6
43027 Агрегатхои буриши тунукахои хунук ва гарм 5
43028 Агрегатхои  тезоб 6,7
Оташдонхои гармкунандаи сеххои прокат:
43029 усули, халкаги ва сексияви 10
43030 бо фарши зери оташдон ва шохтирхо 8,3
43031 Оташдонхои хароратии гилдиракдор (ба гайр аз обдихии  релсхо), сарпушдор, сутуни, чузъи ва дигар оташдонхои термик ва гармкунанда (дар хамаи сохахои саноат) 10
43032 Оташдонхои хароратии гилдиракдор (ба гайр аз обдихии  релсхо) бо шохтирхо 8,3
43033 Мошинхо ва тачхизоти  кории сеххо бо дастгоххои заввори ва  автомати, сеххо бо дастгоххои пресскунии гарм, бо дастгоххои сенаварддор, бо дастгоххои муттасили кубурхои тунукави ва сеххо бо санхои оташдонхои кафшери 5
43034 Мошинхо ва тачхизоти  кории сеххо бо дастгоххои кафшери баркии кубурхо бо диаметри  хурд, миёна ва калон 6
43035 Мошинхо ва тачхизоти  кории сеххо бо дастгоххои тунукасози бо усули хунуккуни ва симкашии кубурхо 7
43036 Мошинхо ва тачхизоти  кории сеххои кубурсози, чойгир кардани нуги кубурхо, ороиши кубурхои иктишофи геологи ва кубурхо бо руйпуши  металли 5
43037 Васоити  назорати вайрон нашудани махсулот аз металл ва кубурхо 10
43038 Мошинхо ва тачхизоти  кори оид ба истехсоли танобхо, аргамчини дарози металли, махсулоти мустахкамкуни, биметаллхо, тасмаи бо усули хунккуни тайёркардашуда, шабакахои металли, пулоди калибрдор, тачхизоти симию симкашии муассисахои маснуоти филизи 8,3
43039 Мошинхо ва тачхизоти  кори оид ба истехсоли меххо 10
43040 Мошинхо ва тачхизоти  кори оид ба истехсоли электродхо ва хокахои сими 6,3
43041 Тачхизоти омехтакунии  сеххои оташбардор 8,6
43042 Прессхои  механикии сеххои оташбардор 10
43043 Прессхои гидравликии сеххои оташбардор 8
43044 Оташдонхои сеххои оташбардор барои пухтан 7
43045 Оташдонхои сеххои оташбардор барои пухтан 5
431 Мошинхо ва тачхизот барои  металлургияи ранга
43100 Оташдонхои инъикоскунанда, аноди ва купелятсиони (ба гайр аз истехсоли металлхои рангаи такрори ва сурма), барои пухтан ва хушк кардан дар кабати чушанда, вайербарсии гайрисайёр дар истехсоли мисс, вакуум-филтркунанда, кони,  графити барои гудозиши оксигению баркаши, барои  фюминги дажгол, агрегатхои гудозиши конхои миссию никели, дастгоххои вакуум-бухоршавандахо, омехтакунии гудозахо, электролизерхо барои истехсоли алюминий, оташдонхои ретори ва хумдон 7
43101 Оташдонхои инъикоскунанда дар истехсоли металлхои рангаи такрори ва сурма), барои пухтан ва хушк кардани хулахои сахт ва металлхои дергудозшаванда, вайербарсхои гайрисайёр,  карналлитхои барки, электролизерхо барои истехсоли калъаги ва магний, мошинхои  конвейерии резиш, аробахо барои хамлу накли дулхо 15
43102 Оташдонхои баркии индуксиони, басомад, муковимат, барои гудозиши чудошавандахо, пухтаги, хушккардашуда, бисёрнаварда, бисёркамераги, дажгали,термостатхои оксидшавии нитрон, агрегатхои карбонизатсияи муттасил, электролизерхои  ретори, бо наздик овардани чараёни болоии барк, бо аннодхои пухташуда, миксерхои таксимкунанда (аз охану бетон,  металл, полимербетон, чуби), агрегатхои резиши муттасил ва тунукасози, мачмуи тачхизот барои хушк кардани резиши металл ва тунукасози, мачмуи тачхизот барои хушк кардани резиш, дулхои таксимоти, хатхои вакууми ва охансози, дулпарто,дистилляторхои конвейерхои майдакунии шикастапорахои калонхачм,  стендхои хушккуни ва тозакунии дулхо 10
43103 Хатхои хушккунии кахла, дастгоххо барои чудокунии кабел, оташдонхои баркию шуои барои металлхои камёб,  оташдонхои баркию шуои  бо булуршавии амуди, дастгоххо барои парвариши монобулурхои силитсий, сепараторхои конуси, квантометрхои эмиссиони ва рентгени 12
43104 Дастгохи тунукасози, хатхо, тасмахо ва тунукахо  тавассути  маводи ба таври душвор гудохташаванда, дастгоххои печонанда, нутч-филтрхо, сутунхои  ректификатсиони ва софкори 8
43105 Оташдонхои  баркии вакууми, барои  тозакунии магний, мошинхо барои коркарди электролизерхо, дуруст кардани  милахои катод, тоза намудани штирхо, боркуни, дуруст кардани бугхои катод, скрубберхо, дастгоххои хунуккуни ва сепаратсия, миксерхои барки, хатхои майдакунии кахлахо ва коркарди дажголахои алюмини, дастгоххои равгани барои саноати алмос, дастгоххои парвариши сохти  эпитаксили ва баркарорсозии  гидрогени, мошинхои боркаш дар истехсолоти металлхои рангаи дубора коркардшаванда 20
43106 Оташдонхои кабати чушанда барои паркунии гилхок барои гудозиши  ПВП, хатхо, дастгоххои тунукасоз аз металлхои ранга. Оташдонхои чархзанандаи кубурдор дар истехсолоти магний 5
43107 Оташдонхои вакууми барои металлхои ранга, барки,  сентрифугахо барои софкунии калъаги,  реакторхо, зарфхои пулоди, сирдор, чуяни, оташдонхои баркии  гидрогенизатсиони ва дегидрогенизатсиони, асбобхои шустушуи, мачмуи  тачхизот барои руйпушхои  фарсуданашаванда, дастгоххо ва механизмхо барои кор дар мухити душвор ва хароратхои баланд 20
43108 Вакуум-филтрхои чорчуба ва хамаи дигар намудхо 10
43109 Дастгоххои миёнагиркунанда, асбобхои шустушуи барои тоза кардани кум ва драга бо зарфи аз 50 то 600 м. мукааб 4
43110 Агрегатхои оксигению баркашидашудаи гудози сиклонию электротермики (КИВСЭТ), агрегатхои гудози барои ваннаи моеъ 7
43111 Агрегатхои графитатсионии нитрон, оташдонхои графитатсиони 20
43112 Агрегатхои гудозию таксимоти (оташдонхои гудози, миксерхо) 8,3
43113 Контейнерхо, дастгоххои гудози муттасил ва ниммуттасили сабикахо, вайербарсхо 7
43114 Конвейерхо барои гудохтан ва коркарди мухофизатии порчахои магнийи рехта 12,2
43115 Мошинхои  банктарканда дар истехсолоти калъаги 12,5
43116 Тачхизот барои истехсоли сим: мошинхои симкаши, контейнерхо ва дастгоххои симкаши 7
43117 Контейнерхо, мошинхои кашировани, локзани, накшкуби,  рангкуни ва расмкашии бисёрранга ба варакаи алюмини 6,4
43118 Дегхои партовгарии оташдонхои маводи гудози баркашидашуда 7
43119 Реакторхо, чамъкунандахо, зарфхои пулоди, бутабанди ва ширешкардашуда 14
43120 Оташдонхои чархзанандаи барабан ва кубурдор бо яхдонхо, хушккунак ва омехтакунак дар истехсолоти силитсий, хулахои алюминию силитсийдор ва аноди 6
43121 Автоклавхо, сепараторхо, декомпозерхо бо хунуккунандаи хавои, карбонизаторхо 8,2
43122 Автоклавхои таркардашуда барои истехсоли  карбон 10
43123 Агитаторхо, омехтакунакхои металли 7
43124 Филтр- прессхои дар кислота устувор 12
43125 Филтр- прессхои варакии амудии автоматикунонидашудаи моеи (ЛВАЖ) 6,5
43126 Гармкунакхо ва дигар дастгоххои бо буг тозакунанда 5,4
43127 Дастгоххои бо буг тозакунанда бо тасмаи кашанда 5
43128 Кубурхои ишкорони, дастгоххо барои охаки шукуфа 4
43129 Реакторхо, сутунхо (чаббанда, таппишкунанда), чамъкунакхои зарфи аз титан ва пулоди зангногир барои истехсоли металлхои сахт ва ба таври  душвор гудохташаванда 12,3
43130 Омехтакунакхо аз  пулоди зангногир 12,2
43131 Оташдонхои чархзанандаи кубурдор, велс-оташдонхо (ба истиснои истехсоли магний) 5,2
43132 Автоклавхо дар истехсоли никел 7
43133 Аппаратхо барои руйпушкунии навъи «АПФ», «АГСП», «АГТСП» 10
43134 Бакхо, пачукхо, асбоби шустушу 7
43135 Чавхарполохо аз пулоди зангногир, шишахои органики, титани,  ширешкардашуда, сутунхои софкори 14[26]
43136 Реакторхои синтези трихлорсилан 20
43137 Электролизерхои барабании навъи «БЭЛ»
43138 Мошинхои боркаши
43139 Сепараторхо барои чудокунии оханпорахо ва партовхои металлхои ранга 20
43140 Дастгоххои симкашии занчирдор ва гайрахо 8
43141 Контейнерхо, дастгоххои тунукасозии тасмахо, хатхо, варакахо, дастгоххои тунуказозии алюмини 6
43142 Контейнерхо, мошинхо барои комабанди ва печонидани тунука 7
43143 Вагонеткахои аноди, катоди 7
43144 Оташдонхои анодии моил, конвертерхо 6,3
43145 Мошинхои катодтозакуни 10
43146 Дул барои  гудохтан 19,6
43147 Мошинхои гуногуни резиш 6,2
43148 Оташдонхои баркии индуксиони, муковимат барои истехсоли металлхои вазнини ранга ва  алюминий 7,1
43149 Оташдонхои элетротермики 12,3
43150 Оташдонхои пирометаллургии чраёнхо (дастгоххои парвариши монокристаллхо) 9,9
43151 Реакторхои синтези трихлорсилан 20
432 Мошинхо ва тачхизоти саноати кимиё ва нурихои маъдани
43200 Сутунхо, чаббандахо, обпошакхои сулфит; сутунхо ва камерахои чаббанда дар истехсолоти нурии фосфор 7
43201 Реакторхои оксидшави, сутунхои софкори, агрегатхои кубурии гидрогенизатсия дар истехсолоти, реакторхои гидрогенизатсияи пергидрол 6,7
Дастгоххои сутуни барои истехсоли:
43202 содаи паршуда ва  и каустик, хлораторхои титани 5,3
43203 аммиаки синтетики 1
43204 Хлор, махсулоти хлори ва синтези органики, сутунхои  хлоршавии резинпуш 10
Дастгоххои сутуни ва дастгоххои омехтакуни барои истехсоли пластмасса:
43205 дар мухити вазнин 8,9
43206 дар мухити сабук 2
43207 Прессхои ишкордихи бо насосхо, дастгоххои хиракунии  катрон; оташдонхои сузонидани бокимондахои нилобии баланд дар истехсоли шишахои органики; ксантогенаторхои ВКМ, дастгоххои вискозии «ВА», турбообкунакхо дар истехсоли тори сунъи 6,6
43208 Хушккунакхои барабании катрон ва полимери дар истехсолоти тори  синтетики; хушккунакхо ва камерахои хунуккунанда барои тори штапел; омехтакунакхо, обкунандахо, филтр-прессхо дар истехсолоти тори вискози, атсетати ва хлори 6,7
43209 Агрегатхои гудозиш барои истехсоли каустик бо усули кимиёви бо дегхо барои гудозиш дар истехсолоти сода 20
43210 Агрегатхои калони конверсиони ва тозакунии газ дар истехсолоти  аммиак; оташдонхо ва конвертерхо дар саноати азоти 7
43211 Дастгоххо бо механизми мураккаб барои истехсоли  суперфосфат ва намакхои калий (обкунандахо, камерахои суперфосфати, агрегатхои энергетикию технологи ва гайрахо) 10
43212 Электролизерхои диафрагмави 18
43213 Электролизерхои гуногун 10
43214 Омехтакунакхо дар истехсолоти  лакхо ва рангхо, кимиёи маиши; дастгоххо бо механизми омехтакуни ва омехтакунакхои пулоди; кристаллизаторхо ва филтрхо дар истехсолоти тори кимиёви ва пластмассахо, тачхизоти мубодилаи гарми ва омехтакунакхо дар истехсолоти синтези органики ва саноати анилин; сутунхо барои сузонидани  фосфор ва гидрататсия; дастгоххо дар истехсоли  кислотаи сулфат ва окиси этилен, дасгоххои буг дода тозакуни дар истехсоли каустики кимиёви ва хлориди калсий 10
43215 Пресси мурватчарх барои пластмассахо 8,3
Дастгоххо бо механизми мураккаб барои истехсоли:
43216 саноати хлори 12,5
43217 саноати сода 5
43218 компрессорхои поршендор ва марказгурез бо харакатовари гази турбини ва буги дар саноати азот,  дастгоххо бо механизми мураккаб барои истехсоли аммиак ва кислотаи азот, агрегатхои обшуии газ бо азоти моеъ, мошинхои саноати бофандаги барои коркарди  ресмонхои бофандаги ва кордии кимиёви, пилтаресию кашидадузи; дастгоххои пилтареси ва кашидадузи; мошинхои хаб 10
43219 Сентрифугахо ва дастгоххои марказгурез дар истехсолоти саноати азоти, обкунакхо ва дастгоххои муттасили полимеризатсия барои истехсоли тори синтетики 6
43220 Филтрхо дар истехсолоти рангхо; сентрифугахои дастгоххои кристаллизатсия дар истехсоли тори сунъи; тачхизоти истехсоли  полиэтилен бо фишори паст ва баланд 10
43221 Барабанхои хушккунанда, харротикунии барабанхои хушккунанда, оташдонхо ва хушккунакхо дар истехсолоти дорухои захрдор 9
43222 Дастгоххо бо барабанхои чархзананда барои истехсоли содаи паршуда 8
43223 Нутч- филтрхо 6
43224 Омехтакунакхо ва экстракторхо дар истехсоли суперфосфат ва кислотаи фосфор 14,3
43225 Омехтакунакхо дар истехсоли сода, дастгоххо бо механизми омехтакуни дар истехсоли намакхои фосфор; омехтакунакхои амуди ва уфуки дар истехсолоти намакхои  калий, хушккунакхо дар истехсолоти пластмассахо ва реактивхои кимиёви 9
43226 Дастгоххои сутуни барои истехсоли дорухои захрдор ва  намакхо 6
43227 Сентрифугахо, филтрхо дар истехсолоти суперфосфат, намакхои маъдани, фосфори ва кислотаи бор; дастгоххо бо механизми омехтакуни дар истехсолоти кислотахои сулфат, фосфор ва бор, суперфосфат, намакхои фосфори ва маъдани 14,3
43228 Машинхои селлофани бо аробачахо ва филтрхо, мошинхои пардоздихии ОК ва ОКИ, агрегатхо барои истехсоли пусти вискозии хасибчахо дар истехсоли торикимиёви; филтрхо дар истехсоли аммиак ва кислотаи азот, кристаллизаторхо дар истехсоли синтези органики ва намакхои калий 7
43229 Сентрифугахо ва сепараторхои марказгурез дар саноати локзани ва рангдихи, торхои кимиёви, реактивхои кимиёви, кимиёи асоси, кимиёи кухи; мошинхои чомашуи барои шустани матоъхои кимиёви 10
43230 Мошинхои навардхо дар истехсолот ва коркарди пластмассахо 5,3
43231 Тачхизоти дигари муассисахои саноати кимиёви ва нурихои маъдани 9
43232 Филтрхо дар истехсолоти содаи паршудаи каустик; вакуум-филтрхои барабандор дар истехсолоти гипохлорит калсий; филтрхои тунукаги дар истехсоли намакхои фосфор ва кислотаи фосфор; вакуум-филтрхои барабандор дар истехсоли сода 10
43233 Прессхо барои коркарди мачмуи  филери ва оташдонхои гармкунандаи сарпуш дар истехсолоти тори синтетики 10
43234 Мошинхои сентрифугави ва  бобини барои ташаккули риштахои вискози ва атсетати 5
43235 Мошинхои ресмонреси барои истехсоли тори атсетати ва хлорнок; агрегатх ва мошинхои шаклдихи ва печонанда барои истехсоли ресмонхои синтетики аз маводи гудохташуда; дастгоххои бофандаги дар истехсолоти  корди агрегатхои  шаклдихи ва печонанда барои чараёнхои якчоякардашуда (шаклдихи, кашидан, текстура) ва мошинхо барои истехсоли ресмонхои  поликапроамиди ва полиэфири 7
43236 Тачхизот барои коркарди партовхои саноати бофандаги (гиргиракхо, мошинхои гозкуни ва г.) дар истехсолоти тори сунъи 8,3
43237 Мошинхои ташаккули чараёни мунтазам барои истехсоли ресмонхои бофандаги ва техники вискози ва полиакрилонитрили, агрегат ва мошинхои штапел, барои истехсоли торхои сунъи; конвейерхо барои истехсоли торхои полиакрилонитрили 7,2
43238 Сентрифугахо ва сепараторхои марказгурез дар истехсолоти рангдихи, ниммахсулотхо ва махсулоти  сода, сентрифугахо барои беобкунии сафедгил 9,1
43239 Дастгоххо барои гудохтани сулфур, сентрифугахо барои дахони фаранг ва никел 14,3
43240 Абсорберхо ва дистилляторхо дар истехсолоти сулфид; тачхизот барои истехсоли сулфид, реакторхои синтези фреонхо 10
43241 Агрегатхо барои истехсоли когази аксбардори 7
43242 Контейнерхои автоматикии пешаки баркашидани локхо ва рангхо дар банкхо 10
43243 Мошинхои тараги дар саноати содадор, мошинхои баркашида когазпечшаванда дар сохаи кимиёи маиши, мошинхои тамгачаспони дар сохаи реактивхои кимиёви 7
43244 Паркунакхо барои истехсоли содаи паршуда, турбопаркунхо барои истехсоли намакхои  фосфор 6
43245 Хушккунакхо бо кабати чушондашуда дар сохаи анилини 20
43246 Гудозиш бо гармкунакхои  индуксиони дар сохаи анилини 20
43247 Прессхо ва омехтакунакхои шнеки дар саноати истехсолоти гайриорганики 8,3
43248 Гармкунакхо, ченкунакхо, яхдонхо, зарфхо барои махлули кислотаи сулфат, зарфхои пластификатсиони ва ишкори гарм дар саноати торхои кимиёви 10
43249 Хатхои кубургузари ваннахои тахшини ва пластификатсиони, махлули кислотахо дар истехсолоти торхои атсетат 8,3
43250 Агрегатхо ва мошинхои шаклдихию печонанда барои истехсоли торхои поликапроамиди, полиэфири, поливинилхлориди; мачмуи технологии мошинхо ва тачхизот барои истехсоли ресмонхо ва торхои таъиноти махсус (углен, фенилон, винол, терлон) 8,1
43251 Агрегатхо ва мошинхо барои истехсоли риштаи техникии вискози 6,8
43252 Тачхизоти резакунию майдакуни аз пулоди зангногир ва пулоди кислотабардор (осиёбхои саккои, ноустувор, резакунахои болгаги ва г.) дар саноат реактивхои кимиё 12,5
43253 Сутунхои софкори дар истехсолоти реактивхои кимиёви 14,3
43254 Дастгохи кимиёвии сирдор (зарфдор, сутуни, бо мубодилаи гарми ва г.) дар сохаи реактивхои кимиёви ва рангхо; дастгоххои сутуни дар истехсолоти мономер дар сохаи синтези органики 20
43255 Компрессорхо, турбокомпрессорхо ва  компрессорхо барои хлор ва гидроген 11,1
43256 Филтр – прессхои автомати дар сохаи анилини 16,7
43257 Тачхизот дар истехсоли сулфити натрий (оташдонхо, филтрхо, дастгохи буг дода тоза кардан) 11,1
43258 Тачхизот дар истехсоли пайвастхои хром (оташдонхо, филтрхо, сентрифугахо, дастгохи реаксиони ва буг дода тоза кардан ва г.) 6,3
43259 Электрофилтрхои хушк ва тар (сиклонхо, скрубберхо, кубурхои Вентури, ротоклавхо, камерахои хока ва г.), тачхизот барои сузондани омехтахои катализ ва термики, абсорберхо барои дошта гирифтани омехтахои газгун, адсорберхо барои дошта гирифтани обкунандахои бухоршаванда, дудкашхо, чангкашхо ва г. 10
43260 Хушккунакхои пошдихак дар истехсоли нурихои фосфори, кислотаи бор ва намакхои сулфит; ваннахо ва бурчхои конденсатсияи гарму хунук дар кимиёи асоси, хавогармкуни дар истехсоли фосфори зард 12,5
43261 Дозаторхо, мошинхои сангмайдакунак, галберхои калон, дизел-генераторхо, конвейерхо, элеваторхо дар истехсоли  кислотахои сулфат ва бор, нурихо ва намакхои  фосфор 14,3
43262 Автоматхо барои истехсоли масолехи шишаги 14,3
43263 Агрегатхои шишаресиш 10
43264 Тачхизоти кушодаи пилтареси, бофандаги ва барои маводи армарии гайрибофандаги дар истехсоли шишанах ва пластикхои шишаги 11
43265 Тачхизот барои коркарди маводи шишанах 9
43266 Перфораторхо ва тачхизот барои ороиш ва борбандии  наворхои кино ва аксгири 6,7
43267 Мошинхои рехтагари ва резакуни барои  наворхои кино ва аксгири ва тасмахои магнити 9,1
43268 Мошинхои баритажи барои когазхои аксгири ва мошинхои обёри барои наворхои кино ва аксгири ва тасмахои магнити 9,1
43269 Тачхизоти экструзиони барои истехсоли кубурхо, тунука, маснуоти мактаъ ва ба дарози ченшаванда; тачхизоти экструзиони дар истехсоли пенопластхо 8,3
43270 Вакуум- шаклхо ва тачхизоти дамаки дар истехсоли пластмасса 10
43271 Сентрифугахо ва сепараторхо, полимеризаторхо, гомогенизаторхо, таксимкунандагони суръат, халкунандаи каучук дар стирол 10
43272 Таъминкунандаи печдор ва шлюзи, омехтакунандахои суръатнок ва грануляторхо 16,7
43273 Агрегатхо барои истехсоли рудахои  армировани ва фишори бо диаметри 200-400 мм, кубурхо бо диаметри 220-600 мм 10
43274 Агрегатхо барои истехсоли наворхо аз полиэтилен ва поливинилхлорид бо бари 3000 мм  ва аз ин зиёд, агрегатхо барои рангдихи ва гурушонии полистироли мустахкам ва майдакунии  брикетхои каучук 11
43275 Вакуум- камерахо ва сиклонхо барои гузаронидани чараёни гирифтани  массаи пластики 10
43276 Осиёбхои саккои ва мехвардор дар саноати локсози ва рангсози, пластмассахо ва анилин; хушккунакхои барабандор, тасмадор ва валсетасмадор дар саноати локсози ва рангсози 10
43277 Осиёбхои резамухра, куми, гилдиракдор,  аэробили; мошинхои диспергири (дисолверхо, диспергаторхои чархи ва г.) дар саноати локу рангсози ва анилини 10
43278 Хушккунакхо ва омехтакунакхои барабанхо дар саноати анилини 9,9
43279 Тачхизоти тозакунии газхои истехсоли фтори органики 25
43280 Дастгоххои хавотаксимкуни бо хосилнокии беш аз 1000 м. мукааб/соат аз руи оксиген (беш аз 5000 м.мукааб аз руи хавои коркардшуда) 5
Дастгоххои хавотаксимкуни бо хосилнокии то 1000 м. мукааб/соат аз руи оксиген (то 5000 м.мукааб аз руи хавои коркардшуда)
43281 тахассуси ТГХ «Кислородмаш» 5
43282 тахассуси СЗКМ, ОЗКМ 6,7
433 Тачхизоти мубодилаи гарми ва оташдонхои саноати кимиё ва дигар тачхизоти махсус
43300 Мубодилакунандаи гармии обёри ва морпеч; дегхои партовгар дар истехсолоти кислотаи сулфат; мубодилакунандаи гармии фосфори, кислотаи сулфатдор ва кислотахои намаки; дастгоххо бе асбобхои омехтакуни дар истехсолоти: кислотаи сулфат, суперфосфат, фосфори зард, кислотаи фосфор ва нурихои намакхо; кристаллизаторхо дар истехсолоти гилхоки кислотахои сулфат ва бор; гидролизерхо дар истехсолоти пергидрол 12
43301 Мубодилакунандаи гарми ва дастгоххои буг дода тоза кардан дар истехсолоти хлор, содаи каустики (бо усули кимиёви), аммиак, кислотаи азот ва торхои сунъи; дастгоххо бо асбобхои мураккаб барои истехсоли пластмасса 10
43302 Гармкунакхо, бойлерхо, яхдонхо, дозаторхо, ченкунакхо (об, сурохи, сулфид) дар истехсолоти торхои сунъи 7
43303 Дастгоххои мубодилакунандаи гарми барои истехсоли моддахои рангкунанда ва рангхо,  мубодилакунандаи гарми ва дастгохи реаксиони дар истехсолоти махсулоти хлордор 16,7
43304 Дастгоххои мубодилакунандаи гарми барои истехсоли пластмасса дар мухити на он кадар душвор 7
43305 Дастгоххои мубодилакунандаи гарми барои истехсоли пластмасса дар мухити душвор; дастгохи мубодилакунандаи гарми ва сутуни дар истехсолоти кокс 10[27]
43306 Дастгоххои мубодилакунандаи гарми барои истехсоли намакхои калий 15,4
43307 Дастгоххои мубодилакунандаи гармии муассисахои кимиёвию фармасевти, дастгоххо барои гармкунии об дар устохонахои  инкубатсиони 9
43308 Дастгоххои мубодилакунандаи гарми ва сутуни дар истехсолоти  кислотаи атсетат 11
43309 Дастгоххои мубодилакунандаи гарми барои истехсоли окиси этилен, дастгоххои хушккунандаи хаво дар истехсолоти хлор ва содаи каустики 10
43310 Дастгоххои мубодилакунандаи гарми аз титан дар истехсолоти  хлор ва содаи каустики 7,1
43311 Дегхои партовгар дар истехсоли  кислотаи синили 14,3
43312 Дегхо барои сузондани сулфит, колчедан; оташдонхои «КС» 7
43313 Оташдонхои конвективи дар истехсолоти окиси этилен, оташдонхои синтез барои истехсолоти махсулоти хлордор 10
43314 Дегхо барои истехсоли пигментхо 5,6
43315 Дегхо ва тачхизоти сурохдор дар истехсолоти реактивхои кимиёви, соддахои махсусан тоза, маводи   ферритии  сегнетопезоэлектрики, люминофорхо 11,1
43316 Дегхо барои парвариши  монокристаллхо ва тачхизот барои коркард ва борпечкунии монокристаллхо 16,7
43317 Дегхои конхо ва чархзананда дар саноати истехсолоти гайриорганики 5
43318 Мошинхои тайёр кардани сохт ва таркибхо (агрегатхои резакуни, гурушони ва г.) 12,5
43319 Мошинхо барои пресскуни ва фишурдан (конвейерхои  пресскуни, дастгоххои пресскунии таркибхо дар пуст барои буридани гилза,  автоматхои ёрирасон) 14,3
43320 Мошинхо барои печондани бунтикхо (автоматхо барои тайёр кардани бунтикхо, дастгоххои ресмонреси, дастгоххои тобдихии сарпушхои махсус) 14,3
43321 Мошинхо барои назорат (агрегатхои пайвастшави,  фишурдан ва назорат, автоматхои назоратию ба намудхо чудокуни, дастгоххои санчиши рахапечи намунахо, дастгоххои чунбиш, копрахо ва г.) 14,3
43322 Мошинхои коркарди амалиёти (нимавтоматхо барои локзани, дастгоххои печониш, автоматхо барои тоза кардани сатхи беруна, автоматхои фавракдам) 9,1
43323 Тачхизоти махсуси гайримеъёрии кимиёви (асбоби зарфи, ки зери фишор кор карда, онро гарм мекунад, бакхои омехтакунак бо дамдиханда ва каллок, нитраторхо: асбоби мубодилаи гарми, тачхизоти ченкни, вакуум-кабулкунанда, чамъкунанда бо гармкунак ва ба монанди инхо) 8,3
43324 Тачхизот ва конвейер барои истехсоли маснуот аз  пластики шишаги ва масолехи нимтайёр (тунукахо, мактаъ, кубурхо, зарфхо, маводи бо шиша пуркардашудаи пресскуни ва рехтагари, ки лулапеч шудаанд ва г.) 10
43325 Реакторхо барои гирифтани кислотахо, бору натрий,  катализми тозакунии газхои нихои, филтрхо, яхдонхо-конденсаторхо, яхдонхои кабати чушидан, дегхои партовгар, мубодилаи гармии  графити дар истехсоли кислотахои  азот ва фосфор, нитроаммофоскхо, гудохтабарории сулфур 7
43326 Нейтрализаторхо, гурушамошин-аммонизаторхо, абсорберхои фтор, оксидкунандахо бо гармкунакхои хаво, барабанхои хушккунанда, зарфхои конденсати, реакторхои  фтору алюминий, реакторхо бо омехтакунак, адсорберхои амуди, сутунхои абсорбсиони, филтрхо- кислотахо, репулпаторхо бо омехтакунак, экстракторхо, гармкунандахои газхои нихои – амуди ва уфуки, дегхои партовгар, мубодилаи гармкунакхо дар истехсолоти  кислотахои азот ва фосфор, нитроаммофоскхо, гудохтабарории сулфур 6,3
43327 Омехтакунакхо бо филтрхо дар истехсолоти кислотахои азот ва фосфор, нитроаммофоскхо, гудохтабарории сулфур 7
43328 Дастгоххои хушккунии хаво, вакуум-бухоршавандахо дар истехсолоти кислотахои азот ва фосфор, нитроаммофоскхо, гудохтабарории сулфур 7
Хушккунакхои пошдихак дар истехсоли СМС кимиёи маиши:
43329 аз пулоди карбон 10
43330 аз пулоди зангногир 6,7
43331 Кристаллизаторхо, тахшинкунакхо-гализкунандахои ашёи металлурги; реакторхо, филтрхо, сентрифугахо, зарфхои буг дода тозакунандаи истехсоли намаки тиббии Глаубер, бисулфат натрий, сулфат натрий 6,7
43332 Дастгоххои буг дода тоза кардани гарк карда сузондан, тахшинкунакхо-гализкунандахои намакхо, реакторхо бо омехтакунакхо, кристаллизаторхо, скрубберхои истехсоли хлори магний ва хлори калсий 6,7
43333 Гурушамошини барабандор, хушккунакхо барои истехсоли  хлори калсий 5
Дастгоххои ба газ мубаддалшави:
43334 Газификаторхои хунуки криогени 5
43335 Дастгоххои ба газ мубаддалшавии автомобили 8,3
43336 Дастгоххои моеъшави ва рефрижератори 10
434 Мошинхо ва тачхизоти нафту газкаши ва пармакуни
43400 Дастгоххои барои пармакунии чукури нафту газ (мачмуи) ва агрегату хатхои дастгохи пармакуни, механизми бардоштан, тири кабулкунанда, гаргараи борбардории пармакуни, ротор бо ишголи фона, насоси пармакуни бо мухаррики барки ё ДВС, генераторхо, дастгоххои мухаррики дегхонахо, кронблок, чангакблок, вертлюг; редуктор, тиргак; тачхизот барои хавоногузар кардан; дахони чоххои пурталотум (тачхизоти зидди партовхо, хифзкунандахо, манифолдхо, дастгоххои идоракунии фосилави); махаррикхои баркии сузишворию дастгоххои равганхои молидани; махаррикхои барки ва генераторхо. 14,3[28]
43401 Тачхизоти системахои чархзананда (блокхои тайёр кардани махлули пармакуни, кумчудокунандахо; нишондихандаи вазн,  пулти идоракунии агрегатхо; куттии суръат; дастгох барои хушккунии хаво, хавочамъкунандахо 16,7
43402 Тачхизот барои механикунони ва автоматикунии чараёни истехсолот дар пармакуни (мачмуи механизмхои АСП, МСП, автоматхои исканадихи барои забой, калидхои пармакунии автомати ва пневматики, фонаишголкунандахо, пневмоазхамчудокунанда, танзимкунандаи автоматии исканадихи барои забой, механизми мустахкамкунии охири харакатнакунандаи аргамчини таноби); тачхизот барои тозакунии махлулхо (омехтакунакхои хок, об, галбери вибратсиони, галбер -конвейер, гидросиклон ва чудокунандаи кум) 18
43403 Асосхои гайрисайёри каъри бахр барои пармакунии нафту газ (кисмхои такягох) 2
43404 Мошинхо ва тачхизот барои соручбанди, гидротаркишхо, сурохкунии гидрокуми, шустушуи минтакаи назди забой (дастгоххои насоси, омехтакунанда ва автосистернахо) 12,5
43405 Турбопармакунхо, пармакунии барки ва турбоискана; мухаррикхои печдор бо кутрхои 192-172 мм, Д-85 ва Д-54 20
43406 Дастгоххо-алвончкурсихо 7
43407 Насосхои гарккунандаи марказгурези барки барои истихрочи нафт (насос, мухаррик, кабел) 20
43408 Насосхои гидропоршендор 20
43409 Дастгоххои мачмуии газлифти ва батареяи газтаксимкуни
43410 Арматураи фаввора, фишордиханда ва тачхизоти дахони кон, дахани чаъба;

Агрегатхо ва олати борбардор барои азхудкуни ва таъмири конхо ва  механизатсияи корхои мушкил дар заминаи автомобил ва трактор; агрегатхо барои корхои тахкикоти ва таноби дар конхо; тачхизот барои таъмир ва хизматрасонии тачхизоти истихрочи нафт; агрегатхои махсуси мутахаррик барои истехсол ва чараёнхои истихрочи нафт (насоси ва агрегатхои кислотаги, дастгоххои генераторхои буги, дастгоххои  депарафинии конхо, агрегатхо барои таркиши пласт, мошинхои омехтакунандаи кум, автосистернахо барои моеи технологи,  блокхои манифолдохо);

Агрегатхои шустушуи;

Дастгоххои гурухи оид ба чудокуни ва андозакунии нафт;

Насосхои блоки стансияхо: буттагии «БКНС», барои истихрочи нафт ва фишор дода баровардани об дар пластхо, шинокунанда;

Дастгоххои ченкуни: амалиёти гидростатикии «ДГ», бо хатхои барк ва г.

14,3
43411 Тачхизот барои корхои фаровардану баровардан, бардоштан, дастгоххои борбардор,  механизмхо барои тофтани кубурхои насосию компрессори 20
43412 Агрегатхои пармакуни ва дастгоххо барои пармакуни дар об; мачмуи тачхизот барои обкаши 20
43413 Мошинхои пармакунию крани ва пармакуни 14,3
43414 Дастгоххои пармакунии бензингир 17
43415 Мошинхои боркаш ва аробахои тасмачарх барои хамлу накли дастгоххои пармакуни; агрегатхои махсус барои хамлу накли тачхизот ва асбобхои пармакуни ва ба истифода  супоранда; сохахои худборкунанда 18
435 Мошинхо ва тачхизоти саноати коркарди нафт
43500 Дастгоххои ЭЛОУ, АВТ-сузишвори, АВТ-равганхои молидани, катализи риформинг, катализи риформинг бо гидротозакуни, газию фраксиони, дастгоххо барои истехсоли  изопропилбензол, этилен, полиэтилени фишори паст; дастгохи тактири дубораи бензин, катализи крекинг барои истехсоли равганхои молидани (деасфалтикуни, тозакунии селективи, тозакунии васли, гидротозакуни, депарафини кардан), дастгоххои гидротозакунии сузишвори, парафини, депарафиникунии карбамиди; дастгоххои вакууми, термокрекинг ва алкилири барои истехсоли равгани молидании нафт ва моеи молиданию хунуккунандаи махсус ва синтетики, гидрокрекинг, «ПАРЕКС»; мачмуъ барои истехсоли карбогидридхои ЛК-6У, КТ, ГК-3, КМ 9
43501 Дастгоххо барои истехсоли  кислотаи сулфат, сулфури мукаррари, навсозии кислотаи сулфат 17
43502 Дастгоххо оид ба истехсоли  полиэтилен, полипропилени шиддати баланд 10
43503 Дастгоххо оид ба истехсоли  полиизобутилен ва гидроген 8,3
43504 Дастгоххои битум, гидроформинг, оид ба истехсоли равганхои синтетики; дастгоххои полимеризатсия ва газхои инерти 7
43505 Дастгоххои  тачрибави, муштарак ва тачрибави оид ба истехсоли равганхои молидании махсус, равганхо ва масолехи маъдангудози 11
436 Мошинхо ва тачхизоти саноати нафтию кимиёви
43600 Дастгохи хушккунандаи тамоми намуд, омехтакунакхои резини, омехтакунандахо дар истехсолот,   шинахо, пойафзоли резини ва каучуки синтетики; тачхизот барои хушккунии асбомасса, брикетхо, филтр-пластинахо 8,3
43601 Мошинхо ва агрегатхо: барои чамъ намудани наворхои транспортери ва тасмахо, саноатхои диагоналию бурранда ва майдакуни дар саноати шини ва резинию техники 7,7[29]
43602 Тачхизот барои васли камерахои савори; хатхо барои  вулканизатсияи автокамерахо; прессхо барои тайёр кардани тасмачарххо; таъминкунандахо барои дастгоххои чамъкунанда дар саноати резини ва шини 11
43603 Хатхо барои тайёр кардан ва чокбурии металлокорд ва чамъ намудани сарпушхо; тачхизот барои таъмин, буридан, хушккуни ва чокбурии корд, чентаноб ва ресмонхо дар истехсолоти саноати шини ва резинию техники; мошинхои ноустувор дар истехсолоти шинахо, махсулоти резинию техники ва асбестию техники, инчунин пойафзоли резини. 9
43604 Хатхо барои чокбури, васл ва гузоштани  металлокорд дар саноати шинахо 6,7
43605 Вулканизаторхои бисёрмавкеъ, бахши, камерави, вулканизаторхои шакли, хавои, автоклавхо-пресскуни; дегхои вулканизатсиони барои истехсоли махсулоти резинию техники, шинахо ва тачхизот, барои вулканизатсияи  махсулоти асбестотехники; саноати прессхои гидравлики дар гаркшави, резину техники, пойафзоли резини ва асбесту техники; агрегатхои буридашаванда, барои резиши  каучук, барои коркарди махсулоти  асбесту техники, барои истехсоли тунукахои асбесту тунукахои дигар; дастгоххо барои тайёр кардани халкахо, бозубанд ва канотхои сарпушхо, барои печондани тасмахои фона; дастгоххои мачмуи дар саноати шинахо ва  резинию техники; дастгоххо барои шаклдихии филтр-пластинхо дар саноати асбесту техники 10[30]
43606 Мошинхо, агрегатхо ва конвейерхо: барои шпритскуни дар истехсоли шинахо, махсулоти резинию техники, пойафзоли резини; барои коркард ва баркарорсозии шинахо ва сарпушхо ва гирифтани  регенерат; барои истехсоли махсулоти  резинию техники ва пойафзоли  резини бо усули гудозиши зери фишор; пресс барои тасмахои фона; аз нав зарядгирандагони пресс-шаклхо 14,3
43607 Прессхои гидравлики, вулканизатсиони барои тасмахои  транспортери 5,6
43608 Мошинхо ва агрегатхои печондан, руйпеч кардан, бофтан, барои тайёр кардани камерахои руда, чамъкунии чилдхо дар истехсолоти махсулоти резинию техники; тачхзот барои коркарди чузъхо ва фаххаки массаи асбест 16,7[31]
43609 Дастгоххо барои истехсоли кислотахои равгании  синтетики,  кислотаи бензой 9
43610 Конвейер ва агрегатхои чудокунии каучукхои махлули эмулсиони; дастгоххо бо механизми мураккаб  (аз чумла омехтакунанда) дар истехсоли каучуки синтетики 10
43611 Дастгоххои сутуни ва реаксиони дар истехсоли каучуки синтетики ва  спирт; тачхизоти механики барои гирифтани катализаторхо дар истехсоли каучукхои синтетики 8,3
43612 Дастгоххои мубодилаи гарми дар истехсоли каучукхои синтетики ва спирт 7,5
43613 Тачхизот барои коркарди механикии асбест, истехсоли махсулоти асботекстили ва асбокогази, матои асботекстили 8,3
43614 Оташдонхо дар истехсоли каучукхои синтетики ва спирт 5
43615 Дастгоххо оид ба истехсоли карбони техники фаъол, нимфаъол ва камфаъол 10
43616 Дастгох оид ба истехсоли шабакаи карбони техники 5
43617 Омехтакунандаи резин, омехтакунанда барои массахои асбести ва ширеш, таксимкунандаи массахо дар саноати асбести техники 11
43618 Дегхо ва дастгоххои вулканизатсиони барои махсулоти эбонити 20
43619 Гидроамортизаторхо; дастгоххои шинокунандаи сузишвори 5,3
43620 Дигар тачхизоти нафту кимиёви 9
437 Мошинхо ва тачхизоти саноати коркарди вараксанг
43700 Дастгохои «КУКЕРСОЛ», барои гирифтани калъагии ДФК-8, калъагии вараксанги мураккаби кокси, тайёр кардани калъагии вараксанг, истехсоли  караген 6,3
43701 Оташдонхои камерави барои гирифтани гази маиши бо дастгоххои тозакунии газ ва бензин; генераторхои гази коркарди калъаги; роххои сими нобуд сохтан бокимондахои коксхо; дастгох барои тактири калъагихои пиролизи, гирифтани калъагии СПП, феноли калъаги, софкории фенол; насби резинхои нав 6
43702 Дастгоххои тафсониши кокси нафти 12,5
438 Мошинхо ва тачхизоти саноати  газ
43800 Тачхизот барои санчишхои гидравлики кубурхои магистрали 14,3
43801 Стансияхои насоси мутахаррики обпарто 16,7[32]
43802 Стендхо барои васл кардани кубурхо 15
43803 Мошинхо ва тачхизот барои тозакуни, хушккуни ва чудогузории кубурхо 20
43804 Дастгоххои пармакунии амуди ва мачмуи кубурхои пармакуни 17
43805 Дастгоххо барои  бо усули хунуккуни кат кардани кубурхо 12,5
43806 Кафшери кубурхо ва дастгоххои сахроии автоматии кафшергари 17
43807 Тачхизот барои марказонидани кубурхо (марказгурез) 20
43808 Тачхизоти заводхои коркарди газ (дастгоххои абсорбсионии равган ва фраксикунии газ, дастгоххои софкори ва конденсатсия дар харорати паст, оташдонхои кубурдор); тачхизот барои тозакунии газ аз нами ва таркибхои шадид (абсорберхо, адсорберхо, десорберхо ва г.); тачхизот барои тозакунии газхои «равгани» ва хамрох (деэтанизаторхо, депропанизаторхо, бутани, пентани ва г.) 10
43809 Тачхизоти мубодилаи гармии (ребойлерхо, конденсаторхо, яхдонхо, бухоршавандахо, гармкунандахо) саноати газ 7,1
43810 Тачхизот барои пуркуни ва таъмири баллон барои гази моеъ 10
43811 Тачхизот барои пуркунии автосистернахо бо гази моеъ 6,7
43812 Дастгоххои пармакунии амуди, ки дар стансияхои зеризаминии газ истифода бурда мешаванд 20
43813 Конвейерхо ва ролгангхо 12,5
43814 Воситахои  ёрирасони механизатсияи хурд (чангакхои троллеи, фарогирандаи анбур, кубури, траверсхо) 20
43815 Сачоки махини (халкахои) силсилаи ПМ 20
439 Мошинхо ва тачхизоти саноати  торфи
43900 Тачхизоти махсусгардонидашуда оид ба тайёр намудани майдонхои торфи барои ба истифода додан; каналкоби ва каналтозакунии торфи; экскаваторхои  торфи; мошинхо барои истихроч ва тоза кардани торфи шикаста ва фрезери; мошинхои ба навъхо чудокунанда  ва боркаш барои истихрочи торф, мошинхо барои гундоштан ва сарчин кардани торфи фрезери 11,1
43901 Мошинхо барои хушккардани торфи шикаста: барабанхои фрезери, тагу рукунандахо, навардхо, фрезер-навардхо барои усули таксимкуни 17
43902 Мошинхо барои бор кардани торф: худгард (кранхо), дар трактор (боркашхо) 12,5
43903 Боркунандахои торф 5,6
43904 Мошинхо ва тачхизот барои истехсоли брикет ва блокхои торфи ва дигар махсулоти торфдор 6,3
43905 Мошинхо барои хамлу накли махсулоти чангал, кундакоби, чамъ ва бор кардани кундахо (кундакобхо, ба навъхо чудокунандахо, ядакхо-самосвалхо) 12,5
43906 Чамъкунанда-боркунандаи чуб, роторхои кундакоб 17
440 Тачхизоти саноати  электрони
44000 Тачхизот барои парвариши монокристаллхо ва дигар моддахо 20
44001 Тачхизот барои тайёр кардани моддахои махсус; шаклдихии махсулоти шишаги, чузъхои сафоли ва феррити; гудозиш, тунукасози ва симкаши; кат кардан, бофтан, хамворкуни, печондан
44002 Тачхизот барои тозакунии механикии кисмхо, СММ барои амалиёти тайёркуни ва шаклдихи 11,1
44003 Дастгоххои махсуси  оханбури, тачхизот барои резакунии пластинхо ва моддахои  махсусан сахт, суфтакуни ва пардоздихи; барои коркарди  ултрасадои, шарораи барки, электрофизики ва электрокимиёви 20
44004 Тачхизоти махсуси пресскунии технологи 12,5
44005 Тачхизот барои тозакуни ва шустушуи кимиёви, коркарди электрокимиёви; руйпуши кимиёви ва электрокимиёви ба металл; литография бо усули аксгири, чараёнхои аксгирии кимиёви, нигоридан; воситахои  механизатсияи хурд барои амалиёти литография бо усули аксгири ва аксгирии кимиёви 20
44006 Тачхизоти тозакунии гази ва плазмавии кимиёви, руйпушкуни; ба болои руйпуши металли, гайриметалли ва мухофизати 14,3
44007 Тачхизот барои кашидани суспензияхои махсус, коллоидхо, таркибхои моеъ, шликер, локхо, руйпуши полимери, барои хавоногузар кардани гайриметаллхо 10
44008 Тачхизоти вакуумии чангбардори; имплантатсияи  иони, коркарди  электронию радиатсиони ва лазерию  термики 20
44009 Тачхизот барои парвариши кабатхо; барои чараёнхои диффузиони 20
44010 Тачхизоти термикии вакууми; барои хушккуни 14,3
44011 Оташдонхо бо мухити назоратнашаванда ва назоратшаванда 20
44012 Тачхизоти баркии дуги, диффузиони, кафшерию васлкунии барки; микрокафшери, васлкуни ва намудхои махсуси кафшери; пайвасткунии махсулоти шишаги ва сафоли тавассути кафшергари 20
44013 Тачхизоти васлкунии истифодаи васеъ, тачхизоти махсус барои васлкуни 20
44014 Автоматхо ва контейнерхои обкаши,  нуктахои обкаши, тачхизот барои коркади мутавассити вакуум 14,3
44015 Тачхизоти мувофиккуни ба арзиш 10
44016 Тачхизоти механикаи дакик, машки 20
44017 Тачхизот барои назорати нишондихандахои физикии моддахо; назорати матавассит; назорат аз болои устувории  электрони, расиши кутох ва кандашави, назорати нишондихандахои омори; назорати фаъолият; назорати баромад ва сараву сакат кардани махсулоти тайёр; сараву сакат кардан аз руи арзиш ва гуруххои дакик; тачхизот ва КИП  барои тахкикоти мачмуи ва назорати сатхи 20
44018 Тачхизоти оптикии электрони ва иони 20
44019 Тачхизот барои дефектоскопия 20
44020 Тачхизот барои санчиш ба кори беист, мустахками, санчишхои барои дигаргуншавии иклим ва механики, санчиши нишондихандахои механикии ИЭТ 20
44021 Воситахои автоматикунонии мачмуии истехсолот, корхои саноати, манипуляторхо, мачмуи  роботию техники, системахои автоматикунонидашудаи идоракунии чараёнхои технологи 20
44022 Тачхизот барои тамгазани ва борпечкуни 14,3
44023 Тачхизот барои тайёр кардан ва  регенератсияи технологии мухит, омодасози, тозакуни ва  регенератсияи реактивхои кимиёви; барои гирифтани оби беионкардашуда 20
44024 Генераторхои басомад 12,5
44025 Тачхизот барои таъмини бехдошти истехсоли 10
44026 Системахои наклиёт ва конвейерхо, анборхо ва рафхои автоматикунонидашуда ва  механиконидашуда 10
44027 Тачхизоти экологи 25
44028 СКИП барои чен кардани андоза ва нишондихандахои механики; оптики; махсус барои назорат ва танзими чараёнхои  технологи; чен кардани нишондихандахои технологи ва геометри 13
44029 СКИП ченкунандаи электрики 11,6
44030 Дастгох барои чараёнхои  технологи, чевонхо, мизхо, рафхо, аробахо 10
44031 Дастгох барои таъмини бехдоштии истехсоли 10
44032 Дигар тачхизоти махсуси  технологи 10
441 Мошинхо ва тачхизоти саноати масолехи сохтмони
44100 Оташдонхои чархзанада,  агрегатхои автомати ва оташдони оид ба истехсоли семент 5
44101 Осиёбхои сементии кубури 8
44102 Яхдонхо барои  клинкари панчараи оташдонхо ва барабанхо, омехтакунандахои шлами (омехтакунакхои крани), барабанхои хушккунанда, конвейерхои паркуни 8
44103 Хунуккунадаи  семент, сепараторхо, чилчуби гили, мошинхои борпечкунанда, тачхизот барои борпечкуни ва боркаши, филтрхои равгану нами чудокунанда 11
44104 Тачхизоти кисми омодасози (мошинхои ярма, голлендерхо, дезинтеграторхо, омехтакунакхо, омехтакунандахои дули, рекуператорхо, омехтакунандахои  коркарди резиш ва суспензия) 6,7
44105 Тачхизот оид ба истехсоли  махсулоти тунукагии асбесту сементи, таркибхо ва маводи руйпуш 10
44106 Тачхизот оид ба истехсоли кубурхои асбесту сементи, дастгоххо оид ба коркард ва санчиши махсулоти  асбесту сементи, конвейерхо барои сахт кардани кубурхо 7
44107 Пресс барои истехсоли махсулоти асбесту сементи 6
44108 Дастгоххо барои руйкашии  силиндрхои тури, тачхизот барои борпечкуни, конвейерхо барои истехсоли тунукахо 8
44109 Конвейерхо оид ба истехсоли масолехи асос ва гайриасосии бомпушию  гидроизолятсиони 10
44110 Конвейерхо оид ба истехсоли  асосхои масолехи бомпушию  гидроизолятсиони 7
44111 Конвейерхо оид ба истехсоли  масолехи бомпушию  гидроизолятсиони, мастика ва эмулсияи ширешдор, масолехи хавоногузар 10
44112 Тачхизот барои истехсоли  линолеум, маводи ороиши, навори махин ва сахти поливинилхлориди, маводи изолятсионии гарми дар асоси пенополистирол 8,3
44113 Тачхизоти коркарди гил (гилнармкунакхо, таъминкунандагони кутти, навардхои сангчудокунанда ва бо усули дурушт ва нарм ордкардашуда, мошинхои ярма, омехтакунакхои гил, гилмолишдиханда), омехтакунандаи  силикати амали муттасил 12,5
44114 Пресс барои истехсоли  хишти сафоли ва силикат 12,5
44115 Автоматхои чобачокунанда,  автоматхои садчик, борпечкунхо 17
44116 Автоматхои резиши ашё, аробахои тахвилдихи 20
44117 Тачхизот барои хушккунии ашё 4
44118 Вагонеткахои оташдон ва хушккунанда 20
44119 Теладихандахо 20
44120 Агрегатхои оташдон барои сузонидани хишт 4,5
44121 Автоклавхои коркарди харорати нами, вагонеткахои бугии автоклави, боркунандахои зери реакторхои силос 12
44122 Мошинхо барои резиши тоавтоклавии махсулот аз бетони пурмасома, конвейер барои ороиш ва калибровкаи  махсулот аз бетони пурмасома; шаклхо ва лавозимот, ки автоклавизатсия намешавад 14,3
44123 Шаклхо, зарфмонакхо, панчарахо, ки автоклавизатсия мешаванд 20
44124 Омехтакунакхои газу бетони, майдончахои зарбави 17
44125 Тачхизот барои тайёр кардани  масса ва ташаккули махсулоти санитарии сафоли,  сафолпорахо, сирдоркардашуда барои руйпуши дохилии деворхо, сафолпорахои намои иморат, сафолпорахо барои фаршхо, кубурхои сафолии канализатсиони, махсулоти кислотабардор 12
44126 Тачхизот барои хушккунии махсулоти санитарии сафоли,  сафолпорахо, сирдоркардашуда барои руйпуши дохилии деворхо, сафолпорахои намои иморат, сафолпорахо барои фаршхо, кубурхои сафолии канализатсиони, махсулоти кислотабардор 7,5
44127 Тачхизот барои пухтани махсулоти санитарии сафоли,  сафолпорахо, сирдоркардашуда барои руйпуши дохилии деворхо, сафолпорахои намои иморат, сафолпорахо барои фаршхо 10
44128 Конвейерхои автомати барои истехсоли шакл ва асоси радиаторхои гармкунандаи намудхои ЛП-087, ЛП-100 12,5
44129 Конвейерхои автомати барои истехсоли кафшери пулодии радиаторхои панели 10
44130 Дегхо ва дастгоххои дегхонаи  ПАКУ, УКМТ, «Братск-1», «Братск-1Г», «Факел -08ЛЖ» 8
44131 Дастгоххои намуди вазнин: арракунанда бо харакати качхат ва ростхати арра, фрезери ва намуди чилодиханда, конвейерхои чилодихию сайкалдихи 8,3
44132 Дастгоххои намуди миёна: купрукхои арракунандаи дискдор, фрезери ва намуди чилодиханда 12
44133 Дастгоххои намуди сабук: фрезерии намуди рафаки, чилодиханда, радиалии раваки; тачхизот барои истихрочи санги донабайъ ва блокхои тайёршуда; мошинхои сангмайдакунанда бо фрези халкаги, аррахои дискдор ва пармакунандаю резакунанда, аррахои аргамчиндори пармакун, дастгоххои  гидроклини 16,7
44134 Тачхизот барои истехсоли тахтасангхои ороиши дар асоси санги табии 12,5
44135 Агрегатхои пухтани барои истехсоли керамзит ва перлит 6,7
44136 Пресскуни, навардхо, яхдонхои кабати 16,7
44137 Ба навъхои чудо кардани  керамзит 20
44138 Мошинхои агломератсиони барои истехсоли аглопорит
44139 Барабанхои гуруша кардашуда 6,3
44140 Оташдонхои амуди (оташдони) барои истехсоли  перлит 10
44141 Оташдони конхо барои пухтани охак бо механизмхои боркаши ва борфарори 6,7
44142 Оташдонхои чархзананда барои пухтан бо мубодилаи гармии паси оташдон 6,3
44143 Оташдонхои чархзананда барои пухтани охак бе мубодилаи гармии паси оташдон 5
44144 Тачхизот барои пухтани гач 12,5
44145 Мачмуи тачхизот барои истехсоли махсулоти гачи 7,7
44146 Мошинхои баландпояи колиби 14,3
44147 Омехтакунаки гач 16,7
44148 Тачхизот барои гирифтани гудозиш: оташдонхо, ваннахо, оташдонхои барки, курахо 10
44149 Дастгоххо барои пуф карда гирондани гудозиш: сентрифугахои бисёрнаварди, чевонхои хавои 14,3
44150 Тачхизот барои тайёр кардани махсулоти минерали: камерахои  тахшинкунандаи тор, коркарди термики, дастгоххои колаби, дастгоххои каноразани, чо ба чо кардани гидромасса, автоматхои лулапечкуни, борпечкуни 12,5
44151 Тачхизот барои истехсоли тунукаи абрак
44152 Тачхизот барои истехсоли махсулоти кабатдори абрак 10
44153 Тачхизот барои истехсоли махсулоти абраки куфташудаи миканитови, микалекси ва миканавори 12,5
44154 Тачхизот барои истехсоли махсулоти вермикулити ва асбестию вермикулитови 8,3
44155 Дезинтеграторхои куфта хока кардани  талк, барабанхои таксимкунанда барои сафедгили хом 16,7
44156 Омехтакунакхои суспензияи сафедгил, ваннахои шнеки барои таснифоти гидравлики сафедгил 11,1
44157 Галбери фавракдам, сепараторхои полиградиентии электромагнити, дастгоххои гидросиклони 10
44158 Галбери вибратсиони, сепараторхо 15,4
44159 Хушккунакхои навори навъи «Мирко» 8,3
44160 Таснифгархои гидравлики ва пневматики 14,3
44161 Дастгохи шустушуии вибратсиони 20
44162 Тачхизоти тайёр кардани чараёнхо (резакуни ва майдакуни) 12,5
44163 Тачхизот барои таснифот 16,7
44164 Тачхизот барои борпечкуни, сарчинкуни ва  когазпеч кардани асбест; тачхизоти системаи наклиёти  пневмати барои берун кашидан ва хамлу накли тори асбести 12,5
44165 Тачхизот барои хушккунии маъдани  асбести 6,7
44166 Мошинхои бетономези,  кафку бетономези, газу бетономези, махлуломези бо асбоби ченкуни ва дастгоххои сеххо ва заводхои бетономези 16,7
44167 Тачхизот барои сахт кардани  омехтаи бетони: вибромайдончахо, вибромизхо, вибросипархо, агрегатхои виброкашолдиханда 20
44168 Мошинхо ва дастгоххо барои колабгирии махсулоти охану бетони, дастгоххо барои  кандани тахтабандии колаби бетон, тайёр кардани панелхои дарунхоли, сентрифуги 16,7
44169 Тачхизот барои интикол ва чобачокунии бетон: чобачокунандагони бетон, таксимкунии бетон, бункерхои худгард, сентрифугахо 14,3
44170 Мошинхои амудии наворию колаби ва дастгоххои навори, тачхизот барои махсулоти андозавию блоки хонасози, тачхизот барои кубурхои охану бетони 14,3
44171 Мошинхо ва дастгоххо барои пешаки кашидани арматура, тайёр кардани оханбаст, гармкунандаи баркии арматура, сайкалдихии кубурхо, кашидани бурчхо,  гидродомкратхо, дастгоххои насоси 16,7
44172 Дастгоххои прокат барои истехсоли махсулоти охану бетони, гачию бетони ва силикату бетони 10
44173 Тачхизот барои тасхех, каткуни ва мустахкамкунии механики  арматура, дастгох барои тайёр кардани хатхои чудокунанда ва печонидани сим 14,3
44174 Хатхои автомати ва мошинхои   могоэлектроди барои кафшери оханбастхои арматури, мошинхои печонидану тофтани арматура  барои унсурхои хачман калон
44175 Мошинхо ва дастгоххои кафшери, дакик 16,7
44176 Конвейерхои колаби, вазни, хатхои конвейерхо, ролгангхо, теладихандаи занчирии борбардору борфарор ва чубронкунанда, аробахои худгард, хошиякашхо, траверсхо, ихотакунандаи автомати, мошинхо ва механизмхо барои ороиш, бугдихи, санчиши махсулоти охану бетони, дастгоххо барои тозакуни ва равганмолии колабхо, мошинхо барои  тахранг молидан, рангдихи ва гурагач кардан 12,5
44177 Вибронармкунакхо ва фрезерхои пармакуни 14,3
44178 Колабхои металли барои агрегатхо ва конвейерхо 20
44179 Колабхои металли барои агрегатхо ва конвейерхои стенди ва чалакхо 20
442 Мошинхо ва тачхизоти саноати шишабарори
44200 Оташдонхои шишагари барои коркарди  шишаи сохтмони, техники ва зарф, асбобхои навъи аъло, аттори ва дорухонаги, барои коркарди шишаи прокати муттасил, сузонидан барои оташбардори 12,5
44201 Ташдонхои  сузонидани шиша барои оташбардори, сузондани махсулоти донабайъ, хати обутобдихии  шиша ва триплекс 9,1
44202 Контейнерхои махсус барои борпеч кардан ва интиколи шишаи тунук 16,7
44203 Мошинхои  сохти гуногун барои колабгирии шишахо, таъминкунандагони  механикии  плунжери, чойивазкунандахо, тачхизот барои истехсоли бозичахои шишагии зинати арча 11,1
44204 Дастгоххои прокат барои коркарди шишаи тунук, мошинхои  амудии ёзондани шиша, мошинхо ва тачхизот барои  коркарди  механиконидашудаи буридани шишаи тунук, боркунакхои гудоза, чоккунакхо ва шишабур 9,1
44205 Конвейерхои муттасил оид ба истехсоли дажголу ситал 11,1
44206 Конвейерхои колабгирии хароратии шиша (ЛТФ), аз чумла ваннахои гудозиш 8,3
44207 Мошинхо ва тачхизот барои коркарди шишаи донабайъи навъи аъло ва дигар тачхизоти  суфтакуни ва сайкалдихи 11,1
44208 Тачхизот барои истехсоли нахшиша 10
44209 Мошинхо ва тачхизоти  резакунию майдакуни, ба навъхо чудокунанда  ва тозакунандаи маъдан 10
44210 Мошинхо ва тачхизоти  рехтагари, колибрези, хушккунанда 12,5
Мошинхо ва тачхизоти  коркард ва сузондан:
44211 Оташдони пухтани дуюмбора 5
44212 Мошинхо ва тачхизот 8,3
44213 Мошинхо ва тачхизоти суфтакуни, сайкалдихи, барои ороиш, борпечшуда 12,5
443 Мошинхо ва тачхизоти саноати кабел 0
44300 Мошинхо барои  симкашии миси ва алюминии сахт, мошинхо барои  симкашии печдор 11
44301 Мошинхои  пилтаресии навъи  сигара ва литсепилтареси 11
44302 Мошинхои  пилтаресии навъи фонуси ва диски, мошинхои печониши умум, мошинхо барои чудо карда мондан, мошинхои тудакогаз 6,7
44303 Мошинхои  чудокунанда барои  кабелхои алока ва симхои кабелхои кувва, мошинхо барои  тофтани симхо бо усули ситораи чоргона, мошинхои  экрандор, агрегатхо барои тайёр кардани бугхои  коаксиали 10
44304 Агрегатхои вулканизатсияи муттасил (АНВ), агрегатхои пресскуни барои  пластмассахо, мошинхо барои  гузаронидани чудокунии делта-асбест 8,8
44305 Пресс барои гузаронидани кабели металлии хифзкунанда ба руйпуш, тачхизот барои гузаронидани руйпуши  металли бо усули кафшер 6
Мошинхои  руйпечкуни:
44306 барои руйпеч бо нах 20
44307 барои руйпеч бо сим 14,3
44308 Мошинхои  печониш 11
44309 Тачхизот барои сир давондани сим 11
44310 Дастгоххои  печониш 12,5
44311 Дегхо барои намкуни ва хушккунии  кабелхо 5
444 Мошинхо ва тачхизоти саноати чангал
44400 Дастгоххо барои  бо дарозиаш арра кардани гулачуб; мошинхои  чубкаш, шохчабури, наварди, навардию борпечи ва навардию чубкашони; тракторхои чубкаш; борбардорхои сарчинкунанда; мошинхои  борбардору интиколдихи; мошинхо барои   кундакоби; гармкунандахои баркии буги ва оби, дастгоххои сузишвори ва равганхои молидани; гармкунандахои обу равган 20
44402 Гаргараи борбардори 10
44403 Мошинхои чангалкаши; гулачубкашхо, транспортерхо, гулачубпартохо, дастгоххои борбардорию боркаши; конвейерхои нимавтоматикунонидашуда барои шикастани химчахо; аз хам чудокунандагони химча ва гулачубхо; дастгоххои шохарез; мошинхои пайвасткуни ва майдакуни;  суръатфизо барои харакатдихии гулачуб; воситахои харакатдиханда, хизматрасонии техники ва таъмир (дар заминаи трактор, автомобил) 8
44404 Тачхизот барои истехсоли парахаи технологи аз партовхои чангал ва хезумхо 4
445 Мошинхо ва тачхизоти саноати чубгари
44500 Дастгоххои чуббурии якошёна ва махсус; дастгоххои суфтакуни, сайкалдихи, тасмаарра, мачмуави ва хамакора; тачхизот барои истехсоли тахтасангхои гулачубии нахи ва парахадор; тачхизоти ёнабарори ва тамгазани, ба навъхо чудокунанда ва хушккунакхо барои маводи арракуни; мошинхои колабию борпечкуни; пневмотранспортер 10
44501 Тачхизот барои истехсоли парахаи технологи аз партовхои чангал ва коркарди чубкори 12,5
44502 Дастгоххои ба таври давра арракунанда,  рандакори, фрезери, сурохкунанда, суфтакуни, парахабур, харроти; дастгоххо ва тачхизоти махсуси гуногун; дастгоххои чуббурии дуошёна; тачхизоти махсусгардонидашуда барои  фанер 8,3
44503 конвейерхои автомати ва нимавтомати барои саноати чуббури 7
44504 Дастгоххо барои коркарди зарфхои чуби ба намудхои хурдтар, дастгоххои таксимкунанда 14,6
44505 Дастгоххо барои тофтани симхо, дастгоххо барои кашида баровардани меххо 15,1
44506 Дастгоххо барои коркарди масолехи картони 10
446 Мошинхо ва тачхизоти саноати селлюлозию когази
44600 Тачхизоти махсусгардонидашуда оид ба тайёр кардани чуб 9
44601 Тачхизот барои истехсоли селлюлозаи хом 5,6
44602 Тачхизот барои истехсоли чуби бисёр 6,3
44603 Тачхизот барои истехсоли массаи латтагин ва когазкухна 5,6
44604 Тачхизот барои куфта хокакуни ва тайёр кардани масса ва моддахои кимиёви барои истехсоли когаз ва картон 7,7
44605 Тачхизот барои истехсоли когаз, картон, чармкартон, пергамент, селлюлозахо, тудаи чуби моли; хушккунакхо ва беобкунии селлюлозахо ва хачми чуб 5,3
44606 Тачхизот барои ородихи, буридан, борпечкуни, хамлу накл ва ба навъхо чудо кардани когаз, картон, чармкартон,  пергаментхо, селлюлозахо 7
44607 Тачхизот барои истехсоли картони чиндор, куттихои картони ва халтахои когази 6,3
44608 Тачхизот барои истехсоли махсулоти санитарию бехдошти аз когаз ва дигар намудхои махсулот аз картон ва когаз 7,7
44609 Тачхизот барои истехсоли зардевори 10
447 Мошинхо ва тачхизоти саноати чангалу кимиёви
44700 Тачхизот барои чо ба чо кардани чуб 10
44701 Вагонеткахои пулоди барои ашёи технологи 16,7
44702 Тачхизот барои истехсоли:

кислотаи атсетати техники ва камоб гардондани калъаги;

хокаи сиркою калсий;

этилатсетат;

бутилатсетат;

кислотаи атсетат аз хокаи сиркою калсий;

метанол ва махлули чубию спирти

 

10

 

 

44703 Тачхизоти сехи реторта бо ретортахои амуди; ретортахои пулодии вагонии накби ва хомушкунандаи ангишт 11,1
44704 Ретортахои  хиштии накби, хушккунандахо ва оташдонхои ангишти; тачхизот ва дастгоххо оид ба тактир кардани равгани буттабед 5,6
44705 Тачхизот барои баркашида когазпеч кардани кислотаи атсетат 10
44706 Тачхизот барои истехсоли канифоли самг, калъаги,  канифоли экстраксиони, барои истехсоли камфараи техники ва тибби; дорухои табобати аз чавхари дарахти сузанбарг, калъагии абиетини, васлкуни, локхо, сирдорхо ва дигар махсулоти хурд; тачхизоти дастгоххо оид ба тактир кардани равгани буттабед, соф кардани сулфати скипидар 8,3
44707 Тачхизот барои истехсоли формиат  натрий ва кислотаи формиат 5
448 Мошинхо ва тачхизоти саноати матбаа
44800 Мошинхо ва автоматхои мачмуии сатррез, харфрез, хуруфрез 8,3
44801 Тачхизот барои истехсоли клише ва шаклхои чопи офсети ва чопи амик, тачхизоти мукаррар, босуръат, нусхабардори, репродуктиви (дастгоххои аккоси), мошинхои чопи тахт бо усули дасти ва 10
44802 автомати, когазбур (1 ва 3 кайчидор, варакбур, дузандаги,  китобмон, варакинтихобкун,  симдуз, бурранда, барои китоб духтани чилди сабук 8,3
44803 Мошинхои  чопи оли,  офсети, чопи амик (варакии хамаи намуд) когази печондашудаи як ва дуранга, чопи тарафи рост ва бо тасхехот 9
44804 Воситахои нусхабардори ва зиёдкунии босуръати хуччатхо 10
44805 Мошинхои  суръатноки  электронию кандакори 10
44806 Автоматхои чокдузи, агрегатхо ва мошинхо барои бе чокдузи пайваст кардани блокхои китобхо, конвейерхо барои тайёр кардани китобхо ва брошюрахо 10
44807 Мошинхо ва дастгоххо барои коркарди блокхои китобхо, бутаги, исканчаи зархалкори 6
44808 Мошинхои  чопи аъло,  ротатсиони, офсети ва чопи амик (серранги печонидашуда) 7
44809 Мошинхои  чопи аъло,  ротатсиони, офсети (печонидашуда, рузномави) 5,9
44810 Мошинхо ва автоматхои мачмуи аксхо, мачмуии барномасози ва мачмуии пармакуни, дастгоххои тасхехот, хулосаи маълумот, васл, нашр ва назорат кардан 12,5
44811 Мошинхо ва автоматхои тахрир, васоити коркарди хуччатхо 12,5
449 Мошинхо ва тачхизоти саноати сабук
44900 Мошинхо ва тачхизоти  истехсоли  дастгоххои ресмонреси, пилтареси, бофандаги (аз чумла дастгоххои бисёрсев ва дастгоххои навъи СТБ), дастгоххои пневморесмонреси ва пневмопилтареси, тачхизоти рангдихию ородихи, мачмуи роботонидашудаи технологи 10
44901 Мошинхо ва тачхизоти  пилтареси 12,7
44902 Мошинхо ва тачхизоти  коркарди аввалияи пашмина 8,5
44903 Мошинхо ва тачхизоти  бофандаги (ба истиснои мошинхои пневморапири ва пневмобофандаги) 10
44904 Мошинхои худдаврзананда 14,3
Тачхизоти технологи барои коркарди аввалияи пиллаи кирмак:
44905 Мошинхои хушккунанда ва пиллатайёркуни, агрегатхои канда гирифтан ва калибрченкуни; автоматхои пиллатайёркуни,  мошинхо барои пошида тит кардан ва   бугдихии абрешим, дастгоххои механики, мошинхо ва тачхизоти ресмонреси ва пилтаресии абрешими асли (ба истиснои мошинхои пневморесмонреси ва худдаврзананда) 7
44906 Мошинхо ва тачхизот барои таркибсозии ресмонхо, бофандаги, дастгоххои пневморапири ва  пневматики ва дастгоххои навъи СТБ 8,3
44907 Автоматхои пиллатайёркуни, мошинхо пошида тит кардан ва   бугдихии абрешим, дастгоххои механики пиллатайёркуни, дастгоххои гидравлики навъхои СТБ, СТР 10
44908 Мошинхо ва тачхизоти  ресмонреси ва пилтареси (ба гайр аз мошинхои  пневморесмонреси ва худдаврзананда) 6,9
44909 Мошинхо ва тачхизоти  ресмонреси ва бофандаги, пневмомеханики, сентрифуги; дастгоххои навъи СТБ ва СТР, мошинхои бофандагии  пневморапири ва пневматикии бофандаги 10
44910 Мошинхо ва тачхизоти  ресмонреси, пилтареси ва  истехсоли банди парпеч 8,3
44911 Мошинхо ва тачхизоти  технологии заводхои катонреси ва канаби 11
44912 Тачхизоти технологии сеххои хушккунандаю тозакунанда ва пресскуни; истехсолоти махсусгардонидашудаи тачхизоти технологии ёрирасону хизматрасон,  механизатсияи корхои руихавлиги бо нахи пахта ва пахта, тачхизоти хамлу накли пахта 8,3
44913 Дастгоххои гидропресскуни 4,3
44914 Тачхизоти технологи 8,3
44915 Тачхизот ва бинои очорони 6,7
44916 Мошинхо барои  истехсоли котон 6,7
44917 Мошинхои  торбофи, пурра трикотажи ва мошинхо барои  истехсоли чуроб 10
44918 Тачхизоти рангдихию ороишии саноати трикотажи; мошинхо оид ба истехсоли пусти сунъи (дар асоси трикотаж) 8,3
44919 Мошинхои  дузандагии хамакора ва махсус, нимавтоматхо ва автоматхо; пресскунии пневматики, дарзмолкуни, механики бо усули пой ва дасти; асбобхо барои мустахкамкунии ашёи либосхо тавассути ширеш, мошинхои бугию хавои; мошинхо барои буридани колибмистар ва рост кардани колибмистар, сурохкуни ва ба таври электрони ва дасти буридани  рафакхои амуди ва доирашакл, прокат барои каллапушхои расми, шаклхои электронии каллапушхо, мошинхои фаршкуни, мошинхои тасмадори  либосбури, дастгоххои сараву сакаткуни; мошинхо барои  либосбури тавассути лазер; конвейерхои мачмуавию механиконидашуда 10
44920 Тачхизот барои истехсоли тасмабофи ва торбофии  махсулоти бофандагию чарчинвори ва дигар тачхизот 12,5
44921 Тачхизоти кашидадузи 6,4
44922 Мошинхо ва тачхизот барои истехсоли пойафзоли намади, намади техники, каллапушхои пашмин ва фетри 8,7
44923 Мошинхо ва тачхизоти  саноати дузандаги, пойафзолдузи, чарчинвории чармин, саррочи ва зинсози (бе тачхизоти хамлу накл барои саноати пойафзолдузи) 10
44924 Тачхизоти хамлу накл барои саноати пойафзолдузи, дузандаги ва трикотажи (дастгоххои конвейери, элеваторхо) 7,7
44925 Тачхизоти тар кардани чарм, чалаки тезоб,   даббоги ва рангдихи, ороиши, пустиндузи, сеххои ёрирасон ва дузандаги ва фабрикахои муинаги (ба гайр аз сеххои дузандаги), тачхизоти дузандаги, мошинхо ва тачхизоти  саноати чарчинвории чармин, саррочи ва зинсози (бе тачхизоти хамлу накл), тачхизоти саноати чарми сунъи ва маводи  пустин 11,5
44926 Тачхизоти  истехсоли силсилавии рангдихи ва  пустиндузи 7
44927 Тачхизот барои истехсоли бозичахои металли, чуби, нарм ва резини, бозичахо аз пластмасса ва бозичахои шишагии зинати арча 10
44928 Тачхизот барои истехсоли бозичахои полиграфи 14
44929 Мошинхо ва тачхизот барои истехсоли матои бетору пуд (бофандагию дузандаги, бо сузан сурохкунанда, тачхизоти ширеши ва тавассути гарми мустахкамкунанда 10
44930 Мошинхо ва тачхизоти саноати пашмин ва чуткасози, даббогию бо руйпуши металли ва саноати чарми сунъи ва пустини 6,5
44931 Мошинхои  автоматикунонидашудаи махсулоти чуроббарори ва бофандаги барои истехсоли дастпушакхо 11
44932 Мошинхои оснорови барои буридан ва рост кардани колибмистар, сурохкуни, ба таври электрони ва дасти буридани  рафакхои амуди ва доирашакл, прокат барои каллапушхои расми, шаклхои электронии каллапушхо, мошинхои фаршкуни, мошинхои тасмадори  либосбури, дастгоххои сараву сакаткуни 11
450 Тачхизоти технологии саноати  хуроквори
45000 Тачхизоти саноати  оби чави беалкогол, спирти, ликёру арак, шаробпазии аввалия ва такрори 9,1
45001 Тачхизоти коркарди аввалияи чой,  тамоку ва пешаки баркашида печондани чой 6,7
45002 Тачхизоти фабрикахои  папиросу сигаретбарори ва тутун 8,3
45003 Тачхизоти саноати  канду шакар, хокаи шакар, крахмалию аз шира пухташуда 12
45004 Тачхизоти саноати  консерви, хушк кардани сабзавот ва консентрати хуроквори 10
45005 Тачхизоти саноати  нонпази ва  макарони 12
45006 Тачхизоти саноати  канноди ва хамиртуруш 12
45007 Тачхизот барои коркарди тухмихои зайтун, истехсоли махсулоти маргарини ва майонез, софкори ва  гидрогенизатсияи равганхо, собунпази, тачзиякунии бе реактивии равганхо,  истехсоли глисерин, маснуоти ороишию пардозкуни ва равгани 8,3
45008 Тачхизоти муассисахои галлахар, тачхизоти  технологии гайрисайёр ва махсусгардонидашудаи саноати ордкуни ва ему хошоки омехта 10
45009 Тачхизоти сайёри муассисахои галлахар (транспортерхо, худамалкун, ба вагонхо боркунанда, сепараторхо, триерхо, хушккунакхои галла ва г.) 14,3
451 Тачхизоти саноати гушту шир 0
45100 Тачхизоти равганкашии заводхои шир, ба зарф рехтани равган, ченкуни, борпечкунии шир ва махсулоти шири барои заводхои ширию консерви 12
45101 Тачхизоти равганкаши ва истехсоли  панири заводхои ширу равган 12
45102 Сепараторхои моеъ, тачхизоти  истехсоли хасиб, консерва ва махсулоти хуроквори 17
45103 Сепараторхои моеъ 17
45104 Тачхизоти яхдонию  компрессори 10
45105 Тачхизот барои коркарди чорво ва паррандахо 10
45106 Тачхизот барои коркарди шир дар заводхои  шахрии шир ва ширию консервабарори 10
45107 Тачхизот барои истехсоли ширкиём, махсулоти хушк ва консентратхо 7
45108 Тачхизот барои истехсоли зарфхо барои консерва 7
452 Тачхизоти саноати мохи
45201 Тачхизот барои дуд додани мохи, истехсоли витаминхо, чубчахои мохи, ширешкуни ва борпечкунии махсулоти мохи, тачхизоти заводхои равгану орди ва коркарди  обсабзахо 7,5
453 Мошинхо ва тачхизоти наклиёти рохи охан
45300 Стендхо, дастгоххо ва тачхизоти махсусгардонидашуда барои таъмири  наклиёти рохи охан; механизмхо барои бардоштани вагонхо ва иваз намудани кисмхои онхо; мошинхо барои рангдихи ва хушккунии  вагонхо; мошинхое, ки барои таъмири тачхизоти электронии вагонхо истифода бурда мешаванд; конвейерхо барои таъмири локомотивхо ва вагонхо; мошинхои шустушу барои шустани наклиёти рохи охан ва кисмхои онхо; тачхизоти нуктахои ташхиси техники вагонхо; кафшери релсу агрегатхои мутахаррик; дастгоххо барои коркарди термикии  пайвастахои релсхои кафшершуда; дастгоххо барои буридани грат 10
45301 Реостатхои борбардору моеи,  кранхои сайёр барои иваз намудани релсхо 14
45302 Гармкунандахои индуксиони 20
45303 Хошиякашхо; дастгоххо барои шустани наклиёти рохи охан; мошинхо барои тайёр кардани  вагонхо барои боркаши; тачхизот барои санчидани кори автотормозхо; мошинхои мутахаррики кафшери релсхо; пресс барои рост кардани нуги тирхо 7
45304 Тачхизоти нуктахои санчиши тормозхо; механизмхо, ки барои чамъ кардани вагонхо истифода мешаванд; мошинхо барои  чамъкуни ва ба кисмхо чудо кардани релсхо, таъмири  шпалахо; мошинхои гайрисайёри кафшери релсхо; мошинхои таъмиркуни дар асоси автомобили ГАЗ-51А; сусткунандаи суръати вагонхо бо асбоби идоракуни ва кубурхо 8,3
45305 Кранхои хурди барки; пресскунии гидравлики барои озмоиши васли  релсхо 7
45306 Вагонхо-устохонахо барои таъмири мошинхои борбардор ва борфарор ва дигар тачхизоту дастгоххои наклиёти рохи охан 3,3
455 Мошинхо ва тачхизоти наклиёти дарёи
Мошинхои лойкашаки дизели:
45500 бо иктидори то 400 м. мукааб / соат 4
45501 бо иктидори беш аз 400 м. мукааб /соат 4,3
45502 Мошинхои тозакунакдаи каъри об ва  кранхои гаввоси 6
45503 Шаландахои хоккаш 5
45504 Боркашхои моторикунондашуда 6,2
45505 Стансияхои нафт ва устохонахои дарёи 3
456 Тачхизоти алока
Тачхизоти алокаи соти 20
45600 Тачхизоти ворида, воридаю озмоиши ва воридаю коммутатсиони 6
45601 Дастгохи таквият ва мустахкам намудани кабелхо ва хатхои хавои: системаи фиристандаи мавчдор ва рамзи, чароги; дастгохи азнавташкилдихи, транзит ва садои 7
45602 Дастгохи стансияи хачман хурди байнишахрии нимавтомати ва автоматикунонидашуда (СП-МТС, АМТС-1, АВТС, АЗТС); тачхизоти коммутатории стансияхои алокаи телефонии байнишахрии навъхои МРУ ва М-60 7
45603 Дастгохи стансияи хачман калон ва миёнаи байнишахрии автоматикунонидашудаи намуди  координати ва квазиэлектрони (АМТС-2, АМТС-3, АРМ-20, «Квартс», Метаконта 10С) 5
45604 Дастгохи стансияи байнишахрии автоматикунонидашудаи намуди механикию электрони ва электрони (АМТС-13, АМТС-10) 4
45605 Тачхизоти алокаи соти 20
45606 Тачхизоти АТС шахрии системахои дахию кадами ва мошини, муассисахои  АТС  шахри ва дехоти системахои координати ва электрони (АТС-47, АТС-54, АТСК, ПСК-П, ПСК, АТСК 50/200, ЭАТС-200, АРЕ-11, А204П ва г.); тачхизоти ворида ва мутавассити хамаи системахо, сипархои калидхо 4
45607 Тачхизоти АТС шахрии системахои дахию кадами ва мошини, муассисахои  АТС  шахри ва дехоти системахои квазиэлектронии намудхои  УАТС-49, ФЕС-100/500М, «Квартс», «Квант», «Исток», «Апус»  ва г.

Дастгохи раками ва  аналогии  системахои фиристанда ба пайвастшавии хатхои ГТС ва  системахои ракамии тахвили пайвастшави ба хатхои ГТС ва СТС намуди КРР, «Кама», ИКМ, «Радан», «Зона» ва г.;

Тачхизоти  махсусгардонидашудаи шабакахои телефонии маълумотдихи:  тачхизоти хадамоти маълумотдихии «09», АСПС, автомаълумотдихандахо, тачхизоти СКИСПС, УППН; тачхизоти электронии хадамоти маълумотдихи дар заминаи истифодаи воситахои хисоббарории  техники (видеотерминалхо, МХЭ, дастгохи хадамоти вакт ва ба монанди инхо); дастгоххо: барои автоматикунони ва марказонидани истифодабарии  техникии ГТС ва СТС, чамъкуни, назорат, бакайдгирии сарбори, фиристандаи сигналдихии садамави ва г. (АПАС, АСТОА, АЦКТ, АККС, «Арна», УОК-Ц, УОС-ПИ, АПКУ-К, КТС ЦТЭ СТС, «Скала», «Садко», СКНК, АПСЛВ, УКПНС); коммутаторхои шабакахо, тачхизоти хисоббарории техникии АСУ ГТС ва СТС

5
45608 Тачхизоти дехот ва муассисахои АТС хачман хурд  (АТС-ВРС, АТС-10/40, УАТС-50/100, АТСК-40/80, ГУ-10, УПАТС-100/400; дастгоххои телефонии абоненти, ВЧ абоненти, дастгоххои АВУ; дастгохи электронии назорати автоматикунонидашуда (УАК) , АТС (ЭПК) координати бо мачмуи барномахои коркарди рамзхо барои МЭХ) 10
45609 Тачхизоти коммутатори, стативи ва дигар муассисахои шахри ва СТС хизматрасонии дасти: коммутаторхои СБ, МБ иктидори баробар, стативхои релеи алокаи хати ва  бандакдор, мачмуи хатхои алока барои  СБ бо СБ, СБ бо МБ, СБ бо АТС 6
45610 Таксофонхои алокаи телефонии байнишахри, шахри ва дехот 20
45611 Дастгохи  системахои аналогии фиристандаи СТС (В-2, В-2-2, КНК, ВО-12Б, ТН-12Н, В-3, ВС-3 ва г.) 8
45612 Тачхизоти кувватфизо, транзити ва дигар тачхизоти ёрирасон барои хатхои васлшавии ГТС ва СТС: кувватфизои поядори намуди ГТС ва СТС тачхизоти АТС чароги, транзитии дехот; радиотамдидгари УН-301, асбобхои хати пайвастшавии релеи РСЛУ 5
45613 Тачхизоти воридаю коммутатсиони, телеграфи ва дастгоххои  факсимили, дастгоххои навори ва лулапечи электромеханики, РТА-80/5 ва г.
45614 Дастгохи мачмуи «Газета» 6,8
45616 Дастгохи шабакавии магистрали, алокаи минтакави,  шахри ва дехот тавассути транзисторхо ва микронакшахои муттахидгардида; воситахои техникии коммутатсияи шабакахо ва коммутатсияи иттилооти намуди электрони 10
45617 Воситахои техникии коммутатсияи шабакахои намуди электромеханики
45618 Тачхизоти фиристандаи алокаи радио, садо ва телевизион бо иктидори 1 кВт ва беш аз ин; фиристандахои  радиои ДВ, СВ, КВ, фиристандаи алокаи телевизиони ва радио, стансияхои радиоии УКВ ЧМ, барангезандахои фиристандахо, антенахои  коммутаторхо ва калидхои насби дохили 5,2
45619 Тачхизоти фиристандаи алокаи радио, садо ва телевизион бо иктидори камтар аз 1 кВт, ретрансляторхои телевизиони ва радио 7,6
45620 Стансияхои радиои кабулкунанда ва фиристандаи гайрисайёр («Алтай» ва г.); кабулкунандахои  радиои, телевизиони ва дастгоххои  видеоназорат; микрофонхои  студияви 12,5
45621 Тачхизоти кабулкунандаи  радиои, дастгохи истифодаи бисёркаратаи  антенахои кабулкунанда 6,3
45622 Тачхизоти стансияхои заминии алокаи радифи: дастгоххои кабулкунанда ва фиристандаи стансияхои алокаи мохвари, дастгохи нихоии махсусгардонидашудаи шабакави ва гурухи; дастгоххои «Экран» «Москва» ва ба монанди инхо 7,4
45623 Тачхизоти мутавасситии радиобюро, нуктахои коммутатсионию таксимоти, назоратию тасхехи, агрегатхои назорати, кувватфизохо, пултхо, дастгохи идоракунии фиристандагон, кабулкунандагон ва бо дигар тачхизоти стансияхои радио; магнитоонхои студияви,  дастгохи кабули хамаи мавчхои радио 10
45624 Тачхизоти радиошунавони: кувватфизохои  транзистори ва чароги, дастгоххои фиристандаи ТПВ бо унсурхои дастгохи иваз намудани мавчхо, дастгохи ТУ-ТК-ТС, коммутатсия ва ченкунии даромад ва баромад, пахши барномахо, дастгоххои кувватфизои садо, дастгохи кабули мавчхои радиои ТПВ 7,8
45625 Тачхизоти мачмуи дастгоххои студиявии телевизион ва радио 10,5
45626 Мошинхои коркарди почта: мошинхо ва дастгоххои ба навъхо чудокунандаи мактубхо, мошинхои  мухрзани, тамгазани ва борпечу ба халтахо дузанда; мошинхо барои  кафшери чилди полимери; автоматхо барои чо ба чокунии бастхо ба халтахо; дастгоххои ба навъхо чудокунандаи марсула; мачмуи электронии «Омега»; мачмуи ташаккул, чамъкуни ва  ба навъхо чудокунандаи марсулахои мухрзада ва г.
45627 Нимавтоматхо ва автоматхо барои фуруши рузномахо, лифофахо, маркахо, рукъахо 20
45628 Воситахои боркашию наклиёти: борбардорхо, конвейерхо, транспортерхои гайрисайёр, фурориши печдор, люкхо, механизмхо барои боркаши, анборхои рафдори автоматикунонидашудаи почтахо, конвейерхои почтави ва г. 9,1
457 Мошинхо ва тачхизоти кишоварзи
Мошинхо барои  хосилгундории  зироатхои галладона,  зайтунихо, лубиёи ва  ярмаги:
45700 Комбайнхои  галладарави 15
45701 Мошинхои катории дарав ва лавозимот барои чамъоварии  зироатхои галладона ва лубиёи; барои хосили кисми гайризироати 15
45702 Мошинхо ва лавозимот барои чамъоварии зайтунихо ва ярмаги, хушагундорхои хамаи намуд 16
45703 Мошинхо барои  чамъовари ва коркарди аввалияи  чуворимакка (дарав ва чамъоварии сута, галлакубак, тозакунандахои сута, мошинхои коркарди тухмихои дурага ва хушсифат, комбайнхои ядакдор барои чамъоварии чуворимакка) 16
45704 Комбайнхои худгарди чамоварии чуворимакка, мошинхо барои хосилгундори ва коркарди аввалияи зироатхои равганхои эфирии зайтуни, зироатхои табобати 15
45705 Мошинхо барои  хосилгундори ва коркарди аввалияи картошка (картошкаканхо, транспортерхои боркаши ва барфарори, банавъхо чудокуни, нуктахои коркарди аввалияи картошка, комбайнхои картошкагундори) 16
45706 Мошинхо барои  чамъовари ва коркарди аввалияи пахта (пахтачини, куракчамъовари,  мошинхои пагачин, реза кардани пояи растани, мошини майдакунии пояи растани, пахтатозакунакхои сахрои, мошинхо барои парчинкуни, омехта ва хамакора) 16
45707 Мошинхо барои  чамъовари ва коркарди аввалияи лаблабу ва дигар бехмевахо, аз чумла комбайнхои ядакдори чамъоварии лаблабу 14,3
45708 Комбайнхои худгарди чамъоварии лаблабу 15
45709 Мошинхо барои  коркарди аввалияи сабзавот, зироати обчакори, хосили богхо ва  токзорхо 15
45710 Мошинхо барои  чамъовари ва коркарди аввалияи загир, бангдона ва  канаб, аз чумла комбайнхо 14,3
45711 Мошинхо барои  чамъовари ва коркарди аввалияи чой ва тамоку ва тайёр кардани  найшакар камиш 14,3
45712 Мошинхо ва тачхизот барои занбуриасалпарвари ва  кирмакпарвари 16
45713 Мошинхо барои  тайёр кардани замин (кундаковхо,  нармкунакхо, чудокунандагони руйпуш, барои чамъ овардани сангхо, буттахо ва фонахо,  роххамворкунакхо, фрезхои ботлоки ва чангали, мошинхо ва дастгоххои тавассути оташ тоза кардани дарахтбурихо, омехта ва хамакора) 14,3
45714 Мошинхо барои  ба истифода додани  системахои обёри (чуйканхо, хамворкунандахо, мошинхои омехта ва хамакора) 16,7
45715 Мошинхо барои  банакшагири ва хамворкунандахои замин (банакшагирхо, хамворкунандахо, террастерхо ва  нармкунакхои  террас, мошинхои омехта ва хамакора) 16,7
45716 Мошинхо барои мубориза бо  зангзании оби ва хавои ва тайёршави ба обдихи (чудокунандагони об, сойи, чузъхои навардча, тахтафарш, чукури, сурохи, чуяки ва пуштаги, мошинхо барои   барфнигохдори, омехта ва хамакора) 15
45717 Сипорхои таъиноти умум 15
45718 Сипорхои буттаги, ботлоки ва чангали, аспи ва барои нишебихои кухи
45719 Сипори плантажкуни (чукурикоб), нишема, боги, токзори омехта ва хамакора 16
45720 Култиваторхои трактор барои коркарди пурраи замин (белчадор,  штанги, ротатсиони ва фрези,  нармкунакхо, хамворкунакхо ва тамоми намудхои махсус) 15
 

45721

Мошинхо барои  коркарди сатхи замин:

мошинхои заминнармкунии чархи,  чархмолахо

 

12,5

 

 

45722 молахои дандонадор,  тури, тегдор, сузандор, ротатсиони, ошик-маъшукдор, фанари, бо гелакмола, Мошинхо ва асбобхои омехта ва хамакора 16,7
45723 шиббаи гелони трактор 14
Мошинхо барои  коркарди байникатории замин:
45724 Култиваторхо барои лаблабуи канд, сабзавоти коридашуда, барои чуворимакка, офтобпараст, картошка, карам, помидор, яккабехкуни 12,5
45725 Култиваторхои  фрезери, каландхо, мошинхо ва лавозимот барои коркарди тана ва мактаъ, омехта ва хамакора 14,3
45726 Мошинхо барои кофтани чукурихо барои кучаткуни ва нихолшинони, растанихои кишта (кандани чукури, гидропармакуни, скобхо ва г.) 14,3
45727 Сеялкаи трактории тухмихои нурихои минерали 15
45728 Сеялкаи нурихои минерали,  чангали 16,7
45729 Шинондан ва коштан (мошинхои картошкашинони,  кучаткуни,  мошинхои чангалшинони, омехта ва хамакора 16
45730 Мошинхо барои  тайёр кардани нурихои минерали ва моддахо барои мулчаронии замин 20
45731 Мошинхо барои  пору андохтан, хифзи растанихо, тухмихо (дорупошакхо,  мошинхои дорузани, омехтакунандахо, дастгоххои аэрозоли барои коркарди базалии дарахтхо) 16,7
45732 Мошинхо ва дастгоххои гайрисайёри обпоши, рафаки 18
45733 Мошинхо ва дастгоххои  обпошии  фавракдам, бо кубури чудошаванда ва васлшаванда, омехта ва хаматарафа, стансияхои насоси 10
45734 Мошинхо барои нигохубини шоху барги (шохсори) дарахтхо ва  буттахои мевадор, барои насби хавозахо, пайванд кардани дарахтхо ва нихолшинони дар богхо, буттахои мевадор ва токзорхо 12,5
45735 Мошинхо ва тачхизот барои мухофизати хок 15
45736 Борбардорхо ва борфарорхои сохаи кишоварзи 18
45737 Транспортерхои  сохаи кишоварзи 20
45738 Воситахои наклиёти махсуси таъиноти кишоварзи (ядакхо, нимядакхо, шасси, худгардхо, платформахо, кузовхо, аробахо, роххо) 15
45739 Дастгоххо барои агрегатсияи мошинхои кишоварзи бо тракторхо (гарданаи трактор, марерхо, дастгоххои овезон) 18
45740 Тачхизоти ёрирасон,  борбардору борфарор, наклиёти, асбобхо ва лавозимот барои коркарди хок, кишт, нихолшинони, нигохубин, хосилгундории тамоми намудхои зироатхо 18
45741 Комбайнхои силосгундории ядакдор, мошинхои дарав, резакунакхо, мошини пагачин, мошинхои гарамчамъкун, агрегатхо барои тайёр кардани  орди алафи, гурушонидан ва тайёр карадни  хуроки чорво 18
45742 Комбайнхои  хошокдарави, мошинхои дарави худгард 18
45743 Дастгоххо барои ба таври сунъи хушкондани алаф, хаскашакхои трактор, пресс-хушагундорхо, пресс-экструдерхо, партояндахои тойхо ва лулапечхо, контейнерхои нарм, дохил намудани консервантхо 16,7
45744 Мошинхои дарави ядакдор, аспи, моторикунонидашуда, дасти, борбардору резакуни силос ва хуроки чорвои дурушт, ему хошок тайёркунандахо, обхураи автомати, обхурахо, таксимкунандагони сайёр ва гайрисайёри хуроки чорвои фермахо, охурхои металли, транспортерхо ва тачхизот барои чамъовари ва коркарди дубораи  пору 20
45745 Транспортерхои  зинадор, шнеки, нокилтасмаи белчадор барои сеххои хуроки чорво ва бурчхои сенажи, таксимкунанда-борбардори сенаж, омехтакунакхо ва  дегхои бугдихи, резакунакхо, майдакунакхо, реша резакунхо, мачмуи тачхизот ва конвейерхои  сеххои хуроки чорво барои фермахо 16,7
45746 Таксимкунандахои автомобили ва ядакдори омехтахои хурокаи чорво, боркашхои хурокаи хушк, мошинхо барои ворид намудани нурихои  органики, оббардорхои мутахаррик, кобанда ва тозакунандаи чоххои конхо, бункерхо ва зарфхо барои хурокаи хушки чорво 16
45747 Дастгоххо ва агрегатхои говдушии сайёр ва гайрисайёр, барои тозакуни,  пастеризатсия ва хунуккунии шир, насосхои ширкаши, обгармкунакхои электрони 20
45748 Резервуархои хунук кардани шир 15
45749 Агрегатхо барои тайёр кардани ивазкунандаи шир, дастгоххо барои  шир хуронида фарбех кардани гусолахо

 

20
45750 Ядакхои  зарфдори махсус, аробахо барои хамлу накли хукхо, аробахои хамакораи дасти 18
45751 Тачхизот барои огилхонахои чорво, тачхизот барои коркарди санитарии чорво 18
45752 Мачмуи мошинхо ва тачхизоти хурокаи хукхо ва чорвои калони шохдор, барои фермахои гусфандпарвари ва харгушпарвари, мачмуъ барои ташкили  микроиклим 18
45753 Инкубаторхо, мачмуи мошинхо ва тачхизот барои дар кафас ва руифарши нигох доштани паррандахо, ба навъхо чудокуни ва шустани тухмхо, овоскопхо 15
45754 Агрегатхои электронии пашмтароши, дастгоххо барои тозакунии пусти барраи карокули 16,7
45755 Тачхизот барои пресскуни ва коркарди дигари пашм 11,1
45756 Мошинхо барои  дохил кардани нурихои сахт ва моеи органики ва хамлу накли хурокахои резакардашуда 16,7
45757 Дастгоххои биоэнергетики барои коркарди партовхои фермахо ва мачмуъхои чорводори ва паррандапарвари 14,3
45758 Дастгоххо барои чамъкуни ва таксимкунии хурока ва мубориза бо беморихои мохихо 22
45759 Дастгоххо барои алафдарави ва баровардани  растанихои оби 20
45760 Стансияхои сайёри насоси 14
45761 Стансияхои насосии шинокунанда 14
45762 Мошинхои  обпошаки ру ба ру ва доирашакл, ки дар шабакаи обёрии кушода ва пушида кор мекунанд (навъи «Кубан», «Таврия», «Каравелла») 8,3
45763 Мошинхои  обпошаки намуди доирашакл бо гидрокубур (навъи «Фрегат») 10
45764 Агрегатхои обпошаки дурафакдор, кубурхои чархи, обпошакхои  фавракдам ва импулсноки сайёр ва гайрисайёри хамаи намуд 15
45765 Мошинхо барои  обдихи тавассути чуякхо ва хатхо; мачмуи тачхизот барои обдихии хамаи навъхо 20
45766 Мухаррики боди 3,3
458 Тачхизоти савдо ва  хуроки умум
45800 Тачхизоти яхдони 16
45801 Тачхизоти гармидихи 18
45802 Тачхизоти механики барои базахои меваю сабзавот, гармкунакхои амали мунтазам 20
45803 Мошинхо барои  коркарди гушт, мева. сабзавот (автомати ва нимавтомати) 18
45804 Дигар тачхизоти савдою технологи 16
459 Тачхизоти махсусгардонидашудаи киностудияхо, фабрикахои нусхабардории кино ва шабакахои кино
45900 Тачхизоти киногирии хамаи намуд 11,1
45901 Дастгохи гайрисайёр барои сабт, намоиш ва нусхабардории  фонограммахои магнити, дастгоххои наворбардорию садо 11,1
45902 Дастгохи сайёр барои сабт, намоиш ва нусхабардории  фонограммахои магнити, дастгохи электронии акустики 15,4
45903 Тачхизоти  кинотасвири барои павилонхои киногири, стансияхои сайёри электрони барои киногири, зеристгоххои барки барои равшандихии наворбардорон 10,5
45904 Тачхизоти  кинотасвири барои киногирии сайёр 14,3
45905 Мизхои монтаж ва назорати овозу садо, тачхизоти ёрирасон барои монтажи маводи филмхо 10
45906 Мизхои монтаж ва назорати ва тамгазании маводи  филмхо 12,5
45907 Тачхизот барои васли маводи кино 20
45908 Тачхизот барои коркарди навор ва сабти филмхо 7,7
45909 Дастгоххои нусхабардории кино, мошинхои падиддору, дигар тачхизоти махсусгардонидашуда 7,7
Тачхизоти синамо бо микдори   сеанс дар як мох:
45910 то 50 сеанс 7,1
45911 аз 50 то 150 сеанс 8,3
45912 беш аз 150 сеанс (аз чумла  васеъэкран) 10
Тачхизоти гайрисайёри дастгохи кинои дехот. Дастгохи гайрисайёр бо микдори рузхои кори дар як мох:
45913 то 13 руз 6,3
45914 аз 13 то 18 руз 7,1
45915 беш аз 18 руз 8,3
Дастгохи сайёр бо микдори рузхои кори дар як мох:
45916 то 13 руз 10
45917 аз 13 то 18 руз 12,5
45918 беш аз 18 руз 16,7
45919 Мошинхои  таъмиргари филмхо, мошинхои эмулсионию тозакуни, тачхизот барои механикунонидани базаи филмхо 10,5
Дастгохи видеотехники киностудияхо:
45920 гайрисайёр 11,1
45921 сайёр 16,7
460 Мошинхо ва тачхизоти саноати тибби ва микробиологи
46000 Мошинхо ва тачхизот барои ампулятсияи инъексиони, рехтан ва борпеч намудани дорухои моеъ, дражиркуни, рангдихии  хабхо, тайёр кардани омехтахои хабхо, баркашида печонидани хабхо, драже ва  капсулахои сахти желатиндор, лейкопластирхо, лавозимоти чарохатбанди, гузоштани реквизитхо ба лифофахои хоричи ва чопи тамгакогаз барои шишахо ва ампулахо, истехсоли капсулахои  желатиндор, линиментхо, глобулхо, тачхизот ва асбобхои кимиёвию дорусози, фитокимиёви ва витамини, истехсоли маводи стерилизатсияшуда ва дезинфексиони 16,7
46001 Мошинхо ва тачхизот барои истехсоли оптики айнакхо, тайёр кардани ампулахо, шишахои пенитсиллини ва инсулини, асбобхои дандонпизишки ва сузандорухо; пресс барои тайёр кардани хабхо 14,3
46002 Дастгоххо барои гидролизи ашёи рустани, дастгоххои пулодии бутабандишуда, дастгоххои пулодии хамиртуруши бо омехтаи  эрфлит, дастгоххои вакууми буги 6,7
46003 Сиклонхо барои лигнин, пулодии бутабандишуда; зарфхои  спирти; тачхизоти  ферментатсиони бо омехтакунии механики дар истехсолоти аминокислотахо ва ферментхо 9,1
46004 Тачхизоти ферментатсиони бо омехтакунии механики дар истехсолот 5
46005 Дастгоххои буги ва бо вакуум-хунуккунанда 7,7
46006 Сепараторхои бугии пулоди ва футерии марказгурез 10
46007 Дастгоххои хушккунанда 5,6
46008 Решоферхо бо кубури пустини 12,5
46009 Мебели махсуси дорухонаги (тачхизот) 12
46010 Тачхизоти дистиллятсиони ва стерилизатсиони 13
46011 Дастгоххо, асбобхо, воситахои  механизатсияи хурд 15
46012 Дигар лавозимоти махсус 10
461 Дигар намуди мошинхо ва тачхизоти кории махсусгардонидашуда 0
46100 Тачхизоти махсуси технологи барои истехсоли аккумуляторхо 11[33]
46101 Воситахои перрони ва механизатсияхои боркашию борфарории фурудгоххо (трапхо, автотранспортерхо ва г.) 12,5
46102 Тачхизоти махсусгардонидашудаи хизматрасонии технологи ва таъмири хавопаймохо 11
46103 Мошинхо ва тачхизот барои таъмини хавопаймохо бо сузишвори ва равганхои молидани 10
46104 Мошинхо барои тоза кардани толори хавопаймохо, гармкунии  мухаррикхо, барои иваз намудани пневматикаи чарххо 12
46105 Мошинхо, дастгоххо, платформахо, агрегатхо, стендхо ва дигар воситахо барои хизматрасонии хавопаймохо 8
46106 Тачхизоти махсуси оханбури сабук бо вазни то 1 т соат ва саноати асбобсози, дастгоххо барои коркарди сангхо, ки дар саноати сангсози истифода мешавад 7
46107 Дастгоххо барои буриши оташбардори, тачхизоти тозакунии кимиёви ва рангдихии либос 9,6
46108 Вагонеткахои хушккунанда 16
46109 Тачхизоти махсус оид ба таъмири фаврии пойафзол 12,3
46110 Дастгоххо барои омехтакуни ва рехтани махсулоти нафти ба систернахои рохи охан 13,3
46111 Дастгоххои автоматикунонидашудаи рехтани  махсулоти нафтии соф ба автосистернахо, танкерхо; стансияхои хачман хурд ва контейнерхои сузишвории автомати 11
46112 Дастгоххо барои гармкунии электронии махсулоти нафтии часпанда дар резервуархои таксимоти барои тозакунии тамоми намуди махсулоти нафти 20
46113 Мошинхо ва тачхизоти махсусгардонидашудаи таъмирию технологии муассисахои таъмири; конвеерхои демонтажи ва монтажи; конвейерхои чудокунанда ва васлкунанда; дастгоххо барои чойивазкунии мошинхо, дастгоххо, агрегатхо дар чараёни таъмир; мачмуи тачхизот 11
46114 Стендхо ва лавозимоти назоратию озмоиши барои ба кор омода кардан, танзим ва санчиши мошинхо, агрегатхо хангоми васлкуни ва таъмир 14,3
46115 Мошинхо, агрегатхо ва дастгоххои худгарди рангдихи ва шустушуи 14,3
46116 Тачхизоти сеххои руйпуши  галвани 20
46117 Тачхизот барои озмоишхои иклимии дастгоххо (термокамерахо, термобарокамерахо, камерахои борон, камерахои пайдо шудани занбуругхо ва г.) 17
46118 Тачхизот барои озмоишхои механикии дастгоххо (вибростендхо, стендхои зарбави ва г.) 15
46119 Тачхизоти махсуси технологии саноати радио (дастгоххои печонанда, тачхизот барои парвара ва герметизатсия, мизхои равшани монтажи ва г.) 20
470 Тачхизоти андозакуни ва танзимкунандаи асбобхо ва дастгоххои озмоишгоххо
47000 Дастгоххои гайрисайёри назоратию ченкуни ва озмоишии алока, сигналдихи ва блок бастан 7
47001 Дастгоххои сайёри назоратию ченкуни ва озмоишии алока, сигналдихи ва блок бастан 14,3
47002 Тачхизоти сайёри блокбанди (аз чумла, дастгоххои автоматии сигналдихии локомотиви), автостопхои навъи дакик, назорати диспетчерии назорати харакати каторахо,  сигнализатсияи гузаргоххо, автошлагбаумхо, блокбандии автомати 5
47003 Блокбандии нимавтомати 4
47004 Сигнализатсияи автоматии локомотиви 5
47005 Сигнализатсияи баркии жезли 3
47006 Сигнализатсияи новобаста амалкунанда 3
47007 Тирхо, сигналхо ва бонгхо 15
47008 Мачмуи тачхизоти нуктахои марказии диспетчери ва оператори 4[34]
47009 Тирхо ва сигналхои механикии марказонидашуда 3
47010 Дастгоххои хатсайри назорати 4
47011 Дастгоххои автоматии тудаи ба навъхо чудокунанда 6,3
47012 Мошинхои  чиптаю кассави барои ба навъхо чудокуни ва хисоб намудании тангахо, автоматхои чиптахо ва барои майда кардани тангахо 11
47013 Дастгоххои назоратию кассави 15
47014 Аробахои рохченкуни 8,2
47015 Нуксбинхои релсии сайёр, чудошаванда 14,3
47016 Нуксбинхо барои назорати кисмхо ва дастгоххои сайёр 14,3
Садонишонакхои амуди ва уфуки:
47017 дар гуппос 11
47018  дар чаббиш 16,7
47019 Тачхизоти стансияхои озмоиши 14,3
47020 Озмоишгоххои ченкуни (худгард, гайрихудгард). 9
47021 Вагонхои нуксонбини магнити ва ултрасадои 6,7
47022 Вагонхои ченкунандаи роххо ва озмоишгари купрукхо 5
47023 Тачхизоти озмоишгохи, асбобхо ва дастгоххо аз шиша, квартс ва фахфур (озмоишгоххои гайрисайёр ва сайёр) 18
47024 Асбобхои ченкуни, дастгоххо, механизмхои МГА, дастгоххои рентгени, тибби ва ташхиси 10,4
47025 Тачхизоти системхои фуруд омадан ва воситахои заминии радионавигатсионии воситахои самолётрони 11
47026 Тачхизоти назоратию озмоиши ва ба навъхо чудо кардан 8,3
47027 тренажерхои авиатсиони 6,7
47028 Дастгохи автоматикунонидашудаи чараёнхои истехсолии замини дар дастгоххои алохида, назорати хавои кон ва таъмини бехатарии пешбурди корхои кухи 20
47029 Дастгохи автоматикунонидашудаи чараёнхои истехсолии замини дар дастгоххои алохида дар болои конхо 20
47030 Дастгохи идоракунии намудхои махсуси алока ва дигар воситахои  автоматизатсия 20
47031 Асбобхо барои муайян намудани харорат, харочот  ва суръат дар саноати кимиё 12
47032 Асбобхо ва дастгоххои радиоченкуни ва электроченкунии умуми ва таъиноти махсус 11
47033 Асбобхои геодези (лавозимоти астрономи, теодолитхо, тарозахо, кипрегелхо ва дигар асбобхо, ки дар корхои сахрои истифода мешаванд) 12,5
47034 Системахои радиогеодези (масофасанчхои равшани,  радиомасофасанчхо ва дигар системахо) 16,7
47035 Асбобхои стереотопографи ва  фотограмметри (стереографхо, стереопроекторхо, стереокомпараторхо, фоторедукторхо ва дигар асбобхо, ки дар корхои  камерали истифода мешаванд) 10,5
47036 Асбобхо барои назорат ва танзими чараёнхои технологи (ба истиснои асбобхои хароратсанчи ва радиоизотопи) 18
47037 Асбобхо барои  ченкуни ва ба танзим даровардани харорат 15
Тачхизоти тарозубаркаш:
47038 тарозуи озмоишгохи 20
47039 тарозуи платфории беш аз 30 тн 8,4
47040 тарозуи наклиёт (автомобили, вагони, вагонети ва г.) 11
47042 Тарозухои махсуси сайёр; электровагонхо – тарозухо (ба гайр аз электовагонхо-тарозухои сеххои домнаги), аробахо бо тарозухои  электони ва г., аз чумла тарозухои  автоматии муттасил ва тарозухои фосиладору номуттасил 7
47043 Тарозуи овезони монорелси 12,5
47044 Мошинхо ва асбобхо барои муайян намудани хусусияти механики моддахо 7,7
47045 Мошинхо ва асбобхо барои ченкунии кушишхо ва шаклдигаркуни 9
47046 Асбобхои виброметри 10,2
47047 Асбобхои дандонченкуни (чархдор) 8,3
47048 Воситахои электронии назорат (аз чумла асбобхои назорати фаъол) 12,5
47049 Асбобхо барои чен кардани нохамвори ва шахшули,  аз шакл дур шудан ва чойгиршавии сатххо (мактаъченкуни, давраченкуни) 14
47050 Асбобхо барои пешаки чур кардани асбоби бурранда 14
47051 Мачмуи дастгоххои бисёрфунксионалии  телемеханики 11
47052 Сипархо ва дастгоххои диспетчерии телемеханики, сипархо ва дастгоххои системахои автоматиконидашудаи идоракунии чараёнхои истехсоли 9
47053 Асбобхо барои ченкунии иктидори биоэлектрикии  узвхои организми одам 15
47054 СКИП ченкунакхои электрони 11,6
47055 Асбобхои озмоиши ва технологи барои саноати соатсози 11,6
47056 Тарозуи махсуси технологи 10
47057 Хамаи намуди сонияшуморхо, хронометрхо, хронографхо 20
47058 Асбобхо ва дастгоххои ёрирасон барои тахкикоти бактериологии клиникию ташхиси, санитарию бехдоштии таъиноти умум 14,3
47059 Асбобхо ва дастгоххо барои табобат ва наркоз, иваз кардани функсияхои узвхо ва системахои организм ва г. 12,5
47060 Мачмуи  автоматизатсияи наклиёти конвейери ва дастгоххои гайрисайёр чихати назорати холати  атмосфераи дохил ва беруни конхо ва захирахо 20
47061 Асбобхои алохида ва дастгоххои автоматизатсияи чараёнхои истехсоли дар сатхи конхо,чараёни тозакуни ва насби технологияхо дар  китъахо 20
47062 Мачмуи воситахои истехсолию техники алока дар сатхи конхо 16,7
47063 Мачмуи воситахои гайрисайёр ва зеризаминии алока (хамаи намудхо) 20
47064 Мачмуи автоматизатсияи наклиёти релси 20
47065 Мачмуи автоматизатсияи дастгоххои зеризаминии гайрисайёр,  мачмуи автоматизатсия ва роботизатсияи дастгоххои технологи 20
47066 Воситахои тачхизоти  автоматизатсияи забои (комбайнхои тозакунандаи камбар, дастгоххои  рандакуни, комбайнхои накбкани, мошинхои рахпечии ангишткан ва боркаш, дастгоххои пармакуни, крепхои механиконидашуда) 20
480 Техникаи хисоббарор
48000 Мошинхо ва мачмуи электронию ракамии хисоббарор бо барномаи идоракунии таъиноти умум, махсусгардонидашуда ва дар заминаи хамаи намудхои просессорхо идорашаванда 20
48001 Мошинхои хисоббарори аналоги ва электронии клавишдор 20
48002 Мошинхои хисоббарори перфоратсиони  ва электронию механикии клавишдор 20
48003 Дастгоххо гайримарказии хисоббарор ва мошинхои  электрони 20
48004 МЭХ-и хурд ва просессорхои ба як шакл даровардашуда 20
48005 МЭХ (ДВК) компьютерхои шахсии ВК 0010 «Агат» 20
48006 Дастгоххои идоракунии барномави 20
48007 Дастгоххои фармондихи барои тачхизоти намудхои гуногун 20
48008 Системахои идоракунии барномави барои хамаи намудхои тачхизоти технологи ва системахои автоматикунонидашуда, компютерхои шахси 20
48009 Мачмуъ ва системахои хисобарори аналогию раками 20
48010 Мачмуи автоматикунонидашудаи чойхои кори барои корхои  конструктори ва технологи 20
49 Дигар мошинхо ва тачхизот
490 Мошинхо ва тачхизоти хочагии коммунали
49000 Мошинхои сангмайдакунак, каландхои механики, панчарахо,  решетки, галакахо; галакахои стансияхои насоси;  галакаи сипари, шандори 20
49001 Насосхо барои тахшингоххои канализатсиони 14
49002 Механизмхои белчадор, белчахо, белчахо барои кум 14
49003 Дастгоххои электролизи барои безарар гардонидани оби нушоки ва ифлос 16
49004 Дастгоххо барои махлул кардани полиакриламид 12,1
49005 Сентрифугахо, вакуум-филтрхо, микрофилтрхо, филтр-пресскунакхои тасмадор барои беобкунии тахшинхо 12,3
49006 Барабанхо, турхо, омехтакунакхои флотатсионии металли 6,5
49007 Олати  намунагирии автомати барои оби ифлос 9,8
49008 Мошинхои шустушуи; дастгоххои шустушуии карусели; барабанхои хушккунанда; прессхо барои дарзмол кардани либос; сентрифугахо; мошинхои омехта барои шустушу, фишурдан ва хуш кардани либос; мошинхо барои тозакунии кимиёви ва рангкунии либосхо; камерахои бугии хавои; дастгоххои адсорбсиони; дастгоххои догнесткуни 14,3
49009 Конвейерхо барои дарзмол кардани либос 11,1
49010 Мошинхои хушккунандаб дарзмолкуни; вакуум-гулахо; дастгоххои нармкунандаи об; мошинхои борбардори либосхо; дастгоххо барои тайёр кардани махлулхои шустушуи; анборхои автоматикунонидашуда барои либосхои тоза ва ифлос 10,8
49011 Аробачахо барои либос 20
49012 Хлораторхо (аммонизаторхо) 20
49013 Филтрхои квартси ва катиони 6,7
49014 ченкунакхои реагентхо 20
49015 Дастгоххои бактериякуш 10
49016 Мошинхои обпошию шустушуи ва ядакхои тачхизти обпошию шустушуи;  мошинхои барфтозакунии хамаи намудхо ва тачхизоти барфтозакуни;  Мошинхо ва ядакхои нурикаш ва систернахои нурикаш; тачхизоти махсуси ахлотбарор (кузовхо ва механизмхо) 11,1
49017 Кумпартохо, мошинхои рубандаю тозакунанда, мошинхои барфборкуни; мошинхои бо тачхизоти махсус тачхизонидашуда барои тоза кардани пайрахахо; мошинхои илосони барои тоза кардани чоххои канализатсияи селхо… 2,5
49018 Шиббахои гелон барои ахлотдонхои партовхои маиши; мошинхои хамакораи тозакунанда 10,3
49019 Контейнерхои металли барои ахлоти маиши 20
49020 Тачхизоти нуктахои танзимкунандаи газ дар мачмуъ 10
49021 Дастгоххои чевонии баллонхои гази моеъ 9,8
49022 Дастгоххои маишии гази (плитахо, обгармкунакхои бугдор ва зарфи, дастгоххои гази барои оташдонхои гармидихи 6,1
49023 Плитахои маишии электронии руифарши 9,8
49024 Мошинхои фарштозакунанда 11,1
49025 Мошинхои полишгари 12,5
49026 Мошинхои алафдаравии иктидори миёна; тачхизоти фрезерии овезон; мошинхо барои коркарди канори   сабзазор 20
49027 Мошинхои алафдаравии иктидори баланд; агрегатхо барои коркарди замин ва поруандози; мошинхо барои  дорузании бехпиёзхо 20
49028 Мошинхои хамакораи буттабур; обпошакхо; шинондани тухмихои сабзазори газони 20
49029 Аэраторхо; мошинхо барои  шинондани бехпиёз; аробачахо барои гулхо; ядакхои мошинхои обдихию шустушуии хамакора; обпошакхои автомати 15,2
491 Тачхизоти варзиши
49100 Тачхизоти атлетикаи сабук,  гимнастики, барои  бокс,  гуштингири, вазнабардори ва дигар намудхои варзиш 8
49101 Колинхои варзиши 6,5
49102 Пайрохаи акробати, фарши мулоими гимнастики, кампалхои пахтаги ва патдор, чилдхо барои колинхои  гуштингири 20
49103 Воситахои  сигналдихи ва иттилоотии хаками 4
49104 Асбобхои назоратию ченкуни 11,6
Киштихои варзишии:
49105 бодбони 12,5
49106 бодбонию крейсери 5
49107 кемаи белдор 20
49108 Велосипедхои варзиши 20
49109 Мошинхо барои  нишонагузории майдон ва майдончахои варзиши 3,9
49110 Манора ва бурчхои хаками, зинахои шухрат, сахнхои тахтагини гимнастики, дарвозахо бо тур, турхои инхисори,  тахтасипари баскетболбози, бортхои бозии хоккей, мизхои хакамхо ва мураббиён, мизхо барои тенниси руимизи, комбайнхои яхтозакуни ва рандакунии ях 10
49111 Тачхизоти тиббию биологи ва асбоби назорати тибби дар намудхои гуногуни варзиш 20
492 Тачхизоти махсусгардонидашудаи театрхо
49200 Тачхизоти саханахои эстрада; асбоби танзими электрони бо идоракунии механики ва электрони 6,6
49201 Тачхизоти равшанидихии электронии театрхо 8,3
493 Дигар намудхои мошинхо ва тачхизот
49300 Камерахои автоматии нигохдории богоч, дастгоххои варзиши, таксимкунандахои чойхо дар катора, аломатхои равоншавии каторахо, компостерхои электрони, штемпели бисёркаретоги 10
Асбобхои мусики:
49301 пианино, роял, арфа 5
49302 аргунун 1,3
49303 Созхои нафаси, зарби,  тори ва г. 10
5 Воситахои наклиёти
500 Паровозу вагонхои рохи охан
50001 Тепловозхои  магистрали, каторахои дизели; автомотрисахо, паровозхо ва тендерхо 5
Тепловозхои маневри ва саноати:
50002 Бо дастгохи интиколи харакати барки 4
Бо дастгохи интиколи харакати гидравлики:
50003 Бо иктидори 550 кВт ва беш аз ин 5
50004 Бо иктидори камтар аз 550 кВт 6,6
50005 Каторахои баркии чараёни доими ва тагйирёбандаи барк, вагонхои мусофиркаши металли (мулоим, сахти купедор вас ахти кушода, мобайни, богочи, почтави); вагонхои мусофиркаш бо  кузови чуби; систернахои сементи 3,6
50006 Вагон-тарабхонахо; хоппер – дозаторхо; каторахои рефрижератори ва вагонхои термосдор, вагонхои АРВ, вагонхо-хопперхо барои семент; вагонхо барои  консентрати апатит; вагонхо барои нурихои минерали; систернахо барои борхои гуногуни кимиёви 4
50007 Вагонхои боркаши пушидаи хамакора; платформахои хаматарафа; систернахои нафту бензини 4-тира ва  2-тира; вагонхо барои когаз; платформахо барои контейнерхои борхои калон; платформахо барои лулапечхои пулоди 3,1
50008 Нимвагонхои 4-тира, 6-тира, 8-тира 4,5
50009 Транспортерхо 2,9
50010 Вагонхои махсуси техники неругохи барки 4,3
50011 Систернахои кислотахо: систернахо барои бехтар намудани кислотаи сулфат 5,1
50012 Вагонхои изотермики бо хунуккунандаи яху намак 5
50013 Паровозу вагонхои метрополитенхо; вагонхо барои хамлу накли чорво; вагонхо барои  автомобилхо; вагонхо-хопперхо барои гандум; вагонхои боркаши бункери; вагонхои бункери барои нафтубитум; систернахо барои махсулоти хуроквори; платформахо барои автомобилхо; систернахо барои мохии зинда 3,3
50014 Вагонхо  – хопперхо барои  агломерат ва окатишхо 6,1
50015 Систернахои меланжи 7,7
50016 Дастгоххои хунуккунанда барои вагонхои рефрижератори, дастгоххои хунуккунанда бо компрессорхои  мухолиф 7,7
502 Флоти дарёи
Ядаккиштихо ва киштихои хизматии ёрирасон бо иктидори:
50200 Беш аз 515 кВт 3
50201 221-515 кВт 3,9
50202 То 221 кВт 4,6
50203 Киштихои яхшикани асоси 2,8
Теплоходи хушкборгири шиноварии дохили:
50204 Таъиноти хаматарафа бо иктидори борбардори беш аз 700 т 2,8
50205 Таъиноти хаматарафа бо иктидори борбардори то 700 т 3,9
50206 Таъиноти махсус 2,5
Теплоходи моеъкашони шиноварии дохили:
50207 Бо иктидори борбардори беш аз 3000 т 3,4
50208 Бо иктидори борбардори беш аз 500 то 3000 т 4
50209 Бо иктидори борбардори то 500 т 4,7
50210 Теплоходхои боркаши шиноварии омехта 3,9
Киштихои мусофиркаш ва боркашу мусофиркаш:
50211 Саёхати бо халовати оли 2
50212 Бо иктидори 443 кВт ва беш аз ин 2,3
50213 Бо иктидори аз 221 то 442 кВт 3,1
50214 Бо иктидори то 220 кВт 3,8
50215 Киштихо бо канотхои зериоби 4,5
50216 Киштихо бо хавоболин 5,2
Баржахои хушкборгир:
50217 Бо иктидори борбардори беш аз 1000 т 3,7
50218 Бо иктидори борбардори аз 300 то 1000 т 4,6
50219 Бо иктидори борбардори то 300 т 5,8
Баржахои моеъкашон:
50220 Бо иктидори борбардори беш аз 1000 т 3,9
50221 Бо иктидори борбардори то 1000 т 4,7
Дебаркадерхо, брандвахтахо ва понтонхо:
50222 металли 3,7
50223 Охану бетони 2,4
Каикхои мотордор ва белдор:
50224 Металли ва пластмасси 1 2
50225 чуби 1 9
504 Воситахои наклиёти автомобили
Автомобилхо бо иктидори борбардори:
50400 то 0,5 20
50401 Беш аз 0,5 то 2 т 14,4
Беш аз 2 т бо захирахо то таъмири асоси:
50402 То 200 хаз. км 0,37
50403 Беш аз 200 то 250 хаз. км 0,3
50404 Беш аз 250 то 350 хаз. км 0,2
50405 Беш аз 350 то 400 хаз. км 0,17
Автомобил-самосвалхои конхои сангу рег бо иктидори борбардори[35]:
50406 Аз 27 то 50 т 16,7 0,37
50407 Беш аз 50 то 120 т 14,3 0,3
50408 Аз 120 то 220 т 12,5 0,22
50409 Беш аз 220 т 11,1 0,2
Ядакхо ва нимядакхо бо иктидори борбардори:
50410 То 8 т 16,6
50411 Беш аз 8 т 14
50412 Ядакхои самосвалхо 16,6
Ядакхо ва нимядакхои гаронбор  (ЧМЗАП) бо иктидори борбардори:
50413 То 100 т 12
50414 Беш аз 100 т 9
50415 Автомобилхои дарачаи махсусан хурд ( бо хачми кории мухаррик то  1,2 л) 18,2
Автомобилхои дарачаи хурд ( бо хачми кории мухаррик беш аз  1,2 то 1,8 л): 18,2
50416 Таъиноти умум 14,3
50417 такси 0,5[36]
Автомобилхои дарачаи миёна (бо хачми кории мухаррик беш аз  1,8 то 3,5 л):
50418 Таъиноти умум 11 ,1
50419 такси 0,22
Автобусхои  дарачаи махсусан хурд (бо дарозии то 5 метр):
50420 Таъиноти умум 14,3 0,44
50421 Таксии маршрути
Автобусхои дарачаи хурд (бо дарозии то 7,5 м):
50422 Наклиёти таъиноти умум 0,22
50423 Наклиёти идори 12
Автобусхои дарачаи миёна ва калон (бо дарозии беш аз 8 м):
50424 Наклиёти таъиноти умум 0,17
50425 Наклиёти идори 9,1
Автомобилхои махсус (санитари, байтори, оташнишони, садамави, таъмири, дукони автомобили ва ба монанди инхо):
50426 Дар шассии автомобилхои боркаш 10
50427 Дар шассии автомобилхо ва автобусхо 14,3
50428 Ядакмошинхои махсус 12,5
505 Наклиёти истехсоли
50500 Вагонхои рохи охани камбари пушида, платформахо, вагонхои пайвасти рохи охани камбар[37] 6,1
50501 Транспортерхо, систернахои рохи охани камбар 5
50502 Нимвагонхои хамлу накли торфи рохи охани камбар 10
50503 Тепловозхои мусофиркашу боркаш ва вагонхои мусофиркаши рохи охани камбар; паровозхои рохи охани камбар; тачхизоти роххои овезаи боркаши ва мусофиркаши 10
50504 Мотовозхо, автодрезинхо,  устохонахои боркашу борбардор 4,8
50505 Дрезинахои чудошаванда ва наклиёти; ядакмошинхои барки,  мошинхои барки, вагонеткахо, аробачахои почта, багоч ва г. 12,5
50506 Вагонеткахои конхо, маъдани кухи, гузаранда бо конвейер 20
50507 Электровозхо ва агрегатхои боркаш барои саноат 4,2
50508 Электровозхои конхо, маъдани, троллеи ва аккумулятори; гидровозхо; аробахо барои хамлу накли дулхо ва метали моеъ, аробахои киштибар 14,3
50509 Думпкархо 6,1[38]
50510 Аэрочанахои «Амфибия» 20[39]
50511 Мотосиклхо, мотороллерхо, мопедхо 21,3
50512 Велосипедхо (ба гайр аз варзиши) 25
50513 Аробахо, чанахо ва  пайвандхои вагонхо 15, 1
50514 Новадони сайёри КПТ, паровозу вагонхои КПТ 8
50515 Электровозхо барои корхои  монтажи, аз чумла барои монтажи чорчуба, крепхо дар харакати чарху релсхо 20
506 Наклиёти магистралии кубургузар 0
50600 Хатхои газии магистрали ва махсулоти нафти, кубурхои наклиёти бо чубронкунандахои хати, хавокашакхо, обтозакунхо, палконахо. Палконахои  санчиши, хавогузархо 3
Тачхизоти системахои кубури пневмонаклиёт:
50601 Системаи дохили завод 5
50602 Камерахои борфарори, боркаши, кабулу фиристондан 6,6
50603 Ченкунакхои хачман калон,  бункерхо бо таъминкунандахо, зичкунандахо, сарпушхои ахлотчамъкунандахо ва хавокашхо, галакахои хати (ЦВС), контейнерхо (ЦВС), садонишонакхо,  сиклонхо, дастгоххои сиклони 10
50604 Дастгоххои гузарандаи пурра махкамшаванда, гузарондани тирхо, галакахои хавоии чархзананда, тачхизоти гидравлики ва пневматики (дастгоххои  насоси, нуктахои сузишвори, гидропанелхо бо забонакхо, блокхои  пневматики дастгоххо) 5,5
50605 Контейнерхо барои борхои резанда ва партовхои маиши 8,3
50606 Мошинхои  шустушуи 14,3
507 Наклиёти коммунали 0
Наклиёти мусофиркаш:
50701 Троллейбусхо 10
50702 Каторахои боркаш ва вагонхои таъиноти махсус 4
Вагонхои рохи охани васеъбар барои саноат (технологи):
50703 Вагонхо барои окатиш ва агломерат 5,9
50704 Вагонхо барои даравидан; платформахо барои гаронборхо ва фулузпорахои рехта 6,7
50705 Вагонхо барои борхои резандаи металлурги 5
50706 Вагонхо барои боркашии ангишт, маъдани мис, торф, ангиштсанги техники 4,5
50707 Систернахо барои борхои кимиёви 4,2
50708 Систернахо барои гази моеъ (пропан, аммиак) 2,5
50709 Вагонхои намуди бункери барои полимерхои гурушони 3,3
6 Асбобхо
60000 Болгахои пармакуни ва метини маъданкани, перфораторхо ва дигар асбобхои механики, пневматики ва барки 20
60001 Дастгоххои рангрези, пистолетхои пошдихак ва вибраторхо (ба гайр аз вибраторхои истифодаи махсус бо арзиши на камтар аз 100 сомони ё бо мухлати истифодабари на камтар аз 1 сол барои сохтмони гидротехники, барои мачмуи мошинхои ДС, барои хобондани бетон хангоми гузоштани кубурхои фишории охану бетони) 20
60002 Дигар асбобхо 20
Асбобхо барои хизматрасони ва таъмири роххои охан
60003 Асбобхои гидравликии суръатфизо, хамворкунанда, тобдихандахои мехи печдор, качмехзанандахо 20
60004 Дастгоххои релсии маъданкашщони, кафшери ва суфтакунии сайёр 10,9
60005 Дигар асбобхои рохи охан 11,1
7 Инвентар ва лавозимоти истехсоли ва хочагидори
70000 Инвентари кмштихо,  контейнерхои хаматарафаи чуби, мебел ва инвентари богхо, богхои хайвонот ва синамохо; либоси инвентари сахнахо; дигар инвентари истехсоли ва хочагидори 9,1[40]
70001 Контейнерхои хаматарафаи металли (аз чумла сейфхо), мебели толорхои тамошобинон ва театрхо 8,8
70002 Камерахои аксбардории репродуксиони, чорчубахои равшанидихандаи нусхабардори 14
Инвентари мехмонхонахо ва ташкилоти хочагидори
70003 Мебел (ба гайр аз мебел дар гарнитурхо) 10
70004 Мебел дар гарнитурхо, колинхо, ойинахо 15
70005 Арматура ва асбобхои электрони 15
70006 Колинхо барои рохрав, пардахо барои тирезахо, чойпуш ва либос барои ошхонаи мехмонхонахо 20
70007 Расмхо дар чорчубахо 4
70008 Хайкалхои биринчи ва мармари
70009 Лавозимоти чойпуш 20
70010 Рафхои поядор 15
70011 Аробачахо (трансбордерхо) 20
70012 Гулафаршкунии металли, таксимкунандахои бастахои металли, чаппакунандахо зарфхо, дастгоххои пешаки баркашида печонидани тиргакхо ва пайвандихо, дастгоххои механиконидашудаи борбардор барои кранхо ва борбардорхо (пантографхо, спредерхо ва г.) 15,4
8 Чорвои кори
80000 Аспхо, шутурхо, чорвои калони шохдор ва дигар чорво 20
9 Нихолзорхои бисёрсола
Дарахтзори мухофизати ва дигар нихолзорхои китъахои чангал:
90000 Аз дарахтони булут ва сузанбарг 2
90001 Аз дигар намудхо 2,5
90002 Плантатсияхои чой 2
90003 Плантатсияи розак 10
Плантатсияи нихолхои ситруси:
90004 мандарини 10
90005 Лимуги ва апелсини
Нихолхои серхосилии тухми офтобпараст
90006 Нихолхои пайваншавандаи баланд 5
90007 Нихолхои пайваншавандаи миёна 5
Нихолхои мевахои донакдор
90010 Олучаи дарахтмонанд 10
90011 Олу 10
90012 Гелос 10
90013 Шафтолу 20
90014 Зардолу 15
Буттамевахо
90015 Кулфинай 20
90016 Буттаи кот 10
90017 Бектоши 10
90018 Тамашк 10
Марминчон 6
90019 Губайро 10
90020 Токзорхо 3,3
90021 Клюква 5
10 Харочоти асоси оид ба бехтар намудани замин
100000 Харочоти асоси оид ба бехтар намудани замин 20
11 Дигар воситахои асоси
110000 Хайвонхои сирк ва богхои хайвонот 20
110001 Хайвонхои боги хайвонот 18

Замимаи 2

Накшаи воситахои асосие, ки

ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд

 

Номгуй Эзох
   

ГУРУХИ ЯКУМ

Хамаи воситахои асосии нопойдори мухлати истифодаи муфидашон аз 1 то 3 сол

 

  Олотхои махсус, инветар ва лавозимот  
  МЭХ, дастгоххои перфоратсиони ва воситахои коркард  
  Генераторхои дизели  
   

ГУРУХИ ДУЮМ

Хамаи воситахои асосии  мухлати истифодаи муфидашон

аз 3 то 7 сол

 

  Тачхизоти электрони ва воситахои алока  
  Автомобилу тракторхо  
  Автомобилхои боркаш, автобусхо  
  Мебелхои идорави  
  Автомобилхои сабукрав  
  Мухаррикхои электрики  
   

ГУРУХИ СЕЮМ

Хамаи воситахои асосии мухлати истифодаи муфидашон

аз 7 то 10 сол

 

  Автомобилхои махсус ва автоядакхо  
  Мошинхои  пуркудрат ва тачхизотхо  
   

ГУРУХИ ЧОРУМ

Хамаи воситахои асосии  мухлати истифодаи муфидашон

аз 10 то 15 сол

 

  Мошинхо ва тачхизотхо барои хамаи сохахои саноат, истехсолоти рехтагари; тачхизотхои охангарию пресскори;  
  Наклиёти хавои  
  Воситахои интиколи электрики  
   

ГУРУХИ ПАНЧУМ

Хамаи воситахои асосии  мухлати истифодаи муфидашон

аз 15 сол зиёд

 

  Воситахои наклиётии рохи охан, бахри ва дарёи  
  Кубурхо  
  Тачхизоти техникии харорати, тачхизотхои турбинадор  
  Бинохо, иншоот, сохтмон  

 

М У Н Д А Р И Ч А

Меъёрхои ягонаи хисоб намудани  истехлоки (хурдашавии) воситахои асоси дар Чумхурии Точикистон ва  Накшаи воситахои асосие, ки ба гуруххои истехлоки дохил мегарданд

Бинохо ________________________________________________________

Бинохои истехсоли ва гайриистехсоли.___________________________

 Иншоот.___________________________________________________________

Чохи нафт ва газ._______________________________________________

     Иншооти гидротехники_________________________________________

     Иншооти хочагии наклиёт, алока ва дигар сохахо._______________

     Дигар иншоотхо._________________________________________

     Гармхонахо ва парвардахонахо_________________________________

Дастгоххои фиристанда.__________________________________

       Дастгоххои интиколи кувваи барк ва алока_______________________

    Кубурхо__________________________________________

Кубурхои газ:

Мошинхо ва тачхизот.________________________________________

      Мошинхо ва тачхизоти кувва._______________________________________

       Тачхизоти  техникаи харорат._______________________________________

       Тачхизоти турбинадор.._________________________________________________

       Мухаррикхои электрики ва дизел-генераторхо..___________________________

       Дастгоххои комплекси.__________________________________________________

       Мухаррикхои дарунсуз.___________________________________________________

        Тракторхо..______________________________________________________________

        Тачхизоти иктидории дигар_________________________________________

        Тачхизоти металлбур_________________________________________________

        Дастгоху тачхизот барои истехсолоти рехтагари._______________________

Тачхизоти охангарию пресскори._________________________________________

Тачхизот барои истехсоли абразивхо ва  алмос..___________________________

Дастгох ва тачхизоти компрессори.._______________________________________

Насосхо…______________________________________________________________

Дастгоххо ва тачхизот барои тозакунии газ ва  дастгоххо ва тачхизоти         хавотозакуни.____________________________________________________________________ Мошинхо ва тачхизоти борбардории наклиёти ва боркунандаю борфарори      ё

Мошинхо ва тачхизот барои корхои замини ва дар кони сангу рег._____________

Мошинхо ва тачхизот барои гидромеханизатсия..____________________________

Мошинхо ва тачхизот барои корхои бетони ва пардозгари____________________

Мошинхо ва тачхизот барои корхои рохсози..-__________________________________

Мошинхо ва тачхизот барои корхои сутундор..________________________________

Мошинхо ва тачхизот барои чой кардани кабелхо.._____________________________

Мошинхо ва тачхизот барои корхои зериобии техники._______________________

Мошинхо ва тачхизот барои газкафшери ва буриши барки.___________________

Мошинхо ва тачхизоти резакунандаю майдакунанда, ба навъхо чудокунанда ва тозакунии маъдан__________________________________________________________

Тачхизоти иктишофи геологи.____________________________________________

Мошинхо ва тачхизот барои корхои зеризамини ва кушодаи кухи.________________

Зарфхои тамоми намуд барои чараёнхои технологи.__________________________

Мошинхо ва тачхизоти металлургияи сиёх.__________________________________

Мошинхо ва тачхизот барои  металлургияи ранга.____________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати кимиё ва нурихои маъдани__________________

Тачхизоти мубодилаи гарми ва оташдонхои саноати кимиё ва дигар тачхизоти махсус_____________________________________________________________________

Мошинхо ва тачхизоти нафту газкаши ва пармакуни._______________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати коркарди нафт_____________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати нафтию кимиёви.______________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати коркарди вараксанг________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати  газ______________________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати  торфи.__________________________________

Тачхизоти саноати  электрони.__________________________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати масолехи сохтмони________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати шишабарори______________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати кабел..___________________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати чангал..___________________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати чубгари._______________________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати селлюлозию когази._____________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати чангалу кимиёви.._______________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати матбаа..________________________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати сабук.._____________________________________

Тачхизоти технологии саноати  хуроквори.._____________________________________

Тачхизоти саноати гушту шир___________________________________________

Тачхизоти саноати мохи________________________________________________

Мошинхо ва тачхизоти наклиёти рохи охан._________________________________

Мошинхо ва тачхизоти наклиёти дарёи..__________________________________

Тачхизоти алока______________________________________________________

Мошинхо ва тачхизоти кишоварзи._________________________________________

Тачхизоти савдо ва  хуроки умум____________________________________________

Тачхизоти махсусгардонидашудаи киностудияхо, фабрикахои нусхабардории кино ва шабакахои кино._________________________________________________________________

Мошинхо ва тачхизоти саноати тибби ва микробиологи_______________________

Дигар намуди мошинхо ва тачхизоти кории махсусгардонидашуда._______________

Тачхизоти андозакуни ва танзимкунандаи асбобхо ва дастгоххои озмоишгоххо….

Техникаи хисоббарор.__________________________________________________________

Дигар мошинхо ва тачхизот_________________________

Мошинхо ва тачхизоти хочагии коммунали______________________

Тачхизоти варзиши_____________________________________________

Тачхизоти махсусгардонидашудаи театрхо______________________

Дигар намудхои мошинхо ва тачхизот____________________________

Дигар намудхои мошинхо ва тачхизот_____________________________

Воситахои наклиёти________________________________

Паровозу вагонхои рохи охан____________________________________

Флоти дарёи.__________________________________________________

Воситахои наклиёти автомобили_________________________________

Наклиёти истехсоли.____________________________________________

Наклиёти магистралии кубургузар________________________________

Наклиёти коммунали______________________________________

Инвентар ва лавозимоти истехсоли ва хочагидори________

Инвентари мехмонхонахо ва ташкилоти хочагидори _____

Чорвои кориа__________________________________________

Нихолзорхои бисёрсола__________________________________

Нихолхои серхосилии тухми офтобпараст________________

Нихолхои мевахои донакдор ______________________________

 Буттамевахо_________________________________________

Харочоти асоси оид ба бехтар намудани замин_____________

 

Дигар воситахои асоси___________________________________

[1] Барои хатњои лойказор, ки њангоми интиколи такшинњои ангиштї, антратситї ва сементї истифода мешавад, коэффисиенти 2,0 татбик мегардад.

[2] Барои муассисањои саноати куњию кимиёвї ва барои хатњои интиколи кислотањои соњаи кимиёи асосї коэффисиенти 4,7 татбик мегардад.

[3] Барои хатњои кубури технологї дар соњањои кимиёи куњї ва асосї  коэффисиенти 3,4-ро татбик менамоянд.

[4] Ба таркиби дастгоњи дегхонањо њам таљњизоти асосї ва њам ёрирасон дохил мешавад:

а) худи дег: устувонањо, буггармкунакњо,  экономайзерњо,  њавогармкунакњо ва г.; б) дастгоњи кашанда ва дамдињї; в) дастгоњи хокистаркашак; г) таљњизоти гидрохокистаркашак (дар доираи дегхона): оњанбастьи чоњ, чоњи оббар, мошинњои сангмайдакунак, дастгоњњои хокистаркашак, куттињо, патрубкаи гузариш, галакањои кафшершаванда, сарпушњо,рудањои фарориш, хатњои кубурњо, асбобњои хокистаркашак, насосњои тозакунандаи об, оббар, регї,  шандорњо, оњанкашак, инчунин таљњизоти баркї ва кабелњо; д) таљњизот барои чангтайёркунї ва интиколи чанг, осиёбњо, таъминкунакњо,  шнекњо, тарозуњои тасмадор, сиклонњо, сепараторњо, анборњои махсуси ангиштсанг ва ашёи мутавассит, кубурњои чангу њавогузар, куттињо, сарпушњои хомушкунанда ва танзимкунанда, кубурњои фосилавї; е) асбобњои назоратию санљишии гармї ва автоматика дар доираи дастгоњњои дегхона.

[5] Ба таркиби таљњизоти ёрирасони турбоагрегатњо дохил мешаванд: конденсатор, насосњои конденсатї, хунуккунандаи газ, кубурњои гирдгардї ва таъинкунанда, турбонасосњо, деаэраторњо, дастгоњњои коњиш ва хунуккунанда, бухоркунакњо, хољагии бо равган коркунанда,  эжекторњо, дастгоњњои регенеративї бо гармкунакњо, барангезандагон, гармкунакњои мазут, хунуккунандаи буг ва газ, кубурњои  шинањо, трансформаторњои љараён ва шиддат, асбобњо, таљњизоти баркии турбогенератор дар доираи дастгоњи мошинї.

[6] Њангоми кор кардан дар хољагии кишлок коэффисиенти 1,2 татбик мегардад.

[7] Барои тракторњои Т-100, Т-130, Т-180 ва навъњои онњо, ки барои гузаронидани кабелњо истифода бурда мешаванд,  коэффисиенти 1,3 татбик мешавад.

[8] Барои  насосњо ва арматурњои ба таври кимиёвї тоза кардани об, ки бо муњити вазнин алокаманд аст коэффисиенти 5,4 татбик мегардад.

[9] Барои таљњизоти сутуни киштї ва зеристгоњњои маљмуавии трансформаторњо 6 – 35/ 0,38 кВ дастгоњи кушода коэффисиенти 1,5 татбик мешавад.

[10] Барои вентиляторњои марказгурез, ки дар шароити агрегатї (курањо, хушккунакњо) дар саноати масолењи сохтмонї кор мекунанд  коэффисиенти 1,8 ва барои вентиляторњои њавотозакунии асосї дар конњои ангишт бо коэффисиенти 0,6 татбик мегарданд.

[11] Барои конвейерњои тасмагии кон коэффисиенти 1,8 татбик мегардад.

[12] Барои конвейерњои чархдор, дулдор ва элеваторњо, ки барои интиколи маводи абразивї дар саноати масолењи сохмонї истифода бурда мешавад, коэффисиенти 1,4 татбик мегардад.

[13] Барои конвейерњои тасмагї дар китъањои ангишт коэффисиенти 0,85 татбик мегардад.

[14] Барои автоборкунакњо, ки дар корхонањои тањвили мањсулоти кимиёвї истифода мешаванд,  коэффисиенти 1,3, дар базањои намак – 1,6; барои боркунакњои баркї – мутаносибан 1,5 ва 1,8 татбик мегарданд.

[15] Барои конвейерњои тасмагї дар китъањои ангишт коэффисиенти 0,85 татбик мегардад.

[16] Њангоми истифодабарии релсборкунакњо ва роњњаракаткунандагон дар китъањои ангишт  коэффисиенти 1,4, бароит мошинњои борбардор – коэффисиенти 2,3 татбик мегардад.

[17] Њангоми истифодабарии катакњои конњо дар китъањои ангишт  коэффисиенти 0,8 татбик мегардад.

[18] Њангоми истифодабарии гаргараи борбардории конњо дар корхонањои ангишт коэффисиенти 0,85 татбик мегардад.

[19] Њангоми истифода дар китъањои ангишт коэффисиенти 1,2 татбик мегардад.

[20] Барои мошинањои бетономехтакунандаи тамгаи КамАЗ, ки бетонро ба масофаи зиёда аз 10 км мекашонанд, коэффитсиенти 1,6 истифода бурда мешавад

[26] Барои таљњизот аз шишаи органикї, ки бо коэффисиенти 4,0 татбик мегардад.

[27] Барои  дастгоњњои мубодилакунандаи гармї, ки дар истеъмоли катрон дар катализатори катронї истифода мешавад, коэффисиенти 0,4 татбик мегардад.

[29] Барои контейнерњои вулканизатсионї мањсулоти резинию техникї аз руи коэффисиенти 1,3 татбик мегардад.

[30] Дар истењсолоти баркарорсозии шинањои фарсудашуда коэффисиенти 1,2; барои пресскунии вулканизатсионию гидравликї дар истењсоли мањсулоти резинї коэффисиенти – 1,4 татбик мегардад.

[32] Меъёрњои њисоб намудани истењлок (хурдашавї) аз руи мошинњои заминавї вобаста ба гуруњ ва намудњои дахлдори таљњизот ва мошинњо кабул карда мешаванд.

[33] Барои мошинњои молиданї ва хушккунандаи пластинаи ташаккулёфта, ки ба сифати мавод асосан пулоди карбони мукаррарї истифода мешавад, коэффисиенти 1,8 татбик мегардад.

[34] Барои конњо ва фабрикањои конњои маъдан  коэффисиенти 2 татбик мегардад

[35] Барои тамоми гуруњњои автосамосвалњо бо иктидори борбардории 27 т ва беш аз ин, ки доимо дар кони сангу рег бо масофаи берун кашондани сангу рег то 1 км кор мекунанд, меъёрњо бо фоиз аз арзиши мошин, дар њолатњои дигар – бо фоиз аз арзиши мошин барои 1000 км масофаи дар роњ будан татбик мегардад.

[36] Барои автомобилњои «Москвич-2140, 2141» соли барориш то с.1990 коэффисиенти 1,3; барои автомобилњое, ки ба сифатитаълимї, њангоми тайёр намудани ронандањо истифода мешаванд, коэффисиенти 1,8 татбик мегарданд

[37] Барои вагонњои пайваст ва платформањои роњи оњани камбар, ки барои тањияи чубу тахта истифода мешаванд, коэффисиенти 2,0 татбик мегардад

[38] Барои думпкарњо, ки дар конњои сангу рег кор мекунанд, коэффисиенти 1,6; дар металлургияи сиёњ – 1,15 татбик мегардад.

[39] Барои аэрочанањои КА-30 коэффисиенти 0,7 татбик мегардад

[40] Барои мебели синамоњо бо кори якуним ва дубаста коэффисиенти 1,5 татбик мегардад.

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …